Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri"

Transkript

1 RO RO

2 3mm

3

4 Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Pe orice raft Pe orice raft În casetele pentru fructe şi verdeţuri Pe suporturile de pe uşă Pe suporturile de pe uşă Pe suporturile de pe uşă B A

5 1 2 MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX

6 1 1 2

7

8

9 Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe

10 / Xerox Fabriano

11 Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA RO Românã, 11 Èesky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 13 Celkový pohled Uvedení do provozu a použití, Uvedení zaøízení do provozu Chladicí systém Optimální zpùsob použití chladnièky Optimální zpùsob použití mraznièky BAAN 10 Údržba a péèe, 16 Vypnutí pøívodu elektrického proudu Vyèištìní zaøízení Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Odstranìní námrazy ze zaøízení Výmìna žárovky Opatøení a rady, 17 Základní bezpeènostní opatøení Likvidace Úspora energií a ochrana životního prostøedí Závady a zpùsob jejich odstranìní, 18 Servisní služba, 19

12 Instalace! Je dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo stìhování se ujistìte, že zùstane spolu se zaøízením, aby informoval nového vlastníka o jeho èinnosti a o pøíslušných upozornìních.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti. Umístìní a zapojení Umístìní 1. Zaøízení umístìte do dobøe vìtraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilaèní otvory volnì pøístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své èinnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní èástí zaøízení a pøípadným nábytkem nacházejícím se nad zaøízením ponechte vzdálenost alespoò 10 cm a mezi boèními stìnami a nábytkem/ boèními stìnami alespoò 5 cm. 4. Udržujte zaøízení v dostateèné vzdálenosti od zdrojù tepla (pøímé sluneèní svìtlo, elektrický sporák). 5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stìny, namontujte rozpìrky z instalaèní sady; pøi montáži postupujte dle pokynù uvedených v pøíslušném specifickém listu. Umístìní do vodorovné polohy 1. Zaøízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V pøípadì, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištìné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním pøedních nožièek. Elektrické zapojení Následnì po pøepravì umístìte zaøízení do svislé polohy a pøed jeho pøipojením do elektrického rozvodu vyèkejte alespoò 3 hodiny. Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Je zásuvka øádnì uzemnìna zákonnì pøedepsaným zpùsobem; je zásuvka schopna unést maximální pøíkon spotøebièe, uvedený na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napø. 150 W); se napájecí napìtí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikaèním štítku umístìném vlevo dole (napø V); je zásuvka kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukonèení instalace zaøízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlaèování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípady, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. 5 3mm 12

13 Popis zaøízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro rùzné modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny souèásti odlišující se od zakoupeného zaøízení. Popis nejsložitìjších souèástí je uveden na následujících stránkách. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY ŽÁROVKA (viz Údržba) Vyjímatelný držák s víèkem s VLOŽKOU NA VEJCE POLICE Vyjímatelný držák NA RÙZNÉ PØEDMÌTY VÍCEÚÈELOVÁ krabice* Zásuvka OVOCE a ZELENINA DRŽÁK NA LÁHVE Miska na led Ice 3 MRAZICÍ a KONZERVAÈNÍ prostor Miska na led Ice 3 KONZERVAÈNÍ prostor Nastavitelné NOŽIÈKY Liší se v poètu a/nebo dle polohy. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 13

