Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri"

Transkript

1 RO RO

2 3mm

3

4 Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Pe orice raft Pe orice raft În casetele pentru fructe şi verdeţuri Pe suporturile de pe uşă Pe suporturile de pe uşă Pe suporturile de pe uşă B A

5 1 2 MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX

6 1 1 2

7

8

9 Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe

10 / Xerox Fabriano

11 Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA RO Românã, 11 Èesky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 13 Celkový pohled Uvedení do provozu a použití, Uvedení zaøízení do provozu Chladicí systém Optimální zpùsob použití chladnièky Optimální zpùsob použití mraznièky BAAN 10 Údržba a péèe, 16 Vypnutí pøívodu elektrického proudu Vyèištìní zaøízení Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Odstranìní námrazy ze zaøízení Výmìna žárovky Opatøení a rady, 17 Základní bezpeènostní opatøení Likvidace Úspora energií a ochrana životního prostøedí Závady a zpùsob jejich odstranìní, 18 Servisní služba, 19

12 Instalace! Je dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo stìhování se ujistìte, že zùstane spolu se zaøízením, aby informoval nového vlastníka o jeho èinnosti a o pøíslušných upozornìních.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti. Umístìní a zapojení Umístìní 1. Zaøízení umístìte do dobøe vìtraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilaèní otvory volnì pøístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své èinnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní èástí zaøízení a pøípadným nábytkem nacházejícím se nad zaøízením ponechte vzdálenost alespoò 10 cm a mezi boèními stìnami a nábytkem/ boèními stìnami alespoò 5 cm. 4. Udržujte zaøízení v dostateèné vzdálenosti od zdrojù tepla (pøímé sluneèní svìtlo, elektrický sporák). 5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stìny, namontujte rozpìrky z instalaèní sady; pøi montáži postupujte dle pokynù uvedených v pøíslušném specifickém listu. Umístìní do vodorovné polohy 1. Zaøízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V pøípadì, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištìné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním pøedních nožièek. Elektrické zapojení Následnì po pøepravì umístìte zaøízení do svislé polohy a pøed jeho pøipojením do elektrického rozvodu vyèkejte alespoò 3 hodiny. Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Je zásuvka øádnì uzemnìna zákonnì pøedepsaným zpùsobem; je zásuvka schopna unést maximální pøíkon spotøebièe, uvedený na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napø. 150 W); se napájecí napìtí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikaèním štítku umístìném vlevo dole (napø V); je zásuvka kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukonèení instalace zaøízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlaèování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípady, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. 5 3mm 12

13 Popis zaøízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro rùzné modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny souèásti odlišující se od zakoupeného zaøízení. Popis nejsložitìjších souèástí je uveden na následujících stránkách. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY ŽÁROVKA (viz Údržba) Vyjímatelný držák s víèkem s VLOŽKOU NA VEJCE POLICE Vyjímatelný držák NA RÙZNÉ PØEDMÌTY VÍCEÚÈELOVÁ krabice* Zásuvka OVOCE a ZELENINA DRŽÁK NA LÁHVE Miska na led Ice 3 MRAZICÍ a KONZERVAÈNÍ prostor Miska na led Ice 3 KONZERVAÈNÍ prostor Nastavitelné NOŽIÈKY Liší se v poètu a/nebo dle polohy. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 13

