I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3. tel.323 602 794 www.ricany.cz"

Transkript

1 I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 tel Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/3 Zpracovala : Mgr.Svatava Škroníčková

2 I.základní škola Říčany, Masarykovo nám.71 je státní základní školou zřizovanou obcí Říčany. Škola byla zařazena do sítě škol jako právní subjekt, příspěvková organizace a dostala přiděleno IČO a IZO Maximální kapacita školy je stanovena do 810 žáků. Výuka probíhá podle osnov schválených MŠMT ČR, základní škola, čj / Ředitelkou školy je Mgr.Svatava Škroníčková, statutárním zástupcem je PaedDr. Jana Helebrantová, která je zástupkyní ředitelky pro 2.stupeň. Zástupkyní pro 1.stupeň, včetně školní družiny je Jana Žvejkalová. Účetní služby zpracovává firma ing.jaroslava Šimka ve Velkých Popovicích. Referentkou je Vladimíra Hampejsková, která má v náplni práce zpracování mezd, personální agendu, vedení inventáře a sekretářské práce. Ve školním roce 2002/3 působili na naši škole níže uvedení zaměstnanci : 1. Pedagogové vzdělání aprobace praxe Ambrožová Bohdana,Mgr. VŠ čj,vv 8 Balíková Martina,Bc. VŠ/studující 0 Caudr Martin ÚSO/studující trenér 1 Čapková Dana,Mgr. VŠ 1.st. 22 Černohorská Jana VŠ/důchodkyně čj, rj 40 Doležalová Věra ÚSO 1.st. 18 Dynybilová Jana VŠ čj, d 22 Helebrantová Jana,PaedDr. VŠ m, zt 17 Hubnerová Jana ÚSO/důchodkyně 1.st. 39 Jeriová Libuše,Mgr. VŠ 1.st., m 32 Jindrová Petra,Mgr. VŠ 1.st. 13 Kulhavá Lenka,Mgr. VŠ čj, hv 25 Kumžáková Monika ÚSO 7 Lodin Josef,Mgr. VŠ tv 9 Már Tomáš,Mgr. VŠ m, ch, z 35 Melicharová Jolana,PaedDr. VŠ čj, ov 11 Mrázová Anna,Mgr. VŠ/důchodkyně 1.st. 39 Nejedlá Lucie,Ing. VŠ 13 Pacovská Zuzana,Mgr. VŠ čj, d 10 Pelikánová Anna,Mgr. VŠ 1.st. 8 Petrová Božena,Mgr. VŠ 1.st., čj 33 Pokorná Jaroslava VŠ/důchodkyně m, f 37 Poláková Ilona,Mgr. VŠ ch 13 Postupová Alena,Mgr. VŠ 1.st. 9 Ritterová Martina,Mgr. VŠ 1.st. 5 Řehková Ivana,RNDr. VŠ m, deskr 14 Schickerová Lenka,Mgr. VŠ m, zt 9 Slezáková Iva ÚSO 4 Smejkalová Pavla,Mgr. VŠ 1.st. 17 Svobodová Jana,Mgr. VŠ 1.st. 21 Šimčíková Radana,Mgr. VŠ 1.st. 14 Škroníčková Svatava,Mgr. VŠ 1.st. 23 Šnajdrová Alena,Ing. VŠ 21 Vágnerová Libuše,Mgr. VŠ 1.st. 37

3 Vávrová Radoslava,Mgr. VŠ 1.st., čj 31 Vokněrová Dagmar VŠ/důchodkyně m, f 41 Vydrová Helena,Mgr. VŠ m, ch 7 Wohlmuthová Jolana,Mgr. VŠ čj, ov 11 Zatloukal Tomáš,Bc. VŠ/studující z, tv 0 Žvejkalová Jana ÚSO 1.st. 27 Vychovatelé : Červenková Jitka ÚSO vych. 16 Kapinusová Šárka ÚSO vych. 13 Nováková Jitka ÚSO 14 Skořepová Iva ÚSO vych. 7 Správní zaměstnanci (školníci, topiči, uklízečky) : Horká Marta Z školnice, uklízečka, topička 38 Hubner Lubomír ÚSO topič 39 Ikri Elemír ÚSO školník, topič, správce 21 Kadeřábková Miroslava Z uklízečka 29 Rezková Olga Z uklízečka 25 Silagadzeová Zdena SO uklízečka 40 Vávrová Alena Z uklízečka 25 Voráčová Věra SO uklízečka 26 Vrbová Pavla ÚSO školnice, uklízečka, topička 14 Zahradníková Zdeňka Z uklízečka 39 Blažková Božena SO kuchařka 35 Dohnalová Marcela UO kuchařka 37 Jenčová Pavla Z pomocná kuchařka 18 Kafková Stanislava USO vedoucí jídelny 30 Paulusová Marta UO vedoucí kuchařka 28 Hynková Věra UO kuchařka 42 Škola provozovala čtyři budovy, o pátou se dělila se svým zřizovatelem do a od převzala do své péče i tuto budovu včetně provozu školní jídelny. Byly to : 1. Masarykovo nám.71 (tzv.hlavní budova, 2.st. + ředitelství školy) 2. Masarykovo nám.82 (tzv.soud, 1.st.) 3. Pod Školou 1110 (tzv.autoškola, 1.st.) 4. Olivova 1308 (tzv.mateřská školka, 1.třídy) 5. Sokolská 1376 (školní družina a jídelna) Mimo uvedené budovy jsme měli jednu třídu 1.st. umístěnou v budově ZUŠ a na tělesnou výchovu docházeli žáci do sportovní haly, která je v majetku města a na atletické hřiště, které je v majetku Sokola. V zimním období jsme ještě využívali městský lední stadion. K poměrně vysokému počtu zaměstnanců je nutno dodat, že k dala výpověď Mgr.Alena Postupová a na její místo nastoupila Mgr.Libuše Vágnerová. Někteří pedagogové pracují na částečné úvazky, což umožňuje škole zajistit aprobovanost a zastupitelnost. V součtu úvazků nepřekračujeme daný normativ. V případě správních zaměstnanců již tak hospodární nejsme, ale mírné překročení normativu je zaviněno počtem budov, které spravujeme.

