Seznam všech formulářů a vzorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam všech formulářů a vzorů"

Transkript

1 Seznam všech formulářů a vzorů Daňové formuláře DPH Přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty) vz. 19 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) vz. 12 Žádost o vrácení DPH (daně z přidané hodnoty) podle 86 vz.5 Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) Souhrnné, následné souhrnné hlášení k DPH (dani z přidané hodnoty) - údaje B. Oddílu Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle 19 zák. o DPH vz. 3 Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle 19 zák. o DPH vz.3 Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží vz. 4 Potvrzení o osvobození od DPH (daně z přidané hodnoty) Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu povinnou k dani neusazenou v tuzemsku Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení DPH plátcům v jiných členských státech Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu Žádost o vrácení DPH - příloha Dovoz Žádost o vrácení DPH - příloha Plnění v rámci EU Žádost o vrácení DPH - příloha s popisem zboží Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle 92a zákona o dani z přidané hodnoty Výpis z evidence pro daňové účely vedené podle 92a - příloha tabulka plnění Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - EU Režim Příloha k žádosti o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - EU Režim Žádost o registraci do režimu MOSS (Mini One Stop Shop) - Non EU Režim Přiznání k dani Mini One Stop Shop - EU režim Oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim Příloha k oznámení změny registračních údajů (Mini One Stop Shop) - EU Režim DPFO Přiznání k DPFO (dani z příjmů fyzických osob) vz. 21 Přiznání k DPFO, samostatný list ke 4. oddílu přílohy č. 3 Přiznání k DPFO, seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle 38f odst. 10 zák č. 586/1992 Sb. Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření (součást DPFO) Hlášení platebního zprostředkovatele Hlášení PZ - záznamy skutečného vlastníka Hlášení PZ - záznamy úrokového příjmu Potvrzení o sražení daně vz. 8 Potvrzení zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů Oznámení o osvobozených příjmech podle 38v zákona č. 586/1992 Sb. DPPO Přiznání k DPPO (dani z příjmů právnických osob) vz. 25 Přiznání k DPPO, samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (platná od roku 2014) Přiznání k DPPO, samostatná příloha k položce 12 I. oddílu Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření DS Přiznání k DS (dani silniční) vz. 16 Výkazy Rozvaha (platná od ) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (platný od ) Výkaz zisku a ztráty - účelové členění (platný od ) Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha k účetní závěrce

2 Rozvaha pro nevýdělečné organizace (platná od ) Výkaz zisku a ztráty pro nevýdělečné organizace Výkaz o majetku a závazcích Výkaz příjmů a výdajů Výkazy účetní závěrky - elektronické odeslání Rozvaha pro rozpočtové organizace (platná od ) Výkaz zisku a ztráty pro rozpočtové organizace (platný od ) Příloha k účetní závěrce pro rozpočtové organizace (platná od ) Přehled o peněžních tocích pro rozpočtové organizace (platný od ) Přehled o změnách vlastního kapitálu pro rozpočtové organizace (platný od ) Přehled tvorby a použití fondu privatizace pro rozpočtové organizace (platný od ) Schvalování účetní závěrky pro rozpočtové organizace IS Žádost o zřízení daňové informační schránky Žádost o zrušení daňové informační schránky Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky Plné moci k daňové informační schránce OSSZ Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2014 ZP Přehled pro ZP za rok jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Ostatní formuláře Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her Zvláštní příloha k řádku 170 hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her Přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her Zvláštní příloha k řádku 170 přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her za odvodové období kalendářního roku Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou vz. 13 Hlášení plátce daně o provedení srážky vz. 12 Potvrzení o vyplacených příjmech podle 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb. Registrace Daně Přihláška k registraci pro FO vz. 19 Přihláška k registraci pro PO vz. 19 Příloha k přihlášce k registraci - odštěpné závody a provozovny vz. 11 Příloha k přihlášce k registraci - daň z nemovitostí vz. 2 Přihláška k registraci k DPH vz. 6 Přihláška k registraci k DPH pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu vz. 6 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny vz.11 Přihláška k registraci k DPH pro skupiny/žádost o přistoupení do skupiny List člena skupiny Žádost o zrušení registrace skupiny/žádost o vystoupení člena Oznámení o změně registračních údajů Žádost o zrušení registrace Vlastníci právnické osoby, která má skutečné místo vedení v ČR - příloha k Přihlášce k registraci pro právnické osoby Živnostenské Jednotný registrační formulář pro FO Jednotný registrační formulář pro PO

3 Příloha - Statutární orgán Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR Příloha pro správu sociálního zabezpečení Zvláštní příloha pro Finanční úřad Příloha - Předmět podnikání Příloha - Odpovědný zástupce Příloha - Provozovny Seznam oborů činností náležející do živnosti volné Prohlášení odpovědného zástupce Organizační složka Změnový list Datové schránky Žádost o zřízení datové schránky fyzické osoby Žádost o zřízení datové schránky podnikající fyzické osoby Žádost o zřízení datové schránky právnické osoby Účetní, platební Faktura Faktura - režim přenesení daňové povinnosti dle 92a - 92e Dodací list Objednávka Příkaz k úhradě Příkaz k úhradě SEPA (Europlatba) Pokladní doklad příjmový, výdajový Paragon Příjemka, výdejka Cestovní příkaz - vyúčtování pracovní cesty Kniha jízd Kniha jízd Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí Zápis z inventarizace Směnka vlastní Směnka cizí Inventurní seznam Reklamační list Souhlas k použití soukromého silničního motorového vozidla k pracovní cestě Denní rozpis tržeb Denní rozpis tržeb - další listy s údaji o zboží SEPA převod / Přeshraniční převod v EUR - Česká spořitelna Osobní formuláře Žádost o rozvod - návrh na rozvod manželství Životopis Žádost o výpis z rejstříku trestů Žádost o výpis z rejstříku trestů právnických osob Žádost o vydání rybářského lístku Žádost o vydání loveckého lístku Žádost o vystavení voličského průkazu Cestovní pasy, víza Žádost o vydání cestovního pasu Doklad o zajištění ubytování Žádost o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů Souhlas zákonného zástupce s cestou dítěte do zahraničí v doprovodu osoby

