ˇ R ımsk e pr avo Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ˇ R ımsk e pr avo Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011"

Transkript

1 Římské právo Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011

2 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Římské právo a základy novodobého práva soukromého, vyučovaného na právnické fakultě UK. Text vytvořili sami studenti prvního ročníku, nemusí tedy být i přes veškeré korektury zcela správný a autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za výsledek zkoušky. Texty byly vytvořeny na wiki studentů PF UK Celý seznam otázek je členěn do dvou částí. Student si u zkoušky losuje vždy jednu otázku ze skupiny I. a jeednu otázku ze skupiny II. Korektura - Michael Košnar a Fanda Tikal - najdete tam např. tipy na nejproblematičtější otázky a časté chyby, které studenti dělají Literatura: Kincl, Jaromír; Urfus, Valentin; Skřejpek, Michal: Římské právo, C.H.Beck. Urfus, Valentin: Historické základy novodobého práva soukromého, C.H.Beck. Balík, Stanislav: Rukojet k dějinám římského práva a jeho institucí, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. Frýdek, Miroslav: Praktická cvičení z řísmkého práva, KEY Publishing. Soubor vygenerován: , 17:36 2

3 Obsah 1 Skupina I Prameny práva za republiky Lex duodecim tabularum Lex a plebiscitum Lex Plebiscitum Iurisprudentia za republiky Edictum Edikt praetorský Edikty v době císařské Státní zřízení za republiky Obyčeje v římském právu Magistratury Královské období 14 Republika Principát Dominát Comitia Comitia curiata.. 16 Comitia centuriata 17 Comitia tributa 17 Concilia plebis Praetor Dělení římského práva Periodizace římského státu 18 Periodizace římského práva Další dělení Rozděluje se na právní oblasti Ius gentium, ius honorarium Ius gentium (právo národů) Ius honorarium (právo honorární) Ius civile Prameny práva za principátu Constitutiones principum Iurisprudentia za principátu Prameny práva za dominátu Codex Theodesianus Citační zákony Iurisprudentia za dominátu Corpus Iuris Civilis Novus Iustinianus codex (Codex) Digesta seu Pandectae Institutiones seu Elementa Codex Iustinianus repetitae praelectiones Justiniánské novelly Tria volumina (tři svazky zákonů) Nedostatky justiniánských kodifikací Další informace 26 Osud CIC Digesta Historie Formální uspořádání látky Obsahová stránka Glosátoři Prameny práva po zániku ZŘŘ Vývoj římského impéria a římského práva po zániku ZŘŘ

4 OBSAH OBSAH Důvody obnovení zájmu o ŘP Glosátoři Komentátoři Představitelé komentátorů Mos gallicus Rozdíly: glosátoři a komentátoři mos gallicus Představitelé mos gallicus Usus modernus pandectarum (UMP) Představitelé UMP Teoretická a dogmatická stanoviska obecnoprávní vědy UMP Německá pandektistika Právní věda pandektního práva = německá pandektistika Pandektní systém soukromého práva Kodifikace ve SŘŘ / Německu Představitelé německé pandektistiky Kodifikace římského práva Právní subjektivita v římském právu Způsobilost k právnímu jednání v římském právu Omezení způsobilosti k právnímu jednání v římském právu Význam věku v římském právu Právní postavení žen v římském právu Tutela Cura Právnické osoby Capitis deminutio Personae sui iuris a personae alieni iuris Agnatio Druhy příbuzenství v římském právu Švagrovství (affinitas) Gentilita 1.41 Cognatio Linea recta (linie přímá) Linea transversa (obliqua, collateralis; linie pobočná) Servi Vznik otroctví 46 Zánik otroctví Manumissio Propuštěnci (libertini) Trojí status římského občana Matrimonium Překážky manželství Absolutní 51 Relativní Manus Majetkové vztahy mezi manžely Zákaz vzájemného darování Věno Pacta dotalia dotální úmluvy Donatio ante nuptias Pater familias. 54 Patria potestas Mancipace (při pohledu na práva osob) Nemanželské děti Peculium Actiones adiecticiae qualitatis - noxální ručení Noxální ručení (Noxae datio) Adjektické žaloby (actiones adiecticiae qualitatis) Negotium pojem a druhy Právní jednání Předpoklady právního jednání Typizace právního jednání Negotium obsah Podmínky právního jednání Condicio Právní účinky podmínek Modus Dies a tempus Dies.. 62 Tempus

5 OBSAH OBSAH 1.57 Náležitosti právního jednání podle římského práva Způsobilost osob k právním úkonům Projev vůle v zákonem určené formě Obsah jednání musí být právně přípustný Neplatnost a naříkatelnost právního jednání Projev vůle v římském právu formy a vady Právně významné projevy vůle Formální a bezforemné způsoby projevu vůle Vady vůle a projevu Error Error essentialis Pohnutky právního jednání ) Vis ac metus (násilí a strach) ) Dolus podvod Zastoupení v římském právu Neplatnost právního jednání v římském právu Culpa Bona fides Použití dobré víry Vývoj a charakter římského civilního procesu Soudní organizace ve starověkém Římě Obecné zásady a pojmy Klasifikace soudních procesů Procesní strany Průběh procesu Aby se strany procesu dostavily k soudu Kdo a jak soudí Kdy se soudí Problém místní příslušnosti soudů Legisakční proces Legisakční proces a jeho specifika Legisakce Exekuce v legisakčním řízení Formulový proces Formulový proces a jeho specifika Zdroje Actiones Klasifikace žalob 78 Promlčení žalob Actiones in rem Actiones in personam Klasifikace osobních žalob Actiones poenales Formula Části formule Litiscontestatio Účinky Majetková exekuce Cognitio extra ordinem Rozdíly oproti předchozím typům řízení Mimořádné prostředky magistrátské Interdicta Interdicta jako mimořádný prostředek magistrátský Interdicta jako ochrana držby Mimosoudní vyřešení sporu Interdikty Restitutio in integrum Praetorské stipulace Receptum arbitri Svémoc. 88 Transactio Skupina II Res - pojem a dělení Základní dělení Dělení res in commercio Res extra commercium Res divini iuris - věci božského práva

6 OBSAH OBSAH Res humane iuris - věci lidského práva Pojem věcných práv Právní úprava nemovitostí Dominium - obsah a charakter Dominium - druhy Kviritské vlastnictví Bonitární vlastnictví Rozdíly mezi kviritským a bonitárním vlastnictvím Vlastnictví k půdě Vlastnictví osob, které nebyly římskými občany Rei vindicatio Actio publiciana in rem Actio Publiciana in rem Actio negatoria Omezení vlastnického práva Condominium Spoluvlastnictví (communio, condominium) Zánik Derivativní způsoby vzniku vlastnictví Hlavní způsoby Další způsoby Ochrana vlastnického práva Kviritští vlastníci Bonitární vlastníci Další prostředky ochrany Mancipatio Užití Jde o právní jednání: In iure cessio Jde o právní jednání: Traditio Jde o právní jednání: Originární způsoby vzniku vlastnictví Nález pokladu Smíšení (commixtio) Specifikace Nabytí plodů Occupatio Bonitární vlastnictví Usucapio Preskripce Accessio Fructus Zánik vlastnictví Possessio pojem a obsah Detence Klasifikace držby Odvozená držba Ztráta držby Possessio ochrana Klasifikace interdikt Vynutitelnost interdikt Iura in re aliena Servitutes Rysy Klasifikace služebností Výkon služebnosti, pojem držby služebnosti Vznik služebností Zánik služebností Ochrana služebností Servitutes praediorum Klasifikace pozemkových služebností Servitutes personarum Ususfructus Superficies a emphyteusis Superficies Emfyteusis Vývoj emfyteutického práva Obligatio pojem a druhy Druhy Obsah obligace

