MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s."

Transkript

1 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1

2 2

3 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3

4 Základní informace o společnosti MOTORPAL, a.s. V roce 2007 převzala jmění společnosti MOTORPAL, a.s. společnost Gubera, a.s. Ta následně změnila název obchodní fi rmy na MOTORPAL, a.s. a byla dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka IČ: Sídlo: Humpolecká 313/5, Jihlava Telefon: Fax: Internet: 4

5 Obsah Základní informace o společnosti 4 Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Organizační struktura, orgány společnosti 9 Řídící a kontrolní orgány společnosti 9 Změny v obchodním rejstříku společnosti Motorpal, a.s. 10 Významná / klíčová data výsledků Zpráva představenstva o činnosti společnosti 12 Zpráva statutárního orgánu společnosti 13 Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce MOTORPAL, a.s. za rok Prodej a marketing 16 Výroba a logistika 17 Rozvoj a vývoj 19 Kvalita 21 Lidské zdroje 21 Finance 23 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a za ověřování účetní závěrky 27 Výkazy 28 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 29 Rozvaha 31 Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k Přehled CF 52 Zpráva nezávislého auditora o ověření údajů výroční zprávy 54 Přehled o změnách vlastního kapitálu 56 Příloha č. I 57 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 5

6 Úvodní slovo Vážení akcionáři, rok 2007 byl obdobím velkých změn. Motorpal se rozhodl k investicím, které v jeho novodobé historii nemají obdoby. Razantně jsme posílili management fi rmy, defi novali strategii dlouhodobého rozvoje a podnikli první kroky pro její naplnění. Učebnicová poučka však říká, že každá dobře provedená změna je taková, kterou zákazníci nezaznamenají. Jsem přesvědčený o tom, že pokud ji pocítili, pak jen v pozitivním slova smyslu. V roce 2007 jsme na základě průzkumu trhů a analýzy našeho postavení mezi globálními hráči vytipovali klíčové regiony, na něž se chceme zaměřit. Jsou jimi především Rusko a Bělorusko, dále také rozvíjíme existující aktivity v Indii a hodláme se prosadit i v Číně. Potenciál v těchto zemích je obrovský a místní konkurenti nejsou schopni tamní poptávku pokrýt ani z hlediska kvality ani kvantity. Proto vyvíjíme velké úsilí směřující k tomu, abychom díry na těchto trzích využili a z pomyslného koláče ukrojili co největší díl pro Motorpal. Naší konkurenční výhodou je především komplexní servis a kvalita pro malosériové odběratele. Z hlediska fi nancí bylo asi největší událostí uplynulého roku získání syndikovaného úvěru ve výši 550 milionů korun od České spořitelny a Commerzbank. Tyto prostředky nám poslouží především k posílení provozního fi nancování a umožní tak investice do modernizace výroby, nárůstu produktivity a k vývoji nových, konkurenceschopných výrobků. V současné době se začínají uskutečňovat první projekty, další plánujeme. Uplatnění pro prostředky, které máme k dispozici, volíme tak, aby se naše fi rma posunula vpřed s patřičným efektem v produktivitě práce a technologické úrovni. Ruku v ruce s těmito investicemi jde samozřejmě posílení obchodních aktivit fi rmy. V oblasti personální politiky se nám podařilo tým posílit prakticky ve všech oblastech a to nejen na špičkových postech. Našim cílem bylo zvýšit potenciál fi rmy zejména v oblastech obchodu a marketingu. Pozadu však nezůstává ani oblast personalistiky, výroby, kvality nebo fi nancí. Bez jakýchkoliv pochyb mohu už nyní konstatovat, že tým, jehož základní pilíře se nám v minulém roce podařilo vytvořit, prokazuje vysokou profesionalitu, kvalitu i potřebný elán. Loňský rok nebyl však jen dobou změn a plánování, pochopitelně jsme se museli věnovat i každodenním problémům. Opět mohu konstatovat, že z hlediska výsledků PŘEDSTAVENSTVO jsme se dostali o několik kroků dále. Na dalších stránkách se dočtete v řeči čísel o nárůstu obratu, produktivity či zisku. Konkrétní údaje zasazené do souvislostí budou předmětem jednotlivých kapitol, ale už na tomto místě mohu říci, že se naše fi rma za rok 2007 posunula výrazně vpřed. Zároveň nastartovala procesy, jejichž ovoce budeme sklízet i v následujících letech. Věřím, že Vás výroční zpráva přesvědčí o dobře odvedené práci a o tom, že Motorpal je fi rma s velkou budoucností. Milan Medonos předseda představenstva Miroslav Čižík (*1974) Místopředseda Milan Medonos (*1961) Předseda Petr Bič (*1980) Člen 6