4 Žádost o povolení k pobytu pro cizince - občany třetích zemí Žádost o povolení k trvalému pobytu pro občany EU a jejich rodinné příslušníky Žádost o provedení změn údajů v cestovním dokladu Žádost o udělení dlouhodobého víza Žádost o udělení schengenského víza Občanské průkazy, matrika Dotazník k uzavření manželství Dotazník k uzavření registrovaného partnerství Žádost o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství před orgánem církve Hlášení o stěhování Přihlašovací lístek k trvalému pobytu Žádost o osvědčení rodného čísla Žádost o ověření rodného čísla Žádost o přidělení rodného čísla Žádost o potvrzení změny rodného čísla Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu Vzdělávání Potvrzení o studiu Přihláška na vysokou školu Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (denní) Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (nástavbové studium) Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (večerní, dálkové, distanční, kombinované) Přihláška ke vzdělávání - studiu na střední škole (do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) Doprava Žádost o zapsání motorového - přípojného vozidla do evidence Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla Zbraně Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně Oznámení o vývozu a zpětném dovozu zbraně Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti Žádost o povolení přepravy Žádost o rozšíření skupin zbrojní licence Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu Žádost o vydání zbrojní licence Žádost o vydání zbrojního průkazu Žádost o povolení k nabytí vlastnictví zbraně kategorie B Žádost o vydání evropského zbrojního pasu Žádost o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení, nošení zbraně, střeliva, doplňku zbraně kategorie A Žádost o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz, tranzit zbraní nebo střeliva Žádost o jmenování zkušebním komisařem Žádost o povolení k provozování střelnice Žádost o povolení znehodnocení - zničení - výroby řezu zbraně - zakázaného doplňku zbraně Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu skupiny F Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu Řidičské průkazy Žádost o řidičské oprávnění Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti

5 Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Žádost o vydání řidičského průkazu Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Žádost o vydání osvědčení o profesní způsobilosti řidiče Správa sociálního zabezpečení Důchodové pojištění ELDP - Evidenční list důchodového pojištění (od ) ELDP - hromadné elektronické podání (od ) ELDP - Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP ELDP - Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním ELDP Oznámení/Ohlášení kvalifikovaného certifikátu Žádost o důchod ze zahraničí Přihláška k účasti na pojištění - péče o dítě, Návrh na zahájení řízení Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče muže o dítě Žádost o zastavení výplaty, uvolnění, úpravu starobního důchodu Přihláška k účasti na pojištění - péče o osobu bezmocnou, Návrh na zahájení řízení Návrh na zahájení řízení o vydání rozhodnutí OSSZ o době a rozsahu péče o osobu závislou na péči jiné osoby Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet - majitel účtu Žádost o zrušení výplaty důchodu poukazem na účet Žádost o dorovnávací přídavek podle 106a zákona č. 155/1995 Sb. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchodového pojištění Prohlášení o dobách zaměstnání Příloha k žádosti o důchod Příloha k žádosti o důchod - zápočet doby zaměstnání u příbuzných Hlášení o zaměstnání poživatele předčasného starobního důchodu Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb Hlášení o ukončení pobytu klienta v zařízení sociálních služeb Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z důvodu výdělečné činnosti v cizině Přihláška k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění z jiného důvodu Odhláška z dobrovolné účasti na důchodovém pojištění Potvrzení o přiznání - zastavení výplaty podpory v nezaměstnanosti Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění Potvrzení zaměstnavatele podle 83 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění Potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (dle 37 odst. 2 písm. a zákona č. 582/1991 Sb.) Žádosti o uvolnění důchodu vdov dle zákona č. 267/2006 Sb. Hlášení o přijetí klienta do zařízení sociálních služeb, z jehož důchodu jsou prováděny exekuční srážky na výkon rozhodnutí Žádost o převádění výplaty dávky na účet u banky - Česká republika Potvrzení vydané (dle 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.) Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet právnické osoby, která byla ustanovena opatrovníkem důchodce Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění Nemocenské pojištění Potvrzení o době trvání zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu SVČ Záznam o úrazu PVPOJ - Přehled o výši pojistného (platný od ) PVPOJ - Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s podáváním PVPOJ PVPOJ - Oznámení (pro zastupujícího zaměstnavatele) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předkládáním PVPOJ Přihláška do registru zaměstnavatelů Odhláška z registru zaměstnavatelů Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předáváním Přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění - NEMPRI

6 Oznámení (pro zastupující organizaci) o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s předáváním Přílohy k žádosti o dávku nem. pojištění - NEMPRI Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) Oznámení o nástupu do zaměstnání - hromadné elektronické podání Žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby Hromadný seznam podle 178 odst. 1 zák. č. 187/2006 Sb. Hromadný seznam - změna k podle 178 odst. 2 zák. č. 187/2006 Sb. Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči) Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zaměstnanosti Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Oznámení zvýšené sazby pojistného OSVČ Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ Odhláška z nemocenského pojištění OSVČ Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVČ Oznámení OSVČ, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti Potvrzení o studiu, pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti Seznam společníků pro OSSZ Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s přihlaš. a odhlaš. org., MO a jejich zaměstnanců, hlášení změn a splnění jednoráz. povin. Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ pro placení záloh na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Žádost o přidělení evidenčního čísla pojištěnce (EČP) Prohlášení k žádosti o prominutí penále Oznámení o pověření k zajištění všech úkonů souvisejících s e-podáním ČSSZ Sdělení doplňujících údajů k e - Podání ČSSZ Evropská unie Příloha k žádosti o výjimku z příslušnosti k českým právním předpisům č. 17 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Žádost o přepočet důchodu Příloha k žádosti o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet státy EU, EHP a Švýcarsko Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při bydlišti / pobytu v zahraničí Potvrzení o žití pro vyplácení důchodu Sociální podpora Sociální dávky Souhlas s předáváním rodného čísla České poště za účelem vyšší ochrany výplaty dávek SSP poštovní poukázkou Odvolání souhlasu s předáváním rodného čísla České poště Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky

7 Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku Potvrzení o studiu pro sociální dávky Potvrzení o zdravotním stavu Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen Doklad o výši nákladů na bydlení Doklad o výši ročního příjmu Doklad o výši čtvrtletního příjmu Žádost o přídavek na dítě Žádost o sociální příplatek Žádost o příspěvek na bydlení Žádost o rodičovský příspěvek Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při ukončení pěstounské péče Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na úhradu potřeb dítěte Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek při převzetí dítěte Žádost o dávku pěstounské péče - příspěvek na zakoupení motorového vozidla Žádost o porodné Žádost o pohřebné Doplňující údaje o společně posuzovaných osobách pro účely vyplácení dávek v rámci EU Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek Doklad o výši měsíčního příjmu Volba výše rodičovského příspěvku Hlášení změn - změna způsobu výplaty dávky Evropské formuláře Form E Doplňující formulář Form E Žádost o pohřebné Form E Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek Form E Potvrzení o pokračování studií pro účely přiznání rodinných dávek Form E Potvrzení o učebním poměru a/nebo odborném výcviku pro účely přiznání rodinných dávek Form E Lékařské potvrzení pro účely přiznání rodinných dávek Form E Potvrzení pro účely sčítání dob pojištění, zaměstnání nebo SVČ... Form E Potvrzení o postnatálních lékařských prohlídkách Form E Lékařské potvrzení pro účely přiznání zvláštních nebo zvýšených rodinných dávek pro zdravotně postižené děti Form E Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí Form E Žádost o poskytnutí informací týkajících se výše příjmu obdrženého v jiném členském státě, než je kompetentní členský stát Úřad práce Zaměstnavatelé Kalkulace nákladů rekvalifikace Nabídka zabezpečení rekvalifikace Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením Přehled o činnosti agentury práce za rok 2014 Žádost o příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné pracovní dílny Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa osoby samostatné výdělečně činné Žádost o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa Žádost o příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Žádost o překlenovací příspěvek Žádost o příspěvek na zapracování Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa zřizovaná pro uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo zřízené uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Žádost o příspěvek na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání

8 Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Nabídka provedení poradenské činnosti Kalkulace nákladů poradenské činnosti Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace Kalkulace nákladů spojených s prováděním pracovní rehabilitace Nabídka provedení přípravy k práci u zaměstnavatele Nabídka provedení přípravy k práci Měsíční vyúčtování mzdových nákladů uchazečů umístěných na VPP Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti Vyúčtování mzdových nákladů - SÚPM vyhrazené (ESF) Vyúčtování mzdových nákladů - VPP Vyúčtování mzdových nákladů - VPP (ESF) Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP - jmenný seznam zaměstnanců Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO - forma zprostředkování a) nebo c) Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání FO - forma zprostředkování b) Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO - forma zprostředkování a) nebo c) Žádost o povolení zprostředkování zaměstnání PO - forma zprostředkování b) Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti vydané při skončení služebního poměru Žádost o uznání odborné kvalifikace nebo odborné kvalifikace a jiné způsobilosti Potvrzení o zaměstnání v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání - měsíční Žádost o platbu - redistribuce výdajů na přímou podporu - mzdové příspěvky Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného pro účely poskytování podpory v nezaměstnanosti Vymezení chráněného pracovního místa Vymezení chráněného pracovního místa OSVČ Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením Žádost o proplacení mzdových příspěvků Potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku při nekolidujícím zaměstnání Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání) Zahraniční zaměstnanost Vyjádření obchodní společnosti družstva Informace o nástupu zaměstnání - o vyslání k výkonu práce Informace o ukončení zaměstnání - o ukončení vyslání k výkonu práce Žádost cizince o povolení k zaměstnání - o prodloužení zaměstnání na území České republiky Oznámení zaměstnavatele o vyslání cizince Oznámení zaměstnavatele o předpokládané změně pracovního zařazení cizince Vyjádření zaměstnavatele Informace právnické nebo fyzické osoby v ČR k projednání smlouvy Sdělení zaměstnavatele o předčasném ukončení zaměstnání cizince na území ČR Sdělení zaměstnavatele o nenastoupení, ukončení nebo předčasném ukončení zaměstnání cizince Žádost cizince - společníka nebo člena družstva Záznam o projednání záměru zaměstnavatele přijmout na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí Žádost úřadu práce o vyjádření stanoviska v případě více míst výkonu práce cizince na území ČR Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech ( zelená karta ) Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území České republiky vyžadujícího vysokou kvalifikaci ( modrá karta ) Oznámení cizince o ukončení pracovního poměru, změně pracovního zařazení nebo změně zaměstnavatele Sdělení zaměstnavatele o nástupu zaměstnání nebo vyslání k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy cizince s povolením k zaměstnání ČR Občané Žádost o podporu v nezaměstnanosti Žádost o pracovní rehabilitaci Žádost o uspokojení mzdových nároků Doložení mzdových nároků Žádost o povolení činnosti dítěte Žádost o zaměstnaneckou kartu

9 Žádost o zprostředkování zaměstnání Žádost o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o příspěvek na živobytí Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání Zájem o zvolenou rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání Žádost o příspěvek na zřízení SÚPM SVČ Žádost o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Žádost SÚPM vyhrazené - Práce na zkoušku Žádost o vymezení chráněného pracovního místa Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu SVČ Žádost o vymezení chráněného pracovního místa osobou samostatně výdělečně činnou Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením Poštovní Poštovní poukázka A (Tr. kód 114) Poštovní dobírková poukázka A (Tr. kód 116) Poštovní poukázka C (Tr. kód 117) Poštovní dobírková poukázka C (Tr. kód 118) Poštovní poukázka D (Tr. kód 119) Podací lístek Obchodní balík Obálka Dekádní výkaz poštovného Poštovní podací arch (platný od 9/2010) Poštovní podací arch - další listy (platný od 9/2010) Poštovní podací arch Poštovní podací arch - další listy Podací arch PostBox Žádost / opatření adresáta v souvislosti s dodáním poštovních zásilek (dosílka) SIPO - žádost Důchodová služba - žádost o změnu Prohlášení o osobách oprávněných k převzetí nebo k odmítnutí převzetí zásilek a poukázaných peněžních částek Žádost - opatření adresáta Žádost o vydání průkazu příjemce - fyzické osoby a fyzické osoby podnikající Poštovní poukázky - hromadný tisk Balík PPL Mezinárodní poštovní poukázka TFP 1 Poštovní poukázka A-V Integrovaný doklad Mezinárodní dobírková poukázka TFP 3 EMS - Tuzemsko EMS - Zahraničí Žádost o odnášku zásilek Evidenční lístek poštovného Poštovní poukázka B Poštovní poukázka B - příloha Eurogiro Balík do ruky / Balík na poštu Doprava, celní záležitosti Jednotný správní doklad (JSD) - Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Jednotný správní doklad doplňkový (JSDD)- Výtisk pro zemi odeslání / vývozu i pro zemi určení Mezinárodní nákladní list Nákladní list pro přepravu nebezpečných věcí po území ČR silničními motorovými vozidly Osvědčení o globální záruce v jiných operacích než režim tranzitu

