ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ЗА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ЗА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ"

Transkript

1 Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ЗА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖИВАЊЕ АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ 2011 Сарајево, децембар 2012 Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

2 2 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

3 3 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Садржај 1 Увод у статистички процес и његове резултате Методологија истраживања Намјена истраживања Правни основ и одговорност статистичких институција Јединица посматрања и извјештавања (анкетирања) Прикупљање података Обухват Дефиниције Обрада података Објављивање резултата Кључне варијабле Кључне статистике Упитник Контакт информације 9 2 Релевантност Показатељ квалитета и учинка Стопа расположивих ЕСС статистика (Р1) 10 3 Тачност Грешке узорковања Показатељ квалитета и учинка Коефицијент варијације (А1) Објашњења Активности за смањење грешака узорковања Неузорачке грешке Грешке обухвата Показатељ квалитета и учинка Стопа прекомјерног обухвата (А2) Грешка недовољног обухвата Мјере за смањење грешака обухвата Грешке мјерења Контроле за откривање грешака мјерења и процесуирања података Разлози за настанак грешака мјерења Поступање у случају грешака мјерења Показатељ квалитета и учинка Стопа едитовања/уређивања података (А3) Мјере за смањење броја грешака мјерења Грешке неодговора Показатељ квалитета и учинка Стопа неодзива/неодговора извјештајне јединице(а4) Показатељ квалитета и учинка Стопа неодзива/неодговора варијабле (А5) Поступци у случају неодговора Поступци за смањење стопе неодговора Показатељ квалитета и учинка Стопа импутираних података (А6) Показатељ квалитета и учинка Број учињених грешака, према врсти (А7) Показатељ квалитета и учинка Просјечна величина ревизије (А8) 14 4 Правовременост и актуелност Правовременост објаве Показатељ квалитета и учинка Правовременост првих резултата (Т1) Показатељ квалитета и учинка Правовременост коначних резултата (Т2) Актуелност објаве Показатељ квалитета и учинка Актуелност објаве (Т3) Разлози за већа кашњења и мјере за побољшање правовремености и актуелност објаве 15 Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

4 4 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Доступност и јасноћа Доступност Канали дисеминације Показатељ квалитета и учинка Стопа кориштених канала дисеминације (AC1) Начини дисеминације Показатељ квалитета и учинка Стопа кориштених начина дисеминације (AC2) Показатељ квалитета и учинка Број приступа он лине бази података (AC3) Јасноћа Принтане публикације и интернетска објава Дисеминирани резултати Ниво (детаљност) дисеминације Метаподаци Мјере за побољшање јасноће дисеминираних резултата Показатељ квалитета и учинка Стопа комплетности мета података (AC4) 17 6 Упоредивост и складност Временска упоредивост Показатељ квалитета и учинка Дужина упоредивих временских серија (CC1) Прекиди у временским серијама Остали фактори, који утичу на временску упоредивост Географска упоредивост Упоредивост с осталим чланицама европског статистичког система Десезонирање Складност између привремених и коначних података Политика дисеминације привремених података Показатељ квалитета Складност између привремених и коначних података (CC2) Разлози за веће разлике између привремених и коначних података Складност с резултатима референтног истраживања Кратак опис референтног истраживања Показатељ квалитета и учинка Складност са референтним подацима (CC3) Разлози за већа одступања 18 7 Уступци компромиси између излазних компоненти квалитета 19 8 Процјена корисничких потреба и перцепција корисника Класифицирање и разумијевање корисника Мјерење перцепција и задовољства корисника Показатељ квалитета и учинка Индекс задовољства корисника (US1) Показатељ квалитета и учинка Вријеме од задњег истраживања задовољства корисника (US2) 20 9 Трошкови и оптерећеност испитаника/извјештајних јединица Трошкови истраживања статистичког уреда Показатељ квалитета и учинка Годишњи оперативни трошкови, просјек према главним трошковним компонентама (PCR1) Оптерећеност и трошкови испитаника/извјештајних јединица Показатељ квалитета и учинка Годишње оптерећење испитаника у сатима и/или финансијским показатељима (PCR2) Мјере за смањивање трошкова и оптерећености Повјерљивост, транспарентност и заштита Повјерљивост Транспарентност Заштита Закључак 22 Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