14 Uvedení do provozu a použití Uvedení zaøízení do provozu! Pøed uvedením zaøízení do provozu se øiïte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Pøed zapojením zaøízení dokonale vyèistìte jednotlivé prostory a pøíslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem. 1. Zasuòte zástrèku do zásuvky a ujistìte se, že dojde k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. 2. Pøetoète otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy odpovídající prùmìrné hodnotì. Do uplynutí nìkolika hodin bude možné vložit potraviny do chladnièky. Regulace teploty Teplota uvnitø chladicího prostoru je udržována automaticky na hodnotì nastavené prostøednictvím otoèného knoflíku termostatu. = menší chlad 5 = vetší chlad Doporuèuje se nastavení støední hodnoty Spotøebiè má chladící èást umístìnou uvnitø zadní stìny chladícího dílu. Je tomu tak proto, aby byl k dispozici vìtší prostor a také kvùli lepšímu vzhledu. Bìhem èinnosti je tato stìna pokryta námrazou nebo kapkami vody, podle toho, zda kompresor pracuje èi je v pauze. Není to však dùvod k vašemu znepokojení! Chladnièka pracuje bìžným zpùsobem. Chladicí systém Zaøízení je vybaveno jedním z níže popsaných chladicích systémù: Je dùležité rozeznat, o který se jedná, a brát jej v úvahu pøi urèování zpùsobu konzervace potravin. Aircooler Na jeho pøítomnost upozoròuje zaøízení na zadní stìnì chladicího prostoru (viz obrázek). Aircooler umožòuje optimální konzervaci potravin díky rychlému obnovení teploty po otevøení dvíøek a díky jejímu homogennímu rozložení: Foukaný vzduch (A) se A B ochlazuje pøi styku s chladnou stìnou, zatímco teplejší vzduch (B) je odsáván (viz obrázek). Zadní stìnu pokrývá námraza nebo kapky vody podle toho, zda je kompresor právì v èinnosti nebo v pauze. Statický chladicí systém Modely bez zaøízení Aircooler mají chladicí systém uložený uvnitø zadní stìny jednotlivých prostorù; na této stìnì je možné pozorovat námrazu nebo kapky vody, dle toho, zda je kompresor v èinnosti nebo má pauzu: oba jevy jsou naprosto bìžné. Pøi nastavení otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY na jednu z vyšších hodnot pøi velkém množství potravin a pøi vysoké teplotì vnìjšího prostøedí mùže zaøízení pracovat nepøetržitì, èímž dochází k nadmìrné tvorbì námrazy a vysoké spotøebì elektrické energie: Tomuto problému se dá zabránit nastavením otoèného knoflíku na jednu z nižších hodnot (umožòujících provádìní automatického odstraòování námrazy ze zaøízení). U zaøízení se statickými chladicími systémy se vzduch pohybuje pøirozeným zpùsobem: chladnìjší má tendenci klesat, protože je tìžší. Uvádíme pøíklad správného umístìní potravin: 'UXKMtGOD 0DVRDY\þLãW Qp ryby ýhuvwypvêu\ 9D HQiMtGOD Salámy, chléb v NUDELFLþRNROiGD Ovoce a zelenina Vejce Máslo a margarín Láhve, nápoje, mléko -HKRXPtVW QtXYQLW FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici Na libovolné polici V zásuvkách na ovoce a zeleninu V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx Optimální zpùsob použití chladnièky Prostøednictvím otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY (viz Popis) nastavte požadovanou teplotu. Vkládejte dovnitø pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatøení a rady). Pamatujte, že vaøené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové. Nevkládejte dovnitø tekutiny v otevøených nádobách: zpùsobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. 14

15 1 2 POLICE: plné nebo ve formì møížky. Jsou vyjímatelné a výškovì nastavitelné prostøednictvím pøíslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. VÍCEÚÈELOVÁ krabice* K dlouhodobému uchování rùzných potravin (napøíklad salámù); zabraòuje šíøení zápachù po celé chladnièce. Optimální zpùsob použití mraznièky Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo již jsou rozmrazeny; tyto potraviny je tøeba uvaøit a následnì zkonzumovat (do 24 hodin). Èerstvé potraviny urèené ke zmrazení nesmí být umístìny spolu se zmrazenými potravinami; je tøeba je umístit na møížku nad mrazicím oddìlením, dle možností tak, aby se dotýkaly stìn (boèních a zadní), kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaruèena dobrá rychlost zmrazení. Nevkládejte do mraznièky uzavøené nebo hermeticky utìsnìné sklenìné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení. Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikaèním štítku, umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napøíklad: Kg/24h 4). Pokud chcete získat více místa v mrazícím prostoru, mùžete vybrat zásuvky z jejich uložení (kromì nejnižší zásuvky a pøípadnì zásuvky COOL CARE ZONE s promìnlivou teplotou) a uložit potraviny pøímo na výparníkové desky. Miska na led Ice 3 Skuteènost, že je umístìna na horní stranì zásuvek uložených v mrazicím prostoru, zajišuje vìtší èistotu (led se tak již nedostává do styku s potravinami) a ergonomii (pøi plnìní neodkapává). 1. Svytáhnìte misku jejím zatlaèením smìrem nahoru. Zkontrolujte, zda je miska zcela prázdná, a naplòte ji vodou prostøednictvím pøíslušného otvoru. 2. Dbejte pøitom, aby nedošlo k pøekroèení vyznaèené úrovnì (MAX WATER LEVEL). Pøíliš velké množství vody brání uvolòování kouskù ledu (když se tak stane, vyèkejte na rozpuštìní ledu a vyprázdnìte misku). 3. Otoète misku o 90 : voda naplní formy na základì principu spojených nádob (viz obrázek). 4. Zavøete otvor víkem z dotace a uložte misku tak, že nejdøíve zasunete její horní èást do pøíslušného uložení a následnì ji necháte klesnout dolù. 5. Po vytvoøení ledu (minimální potøebná doba je 8 hodin) udeøte miskou o tvrdou plochu a namoète její vnìjší èást za úèelem oddìlení kouskù ledu; vyprázdnìte je otvorem. MAX WATER LEVEL! Bìhem zmrazování potravin neotvírejte dvíøka mraznièky.! V pøípadì pøerušení dodávky elektrického proudu nebo pøi výskytu závady neotvírejte dvíøka mraznièky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze zmìny jejich vlastností pøibližnì 9-14 hodin. MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX! Pokud bìhem delší doby zùstane teplota prostøedí nižší než 14 C, nebude zcela dosaženo teplot potøebných pro dlouhodobou konzervaci potravin v mrazicím prostoru, a proto bude období konzervace kratší. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 15

