KBC INTEREST FUND OPC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBC INTEREST FUND OPC"

Transkript

1 PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější výroční zprávou, jakož i nejnovější pololetní zprávou, pokud je tato pozdější než poslední výroční zpráva. Nelze brát v úvahu jiné informace, které nejsou obsaženy v prospektu a v dokumentech, které jsou v něm uvedeny a do kterých může veřejnost nahlížet. V případě rozdílů mezi francouzskou verzi prospektu a jeho jinou jazykovou mutací má přednost verze francouzská. 29. června 2015

2 OBECNÉ POZNÁMKY Tento prospekt je zveřejněn v rámci nabídky akcií investiční společnosti s proměnným kapitálem KBC INTEREST FUND, dále nazývané jen investiční společnost nebo SICAV. SICAV je zapsána na oficiálním seznamu subjektů kolektivního investování od 13. února 2004, v souladu s částí II zákona ze dne 17. prosince 2010, Zákona týkajícího se subjektů kolektivního investování. SICAV podléhá Části II lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování (dále jen Zákon ). Fond má status alternativních investičních fondů ( AIF ) ve smyslu Směrnice 2011/61/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů ( směrnice AIFMD ) a lucemburského zákona ze dne 12. července 2013, ve znění pozdějších úprav (dále jen Zákon AIFM "). Tento zápis ovšem nevyžaduje, aby lucemburské úřady schvalovaly nebo neschvalovaly odpovídající charakter nebo přesnost tohoto prospektu nebo portfolia cenných papírů vlastněných SICAV. Jakékoli prohlášení, které je s tímto v rozporu, by bylo neoprávněné a nezákonné. Tento prospekt nemůže být použit pro účely nabídky a výzvy k prodeji v kterékoli zemi nebo za jakýchkoli okolností, kdy taková nabídka nebo výzva není povolena. Investiční společnost a její podfondy nebyly a nebudou registrovány v souladu s ustanovením United States Securities Act z roku 1933 ( Zákon 1933 ) ve znění pozdějších úprav, a její akcie nemohou být nabízeny, prodávány, převáděny nebo doručovány, přímo či nepřímo, do Spojených států amerických, na jakékoli jejich území, či do oblastí podřízených jejich jurisdikci nebo jakémukoli jejich občanovi, jak je stanoveno v United States Securities Act z roku Investiční společnost a její podfondy také nejsou registrovány v souladu s United States Investment Company Act z roku 1940 ve znění pozdějších úprav. Akcie nesmějí být investorům nabízeny, prodávány a přímo či nepřímo na ně převedeny, pokud by do takové transakce mohl být zapojen US Reportable Account - účet osoby či subjektu z USA či subjektu s vlastníkem z USA s oznamovací povinností banky, jak je definováno v americkém zákoně FATCA (Foreign Account Tax Compliance Tax). Představenstvo je odpovědné za přesnost informací obsažených v tomto prospektu k datu jeho vydání a potvrzuje, že údaje v prospektu odpovídají skutečnosti a neobsahují opomenutí takového druhu, které by mohlo změnit jejich dosah. Jakákoli informace nebo tvrzení neobsažené v tomto prospektu nebo ve zprávách, které jsou jeho nedílnou součástí, musí být pokládána za neoprávněnou a v důsledku toho za nedůvěryhodnou. Ani předání tohoto prospektu, ani nabídka, emise nebo prodej akcií SICAV nepředstavují potvrzení, podle kterého budou informace uvedené v tomto prospektu po datu vydání tohoto prospektu vždy přesné. Stanovy mohou být upraveny v souladu s požadavky lucemburského práva a Stanovami. Prospekt včetně investiční politiky může být čas od času upraven Představenstvem investiční společnosti po předchozím souhlasu CSSF (Komise pro dohled nad finančním sektorem), v souladu s lucemburským právem a nařízeními. Aby bylo možné zohlednit významné změny, především v případě přidání jiných podfondů, bude tento prospekt v příslušném okamžiku aktualizován. Proto doporučujeme potenciálním upisovatelům, aby se informovali v sídle SICAV a zjistili, zda SICAV vydala pozdější prospekt. Potenciálním upisovatelům a kupujícím akcií SICAV doporučujeme, aby se osobně informovali o možných právních nebo daňových důsledcích a o veškerých omezeních nebo kontrole v oblasti směny, k nimž může vést upsání, koupě, vlastnictví, odkup, konverze nebo převod akcií SICAV na základě platných zákonů v zemi původu, zemi sídla nebo bydliště těchto osob. Tento emisní prospekt je vytvořen modulárním způsobem. Základní dokument obsahuje veškeré nezbytné informace o SICAV a jejím právním rámci. Veškeré informace, které se týkají určitého podfondu SICAV, jsou uvedeny v přílohách. Příloha 1 obsahuje informace spojené se strukturou, investiční politikou, podmínkami emise a odkupu a provize. Příloha 2 obsahuje podrobný popis strukturovaných podfondů Příloha 3 obsahuje formuláře k upsání akcií. Přílohy jsou nedílnou součástí prospektu. 2