7 OBSAH OBSAH Obligace alternativní X generická Obligace dílná X nedílná Obligace úroková Náhrada škody Naturální obligace Obligatio vznik Subjekty obligace Obligatio zajištění Osobní zajištění obligace Ve snaze zlepšit postavení věřitele Ve snaze poskytnout věřiteli hospodářskou jistotu Převod obligace Novace Procesní zastoupení Cesse Převzetí dluhu Zánik obligace Solutio Novatio Compensatio Confusio Prominutí dluhu Concursus duarum causarum lucrativarum Další způsoby Solutio Prodlení Prodlení dlužníka Prodlení věřitele Když se plnění stane po vzniku obligace nemožným Novatio Zástavní právo Věcná práva Obligační práva Vznik, obsah a zánik zástavního práva Pignus Hypotéka Contractus pojem a druhy == 48. Delictum == Předpoklady vzniku deliktu Verbální a literární kontrakty Kontrakty verbální Kontrakty literární = písemné Reálné kontrakty Typová vázanost Mutuum a usurae Mutuum Žaloby Úroky (Usurae) Commodatum Žaloby Precarium Depositum Konsenzuální kontrakty Emptio venditio Povinnosti kupce Povinnosti prodatele Pacta adiecta Pozor! Předmět kupní smlouvy Právní vady věci u kupní smlouvy Faktické vady věci u kupní smlouvy Locatio conductio Locatio - conductio rei Locatio - conductio operarum Locatio - conductio operis Lex Rhodia de iactu Societas a consortium Societas Consortium

8 OBSAH OBSAH 2.62 Mandatum Povinnosti mandatáře Povinnosti mandanta Ukončení Žaloby Mandatum qualificatum = úvěrový příkaz Innominátní kontrakty Rei permutatio Transactio Precarium Contractus aestimatorius Negotiorum gestio Obligationes quasi ex contractu Bezdůvodné obohacení Obligationes quasi ex delicto Druhy kvazideliktů Condictiones sine causa Pacta Pacta adiecta Constitutum debiti Recepta Pactum de iureiurando Pacta legitima Odpovědnost při reálných kontraktech Titulus a modus Vztah titulu a modu Jak se projevují v kupní smlouvě Titulus Delicta praetoria Vis ac metus Dolus Rapina Calumnia Furtum Objektivní předpoklady furta Subjektivní předpoklady furta Žaloby z krádeže Damnum iniuria datum Iniuria Actio iniuriarum aestimatoria Principy dědického práva Minislovníček dědického práva Testamentární způsobilost Aktivní testamentární způsobilost Pasivní testamentární způsobilost Testament pojem a druhy Civilní testamenty Praetorské testamenty Justiniánská úprava Testament obsah Formální požadavky v klasické době Osoba ustanovená dědicem Případy dělení pozůstalosti při nejasnostech Možnost vázání dědice podmínkou Testament - zrušení a neplatnost Počáteční neplatnost Následná neplatnost Dědická substituce Substituce obecná (vulgární) Substituce pupilární Substituce kvazipupillární Legatum a fideicommissum Legatum Fideicommissum Kodicil Předmět odkazu a omezení míry odkazů Nabytí odkazu, jeho neplatnost a odvolání Univerzální fideikomis Práva nepominutelných dědiců Formální práva Materiální práva

9 OBSAH OBSAH Querella inofficiosi testamenti Sloučení FP a MP justiniánskou novellou Intestátní posloupnost civilní Posloupnost intestátní (zákonná) Civilní intestátní posloupnost Intestátní posloupnost praetorská Posloupnost intestátní (zákonná) Praetorská intestátní posloupnost Intestátní posloupnost justiniánská Posloupnost intestátní (zákonná) Justiniánská intestátní posloupnost Pozůstalost obsah 166 Ležící pozůstalost Pozůstalost nabytí Přijetí dědictví (aditio - adice) Převod delace Odmítnutí dědictví Vydržení dědictví (usucapio pro herede) Odnětí dědictví (ereptorium) Kollační povinnost Mortis causa donatio Heredes ) Domácí dědicové ) Extraneové - heredes extranei Spoludědicové a jejich postavení Právní ochrana dědice A Slovníček 173 9

10 Kapitola 1 Skupina I 1.1. Prameny práva za republiky obyčejové právo královské zákony (leges reagiae) - v době království (8.stol p.n.l.) zprávy o nich jsou jenom legendy přenášející legislativní republikánské zkušenosti do dob minulých vlastní dějiny římského práva začínají až kolem poloviny 5. století př. n. l. vydáním LDT Lex duodecim tabularum (od pol.5.stol.p.n.l., relevantní význam do justiniánských kodifikací) - viz 1.2 pontifikální interpretace (důležitá dvě století po vydání LDT) - viz 1.2 (dole), a 1.4 komiciální legislativa (510 p.n.l n.l.) - viz 1.3 ius honorarium (od 367 p.n.l., relevantní význam do 129 n.l.) - viz otázka 1.10 a 1.12 senatus consulta - usnesení senátu, klíčová role za principátu, v podstatě nahradily zákony z komitií, později jen oratio principis a za dominátu vytlačeny císařskými konstitucemi - viz otázka 1.14 a 1.17 * Kincl, Urfus, Skřejpek Římské právo, str = Zákon dvanácti desek 1.2. Lex duodecim tabularum nejstarší kodifikace římského obyčejového práva (ius civile) právo primitivní, tvrdé, kazuistické, nerozlišuje patricije a plebeje právo agrární společnosti neobsahoval veškerá pravidla, nýbrž jen to sporná, nejasná či zatím málo vžitá VZNIK: pro problémy s interpretací obyčejového práva, především pak pro jeho zneužívání ze strany patricijů navrhl Gaius toto sepsat, 451 p.n.l. zvolena desetičlenná komise decemvirů (asi půlka plebejců), nefungovaly jiné magistratury, pozastavena nepsaná práva (i právo provokace), 450 p.n.l. návrh předložen na 10 bronzových deskách a schválen, pro neúplnost prodloužen mandát decemvirů na další rok, vypracovali další dvě desky X nenechali je schválit, vládli si po svém, proto byli svrženi, 449 p.n.l. 12 desek schváleno a vystavěno na fóru OBSAH: 1.-3.deska právo procesní, rodinné a dědické (emancipace syna z moci otcovské, zavádí zákonné dědické právo nejbližšího agnáta, zákaz sňatku plebejů a patricijů - zrušen 445 p.n.l.), majetkové (nezná vydržení), 8. trestní (rozdíl mezi vraždou a zabitím), správa a náboženství, všechochut OSUD: desky se nejspíš roztavily při požáru Říma, nikdy nebyly fyzicky obnoveny; známe ovšem citace (např. v Gaiově učebnici), k dispozici je i úplná rekonstrukce díla VÝZNAM: formulace hmotně i procesně-právních principů, orientace na soukromé právo, jediným pramenem práva až do Codexu Theodosianus, inspirace pro pozdější kodifikace, pontifikální interpretace - zákoník vykládali kněží, měli na to monopol, začíná se rodit římská právní věda, postupně přecházeli k interpretaci tvořivé (př. emancipace syna z moci otcovské - Z12D stanovil, že moc otcovská trvá nad synem doživotně, avšak trojí prodej syna vede k jejímu zániku; díky pontifikální interpretaci se tento institut změnil na běžně užívaný nástroj dobrovolného rozvázání otcovské moci) * učebnice str

