KBC INTEREST FUND OPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBC INTEREST FUND OPC"

Transkript

1 PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější výroční zprávou, jakož i nejnovější pololetní zprávou, pokud je tato pozdější než poslední výroční zpráva. Nelze brát v úvahu jiné informace, které nejsou obsaženy v prospektu a v dokumentech, které jsou v něm uvedeny a do kterých může veřejnost nahlížet. V případě rozdílů mezi francouzskou verzi prospektu a jeho jinou jazykovou mutací má přednost verze francouzská. 29. června 2015

2 OBECNÉ POZNÁMKY Tento prospekt je zveřejněn v rámci nabídky akcií investiční společnosti s proměnným kapitálem KBC INTEREST FUND, dále nazývané jen investiční společnost nebo SICAV. SICAV je zapsána na oficiálním seznamu subjektů kolektivního investování od 13. února 2004, v souladu s částí II zákona ze dne 17. prosince 2010, Zákona týkajícího se subjektů kolektivního investování. SICAV podléhá Části II lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování (dále jen Zákon ). Fond má status alternativních investičních fondů ( AIF ) ve smyslu Směrnice 2011/61/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů ( směrnice AIFMD ) a lucemburského zákona ze dne 12. července 2013, ve znění pozdějších úprav (dále jen Zákon AIFM "). Tento zápis ovšem nevyžaduje, aby lucemburské úřady schvalovaly nebo neschvalovaly odpovídající charakter nebo přesnost tohoto prospektu nebo portfolia cenných papírů vlastněných SICAV. Jakékoli prohlášení, které je s tímto v rozporu, by bylo neoprávněné a nezákonné. Tento prospekt nemůže být použit pro účely nabídky a výzvy k prodeji v kterékoli zemi nebo za jakýchkoli okolností, kdy taková nabídka nebo výzva není povolena. Investiční společnost a její podfondy nebyly a nebudou registrovány v souladu s ustanovením United States Securities Act z roku 1933 ( Zákon 1933 ) ve znění pozdějších úprav, a její akcie nemohou být nabízeny, prodávány, převáděny nebo doručovány, přímo či nepřímo, do Spojených států amerických, na jakékoli jejich území, či do oblastí podřízených jejich jurisdikci nebo jakémukoli jejich občanovi, jak je stanoveno v United States Securities Act z roku Investiční společnost a její podfondy také nejsou registrovány v souladu s United States Investment Company Act z roku 1940 ve znění pozdějších úprav. Akcie nesmějí být investorům nabízeny, prodávány a přímo či nepřímo na ně převedeny, pokud by do takové transakce mohl být zapojen US Reportable Account - účet osoby či subjektu z USA či subjektu s vlastníkem z USA s oznamovací povinností banky, jak je definováno v americkém zákoně FATCA (Foreign Account Tax Compliance Tax). Představenstvo je odpovědné za přesnost informací obsažených v tomto prospektu k datu jeho vydání a potvrzuje, že údaje v prospektu odpovídají skutečnosti a neobsahují opomenutí takového druhu, které by mohlo změnit jejich dosah. Jakákoli informace nebo tvrzení neobsažené v tomto prospektu nebo ve zprávách, které jsou jeho nedílnou součástí, musí být pokládána za neoprávněnou a v důsledku toho za nedůvěryhodnou. Ani předání tohoto prospektu, ani nabídka, emise nebo prodej akcií SICAV nepředstavují potvrzení, podle kterého budou informace uvedené v tomto prospektu po datu vydání tohoto prospektu vždy přesné. Stanovy mohou být upraveny v souladu s požadavky lucemburského práva a Stanovami. Prospekt včetně investiční politiky může být čas od času upraven Představenstvem investiční společnosti po předchozím souhlasu CSSF (Komise pro dohled nad finančním sektorem), v souladu s lucemburským právem a nařízeními. Aby bylo možné zohlednit významné změny, především v případě přidání jiných podfondů, bude tento prospekt v příslušném okamžiku aktualizován. Proto doporučujeme potenciálním upisovatelům, aby se informovali v sídle SICAV a zjistili, zda SICAV vydala pozdější prospekt. Potenciálním upisovatelům a kupujícím akcií SICAV doporučujeme, aby se osobně informovali o možných právních nebo daňových důsledcích a o veškerých omezeních nebo kontrole v oblasti směny, k nimž může vést upsání, koupě, vlastnictví, odkup, konverze nebo převod akcií SICAV na základě platných zákonů v zemi původu, zemi sídla nebo bydliště těchto osob. Tento emisní prospekt je vytvořen modulárním způsobem. Základní dokument obsahuje veškeré nezbytné informace o SICAV a jejím právním rámci. Veškeré informace, které se týkají určitého podfondu SICAV, jsou uvedeny v přílohách. Příloha 1 obsahuje informace spojené se strukturou, investiční politikou, podmínkami emise a odkupu a provize. Příloha 2 obsahuje podrobný popis strukturovaných podfondů Příloha 3 obsahuje formuláře k upsání akcií. Přílohy jsou nedílnou součástí prospektu. 2

