MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s."

Transkript

1 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1

2 2

3 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3

4 Základní informace o společnosti MOTORPAL, a.s. V roce 2007 převzala jmění společnosti MOTORPAL, a.s. společnost Gubera, a.s. Ta následně změnila název obchodní fi rmy na MOTORPAL, a.s. a byla dle českého právního řádu, obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka IČ: Sídlo: Humpolecká 313/5, Jihlava Telefon: Fax: Internet: 4

5 Obsah Základní informace o společnosti 4 Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Organizační struktura, orgány společnosti 9 Řídící a kontrolní orgány společnosti 9 Změny v obchodním rejstříku společnosti Motorpal, a.s. 10 Významná / klíčová data výsledků Zpráva představenstva o činnosti společnosti 12 Zpráva statutárního orgánu společnosti 13 Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce MOTORPAL, a.s. za rok Prodej a marketing 16 Výroba a logistika 17 Rozvoj a vývoj 19 Kvalita 21 Lidské zdroje 21 Finance 23 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a za ověřování účetní závěrky 27 Výkazy 28 Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu 29 Rozvaha 31 Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu k Přehled CF 52 Zpráva nezávislého auditora o ověření údajů výroční zprávy 54 Přehled o změnách vlastního kapitálu 56 Příloha č. I 57 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 5

6 Úvodní slovo Vážení akcionáři, rok 2007 byl obdobím velkých změn. Motorpal se rozhodl k investicím, které v jeho novodobé historii nemají obdoby. Razantně jsme posílili management fi rmy, defi novali strategii dlouhodobého rozvoje a podnikli první kroky pro její naplnění. Učebnicová poučka však říká, že každá dobře provedená změna je taková, kterou zákazníci nezaznamenají. Jsem přesvědčený o tom, že pokud ji pocítili, pak jen v pozitivním slova smyslu. V roce 2007 jsme na základě průzkumu trhů a analýzy našeho postavení mezi globálními hráči vytipovali klíčové regiony, na něž se chceme zaměřit. Jsou jimi především Rusko a Bělorusko, dále také rozvíjíme existující aktivity v Indii a hodláme se prosadit i v Číně. Potenciál v těchto zemích je obrovský a místní konkurenti nejsou schopni tamní poptávku pokrýt ani z hlediska kvality ani kvantity. Proto vyvíjíme velké úsilí směřující k tomu, abychom díry na těchto trzích využili a z pomyslného koláče ukrojili co největší díl pro Motorpal. Naší konkurenční výhodou je především komplexní servis a kvalita pro malosériové odběratele. Z hlediska fi nancí bylo asi největší událostí uplynulého roku získání syndikovaného úvěru ve výši 550 milionů korun od České spořitelny a Commerzbank. Tyto prostředky nám poslouží především k posílení provozního fi nancování a umožní tak investice do modernizace výroby, nárůstu produktivity a k vývoji nových, konkurenceschopných výrobků. V současné době se začínají uskutečňovat první projekty, další plánujeme. Uplatnění pro prostředky, které máme k dispozici, volíme tak, aby se naše fi rma posunula vpřed s patřičným efektem v produktivitě práce a technologické úrovni. Ruku v ruce s těmito investicemi jde samozřejmě posílení obchodních aktivit fi rmy. V oblasti personální politiky se nám podařilo tým posílit prakticky ve všech oblastech a to nejen na špičkových postech. Našim cílem bylo zvýšit potenciál fi rmy zejména v oblastech obchodu a marketingu. Pozadu však nezůstává ani oblast personalistiky, výroby, kvality nebo fi nancí. Bez jakýchkoliv pochyb mohu už nyní konstatovat, že tým, jehož základní pilíře se nám v minulém roce podařilo vytvořit, prokazuje vysokou profesionalitu, kvalitu i potřebný elán. Loňský rok nebyl však jen dobou změn a plánování, pochopitelně jsme se museli věnovat i každodenním problémům. Opět mohu konstatovat, že z hlediska výsledků PŘEDSTAVENSTVO jsme se dostali o několik kroků dále. Na dalších stránkách se dočtete v řeči čísel o nárůstu obratu, produktivity či zisku. Konkrétní údaje zasazené do souvislostí budou předmětem jednotlivých kapitol, ale už na tomto místě mohu říci, že se naše fi rma za rok 2007 posunula výrazně vpřed. Zároveň nastartovala procesy, jejichž ovoce budeme sklízet i v následujících letech. Věřím, že Vás výroční zpráva přesvědčí o dobře odvedené práci a o tom, že Motorpal je fi rma s velkou budoucností. Milan Medonos předseda představenstva Miroslav Čižík (*1974) Místopředseda Milan Medonos (*1961) Předseda Petr Bič (*1980) Člen 6

