Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Ivana Slavíková Kroměříž Červen, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Kroměříži Michal Randůšek

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat své vedoucí bakalářské práce JUDr. Ivaně Slavíkové, za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tématem bakalářské práce je odměňování členů statutárních orgánů. Cílem práce je teoretické zpracování problematiky odměňování statutárních orgánů. Dalším cílem práce je analýza systému odměňování statutárních orgánů ve společnosti ČEZ, a.s. Dílčím cílem práce je komparace současné a minulé právní úpravy v oblasti odměňování statutárních orgánů. V teoretické části práce je psáno o jednotlivých druzích obchodních společností, o odměňování statutárních orgánů a formách odměňování. V analytické části práce dojde ke srovnání stávající právní úpravy odměňování statutárních orgánů s právní úpravou minulou. Poté je zde analyzován systém odměňování statutárních orgánů u akciové společnosti ČEZ, a.s. Klíčová slova: člen statutárního orgánu, odměňování, obchodní společnosti, statutární orgány Annotation The theme of this thesis is the remuneration of members of statutory bodies. The aim of this work is theoretical treatment of remuneration of statutory bodies. Another aim is to analyze the remuneration of statutory bodies in the company ČEZ, as The operational objective is to compare current and past legislation relating to the remuneration of statutory bodies. The theoretical part is written on various types of companies, the remuneration of statutory bodies and forms of remuneration. The analytical part there is a comparison of the existing legislation remuneration of statutory bodies with the legislation of the past. Then there's the analyzed system of remuneration of statutory bodies at ČEZ. Key words: a member of the statutory body, remuneration, companies, statutory bodies

5 OBSAH ÚVOD KAPITÁLOVÉ A SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI Společnost s ručením omezeným Orgány společnosti Valná hromada Statutární orgán Dozorčí rada Akciová společnost Valná hromada Další orgány společnosti Monistický systém Dualistický systém Evropská společnost Orgány společnosti ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ DLE ZOK Smlouva o výkonu funkce Mzda Tantiéma Opční práva Konkurenční doložka Protiplnění Ostatní způsoby odměňování Vybrané benefity Příspěvek na stravování Příspěvky na kulturu, sport a zdraví

6 2.8.3 Příspěvky na rekreaci zaměstnanců Zdravotnická zařízení Dary zaměstnancům Půjčky zaměstnancům Sociální výpomoc zaměstnancům SROVNÁNÍ S PRÁVNÍ ÚPRAVOU PŘED REKODIFIKACÍ Změny, které se týkají obecně statutárních orgánů všech společností Odměňování členů statutárních orgánů SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI ČEZ Představení společnosti Struktura orgánů společnosti ČEZ Postavení a působnost představenstva Podmínky k výkonu funkce členů orgánů společnosti ze strany společnosti, odměny (včetně tantiém) členů orgánů společnosti Odměňování statutárních orgánů ČEZ v roce 2013, Mzdová náklady orgánů společnosti a vrcholového vedení v roce 2013 a Opce na akcie Výplata dividendy ve společnosti ČEZ za rok Způsob výplaty dividendy: ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK

