Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri"

Transkript

1 RO RO

2 3mm

3

4 Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Pe orice raft Pe orice raft În casetele pentru fructe şi verdeţuri Pe suporturile de pe uşă Pe suporturile de pe uşă Pe suporturile de pe uşă B A

5 1 2 MAX WATER LEVEL MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX

6 1 1 2

7

8

9 Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe

10 / Xerox Fabriano

11 Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA RO Românã, 11 Èesky, 11 Obsah Instalace, 12 Umístìní a zapojení Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Popis zaøízení, 13 Celkový pohled Uvedení do provozu a použití, Uvedení zaøízení do provozu Chladicí systém Optimální zpùsob použití chladnièky Optimální zpùsob použití mraznièky BAAN 10 Údržba a péèe, 16 Vypnutí pøívodu elektrického proudu Vyèištìní zaøízení Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Odstranìní námrazy ze zaøízení Výmìna žárovky Opatøení a rady, 17 Základní bezpeènostní opatøení Likvidace Úspora energií a ochrana životního prostøedí Závady a zpùsob jejich odstranìní, 18 Servisní služba, 19

12 Instalace! Je dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace. V pøípadì prodeje, darování nebo stìhování se ujistìte, že zùstane spolu se zaøízením, aby informoval nového vlastníka o jeho èinnosti a o pøíslušných upozornìních.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti. Umístìní a zapojení Umístìní 1. Zaøízení umístìte do dobøe vìtraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilaèní otvory volnì pøístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své èinnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní èástí zaøízení a pøípadným nábytkem nacházejícím se nad zaøízením ponechte vzdálenost alespoò 10 cm a mezi boèními stìnami a nábytkem/ boèními stìnami alespoò 5 cm. 4. Udržujte zaøízení v dostateèné vzdálenosti od zdrojù tepla (pøímé sluneèní svìtlo, elektrický sporák). 5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stìny, namontujte rozpìrky z instalaèní sady; pøi montáži postupujte dle pokynù uvedených v pøíslušném specifickém listu. Umístìní do vodorovné polohy 1. Zaøízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V pøípadì, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištìné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním pøedních nožièek. Elektrické zapojení Následnì po pøepravì umístìte zaøízení do svislé polohy a pøed jeho pøipojením do elektrického rozvodu vyèkejte alespoò 3 hodiny. Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistìte, že: Zamìnitelnost smìru otevírání dvíøek Je zásuvka øádnì uzemnìna zákonnì pøedepsaným zpùsobem; je zásuvka schopna unést maximální pøíkon spotøebièe, uvedený na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napø. 150 W); se napájecí napìtí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikaèním štítku umístìném vlevo dole (napø V); je zásuvka kompatibilní se zástrèkou zaøízení. V opaèném pøípadì požádejte o výmìnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukonèení instalace zaøízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlaèování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovìdnost za pøípady, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. 5 3mm 12

13 Popis zaøízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro rùzné modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny souèásti odlišující se od zakoupeného zaøízení. Popis nejsložitìjších souèástí je uveden na následujících stránkách. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY ŽÁROVKA (viz Údržba) Vyjímatelný držák s víèkem s VLOŽKOU NA VEJCE POLICE Vyjímatelný držák NA RÙZNÉ PØEDMÌTY VÍCEÚÈELOVÁ krabice* Zásuvka OVOCE a ZELENINA DRŽÁK NA LÁHVE Miska na led Ice 3 MRAZICÍ a KONZERVAÈNÍ prostor Miska na led Ice 3 KONZERVAÈNÍ prostor Nastavitelné NOŽIÈKY Liší se v poètu a/nebo dle polohy. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 13