5 5 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Увод у статистички процес и његове резултате Методологија истраживања 1.1 Намјена истраживања Анкету о радној снази проводимо у складу с препорукама Међународне организације рада (ILO) које су усвојене на 13. конференцији статистике рада и у складу са захтјевима Статистичког уреда Европске уније (Евростата), који се односе на усклађену анкету о радној снази Европске уније. То нам омогућава упоредивост с другим државама, које проводе ову анкету, и обезбјеђује такође временску упоредивост података с претходном годином. Анкетом о радној снази добијамо податке о стању и промјенама на тржишту рада о величини, структури и значајкама активног и неактивног становништва БиХ. Анкета о радној снази је истраживање којим се прикупљају подаци о основним карактеристикама радно способног становништва, на основи којих се врши процјена укупне радне снаге у земљи, као и подаци о демографским, образовним, социо економским и другим карактеристикама становништва. Главни циљ овог истраживања је добијање података о три основна, међусобно искључива, контигента становништва: запослених, незапослених и неактивних особа. Подаци су такођер и у функцији праћења, мјерења и оцјењивања економских и друштвених кретања у Босни и Херцеговини. 1.2 Правни основ и одговорност статистичких институција - Закони о статистици БиХ и ентитетски Закони о статистици; - Вишегодишњи статистички програми и годишњи планови рада БиХ и ентитета; - Еуростат регулативе везане за EU Labour Force Survey : Регулатива (EC) Бр. 1372/2007 европског Парламента и Вијећа од 23 октобра 2007 допуњена Регулативом Вијећа (EC) Бр. 577/98 о организирању анкете о радној снази у Заједници. Напомена: Ова регулатива мијења статус анкетне варијабле 'income' из опционалне у обавезну; Регулатива (EC) бр. 2257/2003 европског Парламента и Вијећа од 25 новембра 2003 допуњена Регулативом Вијећа (ЕЦ) бр. 577/98 о организирању анкете о радној снази у Заједници и прилагођавању листе анкетних варијабли (OJ No L 336/6). Напомена: ова регулатива уводи 6 нових варијабли и допушта приступ за сет структуралних варијабли Регулатива (EC) бр. 1991/2002 европског Парламента и Вијећа од 8 октобра 2002 допуњена Регулативом Вијећа (EC) бр. 577/98 о организирању анкете о радној снази у Заједници (OJ No L 308/1). Напомена: ова регулатива поставља временски оквир на усвајање континуитета LFS. Регулатива Вијећа (EC) бр. 577/98 од 9 марта 1998 о организирању анкете о радној снази у Заједници (OJ No L 77/3). Напомена: ово је главна регулатива са одредбама о дизајну, анкетним обиљежјима и процесу одлучивања. остали сет регулатива за имплементацију LFS Core survey description Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