3 OBSAH 29. června 2015OBECNÉ POZNÁMKY... 1 OBECNÉ POZNÁMKY VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENSTVO SÍDLO SPOLEČNOSTI SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST SPRÁVCE DOMICILAČNÍ ZÁSTUPCE, ADMINISTRÁTOR, REGISTRÁTOR A ZPROSTŘEDKOVATEL PŘEVODŮ DEPOZITNÍ BANKA A HLAVNÍ FINANČNÍ SPRÁVCE AUDITOR FINANČNÍ SLUŽBY PROMOTÉR DISTRIBUTOŘI/SUB-DISTRIBUTOŘI PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN KONTAKTNÍ MÍSTO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: KBC ASSET MANAGEMENT S.A PŘEDSTAVENSTVO SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI VEDOUCÍ PRACOVNÍCI SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI SÍDLO SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI DATUM ZALOŽENÍ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI UPSANÝ A SPLACENÝ KAPITÁL SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI S PROMĚNNÝM KAPITÁLEM A INVESTIČNÍ FONDY, KTERÉ URČILA SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST JMENOVÁNÍ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI ZE STRANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FUNKCE SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI. 7 4 DEPOZITNÍ BANKA A HLAVNÍ FINANČNÍ SPRÁVCE DOMICILAČNÍ ZÁSTUPCE, ADMINISTRÁTOR, REGISTRÁTOR A ZPROSTŘEDKOVATEL PŘEVODŮ INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA OBECNÁ USTANOVENÍ INVESTIČNÍ POLITIKY FINANČNÍ TECHNIKY A NÁSTROJE CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDŮ KONTROLA RIZIK A LIKVIDITY AKCIE EMISE, ODKUP A KONVERZE AKCIÍ EMISE AKCIÍ ZPĚTNÝ ODKUP AKCIÍ KONVERZE AKCIÍ ČISTÉ OBCHODNÍ JMĚNÍ OCENĚNÍ AKTIV ZVEŘEJNĚNÍ HODNOTY ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ DOČASNÉ POZASTAVENÍ VÝPOČTU HODNOTY ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ VALNÉ HROMADY DISTRIBUČNÍ POLITIKA LIKVIDACE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ROČNÍ A POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POPLATKY A NÁKLADY ZDANĚNÍ ZDANĚNÍ SPOLEČNOSTI ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

4 19 VÝHODY (STIMULY) PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS PODFONDŮ, KTERÉ MAJÍ KRÁTKODOBOU A STŘEDNĚDOBOU INVESTIČNÍ POLITIKU Příloha 1) Seznam podfondů PODFONDY VYJÁDŘENÉ V EUR KBC INTEREST FUND CASH EURO KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM PODFONDY VYJÁDŘENÉ V USD KBC INTEREST FUND CASH USD PODFONDY VYJÁDŘENÉ V CZK KBC INTEREST FUND CZK Alpha PŘÍLOHA 2: PODROBNÝ POPIS STRUKTUROVANÝCH PODFONDŮ : KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER CÍL PODFONDU INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDU Stanovená strategie : KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER EUR CÍL PODFONDU INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDU Stanovená strategie PŘÍLOHA 3 FORMULÁŘ ÚPISU

