Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma"

Transkript

1 Článek pro Pharmbusiness Magazine Je třeba být pouze připravený! Posilte svoji mysl - ale své nervy nechte doma Doba, kdy se nábor nových pracovníků prováděl pouze prostřednictvím pohovorů, je pryč. Ctirad Vondrášek ze společnosti Crown Personnel, která mimo náboru provádí i služby takzvaného Assessment Centra (AC), nabízí duševní posilu pro ty, které testování v AC čeká. Dnešní zaměstnavatelé si více než dříve - chtějí být jisti, že z kandidátů, kteří se ucházejí o nabízené místo, si vyberou správně. A to pokud možno hned napoprvé. Stále více proto využívají psychologických testů, prezentací, případových studií a rolových her, které jsou součástí zmíněných Assessment Center. Zvlášť ve světě obchodu, kde musí kandidát prokázat víc než jen odborné znalosti, dokáží AC zkrátit nábor z dřívějších týdnů, po které se vlekly zdlouhavé pohovory, i na jediný den. Co je Assessment Centrum? AC je velmi objektivní nástroj používaný při různých výběrových řízeních. Objektivita metody AC je založena na 3 základních skutečnostech: Program každého AC je individuálně navrhován tak, aby umožnil kandidátům prokázat jejich dovednosti a schopnosti v různých situacích. Kandidáti jsou vždy hodnoceni kvalifikovaným týmem odborníků. Kandidáti jsou přítomni posuzováni skupinově, je tedy umožněno jejich srovnání s ostatními účastníky. Takzvané psychologické testování s hodnocením (psychometric assessment) zahrnuje celou škálu testů zaměřených na zjištění duševního výkonu kandidátů. Testy jsou tedy vytvořeny tak, aby blíže popsaly vaši

2 osobnost, motivaci, zájmy, intelektuální schopnosti i potenciál. Současně zjišťují rozsah vašich dovedností. Narozdíl od náboru pouhým pohovorem potlačují AC riziko, že bude vybrán kandidát, který své schopnosti vybájil umně převyprávěným příběhem. Assessment Centrum sleduje a hodnotí vaše chování a dokáže odhalit skutečné schopnosti kandidáta. To v důsledku ocení jak uchazeč, tak zaměstnavatel: vy si ověříte, zda se pro vás nabízené zaměstnání skutečně hodí, případně se vyhnete neúspěchu; zaměstnavatel si zase bude jist, že pro pozici, kde je potřeba vést tým, týmově pracovat, plánovat, stanovovat priority či uvědomovat si rozdíly mezi kulturami, získal toho nejlepšího. Kdo využívá AC? Nejčastěji dnes služeb AC využívají zaměstnavatelé z veřejného sektoru, a to nejen kvůli vysoké míře jistoty, kterou AC nabízí, ale i kvůli potřebě vyhovět přísným kritériím politiky rovných příležitostí. Také v obchodní a průmyslové sféře se větší společnosti stále více spoléhají na AC. Využívají jej zejména při náborech týmů, kde potřebují lidi, kteří dobře pracují ve skupině, a to často i pod tlakem. Společnosti působící např. v oblasti farmaceutického prodeje či marketingu si dokonce AC testy přizpůsobují tak, aby sledované parametry a kompetence co nejvíce odpovídaly budoucím každodenním úkolům vybíraných pracovníků. Velmi často se AC využívají také pro další rozvoj stávajících zaměstnanců, např. v rámci kariérního plánování nebo pravidelného hodnocení. Méně obvyklé, ale o to náročnější, je AC testování zaměřené na nábor zkušenějších pracovníků, např. na úrovni managementu. Uplatňuje se především tam, kde úspěšný manažer opouští svůj dosavadní obor a míří do zcela jiné sféry. V takové situaci je důraz kladen především na osobnostní profil. Jak se připravit?