7 PŘEDSTAVENSTVO Miroslav Čižík (*1974) Místopředseda Milan Medonos (*1961) Předseda Petr Bič (*1980) Člen VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 7

8 Profil společnosti Výroční zpráva společnosti MOTORPAL, a.s. byla sepsána v souladu s požadavky 21 zák. 563/1991 Sb. o účetnictví. Motorpal, a.s. je významným výrobcem vstřikovacích zařízení pro dieselové motory s tradicí od roku Jde o ryze českou společnost, která se během posledních let vyvíjí velmi dynamicky. Klíčovými produkty fi rmy jsou vstřikovací čerpadla, vstřikovače, vstřikovací trysky pro vznětové motory a dále výrobky pro automobilový průmysl (vyvažovací hřídele a zdvihátka). Výrobky společnosti splňují ty nejpřísnější platné předpisy. Motorpal je kvalifi kovaným OEM partnerem celé řady současných výrobců motorů, poskytuje zákazníkům komplexní služby přes vývoj, vzorkování a naladění vstřikovací soupravy na daný motor až po sériové dodávky. Společnost je certifi kována podle normy ISO 9001, QS 9000 a podle automobilových standardů VDA 6.1. V současné době se připravuje k přechodu na standardy ISO TS a chystá certifi kaci ISO Motorpal tvoří v současné době čtyři výrobní závody umístěné v Jihlavě, Jemnici, Batelově a ve Velkém Meziříčí. Firma s téměř 1900 zaměstnanci je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v kraji Vysočina. 8

9 Organizační struktura, orgány společnosti Řídící a kontrolní orgány společnosti Organizační strukturu společnosti Motorpal tvoří z hlediska plánování, řízení výroby a následné kontroly dva samostatné výrobní celky (strategic business unit SBU). Servis těmto výrobním jednotkám zajišťují liniové útvary Ekonomika, Nákup a logistika, Personalistika, Marketing a prodej, Technický vývoj, Kvalita a Facility, které jsou začleněny do samostatné SBU Správa. SBU Diesel se zabývá výrobou vstřikovačů, vstřikovacích trysek a čerpadel včetně jejich komponentů. Kromě toho dodává i díly pro automobilový průmysl. Výroba SBU Diesel je umístěna ve všech lokalitách, v kterých Motorpal působí, tedy Jihlavě, Jemnici, Batelově a ve Velkém Meziříčí. Druhá samostatná jednotka SBU Technický servis se zabývá výrobou a opravami přípravků, nářadí, měřidel, zkušebního a servisního zařízení a jednoúčelových strojů. Technický servis působí v lokalitě Jihlava. Složení statutárních orgánů k Představenstvo Předseda Milan Medonos Místopředseda Miroslav Čižík Člen Petr Bič Dozorčí rada Předseda Petr Vykoukal Člen Pavel Krov Člen Petr Szelke Organizační struktura PŘEDSTAVENSTVO Prezident Antonín Policar GENERÁLNÍ ŘEDITEL Vít Hroch Úsek - Lidské zdroje Pavel Nový Úsek - Kvalita Miroslav Závodný Obchod a rozvoj Jörg Dieter Grubelnik Úsek - Obchodní Tomáš Emmer Úsek - Technický Karel Báča Úsek - Technický servis Petr Kružík Výroba Jaroslav Chvojka Finance Petr Koltok Úsek - Facility Petr Matějka Úsek - Nákup Rostislav Slevínský VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 9