3 OBSAH 29. června 2015OBECNÉ POZNÁMKY... 1 OBECNÉ POZNÁMKY VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDSTAVENSTVO SÍDLO SPOLEČNOSTI SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST SPRÁVCE DOMICILAČNÍ ZÁSTUPCE, ADMINISTRÁTOR, REGISTRÁTOR A ZPROSTŘEDKOVATEL PŘEVODŮ DEPOZITNÍ BANKA A HLAVNÍ FINANČNÍ SPRÁVCE AUDITOR FINANČNÍ SLUŽBY PROMOTÉR DISTRIBUTOŘI/SUB-DISTRIBUTOŘI PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN KONTAKTNÍ MÍSTO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: KBC ASSET MANAGEMENT S.A PŘEDSTAVENSTVO SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI VEDOUCÍ PRACOVNÍCI SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI SÍDLO SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI DATUM ZALOŽENÍ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI UPSANÝ A SPLACENÝ KAPITÁL SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI S PROMĚNNÝM KAPITÁLEM A INVESTIČNÍ FONDY, KTERÉ URČILA SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST JMENOVÁNÍ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI ZE STRANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A FUNKCE SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI. 7 4 DEPOZITNÍ BANKA A HLAVNÍ FINANČNÍ SPRÁVCE DOMICILAČNÍ ZÁSTUPCE, ADMINISTRÁTOR, REGISTRÁTOR A ZPROSTŘEDKOVATEL PŘEVODŮ INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA OBECNÁ USTANOVENÍ INVESTIČNÍ POLITIKY FINANČNÍ TECHNIKY A NÁSTROJE CÍLE A INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDŮ KONTROLA RIZIK A LIKVIDITY AKCIE EMISE, ODKUP A KONVERZE AKCIÍ EMISE AKCIÍ ZPĚTNÝ ODKUP AKCIÍ KONVERZE AKCIÍ ČISTÉ OBCHODNÍ JMĚNÍ OCENĚNÍ AKTIV ZVEŘEJNĚNÍ HODNOTY ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ DOČASNÉ POZASTAVENÍ VÝPOČTU HODNOTY ČISTÉHO OBCHODNÍHO JMĚNÍ VALNÉ HROMADY DISTRIBUČNÍ POLITIKA LIKVIDACE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ROČNÍ A POLOLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY POPLATKY A NÁKLADY ZDANĚNÍ ZDANĚNÍ SPOLEČNOSTI ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

4 19 VÝHODY (STIMULY) PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS PODFONDŮ, KTERÉ MAJÍ KRÁTKODOBOU A STŘEDNĚDOBOU INVESTIČNÍ POLITIKU Příloha 1) Seznam podfondů PODFONDY VYJÁDŘENÉ V EUR KBC INTEREST FUND CASH EURO KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM PODFONDY VYJÁDŘENÉ V USD KBC INTEREST FUND CASH USD PODFONDY VYJÁDŘENÉ V CZK KBC INTEREST FUND CZK Alpha PŘÍLOHA 2: PODROBNÝ POPIS STRUKTUROVANÝCH PODFONDŮ : KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER CÍL PODFONDU INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDU Stanovená strategie : KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER EUR CÍL PODFONDU INVESTIČNÍ POLITIKA PODFONDU Stanovená strategie PŘÍLOHA 3 FORMULÁŘ ÚPISU