3 Připravte se, jako byste šli na normální pohovor. Jen počítejte s tím, že absolvování AC může trvat i celý den rezervujete si proto dostatek času. Buďte uvolnění a sami sebou. Test profilu osobnosti například nemá nesprávných odpovědí! Zkoumá vaše reakce na různé situace a vy se na něj ve skutečnosti nemůžete připravit. Nesnažte se uměle zařadit k typu osobnosti, o němž si myslíte, že jej zaměstnavatel hledá. Mohou vás prozradit cílené otázky v dalších částech testu a při pohovoru. Někdy jsou kratší AC testy zadávány uchazečům bez předchozího upozornění. Nepanikařte. Vše se děje právě proto, aby se zjistilo, jak se vyrovnáváte se situací, v níž jste vystaveni tlaku. Testy nebývají časově omezeny. Přesto mohou hodnotitelé ohlásit, že průměrný uchazeč zvládne práci za půl hodiny. Pokud potřebujete více než čtyřicet minut, pravděpodobně nad věcmi příliš uvažujete řiďte se tudíž instinktem, jak jen to půjde. Co se vlastně děje? Skupinové testy mohou budit dojem, že Assessment Centra upřednostňují extrovertní, pohotové a aktivní lidi na úkor uzavřenějších a přemýšlivých typů. Není tomu tak. Vedle kandidátů, kteří hovoří nejhlasitěji a mají hlavní slovo při diskusích, hledají zkušení hodnotitelé i ty, kdo mají od věcí větší odstup, umí naslouchat druhým a jsou schopni zhodnotit výhody různých přístupů. Často lidé, kteří začínají den tím, že se snaží ve skupinách prosadit ve velkém stylu, odpoledne poněkud ztrácejí dech. Takže se nenechte odradit. Můžete se též zmocnit situace: nebojte se sami klást otázky. Při testováních v rámci AC by mělo jít pouze o reflexi požadavků na práci, o niž se ucházíte; nemáte se čeho obávat. Přistupujte k testům pozitivně. Jsou pro vás zdrojem sebepoznání a i kdybyste nakonec nebyli úspěšní, alespoň jste se to dověděli před pohovorem anebo před nástupem do nevhodně zvoleného zaměstnání.

4 Proč provádět AC např. u farmaceutického marketingu? Marketingoví specialisté musí být lidé svého druhu : spolupracují s partnery, kteří nejsou odborníky v marketingu nebo prodeji, s dodavateli a stále více i se zákazníkem. Je proto třeba, aby tyto pozice zastávali lidé se širokým spektrem schopností. Nejdůležitější je ověřit jejich profesionální dovednosti v oblasti marketingu a to je pouze v rámci osobního pohovoru téměř nemožné. Proto se zde využívají tzv. případové studie, které se často opírají o řešení reálných situací v dané společnosti. Každá firma obvykle má představu o profilu úspěšného kandidáta a jeho kompetencích. AC testy lez tedy sestavit na míru. AC jsou zkrátka stále populárnější. Průzkum, praxe i dlouhodobé zkušenosti firem totiž potvrzují, že AC testy jsou při výběru vhodných kandidátů a v odhadu jejich budoucích pracovních výkonů třikrát účinnější než prostý pohovor... A co c přináší AC účastníkům, kteří jím projdou? Možnost srovnání vlastních dovedností, schopností a znalostí ve skupině ostatních kolegů-kandidátů Bezprostřední zpětnou vazbu na různé způsoby jednání a chování Sebepoznání, které v důsledku vede ke zvýšení sebevědomí Zvýšení motivace pracovat dále ve firmě, rozvíjet se Zlepšení úrovně znalostí o personální práci, jejích pravidlech a zákonitostech Hodně štěstí! Ctirad Vondrášek Managing Partner Crown Personnel

5 Pro grafickou úpravu to bychom měli umístit do nějakého rámečku uvnitř textu Rámeček: Pět rad pro úspěšné absolvování AC Chovejte se přirozeně, komunikujte jako obvykle Nepokoušejte se výsledek testování ovlivnit tím, že ze sebe budete dělat někoho, kým nejste. Pokuste se zjistit si dopředu, s čím se setkáte včetně toho, jak dlouho bude celé AC trvat. Nebojte se v průběhu testování klást otázky. Pokud vám na základě AC nebyla práce nabídnuta, pokuste se zjistit důvod a budete do budoucna chytřejší.

6 Obecné informace o AC pro další příležitost v jiném čísle, ještě rozvedu K čemu se AC používá nejčastěji? Nábor a výběr nových spolupracovníků nejrozšířenější způsob použití AC vůbec. Firmě přináší úsporu v délce výběrového řízení a také v přímých nákladech na výběr. Zvyšuje objektivitu výběru a také přináší možnost ihned stanovit optimální adaptační program a event. rozvojový plán pro vybrané kandidáty. Jako vedlejší efekt AC také zvyšuje motivaci kandidátů pro práci ve firmě a snižuje tak riziko případného odchodu ve zkušební lhůtě. Stanovení potřeb dalšího rozvoje a vzdělávání nejvíce sofistikovaný způsob použití AC. Firmě přináší poměrně hluboký a komplexní pohled na strukturu dovedností, schopností a vloh posuzovaných účastníků AC tzv. profil účastníků. Na základě profilu se následně připraví individuální nebo skupinový program, který umožní optimální a efektivní rozvoj posuzovaných účastníků. Plánování kariéry a zjištění možností kariérního postupu obdoba předchozího využití AC. Firmě přináší vhled do struktury dovedností a také možností růstu účastníků AC tzv. mapu růstového potenciálu. Firma tím objektivizuje své personální plánování a dosahuje vyšší efektivity při práci s vnitřními personálními zdroji. Snižuje se riziko demotivace a odchodu pracovníků z důvodu nevhodné rotace. Mapování růstového potenciálu se zaměřuje na reálné možnosti a limity účastníků AC na jejichž základě jsou vypracována doporučení pro jejich kariérové plány a event. rotace v rámci firmy. Nastavení týmové spolupráce a zmapování týmové dynamiky využití AC jako kombinovaného nástroje pro posouzení + okamžitý rozvoj účastníků. Programově náročná forma AC, která v sobě kombinuje prvky AC s prvky tréninku. Firma získává dvojí efekt účastnický tým je

