Pall ebds REF: E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pall ebds REF: 400-03E"

Transkript

1 Èesky Pall ebds REF: 00-0E VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù. K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM. Better Blood, Better Care.SM

2 Èesky VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù K diagnostickému pouωití in vitro NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM (Objednací èíslo: 00-0E) URÈENÉ POU ITÍ Vzorková sada Pall ebds je urèena k pouωití s kyslíkov m analyzátorem Pall ebds v kvalitativních postupech izolace a detekce aerobních a fakultativnì anaerobních mikroorganismù (bakterií) pøi zkouπkách kontroly kvality trombocytov ch produktù z aferézy a z plné krve v plazmì nebo v pomocném roztoku PAS (Platelet Additive Solution) a deleukotizovan ch erytrocytárních komponent. Sterilní systém k pøenosu kapalin. Sterilizováno gama záøením. SOUHRN A VYSVÌTLENÍ Vzorková sada Pall ebds se pouωívá ke zjiπtìní pøítomnosti bakterií v normálnì sterilních produktech z deleukotizovan ch a nedeleukotizovan ch trombocytù a z deleukotizovan ch erytrocytù. Stanovení obsahu bakterií v produktech z trombocytù obecnì zahrnovalo klasické mikrobiologické metody. Zkoumalo se vyuωití markerù rùstu bakterií, jako je ph a koncentrace glukózy; tyto metody ale nebyly dostateènì citlivé a specifické.,,, Vzorková sada ebds pouωívá jako marker bakteriálního rùstu koncentraci kyslíku. Pøi pouωití se sterilním pøipojovacím zaøízením je vzorková sada ebds funkènì uzavøen m systémem pro zpracování vzorkù a nevyωaduje Ωádné dalπí reagencie. Systém vyωaduje pouωití kyslíkového analyzátoru Pall ebds ke zmìøení procenta kyslíku ve vzorkovém vaku po inkubaci vzorku krevních komponent pøi teplotì C ve vzorkovém vaku. PRINCIP ZKOUˇKY Metoda detekce je zaloωena na mìøení obsahu kyslíku ve vzduchu uvnitø vzorkového vaku jako markeru bateriálního rùstu. Systém Pall ebds pouωívá k mìøení procentuálního obsahu kyslíku v prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku kyslíkov analyzátor Pall ebds. Jsou-li v odebraném vzorku krevních komponent pøítomny bakterie, pak jejich metabolická èinnost spotøebovává vzrùstající mnoωství kyslíku pøi proliferaci bakterií do vzorku bìhem inkubace, coω zpùsobuje mìøiteln pokles obsahu kyslíku ve vzorku i ve vzorkovém vaku. REAGENCIE Dvì tablety, z nichω kaωdá obsahuje, mg polyanetholsulfonanu sodného (SPS), tryptikázov sójov bujón, chlorid vápenat a zpracující èinidla, jsou uloωeny ve vzorkovém vaku. Postup testu neobsahuje Ωádné kroky rekonstituce, míchání ani rozpouπtìní. SKLADOVACÍ PODMÍNKY Maximální skladovací teplota je 0 C. Nezmrazujte. NepouΩívejte, je-li obal poπkozen nebo pokud je uvolnìn èi odstranìn ochrann kryt ukonèení. NepouΩívejte, pokud je vzorková sada ebds viditelnì poπkozená nebo pokud vak neobsahuje dvì tablety. NepouΩívejte po uplynutí data exspirace. Obsah kusového balení je nutno pouωít do dnù po otevøení. UPOZORNÌNÍ K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM. INSTRUKCE K POU ITÍ Potøebn materiál, kter není souèástí dodávky: C inkubátor s ploch m agitátorem trombocytù Zaøízení pro sterilní propojení a plotny Sváøeèka na hadièky Kleπtì na stahování obsahu hadièek Svorka nebo hemostat Odbìr a pøíprava vzorku Poznámka: Pokud odebíráte vzorky trombocytù do pomocného roztoku PAS nebo vzorky erytrocytárních komponent, zkontrolujte, zda je pouωita správná konfigurace Pall Data a kyslíkového analyzátoru Pall ebds.. Optimální detekce bakterií v trombocytárních produktech bude dosaωeno, pokud se vzorek testuje po hodinách po odbìru nebo pozdìji. Optimální detekce bakterií v erytrocytárních komponentách bude dosaωeno, pokud se vzorek testuje po hodinách po odbìru nebo pozdìji. Pokud se provede test døíve neω po v πe uvedeném intervalu, pak velmi pomalu rostoucí organismy nemusí mít dostatek èasu k proliferaci na úroveò pøekraèující detekèní limit.. V pøísluπné dobì po odbìru vyjmìte krevní komponenty ze skladovacího prostoru a pøipravte vzorek podle níωe uvedeného postupu.. Pøipevnìte hadièku vzorkové sady pod zpìtn ventil.. Trombocytové komponenty: Produkt z trombocytù jemnì promíchejte a stáhnìte obsah hadièky vaku s trombocyty. Erytrocytární komponenty: Desetkrát promíchejte pøeklopením, stáhnìte obsah hadièky, aby bylo moωno provést sterilní pøipojení ke vzorkové sadì ebds. Zajistìte úplné naplnìní hadièky dobøe promíchan m reprezentativním vzorkem. Vak s krevními komponentami sterilním zpùsobem pøipojte ke vzorkové sadì ebds podle instrukcí v robce. Pøipojení maximální délky hadièky vzorkové sady k vaku s krevními komponentami docílíte, pokud umístíte zátku hadièky vzorkové sady na konec záøezu ve sterilním propojovacím zaøízení.. Je-li tøeba, na πtítek vzorkového vaku pøilepte nálepku s èíslem jednotky.. Vak s krevními komponentami jemnì promíchejte.. Zavìste nebo podrωte vak s krevními komponentami nad vzorkov m vakem tak, aby byly plnicí pøívody vodorovné. (Poznámka: vzorkov port musí smìøovat dolù.). Otevøete svorku a nechte kapalinu téci, aω její hladina dosáhne mezi dvì rysky na vzorkovém vaku. (Vak se povaωuje za nedostateènì naplnìn, pokud je hladina kapaliny pod první ryskou, a za pøeplnìn, je-li hladina kapaliny nad druhou ryskou.) Pøeplnìní vzorkového vaku mùωe b t pøíèinou faleπnì pozitivního v sledku. Nedostateèné naplnìní mùωe b t pøíèinou faleπnì negativního v sledku. 