6 6 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Ово истраживање је дио годишњег програма рада статистичких институција БиХ. Ово истраживање је заједнички пројекат три статистичке институције, које су тимски радиле на изради инструментарија за провођење Анкете (методологија, упутства, обрасци, програм за унос), њезиној реализацији на терену, обради (свака статистичка институција за своје подручје) и анализи података. 1.3 Јединица посматрања и извјештавања (анкетирања) Јединица посматрања у анкети је домаћинство које живи у стамбеној јединици изабраној у узорак, а јединица извјештавања(анкетирања) су појединци, који живе у узорком изабраном домаћинству. Домаћинством се сматра свака породична или друга заједница особа које се изјасне да заједно станују и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба, без обзира јесу ли сви чланови стално у мјесту гдје је настањено домаћинство или неки од њих бораве одређено вријеме у другом насељу, односно страној држави због рада, школовања или из других разлога. Домаћинство може бити: (а) двије или више особа, без обзира на њихову сродност, које дијеле исти стамбени простор и које обично заједнички набављају и троше храну (вишечлано домаћинство) и (б) једна особа, која у стамбеном простору живи сама, или живи са другим особама, али не судјелује у заједничком набављању и трошењу хране (једночлано домаћинство). 1.4 Прикупљање података Подаци се прикупљају непосредно од свих чланова домаћинства у узорком изабраном домаћинству путем интервјуа. Одговоре у анкети даје сваки члан домаћинства за себе, а за дјецу млађу од 15 година родитељ или старатељ. Један члан, носилац или најупућенија особа у домаћинству може дати одговоре за све чланове посматраног домаћинства. Референтни период је вријеме у којем се вршило прикупљање података. Већина података се односи на економску дјелатност особа у конкретној календарској седмици, од понедјељка до недјеље, која се назива референтном седмицом. Одређени број података се односи на друге периоде (четири седмице, или година у односу на референтну седмицу). Референтна седмица за АРС 2011 је била од 04. до 10. априла године и претходила је периоду теренскога рада, односно анкетирања. Анкетирање је обављено у периоду од 11. априла до 25. априла године. 1.5 Обухват Демографски подаци прикупљају се за све чланове домаћинства који живе у изабраним стамбеним јединицама, а подаци о радној активности за чланове домаћинства старе 15 и више година. Критериј о томе за које особе се прикупљају подаци о радној активности је присутност члана домаћинства у задњих 12 мјесеци у односу на референтну седмицу и разлози одсутности. Анкетом је обухваћено домаћинстава, и то: у Федерацији БиХ, у Републици Српској и у Брчко Дистирикту БиХ. Узорком нису обухваћена колективна домаћинства (студентски и ђачки домови, домови за дјецу и омладину ометену у развоју, домови за социјално угрожену дјецу, домови за пензионере, старе и изнемогле, домови за одрасле инвалиде, манастири, самостани и слично). Узорак је дизајниран као стратификовани двоетапни случајни узорак. Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

7 7 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Дефиниције Радно способно становништво обухвата све особе старе 15 и више година. Запослене особе су особе старе 15 и више година које су: током референтне седмице радиле најмање један сат за плаћу или накнаду, без обзира на њихов формални статус или нису радиле током референтне седмице, а имају посао на који ће се вратити. Контигент запослених особа чине: (a) запослени (особе у запослењу које за свој рад примају плаћу или накнаду); (б) самозапослени (послодавци који управљају пословним субјектом и запошљавању једног или више запосленика, те особе које раде за властити рачун и не запошљавају запосленике); (c) неплаћени помажући чланови домаћинства (чланови који раде у породичном бизнису). Подзапослене особе су особе које раде краће од прописаног радног времена и желе да раде више и спремне су да прихвате више посла у наредне двије седмице. Незапослене особе су особе које имају 15 и више година и које: нису у референтној седмици обављале никакву активност за плаћу или накнаду, нити су имале посао на који ће се вратити; у току четири седмице (референтна и три претходне седмице) активно су тражиле посао или су нашле посао и у скорој будућности ће почети радити; могле би почети радити (биле би расположиве за преузимање посла) у току наредне двије седмице ако им буде понуђен посао. Радну снагу или економски активно становништво чине запослене и незапослене особе. Неактивно становништво чине све особе које имају 15 и више година и које у референтној седмици нису радиле те које током четири седмице (референтна и три претходне) нису подузимале никакве радње с циљем тражења посла, као и особе које нису спремне почети радити у наредне двије седмице ако би им посао био понуђен. Обесхрабрене неактивне особе су особе које нису тражила посао у референтном периоду јер су увјерене да не могу наћи посао, иако желе радити и спремне су да почну радити у наредне двије седмице ако би им посао био понуђен. Претходно наведени статуси су статуси анкетиране особе према дефиницијама Међународне организације рада (ИЛО), а радни статус анкетиране особе према њезину сопственом мишљењу је субјективни радни статус. Стопа активности представља процентуално учешће радне снаге у радно способном становништву. Стопа запослености представља процентуално учешће запослених особа у радно способном становништву. Стопа незапослености представља процентуално учешће незапослених особа у радној снази. 1.7 Обрада података Постоје три врсте неодговора у овој анкети: неодговор цијелог домаћинства (унит нонреспонсе), неодговор једног члана у домаћинству и неодговор на поједина питања (итем нон респонсе). Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