14 Uvedení do provozu a použití Uvedení zaøízení do provozu! Pøed uvedením zaøízení do provozu se øiïte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Pøed zapojením zaøízení dokonale vyèistìte jednotlivé prostory a pøíslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem. 1. Zasuòte zástrèku do zásuvky a ujistìte se, že dojde k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. 2. Pøetoète otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy odpovídající prùmìrné hodnotì. Do uplynutí nìkolika hodin bude možné vložit potraviny do chladnièky. Regulace teploty Teplota uvnitø chladicího prostoru je udržována automaticky na hodnotì nastavené prostøednictvím otoèného knoflíku termostatu. = menší chlad 5 = vetší chlad Doporuèuje se nastavení støední hodnoty Spotøebiè má chladící èást umístìnou uvnitø zadní stìny chladícího dílu. Je tomu tak proto, aby byl k dispozici vìtší prostor a také kvùli lepšímu vzhledu. Bìhem èinnosti je tato stìna pokryta námrazou nebo kapkami vody, podle toho, zda kompresor pracuje èi je v pauze. Není to však dùvod k vašemu znepokojení! Chladnièka pracuje bìžným zpùsobem. Chladicí systém Zaøízení je vybaveno jedním z níže popsaných chladicích systémù: Je dùležité rozeznat, o který se jedná, a brát jej v úvahu pøi urèování zpùsobu konzervace potravin. Aircooler Na jeho pøítomnost upozoròuje zaøízení na zadní stìnì chladicího prostoru (viz obrázek). Aircooler umožòuje optimální konzervaci potravin díky rychlému obnovení teploty po otevøení dvíøek a díky jejímu homogennímu rozložení: Foukaný vzduch (A) se A B ochlazuje pøi styku s chladnou stìnou, zatímco teplejší vzduch (B) je odsáván (viz obrázek). Zadní stìnu pokrývá námraza nebo kapky vody podle toho, zda je kompresor právì v èinnosti nebo v pauze. Statický chladicí systém Modely bez zaøízení Aircooler mají chladicí systém uložený uvnitø zadní stìny jednotlivých prostorù; na této stìnì je možné pozorovat námrazu nebo kapky vody, dle toho, zda je kompresor v èinnosti nebo má pauzu: oba jevy jsou naprosto bìžné. Pøi nastavení otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY na jednu z vyšších hodnot pøi velkém množství potravin a pøi vysoké teplotì vnìjšího prostøedí mùže zaøízení pracovat nepøetržitì, èímž dochází k nadmìrné tvorbì námrazy a vysoké spotøebì elektrické energie: Tomuto problému se dá zabránit nastavením otoèného knoflíku na jednu z nižších hodnot (umožòujících provádìní automatického odstraòování námrazy ze zaøízení). U zaøízení se statickými chladicími systémy se vzduch pohybuje pøirozeným zpùsobem: chladnìjší má tendenci klesat, protože je tìžší. Uvádíme pøíklad správného umístìní potravin: 'UXKMtGOD 0DVRDY\þLãW Qp ryby ýhuvwypvêu\ 9D HQiMtGOD Salámy, chléb v NUDELFLþRNROiGD Ovoce a zelenina Vejce Máslo a margarín Láhve, nápoje, mléko -HKRXPtVW QtXYQLW FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici Na libovolné polici V zásuvkách na ovoce a zeleninu V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx Optimální zpùsob použití chladnièky Prostøednictvím otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY (viz Popis) nastavte požadovanou teplotu. Vkládejte dovnitø pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatøení a rady). Pamatujte, že vaøené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové. Nevkládejte dovnitø tekutiny v otevøených nádobách: zpùsobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. 14

