PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období ]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]"

Transkript

1 PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období ] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004, č. 1, s ISSN [2] SMÉKALOVÁ, L. Psychodidaktika a její význam ve vyučování. Paidagogos, 2005, roč. 2005, č. 1, s ISSN [3] SMÉKALOVÁ, L. Zpráva o průzkumném šetření: Potřeby studentů ve vzdělávání. Učitelské listy, 2005, roč. XIII, č. 2, s ISSN [4] SMÉKALOVÁ, L. Co znamená umět se učit?. Paidagogos, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 2. ISSN [5] SMÉKALOVÁ, L. ANTROPAGOGICKÉ ASPEKTY KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica, 2010, roč. 2010, č. 2010, s ISSN [6] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní knihovna : přání a vize. Knihovnický zpravodaj Vysočina, 2010, roč. 10, č. 1, s ISSN [7] SMÉKALOVÁ, L. Fenomén komunitní vzdělávání. Andragogika, 2012, roč. XVI, č. 4, s ISSN [8] SMÉKALOVÁ, L., HOMOLOVÁ, K. Metodologická argumentace M. M. Bergmana v kontextu užití Q- metodologie a sémantického diferenciálu ve výzkumu smíšeného designu. Paidagogos,, roč. 2, č. 2, s ISSN [9] SMÉKALOVÁ, L. Sociální pole praxe komunitního vzdělávání v České republice Velké Británii: komparace s teoretickými východisky celoživotního učení. Paidagogos,, roč. 2, č. 2, s ISSN KAPITOLA V KNIZE

2 2006 [10] SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s ISBN [11] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. Hledání a nalézání identity v období adolescence pomocí zážitkových metod: ukázka z volnočasových aktivit v rozmezí metodiky a případové studie. In Činčera, J. Kaplánek, M. Sýkora, J. Tři cesty k pedagogice volného času. Brno : Tribun EU, 2009, s ISBN [12] SMÉKALOVÁ, L. ASYMETRICKÉ KONFLIKTY TEORIE DEZINTEGROVANÉ SPOLEČNOSTI JAKO VÝZVA PRO INTERVENCI ANDRAGOGICKÉ DIMENZE KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. In Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc : Univerzita Palackého,, s ISBN KNIHA - CELEK [13] IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., SMÉKALOVÁ, L., LUŽNÝ, J., ŠPATENKOVÁ, N., BELLOVÁ, J., BUŽGOVÁ, R., VANČURA, P. Advocacy for frail and incompetent elderly. on-line : Lambert Academic Publishing,. 120 s. ISBN KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST 2005 [14] SMÉKALOVÁ, L. TTnet: Ustavující konference odborného vzdělávání. Praha, [15] SMÉKALOVÁ, L. Proměny pedagogiky. Praha, [16] SMÉKALOVÁ, L. Letní škola komunitního vzdělávání. Brno, [17] SMÉKALOVÁ, L. Mezinárodní standardy kvality komunitních škol. Hynčice pod Sušinou [18] SMÉKALOVÁ, L. AEDUCA - Dilemata institucionalizovaného vzdělávání dospělých. Olomouc,

3 2010 [19] SMÉKALOVÁ, L. Autopsychoterapie. Praha [20] SMÉKALOVÁ, L. Social Cohesion and Community Schools. Coventry, Velká Británie [21] SMÉKALOVÁ, L. Projektový management. Olomouc KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ 2006 [22] PODŠKUBKOVÁ, J., SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání v humanitních oborech. Olomouc 2011 [23] SMÉKALOVÁ, L. Společenskovědní relace komunitního vzdělávání a komunitní knihovny. Slezská univerzita Opava [24] SMÉKALOVÁ, L., LAUERMANN, M., BERAN, J. Jak podporovat vznik komunitních škol v obcích. Olomouc PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER 2004 [25] SMÉKALOVÁ, L. Kompetence učitele. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II.. Olomouc [26] SMÉKALOVÁ, L., KAŠPÁRKOVÁ, J., KROPÁČOVÁ, J. Výuka pedagogických disciplín na katedře pedagogiky s celoškoloskou působností PdF UP v Olomouci. Inovácie v škole Podbanské [27] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogika ve společnosti 21. století. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc

4 [28] SMÉKALOVÁ, L. Vzor učitele a jeho teoretická analýza. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.. Olomouc [29] SMÉKALOVÁ, L. Didaktická kompetence a učivo - slabé články ve vzdělávání. Sociália Trnava [30] SMÉKALOVÁ, L., POSPÍŠIL, J. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. Forum o premenách školy vo 21. storočí. Velké Bílovice [31] SMÉKALOVÁ, L. Výchova na pozadí vzdělávací reality. Výchova, škola, společnost - minulosť a súčasnosť. Bratislava [32] SMÉKALOVÁ, L. Evaluace didaktické kompetence učitele. Pedagogická evaluace 06. Ostrava Malenovice [33] SMÉKALOVÁ, L. Klasifikace didaktických dovedností. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů.. Olomouc [34] SMÉKALOVÁ, L. Umí se žáci a studenti učit?. Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň [35] SMÉKALOVÁ, L. Didaktika v kontextu distančního vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v humanitních oborech. Olomouc [36] SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetence k učení se prostřednictvím autodidaktických dovedností. Inovační trendy v edukačnej teórii a praxi. Banská Bystrica [37] SMÉKALOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, H. Utváření hodnot v dětském věku prostřednictvím životních situací v rodině. Mládež a hodnoty Olomouc [38] SMÉKALOVÁ, L. Didaktická kompetence učitele a její vztah ke kompetenci k učení se u žáků : Výzkumné šetření v kontextu kurikulární reformy ČR. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice [39]

5 HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. Analýza sociálních potřeb seniorů v kontextu uplatňování konceptu aktivního stárnutí v klubech pro seniory. Pedagogická evaluace 08 - Sociália Ostrava - Malenovice [40] SMÉKALOVÁ, L. Ověření vztahu mezi autodidaktickými dovednostmi žáků a jejich prospěchem pomocí Pearsonova koeficientu korelace.. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové [41] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogická kompetence učitele a její hodnotová dimenze. Učitel a žák v současné škole. Brno [42] SMÉKALOVÁ, L., HOŠŤÁLKOVÁ, M. Jan Bosco v kontextu pedagogického myšlení a význam jeho pojmu asistent v současnosti. Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky. Olomouc [43] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L. Prezentace výchovného systému Jana Boska s podněty pro uplatňování jeho hlavních zásad ve vychovatelské práci v současnosti. Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky. Olomouc [44] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. Hledání a nalézání identity v období adolescence pomocí zážitkových metod: ukázka z volnočasových aktivit v rozmezí metodiky a případové studie.. O výchově a volném čase: Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. Sedmihorky [45] SMÉKALOVÁ, L. Vymezení bio-psycho-socio-pedagogických potřeb žáků pro koncepci komunitně orientovaných programů : výzkumný design. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava [46] IVANOVÁ, K., SMÉKALOVÁ, L. Proměny demografické struktury obyvatelstva a její možné důsledky (výstupy z projektu ADEL) : Zbaveni způsobilosti? Kdo se o ně postará?. Česká demografická společnost a Česká geografická společnost : Středomoravská pobočka Olomouc Olomouc, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc; [47] IVANOVÁ, K., SMÉKALOVÁ, L., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., BELLOVÁ, J. Statistical data in Czech Republic: Main results, difficulties, discussion. Advocacy for frail and incompetent elderly in Europe? ADEL? third worskhop Denmark, Copenhagen; [48] IVANOVÁ, K., SMÉKALOVÁ, L. Změny demografické struktury obyvatelstva a její rodinné, geografické, zdravotnické a prognostické konsekvence: závěry z projektu ADEL. Praha [49] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní knihovna: přání a vize. Kniha ve 21. století : Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti. Opava [50] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní vzdělávání jako jedna z dimenzí reinkluse a reintegrace dětí v rodině. Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva. Opava

6 [51] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní vzdělávání jako proces humanizace vzdělávání. Humanizace ve výchově a vzdělávání: východiska, možnosti a meze.. Hradec Králové [52] SMÉKALOVÁ, L. Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno [53] SMÉKALOVÁ, L. Andragogická dimenze komunitního vzdělávání v kontextu celoživotního učení. Kvalita ve vzdělávání: 20. výroční konference ČAPV. Praha [54] SMÉKALOVÁ, L., HOMOLOVÁ, K. Q-METODOLOGIE A SÉMANTICKÝ DIFERENCIÁL VE VÝZKUMU SMÍŠENÉHO DESIGNU. Kvalitatívny pristup a metódy vo vedách o človeku : Diverzita v spoločenských vedách. Bratislava [55] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO MOŽNÉ ANDRAGOGICKÉ EKVILIBRIUM PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. AEDUCA: (Ne)rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých. Olomouc [56] SMÉKALOVÁ, L. Sociální pole praxe komunitního vzdělávání v ČR a Velké Británii: komparace s teoretickými východisky celoživotního učení. Andragogika a její role při naplňování strategických dokumentů o celoživotním učení. Olomouc PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU 2004 [57] SMÉKALOVÁ, L. Kompetence učitele. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II : Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané v Olomouci.. Praha : Votobia Praha, 2004, s ISBN [58] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogika ve společnosti 21. století. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s ISBN [59] SMÉKALOVÁ, L. Vzor učitele a jeho teoretická analýza. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. : Sborník příspěvků z III. ročníku studentské vědecké konference konané Olomouc. Olomouc : VUP, 2005, s ISBN [60]