8 8 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Код неодговора цијелог домаћинства (било да није нађено на адреси или је одбило учешће у анкети из неког разлога) не врши се импутација, већ се корекција уводи кроз пондерисање (корекција иницијалног пондера неодговором). Код неодговора једног члана домаћинства (одбијање неког члана домаћинства да учествује у анкети, нарочито у дијелу АРС2б) се такође не уводи импутација (ових случајева није било године). Код неодговора на одређено питање врши се импутација и то зависно од врсте питања. При томе, импутација се врши само на варијаблама битним за израду публикације, као што су дужина тражена посла, просјечни сати рада, итд. Код континуираних варијабли се обично примјењује поступак просјека или медијане и то у посматаним групама нпр. за одређену старосну доб, одређену школску спрему, одређено занимање, итд. Код категоријских варијабли користи се или историјски податак (ако постоји нпр. анкета из претходне године) или логичко закључивање (ако је ових случајева мало) или хот децк метода. Понекад се врши и накнадна телефонска контрола, кад дође до фазе обраде података, јер је прошло и више од мјесец дана од теренског рада. Први корак који је неопходно направити да би се дошло до оцјене непознатих параметара популације јесте израчунавање иницијалних пондера. Иницијални пондер представља реципрочну вриједност вјероватноће избора те јединице у узорак. У случају стратификованог случајног узорка, у коме је у стратуму h у узорак изабрано n h јединица, док је у стратуму укупно N h јединица, вјероватноћа избора јединице тог стратума једнака је n h /N h, а иницијални пондер једнак је N h /n h. Имајући у виду да се у сваком статистичком истраживању, ма колико пажљиво било проведено, јављају неузорачке грешке различитих врста, потребно је израчунати корективне факторе иницијалних пондера. Корективни фактори служе да се, нпр. селективно повећају иницијални пондери јединица које припадају одговору истраживања, тако да оне представљају и јединице у популацији које су класификоване као неодговор. Основна претпоставка оваквог кориговања је да су јединице узорка које нису одговориле, по кључним параметрима истраживања сличне онима које спадају у одговор истраживања. Ако у случају стратификованог узорка у стратуму h имамо одговор м х јединица од укупно н х одабраних у узорак, онда је фактор корекције иницијалног пондера једнак n h /m h. У АРС у је иницијални пондер за домаћинство у једном од 6 стратума, заправо, реципрочна вриједност производа три фактора и то вјероватноће избора примарне јединице узорковања (пописних кругова), вјероватноће избора секундарне јединице узоковања (домаћинстава) и стопе избора типа узорка (јер није узет цијели Мастер Сампле већ само онај дио домаћинстава која су директно контактирана и пристала дати одговор). Корекција за неодговор се врши на сваком од 6 стратума. Додатне корекције, као што су калибрација, постстратификација се не врше јер не постоје добри екстерни извори који би послужили у ту сврху. У програм за унос анкетних података уграђене су контроле које онемогућавају да се у базу унесу рачунски и логички неисправни подаци. То су, углавном,»hard«контроле које упозоравају и заустављају унос, док се не унесу исправни подаци. Овакав начин уноса обезбјеђује да након уноса имамо базу са логички и рачунски чистим подацима. Посљедњи попис становништва у БиХ проведен је године. Будући да је након тога дошло до великих помјерања становништва, а како је анкетно истраживање базирано на узорком одабраним домаћинствима као јединицама посматрања, било је потребно осигурати ажурније податке на основу којих би се одабрао узорак. Уз помоћ UNDP a, формулисан је и проведен пројект Ажурирање оквира узорка у БИХ, за који је финансијска средства обезбиједила влада Велике Британије, путем свог Одјела за међународни развој Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