7 nejen hodnocen, ale zároveň získává v rámci programu AC neustálou zpětnou vazbu a informace o tom, jak fungují obecné zákonitosti týmové práce, jaká jsou její pravidla, překážky a jak si účastníci vedou v těchto oblastech. Specifické potřeby výběru jedná se o použití metody AC pro ne zcela obvyklé druhy výběrů. Např. Sestavení špičkového vědeckého týmu, který musí splňovat určité parametry, nebo výběr lidí pro designerské pracoviště, event. budování inovačních, kreativních nebo jinak specificky zaměřených týmů. Dále sem patří výběr pracovníků vysílaných na delší dobu do zahraničí, kdy je třeba posoudit jejich kulturní přizpůsobivost, schopnost vyjednávat a adaptovat se na cizí prostředí apod. Tyto programy AC jsou náročné na přípravu a design, pomáhají však firmám ušetřit značné finanční prostředky ve specifických situacích a zvyšují také pravděpodobnost úspěchu. Hodnocení pracovníků využití AC pro posouzení dosažených zlepšení v oblasti rozvoje a vzdělávání. Firmě přináší možnost sledovat a pravidelně monitorovat výsledky personální práce v rámci programového vzdělávání pracovníků. Tím firma dosahuje efektivního čerpání prostředků na vzdělávání a také monitoruje kvalitu vzdělávacího procesu. Pracovníci, na jejichž vzdělávání se prostředky vynakládají, si mohou ověřit, jak úspěšná je jejich snaha o vlastní rozvoj, navíc získávají zpětnou vazbu, což má vliv na jejich motivaci. Příprava tohoto typu AC vyžaduje úzkou spolupráci firmy a dodavatele AC, protože program AC by měl nejen úzce vázat na systém vzdělávání pracovníků, ale také ideálně na systém pravidelného hodnocení, které firma provádí.

8 Co přináší AC firmám, které ho využívají? Pomoc při definování profilu pracovního místa a jemu odpovídajícímu profilu ideálního kandidáta Objektivnější, hlubší a komplexnější posouzení kandidátů v různých výběrových řízeních Zkvalitnění a zefektivnění personální práce v oblastech náboru, výběru, plánování a kontroly efektivity rozvoje a plánování kariéry Zlepšení informační základny o schopnostech, dovednostech a potenciálu zaměstnanců Úsporu časových, personálních i finančních nákladů v personální práci Možnost snadno a efektivně provázat jednotlivé kroky práce s lidmi výběr-adaptace-začlenění do týmu-rozvoj-monitorování rozvoje-další kariéra Možnost pravidelně sledovat kvalitu vzdělávacího systému a pomocí intervencí ovlivnit jeho efektivitu Možnost pracovat s jednotlivci i týmy prostřednictvím objektivního, standardního a zároveň velmi specifického nástroje, který respektuje nejen obecné zákonitosti personální práce, ale také realitu firmy a její požadavky

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB

Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Projekt Závěrečné hodnocení realizace projektu Metodika realizace KP na GHB Stránka 1 z 33 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU Program: Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost Prioritní osa: Oblast podpory:

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO CESTOVNÍ RUCH Autoři: Bc. Jaroslav Vaculka Bc. Lenka Poláčková Bc. Petr Pešek, MBA Bc. Zdeněk Hlinský WGW Group, a.s. Na Petynce 31/132, Praha 6 IČ: 27880231 Praha 2008 Název

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU

1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU 1 ZÁKLADY BENCHMARKINGU Obsah kapitoly: 1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY BENCHMARKINGU 1.1.1 Definice benchmarkingu 1.1.2 Historie benchmarkingu a jeho využití ve veřejné správě 1.2 MĚŘENÍ VÝKONŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více