11 1.3. LEX A PLEBISCITUM KAPITOLA 1. SKUPINA I 1.3. Lex a plebiscitum Lex zákon, pl. leges o zákonech v pravém smlova smyslu hovoříme pouze v souvislosti s komiciální legislativou od království až do konce 1.stol. n.l. (jediný, kdo byl za principátu oprávněn svolávat comitia a navrhovat na nich zákony, byl císař; ten byl v této věci velmi zdrženlivý) přijímany na centurijním, tributním a plebejském shromáždění 1.9 zákonodárná iniciativa - konsulové, praetoři, plebejští tribunové a někdy i cenzoři; navrhovatel zákona = rogator 1 LEGISLATIVNÍ PROCES promulgace - zveřejnění textu zákona rogatorem + oznámení termínu hlasování (mezi zveřejněním a jednáním min.24 dní) recitace - navrhovatel přečetl text zákona diskuze se nepřipouštěla - doplňky či změny nemožné rogator tak často začlenil do vítaného návrhu nepopulární opatření s vidinou pravděpodobnějšího přijetí snažil se tomu zabránit lex Caecilia Didia (98 p.n.l.): zákon má být monotematický a nesmí spojovat rozdílná ustanovení v jeden celek hlasování podle centurií nebo tribuí, nutná prostá většina - při jejím dosažení vyhlásil úředník zv. renuntiatio výsledek zákon nabýval ihned platnosti a zpravidla také účinnosti, mohla však být stanovena vacatio legis ne publikace - domněnka obeznámenosti římských občanů s textem zákonu po recitaci na shromáždění forma: vyryty na kovové desky název: podle gentilního jména navrhovatele, resp. navrhovatelů (např. Caesaovy zákony = leges Iuliae) platnost zákonů: Lex posterior derogat priori. OBSAH: praescriptio - technická data (datum přijetí zákona, jméno rogatora...) rogatio - vlastní ustanovení zákona sanctio - postup proti tomu, kdo zákon poruší DĚLENÍ PODLE SANKCÍ: leges perfectae - zákony dokonalé, mají sankci (trest + neplatnost) leges minus quam perfectae - protizákonné jednání je trestné, přesto platné leges imperfectae - chybí sankce Plebiscitum usnesení plebejského tributního shromáždění (concilia plebis tributa) původně závazné pouze pro plebeje 287 p.n.l. na základě Lex Hortensia došlo k sjednocení legislativního procesu, kdy plebiscita stejně jako zákony byly schvalovány senátem předem... některá plebisicta měla klíčový význam - např. Lex Aquilia de damno poč. 3.stol.p.n.l. upravuje protiprávní poškození cizího majetku poškozený má nárok na náhradu nejvyšší ceny, kterou měla poškozená věc za poslední měsíc zákon počítá se situací, kdy někdo přímým fyzickým působením zničí věc není potřeba ani úmysl X platí i v absurdním případě z Digest na útesu stojí dva lidé, jeden drží v ruce drahý šperk, druhý ho praští do ruky, aniž by se dotkl šperku, který následně spadne do moře zákon prohluboval nauku o příčinné souvislosti chybí prameny 2 = právní věda za republiky 1.4. Iurisprudentia za republiky 11

12 1.5. EDICTUM KAPITOLA 1. SKUPINA I interpretace obyčejového práva původně monopolem pontifiků (kněží) - právo považováno za božské, pontifikové jako jediní znali římský kalendář (nepsaný, určoval, který den má jaký právní charakter - zda bylo možno podávat žalobu, zda nebylo možno podávat žalobu či zda se nesmělo dělat vůbec nic) tento monopol narušila až laická jurisprudence, 253 p.n.l. se římským veleknězem stal poprvé plebejec(tiberius Coruncanius), začal veřejně dávat odpovědi na právní dotazy, učinil z právní vědy vědu veřejnou, praktickou a laickou činnost římských právníků: AGERE - pomoc při výběru žaloby, formulaci námitek, jak postupovat na soudě CAVERE - nabádání k opatrnosti, jak se vyhnout konfliktům (mimosoudní jednání)-tzv. kautelární jurisprudence RESPONDERE - výklad sporných otázek, interpretace textu zákonů charakteristické je pro činnost právníků úzké spojení s praxí tato činnost zprvu kazuistická, později se případy začaly zobecňovat a vytvářely se principy a pravidla = regulární jurisprudentia od 2. stol. literatura, která se pokouší třídit a syntetizovat materiál na vyšší úrovni - významné je především dílo právníka Quinta Mucia Scaevoly, který zpracoval problematiku římského práva civilního * učebnice str Edictum edikt = obecně jakákoliv vyhláška úředníka, který má imperium, tj. nejvyšší nařizovací pravomoc úředníci s imperiem - praetor, konsul, diktátor Edikt praetorský = vyhláška, soupis procesních institutů aplikovatelných na soudě (žaloby, námitky) 3 ius honorarium masa práva tvořená edikty městského praetora sepsal jej při nástupu do funkce, platnost na 1 rok X následující praetoři si uvědomili, že to co se osvědčilo pro jednoho, může fungovat i pro ně praetor vázán ekvitou (aequitas = smysl pro vyšší spravedlnost) v posledních 2 stoletích republiky se staly nejvýznamnějším pramenem soukromého práva ius gentium masa práva tvořená edikty cizineckého praetora upravovaly vztahy Římanů s cizinci, resp. cizinců s cizinci na území římského teritoria především normy obligačního práva postupně se začaly používat i mezi Římany samotnými Edikty v době císařské jako jediný republikánský pramen práva si aspoň po nějaký čas udržel původní význam úředníci se soudní pravomocí vydávali edikty až do doby císaře Hadriána okolo roku 130 n.l. právník Salvius Iulianus byl na Hadriánův příkaz pověřen zrevidovat edikty městského a cizineckého praetora, kurulských aedilů i správců provincií vzniká Věčný Hadriánův edikt (Edictum perpetuum Hadriani) - závazný, měnit jej šlo pouze se souhlasem císaře zastavení dalšího vývoje honorárního práva císař přebral moc magistrátů mohl stejně jako oni pouze navrhovat zákony, ne je vydávat X měl ius edicendi = právo vydávat vyhlášky constitutione principum jedním typem edicta principis = vyhlášky upravující otázky vztahujíc se na celou říši nebo jen část, zpravidla otázky veřejné správy, ale i soukromé a veřejné právo Edictum Theodorici donedávna se počítala mezi leges Romanae barbarorum soupis norem římského práva závazná nejen pro Římany, ale i pro Góty zdrojem 3 kodexy (Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus) + Paulovy Sentence text není zapsán v původní podobě, ale ve formě výkladu 4 12