7 PŘEDSTAVENSTVO Miroslav Čižík (*1974) Místopředseda Milan Medonos (*1961) Předseda Petr Bič (*1980) Člen VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 7

8 Profil společnosti Výroční zpráva společnosti MOTORPAL, a.s. byla sepsána v souladu s požadavky 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví. Motorpal, a.s. je významným výrobcem vstřikovacích zařízení pro dieselové motory s tradicí od roku Jde o ryze českou společnost, která se během posledních let vyvíjí velmi dynamicky. Klíčovými produkty fi rmy jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače, vstřikovací trysky pro vznětové motory a dále výrobky pro automobilový průmysl (vyvažovací hřídele a zdvihátka). Výrobky společnosti splňují ty nejpřísnější platné předpisy. Motorpal je kvalifi kovaným OEM partnerem celé řady současných výrobců motorů, poskytuje zákazníkům komplexní služby přes vývoj, vzorkování a naladění vstřikovací soupravy na daný motor až po sériové dodávky. Společnost je certifi kována podle normy ISO 9001, QS 9000 a podle automobilových standardů VDA 6.1. V současné době se připravuje k přechodu na standardy ISO TS a chystá certifi kaci ISO Motorpal tvoří v současné době čtyři výrobní závody umístěné v Jihlavě, Jemnici, Batelově a ve Velkém Meziříčí. Firma s téměř 1900 zaměstnanci je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v kraji Vysočina. 8

9 Organizační struktura, orgány společnosti Řídící a kontrolní orgány společnosti Organizační strukturu společnosti Motorpal tvoří z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly dva samostatné výrobní celky (strategic business unit SBU). Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility, které jsou začleněny do samostatné SBU Správa. SBU Diesel se zabývá výrobou vstřikovačů, vstřikovacích trysek a čerpadel včetně jejich komponentů. Kromě toho dodává i díly pro automobilový průmysl. Výroba SBU Diesel je umístěna ve všech lokalitách, v kterých Motorpal působí, tedy Jihlavě, Jemnici, Batelově a ve Velkém Meziříčí. Druhá samostatná jednotka SBU Technický servis se zabývá výrobou a opravami přípravků, nářadí, měřidel, zkušebního a servisního zařízení a jednoúčelových strojů. Technický servis působí v lokalitě Jihlava. Složení statutárních orgánů k Představenstvo Předseda Milan Medonos Místopředseda Miroslav Čižík Člen Petr Bič Dozorčí rada Předseda Petr Vykoukal Člen Pavel Krov Člen Petr Szelke Organizační struktura PŘEDSTAVENSTVO Prezident Antonín Policar GENERÁLNÍ ŘEDITEL Vít Hroch Úsek - Lidské zdroje Pavel Nový Úsek - Kvalita Miroslav Závodný Obchod a rozvoj Jörg Dieter Grubelnik Úsek - Obchodní Tomáš Emmer Úsek - Technický Karel Báča Úsek - Technický servis Petr Kružík Výroba Jaroslav Chvojka Finance Petr Koltok Úsek - Facility Petr Matějka Úsek - Nákup Rostislav Slevínský VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 9