7 ÚVOD Odměna za vykonávanou činnost je důležitým hybným motorem a vysoce motivujícím prvkem každé hospodářské činnosti. S její pomocí vlastník obchodní společnosti přiměřeným způsobem odměňuje své statutární orgány, tzn. osoby vykonávající řízení společnosti a motivuje je tímto k řádnému vedení společnosti tak, aby se společnost rozvíjela plynule a efektivně. Následná činnost vlastníka společnosti již pak spočívá pouze v dozoru nad chodem společnosti a sledování, jak se mu v tom lepším případě rozšiřuje jeho majetek. Vedení společnosti mají v rukou statutární orgány, které jsou za toto patřičně odměňování, což je předmětem této bakalářské práce. Samozřejmě otázkou je, jak přiměřeně odměňovat statutární orgány. V tomto vzniká v praxi mnoho otázek. Toto bylo také důvodem volby tématu této bakalářské práce. Tyto otázky mohou být jak teoretické a pro právní úpravu spíše marginální (jakou má mít odměna podobu, jak vhodně nastavit systém odměn, jak správně motivovat členy statutárního orgánu ke správnému výkonu funkce) nebo naopak praktické a velmi významné z právního hlediska (např. na základě jakých ustanovení zákona je možné určovat odměnu, zda může být výkon funkce bezplatný, jaké druhy odměny lze použít, jaké jsou způsoby přiznání odměny, apod.). Problematika odměňování statutárním orgánům je velmi aktuálním a často diskutovaným tématem, o čemž svědčí také skutečnost, že obchodní společnosti často nakládají často s velkými finančními obnosy a to vede ve svém důsledku k situaci, kdy osoby v čele společností rozhodují o mnohamilionových finančních transakcích a nezřídka za to dostávají tučné finanční odměny. Toto je také skutečností ve společnosti ČEZ, která čelila v minulosti mnohé kritice v odměňování, a která bude v této práci analyzována. Lze říci, že to není v České republice příliš dlouho, kdy se zde veřejnost začala o odměny statutárních orgánů zajímat. Souvisí to především s tím, že soukromé podnikání bylo po několik desítek let vyloučeno a české obchodní právo má za sebou spíše krátkou historii. Zájem veřejnosti o odměňování nastal až v době, kdy došlo ke zveřejnění odměn vrcholných manažerů významných akciových společností. V zemích, kde bylo tržní hospodářství dlouhodobě, je otázka určování odměn tématem podstatně delší dobu. Téměř celosvětovou problematikou se toto stalo především v době nedávné finanční krize. Vysoké odměny, jejich špatné nastavení, nevhodné nebo žádné provázání s hospodářskými výsledky společností, rozmařilé 7

8 využívání různých nesmyslných benefitů bylo právě důvodem krachu mnoha společností v době finanční krize, ale také mimo ni. Lze tedy doufat, že se v současné době vlastníci společností zajímají o správné odměňování svých statutárních orgánů a mají systém, nejen dle zákona, ale i z praktického užití, dobře nastaven. Cílem práce je teoretické zpracování problematiky odměňování statutárních orgánů. Dalším cílem práce je analýza systému odměňování statutárních orgánů ve společnosti ČEZ, a.s. Dílčím cílem práce je komparace současné a minulé právní úpravy v oblasti odměňování statutárních orgánů. V teoretické části práce bude psáno o jednotlivých druzích obchodních společností, o odměňování statutárních orgánů a formách odměňování. Jelikož se bude práce v analytické části soustřeďovat na systém odměňování členů statutárních orgánů v akciové společnosti, bude se i teoretická část ve výčtu jednotlivých odměn statutárních orgánů a jejich výkladu pro aplikaci do praxe orientovat spíše na akciové společnosti. V rámci analytické části práce dojde nejprve ke srovnání stávající právní úpravy odměňování statutárních orgánů s právní úpravou minulou. Poté zde bude analyzován systém odměňování statutárních orgánů u akciové společnosti ČEZ, a.s. Metodami zpracování této práce budou studium primárních a sekundárních zdrojů, analýza, kompilace a komparace. Při zpracování této práce bylo vycházeno především z platné právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a z knižních zdrojů, které se této problematice věnují. 8

9 1 KAPITÁLOVÉ A SOUKROMÉ SPOLEČNOSTI Obchodními korporacemi jsou všechny obchodní společnosti a družstva. Mezi obchodní korporace patří společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Zákon o obchodních korporacích rozlišuje na rozdíl od minulé právní úpravy obchodní společnosti na soukromé a kapitálové. Základní rozdíl mezi osobními a kapitálovými společnostmi spočívá v tom, že zatímco všichni nebo alespoň někteří společníci osobních společností ručí za splnění povinností společnosti neomezeně, celým svým majetkem a solidárně, společníci kapitálových společností neručí za splnění povinností společnosti za trvání společnosti vůbec nebo je jejich ručení určitým způsobem omezeno. 1 Další podstatou tohoto rozdělení je osobní účast společníků na řízení osobních společností oproti orgánům zřízeným k tomuto účelu ovšem bez povinné účasti společníků v kapitálové společnosti. Z toho vyplývá, že v kapitálových společnostech je účast společníků zejména majetková. Do kapitálových společnosti se řadí akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Zákon neupravuje zařazení evropské společnosti a evropské hospodářské společnosti mezi osobní nebo kapitálové, ale teoreticky strukturou odpovídá evropská společnost spíše akciové společnosti a je upravena nařízením Rady č. ES/2157/2001. Kapitálové společnosti mají koncetrován kapitál od svých společníku nebo akcionářů. 1.1 Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným je osobní kapitálová společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. 2 Je nejčastější formou obchodní společnosti v České Republice. Významnou změnou, kterou zavedl ZOK je snížení vkladové povinnosti zakladatelů s. r. o. z Kč na minimální výši vkladu 1 Kč, pokud společenská smlouva neurčí, že výše vkladu je vyšší. Ke snížení minimálního vkladu došlo z důvodu častého obcházení zákona, kdy základní kapitál tvořil pouhou účetní položku jelikož společnost nenutil, aby měla majetek v této hodnotě. Dojem ochrany věřitelů 1 ŠTENGLOVÁ, HAVEL, CILEČEK, KUHN, ŠUK. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2013, s BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C.H.Beck,

