Plánování projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů"

Transkript

1 Plánování projektu z hlediska času, zdrojů a nákladů Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

2 rozhodnutí o inv. (územní řízení) smlouva o dílo (stav. povolení) předání a převzetí st. (uvedení do užívání) odstranění stavby (demolice) Výstavbový projekt Životní cyklus stavby Životní cyklus výstavbového projektu Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze Účastníci Rozhodování o investici investiční a realizační příprava realizace ukončení VP užívání stavby co cíle jak strategie jak projektová dok. kontrola vyhodnocení provoz kdy časový horizont kdy kontrolní časový plán - termínů projektu údržba Investor kde umístění kde správní řízení - jakosti opravy za kolik ocenění (propočet) za kolik kontrolní rozpočet - nákladů (dle sml. finanční rekonstrukce možnosti financování finanční zajištění podmínek) vypořádání modernizace studie proveditelnosti závazků kdo organzace projektu kdo výběr proj., dodavatele. marketingový průzkum nabídková příprava výrobní příprava odstranění vad - zprac.nabídky - řízení n, t, j a nedodělků Dodavatel (nabídkový rozpočet, - výr. faktura záruční servis výrobní kalkulace - detailní vyhodnocení časový plán realizace, ) čas. plány stavby Úloha časového plánování v průběhu výstavbového projektu (etapy zadávání a realizační přípravy jsou sloučeny)

3 Úrovně plánování dlouhodobý plán - strategický plán činnosti - hrubě agregované období - delší než 1 rok časové jednotky - obvykle měsíc a delší zdroje - většinou pouze finance střednědobý plán - taktický plán činnosti - agregované období - roční či půlroční časové jednotky - obvykle týdny zdroje - jak finanční, tak i rozhodující materiálové a lidské zdroje a vybavení krátkodobý plán - operativní plán činnosti - podrobné období - max. čtvrt roku časové jednotky - dny, případně hodiny zdroje - přesná potřeba zdrojů k vykonání činnosti, finanční zdroje v členění pro potřeby kontroly nákladů.

4 Úrovně plánování výst. projektu rámcový plán projektu I. předinv. fáze limitní termín II. Inv. fáze 1. investiční zadávání příprava II. investiční II. inv. fáze 2. realizační příprava II. Inv. fáze 3. realizace III. Provoz. fáze ukončení proj. souhrnný plán projektu celkový časový plán etapové plány projektu hrubý průběh projektování hrubý průběh výrobní přípravy a provádění stavby hrubý průběh předání / uvedení do provozu detailní plány projektu detailní průběh projektování detailní průběh výrobní přípravy a provádění stavby detailní průběh provádění stavby detailní průběh předání / uvedení do provozu

5 Plánování záměru projektu Účel proč? Cíle - čeho chci dosáhnout Strategie co? kdo? Členění projektu Struktura projektu (WBS) Specifikace prací (SOW) Organizace projektu Organizační struktura (OBS) jak? kdy? Plánování zdrojů Rozvrh potřeb zdrojů (histogramy, S- diagamy) Souvislost základních otázek při plánování projektu Plánování termínů časový plán Řazení činností Odhad trvání Strategie za kolik? Plánování nákladů a financování Rozpočtování Zajištění fin. zdrojů co když? Matice rozdělení zodpovědností (RAM) Plánování komunikace Plánování rizik v rámci projektu Analýza rizik Protiriziková opatření

6 Strukturování projektu Struktura rozdělení prací WBS (Work Breakdown Structure) technické organizační schéma jeden druh procesu stejná úroveň v projektu stejné druhy zdrojů souvislá v čase odpovědnost jednoho subjektu Podrobnost členění max. 3-4 úrovně

7 Struktura projektu (WBS) sportovní zařízení projektování provádění bruslařská dráha kryté koupaliště sportovní hřiště bruslařská dráha kryté koupaliště sportovní hřiště sportovní zařízení bruslařská dráha kryté koupaliště sportovní hřiště projektování provádění projektování provádění projektování provádění Struktura členění prací příklad WBS (fáze projektu / projektové výstupy)

8 Struktura členění prací (realizace stavby - standardní členění) správní budova výpočetní centrum Stavební objekt výpočetní centrum správní budova parkování Stavební díl základy konstrukční systém PSV technické zařízení budov vybavení Prvek stěny / pilíře strop střecha Položka prvku bednění výztuž beton Operativní plán cement přídavné látky kalkulovaná část voda