0. Zasvorkujte hadièku.. Utìsnìte hadièku na obou stranách zpìtného ventilu*. Poznámka: Na vaku s krevními komponentami musí zùstat 0- cm hadièky. Poznámka: Testujete-li trombocyty v pomocném roztoku PAS nebo erytrocytární komponenty, zadejte do pole Pall Data identifikátor (ID) dárcovského odbìru, kód produktu a èíslo πarωe vaku ebds.. Odpojte zpìtn ventil ze vzorkového vaku a vaku s krevními komponentami a zlikvidujte jej*. Poznámka: Krevní komponenty v hadièce lze opìt pouωít stáhnutím obsahu hadièky zpìt do vaku s krevními komponentami.. Umístìte vzorkov vak na horizontální agitátor do inkubátoru pøi teplotì C. Pøísluπnou dobu skladování vzorku a intervaly inkubace naleznete v níωe uvedené tabulce. Vzorkov vak poloωte tak, aby se pohyb provádìl podél delπí osy vzorkového vaku. Zkontrolujte, zda je vytiπtìn πtítek orientován nahoru.. Vak s krevními komponentami vra te do skladovacího prostoru.. Zmìøte procento kyslíku v prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku v prùbìhu intervalu inkubace pøi teplotì C (viz tabulka níωe). Komponenta Trombocyty v plazmì Trombocyty v PAS Erytrocyty Minimální prodleva pøed testem ebds a podmínky k dosaωení optimální citlivosti hodin pøi ºC ± ºC hodin pøi ºC ± ºC hodin pøi ºC ± ºC Inkubaèní doba vaku ebds pøi ºC -0 hodin - hodin - hodin Postup testu (za pouωití kyslíkového analyzátoru Pall ebds). Zkontrolujte, zda je kyslíkov analyzátor ebds pøipraven k mìøení vzorku.. Pomocí vzorkového stojanu orientujte mìøenou stranu svisle. VloΩte sondu kyslíkového analyzátoru pøes septum na vzorkovací stranì a pøes ochrannou membránu do prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku. Poznámky: Nemaèkejte vzorkov vak pøi vkládání sondy; pùsobení tlaku by mohlo aktivovat alarm kyslíkového analyzátoru. Nevkládejte sondu do kapaliny ve vzorkovém vaku. K èiπtìní místa odbìru vzorku nepouωívejte alkohol. Alkohol mùωe ovlivòovat anal zu obsahu kyslíku.. Zmìøte procentuální obsah kyslíku tak, Ωe nasajete vzduch z prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku podle instrukcí k pouωití analyzátoru. (Viz Postup testování vzorku v návodu k pouωití kyslíkového analyzátoru Pall ebds.). Zobrazí-li se nápis Pass, test nezjistil bakteriální kontaminaci a indikuje, Ωe vzorek je NEGATIVNÍ v dobì mìøení kyslíku. Zaznamenejte v sledek a zlikvidujte vzorkov vak ebds.* 0. Blikající FAIL znamená, Ωe procento kyslíku nedosahuje pøijatelného limitu.. Pokud se objeví blikající FAIL, je vzorek pravdìpodobnì kontaminován bakteriemi a doporuèuje se, aby se jednotka s krevními komponentami po potvrzující kultivaci zlikvidovala*.. Pokud se zobrazí v straωné hláπení, postupujte podle instrukcí uveden ch na displeji kyslíkového analyzátoru Pall ebds a proveïte opakovan test. U jednoho vzorkového vaku ebds je moωno provést pouze jeden opakovan test procenta kyslíku. Je-li zapotøebí provést opakovan test, vra te se ke kroku.. Je-li nutn dalπí test jednotky krevních komponent, pøipojte novou vzorkovou sadu ebds a postupujte podle kroku v πe. INTERPRETACE V SLEDKÙ Pozitivní nebo negativní v sledky jsou urèeny podle softwaru kyslíkového analyzátoru Pall ebds. Pozitivní v sledky indikující moωnou bakteriální kontaminaci jsou zobrazeny jako FAIL. Negativní v sledky jsou zobrazeny jako Pass. Pokud se zobrazí chybové hláπení, které není vyøeπeno, nebo pokud lze z nìjakého dùvodu pochybovat o moωnosti obdrωení správné indikace Pass nebo Fail, test je nutno povaωovat za neplatn. OÈEKÁVANÉ HODNOTY Oèekává se, Ωe > % vπech testovan ch produktù nebude obsahovat Ωádné bakterie a v tom pøípadì bude koncentrace kyslíku pøijatelná, coω bude indikováno hláπením Pass zobrazen m v dobì mìøení kyslíku. Jednotky s koncentrací kyslíku pod limitem pøijatelnosti budou vykazovat pozitivní v sledek se zobrazen ch hláπením FAIL. V KONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY Pøi pouωití s kyslíkov m analyzátorem Pall ebds umoωòuje vzorková sada Pall ebds izolaci a detekci aerobních a fakultativnì anaerobních bakterií v trombocytech a deleukotizovan ch komponentách erytrocytù. Trombocyty Vyhodnocení vzorkové sady Pall ebds zahrnovalo testování jednotek