5 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Osobní údaje upisovatele a/nebo distributora jsou zpracovávány KBL European Private Bankers S.A., KREDIETRUST Luxembourg S.A. a EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. ( EFA ), aby bylo možné zajistit administrativní a obchodní řízení fondu, zajistit správné zpracování operací v souladu s předpisy prospektu a smluv o poskytování služeb, správně započítat přijaté platby, zajistit správnou úhradu sjednaných provizí a zajistit správné konání valných hromad. Upisovatel nebo distributor mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, pro účely změny, opravy a aktualizace. 1.1 Představenstvo Předseda: Pan Wouter VANDEN EYNDE Členové představenstva: pan Karel DE CUYPER pan LAZLO BELGRADO pan JOS LENAERTS Pověřený člen představenstva, KBC Asset Management N.V. (Belgie) 2, avenue du Port, B Brusel Ředitel, KBC Asset Management S.A. 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk Ředitel, KBC Asset Management S.A. 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk Seniorní právní poradce 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk 1.2 Sídlo společnosti 11, rue Aldringen, L Lucemburk 1.3 Správcovská společnost KBC ASSET MANAGEMENT S.A.; 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk 1.4 Správce Správcovská společnost může delegovat řízení podfondu nebo více podfondů na jednoho nebo více správců. v tomto případě je v podrobném popis tohoto podfondu (podfondů) specifikováno toto delegování, jakož i správce, který byl řízením pověřen, a jeho odměna. 1.5 Domicilační zástupce, administrátor, registrátor a zprostředkovatel převodů KREDIETRUST Luxembourg, 11, rue Aldringen, L Lucemburk 1.6 Depozitní banka a hlavní finanční správce KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L Lucemburk 1.7 Auditor Alternativní investiční fond jím jmenoval společnost Deloitte Audit S.a.r.l., 560, rue de Neudorf, L LUCEMBURK Nezávislý auditor ověřuje, že výroční závěrka investiční společnosti odráží správně a pravdivě finanční situaci alternativního investičního fondu a že jeho výroční zpráva je v souladu s účty. 1.8 Finanční služby KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Lucemburk Mezi hlavní povinnosti poskytovatele finančních služeb patří poskytnout veškeré potřebné služby při úpisu, konverzi či zpětném odkupu akcií a provádět platby ve prospěch akcionářů při odkupu akcií a výplatě kupónů. Mimo Lucembursko: Zprostředkovatelé pověření finančními službami v zemích jiných než Lucembursko, v nichž dochází k obchodování s akciemi, jsou specifikováni v příloze pojednávající o obchodní činnosti investiční společnosti v příslušné zemi. 1.9 Promotér KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg 5