10 Osvědčení o souborné jistotě - TC 31 Pracovní plán jízdních pracovníků a vozidel Denní záznam o výkonu autobusu Průvodní doklad pro vinařské produkty Informace doprovázející přepravu odpadů podle čl. 3 odst. 2 a 4 Potvrzení o registraci daňového poplatníka Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel Žádost o zápis změn údajů z registru silničních vozidel Zjednodušený průvodní doklad pro dopravu vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu mezi členskými státy EU Zdravotní pojišťovny Přihláška a evidenční list pojištěnce - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Přihláška a evidenční list zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Hromadné oznámení zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Hromadné oznámení zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny - Další zaměstnanci Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele - jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Plná moc pro Portál ZP - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku za rok jednotný formulář pro všechny zdravotní pojišťovny Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Potvrzení zaměstnavatele o výši vyměřovacího základu a zaplaceném pojistném - jednotný formulář pro vybrané zdravotní pojišťovny Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Registrační list klienta asistenční služby OZP standard Registrační list klienta asistenční služby OZP silver nebo gold Přihláška / Oznámení změn zaměstnavatele OZP Žádost OSVČ o snížení zálohy na pojistné OZP Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance OZP Žádost o vydání potvrzení o bezdlužnosti fyzické nebo právnické osoby OZP Hlášení změn / Doplnění údajů pojistěnce OZP Záznam o úrazu OZP Záznam o úrazu - hlášení změn OZP Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu OZP Přihláška pojištěnce OZP Oznámení změn - doplnění údajů OZP Žádost o zřízení přístupu k Portálu OZP (Vitakarta) Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce OZP Plná moc OZP Revírní bratrská pokladna Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti RBP Žádost o vrácení přeplatku pojistného OBZP Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance RBP Oznámení pojištěnce o změnách RBP Žádost na snížení zálohy na pojistné pro OSVČ RBP Plná moc pro zaměstnavatele RBP Potvrzení pro účely státní sociální podpory, zaplacené pojistné na veřejné zdravotní pojištění v roce 2013 RBP Čestné prohlášení o splnění podmínek péče o děti RBP Čestné prohlášení kategorie "L" RBP Čestné prohlášení o nulových příjmech Vojenská zdravotní pojišťovna Přihláška pojištěnce VOZP Oznámení změn pojištěnce VOZP Oznámení o přijetí do evidence ZP; Evidenční list - VOZP Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině VOZP Žádost o výpis údajů VOZP

11 Reklamované výkony VOZP Záznam o úrazu VOZP Všeobecná zdravotní pojišťovna Oznámení pojištěnce VZP Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině VZP Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu VZP Přihláška pojištěnce VZP Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce VZP Odhláška zaměstnavatele - plátce pojistného VZP Žádost o vydání přehledu údajů o zdravotní péči za nezletilého pojištěnce mladšího 15 let Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Přihláška a evidenční list ZP MV ČR Karta života ZP MV ČR Dodatek k přihlášce pojištěnce ZP MV ČR Hromadné oznámení zaměstnavatele ZP MV ČR Převodový list ZP MV ČR Smlouva mezi ČR a Rakouskou rep. o soc. zabezpečení ZP MV ČR Oznámení pojištěnce o změně údajů ZP MV ČR Evidenční list člena Klubu pojištěnců ZP MV ČR Přihláška a evidenční list zaměstnavatele ZP MV ČR Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance za rok 2010 ZP MV ČR Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti ZP MV ČR Prohlášení o dlouhodobém pobytu v cizině ZP MV ČR Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Oznámení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině ZPŠ Potvrzení o absolvování preventivní gynekologické prohlídky ZPŠ Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného ZPŠ Žádost pojištěnce o úhradu nákladů na zdravotní péči ZPŠ Žádost o proplacení zdravotní péče po schválení revizním lékařem ZPŠ Evidenční list ZPŠ Oznámení pojištěnce ZPŠ Potvrzení o absolvování preventivní stomatologické prohlídky a sanaci chrupu ZPŠ Potvrzení o trvání pracovního poměru cizince Žádost o vystavení individuálního účtu ZPŠ Zahájení / přerušení / ukončení samostatné výdělečné činnosti ZPŠ Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance ZPŠ Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2014 ZPŠ Žádost o vystavení průkazu pojištěnce ZPŠ Žádost o vrácení přeplatku na veřejné zdravotní pojištění ZPŠ Žádost o vydání potvrzení bezdlužnosti ZPŠ Náhrady cestovních nákladů ZPŠ Prohlášení ohledně registrace k jiné ZP ZPŠ Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance ČPZP Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině ČPZP Čestné prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti ČPZP Závislá činnost Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 24 Příloha k Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze ZČ vz. 1 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze ZČ vz. 21 Příloha č. 1 - Počet zaměstnanců

12 Příloha č. 2 - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků Příloha č. 3 - Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ Příloha č. 4 - Příloha k vyúčtování daně z příjmů FO ze ZČ Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 22 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 23 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle 6 ods. 4 vz. 1 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle 6 ods. 4 vz. 2 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů FO ze závislé činnosti vz. 19 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 8 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkovi na měsíčních daňových bonusech vz. 9 Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům vz. 9 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vz. 17 Příloha k vyúčtování daně vybíraných srážkou podle zvláštní sazby vz. 13 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění Oznámení plátce daně podle 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu Důchodové spoření Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření Hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 3 Příloha k Hlášení k záloze na důchodové spoření Následné hlášení k záloze na důchodové spoření vz. 3 Příloha k Následnému hlášení k záloze na důchodové spoření Vyúčtování pojistného na důchodové spoření vz. 3 Příloha k Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - Souhrn podle jednotlivých poplatníků Příloha k Vyúčtování pojistného na důchodové spoření - Opravy na pojistném Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření vz. 1 Oznámení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o účasti na důchodovém spoření vz. 1 Žádost poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření vz. 1 Oznámení podle 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření Potvrzení o celkové výši vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění Pojistné přiznání k pojistnému na důchodové spoření Majetkové daně Daň z nemovitosti Přiznání k dani z nemovitých věcí vz. 14 List k dani z pozemků List k dani ze staveb a jednotek Příloha k listu k dani z pozemků Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek Daň z převodu nemovitostí Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí Příloha k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - typ N Příloha k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - typ J Příloha k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - pozemek Příloha k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - bytová jednotka Příloha k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - garáž a doplňková stavba Příloha k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - rodinný dům, rekreační chalupa a domek Příloha k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí - rekreační chata a zahrádkářská chata Přiznání k dani z nabytí nemovité věci při nabytí majetku osvobozeného Spotřební a ekologické daně Spotřební Přihláška k registraci ke spotřební dani FO vz. 1 Přihláška k registraci ke spotřební dani PO vz. 1