10 byl proto fiktivní. Nynější právní úprava dává věřitelům větší ochranu, protože hodnota základního kapitálu společnosti stojí na reálném stavu majetku společnosti a odpovědnosti jednatelů. Založení probíhá sepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny (v případě, že je jediný zakladatel) formou notářského zápisu. Ve společenské smlouvě je také obsaženo: název společnosti, předmět podnikání, určení společníků, výši základního kapitálů, počet jednatelů a jejich způsob jednání za společnost, správce vkladů Orgány společnosti K orgánům společnosti s ručením omezeným patří valná hromada, statutární orgán a dozorčí rada Valná hromada Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada tvořená všemi společníky společnosti. Valnou hromadu je povinen jednatel minimálně jednou za účetní období. Pokud společenská smlouva neurčí jinak, je valná hromada schopná se usnášet přítomností společníků s min. polovinou všech hlasů. Do působnosti VH patří zejména rozhodování o změně společenské smlouvy, volba jednatelů, členů dozorčí rady, schvalování účetní uzávěrky, způsobu rozdělení zisku a úhrady ztrát, odměňování členů statutárních orgánů Statutární orgán Statutárním orgánem s. r. o. je každý jednatel, ledaže společenská smlouva určí, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán. 1 Každý z jednatelů může vykonávat funkci samostatně, jménem společnosti ve všech záležitostech společnosti, avšak jednatelská oprávnění mohou být omezena smlouvou o výkonu funkce, stanovy společnosti a valnou hromadou. Jednatelé mají odpovědnost za jednání společnosti a musí jednat s péčí řádného hospodáře Dozorčí rada Společníci zřizují dozorčí radu společnosti společenskou smlouvou na valné hromadě ke kontrolní činnosti jednatelů, nahlížení do účetních knih. Společnosti s ručením omezeným 3 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C.H.Beck,

11 není povinností zřízení dozorčí rady. Dozorčí rada podává o své činnosti jednou ročně zprávu valné hromadě. Jednatelé se nemohou stát členy dozorčí rady Akciová společnost Akciová společnost je dalším typem kapitálové obchodní společnosti jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Akciová společnost ručí za své závazky celým svým majetkem, akcionáři celým svým vkladem. Akciová společnost se zakládá společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu, přičemž může být založena jediným zakladatelem, a to právnickou či fyzickou osobou. Minimální výše základního kapitálu akciové společnosti musí činit alespoň ,- Kč, resp EUR, pokud společnost vede účetnictví v eurech. Založení akciové společnosti na základě veřejné nabídky akcií podle ZOK nelze Valná hromada Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti. Valnou hromadou svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, nestanoví-li stanovy společnosti častější svolání. Ve stanovách mohou akcionáři určit hranici pro usnášeníschopnosti na valné hromadě jinou, než ve výši 30 % hodnoty akcií ze základního kapitálu, jak určuje zákon o obchodních korporacích, a jinou hodnotu hlasů, kterými se na valné hromadě rozhoduje o základních otázkách. Valná hromada pak rozhoduje prostou většinou přítomných akcionářů o základních otázkách, přičemž pro zásadní rozhodnutí jako změna stanov, zvýšení základního kapitálu či změna akcií je třeba nadále potřeba ⅔, resp. ¾ většiny přítomných akcionářů a tato ustanovení nelze stanovami změnit Další orgány společnosti Zákon o obchodních korporacích nově umožňuje zřídit různé systémy vnitřní struktury společnosti, popř. zvolený systém měnit změnou stanov. 6 U společnosti, kde se vedle valné hromady zřizuje správní rada doplněna o statutárního ředitele, jde o systém monistický. 4 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, s ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 11