10 Změny v obchodním rejstříku společnosti Motorpal, a.s. Veškeré změny naleznete v příloze č. I.: Soupis změn v obchodním rejstříku společnosti MOTORPAL, a.s., IČ od Vít Hroch (*1955) Generální ředitel Petr Vykoukal (*1977) Předseda dozorčí rady Petr Szelke (*1947) Člen dozorčí rady 10

11 Významná / klíčová data výsledků Výkazy zisku a ztrát Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb tis. Kč Provozní výsledek tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Obratová rendita před zdaněním % k tržbám -0,8% 1,1% 2,7% 5,5% Zisk po zdanění tis. Kč Obratová rendita po zdanění % k tržbám 0,9% 1,2% 1,4% 4,2% Výkony tis. Kč Tržby z prodeje zboží tis. Kč Tržby z prodeje vstřikovacích systémů tis. Kč Osobní náklady tis. Kč Rozvaha/Financování Dlouhodobá aktiva tis. Kč Krátkodobá aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč z toho zákonný rezervní fond tis. Kč nerozdělený zisk minulých let tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč z toho dlouhodobé závazky tis. Kč krátkodobé závazky tis. Kč bankovní úvěry tis. Kč Bilanční suma tis. Kč Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč Peněžní toky z investiční činnosti tis. Kč Peněžní toky z fi nanční činnosti tis. Kč Výdaje na výzkum a vývoj tis. Kč Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům % 58,2% 58,4% 44,3% 27,1% Krytí dlouhodobých aktiv vlastním kapitálem % 112,2% 117,5% 101,8% 64,2% Počet zaměstnanců (přepočtené stavy) počet z toho THP Průměrný měsíční výdělek v Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 11

12 Zpráva představenstva o činnosti společnosti Rok 2007 znamenal pro společnost Motorpal potvrzení dynamiky předchozích let. V roce 2007 fi rma dosáhla meziročního nárůstu objemu tržeb za prodej vlastních výrobků ve výši 7% a hospodářský výsledek při takovém nárůstu tržeb ve výši 63,6 mil. Kč ukazuje na dobré zvládnutí nákladů při stávající úrovni procesů a technologií. Pro udržení a akceleraci růstu fi rmy bylo rozhodnuto změnit strategii fi rmy a z fáze racionalizace nákladů přejít do etapy expanze, charakterizované posílením obchodních a rozvojových aktivit. Za tím účelem představenstvo přistoupilo k úpravám řízení fi rmy. Byly provedeny změny ve vedení společnosti a management byl doplněn o zkušené manažery, kteří přinesli do společnosti nový pohled na její další rozvoj. Byla vypracována nová ofenzivní strategie společnosti, která postavila své základy na posílení vývoje, na průzkumu a pronikání na nové trhy, na investicích do nových technologií a na razantním zvýšení výkonů fi rmy, a to až na dvojnásobek současné hodnoty. Základními pilíři nové strategie jsou: Silná orientace na uspokojení zákazníka. Posílení obchodních a marketingových aktivit. Posílení vývoje nových výrobků ve vazbě na očekávání trhu. Investice do technologií ke zvýšení produktivity a kapacity výroby. Snižování nákladů procesů s použitím moderních metod řízení. Intenzifi kace lidského potenciálu fi rmy, posílení fi rmy kvalifi kovanými pracovníky, zejména v oblasti marketingu a rozvoje. Podpora a rozvoj image fi rmy. Hledání a vytváření strategických aliancí. V klíčových oblastech rozvoje byly stanoveny a defi novány strategické projekty, které zejména v roce 2008 zajistí realizaci nové strategie. V oblasti nových výrobků byly urychleny práce na další elektronizaci ve fi rmě realizovaných vstřikovacích zařízení a intenzivně se začaly hledat způsoby jejich uplatnění na trhu. Byl vyhlášen cíl zajistit v Motorpalu výrobu systému common rail a zahájeny práce k realizaci tohoto záměru. Byla zahájena příprava na realizaci investic v objemu, který nemá v minulosti fi rmy obdoby. Zásadním krokem v historii společnosti bylo zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění na hlavního akcionáře a realizace smlouvy o převzetí jmění, které mimořádná valná hromada společnosti MOTORPAL, a.s. schválila dne Tímto krokem došlo k defi nitivnímu zajištění naprosté transparentnosti akcionářské struktury jako základního předpokladu k dalšímu rozvoji fi rmy. Z hlediska fi nančního hospodaření je třeba na prvním místě jmenovat úspěšné zvládnutí restrukturalizace zdrojů a posílení úvěrových možností získáním syndikovaného úvěru ve výši 550 milionů korun od České spořitelny a Commerzbank. Dodržením a překročením hospodářského plánu a realizací výše uvedených změn položila v roce 2007 společnost Motorpal, a.s. základní kámen svého dalšího rozvoje a posilování spokojenosti svých zákazníků. 12

