Pall ebds REF: E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pall ebds REF: 400-03E"

Transkript

1 Èesky Pall ebds REF: 00-0E VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù. K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM. Better Blood, Better Care.SM

2 Èesky VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù K diagnostickému pouωití in vitro NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM (Objednací èíslo: 00-0E) URÈENÉ POU ITÍ Vzorková sada Pall ebds je urèena k pouωití s kyslíkov m analyzátorem Pall ebds v kvalitativních postupech izolace a detekce aerobních a fakultativnì anaerobních mikroorganismù (bakterií) pøi zkouπkách kontroly kvality trombocytov ch produktù z aferézy a z plné krve v plazmì nebo v pomocném roztoku PAS (Platelet Additive Solution) a deleukotizovan ch erytrocytárních komponent. Sterilní systém k pøenosu kapalin. Sterilizováno gama záøením. SOUHRN A VYSVÌTLENÍ Vzorková sada Pall ebds se pouωívá ke zjiπtìní pøítomnosti bakterií v normálnì sterilních produktech z deleukotizovan ch a nedeleukotizovan ch trombocytù a z deleukotizovan ch erytrocytù. Stanovení obsahu bakterií v produktech z trombocytù obecnì zahrnovalo klasické mikrobiologické metody. Zkoumalo se vyuωití markerù rùstu bakterií, jako je ph a koncentrace glukózy; tyto metody ale nebyly dostateènì citlivé a specifické.,,, Vzorková sada ebds pouωívá jako marker bakteriálního rùstu koncentraci kyslíku. Pøi pouωití se sterilním pøipojovacím zaøízením je vzorková sada ebds funkènì uzavøen m systémem pro zpracování vzorkù a nevyωaduje Ωádné dalπí reagencie. Systém vyωaduje pouωití kyslíkového analyzátoru Pall ebds ke zmìøení procenta kyslíku ve vzorkovém vaku po inkubaci vzorku krevních komponent pøi teplotì C ve vzorkovém vaku. PRINCIP ZKOUˇKY Metoda detekce je zaloωena na mìøení obsahu kyslíku ve vzduchu uvnitø vzorkového vaku jako markeru bateriálního rùstu. Systém Pall ebds pouωívá k mìøení procentuálního obsahu kyslíku v prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku kyslíkov analyzátor Pall ebds. Jsou-li v odebraném vzorku krevních komponent pøítomny bakterie, pak jejich metabolická èinnost spotøebovává vzrùstající mnoωství kyslíku pøi proliferaci bakterií do vzorku bìhem inkubace, coω zpùsobuje mìøiteln pokles obsahu kyslíku ve vzorku i ve vzorkovém vaku. REAGENCIE Dvì tablety, z nichω kaωdá obsahuje, mg polyanetholsulfonanu sodného (SPS), tryptikázov sójov bujón, chlorid vápenat a zpracující èinidla, jsou uloωeny ve vzorkovém vaku. Postup testu neobsahuje Ωádné kroky rekonstituce, míchání ani rozpouπtìní. SKLADOVACÍ PODMÍNKY Maximální skladovací teplota je 0 C. Nezmrazujte. NepouΩívejte, je-li obal poπkozen nebo pokud je uvolnìn èi odstranìn ochrann kryt ukonèení. NepouΩívejte, pokud je vzorková sada ebds viditelnì poπkozená nebo pokud vak neobsahuje dvì tablety. NepouΩívejte po uplynutí data exspirace. Obsah kusového balení je nutno pouωít do dnù po otevøení. UPOZORNÌNÍ K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM. INSTRUKCE K POU ITÍ Potøebn materiál, kter není souèástí dodávky: C inkubátor s ploch m agitátorem trombocytù Zaøízení pro sterilní propojení a plotny Sváøeèka na hadièky Kleπtì na stahování obsahu hadièek Svorka nebo hemostat Odbìr a pøíprava vzorku Poznámka: Pokud odebíráte vzorky trombocytù do pomocného roztoku PAS nebo vzorky erytrocytárních komponent, zkontrolujte, zda je pouωita správná konfigurace Pall Data a kyslíkového analyzátoru Pall ebds.. Optimální detekce bakterií v trombocytárních produktech bude dosaωeno, pokud se vzorek testuje po hodinách po odbìru nebo pozdìji. Optimální detekce bakterií v erytrocytárních komponentách bude dosaωeno, pokud se vzorek testuje po hodinách po odbìru nebo pozdìji. Pokud se provede test døíve neω po v πe uvedeném intervalu, pak velmi pomalu rostoucí organismy nemusí mít dostatek èasu k proliferaci na úroveò pøekraèující detekèní limit.. V pøísluπné dobì po odbìru vyjmìte krevní komponenty ze skladovacího prostoru a pøipravte vzorek podle níωe uvedeného postupu.. Pøipevnìte hadièku vzorkové sady pod zpìtn ventil.. Trombocytové komponenty: Produkt z trombocytù jemnì promíchejte a stáhnìte obsah hadièky vaku s trombocyty. Erytrocytární komponenty: Desetkrát promíchejte pøeklopením, stáhnìte obsah hadièky, aby bylo moωno provést sterilní pøipojení ke vzorkové sadì ebds. Zajistìte úplné naplnìní hadièky dobøe promíchan m reprezentativním vzorkem. Vak s krevními komponentami sterilním zpùsobem pøipojte ke vzorkové sadì ebds podle instrukcí v robce. Pøipojení maximální délky hadièky vzorkové sady k vaku s krevními komponentami docílíte, pokud umístíte zátku hadièky vzorkové sady na konec záøezu ve sterilním propojovacím zaøízení.. Je-li tøeba, na πtítek vzorkového vaku pøilepte nálepku s èíslem jednotky.. Vak s krevními komponentami jemnì promíchejte.. Zavìste nebo podrωte vak s krevními komponentami nad vzorkov m vakem tak, aby byly plnicí pøívody vodorovné. (Poznámka: vzorkov port musí smìøovat dolù.). Otevøete svorku a nechte kapalinu téci, aω její hladina dosáhne mezi dvì rysky na vzorkovém vaku. (Vak se povaωuje za nedostateènì naplnìn, pokud je hladina kapaliny pod první ryskou, a za pøeplnìn, je-li hladina kapaliny nad druhou ryskou.) Pøeplnìní vzorkového vaku mùωe b t pøíèinou faleπnì pozitivního v sledku. Nedostateèné naplnìní mùωe b t pøíèinou faleπnì negativního v sledku. 