9 Plánování termínů Určování trvání činností metody deterministické, stochastické Řazení činností stanovení vzájemných závislostí činností metody (harmonogram, časoprostorový graf, SG ) Sestavení a analýza časového rozvrhu stanovení termínů činností na základě doby a potřeb zdrojů, určení kritické cesty, zjištění časových rezerv

10 Určování trvání činností metody deterministické výpočet porovnání expertní odhad (odborný úsudek) navazování prací, SO a PS parametrické modelování metody stochastické - pravděpodobnost dosažení určité lhůty metoda PERT metoda Monte Carlo

11 Řazení činností metody Termínová listina Harmonogram (bar chart) Časoprostorový graf (space-time diagram) Cyklogram (line of balance) Síťový graf (PDM, ADM aj.)

12 Řazení činností metody Termínová listina u nekomplikovaných projektů malého rozsahu, pro rámcový časový plán při malé podrobnosti informací, pro podrobné časové plány krátkého časového výseku Harmonogram (bar chart) úsečkový diagram seznam činností + termíny začátků a konců, varianty hmg: - harmonogramy se zobrazením návazností činností (linked bar charts) - harmonogramy zdrojů - přiřazují zdrojům úkoly v čase

13 Harmonogram Časový průběh Č.obj. Název objektu Dod. M.j. Objem Náklady Prac Poznámka (tis. Kč) Příprava území PS Kanalizace PS3 bm Vodovod PS3 bm Plynovod PP bm Elektrorozvod EZ bm Slaboproud EZ bm Veřejné osvětlení PS Komunikace a chod. IPS m Sadové úpravy A1 m Trafostanice-stav.č. PS Trafostanice- technol.č. EZ Bytový objekt A PS3 m Přípojky objektu A PS3 bm 4, Bytový objekt B PS3 m Přípojky objektu B PS3 bm 4, Celkem (tis. Kč) Počet pracovníků plánovaný průběh skutečný průběh Čas aktualizace

14 Řazení činností metody Časoprostorový graf (space-time diagram) jedna osa grafu = čas druhá osa = prostor (záběry) sklon úsečky = rychlost. Využití: liniové stavby prostor rychlost stavby typizované s pravidelnými záběry (cyklogram). vhodný k plánování na taktické úrovni s agregovanými činnostmi Cyklogram (line of balance) pro opakované práce na opakujících se stejných objektech (záběrech), pro zobrazení se používá časoprostorový graf. proud čas

15 záběr Časoprostorový graf, cyklogram proud činnost záběr část prostoru takt doba provedení jedné činnosti na 1 záběru (1 četa) rychlost úhel sklonu šikmé čáry prostor proud rychlost příklady takt čas

16 Časoprostorový graf, Cyklogram Záběr 7 Záběr 6 Záběr 5 Záběr 4 Záběr 3 Záběr 2 Záběr 1 Záběr 7 Záběr 6 Záběr 5 Záběr 4 Záběr 3 Záběr 2 Záběr 1 Proud rytmický a nerytmický proud rytmický proud nerytmický takt směna Proudy vyvážené a nevyvážené proudy vyvážené proudy nevyvážené směna

17 Časoprostorový graf, Cyklogram Proud nevyvážený rytmický vyvážení proudů

18 Časoprostorový graf Sestavení nerytmického časoprostorového grafu na základě výkonů event. pracností

19 Síťová analýza Hranově definované síťové grafy (activity on the arrow) orientovaná hrana = činnost uzel = okamžik začátku a konce činnosti. uzel začátek Termín ZM Termín ZP Činnost doba trvání činnosti postup v vpřed uzel konec Termín KM Termín KP postup vzad Uzlově definované síťové grafy (activity on the node) uzel = činnost orientovaná hrana = vazba Vazba K-Z s odstupem 5 čas. j. KZ 5

20 HSG uzel začátek termín termín nejdříve nejpozději možný přípustný A činnost A doba trvání činnosti uzel konec termín termín nejdříve nejpozději možný přípustný A Reálná činnost Ohodnocení časem zdroji náklady Distanční Ohodnocení pouze časem Fiktivní znázorňuje logickou závislost činností, doba trvání je nulová