10 Změny v obchodním rejstříku společnosti Motorpal, a.s. Veškeré změny naleznete v příloze č. I.: Soupis změn v obchodním rejstříku společnosti MOTORPAL, a.s., IČ od Vít Hroch (*1955) Generální ředitel Petr Vykoukal (*1977) Předseda dozorčí rady Petr Szelke (*1947) Člen dozorčí rady 10

11 Významná / klíčová data výsledků Výkazy zisku a ztrát Tržby z prodeje vl. výrobků a služeb tis. Kč Provozní výsledek tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Obratová rendita před zdaněním % k tržbám -0,8% 1,1% 2,7% 5,5% Zisk po zdanění tis. Kč Obratová rendita po zdanění % k tržbám 0,9% 1,2% 1,4% 4,2% Výkony tis. Kč Tržby z prodeje zboží tis. Kč Tržby z prodeje vstřikovacích systémů tis. Kč Osobní náklady tis. Kč Rozvaha/Financování Dlouhodobá aktiva tis. Kč Krátkodobá aktiva tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč z toho zákonný rezervní fond tis. Kč nerozdělený zisk minulých let tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč z toho dlouhodobé závazky tis. Kč krátkodobé závazky tis. Kč bankovní úvěry tis. Kč Bilanční suma tis. Kč Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč Peněžní toky z investiční činnosti tis. Kč Peněžní toky z fi nanční činnosti tis. Kč Výdaje na výzkum a vývoj tis. Kč Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům % 58,2% 58,4% 44,3% 27,1% Krytí dlouhodobých aktiv vlastním kapitálem % 112,2% 117,5% 101,8% 64,2% Počet zaměstnanců (přepočtené stavy) počet z toho THP Průměrný měsíční výdělek v Kč VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 11

12 Zpráva představenstva o činnosti společnosti Rok 2007 znamenal pro společnost Motorpal potvrzení dynamiky předchozích let. V roce 2007 fi rma dosáhla meziročního nárůstu objemu tržeb za prodej vlastních výrobků ve výši 7% a hospodářský výsledek při takovém nárůstu tržeb ve výši 63,6 mil. Kč ukazuje na dobré zvládnutí nákladů při stávající úrovni procesů a technologií. Pro udržení a akceleraci růstu fi rmy bylo rozhodnuto změnit strategii fi rmy a z fáze racionalizace nákladů přejít do etapy expanze, charakterizované posílením obchodních a rozvojových aktivit. Za tím účelem představenstvo přistoupilo k úpravám řízení fi rmy. Byly provedeny změny ve vedení společnosti a management byl doplněn o zkušené manažery, kteří přinesli do společnosti nový pohled na její další rozvoj. Byla vypracována nová ofenzivní strategie společnosti, která postavila své základy na posílení vývoje, na průzkumu a pronikání na nové trhy, na investicích do nových technologií a na razantním zvýšení výkonů fi rmy, a to až na dvojnásobek současné hodnoty. Základními pilíři nové strategie jsou: Silná orientace na uspokojení zákazníka. Posílení obchodních a marketingových aktivit. Posílení vývoje nových výrobků ve vazbě na očekávání trhu. Investice do technologií ke zvýšení produktivity a kapacity výroby. Snižování nákladů procesů s použitím moderních metod řízení. Intenzifi kace lidského potenciálu fi rmy, posílení fi rmy kvalifi kovanými pracovníky, zejména v oblasti marketingu a rozvoje. Podpora a rozvoj image fi rmy. Hledání a vytváření strategických aliancí. V klíčových oblastech rozvoje byly stanoveny a defi novány strategické projekty, které zejména v roce 2008 zajistí realizaci nové strategie. V oblasti nových výrobků byly urychleny práce na další elektronizaci ve fi rmě realizovaných vstřikovacích zařízení a intenzivně se začaly hledat způsoby jejich uplatnění na trhu. Byl vyhlášen cíl zajistit v Motorpalu výrobu systému common rail a zahájeny práce k realizaci tohoto záměru. Byla zahájena příprava na realizaci investic v objemu, který nemá v minulosti fi rmy obdoby. Zásadním krokem v historii společnosti bylo zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění na hlavního akcionáře a realizace smlouvy o převzetí jmění, které mimořádná valná hromada společnosti MOTORPAL, a.s. schválila dne Tímto krokem došlo k defi nitivnímu zajištění naprosté transparentnosti akcionářské struktury jako základního předpokladu k dalšímu rozvoji fi rmy. Z hlediska fi nančního hospodaření je třeba na prvním místě jmenovat úspěšné zvládnutí restrukturalizace zdrojů a posílení úvěrových možností získáním syndikovaného úvěru ve výši 550 milionů korun od České spořitelny a Commerzbank. Dodržením a překročením hospodářského plánu a realizací výše uvedených změn položila v roce 2007 společnost Motorpal, a.s. základní kámen svého dalšího rozvoje a posilování spokojenosti svých zákazníků. 12