0. Zasvorkujte hadièku.. Utìsnìte hadièku na obou stranách zpìtného ventilu*. Poznámka: Na vaku s krevními komponentami musí zùstat 0- cm hadièky. Poznámka: Testujete-li trombocyty v pomocném roztoku PAS nebo erytrocytární komponenty, zadejte do pole Pall Data identifikátor (ID) dárcovského odbìru, kód produktu a èíslo πarωe vaku ebds.. Odpojte zpìtn ventil ze vzorkového vaku a vaku s krevními komponentami a zlikvidujte jej*. Poznámka: Krevní komponenty v hadièce lze opìt pouωít stáhnutím obsahu hadièky zpìt do vaku s krevními komponentami.. Umístìte vzorkov vak na horizontální agitátor do inkubátoru pøi teplotì C. Pøísluπnou dobu skladování vzorku a intervaly inkubace naleznete v níωe uvedené tabulce. Vzorkov vak poloωte tak, aby se pohyb provádìl podél delπí osy vzorkového vaku. Zkontrolujte, zda je vytiπtìn πtítek orientován nahoru.. Vak s krevními komponentami vra te do skladovacího prostoru.. Zmìøte procento kyslíku v prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku v prùbìhu intervalu inkubace pøi teplotì C (viz tabulka níωe). Komponenta Trombocyty v plazmì Trombocyty v PAS Erytrocyty Minimální prodleva pøed testem ebds a podmínky k dosaωení optimální citlivosti hodin pøi ºC ± ºC hodin pøi ºC ± ºC hodin pøi ºC ± ºC Inkubaèní doba vaku ebds pøi ºC -0 hodin - hodin - hodin Postup testu (za pouωití kyslíkového analyzátoru Pall ebds). Zkontrolujte, zda je kyslíkov analyzátor ebds pøipraven k mìøení vzorku.. Pomocí vzorkového stojanu orientujte mìøenou stranu svisle. VloΩte sondu kyslíkového analyzátoru pøes septum na vzorkovací stranì a pøes ochrannou membránu do prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku. Poznámky: Nemaèkejte vzorkov vak pøi vkládání sondy; pùsobení tlaku by mohlo aktivovat alarm kyslíkového analyzátoru. Nevkládejte sondu do kapaliny ve vzorkovém vaku. K èiπtìní místa odbìru vzorku nepouωívejte alkohol. Alkohol mùωe ovlivòovat anal zu obsahu kyslíku.. Zmìøte procentuální obsah kyslíku tak, Ωe nasajete vzduch z prostoru nad vzorkem ve vzorkovém vaku podle instrukcí k pouωití analyzátoru. (Viz Postup testování vzorku v návodu k pouωití kyslíkového analyzátoru Pall ebds.). Zobrazí-li se nápis Pass, test nezjistil bakteriální kontaminaci a indikuje, Ωe vzorek je NEGATIVNÍ v dobì mìøení kyslíku. Zaznamenejte v sledek a zlikvidujte vzorkov vak ebds.* 0. Blikající FAIL znamená, Ωe procento kyslíku nedosahuje pøijatelného limitu.. Pokud se objeví blikající FAIL, je vzorek pravdìpodobnì kontaminován bakteriemi a doporuèuje se, aby se jednotka s krevními komponentami po potvrzující kultivaci zlikvidovala*.. Pokud se zobrazí v straωné hláπení, postupujte podle instrukcí uveden ch na displeji kyslíkového analyzátoru Pall ebds a proveïte opakovan test. U jednoho vzorkového vaku ebds je moωno provést pouze jeden opakovan test procenta kyslíku. Je-li zapotøebí provést opakovan test, vra te se ke kroku.. Je-li nutn dalπí test jednotky krevních komponent, pøipojte novou vzorkovou sadu ebds a postupujte podle kroku v πe. INTERPRETACE V SLEDKÙ Pozitivní nebo negativní v sledky jsou urèeny podle softwaru kyslíkového analyzátoru Pall ebds. Pozitivní v sledky indikující moωnou bakteriální kontaminaci jsou zobrazeny jako FAIL. Negativní v sledky jsou zobrazeny jako Pass. Pokud se zobrazí chybové hláπení, které není vyøeπeno, nebo pokud lze z nìjakého dùvodu pochybovat o moωnosti obdrωení správné indikace Pass nebo Fail, test je nutno povaωovat za neplatn. OÈEKÁVANÉ HODNOTY Oèekává se, Ωe > % vπech testovan ch produktù nebude obsahovat Ωádné bakterie a v tom pøípadì bude koncentrace kyslíku pøijatelná, coω bude indikováno hláπením Pass zobrazen m v dobì mìøení kyslíku. Jednotky s koncentrací kyslíku pod limitem pøijatelnosti budou vykazovat pozitivní v sledek se zobrazen ch hláπením FAIL. V KONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY Pøi pouωití s kyslíkov m analyzátorem Pall ebds umoωòuje vzorková sada Pall ebds izolaci a detekci aerobních a fakultativnì anaerobních bakterií v trombocytech a deleukotizovan ch komponentách erytrocytù. Trombocyty Vyhodnocení vzorkové sady Pall ebds zahrnovalo testování jednotek