3 Èesky deleukotizovan ch a nedeleukotizovan ch trombocytù naoèkovan ch jedním z 0 druhù bakterií, o nichω je známo, Ωe byly pøíèinou % úmrtí v dùsledku bakteriální kontaminace trombocytov ch koncentrátù v období mezi rokem a. Souhrnnì tyto studie ukázaly, Ωe bylo dosaωeno 00% detekce testováním 0 jednotek deleukotizovan ch trombocytù kontaminovan ch bakteriemi s nízkou biologickou zátìωí, pøi odbìru pro test Pall ebds po hodinách skladování. Tyto studie také ukázaly, Ωe bylo dosaωeno 00% detekce testováním jednotek nedeleukotizovan ch trombocytù kontaminovan ch bakteriemi s nízkou biologickou zátìωí, pøi odbìru pro test Pall ebds po hodinách skladování. Struèn popis vyhodnocujících studií je následující: Trombocytov koncentrát z deleukotizované aferézy nebo z plné krve náhodn ch dárcù byl naoèkován cílovou dávkou - kaωdého z deseti mikroorganizmù, o nichω je známo, Ωe se podílí na infekcích pøenáπen ch transfúzemi (viz Tabulka níωe). OkamΩitì po smíchání byl odebrán vzorek ke stanovení obsahu bakterií v trombocytovém koncentrátu (Tabulka ). Po hodinách skladování naoèkovaného trombocytového koncentrátu byl odebrán dalπí vzorek k urèení rùstu po hodinách (Tabulka ) a alikvotní díl vzorku byl uloωen do vzorkového vaku ebds, kter pak byl inkubován hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce. Studie se zúèastnila ètyøi zkuπební pracoviπtì, pøièemω na dvou z nich byly testovány trombocyty z aferéz a na dvou pracoviπtích byly testovány trombocyty z plné krve. KaΩdé pracoviπtì provedlo nejménì opakovan ch zkouπek pro kaωd z deseti mikroorganismù. Pro PAS byly na tøech dalπích zkuπebních pracoviπtích provedeny studie na trombocytech z aferéz a z buffy coatu, uloωen ch v PAS. Trombocytov koncentrát z nedeleukotizované plné krve byl naoèkován cílovou dávkou - kaωdého z deseti mikroorganizmù, o nichω je známo, Ωe se podílí na infekcích pøenáπen ch transfúzemi trombocytù (viz Tabulka ). Po hodinách skladování naoèkovaného trombocytového koncentrátu byl odebrán vzorek k urèení rùstu po hodinách (Tabulka ) a alikvotní díl vzorku byl uloωen do vzorkového vaku ebds, kter pak byl inkubován aω 0 hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce. Studie se zúèastnila tøi zkuπební pracoviπtì, pøièemω na dvou z nich byly testovány vzorky s CPD a na jednom pracoviπti byly testovány vzorky s CPD. KaΩdé pracoviπtì provedlo nejménì opakovan ch zkouπek pro kaωd z deseti mikroorganismù. Dále byly hodin po naoèkování do vzorkového vaku Pall ebds odebrány alikvotní díly deleukotizovaného a nedeleukotizovaného trombocytového koncentrátu, které pak byly inkubovány hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce (Tabulka ). V souhrnu tyto studie ukázaly, Ωe pøi testování deleukotizovan ch jednotek trombocytù bylo dosaωeno,% detekce a pøi testování nedeleukotizovan ch jednotek trombocytù bylo dosaωeno % detekce, v obou pøípadech pøi libovolné kontaminaci jednotek bakteriemi s nízkou biologickou zátìωí a pøi odbìru vzorku pro test Pall ebds po hodinách skladování, po nìmω následovala hodinová inkubace. Navíc byly v pìti opakovan ch studiích vπech deseti mikroorganizmù odebírány vzorky po 0hodinové inkubaci (doplòující -hodinovou inkubaci) pøi C pøed testováním procentuálního obsahu kyslíku. Nakonec bylo také odebráno celkem nenaoèkovan ch standardních vzorkù trombocytového koncentrátu ( z aferézy a 0 jednotek trombocytù náhodn ch dárcù) a testováno za pouωití sady Pall ebds. Jak ukazují tabulky a, umoωnila sada Pall ebds detekci aerobních a fakultativnì anaerobních bakterií z produktù z trombocytù s koncentracemi bakterií - a vyππími. U 0 z kontaminovan ch jednotek trombocytù, které byly hodnoceny sadou Pall ebds, doπlo k selhání detekce (Tabulka po hodinové inkubaci). deleukotizované jednotky byly naoèkovány Enterobacter cloacae a byly odebrány v èase s hodinovou inkubací, a nedeleukotizovan ch jednotek ( jednotky byly naoèkovány Staphylococcus epidermidis, jednotky byly naoèkovány Klebsiella pneumoniae, jednotka byla naoèkována Pseudomonas aeruginosa a jednotka byla naoèkována Serratia marcescens) bylo odebráno v èase s hodinovou inkubací. Nicménì u vπech tìchto deseti byla kontaminace zjiπtìna testováním v èase po hodinové inkubaci (Tabulka ). TudíΩ 00% detekce bylo dosaωeno po odbìru vzorkù trombocytù jak z aferézy, tak z plné krve, po hodinách po naoèkování, po nichω následovala hodinová inkubace vπech testovan ch vzorkù. Podobnì bylo 00% detekce dosaωeno po 0 hodinách inkubace. ádná z nenaoèkovan ch kontrolních jednotek nebyla pozitivní pøi testu pomocí sady Pall ebds. Erytrocyty Vyhodnocení vzorkové sady Pall ebds zahrnovalo testování jednotek deleukotizovan ch erytrocytù naoèkovan ch druhy bakterií, o nichω je známo, Ωe byly pøíèinou % úmrtí v dùsledku bakteriální kontaminace erytrocytárních komponent v období mezi rokem a. Struèn popis vyhodnocujících studií je následující: Deleukotizované erytrocyty v CPD/SAGM nebo CPD/AS- byly naoèkovány cílovou dávkou - kaωdého z dvanácti mikroorganizmù, o nichω je známo, Ωe se podílí na infekcích pøenáπen ch transfuzemi (viz Tabulka níωe). OkamΩitì po smíchání byl odebrán vzorek ke stanovení obsahu bakterií v jednotce erytrocytù (Tabulka ). Po hodinách skladování jednotky erytrocytù byl odebrán dalπí vzorek k urèení rùstu po hodinách (Tabulka ) a alikvotní díl vzorku byl uloωen do vzorkového vaku ebds, kter pak byl inkubován hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce. Vzorky k urèení rùstu byly také odebrány po dnech, po dnech a po dnech (platí pro komponenty z erytrocytù v CPD/SAGM) nebo po dnech (platí pro komponenty z erytrocytù v CPD/AS-) (Tabulka, a ). Studie se zúèastnila tøi zkuπební pracoviπtì. KaΩdé pracoviπtì provedlo nejménì opakovan ch zkouπek pro kaωd z dvanácti mikroorganismù. Bylo také odebráno nenaoèkovan ch standardních vzorkù jednotek erytrocytù a testováno za pouωití sady Pall ebds. Jak ukazuje Tabulka aω Tabulka, umoωnila sada Pall ebds detekci aerobních a fakultativnì anaerobních bakterií z deleukotizovan ch erytrocytárních komponent s koncentracemi bakterií - a vyππími. 