4 Týdně bylo odučeno na 1.stupni 329 hodin, z toho 33 hodin neaprobovaně (=10 %). Na 2.stupni bylo odučeno týdně 445 hodin, z toho český jazyk, matematika a přírodopis byly učeny aprobovaně ve 100%, plně neaprobovaně byly vyučovány anglický a německý jazyk a rodinná výchova. Tělesná výchova byla vyučována aprobovaně z 50%, občanská výchova ze 36%, dějepis z 85%, zeměpis z 85%, fyzika z 72%, výtvarná výchova z 81%, hudební výchova ze 43%, pracovní činnosti ze 13%. Průměrný věk učitelského sboru (včetně vychovatelek) byl 43 let. Vzhledem k průměrnému počtu 25 žáků ve třídě není nutno krátit osobní příplatky a jsou používány k určenému účelu. Pedagogové se zúčastňují dalšího vzdělávání jednak v rámci ministerského internetového projektu - základní úroveň absolvovalo 16 učitelek a učitelů. Z nabídek pedagogických center si vybralo metodický kurz anglického jazyka 5 učitelek, kurz výtvarných technik 1 učitelka,2 učitelky si prohlubovaly své znalosti o specifických poruchách učení, 3 vychovatelky se zdokonalovaly v esteticko hudebně pohybových dovednostech, 1 vychovatelka rozšířila své znalosti v oblasti herních aktivit a vedoucí vychovatelka prošla školením o dokumentaci škol.družiny a zájmové činnosti, 3 učitelky využily nabídky dalšího metodického kurzu angličtiny v době hlavních prázdnin. V letošním školním roce jsme museli zrušit sportovní třídy pro nedostatečnou prostorovou kapacitu budov. Snažíme se alespoň umožnit žákům z bývalých sportovních tříd jejich činnost v době mimo vyučování a na základě smlouvy se Sportovním klubem Umbro vycházíme vstříc při uvolňování hráčů kopané na soustředění. Podmínkou je samozřejmě slušné chování a snaha při vyučování. Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů zachováváme, a to v každém ročníku 2.stupně po jedné třídě. Žáci ročníku si mohli vybrat z nabídky osmi volitelných předmětů. Tento výběr je přizpůsobován zájmu žáků a korigován vzhledem k možnostem školy. Jednalo se o semináře ze zeměpisu, matematiky, společenskovědní seminář, výtvarné techniky, informatiku, domácnost, technické kreslení a ruský jazyk. Na 2.stupni jsme nabízeli jeden nepovinný předmět - cvičení z českého jazyka, na 1. a 2.stupni 4 nepovinné předměty, resp. 4 x jeden - sportovní aktivity se zaměřením na kopanou. Na 1.stupni pracovaly kroužky : turistický, výtvarný, dyslektický a v rámci školní družiny šachový, sportovní a pracovních činností. Celkem docházelo 81 dětí. Na 2.stupni pracovaly kroužky ručních prací, ruského jazyka,

5 košíkové, odbíjené, redakce školního časopisu, sdružení zvědavců a přípravky na přijímací zkoušky z českého jazyka. Celkem navštěvovalo tyto kroužky 168 žáků. Kroužky na obou stupních jsou pro děti zdarma. Za zmínku stojí projekt "První třída nanečisto". Pro děti, které byly zapsány do naší školy do 1.tříd školního roku 2003/4, jsme zorganizovali šest setkání v období dubna až června, vždy 1x za 14 dní. Těchto setkání se pravidelně zúčastňovalo 49 dětí. Účelem byla pomalá adaptace na nové školní prostředí, seznámení s budoucími učitelkami, spolužáky, "doladění" školní připravenosti z hlediska zralosti funkcí důležitých pro správný nácvik prvotního čtení a psaní, navázat kontakt s rodiči, atd. Školní rok 2002/3 zakončili na 1.stupni všichni žáci úspěšně, na 2.stupni byl prospěch 79 žáků hodnocen s vyznamenáním (= 24%). Čtyři žáci 2.stupně neprospěli z matematiky a dva z českého jazyka. Pět z uvedených žáků zvládlo opravnou zkoušku a postoupili do vyššího ročníku. Jeden žák nezvládl opravnou zkoušku z matematiky a opakuje 6.ročník. Každoroční samozřejmostí je výuka plavání pro žáky 2. a 3.ročníku a lyžařský výcvik pro žáky 7.ročníku. Součástí výuky bylo branné cvičení, při kterém žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích (první pomoc, orientace v přírodě, hod na terč,...). Dni dětí připravili učitelé sportovní den. Během školního roku proběhly besedy na témata volba povolání (Úřad práce), drogy (Mise), Indie (Biograf Říčany). Ve spolupráci s OPPP v Říčanech proběhly pro zájemce z řad žáků 9.ročníku profesní testy. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje pozval žáčky 1.stupně na cvičení složek integrovaného záchranného systému. Na 2.stupni pracoval Klub mladých diváků, 37 dětí s pedagogy navštívili tři činohry (Národní divadlo, ABC, Divadlo v Celetné) a jeden balet (Národní divadlo). V předvánoční době jsme tradičně uspořádali týdenní vánoční výstavu prací žáků v MěKS. Některé třídy si vyjely do přírody, aniž by ošidily výuku (7.B,C, D, 8.C, 9.A,C). Dětem z 1.stupně byl nabídnut ozdravně poznávací zájezd do Španělska. Naši malí, ale již úspěšní fotbalisti měli možnost se zúčastnit sportovního kurzu v době podzimních prázdnin, o jarních prázdninách byli na lyžích, v červnu strávili týden na kolech a poslední týden hlavních prázdnin se uskutečnilo fotbalové soustředění. Odměnou jim bylo za celoroční snažení fotbalové show, které ho se zúčastnily takové osobnosti jako L.Vízek, R.Nečas, trenér Hřebík a další. Naše děti a učitele nenechávají lhostejné osudy jiných. Po povodních jsme mezi sebou vybrali ,-Kč a zaslali jsme ZŠ v Hořínu u Mělníka. Ve spolupráci s občanským sdružením Mraveniště jsme shromáždili hračky pro Dětský domov ve Strančicích. Od roku 1995 pracujeme pro hnutí Na vlastních nohou. Z výše uvedeného vyplývá, co všechno naše škola organizovala ve snaze poskytnout žákům co nejširší znalosti, dovednosti a jak jsme se snažili umožnit dětem rozvíjet jejich schopnosti, rozšiřovat jejich obzor poznání. Devítiletou školní docházku končilo 67 žáků v 9.ročníku a 1 žákyně v ročníku sedmém. Tito žáci se budou dále vzdělávat v gymnáziích (9), středních odborných školách (36) a učebních oborech (23). Z 5.ročníku nás opustilo 12 žáků (7 do říčanského státního gymnázia a 5 do gymnázia soukromého). Mezi úspěchy žáků patří vedle úspěšného přijetí na jimi vybraná studia i výsledky v soutěžích. Matematika : 18.ročník matematického korespondečního semináře (pí-komat)