3 Èesky deleukotizovan ch a nedeleukotizovan ch trombocytù naoèkovan ch jedním z 0 druhù bakterií, o nichω je známo, Ωe byly pøíèinou % úmrtí v dùsledku bakteriální kontaminace trombocytov ch koncentrátù v období mezi rokem a. Souhrnnì tyto studie ukázaly, Ωe bylo dosaωeno 00% detekce testováním 0 jednotek deleukotizovan ch trombocytù kontaminovan ch bakteriemi s nízkou biologickou zátìωí, pøi odbìru pro test Pall ebds po hodinách skladování. Tyto studie také ukázaly, Ωe bylo dosaωeno 00% detekce testováním jednotek nedeleukotizovan ch trombocytù kontaminovan ch bakteriemi s nízkou biologickou zátìωí, pøi odbìru pro test Pall ebds po hodinách skladování. Struèn popis vyhodnocujících studií je následující: Trombocytov koncentrát z deleukotizované aferézy nebo z plné krve náhodn ch dárcù byl naoèkován cílovou dávkou - kaωdého z deseti mikroorganizmù, o nichω je známo, Ωe se podílí na infekcích pøenáπen ch transfúzemi (viz Tabulka níωe). OkamΩitì po smíchání byl odebrán vzorek ke stanovení obsahu bakterií v trombocytovém koncentrátu (Tabulka ). Po hodinách skladování naoèkovaného trombocytového koncentrátu byl odebrán dalπí vzorek k urèení rùstu po hodinách (Tabulka ) a alikvotní díl vzorku byl uloωen do vzorkového vaku ebds, kter pak byl inkubován hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce. Studie se zúèastnila ètyøi zkuπební pracoviπtì, pøièemω na dvou z nich byly testovány trombocyty z aferéz a na dvou pracoviπtích byly testovány trombocyty z plné krve. KaΩdé pracoviπtì provedlo nejménì opakovan ch zkouπek pro kaωd z deseti mikroorganismù. Pro PAS byly na tøech dalπích zkuπebních pracoviπtích provedeny studie na trombocytech z aferéz a z buffy coatu, uloωen ch v PAS. Trombocytov koncentrát z nedeleukotizované plné krve byl naoèkován cílovou dávkou - kaωdého z deseti mikroorganizmù, o nichω je známo, Ωe se podílí na infekcích pøenáπen ch transfúzemi trombocytù (viz Tabulka ). Po hodinách skladování naoèkovaného trombocytového koncentrátu byl odebrán vzorek k urèení rùstu po hodinách (Tabulka ) a alikvotní díl vzorku byl uloωen do vzorkového vaku ebds, kter pak byl inkubován aω 0 hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce. Studie se zúèastnila tøi zkuπební pracoviπtì, pøièemω na dvou z nich byly testovány vzorky s CPD a na jednom pracoviπti byly testovány vzorky s CPD. KaΩdé pracoviπtì provedlo nejménì opakovan ch zkouπek pro kaωd z deseti mikroorganismù. Dále byly hodin po naoèkování do vzorkového vaku Pall ebds odebrány alikvotní díly deleukotizovaného a nedeleukotizovaného trombocytového koncentrátu, které pak byly inkubovány hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce (Tabulka ). V souhrnu tyto studie ukázaly, Ωe pøi testování deleukotizovan ch jednotek trombocytù bylo dosaωeno,% detekce a pøi testování nedeleukotizovan ch jednotek trombocytù bylo dosaωeno % detekce, v obou pøípadech pøi libovolné kontaminaci jednotek bakteriemi s nízkou biologickou zátìωí a pøi odbìru vzorku pro test Pall ebds po hodinách skladování, po nìmω následovala hodinová inkubace. Navíc byly v pìti opakovan ch studiích vπech deseti mikroorganizmù odebírány vzorky po 0hodinové inkubaci (doplòující -hodinovou inkubaci) pøi C pøed testováním procentuálního obsahu kyslíku. Nakonec bylo také odebráno celkem nenaoèkovan ch standardních vzorkù trombocytového koncentrátu ( z aferézy a 0 jednotek trombocytù náhodn ch dárcù) a testováno za pouωití sady Pall ebds. Jak ukazují tabulky a, umoωnila sada Pall ebds detekci aerobních a fakultativnì anaerobních bakterií z produktù z trombocytù s koncentracemi bakterií - a vyππími. U 0 z kontaminovan ch jednotek trombocytù, které byly hodnoceny sadou Pall ebds, doπlo k selhání detekce (Tabulka po hodinové inkubaci). deleukotizované jednotky byly naoèkovány Enterobacter cloacae a byly odebrány v èase s hodinovou inkubací, a nedeleukotizovan ch jednotek ( jednotky byly naoèkovány Staphylococcus epidermidis, jednotky byly naoèkovány Klebsiella pneumoniae, jednotka byla naoèkována Pseudomonas aeruginosa a jednotka byla naoèkována Serratia marcescens) bylo odebráno v èase s hodinovou inkubací. Nicménì u vπech tìchto deseti byla kontaminace zjiπtìna testováním v èase po hodinové inkubaci (Tabulka ). TudíΩ 00% detekce bylo dosaωeno po odbìru vzorkù trombocytù jak z aferézy, tak z plné krve, po hodinách po naoèkování, po nichω následovala hodinová inkubace vπech testovan ch vzorkù. Podobnì bylo 00% detekce dosaωeno po 0 hodinách inkubace. ádná z nenaoèkovan ch kontrolních jednotek nebyla pozitivní pøi testu pomocí sady Pall ebds. Erytrocyty Vyhodnocení vzorkové sady Pall ebds zahrnovalo testování jednotek deleukotizovan ch erytrocytù naoèkovan ch druhy bakterií, o nichω je známo, Ωe byly pøíèinou % úmrtí v dùsledku bakteriální kontaminace erytrocytárních komponent v období mezi rokem a. Struèn popis vyhodnocujících studií je následující: Deleukotizované erytrocyty v CPD/SAGM nebo CPD/AS- byly naoèkovány cílovou dávkou - kaωdého z dvanácti mikroorganizmù, o nichω je známo, Ωe se podílí na infekcích pøenáπen ch transfuzemi (viz Tabulka níωe). OkamΩitì po smíchání byl odebrán vzorek ke stanovení obsahu bakterií v jednotce erytrocytù (Tabulka ). Po hodinách skladování jednotky erytrocytù byl odebrán dalπí vzorek k urèení rùstu po hodinách (Tabulka ) a alikvotní díl vzorku byl uloωen do vzorkového vaku ebds, kter pak byl inkubován hodin pøi teplotì C s agitací na horizontální tøepaèce. Vzorky k urèení rùstu byly také odebrány po dnech, po dnech a po dnech (platí pro komponenty z erytrocytù v CPD/SAGM) nebo po dnech (platí pro komponenty z erytrocytù v CPD/AS-) (Tabulka, a ). Studie se zúèastnila tøi zkuπební pracoviπtì. KaΩdé pracoviπtì provedlo nejménì opakovan ch zkouπek pro kaωd z dvanácti mikroorganismù. Bylo také odebráno nenaoèkovan ch standardních vzorkù jednotek erytrocytù a testováno za pouωití sady Pall ebds. Jak ukazuje Tabulka aω Tabulka, umoωnila sada Pall ebds detekci aerobních a fakultativnì anaerobních bakterií z deleukotizovan ch erytrocytárních komponent s koncentracemi bakterií - a vyππími. 