15 1 2 POLICE: plné nebo ve formì møížky. Jsou vyjímatelné a výškovì nastavitelné prostøednictvím pøíslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. VÍCEÚÈELOVÁ krabice* K dlouhodobému uchování rùzných potravin (napøíklad salámù); zabraòuje šíøení zápachù po celé chladnièce. Optimální zpùsob použití mraznièky Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo již jsou rozmrazeny; tyto potraviny je tøeba uvaøit a následnì zkonzumovat (do 24 hodin). Èerstvé potraviny urèené ke zmrazení nesmí být umístìny spolu se zmrazenými potravinami; je tøeba je umístit na møížku nad mrazicím oddìlením, dle možností tak, aby se dotýkaly stìn (boèních a zadní), kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaruèena dobrá rychlost zmrazení. Nevkládejte do mraznièky uzavøené nebo hermeticky utìsnìné sklenìné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení. Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikaèním štítku, umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napøíklad: Kg/24h 4). Pokud chcete získat více místa v mrazícím prostoru, mùžete vybrat zásuvky z jejich uložení (kromì nejnižší zásuvky a pøípadnì zásuvky COOL CARE ZONE s promìnlivou teplotou) a uložit potraviny pøímo na výparníkové desky. Miska na led Ice 3 Skuteènost, že je umístìna na horní stranì zásuvek uložených v mrazicím prostoru, zajišuje vìtší èistotu (led se tak již nedostává do styku s potravinami) a ergonomii (pøi plnìní neodkapává). 1. Svytáhnìte misku jejím zatlaèením smìrem nahoru. Zkontrolujte, zda je miska zcela prázdná, a naplòte ji vodou prostøednictvím pøíslušného otvoru. 2. Dbejte pøitom, aby nedošlo k pøekroèení vyznaèené úrovnì (MAX WATER LEVEL). Pøíliš velké množství vody brání uvolòování kouskù ledu (když se tak stane, vyèkejte na rozpuštìní ledu a vyprázdnìte misku). 3. Otoète misku o 90 : voda naplní formy na základì principu spojených nádob (viz obrázek). 4. Zavøete otvor víkem z dotace a uložte misku tak, že nejdøíve zasunete její horní èást do pøíslušného uložení a následnì ji necháte klesnout dolù. 5. Po vytvoøení ledu (minimální potøebná doba je 8 hodin) udeøte miskou o tvrdou plochu a namoète její vnìjší èást za úèelem oddìlení kouskù ledu; vyprázdnìte je otvorem. MAX WATER LEVEL! Bìhem zmrazování potravin neotvírejte dvíøka mraznièky.! V pøípadì pøerušení dodávky elektrického proudu nebo pøi výskytu závady neotvírejte dvíøka mraznièky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze zmìny jejich vlastností pøibližnì 9-14 hodin. MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX! Pokud bìhem delší doby zùstane teplota prostøedí nižší než 14 C, nebude zcela dosaženo teplot potøebných pro dlouhodobou konzervaci potravin v mrazicím prostoru, a proto bude období konzervace kratší. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 15

16 Údržba a péèe Vypnutí pøívodu elektrického proudu Bìhem èištìní a údržby je tøeba odizolovat zaøízení od napájecího pøívodu odpojením zástrèky ze zásuvky. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík regulace teploty do polohy (vypnuté zaøízení). Vyèištìní zaøízení Vnìjší a vnitøní èásti i pryžová tìsnìní je možné èistit houbou navlhèenou ve vlažné vodì a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštìdla, abrazivní prostøedky, bìlidlo ani amoniak. Vyjímatelné pøíslušenství mùže být namoèeno v teplé vodì s mýdlem nebo èisticím prostøedku na nádobí. Opláchnìte je a dùkladnì osušte. Zadní strana zaøízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zaøízení a po odpojení zástrèky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrnì odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavaèe, nastaveného na støední výkon. Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Zaøízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálù, které nepøenášejí zápachy. Za úèelem zachování této vlastnosti je tøeba, aby byla jídla neustále chránìna a øádnì uzavøena. Zabrání se tak tvorbì skvrn. V pøípadì pøedpokládané dlohoudobé neèinnosti zaøízení vyèistìte jeho vnitøek a nechejte otevøená dvíøka. Odstranìní námrazy ze zaøízení! Dodržujte níže uvedené pokyny. K odmrazování zaøízení nepoužívejte ostré a zahrocené pøedmìty, které by mohly trvale poškodit chladicí okruh. Odstranìní námrazy z chladicího prostoru Chladnièka je vybavena systémem automatického odstraòování námrazy: Voda je odvádìna smìrem k zadní èásti pøíslušným vypouštìcím otvorem (viz obrázek), kde se za pomoci tepla uvolòovaného z kompresoru odpaøí. Jediná operace, kterou musíte pravidelnì provádìt, spoèívá ve vyèištìní vypouštìcího otvoru s cílem zabezpeèit plynulý odvod vody. Odstranìní námrazy z mrazicího prostoru Když je vrstva námrazy vyšší než 5 mm, je tøeba provést její manuální odstranìní: 1. Nastavte otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy. 2. Zabalte mražené i zmražené potraviny do listù papíru a uložte je na chladné místo. 3. Nechte pootevøená dvíøka až do úplného rozpuštìní námrazy; urychlete operaci umístìním nádob s vlažnou vodou do mrazicího prostoru. 4. Pøed opìtovným zapnutím zaøízení dùkladnì vyèistìte a osušte mrazicí prostor. 5. Nìkterá zaøízení jsou vybavena DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM sloužícím k odvádìní vody smìrem ven: nechte vodu odtékat do nachystané nádoby (viz obrázek). 6. Pøed vložením jídel do mraznièky vyèkejte pøibližnì 2 hodiny, aby se obnovily ideální podmínky pro konzervaci. Výmìna žárovky Pøi výmìnì žárovky osvìtlení chladicího prostoru odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. Øiïte se níže uvedenými pokyny. Pøístup k žárovce po odstranìní ochranného krytu zpùsobem naznaèeným na obrázku. Vymìòte ji za obdobnou, s pøíkonem uvedeným na ochranném krytu (15 W nebo 25 W)