14 Uvedení do provozu a použití Uvedení zaøízení do provozu! Pøed uvedením zaøízení do provozu se øiïte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Pøed zapojením zaøízení dokonale vyèistìte jednotlivé prostory a pøíslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem. 1. Zasuòte zástrèku do zásuvky a ujistìte se, že dojde k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. 2. Pøetoète otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy odpovídající prùmìrné hodnotì. Do uplynutí nìkolika hodin bude možné vložit potraviny do chladnièky. Regulace teploty Teplota uvnitø chladicího prostoru je udržována automaticky na hodnotì nastavené prostøednictvím otoèného knoflíku termostatu. = menší chlad 5 = vetší chlad Doporuèuje se nastavení støední hodnoty Spotøebiè má chladící èást umístìnou uvnitø zadní stìny chladícího dílu. Je tomu tak proto, aby byl k dispozici vìtší prostor a také kvùli lepšímu vzhledu. Bìhem èinnosti je tato stìna pokryta námrazou nebo kapkami vody, podle toho, zda kompresor pracuje èi je v pauze. Není to však dùvod k vašemu znepokojení! Chladnièka pracuje bìžným zpùsobem. Chladicí systém Zaøízení je vybaveno jedním z níže popsaných chladicích systémù: Je dùležité rozeznat, o který se jedná, a brát jej v úvahu pøi urèování zpùsobu konzervace potravin. Aircooler Na jeho pøítomnost upozoròuje zaøízení na zadní stìnì chladicího prostoru (viz obrázek). Aircooler umožòuje optimální konzervaci potravin díky rychlému obnovení teploty po otevøení dvíøek a díky jejímu homogennímu rozložení: Foukaný vzduch (A) se A B ochlazuje pøi styku s chladnou stìnou, zatímco teplejší vzduch (B) je odsáván (viz obrázek). Zadní stìnu pokrývá námraza nebo kapky vody podle toho, zda je kompresor právì v èinnosti nebo v pauze. Statický chladicí systém Modely bez zaøízení Aircooler mají chladicí systém uložený uvnitø zadní stìny jednotlivých prostorù; na této stìnì je možné pozorovat námrazu nebo kapky vody, dle toho, zda je kompresor v èinnosti nebo má pauzu: oba jevy jsou naprosto bìžné. Pøi nastavení otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY na jednu z vyšších hodnot pøi velkém množství potravin a pøi vysoké teplotì vnìjšího prostøedí mùže zaøízení pracovat nepøetržitì, èímž dochází k nadmìrné tvorbì námrazy a vysoké spotøebì elektrické energie: Tomuto problému se dá zabránit nastavením otoèného knoflíku na jednu z nižších hodnot (umožòujících provádìní automatického odstraòování námrazy ze zaøízení). U zaøízení se statickými chladicími systémy se vzduch pohybuje pøirozeným zpùsobem: chladnìjší má tendenci klesat, protože je tìžší. Uvádíme pøíklad správného umístìní potravin: 'UXKMtGOD 0DVRDY\þLãW Qp ryby ýhuvwypvêu\ 9D HQiMtGOD Salámy, chléb v NUDELFLþRNROiGD Ovoce a zelenina Vejce Máslo a margarín Láhve, nápoje, mléko -HKRXPtVW QtXYQLW FKODGQLþN\ Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Nad zásuvkami s ovocem a zeleninou Na libovolné polici Na libovolné polici V zásuvkách na ovoce a zeleninu V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx V S tvoxãqppguåinx Optimální zpùsob použití chladnièky Prostøednictvím otoèného knoflíku REGULACE TEPLOTY (viz Popis) nastavte požadovanou teplotu. Vkládejte dovnitø pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatøení a rady). Pamatujte, že vaøené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové. Nevkládejte dovnitø tekutiny v otevøených nádobách: zpùsobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. 14