5 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Osobní údaje upisovatele a/nebo distributora jsou zpracovávány KBL European Private Bankers S.A., KREDIETRUST Luxembourg S.A. a EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. ( EFA ), aby bylo možné zajistit administrativní a obchodní řízení fondu, zajistit správné zpracování operací v souladu s předpisy prospektu a smluv o poskytování služeb, správně započítat přijaté platby, zajistit správnou úhradu sjednaných provizí a zajistit správné konání valných hromad. Upisovatel nebo distributor mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, pro účely změny, opravy a aktualizace. 1.1 Představenstvo Předseda: Pan Wouter VANDEN EYNDE Členové představenstva: pan Karel DE CUYPER pan LAZLO BELGRADO pan JOS LENAERTS Pověřený člen představenstva, KBC Asset Management N.V. (Belgie) 2, avenue du Port, B Brusel Ředitel, KBC Asset Management S.A. 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk Ředitel, KBC Asset Management S.A. 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk Seniorní právní poradce 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk 1.2 Sídlo společnosti 11, rue Aldringen, L Lucemburk 1.3 Správcovská společnost KBC ASSET MANAGEMENT S.A.; 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk 1.4 Správce Správcovská společnost může delegovat řízení podfondu nebo více podfondů na jednoho nebo více správců. v tomto případě je v podrobném popis tohoto podfondu (podfondů) specifikováno toto delegování, jakož i správce, který byl řízením pověřen, a jeho odměna. 1.5 Domicilační zástupce, administrátor, registrátor a zprostředkovatel převodů KREDIETRUST Luxembourg, 11, rue Aldringen, L Lucemburk 1.6 Depozitní banka a hlavní finanční správce KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L Lucemburk 1.7 Auditor Alternativní investiční fond jím jmenoval společnost Deloitte Audit S.a.r.l., 560, rue de Neudorf, L LUCEMBURK Nezávislý auditor ověřuje, že výroční závěrka investiční společnosti odráží správně a pravdivě finanční situaci alternativního investičního fondu a že jeho výroční zpráva je v souladu s účty. 1.8 Finanční služby KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Lucemburk Mezi hlavní povinnosti poskytovatele finančních služeb patří poskytnout veškeré potřebné služby při úpisu, konverzi či zpětném odkupu akcií a provádět platby ve prospěch akcionářů při odkupu akcií a výplatě kupónů. Mimo Lucembursko: Zprostředkovatelé pověření finančními službami v zemích jiných než Lucembursko, v nichž dochází k obchodování s akciemi, jsou specifikováni v příloze pojednávající o obchodní činnosti investiční společnosti v příslušné zemi. 1.9 Promotér KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg 5