00% detekce bylo dosaωeno po odbìru vzorkù po 0 h, h, dnech, dnech a nebo dnech po naoèkování, po nichω následovala -hodinová inkubace vπech testovan ch vzorkù. ádná z nenaoèkovan ch jednotek nebyla pozitivní pøi testu pomocí sady Pall ebds. UPOZORNÌNÍ A OMEZENÍ POSTUPU. Vzorková sada Pall ebds je urèena k detekci bakteriální kontaminace trombocytù a deleukotizovan ch komponent erytrocytù. UΩivatelé si musí b t vìdomi toho, Ωe nìkteré bakterie rostou velmi pomalu, a pokud je poèáteèní hladina kontaminace takov ch bakterií velmi nízká, pak alikvotní díl odebran k testování pomocí ebds nemusí obsahovat Ωádnou bakterii. V tìchto pøípadech nebudou bakterie zjiπtìny a bude indikován negativní v sledek ( Pass ). Pøi delπím období skladování krevních komponent pøed odebráním vzorku se pravdìpodobnì zv πí schopnost detekce tìchto pomalu rostoucích mikroorganizmù.. Testy vzorkové sady ebds byly provedeny pomocí trombocytov ch produktù CPD a ACD-A. Byly provedeny studie PAS za pouωití 0-0% plazmy CPD a 0-0% PASII (T-Sol). Studie erytrocytù byly provedeny za pouωití standardních komponent CPD/SAGM nebo CPD/AS-.. Toto zaøízení bylo testováno za pouωití níωe uveden ch bakterií., jejichω rùst v krevní komponentì nebo ve vzorkovém vaku není dostateèn nebo které nespotøebovávají mnoωství kyslíku postaèující k urèení pozitivity, nebyly zjiπ ovány.. Pokud je bìhem doby inkubace pøeruπeno protøepávání, mohou se objevit faleπnì negativní v sledky.. Údaje o citlivosti a specificitì jsou odvozeny ze studií ve vlastních laboratoøích firmy i v terénu za pouωití trombocytov ch koncentrátù z aferéz a od náhodn ch dárcù, které byly úmyslnì kontaminovány nízk mi koncentracemi bakterií (cílová dávka - ) a z nichω byly odebrány vzorky buï okamωitì, nebo byly skladovány po dobu hodin a pak z nich byly odebrány vzorky pro testy pomocí vzorkové sady ebds, a u nichω byl následnì stanoven procentuální obsah kyslíku po aω 0 hodinách inkubace pøi C. Podobné studie byly vyhodnoceny pro komponenty z erytrocytù, které byly skladovány po dobu hodin a pak z nich byly odebrány vzorky pomocí vzorkové soupravy ebds, a u nichω byl následnì stanoven procentuální obsah kyslíku po aω hodinách inkubace pøi ºC. ProdlouΩená doba skladování pøed odebráním vzorku mùωe zv πit citlivost. V podmínkách skuteèného pouωití mohou b t pozorovány odchylky od tìchto statistick ch hodnot. POZNÁMKA: Pokud nejsou tablety rozpuπtìny v kapalinì, mohou se objevit faleπnì pozitivní v sledky.. Negativní v sledek ( Pass ) nesmí b t interpretován tak, Ωe testovaná krevní komponenta je sterilní. Negativní v sledek mùωe b t zpùsoben faktory souvisejícími s procesem, jako je nesprávné odebrání vzorku pro sadu ebds nebo nedostatek mikroorganizmù v alikvotním dílu odebraném do vzorkového vaku.. Pøeplnìní vzorkového vaku mùωe b t pøíèinou faleπnì pozitivního v sledku. Nedostateèné naplnìní mùωe b t pøíèinou faleπnì negativního v sledku. [Vzorkov vak je povaωován za pøeplnìn, je-li naplnìn kapalinou do úrovnì pøevyπující druhou rysku (linku). Vzorkov vak je povaωován za nedostateènì naplnìn, je-li naplnìn kapalinou do úrovnì nedosahující první rysky.]. Nedeleukotizované erytrocyty nebo trombocyty s neobvykle vysok m poètem trombocytù (>,0 x 0 v ml) mohou vykazovat faleπnì pozitivní v sledky.. Alkohol mùωe ovlivòovat anal zu kyslíku a nesmí se pouωívat k èiπtìní místa odbìru pøed vloωením sondy kyslíkového analyzátoru. 0. PouΩijte sváøeèku na sterilní spojování hadièek podle instrukcí v robce. Zachování uzavøeného systému vyωaduje v hradnì pouωití hadièek kompatibilních se sváøeèkami pro sterilní spojování. Rozmìry a sloωení hadièky pro vzorkovou sadu ebds splòují poωadavky pro pouωití se sváøeèkami pro sterilní spojování hadièek a je moωno je pouωívat v hradnì s produkty s potvrzenou kompatibilitou. * Bìhem zpracování vωdy respektujte následující upozornìní:. Svaøení je nutno provést zpùsobem vyluèujícím rozstøíknutí kapaliny.. Produkty zneèiπtìné krví vωdy likvidujte podle pøedpisù pro nakládání s BIOLOGICKY NEBEZPEÈN MI materiály. REFERENCE. Mitchell KT a Brecher ME: Approaches to the detection of bacterial contamination in cellular blood products. Transfusion Medicine Reviews ;:-.. Wagner SJ, Robinette D: Evaluation of swirling, ph, and glucose tests for the detection of bacterial contamination in platelet concentrates. Transfusion ;:-.. Brecher ME, Boothe G, Kerr A: The use of chemiluminescence-linked universal bacterial ribosomal RNA gene probe and blood gas analysis for the rapid detection of bacterial contamination in white cell-reduced and non reduced platelets. Transfusion ;:0-.. Burstain JM, Brecher ME, Workman, et al: Rapid identification of bacterially contaminated platelets using reagent strips: glucose and ph analysis as markers of bacterial metabolism. Transfusion ;:-.. Brecher ME: Bacterial contamination of blood products. Simon T, Dzik WH, Snyder E, Stowell CP and Strauss RG. Principles of Transfusion Medicine, rd edition. Lippincott Williams & Wilkins; 00; -0.. Brecher ME, Hay S. Bacterial contamination of blood components. Clinical Microbiology Reviews 00; Jan. ():-0.. Brecher ME, et al., Growth of bacteria in inoculated platelets: implications for bacteria detection and the extension of platelet storage. Transfusion 000;0:0-. a Pall jsou registrované ochranné známky spoleènosti Pall Corporation. Better Blood, Better Care. je servisní znaèka spoleènosti Pall Corporation. 000Z, vydáno v únoru 00.