6 1.10 Distributoři/Sub-distributoři Jsou jmenováni správcovskou společností jakožto distributoři pro prodej a propagaci podílů v alternativním investičním fondu Příslušný orgán Komise pro dohled nad finančním sektorem, Lucembursko Kontaktní místo Pan Karel De Cuyper, ředitel, KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk, tel Depozitní banka pro akcie na doručitele Představenstvo investiční společnosti jmenovalo depozitní bankou pro akcie na doručitele, jak je stanoveno v zákoně z 28. července 2014, kterým se mění zákon ze dne 10. srpna 1915, společnost European Fund Administration (EFA). Imobilizace akcií na doručitele bude provedena na pobočkách společnosti KBL European Private Bankers S. A., 43 Boulevard Royal, L 2955 Lucemburk. 2 INVESTIČNÍ SPOLEČNOST KBC INTEREST FUND je investiční společnost s proměnným kapitálem podle lucemburského práva, založená pod názvem FINDICO na dobu neurčitou v Lucembursku dne 24. dubna 1989, v souladu s ustanoveními zákona ze dne 30. března 1988 o subjektech kolektivního investování a zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech. Dne 26. února 1996 společnost FINDICO změnila svou strukturu na strukturu SICAV s více podfondy. Akcie společnosti FINDICO, které byly v oběhu k datu 26. února 1996, byly asimilovány s akciemi prvního podfondu, konkrétně BEF (nyní EURO ). Dne 16. listopadu 1998 změnila společnost FINDICO svůj název na KBC Money. Dne 7. května 2014 společnost KBC Money změnila svůj název na KBC Interest Fund. Od 13. února 2004 podléhá především ustanovením Části II zákona ze dne 17. prosince 2010, protože přinejmenším jeden z jejích podfondů nemůže z důvodu své investiční politiky a pravidlům pro výpůjčky podléhat Části I tohoto zákona. Stanovy investiční společnosti byly zveřejněny ve věstníku Mémorial C, Zvláštní sbírka společností a sdružení ( Mémorial ) dne 24. června Stanovy byly změněny notářským zápisem ze dne 26. února 1996, 27. června 1997, 16. listopadu 1998, 14. června 2000,11. února 2010 a 22. listopadu 2005 a byly zveřejněny v Mémorial C, Zvláštní sbírka společností ze dne 30. března 1996, 18. srpna 1997, 15. prosince 1998 a 18. července Stanovy investiční společnosti byly naposledy změněny notářským zápisem ze dne 7. května 2014, zveřejněném v Mémorial C, Zvláštní sbírka společností. Tyto stanovy, stejně jako zákonné oznámení týkající se emise akcií investiční společnosti, byly uloženy v soudní kanceláři obvodního soudu v Lucemburku. Tyto dokumenty jsou k dispozici pro prostudování a lze z nich na požádání a po uhrazení poplatků soudní kanceláři pořídit kopie. Investiční společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Lucembursku pod číslem B Sídlo investiční společnosti je na adrese L-1118 Lucemburk, 11, rue Aldringen. Kapitál investiční společnosti musí stále odpovídat hodnotě čistých aktiv všech podfondů a je představován vydanými akciemi bez vyznačení nominální hodnoty, které jsou plně splacené. Může docházet ke kolísání kapitálu bez povinnosti tuto skutečnost oznamovat či zapisovat do obchodního rejstříku, jak je tomu v případě zvyšování a snižování kapitálu u akciových společností. Minimální kapitál odpovídá částce EUR. Kapitál investiční společnosti je vyjádřen v eurech. 3 SPRÁVCOVSKÁ SPOLEČNOST: KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 3.1 Představenstvo správcovské společnosti Předseda: Pan Dirk MAMPAEY, KBC Asset Management NV, předseda řídícího výboru, avenue du Port 2, B Brusel Pan Ivo BAUWENS KBC GROUP RE S. A., generální ředitel, 5, Place de la Gare, L Lucemburk Monsieur Jürgen VERSCHAEVE KBC Asset Management NV (Belgique), pověřený člen představenstva, 2, avenue du Port, B-1080 Brusel 6