6 1.10 Distributoři/Sub-distributoři Jsou jmenováni správcovskou společností jakožto distributoři pro prodej a propagaci podílů v alternativním investičním fondu Příslušný orgán Komise pro dohled nad finančním sektorem, Lucembursko Kontaktní místo Pan Karel De Cuyper, ředitel, KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk, tel Depozitní banka pro akcie na doručitele Představenstvo investiční společnosti jmenovalo depozitní bankou pro akcie na doručitele, jak je stanoveno v zákoně z 28. července 2014, kterým se mění zákon ze dne 10. srpna 1915, společnost European Fund Administration (EFA). Imobilizace akcií na doručitele bude provedena na pobočkách společnosti KBL European Private Bankers S. A., 43 Boulevard Royal, L 2955 Lucemburk. 2 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST KBC INTEREST FUND je investiční společnost s proměnným kapitálem podle lucemburského práva, založená pod názvem FINDICO na dobu neurčitou v Lucembursku dne 24. dubna 1989, v souladu s ustanoveními zákona ze dne 30. března 1988 o subjektech kolektivního investování a zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech. Dne 26. února 1996 společnost FINDICO změnila svou strukturu na strukturu SICAV s více podfondy. Akcie společnosti FINDICO, které byly v oběhu k datu 26. února 1996, byly asimilovány s akciemi prvního podfondu, konkrétně BEF (nyní EURO ). Dne 16. listopadu 1998 změnila společnost FINDICO svůj název na KBC Money. Dne 7. května 2014 společnost KBC Money změnila svůj název na KBC Interest Fund. Od 13. února 2004 podléhá především ustanovením Části II zákona ze dne 17. prosince 2010, protože přinejmenším jeden z jejích podfondů nemůže z důvodu své investiční politiky a pravidlům pro výpůjčky podléhat Části I tohoto zákona. Stanovy investiční společnosti byly zveřejněny ve věstníku Mémorial C, Zvláštní sbírka společností a sdružení ( Mémorial ) dne 24. června Stanovy byly změněny notářským zápisem ze dne 26. února 1996, 27. června 1997, 16. listopadu 1998, 14. června 2000,11. února 2010 a 22. listopadu 2005 a byly zveřejněny v Mémorial C, Zvláštní sbírka společností ze dne 30. března 1996, 18. srpna 1997, 15. prosince 1998 a 18. července Stanovy investiční společnosti byly naposledy změněny notářským zápisem ze dne 7. května 2014, zveřejněném v Mémorial C, Zvláštní sbírka společností. Tyto stanovy, stejně jako zákonné oznámení týkající se emise akcií investiční společnosti, byly uloženy v soudní kanceláři obvodního soudu v Lucemburku. Tyto dokumenty jsou k dispozici pro prostudování a lze z nich na požádání a po uhrazení poplatků soudní kanceláři pořídit kopie. Investiční společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Lucembursku pod číslem B Sídlo investiční společnosti je na adrese L-1118 Lucemburk, 11, rue Aldringen. Kapitál investiční společnosti musí stále odpovídat hodnotě čistých aktiv všech podfondů a je představován vydanými akciemi bez vyznačení nominální hodnoty, které jsou plně splacené. Může docházet ke kolísání kapitálu bez povinnosti tuto skutečnost oznamovat či zapisovat do obchodního rejstříku, jak je tomu v případě zvyšování a snižování kapitálu u akciových společností. Minimální kapitál odpovídá částce EUR. Kapitál investiční společnosti je vyjádřen v eurech. 3 SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 3.1 Představenstvo správcovské společnosti Předseda: Pan Dirk MAMPAEY, KBC Asset Management NV, předseda řídícího výboru, avenue du Port 2, B Brusel Pan Ivo BAUWENS KBC GROUP RE S. A., generální ředitel, 5, Place de la Gare, L Lucemburk Monsieur Jürgen VERSCHAEVE KBC Asset Management NV (Belgique), pověřený člen představenstva, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel 6