7 SMÉKALOVÁ, L. Klasifikace didaktických dovedností. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. : Sborník příspěvků z IV. ročníku studentské vědecké konference konané Olomouc. Olomouc : Votobia, 2006, s. 75? 81. ISBN [61] SMÉKALOVÁ, L. Umí se žáci a studenti učit?. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu : sborník anotací 14. konference ČAPV.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 14. ISBN X. [62] SMÉKALOVÁ, L. Evaluace didaktické kompetence učitele. In Pedagogická evaluace 06 : Sborník z konference Ostrava : Ostravská univerzita, 2006, s ISBN [63] SMÉKALOVÁ, L., KAŠPÁRKOVÁ, J., KROPÁČOVÁ, J. Výuka pedagogických disciplin na katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci. In Inovácie v škole. Bratislava : Združenie Orava, 2006, s ISBN [64] POSPÍŠIL, J., SMÉKALOVÁ, L. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. In Fórum o premenách školy v 21. storočí : Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s ISBN [65] SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetence k učení se prostřednictvím autodidaktických dovedností. In Inovačné trendy v edukačnej teórii a praxi : Zborník príspěvkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s ISBN [66] SMÉKALOVÁ, L., SMÉKALOVÁ, L. Utváření hodnot v dětském věku prostřednictvím životních situací v rodině. In Pospíšilová, H. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s ISBN [67] SMÉKALOVÁ, L., HOŠŤÁLKOVÁ, M. Jan Bosco v kontextu pedagogického myšlení a význam jeho pojmu asistent v současnosti. In Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky : Sborník z II. ročníku konference konané Olomouc. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s ISBN [68] SMÉKALOVÁ, L. Didaktická kompetence a učivo slabé články ve vzdělávání.. In Sociália : Zborník príspevkov IX. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : Trnavská univerzita, 2008, s ISBN [69] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogická kompetence učitele a její hodnotová dimenze. In Učitel a žák v současné škole. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s ISBN [70] SMÉKALOVÁ, L. Ověření vztahu mezi autodidaktickými dovednostmi žáků a jejich prospěchem pomocí Pearsonova koeficientu korelace. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy : Sborník z 16. konference ČAPV. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 495? 508. ISBN [71] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L. Prezentace výchovného systému Jana Boska s podněty pro uplatňování jeho hlavních zásad ve vychovatelské práci v současnosti. In Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky

8 sociální práce a sociální politiky : Sborník z II. ročníku konference konané Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s ISBN [72] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. ANALÝZA SOCIÁLNÍCH POTŘEB SENIORŮ V KONTEXTU UPLATŇOVÁNÍ KONCEPTU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ V KLUBECH PRO SENIORY. In Bolková, G. Pedagogická evaluace 08, Sociália 2008: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech v Malenovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008, s ISBN [73] SMÉKALOVÁ, L. Vymezení bio-psycho-socio-pedagogických potřeb žáků pro koncepci komunitně orientovaných programů : výzkumný design. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu : Sborník z 17. konference ČAPV konané Ostrava : Ostravská univerzita, 2009, s ISBN [74] RYŠAVÝ, D. Zastupitelé obcí (nejen) o přímé volbě starostů. In Bednárik, R. Jeřábek, H. Smékalová, L. Aktuální otázky české a slovenské společnosti I: Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti: Sociologie vybraných oblastí. Brno : Tribun EU, 2010, s ISBN [75] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROCES HUMANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ. In Humanizace ve výchově a vzdělávání : východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s ISBN [76] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní knihovna: přání a vize. In Foberová, L. Kniha ve 21. století: Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti. Opava : 2010, s [77] SMÉKALOVÁ, L. Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie. In Janík, T. Knecht, P. Šebestová, S. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s ISBN DOI /PdF.P210-CAPV [78] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO JEDNA Z DIMENZÍ REINKLUSE A REINTEGRACE DĚTÍ V RODINĚ. In Kolaříková, M. Caloňová, D. Hermanová, M. Hendrych, I. Janiš, K. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2012, s ISBN [79] SMÉKALOVÁ, L. ANDRAGOGICKÁ DIMENZE KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, září Praha : Univerzita Karlova, 2012, s ISBN