6 - 1.místo - J.Macháček Pythagoriáda : 6.r místo - T.Pokorný, J.Prokop - dalších 11 žáků se zúčastnilo 7.r. - 8 žáků se zúčastnilo bez výraznějšího úspěchu Olympiáda : 6.r. - 4 žáci účast, všichni úspěšní řešitelé místo - J.Prokop (zbývajících 5 žáků bylo žáky gymnázií) 7.r. - 4 žáci účast, neúspěšní řešitelé 8.r. - 4 žáci účast, jeden úspěšným řešitelem -4.místo - J.Macháček 9.r. - 2 žáci účast, jeden úspěšným řešitelem místo - T.Klobásová = postup do krajského kola Krajské kolo : T.Klobásová byla i v tomto kole úspěšnou řešitelkou, umístila se na místě z 91 zúčastněných (na místě bylo 27 gymnazistů) Fyzika : "Dopplerova vlna" - družstvo "B" - 4.místo - družstvo "A" - 6.místo (pozn. 2. a 3.místo obsadila družstva gymnázií) Výtvarná výchova : Téma "Hodiny času" - Český zahrádkářský svaz - 5.A třída - 1.místo Literární soutěž : Téma "Požární ochrana očima dětí" - M.Ryška - 1.místo Tělesná výchova : Okres.kolo halové kopané : 4.místo Mc Donald s Cup : - ml.žáci - 3.místo - st.žáci - 2.místo Celkové pořadí škol - 3.místo Vybíjená : Okres.kolo - chlapci - 3.místo Basketbal : Okres.kolo - 5.místo Atletika : "Pohár rozhlasu" - okres.kolo : - ml.chlapci - 3.místo - st.chlapci - 6.místo - ml.dívky - 5.místo - st.dívky - 2.místo Přespolní běh - kat.dívek III - 4 účast, z toho T.Hlaváčková 3.místo kat.dívek IV - 4 ", z toho L.Jindráková 4.místo kat.chlapců III - 4 ", z toho M.Linek 4.místo kat.chlapců IV - 4 ", z toho P.Janků 4.místo

7 Stolní tenis: Okres.kolo - ml.chlapci - 5.místo - st.chlapci - 8.místo - ml.dívky - 2.místo - st.dívky - 3.místo Šachy : Krajské kolo družstev - 6.místo Jistě nám k výsledkům ve sportovních soutěžích pomohlo nové hřiště s umělým povrchem, které bylo otevřeno v loňském školním roce a v letošním roce na něm přibylo umělé osvětlení. Vedení školy vypracovalo koncepci školy na další čtyřletý úsek. S těžkým srdcem jsme museli své představy a cíle omezovat a přizpůsobovat podle finančních a prostorových možností školy. Stěžejním úkolem je zkvalitňování a modernizace výuky. Neméně důležitou úlohou je vytvoření co nejširší nabídky činností nad rámec vyučování (nepovinné předměty, kroužky, spolupráce s SK Umbro a dalšími zájmovými organizacemi). Při plnění cílů nám pomáhají odborníci z OPPP v Říčanech, ale i jiných pracovišť zabývajících se vývojovými problémy dětí, dále z úřadu práce, spolupracujeme se Zvláštní školou v Říčanech, vstříc nám vychází vedení státního gymnazia, dobré vztahy jsme navázali s Biografem Říčany a tradičně bezproblémově organizujeme a zúčastňujeme se akcí městského kulturního střediska a okresní knihovny v Říčanech. Tak, jak si pochvalujeme spolupráci s výše uvedenými organizacemi a dalšími nejmenovanými, tak máme nedobrý pocit se spolupráce s rodiči. Chápeme jejich pracovní vytížení a časové zaneprázdnění, ale v době ů, mobilních telefonů, faxů, atd. nechápeme, že si nenajdou čas na reakci na školní ankety, na nabídku konzultací učitelů a výchovných poradců v kteroukoliv dohodnutou dobu podle jejich možností, nezájem o práci dětí, nezájem o nabízené besedy o drogách, nezájem... Cestu do školy nacházejí často až ve chvíli, kdy už je téměř pozdě. Pozdě bývá v případech, kdy škola podle platné vyhlášky musí nahlásit policii podezření na šikanu nebo podezření na šíření drog. V obou případech jsme k tomu kroku museli přistoupit, a to jednou. Policie šetření odložila pro nezletilost žáků. Snažíme se o prevenci, ale bez spolupráce rodičů a veřejnosti to je skutečně velmi obtížné. Ve školním roce 2002/3 bylo na naší škole provedeno několik kontrol. Jednou nás navštívila Česká školní inspekce, třikrát okresní finanční úřad, dvakrát inspektoři bezpečnosti práce. Česká školní inspekce proběhla ve dnech Byly nám vytknuty nedostatky v modernizaci metod a forem výuky, což částečně vyplývá z nedostatku prostoru, neexistence odborných pracoven a nedostatku kabinetů. V závěru zprávy se píše : " Nejvýraznějším faktem nepříznivě ovlivňujícím práci školy je dislokace výuky a výchovy do několika, často velmi vzdálených