17 Opatøení a rady! Toto zaøízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodì s mezinárodními bezpeènostními pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a musí být pozornì pøeètena. Tento spotøebiè je ve shodì s následujícími smìrnicemi Evropské unie: - 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù; - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znìní pozdìjších pøedpisù; /96/CE. Základní bezpeènostní opatøení Zaøízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti. Zaøízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospìlými osobami, dle pokynù uvedených v tomto návodu. Zaøízení nesmí být nainstalováno na otevøeném prostoru, a to ani v pøípadì, jedná-li se o prostor krytý pøístøeškem; jeho vystavení dešti a bouøkám je velice nebezpeèné. Nedotýkejte se zaøízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama èi nohama. Nedotýkejte se vnitøních chladicích souèástí: existuje nebezpeèí popálení nebo poranìní. Neodpojujte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale øádným uchopením zástrèky. Pøed zahájením èištìní a údržby je tøeba odpojit zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy (vypnuté zaøízení). Pøi výskytu závady v žádném pøípadì nezasahujte do vnitøních mechanismù ve snaze ji odstranit. Uvnitø jednotlivých prostor urèených ke konzervaci mražených potravin nepoužívejte ostré a zahrocené pøedmìty ani elektrická zaøízení, která nejsou doporuèena výrobcem. Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právì vytaženy z mraznièky. Toto zaøízení se považuje za nevhodné pro použití ze strany osob (vèetnì dìtí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou pøípadu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovìdné za jejich bezpeènost ohlednì použití zaøízení. Dìti by mìly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se zaøízením. Obaly nejsou hraèkami pro dìti. Likvidace Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní pøedpisy za úèelem opìtovného využití obalù. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací týkajících se správné likvidace starého zaøízení. Úspora energií a ochrana životního prostøedí Nainstalujte zaøízení do chladného a dobøe vìtraného prostøedí, nevystavujte jej pùsobení pøímého sluneèního svìtla a neumísujte jej do blízkosti zdrojù tepla. Pøi vkládání a vyjímání potravin udržujte dvíøka co nejménì otevøená. Každé otevøení dvíøek zpùsobuje výrazný únik energie. Nenaplòujte zaøízení nadmìrným množstvím potravin: dobrá konzervace je podmínìna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepøetržitì. Nevkládejte ještì teplá jídla: zvýšila by vnitøní teplotu a pøinutila kompresor k nadmìrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií. V pøípadì vytvoøení námrazy odmrazte zaøízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tloušce zpùsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotøebu energie. Udržujte tìsnìní ve funkèním stavu a v èistotì, aby øádnì doléhala na dvíøka a neumožòovala únik chladu (viz Údržba). 17