12 Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, tak jak to bylo doposud, je systém dualistický Monistický systém Pokud společnost zvolí monistický systém, statutárním orgánem je jeden statutární ředitel jmenovaný správní radou, jemuž náleží obchodní vedení společnosti. Vedle statutárního ředitele zřizuje společnost správní radu, která určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Počet členů správní rady je stanoven dispozitivně na 3, kdy může společnost ve stanovách určit i pouze jediného člena. Zároveň zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby statutárním ředitelem společnosti byl předseda správní rady, čímž může v praxi dojít k situaci, kdy akciová společnost má jediného akcionáře, který je zároveň předsedou správní rady a statutárním ředitelem Dualistický systém Pokud se společnost rozhodne pro dualistický systém vnitřní struktury společnosti, pak statutárním orgánem je představenstvo jmenované valnou hromadou, popř. dozorčí radou, jemuž náleží obchodní vedení společnosti. Vedle představenstva je společnost povinna zřídit kontrolní orgán, dozorčí radu zvolenou valnou hromadou. I tyto dva orgány mohou být jednočlenné, ovšem člen představenstva nemůže být zároveň členem dozorčí rady. Valná hromada může určit libovolnou délku funkčního období těchto orgánů či aby členem orgánu byla přímo právnická osoba, a to jak v dualistickém tak monistickém systému Evropská společnost Evropská akciová společnost, zkráceně Evropská společnost (SE - Societas Europaea), je kapitálová obchodní společnost založená evropským právem v nadnárodní formě podle nařízení Rady č. 2157/2001/ES o stanovách evropské společnosti. Toto nařízení umožňuje členským státům EU upravit některé v něm uvedené body odchylně. Dalším důležitým právním předpisem je směrnice Rady č. 2001/86/ES, která doplňuje stanovy evropské společnosti týkající se účasti zaměstnanců. 7 ELIÁŠ, POKORNÁ, DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck,

13 Vznik evropské společnosti je podle nařízení 2157/2001/ES možný několika způsoby, tedy: splynutím dvou společností z různých členských států, založení holdingu, založení společné dceřiné společnosti, založení evropské společnosti změnou právní formy. Evropská společnost musí mít sídlo na území EU a musí se řídit předpisy evropského práva. V záležitostech, které evropské právo neupravuje, je směrodatné právo daného členského státu. Minimální základní kapitál SE je rozložen na akcie a každý akcionář ručí pouze do výše jím upsaného kapitálu. Minimální základní kapitál musí dosahovat alespoň EUR. Ve státech, kde není národní měnou EURO, se majetek přepočítá podle kursu aktuálního v posledním dnu měsíce předcházejícímu založení společnosti Orgány společnosti Orgány evropské společnosti jsou valná hromadu akcionářů a dále buď řídicí orgán a dozorčí orgán (dualistický systém), nebo správní orgán (monistický systém). V případě dualistického systému zajišťuje řízení společnosti řídicí orgán. Člen či členové tohoto řídicího orgánu mají pravomoc zavazovat společnost vůči třetím osobám a zastupovat ji při soudních řízeních. Jsou jmenováni a odvoláváni dozorčím orgánem. Statut evropské společnosti neumožňuje současně vykonávat funkci člena řídicího a dozorčího orgánu. Dozorčí orgán může určit jednoho ze svých členů, který bude vykonávat funkci člena řídicího orgánu, pokud se tato funkce uvolní. Během tohoto období je dané osobě pozastavena funkce člena dozorčího orgánu. V případě monistického systému zajišťuje řízení společnosti správní orgán. Člen či členové tohoto správního orgánu mají pravomoc zavazovat společnost vůči třetím osobám a zastupovat ji při soudních řízeních. Řízením evropské společnosti může správní orgán pověřit jednoho nebo více svých členů. 8 ELIÁŠ, POKORNÁ, DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck,