8 objektů." Kontroly FÚ Praha-východ zjistila porušení rozpočtové kázně z hlediska účelu ve výši 7.346,-Kč provedl kontrolu ve školní kuchyni a jídelně inspektor bezpečnosti práce pro Středočeský kraj. Vzhledem k tomu, že jsme tento provoz převzali od , přivítali jsme kontrolu jako možnost seznámit se a proniknout do problematiky nám nepříliš známé oblasti. Příliš nás ani nepřekvapily závěry, protože jsme se za necelé čtyři měsíce stačili zorientovat a nebylo v našich silách zajistit vše, co bylo evidentně v předchozích letech zanedbáno (chyběly revize, dokumentace, některé stroje byly používány přes zřejmé nebezpečí - plynové varné kotle, atd.). Vlastními silami a s pomocí zřizovatele jsme pokračovali v odstraňování zjištěných závad tak, aby od začátku školního roku pracovala školní jídelna spolehlivě a bezpečně nás navštívil další inspektor BOZP, tentokrát z ČMOS pracovníků školství v Praze 3. Kontrola sledovala personální zajištění úkolů BOZP, školení a instruktáže, roční prověrky BOZP podle ZP, školní úrazy, pracovní úrazy, dodržování stanovených pracovních podmínek, závodní preventivní péči, kategorizaci prací, provozní řád, prevenci rizik, osobní ochranné pracovní prostředky, revize a kontroly. Nápravná opatření a doporučení byla vyslovena při vyplňování tiskopisu školních úrazů v bodě č.14-16, dále nutnost vypracování seznamu zakázaných prací pro ženy, těhotné ženy a mladistvé. Bylo doporučeno, aby byl alespoň jeden pracovník proškolen v poskytování první pomoci a aby bylo vyhodnocování rizik prováděno podle nové metodiky. Kontrola také zjistila prošlou revizi elektroinstalace, el. spotřebičů a nářadí. Všechny zjištěné závady jsme ihned začali odstraňovat, doporučení jsme vzali na vědomí. Navíc jsme pokračovali v plánovaných pracech - opravy a údržba budov, zlepšení prostředí. V hlavní budově dokončil MÚ renovaci toalet. Ve sklepení jsme pokračovali v postupné sanaci, zavádění ÚT a vytváření potřebného zázemí provozu školy - sklady. Dokončili jsme přestavbu počítačové pracovny podle požadavků projektu MŠMT - Internet do škol. Zejména tato akce nám odčerpala peníze z rozpočtu, aniž jsme s tím předem mohli počítali (odstranění příčky, sjednocení podlahy s novou krytinou, zasekání nové elektroinstalace a počítačového vedení, vymalování, osazení novými dveřmi, vybavení žaluziemi, přikoupení nábytku). Pokračovali jsme také ve vylepšování hřiště s umělým povrchem u školy. Zajistili jsme zvýšení obvodových sítí, zřizovatel zajistil umělé osvětlení a po opakovaných stížnostech souseda jsme nechali zasíťovat hřiště zcela, takže nyní působí poněkud voliérově. Snahou vedení školy je také zpříjemnit zaměstnancům školy jejich působení na pracovištích a umožnit relaxaci. Z FKSP obdrží každý pracovník v jarním a podzimním období vitaminy, přispíváme zaměstnancům na obědy, pokud je odebírají v naší školní jídelně. K dispozici jsou permanentní vstupenky na koncerty pořádané MěKS Říčany, vstupenky na masáže a cvičení ve studiu Harmonie, permanentky do bazénu v Benešově,

9 přispíváme na rekreace, uspořádali jsme výlet vlakem na Český Šternberk, dokoupili jsme nádobí do sborovny. I když se snažíme, aby se žákům i zaměstnancům u nás líbilo, jsme omezováni částečně finančními možnostmi a především prostorově, jak bylo již výše prezentováno. Z pěti využívaných budov je školní v pravém slova smyslu pouze jedna, tzv. hlavní na Masarykově náměstí, postavená na začátku 20.století. Zbývající budovy sloužily jinému účelu (kulturní dům s restaurací, soudní budova s celami, mateřská škola,...) a mohou být považovány pouze za provizorní. Nelze považovat za vyhovující budovu pro třídy, která se nachází uprostřed náměstí, kde otevření okna = vpuštění výfukových plynů do třídy, nemluvě o hluku. Nelze považovat za vyhovující ani budovu, v které je školní družina. Tato stojí na křižovatce, bez pozemku, resp. zahrady nebo hřiště pro družinové děti. Bývalá mateřská školka je pro prvňáčky jistě příjemným prostředím pro přechod z mateřinek do "velké" školy, ale absence tělocvičny a jídelny nutí tyto malé děti ke stálým přesunům, což v praxi znamená zkrácení hodin tělocviku, komplikace při převádění mezi družinou, jídelnou, tělocvičnou nebo sportovní halou, případně doprovody na kroužky a jiné zájmové činnosti. Demografický průzkum města ukázal, že na rozdíl od celorepublikového trendu, počet dětí u nás roste. Je to zapříčiněno výstavbou, pracovní příležitostí a blízkostí Prahy. Jestliže je stav základního školství v současnosti v Říčanech nevyhovující, během několika let se bez postavení nové školy stane neřešitelný Příloha č.1 : Výroční zpráva o hospodaření školy Příloha č.2 : Přehled tříd

10 Příloha č.2 : Přehled tříd 1.ročník - 3 třídy - 56 žáků Olivova 1308 (bývalá MŠ) - 3 učebny se zahradou (velikost učeben nedovoluje naplnit třídy do počtu 30 žáků) 2.ročník - 2 třídy - 58 žáků ZUŠ - 1 učebna propůjčená (odpoledne výuka ZUŠ) Masarykovo nám.82-1 učebna 3.ročník - 3 třídy - 74 žáků Masarykovo nám.82 4.ročník - 3 třídy - 72 žáků Masarykovo nám.82 5.ročník - 3 třídy - 68 žáků Masarykovo nám.82-2 třídy Masarykovo nám.71-1 třída 6.ročník - 4 třídy - 93 žáků Masarykovo nám.71 7.ročník - 4 třídy - 93 žáků Masarykovo nám.71 8.ročník - 3 třídy - 73 žáků Masarykovo nám.71 9.ročník - 3 třídy - 67 žáků Masarykovo nám.71 Přijímáme žáky s trvalým bydlištěm v Říčanech a obcích spádově patřících pod město Říčany. Další zájemce přijímáme tak, aby nedošlo k nárůstu tříd. Vzhledem k prostorovým problémům jsme zrušili sportovní třídy a odborné pracovny, které mohly být využívány jako učebny kmenové. Tzn. že disponujeme v současné době pouze 1 malou tělocvičnou, 1 počítačovou pracovnou (přístup jedině přes jinou učebnu), 1 nevyhovující učebnou vaření, a to vše pro 28 tříd. V budově v Sokolské ul je umístěna školní jídelna, školní kuchyně a 3 oddělení školní družiny. Jedna malá učebna je využívána zvláštní školou. 4.oddělení školní družiny působí v odpoledních hodinách v budově 1.ročníku, tedy ve třídě, případně na zahradě.

