PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období ]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]"

Transkript

1 PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období ] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004, č. 1, s ISSN [2] SMÉKALOVÁ, L. Psychodidaktika a její význam ve vyučování. Paidagogos, 2005, roč. 2005, č. 1, s ISSN [3] SMÉKALOVÁ, L. Zpráva o průzkumném šetření: Potřeby studentů ve vzdělávání. Učitelské listy, 2005, roč. XIII, č. 2, s ISSN [4] SMÉKALOVÁ, L. Co znamená umět se učit?. Paidagogos, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 2. ISSN [5] SMÉKALOVÁ, L. ANTROPAGOGICKÉ ASPEKTY KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Sociologica - Andragogica, 2010, roč. 2010, č. 2010, s ISSN [6] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní knihovna : přání a vize. Knihovnický zpravodaj Vysočina, 2010, roč. 10, č. 1, s ISSN [7] SMÉKALOVÁ, L. Fenomén komunitní vzdělávání. Andragogika, 2012, roč. XVI, č. 4, s ISSN [8] SMÉKALOVÁ, L., HOMOLOVÁ, K. Metodologická argumentace M. M. Bergmana v kontextu užití Q- metodologie a sémantického diferenciálu ve výzkumu smíšeného designu. Paidagogos,, roč. 2, č. 2, s ISSN [9] SMÉKALOVÁ, L. Sociální pole praxe komunitního vzdělávání v České republice Velké Británii: komparace s teoretickými východisky celoživotního učení. Paidagogos,, roč. 2, č. 2, s ISSN KAPITOLA V KNIZE

2 2006 [10] SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2006, s ISBN [11] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. Hledání a nalézání identity v období adolescence pomocí zážitkových metod: ukázka z volnočasových aktivit v rozmezí metodiky a případové studie. In Činčera, J. Kaplánek, M. Sýkora, J. Tři cesty k pedagogice volného času. Brno : Tribun EU, 2009, s ISBN [12] SMÉKALOVÁ, L. ASYMETRICKÉ KONFLIKTY TEORIE DEZINTEGROVANÉ SPOLEČNOSTI JAKO VÝZVA PRO INTERVENCI ANDRAGOGICKÉ DIMENZE KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. In Sociální konflikty. Sociologická a andragogická perspektiva. Olomouc : Univerzita Palackého,, s ISBN KNIHA - CELEK [13] IVANOVÁ, K., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., SMÉKALOVÁ, L., LUŽNÝ, J., ŠPATENKOVÁ, N., BELLOVÁ, J., BUŽGOVÁ, R., VANČURA, P. Advocacy for frail and incompetent elderly. on-line : Lambert Academic Publishing,. 120 s. ISBN KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST 2005 [14] SMÉKALOVÁ, L. TTnet: Ustavující konference odborného vzdělávání. Praha, [15] SMÉKALOVÁ, L. Proměny pedagogiky. Praha, [16] SMÉKALOVÁ, L. Letní škola komunitního vzdělávání. Brno, [17] SMÉKALOVÁ, L. Mezinárodní standardy kvality komunitních škol. Hynčice pod Sušinou [18] SMÉKALOVÁ, L. AEDUCA - Dilemata institucionalizovaného vzdělávání dospělých. Olomouc,

3 2010 [19] SMÉKALOVÁ, L. Autopsychoterapie. Praha [20] SMÉKALOVÁ, L. Social Cohesion and Community Schools. Coventry, Velká Británie [21] SMÉKALOVÁ, L. Projektový management. Olomouc KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ 2006 [22] PODŠKUBKOVÁ, J., SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání v humanitních oborech. Olomouc 2011 [23] SMÉKALOVÁ, L. Společenskovědní relace komunitního vzdělávání a komunitní knihovny. Slezská univerzita Opava [24] SMÉKALOVÁ, L., LAUERMANN, M., BERAN, J. Jak podporovat vznik komunitních škol v obcích. Olomouc PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER 2004 [25] SMÉKALOVÁ, L. Kompetence učitele. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II.. Olomouc [26] SMÉKALOVÁ, L., KAŠPÁRKOVÁ, J., KROPÁČOVÁ, J. Výuka pedagogických disciplín na katedře pedagogiky s celoškoloskou působností PdF UP v Olomouci. Inovácie v škole Podbanské [27] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogika ve společnosti 21. století. Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc

4 [28] SMÉKALOVÁ, L. Vzor učitele a jeho teoretická analýza. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.. Olomouc [29] SMÉKALOVÁ, L. Didaktická kompetence a učivo - slabé články ve vzdělávání. Sociália Trnava [30] SMÉKALOVÁ, L., POSPÍŠIL, J. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. Forum o premenách školy vo 21. storočí. Velké Bílovice [31] SMÉKALOVÁ, L. Výchova na pozadí vzdělávací reality. Výchova, škola, společnost - minulosť a súčasnosť. Bratislava [32] SMÉKALOVÁ, L. Evaluace didaktické kompetence učitele. Pedagogická evaluace 06. Ostrava Malenovice [33] SMÉKALOVÁ, L. Klasifikace didaktických dovedností. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů.. Olomouc [34] SMÉKALOVÁ, L. Umí se žáci a studenti učit?. Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň [35] SMÉKALOVÁ, L. Didaktika v kontextu distančního vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v humanitních oborech. Olomouc [36] SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetence k učení se prostřednictvím autodidaktických dovedností. Inovační trendy v edukačnej teórii a praxi. Banská Bystrica [37] SMÉKALOVÁ, L., POSPÍŠILOVÁ, H. Utváření hodnot v dětském věku prostřednictvím životních situací v rodině. Mládež a hodnoty Olomouc [38] SMÉKALOVÁ, L. Didaktická kompetence učitele a její vztah ke kompetenci k učení se u žáků : Výzkumné šetření v kontextu kurikulární reformy ČR. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice [39]

5 HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. Analýza sociálních potřeb seniorů v kontextu uplatňování konceptu aktivního stárnutí v klubech pro seniory. Pedagogická evaluace 08 - Sociália Ostrava - Malenovice [40] SMÉKALOVÁ, L. Ověření vztahu mezi autodidaktickými dovednostmi žáků a jejich prospěchem pomocí Pearsonova koeficientu korelace.. Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Hradec Králové [41] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogická kompetence učitele a její hodnotová dimenze. Učitel a žák v současné škole. Brno [42] SMÉKALOVÁ, L., HOŠŤÁLKOVÁ, M. Jan Bosco v kontextu pedagogického myšlení a význam jeho pojmu asistent v současnosti. Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky. Olomouc [43] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L. Prezentace výchovného systému Jana Boska s podněty pro uplatňování jeho hlavních zásad ve vychovatelské práci v současnosti. Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky. Olomouc [44] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. Hledání a nalézání identity v období adolescence pomocí zážitkových metod: ukázka z volnočasových aktivit v rozmezí metodiky a případové studie.. O výchově a volném čase: Metodologická paradigmata pedagogiky volného času. Sedmihorky [45] SMÉKALOVÁ, L. Vymezení bio-psycho-socio-pedagogických potřeb žáků pro koncepci komunitně orientovaných programů : výzkumný design. Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava [46] IVANOVÁ, K., SMÉKALOVÁ, L. Proměny demografické struktury obyvatelstva a její možné důsledky (výstupy z projektu ADEL) : Zbaveni způsobilosti? Kdo se o ně postará?. Česká demografická společnost a Česká geografická společnost : Středomoravská pobočka Olomouc Olomouc, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc; [47] IVANOVÁ, K., SMÉKALOVÁ, L., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., BELLOVÁ, J. Statistical data in Czech Republic: Main results, difficulties, discussion. Advocacy for frail and incompetent elderly in Europe? ADEL? third worskhop Denmark, Copenhagen; [48] IVANOVÁ, K., SMÉKALOVÁ, L. Změny demografické struktury obyvatelstva a její rodinné, geografické, zdravotnické a prognostické konsekvence: závěry z projektu ADEL. Praha [49] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní knihovna: přání a vize. Kniha ve 21. století : Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti. Opava [50] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní vzdělávání jako jedna z dimenzí reinkluse a reintegrace dětí v rodině. Mámo, táto, kde jsi aneb rodičovství jako výzva. Opava

