Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazků města Lanškroun za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazků města Lanškroun za rok 2014"

Transkript

1 nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Inventarizační zpráva hlavní inventarizační komise o průběhu a výsledku řádné inventarizace majetku a závazků města Lanškroun za rok 2014 Inventarizace majetku a závazků města Lanškroun k byla provedena v souladu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků města Lanškroun. Průběh inventur: Jednotlivé inventury probíhaly v souladu s Plánem inventur na rok 2014, který byl schválen Radou města Lanškroun dne usnesením č. 583/2014. Pro provedení inventur a zajištění inventarizace majetku a závazků byly jmenovány 1 hlavní a 3 dílčí inventarizační komise. Složení hlavní inventarizační komise: Předseda: Olga Krajčová lic. Jaroslav Škarka Bc. Kateřina Gregorová Složení dílčí inventarizační komise č. 1: Předseda: Ing. Renáta Krčová Olga Krajčová Mgr. Radka Krejčová Radka Dostálová Václav Šítek Richard Kohout Jiří Kristek Složení dílčí inventarizační komise č. 2: Předseda: Michaela Vídeňská lic. Tomáš Pavelka - 1 -

2 Jiří Švarc Jiří Zatloukal Ing. Pavel Martinec Bc. Kateřina Gregorová Marie Heinrichová Jaroslav Urban Složení dílčí inventarizační komise č. 3: Předseda: Petra Skalická Olga Krajčová Radka Dostálová Ing. Petra Brejšová Mgr. Ing. Martina Schenková Jana Čapková Klára Bisová Školení členů inventarizačních komisí: Proškolení inventarizačních komisí proběhlo dne ve velké zasedací místnosti, podpisy přítomných členů jsou uvedeny na prezenční listině. Pracovníci byli seznámeni s plánem inventur, s harmonogramem inventarizačních prací a se způsobem provedení inventur u jednotlivých účtů. Provedení inventarizace movitého majetku: Inventura movitého majetku (účty 022, 028, 902), kterou zajišťovala dílčí inventarizační komise č. 1, byla provedena fyzicky a probíhala ve dnech v následujících zařízeních: Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87 Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365 Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85 Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312 Sociální služby Lanškroun Klub důchodců Lanškroun Rehabilitace v Domově pro seniory Spisovna a společné prostory v Penzionu (včetně měřičů tepla) - 2 -

3 Rodinné centrum Sbor dobrovolných hasičů Lanškroun Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třešňovec Šatny TJ Sokol Dolní Třešňovec Hala B. Modrého Lehkoatletický stadion Obřadní síň Dělnický dům Technické služby Lanškroun, s. r. o. Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. Hřiště Gymnázium Lanškroun Horolezecká stěna Infocentrum Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, okres Ústí nad Orlicí Smuteční síň budovy Městského úřadu Evidence dlouhodobého nehmotného majetku (účty 013, 018 a 019) je vedena shodně jako movitý majetek pomocí čárových kódů. Inventura byla provedena dílčí inventarizační komisí č. 1 ve dnech v budově městského úřadu. Inventura výše uvedeného dlouhodobého majetku byla prováděna elektronicky pomocí čtečky čárových kódů. Evidovaný majetek je opatřen štítkem s čárovým kódem, který je nalepen přímo na majetku. V případech, kdy povaha majetku neumožňuje umístění štítku, je tento nalepen na průvodním dokumentu evidenční kartě. Tyto evidenční karty se nachází na pracovišti pracovníka, který je za tento majetek zodpovědný. Aktuální stavy majetku k inventarizačnímu dni byly pracovnicí odpovědnou za evidenci majetku z modulu Evidence majetku exportovány do modulu Inventarizace majetku. Zároveň s tímto krokem byla tato data exportována do čtečky čárových kódů. Členové DIK snímali čárové kódy veškerého umístěného majetku a zároveň hodnotili stav a míru opotřebení majetku. V případě, že byl majetek opotřebený, nefunkční či jinak poškozený, bylo navrženo jeho vyřazení, což je uvedeno v příloze inventurního soupisu. Pracovník odpovědný za majetek vyhotoví protokol Dlouhodobý majetek navržený k vyřazení a s předepsanými náležitostmi jej předá pracovnici odpovědné za evidenci majetku, která jej předloží likvidační komisi. Ta posoudí stav a míru opotřebení majetku a navrhne další postup, jak bude s majetkem naloženo