4 HODNOTY TROMBOCYTÙ Èesky Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v produktech z trombocytù v dobì naoèkování a po hodinovém uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds s aω 0hodinovou dobou inkubace, a v slednou èetnost detekce (v datech pro plazmu jsou zahrnuty v sledky produktù z deleukotizovan ch i nedeleukotizovan ch trombocytù). Tabulka Medián koncentrace naoèkované bakterie (rozsah) (-) ATCC S. agalactiae (-0) ATCC (-) ATCC (-) ATCC S. choleraesuis (-) ATCC (-) ATCC E. cloacae (-) ATCC 00 (-) ATCC 0 (-) ATCC 0 S. marcescens (-) ATCC Medián koncentrace naoèkované bakterie (rozsah) PAS (-0) 0 (-) (-) (-) 0 (-) (-0) (-) (-) (-) (-) Hladina bakterií pøi odbìru vzorku po hodinách uskladnìní (doba odbìru vzorku = hodin; doba inkubace -0 hodin) PAS - - PAS -0-0 PAS > > PAS Detekce s odbìrem vzorku po hodinách Detekované pøípady Detekované z poètu pøípady testovan ch z poètu testovan ch PAS z z z z z z z z 0 z 0 z z (00 %) z z z z z 0 z 0 0 z 0 0 z 0 0 z 0 0 z 0 z (00 %) Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v produktech z trombocytù po hodinovém uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds s hodinovou dobou inkubace a v slednou èetnost detekce (v sledky produktù z deleukotizovan ch i nedeleukotizovan ch trombocytù). Tabulka ATCC S. agalactiae ATCC ATCC ATCC S. choleraesuis ATCC ATCC E. cloacae ATCC 00 ATCC 0 ATCC 0 S. marcescens ATCC Hladina bakterií pøi odbìru vzorku po hodinách uskladnìní (doba odbìru vzorku = hodin, inkubace hodin) > 0 Detekce s odbìrem vzorku po hodinách Zjiπtìné pøípady z poètu testovan ch z z z z z z z z z 0 z z (, %)