13 1.6. STÁTNÍ ZŘÍZENÍ ZA REPUBLIKY KAPITOLA 1. SKUPINA I původně připisován ostrogótskému králi Theodorichu X nejnovější průzkumy ukázaly, že pochází z vizigótského prostředí * Otázky ke státnicím od Errorka; * učebnice str , 27-28, Státní zřízení za republiky cca 510 p.n.l p.n.l. (počátek vlády Oktaviána Augusta) TŘI SLOŽKY STÁTNÍHO ZŘÍZENÍ (nepředstavujme si to jako klasickou dělbu moci, šlo o ideální spojení demokracie, aristokracie a monarchie - viz Polybios, obecky): 1. lidová shromáždění demokratický prvek, viz. 1.9 comitia curiata comitia centuriata comitia tributa concilia plebis (tributa) 2. senát původně funkce poradní a výkonná - připravoval zasedání komitií a prováděl jejich usnesení za republiky zesílil správa financí, hospodaření se státním majetkem, zahraničně-politická jednání, otázky náboženství, vliv na římskou armádu, kontrola činnosti komitií a schvalování návrhu zákonů (původně měli senátoři právo vetovat zákon přijatý komitii 300 lidí může pozměnit vůli všech římských občanů blbá nálada 339 p.n.l. změna, zákon šel nejdřív do senátu na předběžné schválení, poté do komitia, kde byl definitivně schválen) členství - doživotní, za království náčelníci jednotlivých rodů, od republiky členové jmenováni (králem, pak konzuly, od 4.st.p.n.l. cenzory) z řad bývalých magistrátů (od 312 p.n.l. i plebejci), počet původně 300 (pak i 600, 1000) sám se nemohl sejít, musel být svolán v čele princeps senatus - řídí zasedání X nemůže hlasovat usnesení senátu = senatus consulta (SC) - nemají sílu zákona, senát nemá výkonnou moc X de facto závazná pro úředníky, senát disponoval státními financemi, v případě neposlušnosti úředníka jej zkrátil o náhrady na výkon funkce (ten byl jinak bezplatný, čestný) 3. magistratury úřady, viz. 1.8 princip volitelnosti, anuity, bezplatnosti, kolegiality patricijské vyšší - konzul, praetor, censor (volí c. centuriata) + diktátor (jmenuje konzul se souhlasem senátu) nižší kurulský aedil, kvestor (volí c. tribunata) plebejské plebejský aedil, tribun lidu (volí concilia plebis tributa) chybí prameny 1.7. Obyčeje v římském právu obyčej = vzorec chování dlouhodobě zachovávaný, kterému je přičítána domněnka závaznosti náležitosti: usus longaevus - dlouhodobé užívání opinio necessitatis - všobecné uznání opinio iuris - uznání ze strany státní moci a s tím spojené vymahatelnosti rozdíl mezi obyčejem a právním obyčejem tkví v tom, že právní obyčej obsahuje vymahatelnost ze strany státní moci podle obyčejových pravidel žili Římané po dlouhá staletí, která předcházela vzniku republiky (královské období) primitivní nepsané právo, často sakrální charakter, zejména v sankcích mystické tresty (hrozily prokletím, propadnutím pachatele božstvům atd...) těsné spojení s náboženskými představami, považovány za božské právo prvními znalci tohoto práva byli kněží, v Římě pontifikové - dbali na dodržování obyčejových norem, interpretovali je; tuto primitivní pravovědu pěstovali jako tajnou, laikům nepřístupnou 13

14 1.8. MAGISTRATURY KAPITOLA 1. SKUPINA I od počátku 3.st.p.n.l. se znalost práva stala i laickou záležitostí intenzivní interpretační činnost Zákona 12 desek - kvůli zneužívání práva ze strany patricijů, viz 1.2 JUSTINIÁNSKÉ OBDOBÍ: vedle CIC uznáváno teoreticky i právo obyčejové, jeho význam však nebyl velký (etnicky, hospodářsky i civilizačně nejednotná říše) obyčeje vznikaly pouze jako lokální (místní) jako takové tedy nemohly mít povahu obecně závazných norem v samotných místech (i velké oblasti) měly obyčeje úlohu rozhodující příklad obyčejového pravidla v ŘP: ženě se věno vrací za všech okolností, a to i když to nebylo vymíněno (vyvinulo se z praxe, v souvislosti s rozšiřováním volných manželství, kdy se ženy chtěly majetkově pojistit v případě rozvodu a vymiňovaly si vrácení věna stipulací) * errorkovy státnicové otázky; * učebnice ŘP, strany 2, 14, 51, Magistratury Královské období úředníky volí comitia curiata, rozkvět úřednictva až za republiky patří mezi ně i král, velitelé jízdního vojska... královská moc zaniká někdy koncem 6.století, král je nahrazen konzuly Republika vznik nových typů lidových shromáždění a likvidace politického významu kurijních komicií příznak etatizace římského společenství magistratury - politický význam, vedení římského státu platí principy: kolegiality - úřad obsazen několika kandidáty, úředník nemohl jednat na vlastní pěst, o každém záměru se musel radit s kolegy, realizovat bylo možné jen to, na čem se dohodli všichni všichni mají tzv. ius intercessionis - právo intercese, tj. zakročit, zabránit provedení plánu, se kterým všichni úředníci nesouhlasili annuity - dočasnosti, zpravidla 1 rok (výjimkou cenzoři - 18 měsíců - a diktátor - 6 měsíců) bezplatnosti - výkon úřadu se pokládal za poctu (latinsky honor, odtud honores úřady, ius honorarium právo vzniklé činností úředníků), to dovolovalo účast na úřadech pouze lidem zámožným volitelnosti - voleni lidovým shromážděním PATRICIJŠTÍ MAGISTŘI VYŠŠÍ volí je comitia centuriata, náleží jim imperium (tj. přikazovací a zakazovací moc, krom cenzorů - ti imperium nemají) konzulové (510 p.n.l. - konec 1.stol. n.l.) původně jeden, poté dva nejvyšší správci, vrchní velitelé vojska, náboženské fce, svolávali senát a komitia, zpočátku sestavovali seznam občanů a senátorů až do 450 p.n.l. jediní úředníci s jurisdikcí (povolují/nepovolují projednat žalobu), poté sbor 10 decemvirů, po sepsání LDT vojenští úředníci s mocí konzulskou (8-10 čl.) 367 p.n.l. Lex Licinia Sextia - obnovení konzulátu (2, jedním z nich plebej, už ne soudní pravomoc) + vznik úřadu praetora (menší kolega konzulů, nahrazovali konzuly, kteří neusátle válčili mimo město; soudní pravomoc ve fázi in iure - povolování/zamítání žalob) praetoři viz 1.10 censoři (444 p.n.l. - konec 1.stol. n.l.) dva, tento úřad považován za vrchol politické kariéry, obvykle bývalí konzulové nemají imperium vedou cenzus = evidence římských občanů podle majetku, na základě něho pak rozdělováni do majetkových tříd