13 Zpráva statutárního orgánu společnosti ODDÍL I. OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING 1. Ovládaná osoba Společnost Motorpal, a.s. Se sídlem Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ IČ: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5156 Statutární zástupci: předseda představenstva RNDr. Milan Medonos místopředseda představenstva Ing. Miroslav Čižík (dále jen ovládaná osoba ) 2. Informace o ovládající osobě od do Představenstvu společnosti je údaj o ovládající osobě od znám pouze z informace ke dni konání VH , kdy se na této valné hromadě prezentovala jako ovládající osoba společnost Rex Invest, s.r.o., IČ se sídlem Praha 1, Národní 6, PSČ V té době měla společnost vydány akcie v listinné podobě na doručitele a případná změna vlastníka těchto akcií není společnosti známa. 2a. Ovládající osoba od Dne se na valné hromadě společnosti prezentovala jako ovládající osoba společnost Gubera, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Bulharská 996/20, PSČ s počtem akcií ks. 3. Propojené osoby Přes ovládající osobu RNDr. Milana Medonose je společnost propojena se společností Roccaforte s.r.o., se sídlem Praha 9, Kyje, Koberkova 1177, PSČ , IČ a společností L M I spol. s r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Rabasova 13/3180, IČ ODDÍL II. VZTAHY MEZI OSOBAMI HOLDINGU Způsob ovládání Ovládající osoba Rex Invest s.r.o. měla ke dni konání valné hromady obchodní podíl na ovládané osobě ve výši 85,48 procenta základního kapitálu ovládané osoby. Ovládající osoba RNDr. Milan Medonos měl podle knihy akcionářů od obchodní podíl na ovládané osobě ve výši 45% základního kapitálu ovládané osoby a od má obchodní podíl na ovládané osobě ve výši 41% základního kapitálu ovládané osoby. 2b. Ovládající osoba od RNDr. Milan Medonos Ústí nad Labem, Rabasova 13/3180 r.č /0932 Z knihy akcionářů vedené společností je společnosti známo, že od je ovládající osobou RNDr. Milan Medonos. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 13

14 ODDÍL III. ROZHODNÉ OBDOBÍ Tato zpráva je zpracována za účetní období od do ODDÍL IV. SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI OSOBAMI HOLDINGU V rozhodném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi ovládajícími a ovládanou osobou. ODDÍL VIII. ZÁVĚR Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Motorpal, a. s. dne a bude uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně. V Jihlavě, dne ODDÍL V. PRÁVNÍ ÚKONY MEZI OSOBAMI HOLDINGU Společnost neeviduje žádné právní úkony mezi ovládající a ovládanou osobou vyjma úkonů učiněných na valných hromadách. Podpis členů statutárního orgánu ovládané osoby, společnosti Motorpal, a.s. ODDÍL VI. OPATŘENÍ MEZI OSOBAMI HOLDINGU V rozhodném období nedošlo k žádným opatřením nespecifi kovaným v předcházejících oddílech zprávy. Jméno, příjmení, funkce RNDr. Milan Medonos předseda představenstva ODDÍL VII. DŮVĚRNOST INFORMACÍ Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí holdingu, označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících holding. Jméno, příjmení, funkce Ing. Miroslav Čižík místopředseda představenstva 14