7 3.2 Vedoucí pracovníci správcovské společnosti Pan Karel DE CUYPER KBC Asset Management S.A., 5 place de la Gare, L-1616 Lucemburk Pan Lazlo BELGRADO KBC Asset Management S.A., ředitel Fixed Income Fund Management, 5 place de la Gare, L-1616 Lucemburk 3.3 Sídlo správcovské společnosti 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk 3.4 Datum založení správcovské společnosti Správcovská společnost byla založena 1. prosince 1999 pod názvem KBC Institutionals Gestion SA. Název společnosti byl změněn na KBC Asset Management S.A. k 10. únoru Správcovská společnost získala původní povolení podle článku 77 kapitoly 13 Zákona od Komise pro dohled nad finančním sektorem s účinností od 10. února V současné době podléhá ustanovením kapitoly 15 Zákona ze 17. prosince 2010 a kapitoly II Zákona z 12. července 2013, aby mohla jednat jako externí správce alternativních investičních fondů ( správce ). 3.5 Upsaný a splacený kapitál správcovské společnosti Upsaný a splacený kapitál správcovské společnosti činí EUR. 3.6 Investiční společnosti s proměnným kapitálem a investiční fondy, které určila správcovská společnost Investiční společnosti s proměnným kapitálem: KBC Bonds, KBC Renta, Access Fund, KBC Interest Fund, KBC Institutional Interest Fund, Global Partners, KBC Select Investors, KBC Flexible, Managed Investors a Contribute Partners. Investiční fondy: KBC Institutionals, KBC Life Invest Fund, KBC Life Privileged Portfolio Fund, KBC Life Institutional Fund 3.7 Jmenování správcovské společnosti ze strany investiční společnosti a funkce správcovské společnosti Jmenování správcovské společnosti ze strany investiční společnosti Na základě smlouvy, která nabyla účinnosti 1. května 2006, jmenovala Společnost ve smyslu Kapitoly 15 Zákona ze dne 17. prosince 2010 a na základě kapitoly II Zákona z 12. července 2013 společnost KBC Asset Management S.A. správcovskou společností Správcovská činnost Obecně Správcovská společnost má za úkol správu subjektů kolektivního investování v souladu s kapitolou II Zákona z 12. července 2013, aby mohla jednat jako externí správce alternativních investičních fondů ( správce ) a v souladu se Zákonem a tato správní činnost pokrývá řízení, správu a obchodní činnosti subjektů kolektivního investování, jako je SICAV. V souladu s Přílohou I Zákona z 12. července 2013 Správce vykonává funkce správy investic. Tyto funkce zahrnují správu portfolia, řízení rizik, správu a marketing. Podrobnosti o právech a povinnostech správce se řídí Zákonem ze dne 12. července 2013 a dohodou o správě mezi fondem a správcem. Veškeré spory budou řešeny v souladu s lucemburským právem a spadají do pravomoci okresního soudu v Lucemburku. K pokrytí potenciálních rizik odpovědnosti vyplývající z výkonu povolání má Správce další vlastní prostředky v dostatečném množství, v souladu se zákonem ze dne 12. července 2013 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231 / 2013, k pokrytí potenciální profesní odpovědnosti vyplývající z jeho činností správce alternativních investičních fondů Funkce vykonávané pro investiční společnost - Správa portfolia - Centrální správa - Distribuce Správcovská společnost deleguje centrální řízení na společnost Kredietrust Luxembourg SA. 7