13 Přihláška k registraci ke spotřební dani vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani vz. 2 Přiznání ke spotřební dani vz. 1 Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků vz. 1 Objednávka tabákových nálepek pro cigarety, doutníky a cigarillos vz. 3 Objednávka tabákových nálepek pro tabák vz. 1 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit ( 15) vz. 1 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle 56 - topné oleje vz. 1 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle 57 vz. 1 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle 56a - ostatní benziny vz. 1 Přiznání ke spotřební dani podle 15a odst. 9 - NATO vz. 1 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně ozbrojeným silám NATO ( 15a) vz. 1 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle 55 - mineralogické postupy nebo metalurgické procesy vz. 1 Objednávka kontrolních pásek Evidence kontrolních pásek Vracení nepoužitých kontrolních pásek Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek Vrácení poškozených, znečištěných nebo sejmutých kontrolních pásek Přihláška k registraci distributora lihu pro FO Přihláška k registraci distributora lihu pro PO Příloha k přihlášce k registraci distributora lihu pro PO Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro FO Přihláška k registraci osoby povinné značit líh pro PO Příloha k přihlášce k registraci osoby povinné značit líh pro PO Příloha k přihlášce k registraci ke spotřební dani - odštěpné závody a provozovny Oznámení o změně registračních údajů/žádost o zrušení registrace ke spotřební dani Žádost o úřední dozor nad zničením vrácených tabákových nálepek / Soupis tabákových nálepek Ekologické Ostatní Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro PO vz. 2 Přihláška k registraci k dani z(e) elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů pro FO vz. 2 Příloha k přihlášce k registraci k ekologickým daním vz. 1 Přiznání k dani z elektřiny/pevných paliv/zemního plynu a některých dalších plynů vz. 1 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z pevných paliv osobám požívajícím výsad a imunit vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z elektřiny osobám požívajícím výsad a imunit vz. 4 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit vz. 1 Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely vz. 5 Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely Oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliv (PHM) na území ČR podle 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Mandátní smlouva Plná moc Plná moc k elektronickému podávání pro finanční úřad Žádost Dopis Čestné prohlášení Textový dokument Podání obecné písemnosti Ubytovací kniha Předávací protokol Štítky Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin Pojištění Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnavatele Hlášení pojistné události Náhrada ztráty na výdělku po dobu PN

14 Posudek o ztížení společenského uplatnění Vyúčtování lékařských nákladů Vyúčtování nákladů na jízdné Vyúčtování lékařských nákladů - náklady na léky Záznam o úrazu Záznam o úrazu - hlášení změn Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Kooperativa - úrazové, zdravotní, životní pojištění Oznámení úrazu Oznámení vážného onemocnění dospělého Oznámení vážného onemocnění dítěte Oznámení pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici Oznámení úhrady za stomatologickou péči Žádost o pojistné plnění / žádost k pojistné události z pojištění osob Zpráva o poškození zdraví (bolestné) Kooperativa - pojištění vozidel Oznámení vzniku škody na vozidle Oznámení škodné události pojištěným (odpovědnost za škodu) Záznam o dopravní nehodě Kooperativa - pojištění majetku a odpovědnosti Oznámení škodní události Kooperativa - cestovní pojištění Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z pojištění zpoždění letu Prohlášení ošetřujícího lékaře Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby Oznámení o zrušení čerpání cestovní služby Kooperativa - obecné Žádost o ukončení pojistné smlouvy Insolvenční řízení Návrh na povolení oddlužení Přihláška pohledávky Pohledávka nezajištěná Pohledávka zajištěná majetkem dlužníka Pohledávka nezajištěná majetkem dlužníka Pohledávka zajištěná nejen majetkem dlužníka Hlasovací lístek dle 50 insolvenčního zákona Hlasovací lístek o přijetí reorganizačního plánu dle 346 insolvenčního zákona Hlasovací lístek podle 401 insolvenčního zákona Popření pohledávky přihlášeným věřitelem Pracovněprávní Dohoda o odpovědnosti Dohoda o pracovní činnosti Výpověď dohody o provedení práce Dohoda o provedení práce Dohoda o rozvázání pracovního poměru Dohoda o změně pracovní smlouvy

15 Dovolenka Evidence docházky Mzdový a osobní list Osobní dotazník Platový/mzdový výměr Potvrzení o preventivní prohlídce Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a lékařský posudek Potvrzení o zaměstnání - zápočtový list Požární kniha Požární poplachové směrnice Pracovní smlouva Propustka Výkaz pracovních hodin Výplatní sáček Záznam o úrazu Záznam o úrazu bez pracovní neschopnosti Žádanka o přepravu Záznam o provedené instruktáži o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele Záznam o úrazu - hlášení změn Stavební Ohlášení stavby Žádost o stavební povolení Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Oznámení o užívání stavby Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Oznámení změny v užívání stavby Ohlášení odstranění Žádost o územně plánovací informaci Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu Žádost o dodatečné povolení stavby Žádost o povolení předčasného užívání stavby Žádost o územní souhlas Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Nemovitosti Katastrální úřad Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu Návrh na vklad do katastru nemovitostí Návrh na záznam práva do katastru nemovitostí Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby Ohlášení změny údajů o jednotce Ohlášení změny údajů o pozemku Ohlášení změny údajů o pozemku (součástí pozemku se stala stavba) Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí je stavba Ohlášení změny údajů o vlastníku nebo jiném oprávněném Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků Potvrzení o zániku podzástavního práva Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce

16 Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) Potvrzení o zániku věcného práva předkupního Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce Potvrzení o zániku zástavního práva Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce Příloha A - Seznam pozemků Příloha A - Seznam pozemků (příloha pro vybrané formuláře) Příloha B - Seznam budov Příloha B - Seznam budov (příloha pro vybrané formuláře) Příloha C - Seznam jednotek Příloha D - Seznam účastníků Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných (příloha pro vybrané formuláře) Příloha F - Dům s jednotkami Příloha G - Změněné údaje o budovách Příloha H - Změněné údaje o jednotce Příloha I - Změněné údaje o pozemcích Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti Statistika Výkaz pro intrastat - Odeslání Výkaz pro intrastat - Přijetí Vzory dokumentů Autorské Dodatek k licenční smlouvě - souhlas autora s poskytnutím úplné podlicence Dohoda o připuštění přechodu práva licenční smlouvy k užití díla na dědice nabyvatele v případě jeho Dohoda o zániku práva přechodu licence k užití díla na právního nástupce v případě zániku právnické Doložka do licenčních smluv o souhlasu autora s poskytnutím částečné podlicence Licenční smlouva nakladatelská Licenční smlouva o šíření počítačového programu Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla Odstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení Plná moc udělená patentovému zástupci Podlicenční smlouva pro částečné použití díla Podlicenční smlouva pro úplné použití díla Projevení opětovného zájmu autora k užití díla po předchozím odstoupení od licenční smlouvy z důvodu Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám Souhlas autora díla s podlicenční dohodou - dodatek k licenční smlouvě Svolení autora k znovu otištění článku Svolení autora k šíření odborných dokumentů Svolení autora s uveřejněním článku Výzva vydavatele k úhradě škody vzniklé odstoupením od licenční smlouvy autorem Žádost autora díla o nahlédnutí do spisu celního orgánu Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o dovozu audiovizuálního díla Žádost autora o poskytnutí informace celním orgánem o vývozu tiskové rozmnoženiny díla Čestné prohlášení k patentu Daňový řád Dodací list

17 Dodací list - daňový doklad A4 Dodací list - daňový doklad A5 Doložení důkazů k nahlášeným registračním údajům po výzvě správce daně Doložení pravosti listiny v daňovém řízení Doplnění daňového podání Doplnění k uznatelnosti daňového odpočtu Doplnění odvolání na výzvu správce daně Doplnění plné moci Doplnění podání písemnosti v daňovém řízení Doplnění pravdivosti daňového tvrzení Doplnění registračních údajů na výzvu správce daně Faktura - daňový doklad A4 Faktura - daňový doklad A5 Faktura za hotové Hromadný příkaz k úhradě Inventarizace závazků Inventarizační zápis o provedení mimořádné fyzické inventarizace pokladní hotovosti Kniha jízd Kniha jízd - měsíční vyúčtování jízd Kniha pohledávek A4 Kniha závazků A4 Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení pro střet zájmů Nesouhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení s alternativním návrhem Námitka pro nepřizvání svědka k výslechu Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení Námitka proti postupu správce daně při nahlížení do spisu Námitka proti postupu správce daně při výslechu svědka Námitka proti stanovení daně s použitím pomůcek Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka Námitka proti způsobu oznámení výslechu svědka v daňovém řízení Návrh na pokračování v dokazování Návrh na povolení obnovy řízení - nové skutečnosti Návrh na povolení obnovy řízení - trestný čin Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - písemnosti Návrh na provedení dalších důkazních prostředků - svědek Návrh na přizvání svědka v daňovém řízení Návrh na sjednání daně dohodou Návrh na upuštění od pořádkové pokuty při daňové exekuci Návrh na vyloučení dražitele Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání Návrh na vyloučení podjatého zástupce správce daně z jednání Návrh na vyloučení zástupce správce daně z jednání pro podjatost Návrh na zrušení zastoupení třetí osobou pro odůvodněný střet zájmů zástupce Návrh na zrušení zastoupení zastoupeným Návrh na zrušení zastoupení zástupcem Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké Odvolání proti daňové atrakci Odvolání proti daňové atrakci Odvolání proti daňové atrakci Odvolání proti daňové dražební vyhlášce Odvolání proti registraci k dani z moci úřední Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě Odvolání proti stanovené ceně nemovité věci pro daňovou dražbu Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení

18 Odvolání proti vydání opisu z daňového spisu Odvolání proti vyloučení odborného konzultanta z daňového řízení Odvolání proti vyloučení zástupce z daňového řízení Odvolání proti zamítnuté žádosti o změnu místní příslušnosti Odvolání proti zamítnutí přizvání svědka v daňovém řízení Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku Odvolání proti zamítnutí žádosti o vrácení přeplatku uplynutím času Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro neoprávněnost Odvolání proti zamítnutí úhrady hotových výdajů v daňovém řízení pro zmeškání lhůty Omluva přizvaného svědka za zmeškání termínu Omluva přizvaného svědka, který se nemůže dostavit k výslechu Oprava vad daňového podání Oznámení daňového dlužníka o zániku povinnosti hlásit majetek Oznámení nulového příjmu pro firmy - daňové přiznání Oznámení nulového příjmu pro živnostníky - daňové přiznání Oznámení o existenci předkupního práva k nemovitosti v daňové exekuci Oznámení o existenci předmanželské smlouvy v daňové exekuci Oznámení o jiných vadách nemovitosti v daňové exekuci Oznámení o nedostatečné výši mzdy daňového dlužníka v exekuci Oznámení o přestěhování provozovny - daňové Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu Oznámení o ukončení mandátu zmocněnce pro doručování Oznámení o určení daňové platby plátcem Oznámení o určení daňové platby provedené třetí osobou Oznámení o určení zastupující osoby - zmocněnce Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého Oznámení o ustanovení společného zástupce pro podání daňového přiznání za zemřelého s žádostí Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - doba určitá Oznámení o ustanovení zmocněnce pro doručování písemností v daňovém řízení - časově neomezeno Oznámení o zahájení činnosti podléhající dani Oznámení o zrušení provozovny - daňové Oznámení o zániku společníka ve společnosti - daňové Oznámení o zřízení provozovny - daňové Oznámení o úschově daňových dokladů mimo Českou republiku Oznámení obnovení všech živnosti správci daně Oznámení plátce mzdy o jiném plátci mzdy daňového dlužníka v exekuci Oznámení plátce mzdy o přijetí do zaměstnání daňového dlužníka v exekuci Oznámení plátce mzdy o ukončení zaměstnávání daňového dlužníka v exekuci Oznámení právního jednání po výzvě správce daně Oznámení přerušení provozování některých živností - daňové Oznámení přerušení provozování podnikání - daňové Oznámení skončení pobírání příjmu Oznámení vstupu společnosti do likvidace správci daně Oznámení zaslání opravného daňového přiznání Oznámení zaslání opravného vyúčtování Oznámení změn v právní formě při daňovém řízení Oznámení změn základních registračních údajů u správce daně Oznámení změny plátce mzdy daňového dlužníka v exekuci Oznámení změny účtu plátce daně Oznámení zvláštního režimu Oznámení částečného obnovení živnosti správci daně Oznámení, že zmocněná osoba byla oznámena Paragon Plná moc generální v daňovém řízení Plná moc pro jedno daňové právní jednání Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově neomezená Plná moc pro přebírání písemností v daňovém řízení časově omezená Plná moc pro přístup do daňové informační schránky Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání advokátem Plná moc pro zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem Plná moc pro zrušení informační daňové schránky Plná moc pro zřízení informační daňové schránky