15 Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce MOTORPAL, a.s. za rok 2007 Dozorčí rada společnosti ve složení Petr Vykoukal, Pavel Krov a Petr Szelke provedla v souladu s zákona č. 513/1991 Sb. a platnými stanovami společnosti MOTORPAL, a.s. prověrku účetní závěrky akciové společnosti za rok 2007 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 a vydává toto stanovisko: 1. Ověření účetní závěrky za rok 2007 Předložená účetní závěrka společnosti MOTORPAL, a.s., která se skládá z rozvahy, výkazu zisků a ztrát, výkazu Cash Flow a přílohy v plném rozsahu, byla sestavena dle platných pokynů a opatření Ministerstva fi nancí. Porovnáním údajů bylo ověřeno, že všechny předepsané vazby ročních účetních výkazů navazují na stavy příslušných účtů. 2. Správnost účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 Hospodářský výsledek za rok 2007 zisk ve výši ,50 Kč byl vykázán správně a odpovídá zjištěnému stavu aktiv a pasiv, ověřovaných inventurou a proúčtovaným nákladům a výnosům. Vykázaný zisk se navrhuje rozdělit takto: příděl do rezervního fondu ,- Kč převod do nerozděleného zisku z minulých let ,50 Kč 3. Projednání auditorské zprávy firmy HZConsult s.r.o. Dozorčí rada projednala a odsouhlasila auditorskou zprávu fi rmy HZConsult s.r.o. Dozorčí rada doporučuje řádné valné hromadě akcionářů MOTORPAL, a.s. schválit účetní uzávěrku za rok 2007 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 15

16 Prodej a marketing Motorpal dlouhodobě patří mezi uznávané dodavatele vstřikovacích zařízení pro naftové motory. Díky kvalitním produktům a zajištění komplexní služby svým zákazníkům se i v roce 2007 podařilo podobně jako v minulých obdobích navýšit objem tržeb i podíl na trhu. Obchodní obrat společnosti za prodej vlastních výrobků dosáhl v roce 2007 hodnoty mil.kč, což je 7% nárůst objemu tržeb proti roku Obrat vzrostl zejména díky zvýšení dodávek pro fi rmu Deutz (motory 2011 i 914), Zetor Tractors (navýšení prodeje traktorů v Polsku, Německu a v Severní Americe), John Deere (výroba motorů USA a Mexiko), Cummins a Koel (dále pokračuje trend zvýšené poptávky po dieselagregátech v Indii), Alta (nárůst výroby v RAAZ-Rusko pro konečného odběratele MMZ) a celkovým navýšením objemu dodávek pro trh náhradní spotřeby. Skladba vyráběného sortimentu se rovněž posunula ve prospěch vyšších montážních celků k OEM zákazníkům čerpadla a vstřikovače (Deutz, Steyr Motors, Zetor, Alta, Cummins India, apod.). Podíl přímého a nepřímého exportu se pohyboval v roce 2007 na úrovni 80% (navýšení podílu exportu proti předchozímu období způsobil především nárůst objemů pro Deutz, Alta a J.Deere). Objem dodávek na trh náhradní spotřeby byl stabilizován s trendem mírného meziročního navýšení požadavků (DTP Motorteile, Monark Diesel, Diesel Systems). Celoroční plán prodeje splnil Motorpal v roce 2007 na 99%. Výpadek objednávek za původními výhledy fi rem Steyr Motors (Rakousko) a MMZ (Bělorusko) se podařilo nahradit navýšením objednávek u Deutz (Německo), Alta (ČR Bělorusko), Cummins, Koel (Indie) a navýšením prodeje na trh náhradní spotřeby. V září 2007 společnost vyrobila milionté čerpadlo PC1M pro fi rmu Deutz. Sortimentní složení plánu se fi rmě dařilo držet na optimální úrovni vzhledem k potřebám zákazníků i výrobním možnostem společnosti. Marketingové aktivity byly v roce 2007 směrovány hlavně na rozvoj obchodních aktivit na trzích Ruska, Běloruska, Indie a Číny, kde s ohledem na stávající technické možnosti svých produktů a náběh emisních norem vidí společnost velký potenciál pro další navyšování objemů prodeje a trvalou expanzi. Další zásadní aktivitou marketingu je v souladu se strategickým záměrem Motorpalu cílené vyhledávání potenciální příležitosti v oblasti rozvoje dodávek přesných komponentů pro automobilový trh. 16