11 ši.základní škola Říčany Masarykovo nám.71 Výroční zpráva za školní rok 2001/2 a zpráva o hospodaření v roce 2001 V červnu 2001 jsme završili šestileté období, na které jsme od vstupu do právní subjektivity ( ) měli vypracovanou koncepci školy. Byly naše koncepční záměry reálné? Pokud ano, splnily očekávání? Nově vypracovávaná koncepce na další období bude bez velkých změn navazovat na předchozí? Je potřeba něco změnit? Takových otázek je možno klást celou řadu. Museli jsme si na ně během prázdnin odpovědět, abychom vypracovali novou koncepci na období do roku 2005, která bude odpovídat ještě lépe našim představám, možnostem a novým požadavkům. Ve školním roce 2001/2 jsme učili podle schválených osnov MŠMT ČR - Základní školy, s využitím alternací pro rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů a rozšířenou výuku tělesné výchovy se zaměřením na kopanou. V ročníku se učilo 677 žáků ve 28 třídách. Je to o 15 žáků a 1 třídu více oproti roku předchozímu. Dochází k velké migraci žáků, zapřičiněné jednak přesunem žáků mezi školami z rozhodnutí rodičů, jednak nové výstavbě v našem městě a v jeho nejbližším okolí. Naši školu opustilo 74 žáků z 9.a 2 žáci z 8.ročníku, a to 7 žáků do čtyřletých gymnazií, 44 žáků do SOŠ a 25 žáků do SOU. Z 5.ročníku nastoupilo 13 žáků na osmiletá gymnazia (10 do státního a 3 do soukromého). Ze 7.ročníku složili úspěšně zkoušky a byli přijati 2 žáci do šestiletých gymnazií (1 do gymnazia Na Vítězné pláni a 1 do soukromého gymnazia Engl. school v Praze. Pedagogický sbor pracoval ve složení : Martin Caudr ÚSO 2.st. Tv Mgr.Dana Čapková VŠ 1.st. Jana Černohorská VŠ 1.st. důchodkyně Věra Doležalová ÚSO 1.st. Mgr.Jana Dynybilová VŠ 2.st. Č D Ivana Felbrová ÚSO 2.st. Tv Hv Rv

12 Dagmar Hofmanová VŠ 2.st. Ch důchodkyně Jana Hübnerová ÚSO 1.st. důchodkyně Mgr.Petra Jindrová VŠ 1.st. Mgr.Libuše Jeriová VŠ 2.st. M Pč Mgr.Lenka Kulhavá VŠ 2.st. A Hv Mgr.Josef Lodin VŠ 2.st. Tv Z Mgr.Tomáš Már VŠ 2.st. M Ch Z Jitka Medřická ÚSO 1.st. Mgr.Milena Medřická VŠ 2.st. M důchodkyně PaedDr.Jolana Melicharová VŠ 2.st. Č Ov Mgr.Gabriela Mráčková VŠ 2.st. M B Mgr.Anna Mrázová VŠ 1.st. důchodkyně Ing.Lucie Nejedlá VŠ 2.st. Ch N Vv Libuše Olmrová ÚSO 1.st. důchodkyně Mgr.Zuzana Pacovská VŠ 2.st. D Mgr.Anna Pelikánová VŠ 1.st. Mgr.Božena Petrová VŠ 2.st. Č N Jaroslava Pokorná VŠ 2.st. M F důchodkyně Mgr.Alena Postupová VŠ 1.st. Mgr.Martina Ritterová VŠ 1.st. RNDr Ivana Řehková VŠ 2.st. M N Mgr.Lenka Schickerová VŠ 2.st. M Inf Pč Iva Slezáková ÚSO 1.st. Mgr.Pavla Smejkalová VŠ 1.st. Mgr.Jana Svobodová VŠ 1.st. Mgr.Radana Šimčíková VŠ 1.st. Ing.Alena Šnajdrová VŠ 2.st. B Rv Mgr.Radoslava Vávrová VŠ 2.st. Č N Dagmar Vokněrová VŠ 2.st. M F důchodkyně Mgr.Jolana Wohlmuthová VŠ 2.st. Č A Ov Hana Žáčková VŠ 2.st. M F důchodkyně Jitka Červenková ÚSO ŠD Šárka Kapinusová ÚSO ŠD Jitka Nováková ÚSO ŠD Iva Skořepová ÚSO ŠD O provoz budov se starali : Elemír Ikri ÚSO školník (vedoucí správních zaměstnanců), topič, domovník, správce hřiště Marta Horká Z školnice, uklízečka, topička Lubomír Hübner ÚSO topič Miroslava Kadeřábková Z uklízečka Olga Rezková Z uklízečka Zdena Silagadzeová SO uklízečka Věra Voráčová SO uklízečka Pavla Vrbová ÚSO školnice, uklízečka, topička Zdeňka Zahradníková Z uklízečka Škola pracovala pod vedením ředitelky Mgr.Svatavy Škroníčkové a zástupkyň

13 PaedDr.Jany Helebrantové a Jany Žvejkalové. Veškerou administrativu, včetně PaM, inventarizace, archivace,... zajišťovala jediná pracovnice, paní Vladimíra Hampejsková. Účetnictví nám i nadále zpracovávala firma Ing.Jaroslav a Šimka z Velkých Popovic. Krátce se vraťme k zaměstnancům školy. V případě pedagogů se může zdát, že máme vysoký počet učitelů, ale skutečnost je taková, že mnozí pracovali na částečný úvazek. Škola má tak možnost zajistit větší aprobovanost výuky, případně zastupitelnost. Počet správních zaměstnanců odpovídá počtu budov, které provozujeme. I někteří správní zaměstnanci pracují pouze na částečné úvazky. Ve školním roce jsme k výuce využívali tyto budovy : tzv. hlavní budovu na Masarykově náměstí č.71, dále budovu bývalého soudu na Masarykově náměstí č.82, bývalou autoškolu Pod Školou č.1110, bývalou 1.MŠ U slunečnice v Olivově ulici č.1308, o tyto budovy jsme se i starali, protože je máme ve výpůjčce od MÚ Říčany. Jedna třída se učila se svolením pana ředitele Průchy v přízemí ZUŠ na Masarykově náměstí a tři oddělení školní družiny působí v přízemí budovy školní jídelny. Čtvrté oddělení školní družiny je umístěno odpoledne v pavilonu prvních tříd v bývalé mateřské škole. Na tělocvik děti docházejí do hlavní budovy, sportovní haly, na Sokolské hřiště a na nové hřiště s umělým povrchem u hlavní budovy. Děti prvních tříd využívají i zahradu u "své" budovy a školní družina docházela do tělocvičny zvláštní školy. Není jednoduché zkoordinovat veškerý provoz školy, sestavit rozvrhy. Bez obětavosti, zodpovědnosti a kázně všech bychom se neobešli. Vzhledem k napjatým prostorovým podmínkám školy jsme se rozhodli, že letošní školní rok je alespoň na čas posledním, ve kterém jsme měli zřízené speciální sportovní třídy. Nadále zachováme tzv. "matematické třídy". Stále hledáme řešení, jak končit vyučování co nejdříve po poledni. Proč? Aby byl čas na zájmovou činnost, ať už nabízenou školou nebo jinými říčanskými či mimoříčanskými organizacemi a děti přicházeli nebo přijížděli domů v rozumnou denní dobu. Aby konec vyučování navazoval na autobusové a vlakové spoje a děti stihly bez problémů oběd ve školní jídelně. Ve školním roce 2001/2 jsme dětem nabízeli mimo povinných předmětů : - nepovinné předměty : 2x "sportovní aktivity" - odděleně pro žáky 1.a 2.stupně (páni uč.lodin a Caudr) - kroužky : 2x týdně košíkovou (paní uč.schickerová), 1x týdně odbíjenou (paní uč.žáčková), 1x týdně"domácnost" (vaření, prostírání,...) (paní uč.jeriová), 1x týdně atletiku (paní učitelka Felbrová, 1x týdně sdružení Zvědavců (paní učitelka Černohorská), 1x měsíčně turistický (celodenní sobotní výlet) (paní uč.hübnerová a Postupová). Paní učitelka Wohlmuthová vedla Klub mladých diváků a přibližně 1x měsíčně s dětmi navštěvovala představení některého pražského