14 2 ODMĚŇOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ DLE ZOK Odměňování členů statutárních orgánu je v ZOK popsáno podrobněji než tomu bylo v obchodním zákoníku. Obchodní zákoník vycházel z předpokladu, že výkon funkce je v podstatě úplatný (nebyla-li výslovně sjednána bezúplatnost). Vztah společnosti a členy statutárního orgánu se řídili přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce (byla li uzavřena) nebo ze zákona nevyplývalo jiné určení práv a povinností. Hlavním znakem mandátní smlouvy totiž byla úplatnost. Člen statutárního orgánu tak měl nárok na odměnu ve výši sjednané ve smlouvě o výkonu funkce, popř. na odměnu obvyklou. 9 Plnění společnosti ve prospěch osob, jež jsou statutárními orgány společnosti nebo jeho členy, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu společnosti je možné poskytnout pouze se souhlasem valné hromady, nebo je-li přiznáno smlouvou o výkonu funkce, bylo stanoveno obchodním zákoníkem. Smlouva o výkonu funkce musela mít písemnou formu a musela být schválena na valné hromadě nebo všemi společníky společnosti, kteří měli za společností neomezené ručení. 10 Z toho vyplývá, že úprava obchodního zákoníku ponechávala kontrolu nad plněními poskytovanými členům statutárních orgánů v podstatě na rozhodnutí valné hromady. Výjimkou mohla být obvyklá odměna, na niž členovi statutárního orgánu, který neměl uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, vznikal nárok přímo ze zákona a nebylo tak zapotřebí ji schvalovat valnou hromadou Smlouva o výkonu funkce V nové úpravě již nenalezneme mandátní smlouvu, ZOK tudíž stanovuje, že práva a povinnosti mezi obchodní korporací a členem jejího orgán se řídí přiměřeně smlouvou příkazní, upravenou 2430 až 2444 NOZ, která je v NOZ základním smluvním typem 9 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck, ELIÁŠ, POKORNÁ, DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, ELIÁŠ, POKORNÁ, DVOŘÁK. Kurs obchodního práva: Obchodní společnosti a družstva. 6. vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck,

15 upravujícím situaci, kdy má někdo povinnost zařídit záležitost na účet jiného, s odpovědností za samotné jednání, nikoliv za výsledek (příkazník má tudíž nárok na odměnu i v případě, že jednal, avšak určitý výsledek nenastal). Vzhledem k tomu, že příkazní smlouva podle občanského zákoníku může být úplatná i bezúplatná, může být i výkon funkce úplatný i bezúplatný. Způsob a výše odměňování dle smlouvy o výkonu funkce je zcela na dohodě mezi společností a členy statutárních orgánů. Ustanovení 59 odst. 3 dokonce ustavuje bezplatnost výkonu funkce, jestliže odměňování člena orgánu ve smlouvě o výkonu funkce nebude sjednáno v souladu se zákonem o obchodních korporacích. Avšak pro úplnost je třeba zmínit, že člen orgánu bude mít nárok na obvyklou odměnu v případech, kdy smlouva o výkonu funkce nebo ujednání o odměně budou neplatné z důvodu na straně obchodní korporace nebo smlouva o výkonu funkce nebude uzavřena z důvodu překážek na straně obchodní korporace nebo ji nejvyšší orgán neschválí bez zbytečného odkladu po vzniku funkce člena orgánu. Na rozdíl od obchodního zákoníku je požadavek na uzavření smlouvy o výkonu funkce v písemné formě stanoven pouze pro členy orgánů kapitálových společností, tedy pro společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti a evropské společnosti. Jiné obchodní korporace (mj. veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva) mohou smlouvy o výkonu funkce uzavírat i v ústní formě, ale z praktických důvodů k takovému jednání zřejmě nebude příliš často docházet. 12 Pro kapitálové společnosti je dále stanovena i podrobná úprava požadavků na údaje o odměňování, které musí smlouva o výkonu funkce obsahovat, a to: (a) vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu (včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění); (b) určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby; (c) určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány; a 12 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck,