17 Výroba a logistika Rok 2007 byl pro Motorpal z hlediska výroby velmi úspěšný. Podařilo se zvládnout požadavky zákazníků, do sériové výroby se povedlo zavést řadu novinek a inovací. Výrazný posun fi rma zaznamenala také v produktivitě a kvalitě. Na základě rostoucí poptávky programu Deutz 2011 Motorpal významně rozšířil svoje kapacity na výrobu tohoto programu. Pro výrobu tělesa čerpadla PC1M v Jihlavě fi rma nakoupila dvě nová obráběcí centra, pro jeho dokončení v závodě Batelov obdrželi nový honovací stroj Kadia. Jedno podobné centrum a jeden soustruh byly zakoupeny i pro výrobu nového typu hydraulického zvedáku tohoto programu v Jemnici. Výroba vstřikovačů v Jihlavě posílil o jeden propalovací stroj od fi rmy Posalux. Zároveň pro zásadní posun při měření parametrů trysek Motorpal zakoupil nejmodernější zařízení tohoto typu od fi rmy Werth. Výrobu Motorpalu lze rozdělit na dvě základní součásti: výrobní program Diesel a výrobní program Autodíly. V rámci programu Diesel fi rma produkuje zejména vstřikovací čerpadla, vstřikovací trysky, vstřikovače, palivové fi ltry a v neposlední řadě také servisní a testovací zařízení. Hlavní výroba tedy spočívá ve třískovém obrábění polotovarů, jako jsou profi ly, výkovky a odlitky, ve velmi přesném fi nálním obrábění (broušení, honování), tepelném zpracování a povrchových úpravách. Z hlediska tržeb je o něco méně významná výroba autodílů, neznamená to však, že by tato oblast činnosti byla nějak zanedbávána. Motorpal dodává svým klientům například vyvažovací hřídele nebo komponenty brzdových systémů a převodovek. Kromě těchto dvou větví se Motorpal zabývá Technickým servisem výroby a opravami přípravků, servisním a zkušebním zařízením, nářadím, měřidly a jednoúčelovými stroji pro vlastní potřebu nebo potřeby odběratelů. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 17