16 Údržba a péèe Vypnutí pøívodu elektrického proudu Bìhem èištìní a údržby je tøeba odizolovat zaøízení od napájecího pøívodu odpojením zástrèky ze zásuvky. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík regulace teploty do polohy (vypnuté zaøízení). Vyèištìní zaøízení Vnìjší a vnitøní èásti i pryžová tìsnìní je možné èistit houbou navlhèenou ve vlažné vodì a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštìdla, abrazivní prostøedky, bìlidlo ani amoniak. Vyjímatelné pøíslušenství mùže být namoèeno v teplé vodì s mýdlem nebo èisticím prostøedku na nádobí. Opláchnìte je a dùkladnì osušte. Zadní strana zaøízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zaøízení a po odpojení zástrèky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrnì odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavaèe, nastaveného na støední výkon. Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Zaøízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálù, které nepøenášejí zápachy. Za úèelem zachování této vlastnosti je tøeba, aby byla jídla neustále chránìna a øádnì uzavøena. Zabrání se tak tvorbì skvrn. V pøípadì pøedpokládané dlohoudobé neèinnosti zaøízení vyèistìte jeho vnitøek a nechejte otevøená dvíøka. Odstranìní námrazy ze zaøízení! Dodržujte níže uvedené pokyny. K odmrazování zaøízení nepoužívejte ostré a zahrocené pøedmìty, které by mohly trvale poškodit chladicí okruh. Odstranìní námrazy z chladicího prostoru Chladnièka je vybavena systémem automatického odstraòování námrazy: Voda je odvádìna smìrem k zadní èásti pøíslušným vypouštìcím otvorem (viz obrázek), kde se za pomoci tepla uvolòovaného z kompresoru odpaøí. Jediná operace, kterou musíte pravidelnì provádìt, spoèívá ve vyèištìní vypouštìcího otvoru s cílem zabezpeèit plynulý odvod vody. Odstranìní námrazy z mrazicího prostoru Když je vrstva námrazy vyšší než 5 mm, je tøeba provést její manuální odstranìní: 1. Nastavte otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy. 2. Zabalte mražené i zmražené potraviny do listù papíru a uložte je na chladné místo. 3. Nechte pootevøená dvíøka až do úplného rozpuštìní námrazy; urychlete operaci umístìním nádob s vlažnou vodou do mrazicího prostoru. 4. Pøed opìtovným zapnutím zaøízení dùkladnì vyèistìte a osušte mrazicí prostor. 5. Nìkterá zaøízení jsou vybavena DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM sloužícím k odvádìní vody smìrem ven: nechte vodu odtékat do nachystané nádoby (viz obrázek). 6. Pøed vložením jídel do mraznièky vyèkejte pøibližnì 2 hodiny, aby se obnovily ideální podmínky pro konzervaci. Výmìna žárovky Pøi výmìnì žárovky osvìtlení chladicího prostoru odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. Øiïte se níže uvedenými pokyny. Pøístup k žárovce po odstranìní ochranného krytu zpùsobem naznaèeným na obrázku. Vymìòte ji za obdobnou, s pøíkonem uvedeným na ochranném krytu (15 W nebo 25 W)