16 (d) údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě. 13 Také povinné schvalování smluv o výkonu funkce (a jejich změn) nejvyšším orgánem společnosti se vztahuje pouze na kapitálové společnosti (viz 59 odst. 2 ZOK) a družstva (viz 656 písm. e) ZOK). V ostatních obchodních korporacích může povinnost schvalovat smlouvy o výkonu funkce stanovit společenská smlouva, která by měla též určit, který orgán obchodní korporace bude mít jejich schvalování v kompetenci. Dále je třeba zmínit, že schvalování smluv o výkonu funkce náleží do kompetence valné hromady ve společnostech s ručením omezeným a v akciových společnostech. Zákon o obchodních korporacích však upravuje z tohoto pravidla dvě výjimky u akciových společností, kdy smlouvy o výkonu funkce se členy představenstva volenými dozorčí radou (v dualistickém systému) schvaluje právě dozorčí rada (viz 483 ZOK) a smlouvu o výkonu funkce se statutárním ředitelem (v monistickém systému) schvaluje správní rada (viz 463 odst. 1 ZOK). V družstvech schvalování smluv o výkonu funkce provádí členská schůze Mzda K mzdovým formám odměňování patří: 1) Tarifní mzda jedná se o mzdu určenou podle tarifního systému, který přispívá k transparentnosti a srozumitelnosti celého odměňovacího systému v organizaci. Tarifní systém je tvořen kvalifikačním katalogem, stupnicí jednotlivých mzdových tarifů a systémem urovnám příplatků. 2) Časová mzda např. hodinová, týdenní či měsíční. Jedná se o nejčastěji užívanou mzdovou formu, má ale nízký motivační účinek. Z tohoto důvodu bývá velmi často doplňována o pobídkovou formu odměny, která umí zohlednit pracovníkům výkon 3) Úkolová mzda je to nejjednodušší typ pobídkové formy odměňování. Zaměstnanec dostane zaplaceno za provedení určité předem stanovené jednotky práce. Výše 13 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 14 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F. KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Praha: C. H. Beck,

17 stanovené odměny za jednotku práce je obvykle založena na tom, co je považováno za spravedlivou odměnu pro průměrného pracovníka. 15 4) Podílová provizní mzda a mzdy za očekávané výsledky práce Koubek uvádí, že provizní mzda je takovou odměnou pracovníka, jenž je zcela, nebo alespoň z části závislá na prodaném množství. 16 Taková forma mzdy je vysoce motivační, jelikož odměna se přímo váže na provedený výkon. Mzdu za očekávané výsledky práce můžeme definovat jako odměnu za dohodnutý soubor prací, za dohodnutý výkon, který se pracovník organizaci zaváže odvést ve stanoveném období. 17 Příkladem je smluvní mzda. 5) Dodatkové mzdové formy tyto formy mzdy se soustředí především na odměnu za výkon či za zásluhy. Nejčastěji se jich používá pro zvýšení motivačního účinku časové mzdy, jenž neoceňuje osobní výkon a úsilí v pracovní době, ale pouze odpracovaný čas. U těchto mezd se rozlišuje, zda jsou určeny spíše pro dělníky nebo spíše pro manažerské pozice, zda se vážou na individuální či kolektivní výkon nebo zda jsou vypláceny jednorázově či periodicky Tantiéma Tantiéma je nenárokový nástroj odměňování, který zákon výslovně upravuje, a to v 178 a 187 obchodního zákoníku. Jde o podíl na zisku člena představenstva akciové společnosti a je možné ho přirovnat k dividendě, na kterou má akcionář společnosti právo. Jak již bylo uvedeno, tantiéma je nenárokové plnění, což znamená, že na její výplatu nemá člen statutárního orgánu žádný právní nárok, ale záleží zde na rozhodnutí valné hromady. Skutečnost, že je její výplata podmíněná vůlí akcionářů, dokládá 178 odst. 3 obchodního zákoníku, kde je uvedeno, že valná hromada může stanovit podíl členů představenstva ze zisku schváleného k rozdělení. Z uvedeného jasně plyne dobrovolnost učinit tento krok. 19 Pro udělení tantiémy je nutné splnit několik podmínek. První podmínkou je skutečnost, že společnost dosahuje skutečně velký zisk a že zde tedy existuje zisk, který je určen k rozdělení. Druhou podmínkou je, že společnost nesmí rozdělit zisk na tantiémy 15 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007.s KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007.s HŘEBÍČEK, V. Řízení lidských zdrojů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 17