13 Zpráva statutárního orgánu společnosti ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba Společnost Motorpal, a.s. Se sídlem Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5156 Statutární zástupci: předseda představenstva RNDr. Milan Medonos místopředseda představenstva Ing. Miroslav Čižík (dále jen ovládaná osoba ) 2. Informace o ovládající osobě od do Představenstvu společnosti je údaj o ovládající osobě od znám pouze z informace ke dni konání VH , kdy se na této valné hromadě prezentovala jako ovládající osoba společnost Rex Invest, s.r.o., IČ se sídlem Praha 1, Národní 6, PSČ V té době měla společnost vydány akcie v listinné podobě na doručitele a případná změna vlastníka těchto akcií není společnosti známa. 2a. Ovládající osoba od Dne se na valné hromadě společnosti prezentovala jako ovládající osoba společnost Gubera, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Bulharská 996/20, PSČ s počtem akcií ks. 3. Propojené osoby Přes ovládající osobu RNDr. Milana Medonose je společnost propojena se společností Roccaforte s.r.o., se sídlem Praha 9, Kyje, Koberkova 1177, PSČ , IČ a společností L M I spol. s r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Rabasova 13/3180, IČ ODDÍL II. VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU Způsob ovládání Ovládající osoba Rex Invest s.r.o. měla ke dni konání valné hromady obchodní podíl na ovládané osobě ve výši 85,48 procenta základního kapitálu ovládané osoby. Ovládající osoba RNDr. Milan Medonos měl podle knihy akcionářů od obchodní podíl na ovládané osobě ve výši 45% základního kapitálu ovládané osoby a od má obchodní podíl na ovládané osobě ve výši 41% základního kapitálu ovládané osoby. 2b. Ovládající osoba od RNDr. Milan Medonos Ústí nad Labem, Rabasova 13/3180 r.č /0932 Z knihy akcionářů vedené společností je společnosti známo, že od je ovládající osobou RNDr. Milan Medonos. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 13

14 ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období od do ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU V rozhodném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládajícími a ovládanou osobou. ODDÍL VIII. ZÁVĚR Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Motorpal, a. s. dne a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně. V Jihlavě, dne ODDÍL V. PRÁVNÍ ÚKONY MEZI OSOBAMI HOLDINGU Společnost neeviduje žádné právní úkony mezi ovládající a ovládanou osobou vyjma úkonů učiněných na valných hromadách. Podpis členů statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Motorpal, a.s. ODDÍL VI. OPATŘENÍ MEZI OSOBAMI HOLDINGU V rozhodném období nedošlo k žádným opatřením nespecifi kovaným v předcházejících oddílech zprávy. Jméno, příjmení, funkce RNDr. Milan Medonos předseda představenstva ODDÍL VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících holding. Jméno, příjmení, funkce Ing. Miroslav Čižík místopředseda představenstva 14