00% detekce bylo dosaωeno po odbìru vzorkù po 0 h, h, dnech, dnech a nebo dnech po naoèkování, po nichω následovala -hodinová inkubace vπech testovan ch vzorkù. ádná z nenaoèkovan ch jednotek nebyla pozitivní pøi testu pomocí sady Pall ebds. UPOZORNÌNÍ A OMEZENÍ POSTUPU. Vzorková sada Pall ebds je urèena k detekci bakteriální kontaminace trombocytù a deleukotizovan ch komponent erytrocytù. UΩivatelé si musí b t vìdomi toho, Ωe nìkteré bakterie rostou velmi pomalu, a pokud je poèáteèní hladina kontaminace takov ch bakterií velmi nízká, pak alikvotní díl odebran k testování pomocí ebds nemusí obsahovat Ωádnou bakterii. V tìchto pøípadech nebudou bakterie zjiπtìny a bude indikován negativní v sledek ( Pass ). Pøi delπím období skladování krevních komponent pøed odebráním vzorku se pravdìpodobnì zv πí schopnost detekce tìchto pomalu rostoucích mikroorganizmù.. Testy vzorkové sady ebds byly provedeny pomocí trombocytov ch produktù CPD a ACD-A. Byly provedeny studie PAS za pouωití 0-0% plazmy CPD a 0-0% PASII (T-Sol). Studie erytrocytù byly provedeny za pouωití standardních komponent CPD/SAGM nebo CPD/AS-.. Toto zaøízení bylo testováno za pouωití níωe uveden ch bakterií., jejichω rùst v krevní komponentì nebo ve vzorkovém vaku není dostateèn nebo které nespotøebovávají mnoωství kyslíku postaèující k urèení pozitivity, nebyly zjiπ ovány.. Pokud je bìhem doby inkubace pøeruπeno protøepávání, mohou se objevit faleπnì negativní v sledky.. Údaje o citlivosti a specificitì jsou odvozeny ze studií ve vlastních laboratoøích firmy i v terénu za pouωití trombocytov ch koncentrátù z aferéz a od náhodn ch dárcù, které byly úmyslnì kontaminovány nízk mi koncentracemi bakterií (cílová dávka - ) a z nichω byly odebrány vzorky buï okamωitì, nebo byly skladovány po dobu hodin a pak z nich byly odebrány vzorky pro testy pomocí vzorkové sady ebds, a u nichω byl následnì stanoven procentuální obsah kyslíku po aω 0 hodinách inkubace pøi C. Podobné studie byly vyhodnoceny pro komponenty z erytrocytù, které byly skladovány po dobu hodin a pak z nich byly odebrány vzorky pomocí vzorkové soupravy ebds, a u nichω byl následnì stanoven procentuální obsah kyslíku po aω hodinách inkubace pøi ºC. ProdlouΩená doba skladování pøed odebráním vzorku mùωe zv πit citlivost. V podmínkách skuteèného pouωití mohou b t pozorovány odchylky od tìchto statistick ch hodnot. POZNÁMKA: Pokud nejsou tablety rozpuπtìny v kapalinì, mohou se objevit faleπnì pozitivní v sledky.. Negativní v sledek ( Pass ) nesmí b t interpretován tak, Ωe testovaná krevní komponenta je sterilní. Negativní v sledek mùωe b t zpùsoben faktory souvisejícími s procesem, jako je nesprávné odebrání vzorku pro sadu ebds nebo nedostatek mikroorganizmù v alikvotním dílu odebraném do vzorkového vaku.. Pøeplnìní vzorkového vaku mùωe b t pøíèinou faleπnì pozitivního v sledku. Nedostateèné naplnìní mùωe b t pøíèinou faleπnì negativního v sledku. [Vzorkov vak je povaωován za pøeplnìn, je-li naplnìn kapalinou do úrovnì pøevyπující druhou rysku (linku). Vzorkov vak je povaωován za nedostateènì naplnìn, je-li naplnìn kapalinou do úrovnì nedosahující první rysky.]. Nedeleukotizované erytrocyty nebo trombocyty s neobvykle vysok m poètem trombocytù (>,0 x 0 v ml) mohou vykazovat faleπnì pozitivní v sledky.. Alkohol mùωe ovlivòovat anal zu kyslíku a nesmí se pouωívat k èiπtìní místa odbìru pøed vloωením sondy kyslíkového analyzátoru. 0. PouΩijte sváøeèku na sterilní spojování hadièek podle instrukcí v robce. Zachování uzavøeného systému vyωaduje v hradnì pouωití hadièek kompatibilních se sváøeèkami pro sterilní spojování. Rozmìry a sloωení hadièky pro vzorkovou sadu ebds splòují poωadavky pro pouωití se sváøeèkami pro sterilní spojování hadièek a je moωno je pouωívat v hradnì s produkty s potvrzenou kompatibilitou. * Bìhem zpracování vωdy respektujte následující upozornìní:. Svaøení je nutno provést zpùsobem vyluèujícím rozstøíknutí kapaliny.. Produkty zneèiπtìné krví vωdy likvidujte podle pøedpisù pro nakládání s BIOLOGICKY NEBEZPEÈN MI materiály. REFERENCE. Mitchell KT a Brecher ME: Approaches to the detection of bacterial contamination in cellular blood products. Transfusion Medicine Reviews ;:-.. Wagner SJ, Robinette D: Evaluation of swirling, ph, and glucose tests for the detection of bacterial contamination in platelet concentrates. Transfusion ;:-.. Brecher ME, Boothe G, Kerr A: The use of chemiluminescence-linked universal bacterial ribosomal RNA gene probe and blood gas analysis for the rapid detection of bacterial contamination in white cell-reduced and non reduced platelets. Transfusion ;:0-.. Burstain JM, Brecher ME, Workman, et al: Rapid identification of bacterially contaminated platelets using reagent strips: glucose and ph analysis as markers of bacterial metabolism. Transfusion ;:-.. Brecher ME: Bacterial contamination of blood products. Simon T, Dzik WH, Snyder E, Stowell CP and Strauss RG. Principles of Transfusion Medicine, rd edition. Lippincott Williams & Wilkins; 00; -0.. Brecher ME, Hay S. Bacterial contamination of blood components. Clinical Microbiology Reviews 00; Jan. ():-0.. Brecher ME, et al., Growth of bacteria in inoculated platelets: implications for bacteria detection and the extension of platelet storage. Transfusion 000;0:0-. a Pall jsou registrované ochranné známky spoleènosti Pall Corporation. Better Blood, Better Care. je servisní znaèka spoleènosti Pall Corporation. 000Z, vydáno v únoru 00.