7 3.2 Vedoucí pracovníci správcovské společnosti Pan Karel DE CUYPER KBC Asset Management S.A., 5 place de la Gare, L-1616 Lucemburk Pan Lazlo BELGRADO KBC Asset Management S.A., ředitel Fixed Income Fund Management, 5 place de la Gare, L-1616 Lucemburk 3.3 Sídlo správcovské společnosti 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk 3.4 Datum založení správcovské společnosti Správcovská společnost byla založena 1. prosince 1999 pod názvem KBC Institutionals Gestion SA. Název společnosti byl změněn na KBC Asset Management S.A. k 10. únoru Správcovská společnost získala původní povolení podle článku 77 kapitoly 13 Zákona od Komise pro dohled nad finančním sektorem s účinností od 10. února V současné době podléhá ustanovením kapitoly 15 Zákona ze 17. prosince 2010 a kapitoly II Zákona z 12. července 2013, aby mohla jednat jako externí správce alternativních investičních fondů ( správce ). 3.5 Upsaný a splacený kapitál správcovské společnosti Upsaný a splacený kapitál správcovské společnosti činí EUR. 3.6 Investiční společnosti s proměnným kapitálem a investiční fondy, které určila správcovská společnost Investiční společnosti s proměnným kapitálem: KBC Bonds, KBC Renta, Access Fund, KBC Interest Fund, KBC Institutional Interest Fund, Global Partners, KBC Select Investors, KBC Flexible, Managed Investors a Contribute Partners. Investiční fondy: KBC Institutionals, KBC Life Invest Fund, KBC Life Privileged Portfolio Fund, KBC Life Institutional Fund 3.7 Jmenování správcovské společnosti ze strany investiční společnosti a funkce správcovské společnosti Jmenování správcovské společnosti ze strany investiční společnosti Na základě smlouvy, která nabyla účinnosti 1. května 2006, jmenovala Společnost ve smyslu Kapitoly 15 Zákona ze dne 17. prosince 2010 a na základě kapitoly II Zákona z 12. července 2013 společnost KBC Asset Management S.A. správcovskou společností Správcovská činnost Obecně Správcovská společnost má za úkol správu subjektů kolektivního investování v souladu s kapitolou II Zákona z 12. července 2013, aby mohla jednat jako externí správce alternativních investičních fondů ( správce ) a v souladu se Zákonem a tato správní činnost pokrývá řízení, správu a obchodní činnosti subjektů kolektivního investování, jako je SICAV. V souladu s Přílohou I Zákona z 12. července 2013 Správce vykonává funkce správy investic. Tyto funkce zahrnují správu portfolia, řízení rizik, správu a marketing. Podrobnosti o právech a povinnostech správce se řídí Zákonem ze dne 12. července 2013 a dohodou o správě mezi fondem a správcem. Veškeré spory budou řešeny v souladu s lucemburským právem a spadají do pravomoci okresního soudu v Lucemburku. K pokrytí potenciálních rizik odpovědnosti vyplývající z výkonu povolání má Správce další vlastní prostředky v dostatečném množství, v souladu se zákonem ze dne 12. července 2013 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231 / 2013, k pokrytí potenciální profesní odpovědnosti vyplývající z jeho činností správce alternativních investičních fondů Funkce vykonávané pro investiční společnost - Správa portfolia - Centrální správa - Distribuce Správcovská společnost deleguje centrální řízení na společnost Kredietrust Luxembourg SA. 7