15 1.8. MAGISTRATURY KAPITOLA 1. SKUPINA I později nové pravomoce vedou a kontrolují senátorské album, dohlíželi na dobré mravy Římanů mohli udělit důtku (nota censoria), spravovali některé úseky státních financí fungovali jako dvojice - odpadl-li jeden censor, musel druhý abdikovat voleni jednou za 5 let na dobu 18 měsíců, poté jejich kompetence přecházela zejména na konzuly diktátor ( p.n.l.) jediný všemocný velitel, měl zjednat co nejdříve pořádek, a to i za cenu porušování lidských práv a svobod jmenován jedním z konzulů se souhlasem senátu v případě ohrožení tato mimořádná magistratura zaniká po vyřešení problému, po 6 měsících od zvolení, nebo s koncem úřední lhůty konzula, který jej jmenoval (kvůli mimořádné koncentraci moci, aby nebyla zneužita) všichni úředníci mu jsou podřízeni, jsou pozastavena veškerá veřejná práva (i právo provokace - odvolat se z rozsudku trestního soudu k lidovému shromáždění) je omezen akorát velitelem jezdců, kterého si sám vybere diktatura zakázána na věčné časy zákonem Marca Antonia NIŽŠÍ volí je comitia tributa, nemají imperium, pouze potestas, tj. nižší nařizovací pravomoc, i pro ně platí princip annuity, kolegiality a bezplatnosti kvestoři (království - konec 1.stol. n.l.) jejich počet kolísal - již za království (stíhali hrdelní zločiny), od 5.stol.p.n.l. 4 (2 spravují státní pokladnu, dva doprovází konzuly do války a spravují polní pokladnu), ve 3.stol.p.n.l. 8, za Sullovy diktatury 20 - narůstání úkolů ve správě Itálie i provincií i úkoly speciální - provádění cizích návštěvníků po Římě, ukládání desek s texty nových zákonů do archivu kurulští aedilové (367 p.n.l. - konec 1.stol. n.l.) dva, policejní funkce - dohled nad pořádkem na ulicích a tržištích mají soudní pravomoc v tržních záležitostech, tvoří kolegium se 2 plebejskými aedily péče o zásobování a trh PLEBEJŠTÍ MAGISTŘI plebejští tribunové (494 p.n.l. - cca 30 p.n.l.) původně 4, později 10 chrání zájmy plebejců proti patricijům, voleni plebejským lidovým shromážděním ius auxilii - právo pomáhat postiženým ius intercessionis - právo vetovat opatření patricijů, které by mohlo škodit plebejcům ius coercendi - právo trestat každého, kdo by neuposlechl příkaz tribuna právo svolávat plebeje do lidových shromáždění později právo svolávat k zasedání senát, po Lex Hortensia právo navrhování nových norem plebejští aedilové (494 - cca 30 p.n.l.) dva, v kolegiu s kurulskými aedily voleni plebejským shromážděním správci plebejských chrámů a pokladů v nich uložených (aedes = budova, chrám) apparitores pomocné úřednické síly (písaři, hlasatelé... ) dostávají plat, fce neznamenala poctu Principát republikánské magistratury se nemohly významněji uplatnit, zčásti zanikly, zčásti se udržely (konzulové pouze správní a soudní fce, rozvoj činnosti praetorů pozastaven Věčným Hadriánovým ediktem), ale ztratily jakýkoliv politický význam - nemohly nadále svolávat lidová shromáždění a navrhovat zákony úředníky vybírá císař, dostávají plat správci provincií ze stavu jezdeckého - procuratores ze stavu senátorského - praesides praefectus Aegypti - správce nejdůležitější provincie - Egypta, velmi rozsáhlé pravomoci správa města praefectus Urbi policejní prezident praefectus annonae zásobování Říma 7 15

16 1.9. COMITIA KAPITOLA 1. SKUPINA I praefectus vigilum hlava požární policie kurátoři pro různé záležitosti (vodovody, veřejné budovy...) osobní kabinet úředníci rozděleni do oddělení podle záležitostí, kterým se věnují a rationibus hospodářství a finance a libellis vyřizování žádostí soukromých osob vůči panovníkovi ab epistulis odpovědi na dopisy a memoriam zaznamenávání panovníkových rozhodnutí praetoriáni osobní stráž, v čele praefectus praetorio Dominát reorganizován císařský dvůr, císař volně jmenuje úředníky s dlouhými jmény comes sacrarum largitionum spravuje veřejnou pokladnu comes rei privatae spravuje soukromou pokladnu magister officiorum v čele vojenské gardy a dvorského služebnictva quaestor sacri palatii náčelník císařského paláce, tvorba práva a vydávání zákonů 8 * učebnice ŘP, strany Comitia na území Říma existovaly různá comitia (neboli lidová shromáždění), každé bylo organizováno na jiném principu, mělo jiné pravomoci a úkoly, výsadní postavení v jiné době (království a republika, za císařství ztratily význam) chápány jako demokratický prvek (senát aristokratický, konzulové monarchistický - viz Polybios) lidová shromáždění, která vznikla vedle shromáždění kurijního - tedy centurijní, tributní a plebejské, byly od samého počátku republiky chápány jako nejvyšší orgán římského státu, comitia centuriata a tributa pak reprezentovala všechen populus Romanus, rozhodovala proto i o všech významných problémech státního života politická praxe časem ukázala, že shromáždění jsou vrcholným orgánem pouze v teorii, již způsob organizace dávala převahu lidem majetným a společensky vlivným, tito lidé si osvojili praktiky jak shromáždění obcházet či zneužívat postupně se objevovaly slabiny - rozrůstání počtu obyvatel a jednání se tak stále více účastnili pouze obyvatelé Říma, občané z míst vzdálenějších vzácně (shromáždění ztratila povahu národní reprezentace), rozmohla se korupce, mnoho účastníků za účast pobíralo odměny či dary, obchodování s hlasy naposledy shromáždění svolána v době císařství za Tiberia (syn Augusta Oktaviána) - 96 n.l. schválen poslední zákon z komicií souvisí s otázkami - 1.3, 1.6 Comitia curiata kurijní shromáždění, na principu rodovém, doba královská kurie = nejvyšší organizační jednotka, seskupení příbuzných rodů (těch bylo 300), k cílům vojenským, náboženským a politickým, 1 kurie se skládala z 10 rodů, bylo jich tedy 30, 10 kurií pak tvořilo kmen (lat. tribus) a spojením tří latinských kmenů vznikl podle tradice populus Romanus (národ římský) nejvyšší orgán, rozhodování o všech problémech římské pospolitosti, o válce a míru, přijímání nových občanů, o adopcích a testamentech, volbě úředníků apod. kurie vystupovaly jako hlasovací jednotky - každá měla jeden hlas, který po debatě a hlasování uvnitř kurie vyhlašoval curio, to byl něco jako vrcholný představitel kurie rozhodovala prostá nadpoloviční většina, tedy více jak patnáct kurií jednání obvykle řídil král účast - pouze muži, schopni vojenské služby za republiky ztratila na politickém významu, vytlačeny ostatními shromážděními lex curiata de imperio - kurijní zákon o nejvyšší moci, čas od času i v období, kdy již shromáždění nebylo příliš významné, jakýsi zmocňovací zákon, který dával konsulům a praetorům právo k výkonu nejvyšší moci, spíše formalismus (vydáván i v období republiky, jedna z mála zbylých funkcí) romanus.jpg ΩΩ Γromanus.jpgGraphicf ile(typejpg) 9 16