4 HODNOTY TROMBOCYTÙ Èesky Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v produktech z trombocytù v dobì naoèkování a po hodinovém uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds s aω 0hodinovou dobou inkubace, a v slednou èetnost detekce (v datech pro plazmu jsou zahrnuty v sledky produktù z deleukotizovan ch i nedeleukotizovan ch trombocytù). Tabulka Medián koncentrace naoèkované bakterie (rozsah) (-) ATCC S. agalactiae (-0) ATCC (-) ATCC (-) ATCC S. choleraesuis (-) ATCC (-) ATCC E. cloacae (-) ATCC 00 (-) ATCC 0 (-) ATCC 0 S. marcescens (-) ATCC Medián koncentrace naoèkované bakterie (rozsah) PAS (-0) 0 (-) (-) (-) 0 (-) (-0) (-) (-) (-) (-) Hladina bakterií pøi odbìru vzorku po hodinách uskladnìní (doba odbìru vzorku = hodin; doba inkubace -0 hodin) PAS - - PAS -0-0 PAS > > PAS Detekce s odbìrem vzorku po hodinách Detekované pøípady Detekované z poètu pøípady testovan ch z poètu testovan ch PAS z z z z z z z z 0 z 0 z z (00 %) z z z z z 0 z 0 0 z 0 0 z 0 0 z 0 0 z 0 z (00 %) Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v produktech z trombocytù po hodinovém uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds s hodinovou dobou inkubace a v slednou èetnost detekce (v sledky produktù z deleukotizovan ch i nedeleukotizovan ch trombocytù). Tabulka ATCC S. agalactiae ATCC ATCC ATCC S. choleraesuis ATCC ATCC E. cloacae ATCC 00 ATCC 0 ATCC 0 S. marcescens ATCC Hladina bakterií pøi odbìru vzorku po hodinách uskladnìní (doba odbìru vzorku = hodin, inkubace hodin) > 0 Detekce s odbìrem vzorku po hodinách Zjiπtìné pøípady z poètu testovan ch z z z z z z z z z 0 z z (, %)