4 V případě, že majetek nebyl nalezen v dané místnosti a bylo požadováno jeho přemístění, byla vyhotovena pracovníkem odpovědným za majetek Převodka majetku a tato byla předána pracovnici odpovědné za evidenci majetku. Po provedení inventury byl pracovnicí odpovědnou za evidenci majetku proveden import dat ze čtečky do modulu Inventarizace majetku. Poté byly z tohoto modulu vytištěny dva Protokoly o skutečném stavu majetku evidovaného na účtech 013, 018, 019, 022, 028 a 902. Protokoly obsahují seznam majetku dohledaném beze změny, majetku dohledaném a zároveň přemístěném a informaci o majetku, který dohledán nebyl. Tyto protokoly byly pracovnicí odpovědnou za evidenci majetku předány předsedkyni Hlavní inventarizační komise, která souhrnný inventurní soupis dle seskupení inventarizačních položek porovnala se stavem účtů 013,018,019,022,028 a 902. Provedení inventarizace staveb a pozemků: Inventury staveb (účet 021) a pozemků (účet 031) prováděla dílčí inventarizační komise č. 2 na základě vygenerovaných inventurních seznamů z věcné evidence majetku a to částečně fyzicky a částečně dokladově. Věcná evidence budov a staveb je vedena na inventárních kartách v modulu Majetek programu GINIS. Věcná evidence pozemků je vedena v programu Misys a pravidelně porovnávána s údaji v katastru nemovitostí, přičemž jsou kromě kontroly přírůstků a úbytků pozemků promítány do evidence pozemků změny z dopadu probíhající digitalizace pozemků. Majetek určený k prodeji: Majetek určený k prodeji přeceněný reálnou hodnotou je od roku 2014 veden na samostatných účtech a je o něm účtováno v souladu s účetním standardem č eviduje k na účtu 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji nemovitý majetek ve výši: Pozemky ,- Kč Bytové domy a bytové jednotky ,- Kč Jiné nebytové domy a stavby k prodeji ,- Kč Ocenění majetku určeného k prodeji je aktualizováno čtvrtletně a řídí se vnitřní směrnicí. Dokladové inventury: Dokladovými inventurami byly zjišťovány skutečné stavy účtů týkajících se finančních investic, pořízení dlouhodobého majetku a dále účtů pohledávek a závazků včetně vyřazených a podmíněných pohledávek a podmíněných závazků na podrozvahových účtech

5 Předmětem dokladových inventur byly vybrané účty pasiv, dále účty časového rozlišení a dohadné účty. Dokladová inventarizace byla provedena inventurní komisí č. 3, která také prováděla fyzickou inventarizaci zboží na skladě, pokladen a cenin. Veškeré pohledávky města jsou vedeny kromě účetnictví také v samostatné věcné evidenci, kde jsou údaje o jednotlivých dlužnících, splatnosti pohledávek a další potřebné údaje pro jejich identifikaci. Tato věcná evidence slouží také pro získávání údajů potřebných pro tvorbu opravných položek k pohledávkám. Zjištěné inventarizační rozdíly: Evidenční středisko č Oddělení právní a přestupků. Na účtu 028 byla evidována položka s inventárním číslem Kancelářské křeslo SIR-F pískové, účetní cena 3 993,- Kč. Křeslo nebylo dohledáno. V rámci zúčtování inventurních rozdílů bylo vyřazeno z účetní evidence, způsobená škoda bude předložena k projednání škodní komisi. Evidenční středisko č Lehkoatletický stadion. Pásmo, evidované na účtu 902 pod inventárním číslem v ceně 663,50 Kč nebylo při inventuře dohledáno. Dle sdělení bývalého správce došlo při zapůjčení pásma základní škole k jeho poškození (odlomení plastových částí od měřícího pásma), čímž se stalo neupotřebitelným. Nebyla předložena ani zbývající část poškozeného pásma. Evidenční středisko č Lehkoatletický stadion. Na účtu 022 je evidována položka Zastřešení doskočiště pro skok o tyči, inventární číslo , účetní cena ,- Kč. V roce 2014 došlo k jeho poškození vichřicí, škoda byla nahlášena pojišťovně Kooperativa pojišťovna, a.s., která pojistnou událost prošetřuje (škodní událost číslo ). Inventarizační komise dohledala pouze kovové části, které však nemohla jednoznačně identifikovat jako předmětný majetek (doloženo 3 fotografiemi). Proto došlo v rámci zúčtování inventurních rozdílů k jeho vyřazení účetním dokladem číslo UCT1913. Vyřazené zastřešení zakrývalo doskočiště (matraci) pro skok o tyči (inventární číslo ), které bylo po škodní události přesunuto do úschovny garáže Technických služeb v prostorách manipulačního skladu. Evidenční středisko č Městský bytový podnik. V kanceláři Městského bytového podniku Lanškroun s.r.o. (hospodářská činnost města) se měl fyzicky nacházet záložní zdroj evidovaný pod inventárním číslem , účetní cena 2 081,- Kč, účet 902. Po závadě na elektronice byl předán k ekologické likvidaci, která byla potvrzena (viz Protokol o ekologické likvidaci ze dne vystavený firmou Omega tech. s.r.o.). V tomto případě byl porušen postup pro vyřazování majetku