15 1 2 POLICE: plné nebo ve formì møížky. Jsou vyjímatelné a výškovì nastavitelné prostøednictvím pøíslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. VÍCEÚÈELOVÁ krabice* K dlouhodobému uchování rùzných potravin (napøíklad salámù); zabraòuje šíøení zápachù po celé chladnièce. Optimální zpùsob použití mraznièky Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo již jsou rozmrazeny; tyto potraviny je tøeba uvaøit a následnì zkonzumovat (do 24 hodin). Èerstvé potraviny urèené ke zmrazení nesmí být umístìny spolu se zmrazenými potravinami; je tøeba je umístit na møížku nad mrazicím oddìlením, dle možností tak, aby se dotýkaly stìn (boèních a zadní), kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaruèena dobrá rychlost zmrazení. Nevkládejte do mraznièky uzavøené nebo hermeticky utìsnìné sklenìné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení. Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikaèním štítku, umístìném v levé dolní èásti chladicího prostoru (napøíklad: Kg/24h 4). Pokud chcete získat více místa v mrazícím prostoru, mùžete vybrat zásuvky z jejich uložení (kromì nejnižší zásuvky a pøípadnì zásuvky COOL CARE ZONE s promìnlivou teplotou) a uložit potraviny pøímo na výparníkové desky. Miska na led Ice 3 Skuteènost, že je umístìna na horní stranì zásuvek uložených v mrazicím prostoru, zajišuje vìtší èistotu (led se tak již nedostává do styku s potravinami) a ergonomii (pøi plnìní neodkapává). 1. Svytáhnìte misku jejím zatlaèením smìrem nahoru. Zkontrolujte, zda je miska zcela prázdná, a naplòte ji vodou prostøednictvím pøíslušného otvoru. 2. Dbejte pøitom, aby nedošlo k pøekroèení vyznaèené úrovnì (MAX WATER LEVEL). Pøíliš velké množství vody brání uvolòování kouskù ledu (když se tak stane, vyèkejte na rozpuštìní ledu a vyprázdnìte misku). 3. Otoète misku o 90 : voda naplní formy na základì principu spojených nádob (viz obrázek). 4. Zavøete otvor víkem z dotace a uložte misku tak, že nejdøíve zasunete její horní èást do pøíslušného uložení a následnì ji necháte klesnout dolù. 5. Po vytvoøení ledu (minimální potøebná doba je 8 hodin) udeøte miskou o tvrdou plochu a namoète její vnìjší èást za úèelem oddìlení kouskù ledu; vyprázdnìte je otvorem. MAX WATER LEVEL! Bìhem zmrazování potravin neotvírejte dvíøka mraznièky.! V pøípadì pøerušení dodávky elektrického proudu nebo pøi výskytu závady neotvírejte dvíøka mraznièky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze zmìny jejich vlastností pøibližnì 9-14 hodin. MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX! Pokud bìhem delší doby zùstane teplota prostøedí nižší než 14 C, nebude zcela dosaženo teplot potøebných pro dlouhodobou konzervaci potravin v mrazicím prostoru, a proto bude období konzervace kratší. * Je souèástí pouze nìkterých modelù. 15

16 Údržba a péèe Vypnutí pøívodu elektrického proudu Bìhem èištìní a údržby je tøeba odizolovat zaøízení od napájecího pøívodu odpojením zástrèky ze zásuvky. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík regulace teploty do polohy (vypnuté zaøízení). Vyèištìní zaøízení Vnìjší a vnitøní èásti i pryžová tìsnìní je možné èistit houbou navlhèenou ve vlažné vodì a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštìdla, abrazivní prostøedky, bìlidlo ani amoniak. Vyjímatelné pøíslušenství mùže být namoèeno v teplé vodì s mýdlem nebo èisticím prostøedku na nádobí. Opláchnìte je a dùkladnì osušte. Zadní strana zaøízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zaøízení a po odpojení zástrèky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrnì odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavaèe, nastaveného na støední výkon. Zabránìní tvorbì plísní a nepøíjemných zápachù Zaøízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálù, které nepøenášejí zápachy. Za úèelem zachování této vlastnosti je tøeba, aby byla jídla neustále chránìna a øádnì uzavøena. Zabrání se tak tvorbì skvrn. V pøípadì pøedpokládané dlohoudobé neèinnosti zaøízení vyèistìte jeho vnitøek a nechejte otevøená dvíøka. Odstranìní námrazy ze zaøízení! Dodržujte níže uvedené pokyny. K odmrazování zaøízení nepoužívejte ostré a zahrocené pøedmìty, které by mohly trvale poškodit chladicí okruh. Odstranìní námrazy z chladicího prostoru Chladnièka je vybavena systémem automatického odstraòování námrazy: Voda je odvádìna smìrem k zadní èásti pøíslušným vypouštìcím otvorem (viz obrázek), kde se za pomoci tepla uvolòovaného z kompresoru odpaøí. Jediná operace, kterou musíte pravidelnì provádìt, spoèívá ve vyèištìní vypouštìcího otvoru s cílem zabezpeèit plynulý odvod vody. Odstranìní námrazy z mrazicího prostoru Když je vrstva námrazy vyšší než 5 mm, je tøeba provést její manuální odstranìní: 1. Nastavte otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy. 2. Zabalte mražené i zmražené potraviny do listù papíru a uložte je na chladné místo. 3. Nechte pootevøená dvíøka až do úplného rozpuštìní námrazy; urychlete operaci umístìním nádob s vlažnou vodou do mrazicího prostoru. 4. Pøed opìtovným zapnutím zaøízení dùkladnì vyèistìte a osušte mrazicí prostor. 5. Nìkterá zaøízení jsou vybavena DRENÁŽNÍM SYSTÉMEM sloužícím k odvádìní vody smìrem ven: nechte vodu odtékat do nachystané nádoby (viz obrázek). 6. Pøed vložením jídel do mraznièky vyèkejte pøibližnì 2 hodiny, aby se obnovily ideální podmínky pro konzervaci. Výmìna žárovky Pøi výmìnì žárovky osvìtlení chladicího prostoru odpojte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. Øiïte se níže uvedenými pokyny. Pøístup k žárovce po odstranìní ochranného krytu zpùsobem naznaèeným na obrázku. Vymìòte ji za obdobnou, s pøíkonem uvedeným na ochranném krytu (15 W nebo 25 W)