8 4 DEPOZITNÍ BANKA A HLAVNÍ FINANČNÍ SPRÁVCE KBL European Private Bankers S.A., akciová společnost se sídlem v Lucemburku, 43, Boulevard Royal, byla jmenována depozitní bankou Společnosti na základě smlouvy uzavřené dne 24. dubna KBL European Private Bankers S.A. je bankou podle lucemburského práva založenou dne 23. května Od svého založení vykonává bankovní činnosti. K 31. prosinci 2013 činil vlastní kapitál ,97 EUR. Všechny akcie a likvidní aktiva investiční společnosti byly svěřeny depozitní bance, která plní své povinnosti a závazky stanovené smlouvou s depozitní bankou. Depozitní banka musí mimo jiné zajistit: a) péči o uložená aktiva alternativního investičního fondu (AIF) a odpovídající účinné sledování likvidit AIF b) prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení akcií proběhnou v souladu s lucemburským právem, stanovami Společnosti a tímto Prospektem; c) výpočet hodnoty akcie proběhne v souladu s lucemburským právem, Stanovami, s tímto Prospektem a s postupy stanovenými zákonem ze dne 12. července 2013; d) pokyny AIF a Správce jsou splněny, s výjimkou případů, kdy jsou v rozporu se souvisejícími lucemburskými zákony, Stanovami a / nebo s tímto Prospektem. e) u operací zahrnujících aktiva AIF jsou protiplnění poskytována v obvyklých lhůtách f) s produkty AIF bude nakládáno v souladu s lucemburským právem, správními předpisy a s tímto Prospektem V souladu s ustanoveními smlouvy s depozitní bankou a Zákona z 12. července 2013 může Depozitní banka za určitých podmínek a za účelem řádného plnění svých povinností delegovat všechny své povinnosti (nebo jejich část) týkající se uložení aktiv na jednoho či více sub-depozitářů, které podle potřeby jmenuje. Jakmile si sub-depozitáře zvolí a jmenuje, poskytne mu veškeré své know-how a dovednosti a podle svých nejlepších schopností se ujistí, jak požaduje Zákon z 12. července 2013, že majetek Společnosti svěřuje výhradně sub-depozitáři schopnému zajistit náležitou úroveň jeho ochrany. Depozitní banka je v souladu s ustanoveními Zákona ze 12. července 2013 odpovědná vůči investiční společnosti nebo vůči jejím investorům za ztrátu finančních nástrojů uložených u ní či u sub-depozitářů. Depozitní banka je rovněž v souladu s ustanoveními Zákona ze 12. července 2013 odpovědná vůči investiční společnosti nebo jejím investorům za všechny další ztráty způsobené špatným plněním svých povinností, ať už úmyslným či z nedbalosti. Depozitní banka může být zproštěna svých závazků vůči investiční společnosti nebo jejím investorům v případě: (i) ztráty finančních nástrojů uložených u sub-depozitáře, pokud Depozitní banka může prokázat, že: - všechny závazky týkající se delegování jejích úkolů souvisejících se správou svěřeného majetku byly splněny, - písemná smlouva mezi Depozitní bankou a dotyčným pověřeným sub-depozitářem výslovně přenáší odpovědnost Depozitní banky na tohoto sub-depozitáře a povoluje Správcovské společnosti a depozitní bance jednající jménem investiční společnosti podat stížnost na sub-depozitáře kvůli ztrátě majetku, - písemná smlouva mezi Depozitní bankou a investiční společností nebo Správcovskou společností jednající jménem investiční společnosti výslovně povoluje zproštění Depozitní banky odpovědnosti a stanoví objektivní důvod (jak je uvedeno v článku 102 nařízení Komise v přenesené pravomoci doplňujícím směrnici o AIFM) odůvodňující zproštění odpovědnosti, (ii) převodu odpovědnosti na místní subjekt v zemi, která vyžaduje, aby některé finanční nástroje spravoval místní subjekt, pakliže jsou splněny následující podmínky: - zakladatelské dokumenty toto zproštění odpovědnosti výslovně povolují, - investoři do dotčeného investičního fondu byli o tomto zproštění odpovědnosti a o jeho důvodech řádně informováni předtím, než do fondu investovali, - správcovská společnost nebo investiční společnost dali Depozitní bance pokyn delegovat správu těchto finančních nástrojů na místní subjekt, - byly uzavřeny písemné smlouvy, na něž je odkazováno v bodu (i) ve druhém a třetím odstavci. (iii) ztráty finančních nástrojů spravovaných centrálním depozitářem cenných papírů (CSD) V souladu s bankovními zvyklostmi může depozitní banka, na svou odpovědnost, svěřit jiným institucím některá aktiva investiční společnosti, která nejsou kotována ani obchodována v Lucembursku. Veškeré transakce s aktivy investiční společnosti provádí depozitní banka podle pokynů investiční společnosti. Jako odměnu za tuto funkci platí investiční společnost obvyklé provize: provize vypočtená z hodnoty čistých aktiv investiční společnosti a splatná měsíčně plus pevně stanovená provize za operaci. Odměna pro depozitní banku činí maximálně 0,05400 % čistého jmění podfondu ročně. Na základě smlouvy uzavřené 1. května 2007 mezi investiční společností na straně jedné a KBL European Private Bankers S.A. na straně druhé, vystupuje tato rovněž jako hlavní finanční správce. Výše uvedené smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a kterákoli ze stran je může vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. 8