6 [51] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní vzdělávání jako proces humanizace vzdělávání. Humanizace ve výchově a vzdělávání: východiska, možnosti a meze.. Hradec Králové [52] SMÉKALOVÁ, L. Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie. Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno [53] SMÉKALOVÁ, L. Andragogická dimenze komunitního vzdělávání v kontextu celoživotního učení. Kvalita ve vzdělávání: 20. výroční konference ČAPV. Praha [54] SMÉKALOVÁ, L., HOMOLOVÁ, K. Q-METODOLOGIE A SÉMANTICKÝ DIFERENCIÁL VE VÝZKUMU SMÍŠENÉHO DESIGNU. Kvalitatívny pristup a metódy vo vedách o človeku : Diverzita v spoločenských vedách. Bratislava [55] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO MOŽNÉ ANDRAGOGICKÉ EKVILIBRIUM PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ. AEDUCA: (Ne)rovné příležitosti ve vzdělávání dospělých. Olomouc [56] SMÉKALOVÁ, L. Sociální pole praxe komunitního vzdělávání v ČR a Velké Británii: komparace s teoretickými východisky celoživotního učení. Andragogika a její role při naplňování strategických dokumentů o celoživotním učení. Olomouc PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU 2004 [57] SMÉKALOVÁ, L. Kompetence učitele. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II : Sborník příspěvků ze studentské vědecké konference konané v Olomouci.. Praha : Votobia Praha, 2004, s ISBN [58] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogika ve společnosti 21. století. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005, s ISBN [59] SMÉKALOVÁ, L. Vzor učitele a jeho teoretická analýza. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III. : Sborník příspěvků z III. ročníku studentské vědecké konference konané Olomouc. Olomouc : VUP, 2005, s ISBN [60]

7 SMÉKALOVÁ, L. Klasifikace didaktických dovedností. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů IV. : Sborník příspěvků z IV. ročníku studentské vědecké konference konané Olomouc. Olomouc : Votobia, 2006, s. 75? 81. ISBN [61] SMÉKALOVÁ, L. Umí se žáci a studenti učit?. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu : sborník anotací 14. konference ČAPV.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 14. ISBN X. [62] SMÉKALOVÁ, L. Evaluace didaktické kompetence učitele. In Pedagogická evaluace 06 : Sborník z konference Ostrava : Ostravská univerzita, 2006, s ISBN [63] SMÉKALOVÁ, L., KAŠPÁRKOVÁ, J., KROPÁČOVÁ, J. Výuka pedagogických disciplin na katedře pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP v Olomouci. In Inovácie v škole. Bratislava : Združenie Orava, 2006, s ISBN [64] POSPÍŠIL, J., SMÉKALOVÁ, L. Kurikulum jako filosofický problém a didaktická kategorie. In Fórum o premenách školy v 21. storočí : Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, s ISBN [65] SMÉKALOVÁ, L. Rozvoj kompetence k učení se prostřednictvím autodidaktických dovedností. In Inovačné trendy v edukačnej teórii a praxi : Zborník príspěvkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s ISBN [66] SMÉKALOVÁ, L., SMÉKALOVÁ, L. Utváření hodnot v dětském věku prostřednictvím životních situací v rodině. In Pospíšilová, H. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s ISBN [67] SMÉKALOVÁ, L., HOŠŤÁLKOVÁ, M. Jan Bosco v kontextu pedagogického myšlení a význam jeho pojmu asistent v současnosti. In Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky sociální práce a sociální politiky : Sborník z II. ročníku konference konané Olomouc. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s ISBN [68] SMÉKALOVÁ, L. Didaktická kompetence a učivo slabé články ve vzdělávání.. In Sociália : Zborník príspevkov IX. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : Trnavská univerzita, 2008, s ISBN [69] SMÉKALOVÁ, L. Pedagogická kompetence učitele a její hodnotová dimenze. In Učitel a žák v současné škole. Brno : Masarykova univerzita, 2008, s ISBN [70] SMÉKALOVÁ, L. Ověření vztahu mezi autodidaktickými dovednostmi žáků a jejich prospěchem pomocí Pearsonova koeficientu korelace. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy : Sborník z 16. konference ČAPV. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008, s. 495? 508. ISBN [71] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L. Prezentace výchovného systému Jana Boska s podněty pro uplatňování jeho hlavních zásad ve vychovatelské práci v současnosti. In Akční pole sociální práce II. : Aktuální otázky