5 DATA ERYTROCYTÁRNÍCH KOMPONENT Èesky Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci s odbìrem vzorku z jednotek okamωitì po naoèkování (doba odbìru vzorku = 0 h). Tabulka (ihned po naoèkování a promíchání vzorkù) (doba odebrání vzorku = 0 h) Detekce pøi odebrání vzorku po 0 h < Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > ATCC 0 ATCC# ATCC#0 ATCC# ATCC# ATCC# ATCC ATCC# ATCC 0 ATCC# ATCC ATCC 0 0 z z z z z 0 z 0 z z z 0 z 0 0 z 0 z ze (00%) Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po hodinovém uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = hodin), a v slednou èetnost detekce. Tabulka (po hodinovém uskladnìní) (doba odebrání vzorku = h) < Detekce pøi odebrání vzorku po h Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > z z z z ze z z ze z 0 z 0 0 z 0 z 0 ze (00%)

6 DATA ERYTROCYTÁRNÍCH KOMPONENT pokraèování Èesky Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po denním uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = dní), a v slednou èetnost detekce. Tabulka (po denním uskladnìní) (doba odebrání vzorku = dní) Detekce s odbìrem vzorku po dnech < Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > z z ze z z 0 z 0 z ze z 0 z 0 0 z 0 z z (00 %) Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po denním uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = dní), a v slednou èetnost detekce. Tabulka (po denním uskladnìní) (doba odebrání vzorku = dní) < Detekce s odbìrem vzorku po dnech Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > z z z z z 0 0 z 0 z ze z 0 z 0 0 z 0 0 z 0 0 z (00%)

7 DATA ERYTROCYTÁRNÍCH KOMPONENT pokraèování Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po denním uskladnìní (platí pro CPD/SAG-M) nebo po dnech uskladnìní (platí pro CPD/AS-), kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = nebo dní), a v slednou èetnost detekce. Tabulka po denním uskladnìní (platí pro CPD/SAG-M) nebo po denním uskladnìní (platí pro CPD/AS-) (doba odebrání vzorku = nebo dní) Detekce s odbìrem vzorku po nebo dnech Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních < - -0 > Èesky 0 z z 0 0 z z z 0 0 z 0 z z z 0 z 0 z z 0 0 z 0 (00%)

8 Aktuální revize návodu k pouωití tohoto v robku je: P/N pøíbalové informace: 000Z Datum poslední aktualizace: únor 00 Kopii návodu k pouωití ve preferovaném jazyce mùωete získat kter mkoli z následujících zpùsobù: StaΩením návodu k pouωití z: em: z obdrωíte verzi ve formátu pdf. Telefonicky: na èísle si vyωádejte v tisk nebo verzi na CD-ROM. Kopie lze také vyωádat u nejbliωπího zástupce firmy Pall. MANUFACTURER Pall Medical, a division of Pall Europe Ltd., Europa House, Havant Street, Portsmouth, PO PD, England + (0) 0 phone + (0) 0 fax INTERNATIONAL OFFICES Pall France S.A., Rue des Gaudines, BP, St-Germain-en-Laye, Cedex, France Pall GmbH, Philipp-Reis-Straße, D-0 Dreieich, Deutschland Pall Schweiz AG, Schäferweg, CH-0 Basel, Schweiz Pall Austria Filter Ges. m. b. H., Thaliastraße, A-0 Wien, Österreich Pall Italia s.r.l., Via Emilia,, 000 Buccinasco (MI), Italia Pall España s.a., c/ Isla de Córcega,, 00 Alcobendas, Madrid, España CORPORATE HEADQUARTERS Pall Corporation, 00 Northern Boulevard, East Hills, NY, USA Navπtivte nás na 000Z, vydáno v únoru 00.

NENÍ URČENO K TRANSFUZÍM.

NENÍ URČENO K TRANSFUZÍM. HAEMONETICS CORPORATION 00 Wood Road, Braintree, Massachusetts 0, USA EC REP HAEMONETICS UK LTD Ashley Drive, Bothwell, Scotland, G BS, UK Produced by HAEMONETICS MANUFACTURING INC 0 Industrial Park Street,

Více

Postup sestavení a instalace

Postup sestavení a instalace Postup sestavení a instalace Filtračních kapsulí Pall pro použití ve farmacii USD2291 Filtračních patron Pall pro použití ve farmacii USD2296 (1) Sestavy kapsule Novasip USD2398 Steam-sterilization of

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem

Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem Plynov závìsn kotel CERASTAR CERAMINI Nízkoteplotní plynov kotel s vodou chlazen m hoøákem 6 720 611 482-00.1O ZSN 18-6 KE 21/23... ZWN 18-6 KE 21/23... ZWN 24-6 KE 23... ZSN 5/11-6 KE... ZSN 7/11-6 AE...