8 4 DEPOZITNÍ BANKA A HLAVNÍ FINANČNÍ SPRÁVCE KBL European Private Bankers S.A., akciová společnost se sídlem v Lucemburku, 43, Boulevard Royal, byla jmenována depozitní bankou Společnosti na základě smlouvy uzavřené dne 24. dubna KBL European Private Bankers S.A. je bankou podle lucemburského práva založenou dne 23. května Od svého založení vykonává bankovní činnosti. K 31. prosinci 2013 činil vlastní kapitál ,97 EUR. Všechny akcie a likvidní aktiva investiční společnosti byly svěřeny depozitní bance, která plní své povinnosti a závazky stanovené smlouvou s depozitní bankou. Depozitní banka musí mimo jiné zajistit: a) péči o uložená aktiva alternativního investičního fondu (AIF) a odpovídající účinné sledování likvidit AIF b) prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení akcií proběhnou v souladu s lucemburským právem, stanovami Společnosti a tímto Prospektem; c) výpočet hodnoty akcie proběhne v souladu s lucemburským právem, Stanovami, s tímto Prospektem a s postupy stanovenými zákonem ze dne 12. července 2013; d) pokyny AIF a Správce jsou splněny, s výjimkou případů, kdy jsou v rozporu se souvisejícími lucemburskými zákony, Stanovami a / nebo s tímto Prospektem. e) u operací zahrnujících aktiva AIF jsou protiplnění poskytována v obvyklých lhůtách f) s produkty AIF bude nakládáno v souladu s lucemburským právem, správními předpisy a s tímto Prospektem V souladu s ustanoveními smlouvy s depozitní bankou a Zákona z 12. července 2013 může Depozitní banka za určitých podmínek a za účelem řádného plnění svých povinností delegovat všechny své povinnosti (nebo jejich část) týkající se uložení aktiv na jednoho či více sub-depozitářů, které podle potřeby jmenuje. Jakmile si sub-depozitáře zvolí a jmenuje, poskytne mu veškeré své know-how a dovednosti a podle svých nejlepších schopností se ujistí, jak požaduje Zákon z 12. července 2013, že majetek Společnosti svěřuje výhradně sub-depozitáři schopnému zajistit náležitou úroveň jeho ochrany. Depozitní banka je v souladu s ustanoveními Zákona ze 12. července 2013 odpovědná vůči investiční společnosti nebo vůči jejím investorům za ztrátu finančních nástrojů uložených u ní či u sub-depozitářů. Depozitní banka je rovněž v souladu s ustanoveními Zákona ze 12. července 2013 odpovědná vůči investiční společnosti nebo jejím investorům za všechny další ztráty způsobené špatným plněním svých povinností, ať už úmyslným či z nedbalosti. Depozitní banka může být zproštěna svých závazků vůči investiční společnosti nebo jejím investorům v případě: (i) ztráty finančních nástrojů uložených u sub-depozitáře, pokud Depozitní banka může prokázat, že: - všechny závazky týkající se delegování jejích úkolů souvisejících se správou svěřeného majetku byly splněny, - písemná smlouva mezi Depozitní bankou a dotyčným pověřeným sub-depozitářem výslovně přenáší odpovědnost Depozitní banky na tohoto sub-depozitáře a povoluje Správcovské společnosti a depozitní bance jednající jménem investiční společnosti podat stížnost na sub-depozitáře kvůli ztrátě majetku, - písemná smlouva mezi Depozitní bankou a investiční společností nebo Správcovskou společností jednající jménem investiční společnosti výslovně povoluje zproštění Depozitní banky odpovědnosti a stanoví objektivní důvod (jak je uvedeno v článku 102 nařízení Komise v přenesené pravomoci doplňujícím směrnici o AIFM) odůvodňující zproštění odpovědnosti, (ii) převodu odpovědnosti na místní subjekt v zemi, která vyžaduje, aby některé finanční nástroje spravoval místní subjekt, pakliže jsou splněny následující podmínky: - zakladatelské dokumenty toto zproštění odpovědnosti výslovně povolují, - investoři do dotčeného investičního fondu byli o tomto zproštění odpovědnosti a o jeho důvodech řádně informováni předtím, než do fondu investovali, - správcovská společnost nebo investiční společnost dali Depozitní bance pokyn delegovat správu těchto finančních nástrojů na místní subjekt, - byly uzavřeny písemné smlouvy, na něž je odkazováno v bodu (i) ve druhém a třetím odstavci. (iii) ztráty finančních nástrojů spravovaných centrálním depozitářem cenných papírů (CSD) V souladu s bankovními zvyklostmi může depozitní banka, na svou odpovědnost, svěřit jiným institucím některá aktiva investiční společnosti, která nejsou kotována ani obchodována v Lucembursku. Veškeré transakce s aktivy investiční společnosti provádí depozitní banka podle pokynů investiční společnosti. Jako odměnu za tuto funkci platí investiční společnost obvyklé provize: provize vypočtená z hodnoty čistých aktiv investiční společnosti a splatná měsíčně plus pevně stanovená provize za operaci. Odměna pro depozitní banku činí maximálně 0,05400 % čistého jmění podfondu ročně. Na základě smlouvy uzavřené 1. května 2007 mezi investiční společností na straně jedné a KBL European Private Bankers S.A. na straně druhé, vystupuje tato rovněž jako hlavní finanční správce. Výše uvedené smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a kterákoli ze stran je může vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. 8