21 USG Konec Začátek vazby předchůdce musí skončit, aby následník mohl začít. Konec Konec předchůdce musí skončit, aby následník mohl skončit. Začátek Začátek předchůdce musí začít, aby následník mohl začít. Začátek Konec předchůdce musí začít, aby následník mohl skončit. Konec - Začátek Konec - Konec Začátek - Začátek Začátek - Konec

22 Síťová analýza Výstavbové projekty = síťové grafy s deterministickou topologií s deterministickým ohodnocením činností metoda CPM (Critical Path Method) se stochastickým ohodnocením činností projektu. redukce stochastického modelu na deterministický PERT Program Evaluation and Review Technique vysoký počet opakovaných výpočtů Monte Carlo

23 Metoda CPM Základní pravidla pro sestavení sítě a výpočet metodou kritické cesty (CPM) síť má jen 1 začátek a 1 konec, v síti nejsou žádné smyčky, každý uzel má své jedinečné označení

24 Síťový graf uzlově definovaný ZM název činnosti KM ZP doba trvání KP ZM začátek nejdříve možný ZP - začátek nejpozději přípustný KM - konec nejdříve možný KP - konec nejpozději přípustný

25 USG výpočet Možný začátek Přípustný začátek Název činnosti Trvání Možný konec Přípustný konec 0 A 4 4 D t t 28 0 B 5 5 G t t J t 35 5 E t 25 0 C H t t I t 35

26 HSG výpočet 2 D A G 25 J B C E 28 I Max. time 4 H 5 25 Min. time Forward pass Backward pass Výpočet vpřed 2 Výpočet zpět 4 16

27 Analýza času Při sestavování časového plánu se obvykle vypočítávají: termíny (nejdříve možné a nejpozději přípustné) rezervy rezerva celková časové období, o které se může plnění činnosti opozdit, aniž by ohrozilo kritickou cestu RC = KP KM = ZP ZM rezerva volná časové období, o které se může plnění činnosti opozdit, aniž by ohrozilo nejdříve možný začátek následujících činností RV = ZMnásl KM rezerva nezávislá časové období, o které se může plnění činnosti opozdit, aniž by ohrozilo nejpozději přípustný konec předcházejících a nejdříve možný začátek následujících činností RN = ZMnásl KPpředch t kritická cesta nejdelší cesta v grafu (síti) udává nejkratší možnou dobu realizace projektu

28 Analýza času soulad vypočteného termínu s požadovaným, lhůta kratší lhůta delší zkrácení dob trvání na krit. cestě (zdroje, náklady) zvýšit přesahy činností (technologie, bezpečnost) míra kritičnosti poměr počtu kritických činností k celkovému počtu činností, poměr součtu cen kritických činností k celkové ceně, cca % průběh kritické cesty rezervy (celková, volná, nezávislá) subkritické cesty celková rezerva < 10 5 % doby trvání

29 Pravděpodobnost Síťová analýza - PERT PERT (Program Evaluation and Review Technique) a čas optimistický m čas normální Graf Rozložení funkce "beta" b čas pesimistický β rozdělení Očekávaný čas trvání činnosti: Rozptyl (míra nejistoty): 2 t t 2 b a 6 a 4m b b a 2 Směrodatná odchylka: t 6 1 b a a m Doba trvání činnosti b Očekávaná doba trvání při beta rozdělení

30 Plánování potřeb zdrojů Zdroje: nehmotné (SW, know how, informační toky ) hmotné - lidské (personál v rámci projektu), - zařízení, vybavení, - (materiál), potřebné pro provedení činností, skupin prací nebo projektů. Dostupnost neomezené (materiál ) nepřekročit náklady omezené (pracovníci, mechanizace ) nepřekročit kapacitu Zásoba zdrojů z hlediska kapacitního (celková zásoba) kvalifikačního časového

31 Příklady znázornění histogramu zdrojů (Microsoft Project)

32 Plánování potřeb zdrojů Analýza zdrojů - vyvážené čerpání zdrojů (Resource levelling - smoothing) bez přetížení omezených zdrojů vyrovnání potřeby zdroje v čase. Dvě základní úlohy: Problém časového omezení (time-limited problem) - prioritou je dodržení určitého termínu, přiřazení vzácných zdrojů přednostně činnostem na kritické cestě. Problém omezených zdrojů (resource limited problem) - projekt musí být proveden v rámci limitů zdrojů, je možné prodloužení plánovaného termínu dokončení projektu.