14 divadla. Zájezdů se pravidelně zúčastňovalo 40 žáků ze ročníku. Pro zájemce z řad dětí obou stupňů zorganizovaly paní učitelky Čapková, Postupová a Smejkalová ozdravný a poznávací zájezd do Španělska. V rámci výuky dojížděly děti 2. a 3.ročníku pod dozorem svých třídních učitelek na kurzy plavání do bazénu v Praze - Hostivaři. Zájemci ze 7.ročníku byli na týdenním lyžařském kurzu v Krkonoších ve Velké Úpě. Vedoucím kurzu byla paní zástupkyně Helebrantová. Instruktory byli paní učitelka Schickerová, pan učitel Lodin a dva instruktoři, které zajistila cestovní agentura Babička. V době jarních prázdnin uspořádali páni učitelé Lodin a Caudr pod záštitou SK Umbro ještě jeden lyžařský kurz pro zájemce z celého 2.stupně. Tradičně se kurz uskutečnil v Jánských Lázních V červnu, po uzavření klasifikace, opět páni učitelé Lodin a Caudr zorganizovali týdenní cyklistický kurz pro chlapce z 2.stupně. A do třetice titíž páni učitelé zajistili v srpnu chlapcům naší školy organizovaným v SK Umbro pobyt zaměřený na kopanou v Jánských Lázních. Většina vyučujících se snaží dětem výuku co nejvíce zpestřit. Žáci jezdili na exkurze, besedovali, navštěvovali výstavy, konzerty, soutěžili, organizovali charitativní akce, apod. Není možné vyjmenovat vše, čeho se naši žáci zúčastňovali. Vždyť jen exkurzí bylo uskutečněno přibližně přes jedno sto. Zmíníme ty ojedinělé - písničky a povídání pánů Svěráka a Uhlíře, vánoční konzert v kostele, vánoční konzert žáků J.Bardy, besedy o O.Pavlovi, o islámu, pořady o muzikálech, o Indii, atd. Při zajišťování akcí spolupracujeme s MěKS v Říčanech, říčanským kinem, různými agenturami, ale i jednotlivci. Tradičně naše děti pokračovaly pod vedením paní učitelky Šimčíkové v práci pro hnutí Na vlastních nohou. Všichni jsme měli možnost vidět v ČT slavnostní otevření školy pro kosovské děti, kterou společnými silami znovuobnovili naši vojáci za prostředky, které dodalo "Hnutí". Všechny školní i mimoškolní aktivity byly součástí Protidrogového programu, který vypracovala paní učitelka Šnajdrová. I v loňském roce paní učitelka ve spolupráci s občanským sdružením MISE uskutečnila řadu besed a školení pro žáky a zájemce z řad učitelů a rodičů na téma drogy. Nesmíme pominout ani reprezentaci školy, i když se nejedná o jednu z našich priorit. V předvánočním čase je veřejností očekávaná tradiční výstava prací našich žáků a učitelů, kterou pod vedením paní učitelky Jeriové připravovaly s dětmi paní učitelky Kulhavá a Schickerová. Opět výstava nezklamala, ale máme další nápady, především organizačního charakteru, kterými chceme příští výstavu oživit. Děti z 1.stupně uspořádaly malé

15 představení u jesliček na náměstí v předvánoční době. Podobnou tradicí se stává "fotbalová show" na závěr 1.pololetí. Za veškerou organizací stojí pan učitel Lodin s pomocí pana učitele Caudra. Známé tváře kulturního, sportovního a politického života se ve fotbalových mužstvech objevují bok po boku našich malých fotbalistů. A kdo letos vyhrál? To přece není zdaleka tak důležité, jako radost nad dobrými výkony, setkání s fotbalovými idoly a rodičovská pýcha nad čilostí a snahou potomků. Málo viditelná, ale o to záslužnější, byla spolupráce školní družiny pod vedením paní vychovatelky Červenkové s obyvateli Senioru. Svými výtvarnými dílky proteplovaly děti prostory budovy. Paní učitelka Černohorská s dětmi přišla na jaře do Senioru přivítat jaro básničkami, písničkami a drobnými výstupy. Totéž si děti zopakovaly v říčanském domově důchodců a na sokolské besídce. Reprezentací školy byla účast žáků na olympiádách a soutěžích, případně přátelských sportovních utkáních. Uvádíme jejich přehled s uvedením pouze nejlepších výsledků Matematika - Pražská střela - matematická olympiáda - okres.kolo - kat.z m.,... - kat.z7-6.m.,... - kat.z m.,... Klokan - kat.klokánek - 1. a 3.místo Pythagoriáda : - kat.6.r m.,... - kat.7.r m.,... Fyzika Dopplerova vlna Český jazyk - literární soutěž - Husova knihovna Říčany - okres.kolo I.kat. Tělesná výchova Šachy - region.kolo - v 1.a 2.kat místo - ve kat místo Ping-pong - okres.kolo : ml.žáci - 7.místo ml.žákyně - 4.místo st.žáci místo st.žákyně - 4.místo Košíková - 2x přátelská se stát.gymnáziem - okres.kolo - chlapci - 6.místo