18 18

19 Rozvoj a vývoj Technický vývoj v Motorpalu v roce 2007 plnil oproti minulosti náročnější a komplexnější úkoly. Větší důraz společnost kladla na ještě těsnější spolupráci s výrobci motorů a vývoj vstřikovacích čerpadel jako součást systému vstřikovaní motor. To si vynucují neustále rostoucí požadavky na provozní parametry a především nutnost plnění stále přísnějších emisních předpisů. Důležitým krokem v inovaci vstřikovacích čerpadel bylo zavedení sériové výroby řadových vstřikovacích čerpadel Mi MERCER. Od počátku roku tak postupně přešel kompletní sortiment řadových čerpadel Mi pro dva nejdůležitější zákazníky DEUTZ a Zetor na dodávky čerpadel Mi se systém Mercer umožňujícím plnění emisních limitů Tier 3 / Euro 3. Jedním z mezníků historie technického vývoje bylo pak úspěšné dokončení vývoje systému Mi Mercer včetně homologace motoru pro plnění emisních limitů Tier 3A v TÜV Süd Praha na čtyřválcové motory MMZ D245 ve čtyřech výkonových typech od 60 až po 90 kw pro Minský motorový závod (Bělorusko). Motorpal tak dokázal jen za minimální podpory výrobce modernizovat tyto motory schopné plnit do té doby jen limity Euro 2 / Tier 2 a hlavní měrou se podílel na všech zkouškách a homologaci. V loňském roce rovněž pokračovala úzká spolupráce s fi rmou Zetor na vývoji elektronicky řízených vstřikovacích čerpadel EPPM. Podařilo se zintenzívnit provozní zkoušky na traktorech a optimalizaci provozních parametrů u čtyřválcového provedení. Byl rovněž zahájen vývoj čerpadel EPP6M pro nově vyvíjené šestiválcové motory Zetor. Motorpal samozřejmě pokračoval i ve vývoji dalších aplikací čerpadel PC1M pro motory DEUTZ 2011 a také ve vývoji aplikací řadových čerpadel Mf / Mi a trysek a vstřikovačů, které jsou určené především pro trhy Ruska, Indie, Číny a Jižní Koreje. Významným krokem pro budoucnost a konkurenceschopnost Motorpalu bylo podání žádosti o poskytnutí účelové podpory programového projektu výzkumu a vývoje Impuls od Ministerstva průmyslu a obchodu s názvem: Výzkum a vývoj nové generace vstřikovacího zařízení typu Common Rail s elektronicky řízenými vstřikovači, zajišťující plnění připravovaných emisních předpisů se zaměřením na snížení spotřeby fosilních paliv, možnost použití biopaliv a snížení hlučnosti. Úspěšné zvládnutí tohoto projektu ve spolupráci s hlavními spoluřešiteli, kterými jsou ČVUT Praha a Technická univerzita v Liberci, zajistí Motorpalu konkurenceschopný výrobek i pro splnění emisních limitů Tier 4 / EURO 4 / EURO 5 a umožní plnit požadavky našich zákazníků i v období po roce Letos budou na technický vývoj kladeny ještě vyšší požadavky hlavně vzhledem k plánovanému vývoji vstřikovacích systémů Mercer (s proporcionálním řízením EGR) a EPPM / EPC1M pro DEUTZ a Zetor. Důležitým úkolem je splnění limitů Tier 3B a Tier 4 s využitím pro další potencionální zákazníky v Bělorusku, Rusku, Číně i další trzích. Toto si vyžádá zvýšení kapacity vývoje jak navýšením počtu pracovníků, tak i technickou modernizaci důležitou zejména pro stále větší využití elektroniky. Nejdůležitějším krokem je již zahájená výstavba nové zkušebny motorů, která bude splňovat nejmodernějších technické parametry. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 19

20 20

21 Kvalita Lidské zdroje Úroveň kvality je klíčovým parametrem pro výrobu vstřikovacích systémů ve společnosti Motorpal. Kvalita je měřítkem úspěšnosti na konkurenčním trhu a je základem pro udržení vysoce náročných zákazníků. Společnost Motorpal věnuje proto vysokou pozornost nejen kvalitě vlastní výroby, ale sleduje ji pečlivě i u svých dodavatelů. Pro udržení a neustálé zlepšování vlastní kvality produktů a výrobních procesů jsou ve společnosti aplikovány certifikované systémy řízení jakosti dle norem ISO 9001:2000 a VDA 6.1. K dalšímu zlepšení vlastních systémů kvality a výrobků byly zahájeny v roce 2007 práce na přípravě enviromentálního managementu dle ISO s plánovanou certifikací do konce roku Pro rok 2008 počítáme se zavedením systému jakosti dle ISO TS 16949:2002, platné pro dodávky do automobilového průmyslu. Certifikace dle ISO TS je naplánovaná k datu Vybudování tohoto náročného systému jakosti přinese kromě konkurenční výhody také zjednodušení podnikových procesů a omezení plýtvání. Zvyšování kvality se nepromítá pouze do vlastní kvality produktů, ale i do ekonomiky společnosti. Ztráty z nejakostní výroby byly v roce 2007 o 10% nižší oproti roku V roce 2008 plánujeme další 15% snížení. Významným krokem do budoucna je implementace projektu Lean Six Sigma. Cestou ke zlepšení ekonomiky výrobních procesů jsou investice do produktivních technologií, měřící techniky a implementace programu Lean Six Sigma. Do systému jakosti rovněž patří péče o pracovníky, především o jejich odborné znalosti. Znalosti a zkušenosti pracovníků vycházejí z dlouhodobé tradice společnosti Motorpal. Středem zájmu v oblasti rozvoje lidských zdrojů byla odborná příprava, jazykové vzdělávání a manažerské tréninky. Na některé vzdělávací aktivity Motorpal získal fi nanční prostředky z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Nejvýznamnějším byl projekt Vzděláváním ke změnám. Tento projekt, který byl stoprocentně fi nancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, Motorpalu výrazně pomohl zvýšit efektivitu práce zaměstnanců. V průběhu projektu probíhajícího od do se uskutečnilo 564 hodin výuky nebo koučování, jichž se postupně zúčastnilo celkem 128 zaměstnanců. Celý projekt byl rozdělen na tři základní části - moduly. První modul se týkal vzdělávání v oblasti Time managemetu, druhý se zaměřoval na zvyšování produktivity ve výrobě a třetí zavedl v Motorpalu jednu ze současných často používaných metod rozvoje vedoucích zaměstnanců - koučování. Celý projekt byl určený pro mistry a vrcholové manažery, a v závěru se okruh účastníků vybraných kurzů rozšířil o zástupce z řad seřizovačů, technologů a údržby. Celkové náklady na projekt dosáhly téměř dvou milionů korun. Tyto prostředky byly mimo úhrady lektorů a koučů využity také například na vybavení nové vzdělávací místnosti. Přínosem tohoto projektu jsou nejen nové prostory ke vzdělávání v Motorpalu, konkrétní změny a zlepšení v práci jednotlivých vedoucích zaměstnanců, ale například také sjednocení pravidel používání vnitropodnikového plánovacího a informačního systému LOTUS NOTES. Projekt pomohl také při zavádění nových řídících a kontrolních mechanismů, přispěl k používání metody SMED a podobně. Vedle Vzděláváním ke změnám byl druhým významným projektem Rozvoj klíčových manažerských dovedností středního a vrcholového managementu, který byl určen pro střední management, tedy především pro vedoucí oddělení. V oblasti jazykového vzdělávání Motorpal zavedl pravidelný systém ověřování získaných jazykových znalostí zaměstnanců. V oblasti ovládání PC byl dokončen rozsáhlý e-learningový kurz zaměřený na používání základního kancelářského softwaru. Do vzdělávacích programů fi rmy se celkem zapojilo několik stovek zaměstnanců. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 21