17 Opatøení a rady! Toto zaøízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodì s mezinárodními bezpeènostními pøedpisy. Tato upozornìní jsou uvádìna z bezpeènostních dùvodù a musí být pozornì pøeètena. Tento spotøebiè je ve shodì s následujícími smìrnicemi Evropské unie: - 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napìtí) ve znìní pozdìjších pøedpisù; - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znìní pozdìjších pøedpisù; /96/CE. Základní bezpeènostní opatøení Zaøízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti. Zaøízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospìlými osobami, dle pokynù uvedených v tomto návodu. Zaøízení nesmí být nainstalováno na otevøeném prostoru, a to ani v pøípadì, jedná-li se o prostor krytý pøístøeškem; jeho vystavení dešti a bouøkám je velice nebezpeèné. Nedotýkejte se zaøízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama èi nohama. Nedotýkejte se vnitøních chladicích souèástí: existuje nebezpeèí popálení nebo poranìní. Neodpojujte zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale øádným uchopením zástrèky. Pøed zahájením èištìní a údržby je tøeba odpojit zástrèku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranìní nebezpeèí zásahu elektrickým proudem nestaèí nastavit otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy (vypnuté zaøízení). Pøi výskytu závady v žádném pøípadì nezasahujte do vnitøních mechanismù ve snaze ji odstranit. Uvnitø jednotlivých prostor urèených ke konzervaci mražených potravin nepoužívejte ostré a zahrocené pøedmìty ani elektrická zaøízení, která nejsou doporuèena výrobcem. Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právì vytaženy z mraznièky. Toto zaøízení se považuje za nevhodné pro použití ze strany osob (vèetnì dìtí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou pøípadu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovìdné za jejich bezpeènost ohlednì použití zaøízení. Dìti by mìly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se zaøízením. Obaly nejsou hraèkami pro dìti. Likvidace Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní pøedpisy za úèelem opìtovného využití obalù. Evropská smìrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zaøízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotøebièe nesmí být odkládány do bìžného netøídìného domovního odpadu. Staré spotøebièe musí být odevzdány do oddìleného sbìru, a to za úèelem recyklace a optimálního využití materiálù, které obsahují, a z dùvodu pøedcházení negativním dopadùm na lidské zdraví a životní prostøedí. Symbol pøeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozoròuje na povinnost odevzdat zaøízení po skonèení jeho životnosti do oddìleného sbìru. Spotøebitelé by mìli kontaktovat pøíslušné místní úøady nebo svého prodejce ohlednì informací týkajících se správné likvidace starého zaøízení. Úspora energií a ochrana životního prostøedí Nainstalujte zaøízení do chladného a dobøe vìtraného prostøedí, nevystavujte jej pùsobení pøímého sluneèního svìtla a neumísujte jej do blízkosti zdrojù tepla. Pøi vkládání a vyjímání potravin udržujte dvíøka co nejménì otevøená. Každé otevøení dvíøek zpùsobuje výrazný únik energie. Nenaplòujte zaøízení nadmìrným množstvím potravin: dobrá konzervace je podmínìna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepøetržitì. Nevkládejte ještì teplá jídla: zvýšila by vnitøní teplotu a pøinutila kompresor k nadmìrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií. V pøípadì vytvoøení námrazy odmrazte zaøízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tloušce zpùsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotøebu energie. Udržujte tìsnìní ve funkèním stavu a v èistotì, aby øádnì doléhala na dvíøka a neumožòovala únik chladu (viz Údržba). 17