9 5 DOMICILAČNÍ ZÁSTUPCE, ADMINISTRÁTOR, REGISTRÁTOR A ZPROSTŘEDKOVATEL PŘEVODŮ Správcovská společnost jmenovala na základě smlouvy uzavřené 1. května 2006 společnost Kredietrust Luxembourg S. A. k výkonu funkce administrátora, jak je popsáno v Oddílu 2 a) Přílohy I zákona o AIFM z roku 2013, s výjimkou právních služeb, ocenění portfolia a určení hodnoty podílových listů, stejně jako k výkonu funkce domicilačního zástupce. Společnost Kredietrust Luxembourg S. A. byla založena 16. února 1973 ve formě akciové společnosti podle lucemburského práva. Její sídlo je na adrese L 2960 Lucemburk, 11, rue Aldringen. Společnost Kredietrust Luxembourg S. A. je dceřinou společností společnosti KBL European Private Bankers S. A.. Společnost Kredietrust Luxembourg S. A. ve své funkci administrátora, registrátora a zprostředkovatele převodů může na svou odpovědnost využít služeb akciové společnosti European Fund Administration, E.F.A., založené v Lucembursku, aby plnila její povinnosti nebo jejich část Výše uvedené smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a kterákoli ze stran je může vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Poplatek za administraci bude činit maximálně 0,07100% čistého jmění podfondu ročně. Společnost KREDIETRUST LUXEMBOURG S. A. bude placena Správcovskou společností. Osobní údaje upisovatele a/nebo distributora jsou zpracovávány KBL European Private Bankers S.A., KREDIETRUST Luxembourg S.A. a EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. ( EFA ), aby bylo možné zajistit administrativní a obchodní řízení Společnosti, zajistit správné zpracování operací v souladu s předpisy prospektu a smluv o poskytování služeb, správně započítat přijaté platby, zajistit správnou úhradu sjednaných provizí a zajistit správné konání valných hromad. Upisovatel nebo distributor mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, pro účely změny, opravy a aktualizace. 6 INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA Investiční společnost je lucemburská investiční společnost s proměnným kapitálem (SICAV), která se řídí Částí II Zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování. Cílem investiční společnosti je nabídnout svým akcionářům vysoký příjem za použití všech principů výběru investic a širokého rozložení rizik. Stanovy udělují představenstvu pravomoc určovat investiční politiku pro každý podfond aktiv společnosti. Těmito investicemi se investiční společnost snaží zajistit pro své akcionáře vyšší příjem (vyplacený nebo kapitalizovaný podle toho, zda si akcionář zvolí akcie kategorie DIS nebo CAP) za použití principů výběru investic a širokého rozdělení rizik. 6.1 Obecná ustanovení investiční politiky Pro dosažení těchto cílů v rámci obezřetného řízení se investiční společnost zavazuje: neuzavírat krátkodobé půjčky na částku přesahující 10 % jejích čistých aktiv a jiné půjčky na částku přesahující 10 % jejích čistých aktiv; tyto limity je možné kumulovat neinvestovat více než 10 % svých čistých aktiv do převoditelných cenných papírů, které nejsou oficiálně kotovány na burze cenných papírů nebo nejsou obchodovány na jiném regulovaném trhu, který řádně funguje, je uznaný a otevřený pro veřejnost; neinvestovat více než 10 % svých čistých aktiv do cenných papírů téhož sdružení; nezískat více než 10 % cenných papírů stejného druhu, emitovaných stejným sdružením nebo stejným subjektem kolektivního investování; Omezení uvedená v bodech , a se nevztahují na cenné papíry, které jsou emitovány nebo garantovány členským státem OECD nebo jeho územně-správními celky nebo nadnárodními institucemi a organizacemi, které mají komunitární, regionální nebo světový charakter; Omezení uvedená v bodech a musí být dodržena pro každý podfond a omezení uvedené v bodě platí pro všechny podfondy investiční společnosti; neposkytovat úvěry nebo dělat ručitele třetí osobě, ani neprovádět nekryté prodeje u převoditelných cenných papírů nebo jiných cenných papírů; Pokud jsou výše uvedená maximální procenta překročena v důsledku výkonu práv spojených s cennými papíry portfolia nebo jinak než nákupem cenných papírů, investiční společnost se bude přednostně snažit tuto situaci napravit, především s ohledem na zájem akcionářů. Pokud společnost investuje do podílů v jiných subjektech kolektivního investování, které jsou přímo či pověřením spravovány Společností nebo jakoukoli jinou společností, se kterou je Společnost vázána v rámci společného řízení či kontroly nebo významnou přímou či nepřímou účastí, pak Společnost nebo tato další společnost nemůže účtovat poplatky za upisování nebo odkup investice Společnosti do podílů jiných subjektů kolektivního investování. Pokud Společnost investuje významnou část svých aktiv do jiných subjektů kolektivního investování, maximální výše poplatků za správu, jež může být účtována zároveň samotné Společnosti a ostatním subjektům kolektivního investování, je uvedena v podrobném popisu dotyčného podfondu v Příloze 1. 9