6 Vypořádání inventarizačních rozdílů: Inventarizační rozdíly byly vypořádány k datu účetní závěrky účetním dokladem číslo UCT O vzniklých rozdílech budou informováni tajemníci škodní i likvidační komise, kteří učiní potřebné kroky k projednání manka. Příslušní pracovníci manipulující s majetkem města budou informováni o postupu při jeho poškození či ztrátě pracovnicí finančního odboru odpovědnou za věcnou evidenci majetku. Účty s nulovou hodnotou U účtů, které mají nulovou hodnotu, nebyly sestaveny inventurní soupisy. Odepisování majetku Majetek evidovaný na účtech 021, 022, 013, 019 a 029 byl v roce 2014 odpisován dle stanovených odpisových plánů. Inventurní soupisy oprávek odepisovaného majetku byly inventarizovány dokladově, účetní stav byl porovnán se součtem údajů oprávek z inventárních karet odepisovaného majetku. Inventarizační práce Inventarizační práce řídila a kontrolovala hlavní inventarizační komise. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv, než které jsou v rekapitulaci uvedeny. Obsah spisu k inventarizaci majetku za rok 2014: Plán inventur na rok 2014 Výpis z usnesení rady města o schválení plánu inventur Prezenční listina přítomných na školení inventarizačních komisí Podpisové vzory členů inventarizačních komisí Rozvaha Města Lanškroun k Inventurní soupisy majetku a závazků, které byly předmětem inventarizace Závěrečná zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků za rok 2014 Doložení inventarizačních rozdílů: 3 ks fotografií Zastřešení doskočiště pro skok o tyči Protokol o ekologické likvidaci Omega tech. s.r.o. Účetní doklad UCT

7 Závěrečné jednání: Tato inventarizační zpráva byla projednána na závěrečném jednání hlavní inventarizační komise dne a všichni její členové souhlasí s jejím obsahem. Ze zápisů dílčích inventarizačních komisí vyplývá, že inventura byla provedena řádně a ve stanoveném termínu. Inventarizační komise neshledala žádné závady ve vedení evidence majetku. Inventární knihy jsou vedené v elektronické podobě prostřednictvím softwaru firmy GORDIC s. r. o. pro evidenci majetku. Dílčí inventarizační komise číslo 2 doporučuje v Inventurním soupise evidovaného majetku k účtu 021/500 doplnit a upravit technické názvy tímto úkolem bude pověřena pracovnice finančního odboru odpovědná za věcnou evidenci majetku. Prohlášení hlavní inventarizační komise: 1) Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. 2) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace V Lanškrouně Za hlavní inventarizační komisi: Předseda: Krajčová Olga.. lic. Jaroslav Škarka.. Bc. Kateřina Gregorová.. Příloha: Seznam inventurních soupisů - 7 -

8 Seznam inventurních soupisů: Číslo soupisu SÚ Účetní stav Inventurní stav Rozdíl Komise číslo Druh inventarizace , ,58 0,00 1 fyzická , ,96 0,00 1 fyzická , ,00 0,00 1 fyzická , , ,00 1 fyzická , , ,00 1 fyzická , , ,50 1 fyzická , , , , ,26 0,00 2 fyzická , ,00 0,00 2 fyzická , ,48 0,00 2 fyzická , ,00 0,00 2 fyzická , ,00 0,00 2 fyzická , ,00 0,00 3 dokladová , ,96 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,49 0,00 3 dokladová , ,96 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,32 0,00 3 dokladová , ,09 0,00 3 dokladová , ,80 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,71 0,00 3 fyzická , ,30 0,00 3 dokladová , ,84 0,00 3 dokladová , ,39 0,00 3 dokladová , ,50 0,00 3 dokladová , ,02 0,00 3 dokladová , ,32 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 fyzická - 8 -

9 Číslo soupisu SÚ Účetní stav Inventurní stav Rozdíl Komise číslo Druh inventarizace , ,00 0,00 3 fyzická , ,97 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,18 0,00 3 dokladová , ,92 0,00 3 dokladová , ,85 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,91 0,00 3 dokladová , ,90 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,43 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,29 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,94 0,00 3 dokladová , ,46 0,00 3 dokladová , ,20 0,00 3 dokladová , ,90 0,00 3 dokladová , ,79 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,55 0,00 3 dokladová - 9 -

10 Číslo soupisu SÚ Účetní stav Inventurní stav Rozdíl Komise číslo Druh inventarizace , ,00 0,00 3 dokladová , ,01 0,00 3 dokladová , ,94 0,00 3 fyzická , ,65 0,00 3 dokladová , ,30 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,28 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,00 0,00 3 dokladová , ,44 0,00 3 dokladová

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU

ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 2009 Zápis o provedení a výsledku inventarizace majetku města Kopřivnice za rok 2009 Inventarizace

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více