17 Opatøení a rady! Toto zaøízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodì s mezinárodními bezpeènostními pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a musí být pozornì pøeètena. Tento spotøebiè je ve shodì s následujícími smìrnicemi Evropské unie: - 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù; - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znìní pozdìjších pøedpisù; /96/CE. Základní bezpeènostní opatøení Zaøízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti. Zaøízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospìlými osobami, dle pokynù uvedených v tomto návodu. Zaøízení nesmí být nainstalováno na otevøeném prostoru, a to ani v pøípadì, jedná-li se o prostor krytý pøístøeškem; jeho vystavení dešti a bouøkám je velice nebezpeèné. Nedotýkejte se zaøízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama èi nohama. Nedotýkejte se vnitøních chladicích souèástí: existuje nebezpeèí popálení nebo poranìní. Neodpojujte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale øádným uchopením zástrèky. Pøed zahájením èištìní a údržby je tøeba odpojit zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy (vypnuté zaøízení). Pøi výskytu závady v žádném pøípadì nezasahujte do vnitøních mechanismù ve snaze ji odstranit. Uvnitø jednotlivých prostor urèených ke konzervaci mražených potravin nepoužívejte ostré a zahrocené pøedmìty ani elektrická zaøízení, která nejsou doporuèena výrobcem. Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právì vytaženy z mraznièky. Toto zaøízení se považuje za nevhodné pro použití ze strany osob (vèetnì dìtí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou pøípadu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovìdné za jejich bezpeènost ohlednì použití zaøízení. Dìti by mìly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se zaøízením. Obaly nejsou hraèkami pro dìti. Likvidace Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní pøedpisy za úèelem opìtovného využití obalù. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací týkajících se správné likvidace starého zaøízení. Úspora energií a ochrana životního prostøedí Nainstalujte zaøízení do chladného a dobøe vìtraného prostøedí, nevystavujte jej pùsobení pøímého sluneèního svìtla a neumísujte jej do blízkosti zdrojù tepla. Pøi vkládání a vyjímání potravin udržujte dvíøka co nejménì otevøená. Každé otevøení dvíøek zpùsobuje výrazný únik energie. Nenaplòujte zaøízení nadmìrným množstvím potravin: dobrá konzervace je podmínìna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepøetržitì. Nevkládejte ještì teplá jídla: zvýšila by vnitøní teplotu a pøinutila kompresor k nadmìrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií. V pøípadì vytvoøení námrazy odmrazte zaøízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tloušce zpùsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotøebu energie. Udržujte tìsnìní ve funkèním stavu a v èistotì, aby øádnì doléhala na dvíøka a neumožòovala únik chladu (viz Údržba). 17

18 Závady a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že zaøízení nebude fungovat. Døíve, než se obrátíte na Servisní službu (viz Servisní služba), s pomocí následujícího seznamu zkontrolujte, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém. Závady: Nedochází k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. Chladnièka a mraznièka chladí nedostateènì. Potraviny v mraznièce se zmrazují pøíliš. Ventilátor AIR se neotáèí. Motor zùstává v chodu bez pøerušení. Zaøízení vydává nadmìrný hluk. Teplota nìkterých vnìjších èástí chladnièky je vysoká. Na zadní stìnì chladnièky se nachází námraza nebo kapky vody. Na dnì chladnièky se nachází voda. Možné pøíèiny / Zpùsob odstranìní: Zástrèka není zastrèena do zásuvky elektrického rozvodu nebo øádné nedoléhá nebo byla pøerušena dodávka elektrického proudu v celém bytì/domì. Dvíøka øádnì nedoléhají nebo jsou poškozena tìsnìní. Dvíøka jsou otevírána pøíliš èasto. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Chladnièka nebo mraznièka je pøíliš naplnìna; Teplota pracovního prostøedí výrobku je nižší než 14 C. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Potraviny se dotýkají zadní stìny. Dvíøka chladnièky jsou otevøena; K aktivaci systému AIR dochází automaticky pouze v pøípadì, že je tøeba obnovit optimální podmínky uvnitø chladicího prostoru. Dvíøka nejsou správnì zavøena nebo jsou otevírána pøíliš èasto. Teplota vnìjšího prostøedí je pøíliš vysoká. Tlouška námrazy pøesahuje 2-3 mm (viz Údržba). Zaøízení nebylo øádnì uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace). Zaøízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo pøedmìty, které vibrují a vydávají hluk. Chladicí plyn uvnitø zaøízení produkuje lehký hluk i pøi zastaveném kompresoru: nejedná se o závadu, ale o zcela bìžný jev. Vysoké teploty jsou potøebné k zabránìní tvorby kondenzátu ve specifických zónách výrobku. Jedná se o bìžný projev èinnosti výrobku. Vypouštìcí otvor pro odvod vody je ucpán (viz Údržba). 18