5 DATA ERYTROCYTÁRNÍCH KOMPONENT Èesky Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci s odbìrem vzorku z jednotek okamωitì po naoèkování (doba odbìru vzorku = 0 h). Tabulka (ihned po naoèkování a promíchání vzorkù) (doba odebrání vzorku = 0 h) Detekce pøi odebrání vzorku po 0 h < Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > ATCC 0 ATCC# ATCC#0 ATCC# ATCC# ATCC# ATCC ATCC# ATCC 0 ATCC# ATCC ATCC 0 0 z z z z z 0 z 0 z z z 0 z 0 0 z 0 z ze (00%) Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po hodinovém uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = hodin), a v slednou èetnost detekce. Tabulka (po hodinovém uskladnìní) (doba odebrání vzorku = h) < Detekce pøi odebrání vzorku po h Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > z z z z ze z z ze z 0 z 0 0 z 0 z 0 ze (00%)

6 DATA ERYTROCYTÁRNÍCH KOMPONENT pokraèování Èesky Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po denním uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = dní), a v slednou èetnost detekce. Tabulka (po denním uskladnìní) (doba odebrání vzorku = dní) Detekce s odbìrem vzorku po dnech < Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > z z ze z z 0 z 0 z ze z 0 z 0 0 z 0 z z (00 %) Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po denním uskladnìní, kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = dní), a v slednou èetnost detekce. Tabulka (po denním uskladnìní) (doba odebrání vzorku = dní) < Detekce s odbìrem vzorku po dnech Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních - -0 > z z z z z 0 0 z 0 z ze z 0 z 0 0 z 0 0 z 0 0 z (00%)

7 DATA ERYTROCYTÁRNÍCH KOMPONENT pokraèování Tabulka ukazuje koncentrace bakterií v deleukotizovan ch erytrocytárních komponentách a detekci po denním uskladnìní (platí pro CPD/SAG-M) nebo po dnech uskladnìní (platí pro CPD/AS-), kdy byly odebrány vzorky do vzorkové sady Pall ebds (doba odebrání vzorku = nebo dní), a v slednou èetnost detekce. Tabulka po denním uskladnìní (platí pro CPD/SAG-M) nebo po denním uskladnìní (platí pro CPD/AS-) (doba odebrání vzorku = nebo dní) Detekce s odbìrem vzorku po nebo dnech Poèet detekcí pøi rùzn ch úrovních < - -0 > Èesky 0 z z 0 0 z z z 0 0 z 0 z z z 0 z 0 z z 0 0 z 0 (00%)