18 Závady a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že zaøízení nebude fungovat. Døíve, než se obrátíte na Servisní službu (viz Servisní služba), s pomocí následujícího seznamu zkontrolujte, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém. Závady: Nedochází k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. Chladnièka a mraznièka chladí nedostateènì. Potraviny v mraznièce se zmrazují pøíliš. Ventilátor AIR se neotáèí. Motor zùstává v chodu bez pøerušení. Zaøízení vydává nadmìrný hluk. Teplota nìkterých vnìjších èástí chladnièky je vysoká. Na zadní stìnì chladnièky se nachází námraza nebo kapky vody. Na dnì chladnièky se nachází voda. Možné pøíèiny / Zpùsob odstranìní: Zástrèka není zastrèena do zásuvky elektrického rozvodu nebo øádné nedoléhá nebo byla pøerušena dodávka elektrického proudu v celém bytì/domì. Dvíøka øádnì nedoléhají nebo jsou poškozena tìsnìní. Dvíøka jsou otevírána pøíliš èasto. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Chladnièka nebo mraznièka je pøíliš naplnìna; Teplota pracovního prostøedí výrobku je nižší než 14 C. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Potraviny se dotýkají zadní stìny. Dvíøka chladnièky jsou otevøena; K aktivaci systému AIR dochází automaticky pouze v pøípadì, že je tøeba obnovit optimální podmínky uvnitø chladicího prostoru. Dvíøka nejsou správnì zavøena nebo jsou otevírána pøíliš èasto. Teplota vnìjšího prostøedí je pøíliš vysoká. Tlouška námrazy pøesahuje 2-3 mm (viz Údržba). Zaøízení nebylo øádnì uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace). Zaøízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo pøedmìty, které vibrují a vydávají hluk. Chladicí plyn uvnitø zaøízení produkuje lehký hluk i pøi zastaveném kompresoru: nejedná se o závadu, ale o zcela bìžný jev. Vysoké teploty jsou potøebné k zabránìní tvorby kondenzátu ve specifických zónách výrobku. Jedná se o bìžný projev èinnosti výrobku. Vypouštìcí otvor pro odvod vody je ucpán (viz Údržba). 18

19 Servisní služba Døíve, než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda zjištìnou závadu nemùžete odstranit vy sami (viz Závady a zpùsob jejich odstranìní). Jestliže zaøízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištìná závada pøetrvává, obrate se na nejbližší Servisní støedisko. model výrobní èíslo Uveïte: druh závady model vašeho spotøebièe (Mod.) výrobní èíslo (S/N) Tyto informace jsou uvedeny na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladnièky. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Nikdy nesvìøujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepøipuste instalaci jiných než originálních náhradních dílù. 19

20 / Xerox Fabriano 20

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

BDR 190 AAI Vestavná chladnička

BDR 190 AAI Vestavná chladnička BDR 190 AAI Vestavná chladnička Návod k instalaci a obsluze BDR 190 AAI Vestavná šuplíková chladnička pod pracovní desku Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Skartovací stroj KOBRA 385

Skartovací stroj KOBRA 385 Skartovací stroj KOBRA 385 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 385 jsou urèeny do velkých kanceláøí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Monoklimatické chladničky

Monoklimatické chladničky Monoklimatické chladničky CFL 352 CFL320 CFL 3250 CFL 3565 A CFL 3560 A HL 3860 CFL 3760 Návod na obsluhu Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Pøíruèka pro nastavení tiskárny

Pøíruèka pro nastavení tiskárny Pøíruèka pro nastavení tiskárny Poznámka Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, pøesné a platné. Výrobce nenese žádnou zodpovìdnost za následky chyb mimo jeho

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka

Monitor Acer 1712m. 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Monitor Acer 1712m 1712mAL1712m Uživatelská pøíruèka Obsah Upozornìní... 2 Obsah balení... 3 Pokyny pro instalaci... 3 Sestavení monitoru... 3 Demontáž monitoru... 3 Nastavení úhlu pohledu... 4 Pøipojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více

BCB 312 AI BCB 312 AAI

BCB 312 AI BCB 312 AAI BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BCB 312 AI BCB 312 AAI Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R

PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS R Vestavné vaøidlové desky 60 Návod k instalaci a pou ití PH 640 M PH 640 MS PH 640 MS T PH 640 MS R PH 631 M PH 631 MS PH 631 MS