17 1.10. PRAETOR KAPITOLA 1. SKUPINA I Comitia centuriata centurijní/setninové shromáždění, organizované na majetkovém principu, spojeno s dobou římské republiky původně vojenská organizace s některými politickými oprávněními, později však i hlasovací a daňová, přelomem reformy Servia Tulia - rozdělil veškeré obyvatelstvo do šesti majetkových tříd (classes), poté se ke každé majetkové třídě přiřadil určitý počet centurií (hlasovacích jednotek), bez ohledu na početnost třídy -ΩΩΓoprava.jpgΩΩ -ΓopravaGraphicf ile(typejpg) image centurií příslušelo jezdcům a první třídě při rozhodování prosté nadpoloviční většiny znamenalo převahu majetných Římanů (timokratický princip) centurie se dále dělily uvnitř tříd: (a) centurie starších (seniores) - méně početné členstvo, bylo jich více (b) centurie mladších (iuniores) - více početné členstvo, radikálnější tím, že tu byli zastoupeni patricijové i plebejové, znamenal jejich vznik významný krok k jejich zrovnoprávnění shromáždění svolávali nejvyšší úředníci pravomoci (a) přijímání nových zákonů (b) volba nejvyšších státních úředníků (c) vyhlášení války, schválení míru (d) odvolací instance u hrdelních zločinů - pokud občanovi byla uložena pokuta nebo trest smrti, mohl se odvolat k tomuto shromáždění (viz právo provokace) (e) udělování státního občanství Comitia tributa tributní shromáždění, organizované na principu územním, doba římské republiky ve vyvinuté podobě z doby republiky je toto shromáždění organizováno podle městských a venkovských okresů, tedy podle bydliště římských občanů okresů bylo celkem venkovských (bohatí statkáři) + 4 městské (žádný nemovitý majetek) - převaha aristokracie svoláváno nejvyššími magistráty, vyjímečně některým z pontifiků (při volbách nejvyšších kněží) podobné pravomoci jako centurijní shromáždění, projednávala však zpravidla jenom záležitosti méně závažné pravomoci (a) volba nižších úředníků (hlavně kvéstorů a aedilů) (b) schvalování zákonů (často o soukr. právech) (c) odvolací instance při odsouzení k pokutě 11 Concilia plebis plebejské shromáždění, zvláštním typem, nepřístupné patricijům původ nejasný, původně se organizovali dle kurií, poté dle tribuí (proto se jim někdy říká concilia plebis tributa) plebiscita - usnesení plebejského shromáždění, původně závazná pouze pro plebeje, ale jak se rozdíly mezi patriciji a plebeji vyrovnávaly, byla plebiscitům přiznána závaznost obecná pravomoci 1. volba plebejských úředníků - plebejští aedilové (2), plebejští tribunové (od 494 p.n.l., každoročně 10) 2. přijímání plebiscit 3. souzení drobnějších trestných činů 12 * Učebnice Římské právo (Kincl, Urfus, Skřejpek), strany Praetor vyšší patricijský úředník, zřízen od roku 367 p.n.l. na základě Lex Licinia Sextia 17

18 1.11. DĚLENÍ ŘÍMSKÉHO PRÁVA KAPITOLA 1. SKUPINA I politik bez právního vzdělání, nechává si radit od právníků, funkční období = 1 rok POČET: původně 1 praetor, od roku 242 p.n.l. 2 praetoři praetor urbanus městský, řeší pouze spory římských občanů, svou činností rozvíjí ius honorarium praetor peregrinus cizinecký, spory, v nichž alespoň jedna strana je cizinec, rozvíjí ius gentium s rozšiřováním říše vzniklo 16 členné kolegium mají mezi sebou právo intercesse FUNKCE: organizuje soudní spor, v první části soudního řízení (in iure) rozhoduje o nároku žalobce podat žalobu a o závažnosti námitek žalovaného, posuzuje otázky právní (jaký trest by náležel potenciálnímu pachateli)a předkládá stranám sporu seznam možných soudců (pokud se nedokáží domluvit, určí jej sám) v druhé části sporu (apud iudicem) pak soudce posoudí otázky faktické (vina, nevina) a vynese rozsudek zabývá se procesní stránkou práva - soudní prostředky (žaloby, námitky) i mimosoudní (interdikta - odebíral držbu majetku, zakazoval stavbu, přiděloval dědicům pozůstalost...) každý praetor při nástupu do úřadu vypracuje edikt = vyhláška praetora, soupis procesních institutů (jaké žaloby a jaké námitky bude za svého funkčního období uznávat); původně mohl vyhlášku během roku měnit, poté (r 67.) již nemohl, po vydání Věčného Hadriánova ediktu (129 n.l.) již praetoři nemohli rozvíjet dále svůj edikt zabývá se praktickou stránkou práva, reaguje na sociální změny a v jejich důsledku doplňuje či dokonce mění civilní právo, zmírňuje jeho tvrdost a formálnost (např. civilní dědické právo zprvu upřednostňovalo agnátské vztahy, zcela opomíjelo kupříkladu nemanželské děti či vzdálenější příbuzné; praetorské dědické právo dávalo přednost kogniátským vztahům, rozšířilo také okruh osob povolávaných jako intestátní dědicové) osobně bych vztah praetorského práva k tomu civilnímu přirovnal ke vztahu anglické equity ke common law prétorská equitas prétorův smysl pro spravedlnost souvisí s 1.12, 2.8, 1.78, 1.79 chybí prameny Dělení římského práva Periodizace římského státu období královské (753 př.n.l. 510 př.n.l.) Tarquinus Superbus, etruský král, vyhnán období republiky (510 př.n.l. 27 př.n.l.) Octavianus se stává císařem období císařství (27 př.n.l. 476 n.l.) principát (31 př.n.l. 284 n.l.) Dioklecián císařem dominát (284 n.l. 476 n.l.) zánik západořímské říše Periodizace římského práva 1. období práva archaického (753 př.n.l. 146 př.n.l ) počátky nejasné, trvá asi až do punských válek (146 př.n.l.) založeno na obyčejovém právu 2. období klasické (146 př.n.l st. n.l. ) právo je v rukou praetora, který je aplikuje a často i upravuje vznikají všechna odborná pojednání právníci mají velký vliv u dvora 3. období poklasické (3. st. n.l. 476 n.l.) postupná vulgarizace práva nevznikají žádné nové odborné texty, špatné opakování už napsaného 4. období justiniánské (527 n.l. 565 n.l.) vydán Kodex, Digesta, Instituce a novelly

19 1.11. DĚLENÍ ŘÍMSKÉHO PRÁVA KAPITOLA 1. SKUPINA I Další dělení méně jasné hranice, překrývání v jiných otázkách Právo psané a nepsané hranice mezi nimi není ostrá, normy nepsaného práva se často implementovaly do psaného právo nepsané (ius non scriptum) hlavně obyčejová pravidla sakrálního charakteru udržováno díky víře v jeho správnost a vhodnost právo psané (ius scriptum) Z12D, dále tvořeno lidovými shromážděními komiciální legislativa, senatus consulta, císařské konstituce (edicta principis, mandata, decreta, rescripta), praetorské a místodržitelské edikty a edikty kurulských aedilů Ius a fas fas soubor lidských představ o tom, co je milé římským bohům dáno bohy, jakési právo božské, ustanovení sakrálního charakteru upravuje náboženské poměry, stanoví sankce především náboženské povahy předchází vzniku ius ius právo vytvářené lidmi pro lidi, profánní (nenáboženský) obsah, právo světské, všední vytvořeno pro lidi, upravuje lidské vztahy a jednání dále se dělí další dělení níže bude již dělením ius mos morálka Soukromé a veřejné právo ius privatum soukromé právo, to, co se týká zájmů soukromníků, to, co prospívá jednotlivcům římské právo je hlavně právem soukromým reguluje osobní i majetkové vztahy mezi jednotlivci právo rodinné, věcné, obligační a dědické dělení soukromé práva podle Gaia 1. právo týkající se osob 2. právo týkající se věcí 3. právo týkající se žalob obligační a dědické právo ius publicum právní pravidla, která se týkají záležitostí státu státní zřízení, správa státu, poměry jednotlivců ke státu, právo ústavní, právo správní, právo trestní právo veřejné je to, které prospívá státu, to, co se týká římského státu Ulpianus: veřejné právo je to, co je v zájmu státu, soukromé právo je to, co slouží jednotlivému člověku Papinianus: právo veřejné je to, co nemohou jednotlivci změnit svými úmluvami Právo subjektivní a objektivní subjektivní právo oprávnění jednotlivce v rámci objektivního práva (např. ius connubii a ius commercii, osobní právní postavení jednotlivce) objektivní právo soubor právních norem a právních institucí, iura populi Romani - právní řad římského státu Rozděluje se na právní oblasti ius civile právo platící pro všechny římské občany 1.13 ius gentium právo regulující styk Římanů s cizinci a cizinců s cizinci na území Říma 1.12 ius naturale Ulpianus: Právo společné všem lidem, ale i všem ostatním živočichům. ius honorarium na rozdíl od ostatních obsahuje pouze normy ius privatum 1.12 * Michal Skřejpek: Římské právo v datech, 1997 (str.5-10); * Kincl, Urfus, Škrejpek: Římské právo, 1995; * Výpisky vakobobři; * errorkovy státnicové otázky