8 Aktuální revize návodu k pouωití tohoto v robku je: P/N pøíbalové informace: 000Z Datum poslední aktualizace: únor 00 Kopii návodu k pouωití ve preferovaném jazyce mùωete získat kter mkoli z následujících zpùsobù: StaΩením návodu k pouωití z: em: z obdrωíte verzi ve formátu pdf. Telefonicky: na èísle si vyωádejte v tisk nebo verzi na CD-ROM. Kopie lze také vyωádat u nejbliωπího zástupce firmy Pall. MANUFACTURER Pall Medical, a division of Pall Europe Ltd., Europa House, Havant Street, Portsmouth, PO PD, England + (0) 0 phone + (0) 0 fax INTERNATIONAL OFFICES Pall France S.A., Rue des Gaudines, BP, St-Germain-en-Laye, Cedex, France Pall GmbH, Philipp-Reis-Straße, D-0 Dreieich, Deutschland Pall Schweiz AG, Schäferweg, CH-0 Basel, Schweiz Pall Austria Filter Ges. m. b. H., Thaliastraße, A-0 Wien, Österreich Pall Italia s.r.l., Via Emilia,, 000 Buccinasco (MI), Italia Pall España s.a., c/ Isla de Córcega,, 00 Alcobendas, Madrid, España CORPORATE HEADQUARTERS Pall Corporation, 00 Northern Boulevard, East Hills, NY, USA Navπtivte nás na 000Z, vydáno v únoru 00.

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou

Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Elektrický prùtokový ohøívaè vody je urèen pro pevnou instalaci v obytných a podobných

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem

Vrtání hlubok ch dìr VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR. Úvod. Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka. Ejektorov systém. STS systém. Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem V ROBKY PRO OBRÁBÌNÍ KOVÙ Vrtání hlubok ch dìr Katalog produktù a aplikaèní pøíruèka VRTÁNÍ HLUBOK CH DÌR Úvod Ejektorov systém 4 7 STS systém 43 Vrták pro vrtání dìlov m vrtákem 109 Aplikaèní prùvodce

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS

Nokia N76-1. Začínáme. 9254321, 2. vydání CS Nokia N76-1 Začínáme 9254321, 2. vydání CS Tlaèítka a èásti pøístroje (na krytu a pøi otevøeném pøístroji) Dále jen Nokia N76. 1 Pravé tlaèítko na krytu 2 Støední tlaèítko 3 Levé tlaèítko na krytu 4 Druhý

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122

Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 Upínací pøípravek pro dr¾áky telefonu Nokia Easy Mount HH-20 a CR-122 B 1 D C E A 2.0 vydání A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Pøi provozu nebo likvidaci zaøízení nutno dodržet pøíslušné národní pøedpisy o životním

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

Analyzátory moči a močového sedimentu

Analyzátory moči a močového sedimentu KATALOG 2013 Dirui Industrial Co., Ltd Analyzátory moči a močového sedimentu Katalog produktů firmy DIRUI Analyzátory moči a močového sedimentu Analyzátory přístrojové vybavení Název Popis H-100 - analyzátor

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19

VODA NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÁ ŠOUPÁTKA MEZIPØÍRUBOVÁ JEDNOSMÌRNÁ, SÉRIE 19 NO OVÉ ŠOUPÁTKO MEZIPØÍRUBOVÉ JEDNOSTRANNÉ TÌSNÌNÍ BRA.19.0 a BRA.19.6 doporuèené projektové oznaèení: IVAR.BRA.19.0 - - DN, IVAR.BRA.19.6 - - DN pro

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Digitální alkohol tester

Digitální alkohol tester Digitální alkohol tester Návod k použití Poslední revize: 14.5.2013 OBSAH: POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 Reference... 3 Vlastnosti... 3 Vložení baterií... 4 POUŽITÍ ALKOHOL TESTERU... 4 Příprava přístroje... 4 Testování...

Více

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené!

Vπeobecnì platné zkratky. Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky Prosím obra te a bìhem prohlíωení katalogu nechte ote vøené! Vπeobecnì platné zkratky PØi prohlíωení a uωívání tohoto katalogu najdete vωdy tyto zkratky: a T = Vzdálenost od vnitøní

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3

Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Zkumavky Leucosep LTK.615 PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro diagnostické použití in vitro PI-LT.615-CZ-V3 Informace pro použití Použití Zkumavky Leucosep jsou určeny k odběru a separaci periferních mononukleárních

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém

easytrack GPS/GPRS monitorovací systém easytrack GPS/GPRS monitorovací systém uživatelský návod www.easytrack.cz OBSAH 1. EASYTRACK INTERNETOVÉ ROZHRANÍ... 3 1.1 Systémové požadavky pro zobrazení www.easytrack.cz 1.2 Pøihlášení 1.3 Uživatelské