9 5 DOMICILAČNÍ ZÁSTUPCE, ADMINISTRÁTOR, REGISTRÁTOR A ZPROSTŘEDKOVATEL PŘEVODŮ Správcovská společnost jmenovala na základě smlouvy uzavřené 1. května 2006 společnost Kredietrust Luxembourg S. A. k výkonu funkce administrátora, jak je popsáno v Oddílu 2 a) Přílohy I zákona o AIFM z roku 2013, s výjimkou právních služeb, ocenění portfolia a určení hodnoty podílových listů, stejně jako k výkonu funkce domicilačního zástupce. Společnost Kredietrust Luxembourg S. A. byla založena 16. února 1973 ve formě akciové společnosti podle lucemburského práva. Její sídlo je na adrese L 2960 Lucemburk, 11, rue Aldringen. Společnost Kredietrust Luxembourg S. A. je dceřinou společností společnosti KBL European Private Bankers S. A.. Společnost Kredietrust Luxembourg S. A. ve své funkci administrátora, registrátora a zprostředkovatele převodů může na svou odpovědnost využít služeb akciové společnosti European Fund Administration, E.F.A., založené v Lucembursku, aby plnila její povinnosti nebo jejich část Výše uvedené smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a kterákoli ze stran je může vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou. Poplatek za administraci bude činit maximálně 0,07100% čistého jmění podfondu ročně. Společnost KREDIETRUST LUXEMBOURG S. A. bude placena Správcovskou společností. Osobní údaje upisovatele a/nebo distributora jsou zpracovávány KBL European Private Bankers S.A., KREDIETRUST Luxembourg S.A. a EUROPEAN FUND ADMINISTRATION S.A. ( EFA ), aby bylo možné zajistit administrativní a obchodní řízení Společnosti, zajistit správné zpracování operací v souladu s předpisy prospektu a smluv o poskytování služeb, správně započítat přijaté platby, zajistit správnou úhradu sjednaných provizí a zajistit správné konání valných hromad. Upisovatel nebo distributor mají právo na přístup k údajům, které se jich týkají, pro účely změny, opravy a aktualizace. 6 INVESTIČNÍ CÍLE A POLITIKA Investiční společnost je lucemburská investiční společnost s proměnným kapitálem (SICAV), která se řídí Částí II Zákona ze dne 17. prosince 2010 o subjektech kolektivního investování. Cílem investiční společnosti je nabídnout svým akcionářům vysoký příjem za použití všech principů výběru investic a širokého rozložení rizik. Stanovy udělují představenstvu pravomoc určovat investiční politiku pro každý podfond aktiv společnosti. Těmito investicemi se investiční společnost snaží zajistit pro své akcionáře vyšší příjem (vyplacený nebo kapitalizovaný podle toho, zda si akcionář zvolí akcie kategorie DIS nebo CAP) za použití principů výběru investic a širokého rozdělení rizik. 6.1 Obecná ustanovení investiční politiky Pro dosažení těchto cílů v rámci obezřetného řízení se investiční společnost zavazuje: neuzavírat krátkodobé půjčky na částku přesahující 10 % jejích čistých aktiv a jiné půjčky na částku přesahující 10 % jejích čistých aktiv; tyto limity je možné kumulovat neinvestovat více než 10 % svých čistých aktiv do převoditelných cenných papírů, které nejsou oficiálně kotovány na burze cenných papírů nebo nejsou obchodovány na jiném regulovaném trhu, který řádně funguje, je uznaný a otevřený pro veřejnost; neinvestovat více než 10 % svých čistých aktiv do cenných papírů téhož sdružení; nezískat více než 10 % cenných papírů stejného druhu, emitovaných stejným sdružením nebo stejným subjektem kolektivního investování; Omezení uvedená v bodech , a se nevztahují na cenné papíry, které jsou emitovány nebo garantovány členským státem OECD nebo jeho územně-správními celky nebo nadnárodními institucemi a organizacemi, které mají komunitární, regionální nebo světový charakter; Omezení uvedená v bodech a musí být dodržena pro každý podfond a omezení uvedené v bodě platí pro všechny podfondy investiční společnosti; neposkytovat úvěry nebo dělat ručitele třetí osobě, ani neprovádět nekryté prodeje u převoditelných cenných papírů nebo jiných cenných papírů; Pokud jsou výše uvedená maximální procenta překročena v důsledku výkonu práv spojených s cennými papíry portfolia nebo jinak než nákupem cenných papírů, investiční společnost se bude přednostně snažit tuto situaci napravit, především s ohledem na zájem akcionářů. Pokud společnost investuje do podílů v jiných subjektech kolektivního investování, které jsou přímo či pověřením spravovány Společností nebo jakoukoli jinou společností, se kterou je Společnost vázána v rámci společného řízení či kontroly nebo významnou přímou či nepřímou účastí, pak Společnost nebo tato další společnost nemůže účtovat poplatky za upisování nebo odkup investice Společnosti do podílů jiných subjektů kolektivního investování. Pokud Společnost investuje významnou část svých aktiv do jiných subjektů kolektivního investování, maximální výše poplatků za správu, jež může být účtována zároveň samotné Společnosti a ostatním subjektům kolektivního investování, je uvedena v podrobném popisu dotyčného podfondu v Příloze 1. 9