10 6.2 Finanční techniky a nástroje Investiční společnost je u každého z podfondů doplňkově oprávněna, podle podmínek uvedených níže: využívat techniky a nástroje, jejichž předmětem jsou převoditelné cenné papíry za podmínky, že použití takových technik a nástrojů bude mít za cíl řádnou správu portfolia; využívat technik a nástrojů určených ke krytí kursového rizika v rámci správy svého majetku. Pákový efekt je definován jako technika, kterou správce fondu zvýší svou expozici vůči rizikovým aktivům, a to reinvestováním finančních nástrojů nebo vypůjčených prostředků, investováním do derivátů nebo prostřednictvím investic do nástrojů, na které jsou deriváty napojeny. V souladu se zákonem ze dne 12. července 2013 bude správce poskytovat příslušným orgánům a investorům za každý podfondu výsledky pákového efektu AIF, vypočtené jak podle hrubé metody, tak podle metody angažovanosti, jak jsou uvedeny v článku 7 a 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci. Maximální pákový efekt, který je správce oprávněn jménem podfondu použít, činí u podfondů KBC Interest Fund Cash Euro, KBC Interest Fund Euro Medium a KBC Interest Fund Cash USD 200 % z celkových čistých aktiv podle metody angažovanosti a 200 % podle hrubé metody. Maximální pákový efekt, který je správce oprávněn jménem podfondu použít, činí u podfondů KBC Interest Fund CZK Alpha a KBC Interest Fund CZK Omega 200 % z celkových čistých aktiv podle metody angažovanosti a 300 % podle hrubé metody. Maximální pákový efekt, který je správce oprávněn jménem podfondu použít, činí u podfondu KBC Interest Fund CSOB Exclusive Buffer Jumper EUR 3 podle metody angažovanosti 300 % z celkových čistých aktiv a 300 % podle hrubé metody Techniky a nástroje, jejichž předmětem jsou převoditelné cenné papíry S cílem zajistit řádnou správu portfolia může investiční společnost provádět: operace týkající se opcí, operace týkající se termínových smluv na finanční instrumenty a opcí na takové kontrakty, operace týkající se půjčování cenných papírů, repo operace Operace týkající se opcí na převoditelné cenné papíry investiční společnost může nakupovat a prodávat jak kupní, tak prodejní opce pod podmínkou, že se jedná o opce obchodované na obecně uznávaném a regulovaném trhu s pravidelným provozem, otevřeném pro veřejnost. V rámci výše uvedených operací musí investiční společnost dodržovat následující pravidla: Pravidla upravující nabývání opcí. Součet odměn vyplacených za nabytí zde uvedených, dosud nerealizovaných kupních opcí a prodejních opcí, nesmí spolu se součtem odměn vyplacených za nabytí dosud nerealizovaných kupních opcí a prodejních opcí, které jsou uvedeny dále v bodě , přesáhnout 15 % hodnoty čistých aktiv každého podfondu Pravidla pro zajištění závazků vyplývajících z operací s opcemi V okamžiku uzavření smluv o prodeji kupních opcí musí příslušný podfond vlastnit buď podkladové cenné papíry nebo ekvivalentní nákupní opce nebo jiné nástroje, které mohou zajistit odpovídající zajištění závazků vyplývajících z příslušných smluv, jako jsou záruky. Podkladové cenné papíry k prodaným kupním opcím nemohou být realizovány po dobu, kdy tyto opce existují, ledaže by tyto opce byly zajištěny protiopcemi nebo jinými instrumenty, které je možné k tomuto účelu použít. Totéž platí pro ekvivalentní kupní opce nebo jiné instrumenty, které musí příslušný podfond vlastnit, pokud v okamžiku prodeje příslušných opcí nevlastní podkladové cenné papíry. Výjimkou z uvedeného pravidla je možnost každého podfondu prodat kupní opce na cenné papíry, které v době uzavření opční smlouvy nevlastní, za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: - realizační cena takto prodaných kupních opcí nesmí přesáhnout 25 % z hodnoty čistých aktiv příslušného podfondu; - příslušný podfond musí být kdykoli schopen zajistit krytí pozic přijatých v rámci těchto prodejů. Pokud příslušný podfond prodává prodejní opce, musí být po celou dobu trvání opční smlouvy kryt likvidními aktivy, jež by mohl potřebovat k úhradě cenných papírů, které by mu byly doručeny v případě, že se druhá strana rozhodne opce využít. Prodává-li investiční společnost nekryté kupní opce, vystavuje se riziku ztráty, které je teoreticky neomezené. V případě prodeje prodejních opcí se investiční společnost vystavuje riziku ztráty v případě, že by kurs podkladových cenných papírů klesl pod realizační cenu sníženou o inkasovanou odměnu. 10

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Flex. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Flex Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CS LUXEMBURG BŘEZEN 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt

Credit Suisse Solutions (Lux) investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem. Zjednodušený prospekt investiční společnost založená v souladu s lucemburským právem Credit Suisse Solutions (Lux) je otevřená investiční společnost, v právní formě investiční společnosti s proměnlivým kapitálem, autorizovaný

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND

STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB ASSET MANAGEMENT, A.S., INVESTIČNÍ SPOLEČNOST OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH 1 ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV

Více

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond

STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROINVEST - otevřený podílový fond (standardní fond splňující směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti kolektivního

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí

Statut. Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí Statut Realita nemovitostní otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond nemovitostí 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Údaje

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více