19 Servisní služba Døíve, než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda zjištìnou závadu nemùžete odstranit vy sami (viz Závady a zpùsob jejich odstranìní). Jestliže zaøízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištìná závada pøetrvává, obrate se na nejbližší Servisní støedisko. model výrobní èíslo Uveïte: druh závady model vašeho spotøebièe (Mod.) výrobní èíslo (S/N) Tyto informace jsou uvedeny na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladnièky. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Nikdy nesvìøujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepøipuste instalaci jiných než originálních náhradních dílù. 19

20 / Xerox Fabriano 20

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA I Italiano, 1 English, 9 Français, 17 E Espanol, 25 RO Românã, 49 BAAAN 12 GB PL Polski, 33 HU Magyar, 57 F Èesky, 41 Obsah Instalace, 42 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost

Více

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení

Instalace Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Umístìní a zapojení Umístìní Umístìní do vodorovné polohy Elektrické zapojení Návod k použití 2-DVEØOVÁ CHLADNIÈKA PL Polski, 1 HU Magyar, 11 Èesky, 21 Obsah Instalace, 22 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 23 Celkový pohled Pøíslušenství, 24

Více

Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. Salámy, chléb. Na libovolné polici

Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. Salámy, chléb. Na libovolné polici Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA PL Polski, 1 SK Slovensky, 31 RO HU Românã, 11 Magyar, 21 SL Èesky, 41 Slovenšèina, 51 Obsah Instalace, 42 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek

Více

'UXKÃMtGOD. FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. 9D HQiÃMtGOD.

'UXKÃMtGOD. FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici. ryby. 9D HQiÃMtGOD. Návod k použití 2-DVEØOVÁ CHLADNIÈKA GB English,1 Dansk, 9 Suomi, 17 SV Svenska, 25 HU Magyar, 49 RA 24 L DK NO Norsk, 33 Èesky, 57 SF D Deutsch, 41 Obsah Instalace, 58 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost

Více

Popis spotřebiče. Liší se počtem a polohou. A.I.R SYSTEM

Popis spotřebiče. Liší se počtem a polohou. A.I.R SYSTEM Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA/MRAZNIÈKA I GB F Obsah Instalace, 50 Umístìní a zapojení Italiano, 1 DE Deutsch, 37 English, 13 Èesky, 49 Français,25 Popis zaøízení, 51-52 Celkový pohled Ovládací

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14

PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 33124Cz.fm5 Page 12 Wednesday, February 23, 2000 9:06 AM CZ OBSAH PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY STRANA 13 RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 13 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ STRANA 14 JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA. IUPSY 17xx FJ. Obsah

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA. IUPSY 17xx FJ. Obsah IUPSY 17xx FJ Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah Návod k použití, 2 Servisní služba, 5 Popis zařízení, 9 Popis zařízení, 14 Zaměnitelnost směru otevírání dvířek, 16 Instalace, 44 Uvedení do provozu

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

R 24. Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze

R 24. Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze R 24 Chladnièka Návod k instalaci a obsluze R 24 CZ Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici,

Více

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ

CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ 60801007CZ.fm Page 1 Wednesday, December 28, 2005 12:02 PM CB18M/1c/FAN POPIS VÝROBKU CZ A. Chladicí oddíl 1. Zásobníky na ovoce a zeleninu 2. Police krytu zásuvky 3. Police / Prostor na police 4. Termostat

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA

CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA I IBxxAxx IBxxAAxx IBxxAAAx CZ Česky Návod k obsluze KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod k obsluze, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 4 Oboustranné otvírání dveří, 5 Instalace,

Více

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ

63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ 63733137CZ.fm Page 13 Monday, March 14, 2005 2:48 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MTA 401 V. Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V Dvoudveøová chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MTA 401 V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ

INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ 3cz66013.fm5 Page 10 Wednesday, March 27, 2002 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY INSTALACE - TECHNICKÉ ÚDAJE PRO MONTÉRA JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ

Více

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU

KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA S MRAZNIÈKOU Návod k obsluze, údržbì a instalaci Návod na obsluhu, údržbu a ištaláciu Modely: LC - 17 AD LC - 17 ADX CH 33 OBSAH Instalace...2 Všeobecný popis... 3 Uvedení do provozu...