15 Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce MOTORPAL, a.s. za rok 2007 Dozorčí rada společnosti ve složení Petr Vykoukal, Pavel Krov a Petr Szelke provedla v souladu s zákona č. 513/1991 Sb. a platnými stanovami společnosti MOTORPAL, a.s. prověrku účetní závěrky akciové společnosti za rok 2007 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 a vydává toto stanovisko: 1. Ověření účetní závěrky za rok 2007 Předložená účetní závěrka společnosti MOTORPAL, a.s., která se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát, výkazu Cash Flow a přílohy v plném rozsahu, byla sestavena dle platných pokynů a opatření Ministerstva fi nancí. Porovnáním údajů bylo ověřeno, že všechny předepsané vazby ročních účetních výkazů navazují na stavy příslušných účtů. 2. Správnost účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 Hospodářský výsledek za rok 2007 zisk ve výši ,50 Kč byl vykázán správně a odpovídá zjištěnému stavu aktiv a pasiv, ověřovaných inventurou a proúčtovaným nákladům a výnosům. Vykázaný zisk se navrhuje rozdělit takto: příděl do rezervního fondu ,- Kč převod do nerozděleného zisku z minulých let ,50 Kč 3. Projednání auditorské zprávy firmy HZConsult s.r.o. Dozorčí rada projednala a odsouhlasila auditorskou zprávu fi rmy HZConsult s.r.o. Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě akcionářů MOTORPAL, a.s. schválit účetní uzávěrku za rok 2007 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 15

16 Prodej a marketing Motorpal dlouhodobě patří mezi uznávané dodavatele vstřikovacích zařízení pro naftové motory. Díky kvalitním produktům a zajištění komplexní služby svým zákazníkům se i v roce 2007 podařilo podobně jako v minulých obdobích navýšit objem tržeb i podíl na trhu. Obchodní obrat společnosti za prodej vlastních výrobků dosáhl v roce 2007 hodnoty mil.kč, což je 7% nárůst objemu tržeb proti roku Obrat vzrostl zejména díky zvýšení dodávek pro fi rmu Deutz (motory 2011 i 914), Zetor Tractors (navýšení prodeje traktorů v Polsku, Německu a v Severní Americe), John Deere (výroba motorů USA a Mexiko), Cummins a Koel (dále pokračuje trend zvýšené poptávky po dieselagregátech v Indii), Alta (nárůst výroby v RAAZ-Rusko pro konečného odběratele MMZ) a celkovým navýšením objemu dodávek pro trh náhradní spotřeby. Skladba vyráběného sortimentu se rovněž posunula ve prospěch vyšších montážních celků k OEM zákazníkům čerpadla a vstřikovače (Deutz, Steyr Motors, Zetor, Alta, Cummins India, apod.). Podíl přímého a nepřímého exportu se pohyboval v roce 2007 na úrovni 80% (navýšení podílu exportu proti předchozímu období způsobil především nárůst objemů pro Deutz, Alta a J.Deere). Objem dodávek na trh náhradní spotřeby byl stabilizován s trendem mírného meziročního navýšení požadavků (DTP Motorteile, Monark Diesel, Diesel Systems). Celoroční plán prodeje splnil Motorpal v roce 2007 na 99%. Výpadek objednávek za původními výhledy fi rem Steyr Motors (Rakousko) a MMZ (Bělorusko) se podařilo nahradit navýšením objednávek u Deutz (Německo), Alta (ČR Bělorusko), Cummins, Koel (Indie) a navýšením prodeje na trh náhradní spotřeby. V září 2007 společnost vyrobila milionté čerpadlo PC1M pro fi rmu Deutz. Sortimentní složení plánu se fi rmě dařilo držet na optimální úrovni vzhledem k potřebám zákazníků i výrobním možnostem společnosti. Marketingové aktivity byly v roce 2007 směrovány hlavně na rozvoj obchodních aktivit na trzích Ruska, Běloruska, Indie a Číny, kde s ohledem na stávající technické možnosti svých produktů a náběh emisních norem vidí společnost velký potenciál pro další navyšování objemů prodeje a trvalou expanzi. Další zásadní aktivitou marketingu je v souladu se strategickým záměrem Motorpalu cílené vyhledávání potenciální příležitosti v oblasti rozvoje dodávek přesných komponentů pro automobilový trh. 16