16 Kopaná - okres.kolo Mc Donald s Cup - mladší - 2.místo - starší - 2.místo - přátelské utkání s mužstvem Anglie - přátelské utkání s mužstvem Belgie Dopravní soutěž - okres.kolo - st.žáci - 10.místo Školní turnaj v přehazované Vybíjená - okres.kolo - chlapci - 2.místo - dívky - 6.místo - školní turnaj Výtvarná výchova Téma "Nákup" - vyhlásila společnost Ahold Téma "Šikana" - pořádaná MV ČR Aby učitelé a žáci měli za daných okolností co nejlepší podmínky pro svou práci, prováděli jsme převážně v době prázdnin opravy a stavební úpravy. Nutno podotknout, že nás značně omezují v rozletu finanční možnosti. Městský úřad zajistil dokončení rekonstrukce WC v hlavní budově chlapeckými záchody v druhém patře. Za obnovu tarasu s plotem, a s tím spojené rozšíření příjezdové cesty k bývalé autoškole, může také náš zřizovatel. Naše škola začala ze svého rozpočtu postupnou výměnu dveří do tříd v hlavní budově - letos proběhla výměna v 1.poschodí. Ministerská akce "Internet do škol" nás donutila přemýšlet o zvětšení počítačové pracovny. Výsledkem byl projekt, při kterém došlo ke zbourání příčky mezi pracovnou a kabinetem fyziky, sjednocení povrchu, položení nové krytiny, vymalování a doplnění žaluzií. Museli jsme najít nové prostory pro kabinet fyziky (přepažená část chodby u půdy) a čeká nás ještě doplnění pracovny nábytkem. Nutností byl i kompletní nový rozvod elektřiny, včetně revize. V hlavní budově a budově 1.tříd proběhlo odborné ošetření a nátěry vstupních dveří, v budově 1.tříd i oken. Ještě se vraťme krátce k "Internetu do škol". Chápeme, že došlo k časovému skluzu vzhledem k prázdninovým povodním, ale... Našich devět plně funkčních počítačů bylo odpojeno z pevné linky Internetu, programy, se kterými jsme pracovali nelze - alespoň zatím - použít do nových počítačů, každá polovina počítačů je pojištěna u jiné pojišťovny, každou polovinu má spravovat jiná firma, integrace počítačů není zajištěna a o všem se teprve "jedná". Celkově lze říci, že informovanost a organizace celé akce se nám jeví nedostatečná a nedomyšlená. Co říci na závěr. Snažíme se pracovat i ve ztížených podmínkách dobře. Spolupracujeme s městským úřadem, školským úřadem a nově i s krajským úřadem. Přestože dochází k organizačním změnám v našich nadřízených složkách, vše

17 probíhá hladce a provozu školy se nedotýká. Zpracovala :... Mgr.Svatava Škroníčková ředitelka školy Přílohy : 1. Učební plány Základní školy 2. Zpráva o hospodaření v roce 2001 Výroční zpráva za školní rok 2000/1 a zpráva o hospodaření v roce 2000 V loňském školním roce navštěvovalo naší školu 662 žáků ve 27 třídách. Do čtyř oddělení školní družiny docházelo 104 dětí. Ze 76 žáků, kteří završili devítiletou školní docházku (z toho 3 v 8.ročníku), bylo přijato 8 na gymnázia, 37 do SOŠ a 31 do SOU. Dalších 9 žáků bylo přijato z 5.ročníku a 1 ze 7.ročníku na víceletá gymnázia. První stupeň (1.- 5.ročník) se soustředí na všeobecnou přípravu dětí. V závěru 5.ročníku se mohou děti se svými rodiči rozhodnout pro jednu z několika variant dalšího vzdělávání. Jednou z možností je zvládnutí přijímacího řízení na státní nebo soukromé gymnázium. Druhou volbou mohou být třídy se sportovním (fotbalovým) nebo studijním (přírodovědným) zaměřením. Třetí možností je pokračovat v tradiční výuce podle učebního plánu Základní školy. Součástí výuky je nabídka plaveckého a lyžařského výcviku, které se uskutečňují v případě dostatečného zájmu dětí. V našem případu probíhá plavecký výcvik ve 2.a 3.ročníku a výcvik lyžařský v ročníku sedmém. Další exkurze a výjezdy v rámci osnov pořádají jednotliví vyučující. Nejrozsáhlejší časově i počtem účastníků je lyžařský zájezd fotbalových tříd v době jarních prázdnin, týdenní cyklistické soustředění fotbalových tříd v

18 červnu a týdenní soustředění v čase hlavních prázdnin, vše organizované panem učitelem Lodinem a Caudrem. Děti nižších ročníků nejsou ochuzeny. Uskutečnil se týdenní výjezd za poznáním a rekreací k moři do Španělska pod vedením paní učitelek Čapkové, Nejedlé a Smejkalové. Mimo povinných předmětů jsme našim žákům nabízeli poměrně širokou a pestrou škálu napovinných předmětů a kroužků, vše samozřejmě zdarma. Na 1.stupni se jednalo o práci v hnutí Na vlastních nohou, pracovaly dva kroužky přírodovědné a jeden turistický. Specifickým bylo Sdružení zvědavců objevující a navštěvující neznámé, ale zajímavé osobnosti žijící v našem městě. Na obou stupních probíhal nepovinný předmět Pohybové aktivity. Na 2.stupni pracovaly kroužky košíkové, odbíjené, domácích prací a dva kroužky Internetu. Všechny kroužky a nepovinné předměty jsou v tělocvičně od 7 hodin nebo odpoledne po 14 hodině. Zájem žáků, resp. rodičů žáků, začíná převyšovat naše možnosti. Přestože hledáme stále nová a nová provizorní řešení a pracujeme na sedmi pracovištích (hlavní budova, bývalé budovy soudu, autoškoly a 1.MŠ, v ZUŠ, v budově školní jídelny a ve sportovní hale), nestačí to poptávce a museli jsme poprvé v historii školy přistoupit k nepopulárnímu opatření a nepřijmout všechny žáky, kteří se dostavili k zápisu do 1.ročníku. I tak jsme vědomě porušili pedagogické a hygienické zásady, protože ve dvou 1.třídách je po 29 dětech. V příštím školním roce budeme muset pečlivěji zvažovat počet dětí v 1.třídách a držet se hygienických norem (1 žák = 1, 65 m 2 ) Pedagogický sbor pracoval pod vedením ředitelky Mgr.Svatavy Škroníčkové a zástupkyň PaedDr.Jany Helebrantové a Jany Žvejkalové ve složení : Marie Bimková VŠ 2.st. B Aj Martin Caudr ÚSO 2.st. Tv Mgr.Dana Čapková VŠ 1.st. Mgr.Zuzana Čásenská VŠ 2.st. Z Tv Jana Černohorská VŠ 1.st. důchodkyně Věra Doležalová ÚSO 1.st. Mgr.Jana Dynybilová VŠ 2.st. Čj D Ivana Felbrová ÚSO 2.st. Tv Dagmar Hofmanová VŠ 2.st. Ch B důchodkyně Jana Hübnerová ÚSO 1.st. důchodkyně Mgr.Libuše Jeriová VŠ 2.st. M Pč Mgr.Lenka Kulhavá VŠ 2.st. Aj Mgr.Josef Lodin VŠ 2.st. Tv Z Mgr.Tomáš Már VŠ 2.st. M Ch Mgr.Milena Medřická VŠ 2.st. M důchodkyně Mgr.Gabriela Mráčková VŠ 2.st. M B Mgr.Anna Mrázová VŠ 1.st. důchodkyně Ing.Lucie Nejedlá VŠ 2.st. Ch Nj Libuše Olmrová ÚSO 1.st. Mgr.Zuzana Pacovská VŠ 2.st. D Mgr.Anna Pelikánová VŠ 1.st. Mgr.Božena Petrová VŠ 2.st. Čj Nj Jaroslava Pokorná VŠ 2.st. M F důchodkyně Mgr.Alena Postupová VŠ 1.st. Lenka Prchalová VŠ 2.st. B Pč Mgr.Martina Ritterová VŠ 1.st. Mgr.Lenka Schickerová VŠ 2.st. M Pč Inf Mgr.Pavla Smejkalová VŠ 1.st. Mgr.Jana Svobodová VŠ 1.st. Mgr.Radana Šimčíková VŠ 1.st. Ing.Alena Šnajdrová VŠ 2.st. B Rv Mgr.Radoslava Vávrová VŠ 2.st. Čj Nj