Více

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze

SA 300 L. Chladnička. Návod k instalaci a obsluze SA 300 L Chladnička Návod k instalaci a obsluze SA 300 L CZ Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

BCS 333 A VE I. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCS 333 A VE I CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

6cs3057.fm Page 93 Friday, June 11, :38 PM NÁVOD K POUŽITÍ

6cs3057.fm Page 93 Friday, June 11, :38 PM NÁVOD K POUŽITÍ 6cs3057.fm Page 93 Friday, June 11, 2004 5:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

MBAA 4531 CV MBAA 4533 CV

MBAA 4531 CV MBAA 4533 CV Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k použití Combinã frigorificã Instalare ºi folosire Kombinált hûtõszekrény/fagyasztó Üzembehelyezés és használat Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod na použitie

Více

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ 31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ

Více

RA 27 IX 2-dveřová chladnička

RA 27 IX 2-dveřová chladnička RA 27 IX 2-dveřová chladnička Návod k instalaci a obsluze RA 27 IX 2-dveřová chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company,

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

Instalace. Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat. Ventilace. Kontrola dodávky proudu

Instalace. Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat. Ventilace. Kontrola dodávky proudu Bezpeènostní upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat UPOZORNÌNÍ Pøeètìte si tento návod peèlivì, jelikož v nìm jsou uvedeny pokyny pro bezpeènou instalaci, používání a údržbu tohoto pøístroje.

Více

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah

Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah E3D AA X E3D AA S C Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah Návod k použití Servisní služba Popis zařízení Instalace Uvedení do provozu a použití Údržba a péče Opatření a rady Závady a způsob jejich

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200

NÁVOD K OBSLUZE. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC KOMPAKTNÍ OHÝBAÈKA KO-200 T 023-01 11/2005 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 1 Obsah balení 2 Úvod

Více

CZ.fm Page 11 Monday, April 11, :24 AM NÁVOD K POUŽITÍ

CZ.fm Page 11 Monday, April 11, :24 AM NÁVOD K POUŽITÍ 61433001CZ.fm Page 11 Monday, April 11, 2005 11:24 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ SEZNÁMENÍ S MRAZNIÈKOU ÚDRŽBA A ÈIŠTÌNÍ SERVIS

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV 50 http://cs.yourpdfguides.com/dref/668623 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV 50. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV 50 v uživatelské

Více

Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze RG 1142 W

Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze RG 1142 W Chladnièka Návod k instalaci a obsluze RG 1142 W RG 1142 W CZ Chladnièka - 2 hvìzdièková Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného

Více

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQGF 129 PI Návod k použití PRAÈKA Èesky,1 AQGF 129 PI Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje Popis zaøízení, 4-5 Ovládací panel

Více

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

MBA3831V MBA3832V MBA3833V MBA3834V MBA3835V. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA383V MBA3833V MBA3834V MBA3835V Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze MBA3831V MBA3833V MBA3834V MBA383V MBA3835V CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

TFA 1. Chladnička. Návod k instalaci a použití

TFA 1. Chladnička. Návod k instalaci a použití TFA 1 Chladnička Návod k instalaci a použití TFA 1 Chladnička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti INDESIT Company SpA. Při vybírání přístroje

Více

Návod k použití MRAZNIČKA. Obsah. Instalace, 2 Umístění a zapojení Změna směru otevírání dvířek. Popis zařízení, 3 Celkový pohled

Návod k použití MRAZNIČKA. Obsah. Instalace, 2 Umístění a zapojení Změna směru otevírání dvířek. Popis zařízení, 3 Celkový pohled Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, 2 Umístění a zapojení Změna směru otevírání dvířek Čeština Popis zařízení, 3 Celkový pohled Spuštění a použití, 4 Spuštění zařízení Optimální použití mrazničky

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

CG 1230 W. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze

CG 1230 W. Kombinovaná chladnièka s mraznièkou. Návod k instalaci a obsluze CG 1230 W Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze CG 1230 W CZ Kombinovaná chladnièka s mraznièkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 OBSAH CZ INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 PØÍSLUŠENSTVÍ TROUBY STRANA 7 FUNKCE

Více

PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE

PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE JAK UCHOVÁVAT POTRAVINY V CHLADICÍM ODDÍLU JAK ODMRAZOVAT MRAZICÍ ODDÍL (PODLE MODELU)