22 Tradičně velmi dobrá byla i spolupráce mezi managementem společnosti Motorpal, a.s. a odborovou organizací. Mzdový nárůst dohodnutý v kolektivní smlouvě byl významně překročen. Průměrná mzda se proti plánovaným čtyřem procentům zvýšila za všechny kategorie o téměř osm procent a dosáhla šestnáct a půl tisíce korun. Touto politikou, která pokračuje i v roce 2008, chce Motorpal upevnit pozici stabilního a perspektivního regionálního zaměstnavatele. Počet zaměstnanců se mírně zvýšil, a to zejména v dělnické kategorii. Na konci roku 2007 měl Motorpal 1893 zaměstnanců. Díky řadě opatření se podařilo o deset procent zvýšit ukazatel produktivity tj. výkonu v Kč na jednoho zaměstnance. Bohužel byl tento výsledek výrazně ovlivněn poklesem kurzu koruny a poklesem stavu externích zaměstnanců. Veškerá pracovně právní agenda byla vedena v souladu se Zákoníkem práce a dalšími právními a mzdovými předpisy. Stav zaměstnanců k DJ DR THP ostatní (manažeři) Celkem Správa Trysky Čerpadla Autodíly Tech. servis Celkem a.s Roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců D THP Celkem D THP Celkem D THP Celkem Správa Trysky Čerpadla Autodíly Tech. servis Magnety Celkem a.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s.

V ý r o č n í z p r á v a. BUZULUK a.s. V ý r o č n í z p r á v a BUZULUK a.s. 2013 1. Úvod..... 4 1.1. Dopis generálního ředitele společnosti akcionářům 1.2. Statutární orgány akciové společnosti 1.3. Organizační struktura společnosti 2. Základní

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o.

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o. Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o. 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti.......................... 2 2. Úvodní slovo výkonného ředitele............................. 3 3. Zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. PATRIA Kobylí, a.s. č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 č.p. 716 691 10 Kobylí, IČ 25532359, www.patriakobyli.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH 1 úvodní strana 2 obsah 3 základní údaje o společnosti 4-5 majetková struktura a management společnosti

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více