18 Závady a zpùsob jejich odstranìní Mùže se stát, že zaøízení nebude fungovat. Døíve, než se obrátíte na Servisní službu (viz Servisní služba), s pomocí následujícího seznamu zkontrolujte, zda se nejedná o snadno odstranitelný problém. Závady: Nedochází k rozsvícení žárovky vnitøního osvìtlení. Chladnièka a mraznièka chladí nedostateènì. Potraviny v mraznièce se zmrazují pøíliš. Ventilátor AIR se neotáèí. Motor zùstává v chodu bez pøerušení. Zaøízení vydává nadmìrný hluk. Teplota nìkterých vnìjších èástí chladnièky je vysoká. Na zadní stìnì chladnièky se nachází námraza nebo kapky vody. Na dnì chladnièky se nachází voda. Možné pøíèiny / Zpùsob odstranìní: Zástrèka není zastrèena do zásuvky elektrického rozvodu nebo øádné nedoléhá nebo byla pøerušena dodávka elektrického proudu v celém bytì/domì. Dvíøka øádnì nedoléhají nebo jsou poškozena tìsnìní. Dvíøka jsou otevírána pøíliš èasto. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Chladnièka nebo mraznièka je pøíliš naplnìna; Teplota pracovního prostøedí výrobku je nižší než 14 C. Otoèný knoflík REGULACE TEPLOTY se nenachází ve správné poloze; Potraviny se dotýkají zadní stìny. Dvíøka chladnièky jsou otevøena; K aktivaci systému AIR dochází automaticky pouze v pøípadì, že je tøeba obnovit optimální podmínky uvnitø chladicího prostoru. Dvíøka nejsou správnì zavøena nebo jsou otevírána pøíliš èasto. Teplota vnìjšího prostøedí je pøíliš vysoká. Tlouška námrazy pøesahuje 2-3 mm (viz Údržba). Zaøízení nebylo øádnì uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace). Zaøízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo pøedmìty, které vibrují a vydávají hluk. Chladicí plyn uvnitø zaøízení produkuje lehký hluk i pøi zastaveném kompresoru: nejedná se o závadu, ale o zcela bìžný jev. Vysoké teploty jsou potøebné k zabránìní tvorby kondenzátu ve specifických zónách výrobku. Jedná se o bìžný projev èinnosti výrobku. Vypouštìcí otvor pro odvod vody je ucpán (viz Údržba). 18

19 Servisní služba Døíve, než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda zjištìnou závadu nemùžete odstranit vy sami (viz Závady a zpùsob jejich odstranìní). Jestliže zaøízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištìná závada pøetrvává, obrate se na nejbližší Servisní støedisko. model výrobní èíslo Uveïte: druh závady model vašeho spotøebièe (Mod.) výrobní èíslo (S/N) Tyto informace jsou uvedeny na identifikaèním štítku umístìném v levé dolní èásti chladnièky. Mod. RG 2330 TI Cod S/N V- 50 Hz 150 W W Fuse A Max 15 w Total Gross Bruto Brut Compr. Syst. Kompr. 340 Gross Bruto Brut R 134 a kg 0,090 Made in Italy Net Util Utile Test Pressure HIGH-235 P.S-I. LOW 140 Gross Bruto Brut Freez. Capac Poder de Cong kg/24 h 4,0 Class Clase N Classe Nikdy nesvìøujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepøipuste instalaci jiných než originálních náhradních dílù. 19

20 / Xerox Fabriano 20

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KOMBINACE CHLADNICKA-MRAZNICKA CH ODZIARKO-ZAMRA ARKA - KOMBINOVANÁ CHLADNIÈKA HÛTÕ-FAGYASZTÓ KOMBINÁCIÓ NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBS UGI - NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ERD 2343 (CT 235) CZ

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT.

Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. StabITALY VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Gratulujeme! Stal jste se vlastníkem produktu STAB MOTOR SAT. TM Jde o satelitní motor, podporujíci standart DiSEqC 1.2, vyvinutý v spolupráci s firmou EUTELSAT. Upozornìní:

Více

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6

1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ AGREGÁTY 1 - EVGU - 16-8 1 1/4 - EVGU - 25-6 PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ DOPORUČENÍ PRO INSTALACI ČERPACÍHO SOUSTROJÍ: A. Musí být dodržena minimální nutná světlost výtlačného

Více

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče...

Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6. Vybavení vnitřního prostoru... 8 Čištění spotřebiče... 9. Připojení spotřebiče... KTR 18420 B-408-01 Obsah Pokyny k likvidaci... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Seznámení se spotřebičem... 5 Ovládací panel... 5 Dbejte na okolní teplotu místnosti a větrání... 6 Připojení spotřebiče... 6 Zapnutí

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více