33 Plánování potřeb zdrojů K 1 = velmi nepříznivý průběh kapacit s vrcholy K 2 = suboptimální průběh kapacit K 3 = optimální průběh kapacit ( teoreticky ) K2 K1 K3 doba výstavby Průběh čerpání zdrojů vyrovnání zdroje

34 Plánování nákladů Plánování nákladů - budoucí náklady na hmotné výstupy projektu Cíle vytvoření nákladových prvků (středisek analyzování a odhad nákladů na položky WBS, diferenciace nákladů na jednotlivé zdroje. Nástroje, výstupy Objemové ukazatele, výkaz výměr, Propočet, rozpočet, kalkulace Graf finančních potřeb, S-křivky, histogramy apod.

35 Plánování nákladů na základě struktury prací, požadavků na zdroje a trvání činností, jednotkových sazeb zdrojů, Předběžný odhad nákladů určení např. - porovnáním s podobnými projekty shora dolů (např. rozp. ukazatele - propočet), - načítáním nákladů na jednotlivé činnosti zdola nahoru (předběžný rozpočet), - parametrickým modelováním Rozpočtování nákladů rozdělení nákladů na jednotlivé činnosti a zdroje v čase (podrobný položkový rozpočet, předběžná a výrobní kalkulace), Srovnávací základna pro měření výkonů v rámci projektu (S-křivky, histogramy, tabulky)

36 Plánování nákladů Průběh nákladů po obdobích Průběh nákladů - součtová čára náklady (Kč) náklady (Kč) čas (t) čas (t) nejdř.možné termíny nejpozději přípustné nejdř.možné termíny nejpozději přípustné termíny Histogram a S-křivka nákladů

37 Lhůta výstavby a vlastní náklady VN VN celkové náklady investora ztráty (ušlý zisk, úroky) náklady dodavatele náklady na realizaci = cena dodavatele T opt T T min T opt inv T opt dod T z pohledu stavební firmy z pohledu investora

38 Financování Hlavní úkoly financování obstarávání prostředků, analýza finančních smluvních podmínek, kalkulace cash-flow, stanovení odpovědnosti za platby, potvrzení a řízení rozpočtů, vytvoření finančních rezerv (nárazníkový zásobník) uvážení změn rozpočtu v průběhu projektu, krytí vyvolaných nákladů. Finanční plán - zajištění finančních zdrojů, - řízení toku financí s ohledem na průběh nákladů

39 tis. Kč Tisíce Financování CF dodavatele stavby Kumulované finanční toky Kumulované finanční toky III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 V.09 VI.09 Výdaje celkem Výdaje celkem Platby celkem Rozdíl Platby celkem Rozdíl Finanční analýza

40 Kč Financování CF investora výnosy náklady zisk čas předinvestiční fáze investiční fáze provozní fáze

41 SW nástroje pro PM Časové plánování MS Project (Microsoft) Primavera P6 (Oracle, Primavera Systems) Powerproject (ASTA Development) CONTEC (CONTEC) pro stavebnictví v ČR Timeline (Smart Draw) OpenProj (Serena Software Inc.) - freeware Řízení zdrojů Easy Project (Easysoftware) People Planner (Maconomy A/S) výměnné formáty souborů - MS Excel

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Projektový. management

Projektový. management Základní kurz Projektový pro interní auditory management ISO/TS 16 949:2002 Dr. Ing. Petr ŘEHÁČEKEK Consulting Group for Success PROJEKT Jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení,

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Stavební provoz. Ing. Zdeňka Tesaříková. Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. Stavební provoz Ing. Zdeňka Tesaříková Tato příručka vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 1 OBSAH Hlavní účastníci výstavby...3 Jednotná klasifikace stavebních

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012

Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012 Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012 1. Co víte o historii projektového řízení? Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy přehrady)

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek 17.1.2015 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY K HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJEN DLE NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY ON PUBLIC CONTRACTS ASSESSMENT NOT ONLY ACCORDING TO THE LOWEST PRICE Čeněk Jarský 1 Anotace V příspěvku je nejprve analyzován zákon o veřejných

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě

SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ DOS M 01.02 SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě PROHLEDÁVÁNÍ SLOVNÍKU Vysvětlivky a přehled použitých

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více