19 Dagmar Vokněrová VŠ 2.st. M F důchodkyně Mgr.Jolana WohlmuthováVŠ 2.st. Čj Aj Ov Hana Žáčková VŠ 2.st. M F důchodkyně Jitka Červenková ÚSO vych. Šárka Kapinusová ÚSO vych. Jitka Nováková ÚSO vych. Iva Skořepová ÚSO vych. O provoz budov se starali : Elemír Ikri ÚSO školník, správce, topič Marta Horká Z školnice, topička, uklízečka Lubomír Hübner ÚSO topič Miroslava Kadeřábková Z uklízečka Olga Rezková Z uklízečka Zdena Silagadzeová SO uklízečka Věra Voráčová SO uklízečka Pavla Vrbová ÚSO školnice, topička, uklízečka Zdeňka Zahradníková Z uklízečka O hospodaření, agendu PaM a veškerou administrativu se starala Vladimíra Hampejsková, která také spolupracovala s námi najatou účetní firmou ing.šimka z Velkých Popovic, který nám je dobrým nejen finančním, ale i daňovým poradcem. Dobré vztahy máme s oběma nadřízenými organizacemi - MÚ Říčany a referátem školství OÚ Prahavýchod. Vyučování po celý rok probíhalo podle zvonění, které bylo povoleno na výjimku ještě v osmdesátých letech, což v praxi znamenalo, že některé hodiny a přestávky byly kráceny. Vedení školy se informovalo na referátu školství o pokračování výjimky a dostalo odpověď, že vzhledem k integrované dopravě není důvod již výjimku prodloužit. Po zavedení všech předepsaných časů (vyučovací hodina 45 minut, přestávka min.10 minut, po 2. nebo 3. vyučovací hodině přestávka min.20 minut) se vyučování prodloužilo o 25 minut. V letošním školním roce jsme také museli poprvé přistoupit k nepopulárnímu omezení při zápisu do 1.ročníku. Prostorové podmínky nedovolily otevřít více než dvě první třídy. I když jsme obě třídy naplnili přes hygienickou normu učeben, nemohli jsme vyhovět všem rodičům o zápis do naší školy, což vyvolalo pochopitelně nespokojenost, která vyvrcholila nutností stanovit spádovost říčanských základních škol. Městský úřad v Říčanech jednoznačně určil, že obě základní školy, které zřizuje, musí přednostně přijímat děti s trvalým bydlištěm v Říčanech a obcích pod Říčany spadající. V nejzazším případě stanovil MÚ pro naši školu jako spádový obvod jižní část města ohraničenou železniční tratí a Olivovou ulicí a Voděrádky, Krabošice, Zděbrady, Kuří a Jažlovice. Prostoro vé podmínky naší školy jsou stále obtížněji řešitelné. Přesto se snažíme dětem nabídnout něco navíc. Je to v zájmu nás všech, protože drogy a s tím spojené násilí a kriminalita stále nejsou na ústupu. Jediný účinný prostředek vidíme v zájmové činnosti, v poskytnutí lepší varianty při výběru, jak zaplnit svůj volný čas. Mimo již dříve uvedených nepovinných předmětů, kroužků a zájezdů jezdí žáci 2.stupně na divadelní představení do Prahy s Klubem mladých diváků, zúčastňují se dlouhodobé zeměpisné soutěže Eurobus a soutěží ve vědomostních soutěžích. Všechny uvedené

20 aktivity jsou součástí Protidrogového programu naší školy, jehož koordinátorkou je ing.šnajdrová. Musíme konstatovat, že spolupráce nebo aktivity ze strany OPPP Praha - východ a MÚ Říčany po prvotním rozjezdu ustaly. Škola ale v tomto směru pracuje se stále stejným úsilím dále, plán prevence je plněn podle plánu v jednotlivých předmětech, do kterých je rozpracován, tedy nejen v mimovyučovacích činnostech. Není možné pominout reprezentaci školy, kterou je tradiční vánoční výstava, jejímiž organizátorkami jsou paní učitelky Jeriová, Kulhavá a Schickerová. Fotbalová show pod taktovkou pana učitele Lodina si udržela tradiční úroveň a přivítali jsme mnoho známých osobností mediálního světa. Vítání jara pro obyvatele pečovatelského domu opět uspořádala paní učitelka Černohorská se svými žáky. O dětské výkresy rozjasňující společenskou místnost našim starším spoluobčanům se starají děti školní družiny se svými vychovatelkami Vraťme se ještě k soutěžím a výsledkům, které hovoří nejen o schopnostech jednotlivých žáků, ale i práci učitelů jednotlivých předmětů a předmětových komisí. Matematika Okresní kolo olympiády 6.ročník - 1.místo - J Rosol 2.místo - M.Rákosník 3.místo - J.Macháček 7.ročník - 8.místo - T.Klobásová místo - D.Marušáková 8.ročník - nezúčastnili jsme se 9.ročník - 3.místo - L.Jirák Krajské kolo : místě - L.Jirák Pythagoriáda 6.ročník místo - J.Rosol místo - A.Fridrichová místo - V.Kudrna místo - K.Snížková 7.ročník místo - T.Klobásová místo - P.Janků Chemie Okresní kolo olympiády 3.místo - T.Olivová 8.místo - M.Janků Český jazyk Okresní kolo olympiády 24.místo - P.Heřmanovská 26.místo - B.Vocelová

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http:// www.zs-ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-14 Zpracoval: Mgr. Pavel Bednář podpis:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 2010 2 I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace o č innosti a hospodař ení školy č innost za školní rok 2006 2007 hospodař ení za kalendář ní rok 2006 Mozartova 24 Jablonec

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více