18 (ani na dividendy) v takovém případě, kdy by výplata takové odměny způsobila situaci, ve které by vlastní kapitál společnosti byl nižším, než-li je základní kapitál. K tomu je navíc nutné přičíst k základnímu kapitálu částku z rezervních fondů, jež společnost vytváří povinně. Tato částka musí být zvýšena o jmenovitou hodnotu akcií v případě, že došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti, ale toto zvýšení nebylo ještě v té době zapsáno do obchodního rejstříku. Třetí podmínkou je stanovení tantiémy valnou hromadou. Valná hromada takto učiní nejčastěji na stejné valné hromadě, kde schvaluje řádnou účetní závěrku. Poslední podmínka pak spočívá v povinnosti při rozhodování o výplatě tantiém rozhodnout současně také o výplatě dividend. 2.4 Opční práva Opční akciové programy, nebo také akciové opce se začaly rozšiřovat v 90. letech 20. století v USA, a to především u mladých hi-tech společností, jež zpočátku neměly dostatek finančních prostředků, ale měly značný potenciál růstu. 20 Postupně se však tento způsob odměn přenesl na většinu velkých společností a tak jsou akciové opce v současné době v USA považovány za základní nástroj odměňování, a to nejen členů statutárních orgánů. 21 V České republice jde o doposud velmi málo rozšířený způsob odměňování. Společnost, která by chtěla nabízet tento způsob odměňování statutárních orgánů, by musela určit nezávislým způsobem cenu svých akcií. Borkovec hovoří o tom, že významným faktorem se tak stává nutnost kótování akciové společnosti na burze pak o výši odměn rozhoduje kapitálový trh, přesněji investoři nezávislí na dominantním akcionáři. 22 U společností, jež však tuto možnost nemají (a těch je v České republice většina), jsou takové programy již ze samé podstaty věci vyloučeny. Pojem opce Opce jinak řečeno znamenají volbu nebo právo volby. Je to jednostranný právní úkon, při kterém se oprávněná strana rozhoduje, zda využije svého práva, či nikoliv. 23 Kotáb definuje opce takto: Opce [ ] je instrumentem finančního trhu, na základě kterého má jedna 20 WALKER, D. Unpacking Backdating: Economic analysis and observation on the stock option scandal. Boston university school of law, 2007, s Dostupné na WWW: ttp:// /law/faculty/scholarship/workingpapers/documents/walkerd pdf>.cit HOLEŠÍNSKÝ, P., ŠUMANOVÁ, M. Opční akciové programy. Právní rádce, 2007, č. 3, s BAŽANTOVÁ, I., BORKOVEC, A., HRABA, Z. Corporate Governance aktuální problémy teorie a podnikové praxe. Praha: Prospektum, 2006, s TELEC, I. Opce. Právní rozhledy, 1996, č. 6, s

19 smluvní strana (kupující, majitel opce) právo požadovat po druhé straně (prodávajícím, poskytovateli opce) koupi nebo prodej bazického instrumentu během nebo po uplynutí stanovené doby za předem dohodnutou cenu [ ] a druhá strana má [ ] povinnost takový bazický instrument prodat nebo koupit. 24 Z této definice vyplývá, že je třeba rozlišovat mezi kupní a prodejní opcí. Definice zřejmé, lze rozlišovat mezi prodejní a kupní opcí. O opci amerického typu se pak hovoří v případě, že je možné opci uplatnit kdykoliv během její platnosti. Opce evropského typu je charakteristická tím, že je ji možné uplatnit v omezené době její splatnosti. Jílek definuje opci jako právo koupit nebo prodat po určitou omezenou dobu (americká opce) nebo k určitému datu (evropská opce) určité aktivum za určitou cenu. 2 Opce je termínovým kontraktem mezi dvěma obchodními partnery, který dává držiteli (holder, kupující opce) v dlouhé pozici právo, ale nikoli povinnost, koupit či prodat stanovené bazické nástroje za předem fixovanou cenu k určenému datu či během určené doby, zatímco upisovatel (writer, prodávající) se v krátké pozici pasivně podřizuje rozhodnutí držitele opce. Klasifikace opcí Opce je možné klasifikovat dle různých hledisek, přičemž jedním z nejdůležitějších je jejih členění dle typu opce na kupní a prodejní opce. Dále je možné opce děli dle pozice na opce v krátké pozici a opce v dlouhé pozici. Známé je také dělení opcí podle doby, kdy je možné opci uplatnit na evropské a americké opce či podle vztahu spotové a realizační ceny na opce v penězích, na penězích a mimo peníze. Tabulka č. 1: Druhy opcí Druh opce Akciová opce Exotické opce Komoditní opce Měnová opce Popis výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za akciový nástroj výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za komoditní nástroj výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za pevnou částku hotovosti v jiné měně 24 KOTÁB in: Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 5. upravené vydání.praha: C.H.Beck, 2009, s