Více

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU

VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU VODA ZAMEZOVAÈE ZPÌTNÉHO PRÙTOKU DISCONECTOR - ZAMEZOVAÈ ZPÌTNÉHO PRÙTOKU BRA.ECO 3T doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.ECO 3T DN závitový zamezovaè zpìtného prùtoku s nastavitelnou redukcí tlaku;

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Návod k montáωi a údrωbì pro

Návod k montáωi a údrωbì pro 2061 2343 07/2005 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáωi a údrωbì pro vedení odtahu spalin k nástìnnému plynovému kotli Logamax U052 24/28 Logamax U052 24/28 K 6 720 612 263-00.1O Prosím, pøed montáωí a

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Trombocytové přípravky v náhradních roztocích

Trombocytové přípravky v náhradních roztocích Trombocytové transfuzní přípravky v náhradních roztocích - zkušenosti TO KNL, a.s. Maříková Š., Řehořová L., Procházková R. Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s. 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ

Více

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby

Pøevodník úrovnì hladiny LT 2010 Pøedpis instalace a údržby 4025351/3 IM-P402-62 AB vydání3 Pøevodník úrovnì hladiny LT 20 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2.Použití 3. Instalace 4. Nastavení 5. Uvedení do chodu 6. Údržba 7. Vyhledávání závad IM-P402-62

Více

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6)

IL-6. Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) IL-6 Laterální imunodifuze pro semikvantitativní měření lidského interleukinu 6 (IL- 6) Lateralní průtokový imunologický test pro kvantitativní stanovení lidského interleukinu-6 (IL-6), vyhodnocení pomocí

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division

SeptiFast. rychlá detekce sepse. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division SeptiFast rychlá detekce sepse Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division Požadavky kliniků Rychlá detekce a identifikace patogenů způsobujících sepsi Rychlé výsledky Výsledky do několika hodin Jednoznačné

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PENTAX

NÁVOD K POUŽITÍ PENTAX NÁVOD K POUŽITÍ VÍTÁME VÁS Dìkujeme vám, Ωe jste si vybrali fotoaparát zrcadlovku Pentax. Prosíme vás, abyste si pozornì proèetli návod jeπtì pøedtím, neω zaènete fotoaparát pouωívat, abyste mohli vyuωívat

Více

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.)

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice,

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivaèní lahvièky BACTEC Standard/10 Aerobic/F (obohacená živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a CO 2 ) se používají pro aerobní krevní

Více

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu ÚČEL POUŽITÍ Èesky Kultivační lahvičky BACTEC Standard Anaerobic/F (předem redukovaná obohacená živná půda s výtažkem sójového

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST E.coli O157:H7 (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Rapid-VIDITEST RSV Blister

Rapid-VIDITEST RSV Blister Rapid-VIDITEST RSV Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o.,

Více

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek

HAWAII 6. U ivatelský re im øídící jednotky. Servisní funkce øídící jednotky. Návod k obsluze [CZ] Dodatek U ivatelský re im øídící jednotky Návod k obsluze [CZ] Servisní funkce øídící jednotky HAWAII 6 Dodatek Systém pro dálkové ovládání pøíslušenství bazénù 01 02 03 04 05 06 07 0 09 24 23 22 21 20 1 17 15

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital]

Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu Verze: 2. Datum: 26.5.28 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si,

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o., Nad Safinou II

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Solar thermo [Digital DIN]

Solar thermo [Digital DIN] Návod k obsluze [CZ] Solar thermo [Digital DIN] Systém pro elektronické ovládání solárního ohøevu - + Verze: 1.6 Datum: 12.7.25 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Postup sestavení a instalace

Postup sestavení a instalace Postup sestavení a instalace pro soupravy kapslí Pall pro použití ve farmacii 1. Úvod Při instalaci soupravy filtračních kapslí Pall pro použití ve farmacii je nutno postupovat podle následujících pokynů.

Více

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie

CHORUS COPROCOLLECT. Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose Monteriggioni (Siena) Itálie CHORUS COPROCOLLECT 86602 Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné vybavení

Více

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivační lahvičky BACTEC Mycosis-IC/F pro aerobní krevní kultury. Hlavní použití je s fluorescenčními přístroji

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST FOB. (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST FOB (Jednokrokový blisterový test pro detekci hemoglobinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel: 261

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu

VODOSTOP DUO Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu strana 1 1. Popis zaøízení Zaøízení VODOSTOP je urèeno k použití jako bezpeènostní uzávìr vody u maloodbìratelù v bytech, rodinných domech a menších provozovnách. Instalací zaøízení

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ. ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky

KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ. ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky Izolace klimatizaçních rozvod Hlavním úçelem vzduchotechnick ch systém je dosáhnout teploty, p i které se uωivatelé

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

Øadové práškové èerpadlo

Øadové práškové èerpadlo Pokyny P/N 397 364B VÝSTRAHA: Následující úkoly mohou provádìt pouze kvalifikované osoby. Dodržujte bezpeènostní pokyny uvedené v tomto dokumentu i ve všech dalších souvisejících dokumentech. Popis se

Více

Digitální multimetr 3900

Digitální multimetr 3900 Návod k použití CZ Digitální multimetr 3900 9901154 - DMM3900 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem V ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ Vrtání hlubok ch dìr Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Úvod Ejektorov systém 4 7 STS systém 43 Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem 109 Aplikaèní prùvodce

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06.