19 Podání dodatečného daňového přiznání na nižší základ daně Podání dodatečného daňového přiznání na vyšší základ daně Podání dodatečného vyúčtování na nižší základ daně Podání dodatečného vyúčtování na vyšší základ daně Podání následného hlášení Podání vysvětlení správci daně Pokladní kniha bez DPH A4 Pověření pro více druhů právního jednání v daňovém řízení Pověření zaměstnance pro více druhů právního jednání v daňovém řízení Pozdní podání daňového tvrzení s omluvou Prokázání předkupního práva k věci v daňové dražbě Přihláška k nahlížení do daňové informační schránky Přihláška pohledávky do rozvrhu daňové dražby Přihláška pohledávky do rozvrhu vyúčtování daňové dražby Příjmový pokladní doklad Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví Reklamace postupu správce daně Rozhodnutí o ustavení komise pro náhrady škod Rozhodnutí o ustavení likvidační komise Rozhodnutí o ustavení prověrkové komise Sdělení důvodů pro nekonání daňové kontroly Souhlas daňového dlužníka s uzamčením exekuovaných věcí do oddělené místnosti Souhlas s náhradou za věcné břemeno v daňové dražbě Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě postiženou přechodnou duševní poruchou Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé Souhlas s ustanovením zástupce v daňovém řízení osobě procesně nezpůsobilé Souhlasné prohlášení ručitele v daňovém řízení Stvrzenka Stížnost na místní daňové šetření v obydlí Stížnost na neprůkaznost správce daně Stížnost na nevhodné jednání správce daně Stížnost na nezdvořilé jednání správce daně Stížnost na porušení mlčenlivosti Stížnost na průtahy v daňovém jednání nadřízenému orgánu Stížnost na průtahy v jednání Stížnost na správce daně o nepoučení účastníka řízení Stížnost na zaměstnance správce daně při tvorbě protokolu Stížnost proti postupu správce daně Stížnost proti výzvě správce daně k vydání věci Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad Urgence žádosti o souhlas s ukončením činnosti Výdajový pokladní doklad Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví Výzva k vysvětlení porušení mlčenlivosti správce daně Výzva správci daně ke splnění oznamovací povinnosti Zproštění mlčenlivosti správce daně - daňovým subjektem Zproštění mlčenlivosti třetí osoby - daňovým subjektem Zpětvzetí návrhu v daňovém řízení Zpětvzetí odvolání v daňovém řízení Žádost adresáta o nevhazování nepřevzatých zásilek do schránky Žádost fyzické osoby o doručování na jinou adresu Žádost o doručování do datové schránky Žádost o kopii z daňového spisu Žádost o nahlédnutí do daňového spisu Žádost o nahlédnutí do osobního daňového účtu Žádost o nahlédnutí do soupisu písemností ve vyhledávací části spisu Žádost o nahlédnutí do spisu při stanovení daně použitím pomůcek Žádost o nahlédnutí do spisu v jiné době, než jsou úřední hodiny Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav Žádost o odložení daňové exekuce s návrhem splátek Žádost o odůvodnění rozdílu u daně stanovené proti tvrzené Žádost o opis z daňového spisu

20 Žádost o opravu zřejmých omylů a nesprávností Žádost o ověření shody opisu z daňového spisu Žádost o posečkání s placením daně a úhradou ve splátkách Žádost o posečkání se zaplacením daně Žádost o potvrzení o daňovém domicilu Žádost o potvrzení právního postavení nástupce daňového subjektu Žádost o použití přeplatku na úhradu daně jiného subjektu Žádost o použití přeplatku na úhradu jiné daně Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku daně jiného subjektu Žádost o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení Žádost o prodloužení lhůty - posečkání s placením daně Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení pro zdravotní neschopnost Žádost o prodloužení lhůty pro doložení dokladů v daňovém řízení za zemřelého Žádost o prodloužení lhůty pro doložení zcizených dokladů v daňovém řízení Žádost o prodloužení lhůty pro podání řádného daňového tvrzení za zemřelého Žádost o prodloužení lhůty pro úhradu ceny z daňové dražby Žádost o prominutí daně Žádost o prominutí daně - druhá po zamítnutí Žádost o prominutí části daně Žádost o přidělení prostředníka pro hluchoslepé Žádost o připuštění tlumočníka národnostní menšiny Žádost o připuštění tlumočníka zahraniční osoby Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - odvolání Žádost o sdělení důvodů průtahů jednání v daňovém řízení - vyměřovací řízení Žádost o souhlas s ukončením činnosti Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá po zamítnutí Žádost o souhlas s ukončením činnosti - druhá při nečinnosti Žádost o stanovení daňových záloh jinak Žádost o stanovení zálohy s ohledem na očekávanou daňovou událost Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost Žádost o upuštění od placení úroku pro tvrdost - druhá po zamítnutí Žádost o ustanovení zůstavitele pro podání daňového přiznání Žádost o vratitelný přeplatek z výnosu daňové exekuce Žádost o vrácení daňového přeplatku Žádost o vrácení daňového přeplatku na jiný účet Žádost o vrácení neoprávněných nákladů z daňové exekuce Žádost o vydání potvrzení o daňové skutečnosti Žádost o vydání potvrzení splatných nedoplatků Žádost o vydání stejnopisu dodatečného platebního výměru Žádost o vydání stejnopisu platebního výměru Žádost o vydání stejnopisu protokolu z daňového jednání Žádost o vyslovení neúčinnosti doručení úřední zásilky Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu Žádost o vyznačení doložky právní moci v daňovém řízení Žádost o výpis z daňového spisu Žádost o zaslání oznámení k použití daňového přeplatku Žádost o změnu místní příslušnosti Žádost o změnu zdaňovacího období u fyzických osob Žádost o změnu zdaňovacího období u právnických osob Žádost o zrušení informační daňové schránky Žádost o zrušení informační daňové schránky v zastoupení Žádost o zrušení povinnosti platit daňové zálohy Žádost o zrušení registrace k dani Žádost o zřízení informační daňové schránky Žádost o zřízení informační daňové schránky Žádost o zřízení informační daňové schránky v zastoupení Žádost o úhradu hotových výdajů společného zástupce v daňovém řízení Žádost o úhradu hotových výdajů v daňovém řízení Žádost o úhradu nákladů za tlumočníka v daňovém řízení