17 Výroba a logistika Rok 2007 byl pro Motorpal z hlediska výroby velmi úspěšný. Podařilo se zvládnout požadavky zákazníků, do sériové výroby se povedlo zavést řadu novinek a inovací. Výrazný posun fi rma zaznamenala také v produktivitě a kvalitě. Na základě rostoucí poptávky programu Deutz 2011 Motorpal významně rozšířil svoje kapacity na výrobu tohoto programu. Pro výrobu tělesa čerpadla PC1M v Jihlavě fi rma nakoupila dvě nová obráběcí centra, pro jeho dokončení v závodě Batelov obdrželi nový honovací stroj Kadia. Jedno podobné centrum a jeden soustruh byly zakoupeny i pro výrobu nového typu hydraulického zvedáku tohoto programu v Jemnici. Výroba vstřikovačů v Jihlavě posílil o jeden propalovací stroj od fi rmy Posalux. Zároveň pro zásadní posun při měření parametrů trysek Motorpal zakoupil nejmodernější zařízení tohoto typu od fi rmy Werth. Výrobu Motorpalu lze rozdělit na dvě základní součásti: výrobní program Diesel a výrobní program Autodíly. V rámci programu Diesel fi rma produkuje zejména vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, vstřikovače, palivové fi ltry a v neposlední řadě také servisní a testovací zařízení. Hlavní výroba tedy spočívá ve třískovém obrábění polotovarů, jako jsou profi ly, výkovky a odlitky, ve velmi přesném fi nálním obrábění (broušení, honování), tepelném zpracování a povrchových úpravách. Z hlediska tržeb je o něco méně významná výroba autodílů, neznamená to však, že by tato oblast činnosti byla nějak zanedbávána. Motorpal dodává svým klientům například vyvažovací hřídele nebo komponenty brzdových systémů a převodovek. Kromě těchto dvou větví se Motorpal zabývá Technickým servisem výroby a opravami přípravků, servisním a zkušebním zařízením, nářadím, měřidly a jednoúčelovými stroji pro vlastní potřebu nebo potřeby odběratelů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 17