10 6.2 Finanční techniky a nástroje Investiční společnost je u každého z podfondů doplňkově oprávněna, podle podmínek uvedených níže: využívat techniky a nástroje, jejichž předmětem jsou převoditelné cenné papíry za podmínky, že použití takových technik a nástrojů bude mít za cíl řádnou správu portfolia; využívat technik a nástrojů určených ke krytí kursového rizika v rámci správy svého majetku. Pákový efekt je definován jako technika, kterou správce fondu zvýší svou expozici vůči rizikovým aktivům, a to reinvestováním finančních nástrojů nebo vypůjčených prostředků, investováním do derivátů nebo prostřednictvím investic do nástrojů, na které jsou deriváty napojeny. V souladu se zákonem ze dne 12. července 2013 bude správce poskytovat příslušným orgánům a investorům za každý podfondu výsledky pákového efektu AIF, vypočtené jak podle hrubé metody, tak podle metody angažovanosti, jak jsou uvedeny v článku 7 a 8 nařízení Komise v přenesené pravomoci. Maximální pákový efekt, který je správce oprávněn jménem podfondu použít, činí u podfondů KBC Interest Fund Cash Euro, KBC Interest Fund Euro Medium a KBC Interest Fund Cash USD 200 % z celkových čistých aktiv podle metody angažovanosti a 200 % podle hrubé metody. Maximální pákový efekt, který je správce oprávněn jménem podfondu použít, činí u podfondů KBC Interest Fund CZK Alpha a KBC Interest Fund CZK Omega 200 % z celkových čistých aktiv podle metody angažovanosti a 300 % podle hrubé metody. Maximální pákový efekt, který je správce oprávněn jménem podfondu použít, činí u podfondu KBC Interest Fund CSOB Exclusive Buffer Jumper EUR 3 podle metody angažovanosti 300 % z celkových čistých aktiv a 300 % podle hrubé metody Techniky a nástroje, jejichž předmětem jsou převoditelné cenné papíry S cílem zajistit řádnou správu portfolia může investiční společnost provádět: operace týkající se opcí, operace týkající se termínových smluv na finanční instrumenty a opcí na takové kontrakty, operace týkající se půjčování cenných papírů, repo operace Operace týkající se opcí na převoditelné cenné papíry investiční společnost může nakupovat a prodávat jak kupní, tak prodejní opce pod podmínkou, že se jedná o opce obchodované na obecně uznávaném a regulovaném trhu s pravidelným provozem, otevřeném pro veřejnost. V rámci výše uvedených operací musí investiční společnost dodržovat následující pravidla: Pravidla upravující nabývání opcí. Součet odměn vyplacených za nabytí zde uvedených, dosud nerealizovaných kupních opcí a prodejních opcí, nesmí spolu se součtem odměn vyplacených za nabytí dosud nerealizovaných kupních opcí a prodejních opcí, které jsou uvedeny dále v bodě , přesáhnout 15 % hodnoty čistých aktiv každého podfondu Pravidla pro zajištění závazků vyplývajících z operací s opcemi V okamžiku uzavření smluv o prodeji kupních opcí musí příslušný podfond vlastnit buď podkladové cenné papíry nebo ekvivalentní nákupní opce nebo jiné nástroje, které mohou zajistit odpovídající zajištění závazků vyplývajících z příslušných smluv, jako jsou záruky. Podkladové cenné papíry k prodaným kupním opcím nemohou být realizovány po dobu, kdy tyto opce existují, ledaže by tyto opce byly zajištěny protiopcemi nebo jinými instrumenty, které je možné k tomuto účelu použít. Totéž platí pro ekvivalentní kupní opce nebo jiné instrumenty, které musí příslušný podfond vlastnit, pokud v okamžiku prodeje příslušných opcí nevlastní podkladové cenné papíry. Výjimkou z uvedeného pravidla je možnost každého podfondu prodat kupní opce na cenné papíry, které v době uzavření opční smlouvy nevlastní, za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: - realizační cena takto prodaných kupních opcí nesmí přesáhnout 25 % z hodnoty čistých aktiv příslušného podfondu; - příslušný podfond musí být kdykoli schopen zajistit krytí pozic přijatých v rámci těchto prodejů. Pokud příslušný podfond prodává prodejní opce, musí být po celou dobu trvání opční smlouvy kryt likvidními aktivy, jež by mohl potřebovat k úhradě cenných papírů, které by mu byly doručeny v případě, že se druhá strana rozhodne opce využít. Prodává-li investiční společnost nekryté kupní opce, vystavuje se riziku ztráty, které je teoreticky neomezené. V případě prodeje prodejních opcí se investiční společnost vystavuje riziku ztráty v případě, že by kurs podkladových cenných papírů klesl pod realizační cenu sníženou o inkasovanou odměnu. 10

PROSPEKT KBC MONEY. Investiční společnost s proměnným kapitálem LUCEMBURSKO O P C

PROSPEKT KBC MONEY. Investiční společnost s proměnným kapitálem LUCEMBURSKO O P C Překlad z francouzštiny PROSPEKT KBC MONEY Investiční společnost s proměnným kapitálem LUCEMBURSKO O P C Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva P R O S P E K T CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva Prospekt Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva P R O S P E K T CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva Prospekt Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen - Český akciový fond Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s.

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 6 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003701302 Emisní kurz 75,41 % jmenovité

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 200 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702938 Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více