8 sociální práce a sociální politiky : Sborník z II. ročníku konference konané Olomouc : Univerzita Palackého, 2008, s ISBN [72] HOŠŤÁLKOVÁ, M., SMÉKALOVÁ, L., MALLINU, J. ANALÝZA SOCIÁLNÍCH POTŘEB SENIORŮ V KONTEXTU UPLATŇOVÁNÍ KONCEPTU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ V KLUBECH PRO SENIORY. In Bolková, G. Pedagogická evaluace 08, Sociália 2008: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí konané ve dnech v Malenovicích. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008, s ISBN [73] SMÉKALOVÁ, L. Vymezení bio-psycho-socio-pedagogických potřeb žáků pro koncepci komunitně orientovaných programů : výzkumný design. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu : Sborník z 17. konference ČAPV konané Ostrava : Ostravská univerzita, 2009, s ISBN [74] RYŠAVÝ, D. Zastupitelé obcí (nejen) o přímé volbě starostů. In Bednárik, R. Jeřábek, H. Smékalová, L. Aktuální otázky české a slovenské společnosti I: Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti: Sociologie vybraných oblastí. Brno : Tribun EU, 2010, s ISBN [75] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROCES HUMANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ. In Humanizace ve výchově a vzdělávání : východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s ISBN [76] SMÉKALOVÁ, L. Komunitní knihovna: přání a vize. In Foberová, L. Kniha ve 21. století: Knihovna jako instituce a vztahová síť budoucnosti. Opava : 2010, s [77] SMÉKALOVÁ, L. Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie. In Janík, T. Knecht, P. Šebestová, S. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu.. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s ISBN DOI /PdF.P210-CAPV [78] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO JEDNA Z DIMENZÍ REINKLUSE A REINTEGRACE DĚTÍ V RODINĚ. In Kolaříková, M. Caloňová, D. Hermanová, M. Hendrych, I. Janiš, K. Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a Dětského centra Čtyřlístek z let Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2012, s ISBN [79] SMÉKALOVÁ, L. ANDRAGOGICKÁ DIMENZE KOMUNITNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, září Praha : Univerzita Karlova, 2012, s ISBN

9 2014 [80] SMÉKALOVÁ, L. KOMUNITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROJEV INTEGRÁLNÍ ANDRAGOGIKY V. JOCHMANNA: ROZVOJ PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. In Vávrová, P. SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ: z odborných konferencí uskutečněných v rámci Festivalu vzdělávání AEDUCA Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, s ISBN RECENZE 2005 [81] SMÉKALOVÁ, L. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Pedagogická orientace, [82] SMÉKALOVÁ, L. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Pedagogická revue, [83] SMÉKALOVÁ, L. Akademická príručka. Pedagogika, s [84] SMÉKALOVÁ, L. Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Pedagogická orientace, [85] SMÉKALOVÁ, L. Uživatelská propedeutika. Uživatelská propedeutika, s [86] SMÉKALOVÁ, L. Kapitoly z literatury pro děti a mládež. Kapitoly z literatury pro děti a mládež, s [87] SMÉKALOVÁ, L. Vybrané kapitoly o dětském čtenářství. Vybrané kapitoly o dětském čtenářství, s [88] SMÉKALOVÁ, L. Možnosti zkoumání současného dospívajícího čtenáře. Možnosti zkoumání současného dospívajícího čtenáře, s SBORNÍK - CELEK 2010

10 [89] SMÉKALOVÁ, L. Aktuální otázky české a slovenské společnosti I : Sborní k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti : Sociologie vybraných oblastí. Brno : Tribune EU, s. ISBN [90] SMÉKALOVÁ, L. Aktuální otázky české a slovenské společnosti II : Sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti : Sociologie zdravotnictví a medicíny. Brno : Tribune EU, s. ISBN ZPRÁVA 2009 [91] IVANOVÁ, K., BELLOVÁ, J., BUŽGOVÁ, R., JURÍČKOVÁ, L., KLIMENT, P., LUŽNÝ, J., POLÁŠEK, V., SVOBODA, J., ŠPATENKOVÁ, N., VANČURA, P., SMÉKALOVÁ, L. ADEL-ADVOCACIES FOR FRAIL AND INCOMPETENT ELDERLY IN EUROPE: Komparativní analýza národních systémů a inovativní přístupy- Výzkumná zpráva. Olomouc : Univerzita Palackého, s.

Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční)

Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční) Publikační činnost PhDr. Lucie Smékalová, Ph.D. Příspěvky (konferenční) SMÉKALOVÁ, L. Kompetence učitele. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů II : Sborník

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní přísluńnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni...

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni... Předmluva... 10 П Teoretická východiska a vývoj andragogické v é d y... 13 1 Vznik a rozvoj a n d m g o g ik y... 14 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni... 14 1.2 Vznik pojmu andragogika... 16 1.3 Predvedecké

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1

Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 150 Příloha 2: České pedagogické odborné časopisy (stav k červenci 2011) 1 Vydavatel Rok založení Periodicita Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci fakulta UK v Praze Česká pedagogická společnost,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM

OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM CZ.1.07/2.2.00/07.0002 Modernizace oboru technická a informační výchova OSNOVA PRO PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ DIDAKTICKÉ PRAKTIKUM 2009 Čestmír Serafín, Martin Havelka Název studijního předmětu: Speciálně didaktické

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská I. Teorie výchovy a vzdělávání (otázky platné od ledna 2013) 1. Systém pedagogických věd. Interdisciplinarita a vztah pedagogických věd k

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Výukové texty: Odborné články a statě:

Výukové texty: Odborné články a statě: Výukové texty: KROPÁČ, J., KUBÍČEK, Z., CHRÁSKA, M. a HAVELKA, M. Didaktika strojírenských a elektrotechnických předmětů. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2002. 155 s. ISBN

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Tomáš Janík, Eduard Hofmann

Tomáš Janík, Eduard Hofmann Oborová didaktika v učitelském studiu Tomáš Janík, Eduard Hofmann Pojetí oborových didaktik Jakou OD potřebujeme? OD je aplikovanou teoretickou disciplínou, jejíž klíčovou prověrkou je funkčnost vůči školní

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování

Organizační chování. Rozvoj poznání v organizačním chování Organizační chování Rozvoj poznání v organizačním chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae

Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae Jméno: Titul: Státní příslušnost: E-mail: Seznam aktivit a publikační činnosti Profesní Curiculum Vitae René Szotkowski Mgr., Ph.D. ČR rene.szotkowski@upol.cz Tel.: (+420) 585 63 5178 Vzdělání: 1992 1996

Více

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265 (23. 6. 2006-22.6. 2008) Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci TOMÁŠ HUBÁLEK, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Odborný asistent, tajemník katedry Vědecké (odborné) zaměření: Soudobé české dějiny, pedagogika, etika Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP,

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Program: B 7507 Specializace v pedagogice

Program: B 7507 Specializace v pedagogice Informace o studijních oborech garantovaných ÚPSS Pracovníci ústavu zajišťují výuku veškerých teoretických pedagogických disciplín v přípravě učitelů základních a středních škol na Pedagogické fakultě,

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Odborné články a statě:

Odborné články a statě: Odborné články a statě: Rok 1998 PROCHÁZKOVÁ, I. Konference XI. DIDMATTECH '98. In urnál UP. Olomouc : Vydavatelství UP, 1998, roč. 8, s. 5. PROCHÁZKOVÁ, I. K problematice rodinné výchovy na německých

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství Fraus a Fortuna pro 6. a 7. ročník ZŠ

Strukturální a obsahová analýza učebnic občanské výchovy nakladatelství Fraus a Fortuna pro 6. a 7. ročník ZŠ Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie

Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie Masarykova univerzita Smékalová, L. (2011). Pojem komunitní vzdělávání prizmatem integrované výzkumné strategie. In T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.), Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Navazující magisterské studium Sociální pedagogika a poradenství

Navazující magisterské studium Sociální pedagogika a poradenství Navazující magisterské studium Sociální pedagogika a poradenství Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám I. okruh Teorie sociální pedagogiky 1. Systém pedagogických věd. Charakteristika a vymezení

Více