18 18

19 Rozvoj a vývoj Technický vývoj v Motorpalu v roce 2007 plnil oproti minulosti náročnější a komplexnější úkoly. Větší důraz společnost kladla na ještě těsnější spolupráci s výrobci motorů a vývoj vstřikovacích čerpadel jako součást systému vstřikovaní motor. To si vynucují neustále rostoucí požadavky na provozní parametry a především nutnost plnění stále přísnějších emisních předpisů. Důležitým krokem v inovaci vstřikovacích čerpadel bylo zavedení sériové výroby řadových vstřikovacích čerpadel Mi MERCER. Od počátku roku tak postupně přešel kompletní sortiment řadových čerpadel Mi pro dva nejdůležitější zákazníky DEUTZ a Zetor na dodávky čerpadel Mi se systém Mercer umožňujícím plnění emisních limitů Tier 3 / Euro 3. Jedním z mezníků historie technického vývoje bylo pak úspěšné dokončení vývoje systému Mi Mercer včetně homologace motoru pro plnění emisních limitů Tier 3A v TÜV Süd Praha na čtyřválcové motory MMZ D245 ve čtyřech výkonových typech od 60 až po 90 kw pro Minský motorový závod (Bělorusko). Motorpal tak dokázal jen za minimální podpory výrobce modernizovat tyto motory schopné plnit do té doby jen limity Euro 2 / Tier 2 a hlavní měrou se podílel na všech zkouškách a homologaci. V loňském roce rovněž pokračovala úzká spolupráce s fi rmou Zetor na vývoji elektronicky řízených vstřikovacích čerpadel EPPM. Podařilo se zintenzívnit provozní zkoušky na traktorech a optimalizaci provozních parametrů u čtyřválcového provedení. Byl rovněž zahájen vývoj čerpadel EPP6M pro nově vyvíjené šestiválcové motory Zetor. Motorpal samozřejmě pokračoval i ve vývoji dalších aplikací čerpadel PC1M pro motory DEUTZ 2011 a také ve vývoji aplikací řadových čerpadel Mf / Mi a trysek a vstřikovačů, které jsou určené především pro trhy Ruska, Indie, Číny a Jižní Koreje. Významným krokem pro budoucnost a konkurenceschopnost Motorpalu bylo podání žádosti o poskytnutí účelové podpory programového projektu výzkumu a vývoje Impuls od Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem: Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu Common Rail s elektronicky řízenými vstřikovači, zajišťující plnění připravovaných emisních předpisů se zaměřením na snížení spotřeby fosilních paliv, možnost použití biopaliv a snížení hlučnosti. Úspěšné zvládnutí tohoto projektu ve spolupráci s hlavními spoluřešiteli, kterými jsou ČVUT Praha a Technická univerzita v Liberci, zajistí Motorpalu konkurenceschopný výrobek i pro splnění emisních limitů Tier 4 / EURO 4 / EURO 5 a umožní plnit požadavky našich zákazníků i v období po roce Letos budou na technický vývoj kladeny ještě vyšší požadavky hlavně vzhledem k plánovanému vývoji vstřikovacích systémů Mercer (s proporcionálním řízením EGR) a EPPM / EPC1M pro DEUTZ a Zetor. Důležitým úkolem je splnění limitů Tier 3B a Tier 4 s využitím pro další potencionální zákazníky v Bělorusku, Rusku, Číně i další trzích. Toto si vyžádá zvýšení kapacity vývoje jak navýšením počtu pracovníků, tak i technickou modernizaci důležitou zejména pro stále větší využití elektroniky. Nejdůležitějším krokem je již zahájená výstavba nové zkušebny motorů, která bude splňovat nejmodernějších technické parametry. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 19