9 2014 [80] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROJEV INTEGRÁLNÍ ANDRAGOGIKY V. JOCHMANNA: ROZVOJ PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. In Vávrová, P. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ: z odborných konferencí uskutečněných v rámci Festivalu vzdělávání AEDUCA Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s ISBN RECENZE 2005 [81] SMÉKALOVÁ, L. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Pedagogická orientace, [82] SMÉKALOVÁ, L. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Pedagogická revue, [83] SMÉKALOVÁ, L. Akademická príručka. Pedagogika, s [84] SMÉKALOVÁ, L. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Pedagogická orientace, [85] SMÉKALOVÁ, L. Uživatelská propedeutika. Uživatelská propedeutika, s [86] SMÉKALOVÁ, L. Kapitoly z literatury pro děti a mládež. Kapitoly z literatury pro děti a mládež, s [87] SMÉKALOVÁ, L. Vybrané kapitoly o dětském čtenářství. Vybrané kapitoly o dětském čtenářství, s [88] SMÉKALOVÁ, L. Možnosti zkoumání současného dospívajícího čtenáře. Možnosti zkoumání současného dospívajícího čtenáře, s SBORNÍK - CELEK 2010

10 [89] SMÉKALOVÁ, L. Aktuální otázky české a slovenské společnosti I : Sborní k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti : Sociologie vybraných oblastí. Brno : Tribune EU, s. ISBN [90] SMÉKALOVÁ, L. Aktuální otázky české a slovenské společnosti II : Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti : Sociologie zdravotnictví a medicíny. Brno : Tribune EU, s. ISBN ZPRÁVA 2009 [91] IVANOVÁ, K., BELLOVÁ, J., BUŽGOVÁ, R., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., LUŽNÝ, J., POLÁŠEK, V., SVOBODA, J., ŠPATENKOVÁ, N., VANČURA, P., SMÉKALOVÁ, L. ADEL-ADVOCACIES FOR FRAIL AND INCOMPETENT ELDERLY IN EUROPE: Komparativní analýza národních systémů a inovativní přístupy- Výzkumná zpráva. Olomouc : Univerzita Palackého, s.

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky

Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky Okruhy požadavků a literatura ke zkoušce z pedagogiky 1. Vědní obor pedagogika. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických disciplín. Vztah pedagogiky k ostatním vědám. Terminologie pedagogiky. Aktuální

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

I. Andragogické teorie

I. Andragogické teorie I. Andragogické teorie 1. Andragogika jako obor, charakteristika. Předmět andragogiky. Andragogika jako vědní a praktický obor. Struktura andragogických disciplín. Pojmová struktura andragogiky. 2. Andragogika

Více

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání

Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Akreditovaný kurz celoživotního vzdělávání Program Celoživotní vzdělávání Akreditovaný kurz Doplňující pedagogické studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Akademický rok 2014/2015 Tematické okruhy

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika. Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Oborová didaktika Studijní obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost 1. Vymezení didaktických zásad a jejich aplikace v příslušných vyučovacích předmětech

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními

Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040 Kurikulum kurzu - Vzdělávací kurz pro pedagogy dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1) Základní charakteristika

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Navrhovaná struktura rigorózní práce Úvod 1. Vzdělávání dospělých: teoretická reflexe a současné požadavky 1.1 Vzdělání a vzdělávání v teoretické reflexi 1.2 Vzdělávání

Více

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014

Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 Výroční zpráva Výzkumného centra edukace nadaných (VCEN) za rok 2014 (původní název: Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů VCEEP, původní logo) Zpracovala: Dne 17. 2. 2015 Doc. PaedDr. Jana

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial (Dana Linhartová)............................

Více

Česká sociální pedagogika po r. 1990 Blahoslav Kraus

Česká sociální pedagogika po r. 1990 Blahoslav Kraus HOST SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Sociální pedagogika, 2013, roč. 1, č. 1, s. 102 110 102 1 Pojetí, obsah Česká sociální pedagogika po r. 1990 Blahoslav Kraus Jsem přesvědčen, že sociální pedagogika od počátku

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více