20 Úroková opce Úvěrové opce Zdroj: Jílek, 1995 výměna pevné částky hotovosti v jedné měně za dosud neznámou částku hotovosti či případně dluhový cenný papír, úvěr, vklad nebo půjčku hotovosti v téže měně opce lišící se od úrokové opce tím, že proměnlivá platba závisí na rizikové úrokové míře určitého subjektu Opční obchody Dále je třeba říci, že opce dává kupujícímu právo koupit či prodat určité podkladové aktivum za předem stanovenou cenu. V případě, že jde o právo koupit, hovoří se o tzv. kupní opci (call option). Pokud se však jedná o právo prodat, hovoříme o tzv. prodejní opci (put option). Pod pojmem opční cena či opční prémie je možné rozumět rovněž částku, kterou je povinen majitel opce zaplatit při realizaci svého práva k nákupu akcií. K rozvoji opčních obchodů došlo ve vyspělých státech po vzniku specializované opční burzy v roce 1973 v Chicagu (Chicago Board Options Exchange CBOE). Různé druhy opčních transakcí se na burzách objevily počátkem 80. let 20.století. V roce 1981 začal obchod se standardizovanými opčními kontrakty, které zněly na obligace, a v roce 1982 se staly předmětem obchodu opční kontrakty na devizy a tzv. financial futures. Mimo amerických burz měly v rozvoji těchto finančních inovací aktivní úlohu zejména burzy v Londýně, Amsterodamu, Paříži, Sydney a v Montrealu. Přes značné rozdíly v předmětu opčních transakcí byla zaznamenána téměř shodná technika jejich realizace. V současné době se obchoduje na mnoha opčních burzách s opcemi standardizovaného typu, ale ještě ve větší míře na mimoburzovních trzích s opcemi konstruovanými individuálně (např. pro klienty bank). V obou případech však významným způsobem převládají úrokové opce. Dle techniky uzavírání opčních transakcí se rozlišují: (a) poptávkové opce (call options, kupní opce); (b) nabídkové opce (put options, prodejní opce). Kupující call opce získává právo nákupu určeného množství určitého bazického instrumentu v předem dohodnuté ceně a v přesně stanoveném termínu (či během určené doby). Prodávající 20

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Tuto smlouvu o výkonu funkce (dále jen Smlouva) uzavřely v souladu ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK) a za použití ust. 2430 a násl. zákona

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Daňová podpora stravování ANO či NE?

Daňová podpora stravování ANO či NE? Daňová podpora stravování ANO či NE? Obsah 1. Dispozice pro nový zákon o daních z příjmů (NZDP) - Programové prohlášení vlády - zákoník práce 2. Možnosti kompenzace 3. Benefity a jejich daňové dopady 1.

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce

Žatecká teplárenská, a.s. smlouva o výkonu funkce Město Žatec V Žatci dne 13.4.2016 Městský úřad Žatec MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC KONANÉ DNE 25.04.2016 odložený materiál z jednání ZM dne 22.02.2016, 17.03.2016, 30.03.2016, 11.04.2016

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A

S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A S P O L E Č E N S K Á S M L O U V A o založení společnosti s ručením omezeným, uzavřená dle 105 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Uvedeného dne, měsíce a roku níže podepsaní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce IČ 47672846 se sídlem Paseka č.p. 270, PSČ 783 97 zastoupena Ing. Stanislavem Bartoňkem zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 575 (

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Akciová společnost II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 12.12.2013

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smluvní strany Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČ 494 51 871, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více