Více

Individuální øídicí jednotka pro prá kové støíkací pistole Vantage

Individuální øídicí jednotka pro prá kové støíkací pistole Vantage Individuální øídicí jednotka pro prá kové støíkací pistole Vantage Návod k provozu Czech Vydání 03/05 Tento dokument je k dispozici na internetu na http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis

SV7 Pojistné ventily. 1. Popis IM-S13-33 CH Vydání 1 SV7 Pojistné ventily Návod k montáži a údržbì 1. Popis 2. Manipulace a skladování 3. Montáž 4. Údržba Copyright 2000 Popis Pojistné ventily øady SV7 s tìlesem ze šedé litiny nebo

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY

ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY ÈESKY BAREVNÝ TV PØIJÍMAÈ XENTIA 55 ST 55-405/8 DOLBY OBSAH 4 Instalace a bezpeènost 6 Na první pohled Èelní panel televizoru Zadní strana televizoru Dálkový ovladaè 8 Pøipojení a pøíprava Pøipojení antény

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE

KATALOG 2003 MICROMAT PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE PERISTALTICKÉ DÁVKOVAČE KATALOG 2003 je řada řídících jednotek peristaltických čerpadel sestávající z měřidel koncentrace, multifunkčních časových spínačů a modulu zvukové signalizace. Hlavní charakteristiky

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Krycí list Dodatečné informace k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky Dodání automatického systému pro hemokultivaci bakterií včetně hemokultivačních nádobek VZ ev. č. 60024675 Zadavatel ÚSTAV

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání

Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka. 9354812 3. vydání Indukèní smyèka pro nedoslýchavé LPS-4 U¾ivatelská pøíruèka 9354812 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LPS-4 shoduje

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

Standardní signál video 1Vpp

Standardní signál video 1Vpp Standardní signál video 1Vpp 2a 2b 3 1 1a 1b Na obrázku je zobrazen standardní videosignál z CCTV kamery. Norma PAL stanoví jeho jmenovitou úroveò na 1Vpp (úroveò bílé). CCTV kamery mají ovšem obvykle

Více

PŘÍBALOVÝ LETÁK. Mikroorganismy LYFO DISK Mikroorganismy KWIK-STIK Mikroorganismy KWIK-STIK Plus

PŘÍBALOVÝ LETÁK. Mikroorganismy LYFO DISK Mikroorganismy KWIK-STIK Mikroorganismy KWIK-STIK Plus Mikroorganismy LYFO DISK Mikroorganismy KWIK-STIK Mikroorganismy KWIK-STIK Plus POUŽITÍ Mikroorganismy LYFO DISK, KWIK-STIK a KWIK-STIK Plus jsou lyofilizované preparáty referenčních zásobních kultur obsahující

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

MEL: přenosné mikrobiologické testy

MEL: přenosné mikrobiologické testy 40 MEL: přenosné mikrobiologické testy Kompletní přenosné laboratoře Široké spektrum parametrů Připravené testy Snadné použití Spolehlivé výsledky Mikrobiologická laboratoř v kufříku V terénu lze měřit

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

seca analytics Stručný návod k instalaci

seca analytics Stručný návod k instalaci seca analytics 5 Stručný návod 5 seca analytics Stručný návod k instalaci Stručný návod k instalaci Seřízení jednotlivého pracoviště T ento stručný návod Vám ukáže, jak můžete rychle a snadno uvést do

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína

Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína INFORMACE PRO UŽIVATELE Rotarix perorální suspenze v Živá rotavirová vakcína Vaše dí - - Máte- - - Pokud s V : 1. Co je Rotarix a k 2. 3. Jak se Rotarix podává 4. 5 Jak Rotarix uchovávat 6. Další informace

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1

U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 U¾ivatelská pøíruèka k bezdrátovému modulu GPS Nokia LD-3W 9246491/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt LD-3W shoduje s ustanoveními

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

Charakteristika analýzy:

Charakteristika analýzy: Charakteristika analýzy: Identifikace: DIAGNOSTIKA PORUCHY JATERNÍCH FUNKCÍ, DECHOVÝ TEST S C 13 -METHACETINEM Využití: diagnostika poruch jaterních funkcí (demetylační, oxidační) Referenční mez: viz tabulka

Více

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka

Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka Sada do vozu CK-7W U¾ivatelská pøíruèka Instalaèní pøíruèka 9310693 5. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-5 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT1020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1 Instalace SIM karty 5.2 Baterie a napájení 5.3 Zapnutí pøístroje

Více

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje

TELCO PH 860 ID. t e l e f o n n í p ř í s t r o j. Údržba pøístroje. Identifikaèní údaje Údržba pøístroje Na èistìní pøístroje a mikrotelefonní šòùry používejte navlhèený hadøík. Nepoužívejte benzín, rozpouštìdla a jiné chemické prostøedky. Nepoužívejte ani žádné èistící prostøedky. Pøístroj

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více