20 1.12. IUS GENTIUM, IUS HONORARIUM KAPITOLA 1. SKUPINA I Ius gentium, ius honorarium Ius gentium (právo národů) římský právní systém vychází z personality práva cizinci na území Říma bez ochrany, s rozrůstáním říše, směny a obchodu nutno revizovat princip personality právní ochrana cizinců (hlavně v otázkách obchodních) - praetor peregrinus (cizinecký praetor) a provinční správci (praesides provinciarum), nemožnost použití norem římského práva vydávány edikty je to tedy římské právo určené k regulaci styku Římanů s cizinci, resp. cizinců s cizinci na teritoriu římského impéria zdroje: právo cizích národů + obyčeje středomořských obchodníků + civilní římské právo + nově vytvořené normy + místní obyčeje v provinciích vzniká jako nová masa práva vymezující se proti ius civile, ius gentium je méně formální, jednodušší, pružnější - snaha usnadnit obchod (žádné formule, stačila pouze vůle stran a cíl)- pro svou jednoduchost a rozpracovanost obligačního práva přejímáno do ius civile týká se pouze obligačního práva; ostatní právo striktně na principu personality práva postupem času ius gentium právem obecným, přístupným všem svobodným bez rozdílu; od 2.stol. n.l. se ztotožňuje s právem přirozeným (Gaius), většina právníků je však odděluje Ius honorarium (právo honorární) jediným zákonodárcem v Římě byla lidová shromáždění, mnoho norem ale vzniklo ve skutečnosti soudní praxí a ediktální činností praetorů, kurulských aedilů praetor měl možnost vytvářet právo v rámci soukromého soudního řízení, a to v jeho první části (in iure) praetor zvážil, zda je nárok žalobce legální (má oporu v zákoně) a zda námitky žalovaného jsou dostatečně závažné, pokud ano, nabídne stranám album iudicum (seznam soudců), pokud se strany neshodnou, zvolí soudce sám strany se shodnou, co je nutno považovat za sporné, praetor tuto dohodu potvrdí a klasifikuje spor z hlediska práva (litiskontestace = určení právního základu sporu a jeho hypotetické vyřešení) vydá soudci příkaz k vyřešení sporu časem zákon zaostává za vývojem společnosti případy bez podkladu v zákoně či zastaralý nespravedlivý zákon praetor využívá imperia a dovoluje řízení i bez opory v zákoně či odmítá přežité normy (při rozhodování veden aequitas smysl pro vyšší spravedlnost a prosazování obecného prospěchu) tato praxe základem tzv. praetorského ediktu praetorský edikt vyhlášky vydávané praetorem (s pomocí profesionálních znalců práva) při nástupu do funkce, zavazovaly pouze vydavatele, nicméně osvědčené způsoby přejímali i následující praetoři soupis procesních institutů, které praetor bude daný rok uznávat (žaloby, námitky, interdikta) platily rok, každý praetor měl svůj edikt po r. 67 edikty během roku nezměnitelné 129 n.l. Věčný Hadriánův edikt - kodifikace praetorského práva, došlo k ukončení vývoje honorárního práva více o praetorovi * M. Skřejpek Římské právo; * Římské právo od Errorka bez fatálních errorů; * zápisky z přednášky Ius civile jeho subjektem jsou římští občané, ius civile jim povolovalo plně participovat na právním životě (mohli obchodovat, uzavírat manželství, nakládat s majetkem, pořizovat závět, dědit, svědčit...) původně právo obyčejové - nepsané normy sakrálního charakteru (zejména v sankcích), nejstarší částečný zápis ius civile se nachází v Zákoně 12 desek, vycházelo z přirozeného práva později občanským právem (podrobnější úprava v Ius civile Papirianum) tvořeno pontifikálními interpretacemi a komiciálními zákony, později nařízeními císaře podle Papiniána - ius civile je to právo, které svůj původ odvozuje ze zákonů, plebiscit, senátních usnesení, dekretů císaře a z autority právních učenců často je mu vytýkána pomalá reakce na změny společnosti důvod vzniku 1.12 * M. Skřejpek Římské právo; * Římské právo od Errorka bez fatálních errorů; * zápisky z přednášky 20

1. Doba královská. 2. Republika (510-31 př.n.l.)

1. Doba královská. 2. Republika (510-31 př.n.l.) 1. Doba královská starověká Itálie je obývána na severu Italiky a Gály, ve středu Etrusky (Toskánsko) a Římany (Latium), na jihu Řeky. v době královské jsou Římané pod nadvládou Etrusků (7. 6.st. př. n.

Více

Římské právo. Římské právo 1 / 24

Římské právo. Římské právo 1 / 24 Římské právo Jakub Michálek Anna Hlaváčková 19. března 2006 Římské právo 1 / 24 Impérium Lidová shromáždění Plebejové a patriciové Zásady rozhodování Vyšší státní úředníci Král Senát Omezení Senátu Senát

Více

Mgr. Jiří Staňa 2012

Mgr. Jiří Staňa 2012 ŘÍMSKÉ PRÁVO Mgr. Jiří Staňa 2012 Období Společnost Instituce správy Právní předpisy Královské období (8. 5. stol. p.n.l.) Rodové zřízení Kurijní shromáždění, senát, úředníci (rex=král) zvykové právo

Více

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Teorie práva. Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Teorie práva Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v ČR JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Typy právních kultur Právní komparatistika (srovnávací právní věda) - mikrokomparatistika

Více

36 Plebejské úřady Tribun lidu Plebejští aedilové Řím v době principátu Řím v době dominátu 29

36 Plebejské úřady Tribun lidu Plebejští aedilové Řím v době principátu Řím v době dominátu 29 OBSAH Předmluva 16 L Předmět a význam římského práva soukromého 17 1 Předmět římského práva 17 2 Význam římského práva 17 3 Římské právo objektivní a subjektivní 18 4 Periodizace vývoje římského práva

Více

TEORIE PRÁVA Prameny práva

TEORIE PRÁVA Prameny práva TEORIE PRÁVA Prameny práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Pojem pramenů práva - ve formálním smyslu (formy v nichž právo vyjádřeno) - v materiálním smyslu (materiální důvody konkrétního