Více

Bezpeènost - dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènost - dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Bezpeènost - dobré zvyky, které byste mìli dodržovat UPOZORNÌNÍ Pøeètìte si prosím pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože se jedná o dùležité informace týkající se bezpeènosti pøi instalaci, obsluze

Více

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 139-00 GT.. 1205

Návod k použití Mmrazící truhla 7080 139-00 GT.. 1205 Návod k použití Mmrazící truhla 7080 139-00 GT.. 1205 Pokyn pro likvidaci Balení je vyrobeno z recyklovatelného materiálu. - vlnitá lepenka/lepenka - formované díly z pìnového polystyrénu - fólie z polyetylénu

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

Bezpeènost - dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Bezpeènost - dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Bezpeènost - dobré zvyky, které byste mìli dodržovat UPOZORNÌNÍ Pøeètìte si prosím pokyny uvedené v tomto návodu peèlivì, protože se jedná o dùležité informace týkající se bezpeènosti pøi instalaci, obsluze

Více

Návod k použití. Obsah LST 216 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah LST 216 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 1 LST 216 Obsah Instalace, 2-3 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Upozornìní pro první mytí Technické údaje Popis

Více

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody.

Instalace. Pøipojení k elektrické a k vodovodní síti. Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy. Pøipojení pøítokové hadice vody. AQ7F 29 U Instalace! Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v její blízkosti.! Pozornì

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Návod k použití. Obsah DFG 262 MYÈKA NÁDOBÍ

Návod k použití. Obsah DFG 262 MYÈKA NÁDOBÍ Návod k použití MYÈKA NÁDOBÍ Èesky, 1 SL Slovenian,37 BG Áúëãàðñêè,13 SK Slovenèina,49 HU Magyar, 25 SR Ñðïñêè, 61 Obsah Instalace, 2-3 Ustavení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE

transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE transportní invalidní vozík NÁVOD K OBSLUZE 1. ÚVOD Pøed použitím výrobku je nutné tento návod k obsluze proèíst a dobøe mu porozumìt. Uložte návod na lehce pøístupném místì pro pozdìjší použití. Carony

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007

NÁVOD K OBSLUZE DLABAÈKA PDS-135. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC H 006-01 02/2007 DLABAÈKA PDS-135 OBSAH 1) Obsah balení 2) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Hodnoty hluku zaøízení 6)

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 17. únor 2010 Datum vytvoøení 17. únor 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo CAS 7782-44-7 Další názvy látky/pøípravku kyslík stlaèený 1.2. Použití

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009 Datum vytvoøení 21. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Lepidlo na výparníky SUPER POXEE DP-2 Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2.

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT MRAZICÍ ODDÍL 3cs33036.fm Page 13 Friday, January 24, 2003 6:41 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY-MRAZNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK

Více

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo

PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením pøístroje do provozu si pøeètìte všechna bezpeènostní upozo Plena Výkonový zesilovaè Návod k instalaci a obsluze LBB 1930 LBB 1935 Philips Communication & Security Systems PLENA VÝKONOVÝ ZESILOVAÈ Dùležité bezpeènostní pokyny 1. Pøeètìte si návod - Pøed uvedením

Více

Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze E MF 300 X E MF 300 XL

Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze E MF 300 X E MF 300 XL Chladnièka Návod k instalaci a obsluze E MF 300 X E MF 300 XL E MF 300 X E MF 300 XL CZ Jednodveøová chladnièka s 4-hvìzdièkovým mrazicím prostorem Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, návod,

Více

Návod k obsluze Skartovací stroj

Návod k obsluze Skartovací stroj Návod k obsluze Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC 502TCC/602/602CC/007SX Strana 1 Skartovací stroj 302/302CC/402/402CC 452/452CC/502/502CC/502TCC 602/602CC/007SX Obsah Dùležité bezpeèností

Více

Vzduchová clona ECONOMIC-A

Vzduchová clona ECONOMIC-A Vzduchová clona ECONOMICA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací vzduchové clony dùkladnì pøeètìte všechny

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled

Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE. Obsah NMTM 1921 FW/HA NMTM 1923 FW/HA. Instalace, 2 Umístění a připojení. Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Návod k obsluze 2-DVEŘOVÁ LEDNICE Obsah Instalace, 2 Umístění a připojení Popis spotřebiče, 3 Celkový pohled Spuštění a používání, 4-5 Spuštění spotřebiče Maximální využití možností ledničky Maximální