20 20

21 Kvalita Lidské zdroje Úroveň kvality je klíčovým parametrem pro výrobu vstřikovacích systémů ve společnosti Motorpal. Kvalita je měřítkem úspěšnosti na konkurenčním trhu a je základem pro udržení vysoce náročných zákazníků. Společnost Motorpal věnuje proto vysokou pozornost nejen kvalitě vlastní výroby, ale sleduje ji pečlivě i u svých dodavatelů. Pro udržení a neustálé zlepšování vlastní kvality produktů a výrobních procesů jsou ve společnosti aplikovány certifikované systémy řízení jakosti dle norem ISO 9001:2000 a VDA 6.1. K dalšímu zlepšení vlastních systémů kvality a výrobků byly zahájeny v roce 2007 práce na přípravě enviromentálního managementu dle ISO s plánovanou certifikací do konce roku Pro rok 2008 počítáme se zavedením systému jakosti dle ISO TS 16949:2002, platné pro dodávky do automobilového průmyslu. Certifikace dle ISO TS je naplánovaná k datu Vybudování tohoto náročného systému jakosti přinese kromě konkurenční výhody také zjednodušení podnikových procesů a omezení plýtvání. Zvyšování kvality se nepromítá pouze do vlastní kvality produktů, ale i do ekonomiky společnosti. Ztráty z nejakostní výroby byly v roce 2007 o 10% nižší oproti roku V roce 2008 plánujeme další 15% snížení. Významným krokem do budoucna je implementace projektu Lean Six Sigma. Cestou ke zlepšení ekonomiky výrobních procesů jsou investice do produktivních technologií, měřící techniky a implementace programu Lean Six Sigma. Do systému jakosti rovněž patří péče o pracovníky, především o jejich odborné znalosti. Znalosti a zkušenosti pracovníků vycházejí z dlouhodobé tradice společnosti Motorpal. Středem zájmu v oblasti rozvoje lidských zdrojů byla odborná příprava, jazykové vzdělávání a manažerské tréninky. Na některé vzdělávací aktivity Motorpal získal fi nanční prostředky z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Nejvýznamnějším byl projekt Vzděláváním ke změnám. Tento projekt, který byl stoprocentně fi nancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, Motorpalu výrazně pomohl zvýšit efektivitu práce zaměstnanců. V průběhu projektu probíhajícího od do se uskutečnilo 564 hodin výuky nebo koučování, jichž se postupně zúčastnilo celkem 128 zaměstnanců. Celý projekt byl rozdělen na tři základní části - moduly. První modul se týkal vzdělávání v oblasti Time managemetu, druhý se zaměřoval na zvyšování produktivity ve výrobě a třetí zavedl v Motorpalu jednu ze současných často používaných metod rozvoje vedoucích zaměstnanců - koučování. Celý projekt byl určený pro mistry a vrcholové manažery, a v závěru se okruh účastníků vybraných kurzů rozšířil o zástupce z řad seřizovačů, technologů a údržby. Celkové náklady na projekt dosáhly téměř dvou milionů korun. Tyto prostředky byly mimo úhrady lektorů a koučů využity také například na vybavení nové vzdělávací místnosti. Přínosem tohoto projektu jsou nejen nové prostory ke vzdělávání v Motorpalu, konkrétní změny a zlepšení v práci jednotlivých vedoucích zaměstnanců, ale například také sjednocení pravidel používání vnitropodnikového plánovacího a informačního systému LOTUS NOTES. Projekt pomohl také při zavádění nových řídících a kontrolních mechanismů, přispěl k používání metody SMED a podobně. Vedle Vzděláváním ke změnám byl druhým významným projektem Rozvoj klíčových manažerských dovedností středního a vrcholového managementu, který byl určen pro střední management, tedy především pro vedoucí oddělení. V oblasti jazykového vzdělávání Motorpal zavedl pravidelný systém ověřování získaných jazykových znalostí zaměstnanců. V oblasti ovládání PC byl dokončen rozsáhlý e-learningový kurz zaměřený na používání základního kancelářského softwaru. Do vzdělávacích programů fi rmy se celkem zapojilo několik stovek zaměstnanců. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 21

22 Tradičně velmi dobrá byla i spolupráce mezi managementem společnosti Motorpal, a.s. a odborovou organizací. Mzdový nárůst dohodnutý v kolektivní smlouvě byl významně překročen. Průměrná mzda se proti plánovaným čtyřem procentům zvýšila za všechny kategorie o téměř osm procent a dosáhla šestnáct a půl tisíce korun. Touto politikou, která pokračuje i v roce 2008, chce Motorpal upevnit pozici stabilního a perspektivního regionálního zaměstnavatele. Počet zaměstnanců se mírně zvýšil, a to zejména v dělnické kategorii. Na konci roku 2007 měl Motorpal 1893 zaměstnanců. Díky řadě opatření se podařilo o deset procent zvýšit ukazatel produktivity tj. výkonu v Kč na jednoho zaměstnance. Bohužel byl tento výsledek výrazně ovlivněn poklesem kurzu koruny a poklesem stavu externích zaměstnanců. Veškerá pracovně právní agenda byla vedena v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními a mzdovými předpisy. Stav zaměstnanců k DJ DR THP ostatní (manažeři) Celkem Správa Trysky Čerpadla Autodíly Tech. servis Celkem a.s Roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců D THP Celkem D THP Celkem D THP Celkem Správa Trysky Čerpadla Autodíly Tech. servis Magnety Celkem a.s

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 02/10/2007 07:28 DIČ: POD: 534 OBD: 200612 Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky podle vyhlášky č. 500/2002 Sb v plném rozsahu k 31/12/2006 BD Tylova

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více