Ovládání jednotky. Dodatek. Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1. [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany OFF. Verze: 1.0 Datum: 10.06. Ovládání jednotky Dodatek Návod k obsluze [CZ] HAWAII 1 [Basic RT] Systém pro elektronické ovládání masážní vany Basic ON OFF Verze: 1.0 Datum: 10.06.2001 Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Schlumberger Europe Regulator

Schlumberger Europe Regulator (1/7) Schlumberger Europe Regulator S.E.R. 10 II - 7 (2/7) Základní vlastnosti - 2-stupòový regulátor se zabudovaným bezpeènostním uzávìrem (HTB) - s ochranou proti poklesu tlaku bezpeènostní membránou

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 4024450/1 IM-P402-92 AB vydání 1 Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2. Technická data 3. Použití 4. Instalace 5. Propojení 6. Údržba IM-P402-92 AB Issue

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB

Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB Návod na obsluhu a údržbu ponorného míchadla QJB 1. Použití a provozní podmínky Díky kompaktní konstrukci, snadné instalaci a údržbì je široce rozšíøen v komerèní sféøe a prùmyslu. Používá se v èistièkách

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2. Pokud

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení

Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice. Všeobecné informace použití a vyhodnocení Rychlá kvalitativní detekce lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice Všeobecné informace použití a vyhodnocení Použití FOB plus test na okultní krvácení je rychlý vizuální test, založený na principu imunochromatografické

Více

Stropní LED svítidlo UFO4

Stropní LED svítidlo UFO4 Návod k použití CZ Stropní LED svítidlo UFO4 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou. NEPØEHLÉDNÌTE

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials ÚÈEL POUŽITÍ BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a pryskyøicí PP091JAA 2008/01 Èesky *Èíslo patentu (USA): 4 632 902 Kultivační lahvičky BACTEC Peds Plus/F (obohacená

Více

Nástìnn plynov kotel s pøívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástìnn plynov kotel s pøívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CT OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

USB Data Logger Verze 06/07

USB Data Logger Verze 06/07 N Á V O D K P O U Ž I T Í WWW.VOLTCRAFT.CZ USB Data Logger Verze 06/07 Èíslo výrobku 10 00 30 DL-100T teplota Èíslo výrobku 10 00 40 DL-120THTeplota/vlhkost Úèel použití Kompaktní datový logger DL-100T

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU. Označení a název opravovaného ČOS 653,. vydání MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN 2. Oprava č.. Část

Více

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní

Vývody kontaktù ovládacích obvodù stykaèù a pomocného napájení jsou na svorkovém poli, jak je obvyklé u pøstrojù modulového provedení. Provedení èelní REGULÁTORY ODBÌRU ELEKTRICKÉ ENERGIE ØADY HJ Úvodem Poplatky za odebranou elektrickou energii se stávají jednou z významných položek vydání jak podnikatelských subjektù, tak i každé domácnosti. Jsou složeny

Více

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001.

Datový list. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001 Armatury a systémy Premium Aquastrom T plus Termostatické hlavice ventilù s pøedvolbou pro cirkulaèní okruhy s vìtším zbytkovým em než

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Klasifikace. Klasifikace jiskrové

Klasifikace. Klasifikace jiskrové MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 3 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse

Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Aplikace molekulárně biologických postupů v časné detekci sepse Mgr. Jana Ždychová, Ph.D. IKEM PLM - LLG Sepse je častou příčinou úmrtí během hospitalizace. Včasné nasazení odpovídající ATB terapie je

Více

Velikost materiálu po složení 110 x 160 mm

Velikost materiálu po složení 110 x 160 mm EDUKAÈNÍ MATERIÁL Duodopa Kapesní instrukce pro pacienta Velikost materiálu po složení 110 x 160 mm Obsah Úvodem o pøípravku Duodopa 4 Duodopa - infuzní systém 6 Léèba v prùbìhu dne 8 Péèe o stomii 12

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Ramac. www.petruzalek.cz. - balení technických pøedmìtù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav - balení technických pøedmìtù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Ramac Spoleènost RAMAC pùsobí v oblasti balení již od roku 1976 a svým zákazníkùm zajišťuje poznatky v

Více

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby

BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 4057350/1 IM-P405-28 AB vydání 1 BBV980A Ventil odkalu s pneumatickým/hydraulickým pohonem Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Funkce 5. Instalace 6. Údržba 7. Náhradní

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty

TST. Požadovaná teplota bazénu se nastavuje pouhým otoèením kodéru v základní obrazovce. Kontrolka topení Kontrolka prùtoku Kontrolka snímaèù teploty DRIVER víøivé vany a SA. Návod k montáži a použití ool Driver - je procesorová jednotka urèená pro komfortní nastavení a kontrolu teploty Vašeho bazénu. Mìøí a zobrazuje teplotu bazénu (TUV) a teplotu

Více

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299

HbA1c. Axis - Shield. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Bezpeènostní uzávìr vody

Bezpeènostní uzávìr vody VODOSTOP MONO Bezpeènostní uzávìr vody Technická dokumentace Obsah 1. Popis zaøízení 2. Montážní návod 3. Popis ovládacích prvkù 4. Návod k obsluze 5. Další možnosti ovládání zaøízení 6. Technické parametry

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání.

Zmírnění mírné až průměrné pooperační bolesti a zánětu po chirurgických zákrocích u koček kupř. po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 2 mg/ml injekční roztok pro kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá( látka: Meloxicamum Pomocné

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011

TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 VYHØÍVÁNÍ SEDAÈEK TotalCar3 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 Rev.00 MITSUBISHI ASX GA0W 2011 strana 1 z 8 Technické informace pro zapojení: Vyhøívání sedaèek TotalCar3 - objednací kód (006ND0T102527MI) Postup

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více