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006

NÁVOD K OBSLUZE PNZ-30 NABÍJECÍ ZDROJ. PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 518 01 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-01 02/2006 NÁVOD K OBSLUZE PROMA CZ s.r.o. MÌLÈANY 38, 58 0 DOBRUŠKA CZECH REPUBLIC W 004-0 0/006 NABÍJECÍ ZDROJ OBSAH ) Obsah balení ) Úvod 3) Úèel použití 4) Technická data 5) Popis nabíjecího zdroje 6) Postup

Více

ZANUSSI MRAZNIÈKA ZAMRA ARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZV 130 BO (TTI 120 F) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE CZ PL SK HU RO

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze RG 1192 MP 190

Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze RG 1192 MP 190 Chladnièka Návod k instalaci a obsluze RG 1192 MP 190 RG 1192 W MP 190 CZ Chladnička s 2-hvězdičkovým mrazicím prostorem Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. listopad 2009 13. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Spray na èistìní výparníku

Více

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

PRVNÍ POUŽITÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PRVNÍ POUŽITÍ Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Teploty pro ideální uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě. Pokud zazní zvukový signál, znamená to poplach teploty: stiskněte a podržte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGESTOØE P520-P540-P550-P560- P580-P720-P740-P750- P760-P780 UPOZORNÌNÍ Nejkratší vzdálenost varné desky od spodní plochy digestoøe musí být nejménì 65 cm. Pokud je v návodu na instalaci

Více

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU

ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU CZ PL SK HU ZANUSSI CHLADNIÈKA CH ODZIARKA EGYAJTÓS HÛTÕSZEKRÉNY JÉGKÉSZÍTÕ REKESSZEL ZT 75 (RB 70 I) NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CZ PL SK HU 200364696 KE/Za/123. (03.)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ionic-CARE TRITON X6. kombinovaná èistièka vzduchu s generátorem záporných iontù KONTAKTY

NÁVOD K OBSLUZE. Ionic-CARE TRITON X6. kombinovaná èistièka vzduchu s generátorem záporných iontù KONTAKTY KONTAKTY Prodejce a servis: HÖGNER, s.r.o. Veverkova 1343/1 500 0 Hradec Králové tel.: 498 500 604 fax: 498 500 605 e-mail: info@hogner.cz www.hogner.cz IÈO: 750354 DIÈ: CZ750354 NÁVOD K OBSLUZE Technické

Více

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ

30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ 30302007CZ.fm Page 13 Tuesday, March 14, 2006 5:28 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZNIÈKU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT

Více

XP 90 G. Vaøidlová deska. Návod k instalaci a pou ití

XP 90 G. Vaøidlová deska. Návod k instalaci a pou ití XP 90 G Vaøidlová deska Návod k instalaci a pou ití Vá ený zákazníku, návod, který jste obdr el k na emu výrobku, vychází z v eobecného návodu pro celou výrobkovou øadu. Z tohoto dùvodu mù e dojít k situaci,

Více

Návod k použití MRAZNIČKA

Návod k použití MRAZNIČKA Návod k použití MRAZNIČKA Obsah Instalace, Umístění a připojení Popis zařízení, Celkový přehled UPS 1722 J/HA Spuštění a použití, Spuštění zařízení Využití plného potenciálu mrazničky Údržba a péče, Vypnutí

Více

MBA Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze

MBA Chladnièka. Návod k instalaci a obsluze MBA 3811 Chladnièka Návod k instalaci a obsluze MBA 3811 CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

POPIS PRODUKTU OVLÁDACÍ PANEL

POPIS PRODUKTU OVLÁDACÍ PANEL POPIS PRODUKTU A. Chladicí oddíl 1. Zásuvka na ovoce a zeleninu 2. Police / prostor na police 3. Termostat s osvětlením 4. Dveřní přihrádky 5. Police na láhve 6. Vyjímatelný držák na láhve 7. Typový štítek

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu Návod na instalaci, obsluhu a údržbu absorpčního minibaru 30AME, 30ABEglass, 40AME Návod na instalaci, obsluhu a údržbu absorpčního minibaru 30AME, 30ABEglass, 40AME Všeobecné Tento návod je nedílnou součástí

Více

Chladnička No-Frost. Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS

Chladnička No-Frost. Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS Chladnička No-Frost Návod k instalaci a použití MTA 45D2 NF BS MTA 45D2 NF BS CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou No-Frost Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více