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ÈSN 33 2000-7-701, v koupelnách, sprchách a podobných

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14

Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU. Obsah. Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka. Popis zařízení, 13 14 Návod na použití KOMBINOVANÁ LEDNIČKA S MRAZNIČKOU Česky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístění a zapojení Oboustranná dvířka Popis zařízení, 13 14 Ovládací panel Celkový přehled Zapnutí a používání, 15 16 Zapnutí

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Sporák. Návod k instalaci a pou ití

Sporák. Návod k instalaci a pou ití + $"' 2 Sporák Návod k instalaci a pou ití C 649 P Sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa. Pøi vybírání

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

FSV-125 Návod k použití

FSV-125 Návod k použití Vinotéka FSV-125 Návod k použití CH 69 CZ OBSAH Doporučená bezpečnostní opatření 3 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE 4 Elektrické připojení 4 Před připojením spotřebiče 4 Ochrana životního prostředí 4 Popis vašeho

Více

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd

Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion. Návod k obsluze. C Enterprise Ltd Bateriová strunová sekaèka 18V Li-Ion Návod k obsluze C Enterprise Ltd Dìkujeme za zakoupení produktu firmy CEL 18V bateriová strunová sekaèka byla vyvinuta a vyrobena s dùrazem na splnìní vysokých norem

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 56006011, 40015642, 40020125 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele COMPETENCE E3001-1 Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku, pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

salátové bary www.enofrigo.it

salátové bary www.enofrigo.it salátové bary www.enofrigo.it chl. salátové bary gran buffet isola 159 alátový bar RAN UFFT IOLA RF Obsah N1/1... 4 / 6 Délky... 197 / 262 cm Šíøka x výška... 122 x 149 cm Pracovní teplota ( RF)... +2

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

BA 33 P BA 33 PS. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze

BA 33 P BA 33 PS. Kombinovaná chladnička s mrazničkou. Návod k instalaci a obsluze BA 33 P BA 33 PS Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze BA 33 P BA 33 PS CZ Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo Èíslo CAS 111-11-1 Èíslo ES(EINECS) nepøidìleno

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více

Skartovací stroj KOBRA 390/400

Skartovací stroj KOBRA 390/400 Skartovací stroj KOBRA 390/400 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnìjší a nejvyšší

Více

Chladící cukrárenské vitríny

Chladící cukrárenské vitríny 230 V 50 Hz Návod k obsluze a technická dokumentace Chladící cukrárenské vitríny Zařízení nepřekračuje hlučnost 70 db Typ vitríny Délka (mm) Hloubka (mm) Výška (mm) Napájení Výkon (W) Chladící výkon (W)

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04 NÁVOD K POUŽITÍ 5122 TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. DM-200 IHB 0197 Rev. 2014.04.04 Díky za zakoupení monitoru krevního tlaku DM-200. Monitor krevního tlaku DM-200 používá oscilometrickou

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost

PRO UŽIVATELE. Bezpeènost PRO UŽIVATELE Bezpeènostní upozornìní Uchovávejte tento návod k obsluze, aby byl ke spotøebièi k dispozici. Kdybyste tento spotøebiè prodali nebo pøenechali jinému vlastníku, zajistìte, aby tento návod

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

B4101-5. vestavìná trouba

B4101-5. vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

La Minerva. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz La Minerva Italská spoleènost La Minerva byla založena v roce 1945 v Boloni. Firma se specializuje na výrobu zpracovatelských

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

MBL 1811 S MBL 1812 S MBL 1813 S MBL 2011 CS MBL 2012 CS MBL 2021 CS MBL 2055 S MBL 2077 S

MBL 1811 S MBL 1812 S MBL 1813 S MBL 2011 CS MBL 2012 CS MBL 2021 CS MBL 2055 S MBL 2077 S MBL 1811 S MBL 1812 S MBL 1813 S MBL 2011 CS MBL 2012 CS MBL 2021 CS MBL 2055 S MBL 2077 S Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze MBL 1811 S MBL 1812 S MBL 1813 S MBL 2011 CS MBL

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více