Více

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr)

Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Teorie práva (TePr) Základy práva (ZPr) Mgr. et Mgr. Jan Šmíd PhD. VŠE, VŠFS Literatura ke kurzu: Teorie práva: Povinná: Gerloch Aleš: Teorie práva, Plzeň 2007, nakl. Aleš Čeněk Knapp Viktor: Teorie práva,

Více

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo

Otázka: Právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): David Macháč. Právo Otázka: Právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): David Macháč Právo souhr norem stanovených a zabezpečených státem každý občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdy nesmí být nucen činit,

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Závazkové právo obecná část Mgr. Miroslav Frýdek

Závazkové právo obecná část Mgr. Miroslav Frýdek Závazkové právo obecná část Mgr. Miroslav Frýdek Pojem a podstata závazkového práva Inst. 3, 13 pr. Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuis solvendae rei secundum nostrae civitatis

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel

2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel TEORIE PRÁVA 2. PRAMENY PRÁVA. Mgr. Martin Kornel PRAMEN PRÁVA Pramen práva je pojem, který označuje vnější formu, kterou jsou sdělovány právní normy (formální pojetí pramenů práva) zdrojem obsahu právních

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. 1. 1. Definice pramene práva Tři základní možná pojetí termínu prameny práva (vícevrstevnatý pojem) 1.Formální Státem uznaná

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707

ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 ZÁKLADY PRÁVA - P 104, SPP 707 JUDr. Iva Kernová Obsahem kurzu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva. Výklad z oblasti veřejného práva umožňuje studentovi získat poznatky umožňující mu nejen

Více

2. Historický vývoj evidence nemovitostí

2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. Historický vývoj evidence nemovitostí 2. 1. Veřejné knihy Evidence nemovitostí je pojem, se kterým se setkáváme v našich zemích již od středověku. S vývojem evidence nemovitostí je spojena potřeba vyměření

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Stát právo vytváří na základě společenských vztahů právo tyto vztahy upevňuje

Stát právo vytváří na základě společenských vztahů právo tyto vztahy upevňuje Otázka: Právní řád a právní ochrana Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Bambuca - pojem práva, prameny práva, právní normy, právní předpisy, systém práva - uspořádání právního řádu ČR - soustava

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU katedra teorie práva TEORIE PRÁVA (pro bakalářský obor - VEŘEJNÁ SPRÁVA) Rozsah výuky: 1. semestr 2/2, 2. semestr 2/2, 3.semestr 2/2 I. semestr FENOMEN PRÁVA 1. Různé přístupy k právu.

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Úvod do mezinárodního práva 215-2

Úvod do mezinárodního práva 215-2 Úvod do mezinárodního práva 215-2 Mezinárodní právo 1 vztahy mezi státy + podobnými subjekty mezinárodní společenství zásada svrchované rovnosti - suverenita koordinační charakter mezinárodního práva (nikoli

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Vláda a jiné orgány výkonné moci. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Vláda České republiky (čl. 67 80 Ústavy) vrcholný orgán výkonné moci (pluralita těchto orgánů) Parlamentní forma vlády - členové vlády mohou

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Článek I. Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř Školní vzdělávací program Obchodní akademie Chotěboř Dodatek č. 2 k ŠVP platnému od 1. září 2011, počínaje prvním ročníkem Zpracoval: kolektiv

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

c) Podrobný výklad soudnictví

c) Podrobný výklad soudnictví c) Podrobný výklad soudnictví 1. Smírčí soud Smírčí soudce je soudce, který je občanu nejblíže. Jmenuje ho král v souladu s ústavou. V Belgii je sto osmdesát sedm smírčích soudů. V každém soudním kantonu

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15

Předmluva Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie Vývoj právní filozofie... 15 O bsah Předmluva...11 Díl I - Pojem a vývoj právní filozofie 1 Pojem právní filozofie... 13 2 Vývoj právní filozofie... 15 2.1 Vývoj přirozenoprávní filozofie...15 2.1.1 Sofisté... 15 2.1.2 Platón... 16

Více

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ

Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Dělba státní moci v ČR. Územní samospráva a Ústava Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK s.r.o., Dubí 1 Ústavní právo Nulla potentia

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje

Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje Otázka: Základní pojmy teorie práva Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): bezejmenna Právo = souhrn obecně závazných norem, pravidel chování, které stanovuje stát v určité formě a při jejich porušení

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Prameny práva Mgr. Ondřej Havránek Vymezení pojmu Pramen práva je pojem o více významech: jednak vyjadřuje vnější formu právních norem (pramen práva ve formálním smyslu), jednak

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.08 Integrovaná střední škola

Více

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 Semináře a kurzy účetnictví & daně REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA 2014 slovníček základních pojmů pro účetnictví a daně sestavil Lukáš Pěsna, TPA Horwath Slovníček obsahuje abecední seznam pojmů nové legislativy

Více

- podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do příslušného právního odvětví. společenské proměn, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu

- podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do příslušného právního odvětví. společenské proměn, problémy a potřeby vyžadující právní úpravu Otázka: Právní systém a právní norma Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): klara.posp Právní systém - obsahové uspořádání právních předpisů. - podle toho, o čem předpis pojednává, se zařazuje do

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KONTRAKTAČNÍ DOVEDNOSTI

KONTRAKTAČNÍ DOVEDNOSTI KONTRAKTAČNÍ DOVEDNOSTI 5. Obligace historie, pojem význam, teoretické poznatky SOKRATES Vyšší odborná škola o.p.s. Letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková CENTRUM LOGISTICKÝCH SLUŽEB OSTRAVA Závazkové

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Moc soudní v ČR. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Hlava čtvrtá Ústavy (čl. 81 96) Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy Soudcovská nezávislost tři

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Správní akty Pojem správního aktu V české nauce pojem správní akt chápán dvěma způsoby 1) v širším slova smyslu: : označení pro veškeré mocenské právně závazné akty vydávané na základě zákona orgány veřejné

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika.

I. PODKLADY. Sídlem komory je Praha, Česká republika. Stanovy HST Obchodní komory Švýcarsko Česká republika, Praha I. PODKLADY 1 Název, sídlo Pod názvem HST Obchodní komora Švýcarsko Česká republika existuje smíšená obchodní komora ve smyslu ustanovení 49-51

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

Otázky k ústní závěrečné zkoušce

Otázky k ústní závěrečné zkoušce Bakalářské kombinované studium OBCHODNĚPRÁVNÍ STUDIA Otázky k ústní závěrečné zkoušce ČERVEN 2016 ZÁŘÍ 2016 LEDEN 2017 Povinný předmět: Obchodní právo 1. Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

1. Časové vymezení a charakteristika jednotlivých vývojových etap římského práva: doba královská, republika, principát, dominát

1. Časové vymezení a charakteristika jednotlivých vývojových etap římského práva: doba královská, republika, principát, dominát 1. Časové vymezení a charakteristika jednotlivých vývojových etap římského práva: doba královská, republika, principát, dominát Založení Říma, doba královská (asi 753 510 př.n.l) Na území, kde vznikl Řím,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace

Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství. Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace Porovnání vybraných bodů současného a předchozího návrhu zákona o státním zastupitelství Soustava státního zastupitelství a zajištění specializace aktuální návrh MSp Současná soustava se rozšiřuje o Speciální

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více