Formuláře a tiskopisy zařazené v programu:

Formuláře a tiskopisy zařazené v programu: Formuláře a tiskopisy zařazené v programu: Základní formuláře (v ceně základního modulu) Daňové formuláře Doprava, celní záležitosti Nemovitosti -katastrální úřad Osobní formuláře Ostatní formuláře Formuláře

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních

Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Záznam o činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních Činnost 1. Evidence úrazů v knize úrazů 2. Záznam o úrazu Osobní údaje Subjekt údajů Účel zpracování Plánovaná lhůta pro

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Nabídka služeb ceník (platnost od ): (Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ke dni platnosti ceníku je sazba DPH 21%)

Nabídka služeb ceník (platnost od ): (Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ke dni platnosti ceníku je sazba DPH 21%) ÚDP Olomouc s.r.o., Náves Svobody 47, Olomouc - Holice tel.: 602 786 085, email: kvapil@udpol.cz, www.udpol.cz Nabídka služeb ceník (platnost od 1. 1. 2019): (Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ke dni platnosti

Více

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚVOD 9 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b Volba předmětu daně 12 3 Územní působnost 15 4 Vymezení

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10

ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 ÚVOD 9 POUŽITÉ ZKRATKY A NAVAZUJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEPDPISY 10 1 110zf ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 11 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 11 1 Předmět úpravy 11 2 Předmět daně 11 2a Vynětí z předmětu daně 11 2b

Více

OBSAH ZÁKON O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

OBSAH ZÁKON O ORGANIZACI A PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBSAH Obsah Seznam zkratek....xiii Seznam předpisů citovaných v komentáři.... XV Autoři jednotlivých komentářů............................ XXIX Úvod............................................... XXXI

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

V tabulce je zpracován přehledný výčet oblastí a funkcí, které oba systémy umí řešit. OBLAST FUNKCE POHODA PAMICA

V tabulce je zpracován přehledný výčet oblastí a funkcí, které oba systémy umí řešit. OBLAST FUNKCE POHODA PAMICA V tabulce je zpracován přehledný výčet oblastí a funkcí, které oba systémy umí řešit. OBLST FUKCE POHOD PMIC rozvrh pracovní doby rovnoměrný nerovnoměrný turnusový počet pracovních poměrů více pracovních

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Předmluva... XIII Přehled zkratek... XIV

Předmluva... XIII Přehled zkratek... XIV Předmluva... XIII Přehled zkratek... XIV DÍ L 1 Pracovnělékařská služba KAPITOLA 1 Právní úprava... 1 KAPITOLA 2 Pracovnělékařské služby... 1 KAPITOLA 3 Systém pracovnělékařských prohlídek a jejich důsledky...

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

OBSAH ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková

Přehled základních agend Mateřské školy Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Přehled základních agend Mateřské školy "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ

Název agendy Mateřské školy. Zpracovávané OÚ Přehled agend zpracovávajících osobní údaje v Mateřské škole "Jablňka", Liber Název agendy Mateřské školy Zaměstnanecká agenda Zpracovávané OÚ Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení, datum narození,

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v prosinci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v listopadu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v listopadu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or

Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Přehled základních agend Základní školy a Mateřské školy Barvířská, Liberec, příspěvkové or Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Zaměstnanecká agenda Kontaktní údaje zaměstnance: jméno, příjmení,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2019 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2019 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2019 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Účel zpracování osobních údajů: Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů: Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Oddělení: personální 1. Zúčtování mezd Zúčtování mezd v jednotlivých měsících, shromažďování, vyhledávání, ukládání, použití osobních údajů Sekundárně

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2019 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2019 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2019 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2018 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2018 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červnu 2018 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v dubnu 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v dubnu 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v dubnu 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

... Trivi Jednoduše. Cena za doklad nad rámec PLÁTCE DPH NEPLÁTCE DPH / Účetní (přijatý/vydaný)

... Trivi Jednoduše. Cena za doklad nad rámec PLÁTCE DPH NEPLÁTCE DPH / Účetní (přijatý/vydaný) Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční poplatek

Více

Daňový kalendář pro rok 2018

Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro rok 2018 Daňový kalendář pro LEDEN 2018 02.01.2018 z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2017 09.01.2018 spotřební splatnost daně za listopad 2017

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v březnu 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v březnu 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2019 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2019 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2019 Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KATEGORIE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Správce osobních : Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Karoliny

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obec Čížkov, se sídlem Čížkov 53, 39301 Čížkov, IČ 00511323 Zákonnost zpracování POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Poskytování informací dle zákona

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice

Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice Informace o zpracování osobních údajů správcem Obcí Dětmarovice 1. Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím písm. c) zákon o obcích, zákon o svobodném přístupu k

Více

1. Skartační plán část č. 1

1. Skartační plán část č. 1 1. Skartační plán část č. 1 Organizace společnosti název ordinace, adresa sídla Pokyny pro plnění úkolů v léčebné péči, dokumenty týkající se sítě a rajonizace zdravotnických zařízení Publikace min. zdravotnictví

Více

Přehled zpracovávajících agend v obci Žernov

Přehled zpracovávajících agend v obci Žernov Přehled zpracovávajících agend v obci Žernov Název agendy Zpracovávané OÚ Právní základ Účel zpracování Archivní doba Evidence obyvatel narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více