9 9 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 (DFID). Овим пројектом извршено је прикупљање података о свим домаћинствима која су се налазила у изабраних пописних кругова. Прикупљени су подаци о око домаћинстава која чине Проширени мастер узорак и који је основа за избор узорка за сва истраживања на бази домаћинстава која се проводе на територији БиХ. Међутим, као оквир за АРС анкету кориштен је дио Проширеног мастер узорка, прецизније сва она домаћинства која су била директно контактирана и пристала дати податке њих Из овог оквира (који је у свом дизајну био стратифициран по ентитетима и Брчко дистрикту) извршен је избор домаћинство за БиХ, а од тога: за Федерацију БиХ, за Републику Српску и за Дистрикт Брчко БиХ. Стратификација у одабиру домаћинстава за АРС анкету била је тип насеља (градско и тип насеља»остало«). Зато кажемо да је узорак је дизајниран као стратифициран двоетапни случајни узорак у којем смо имали 6 стратума. 1.8 Објављивање резултата Тематски билтен Агенције за статистику БиХ 2011 садржи анализу годишних података из Анкета о радној снази проведених 2009., 2010 и 2011 године. Сви подаци приказани су у статистичким табелама за нивое ентитета, БД и БиХ. Подаци су приказани у апсолутним и релативним вриједностима (апсолутни бројеви, постотци). Коначни резултати Анкете о радној снази објављују се у Саопћењу у којем су дати претходни подаци ове анкете и исти су приказани у табелама и у графичком облику. Први резултати (датум публиковања првих резултата) Анкете о радној снази 2011, објављују се 80 дана након краја референтног периода (у Саопћењу). Коначни резултати (датум публиковања коначних резултата) Анкете о радној снази 2011, објављују се 180 дана након краја референтног периода. Такође се неки подаци објављују у БХ у Бројкама. 1.9 Кључне варијабле индикатор незапослености индикатор запослености индикатор активности индикатор неактивности 1.10 Кључне статистике број незапослених особа број запослених особа број активног становништва стопа незапослености стопа радне активности 1.11 Упитник Упитник је доступан на wеб страници хттп:// Контакт информације Миленко Стојановић, Агенција за статистику БиХ, е тел: Јасна Хаџић, Агенција за статистику БиХ, е Шевала Абаз, Агенција за статистику БиХ, е Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

10 10 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Релевантност 2.1 Показатељ квалитета и учинка Стопа расположивих ЕСС статистика (R1) Омјер између расположивих статистика и статистика захтјеваних (прописаних) уредбама и регулативама (овдје се прије свега мисли на уредбе и регулативе Еуростата и осталих релевантних међународних организација). Напомена: Овај показатељ је примјењив обзиром да постоји ЕСС пропис или смјерница о захтјеваним излазним подацима (статистикама/варијаблама). Стопа расположивих статистика износи 99% [(195/196x100)] поштујући све обавезне варијабле по уредби. Анкета о радној снази БиХ (АРС/2011) је рађена на основу регулативе EC број 377/2008 и нису обухваћене сљедеће варијабле: кол 120 потреба за старањем, као обавезне варијабле Треба напоменути да је испоштован захтјев дамаћег корисника података тј. Гендер центра за производњу података о сполу и рачунање гендер паy гапа. 3 Тачност 3.1 Грешке узорковања Показатељ квалитета и учинка Коефицијент варијације (А1) Грешке узорковања се приказују за слиједеће статистике и/или варијабе: укупно становништво, радно способно становништво, радну снагу, запослене особе, незапослене особе, неактивне особе, особе млађе од 15 година, особе година, стопу активности, стопу запослености и стопу незапослености. У анкетним истраживањима гдје је јединица посматрања домаћинство и резултати се често презентирају као пропорција или постотак није примјерено приказати грешку у случајном узорку само у форми коефицијента варијације него и преко интервала повјерљивости. Табела 1. Интервали повјерења (поузданости), стандардна девијација, коефицијент варијације АРС 2011 Доња 95% Горњи 95% Процјена Стандардна Коефицијент граница граница (000) девијација варијације % поузданости поузданости 1. Укупно становништво ,4 2. Радно способно ,4 3. Радна снага (4+5) ,8 4. Запослене особе ,9 5. Незапослене особе ,8 6. Неактивне особе ,3 7. Особе млађе од ,1 8. Особе година ,6 Стопе (%) Стопа активности 44,0 0,5 43,1 44,9 1,0 Стопа запослености 31,9 0,5 31,0 32,8 1,5 Стопа незапослености 27,6 0,7 26,2 29,0 2,6 Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

11 11 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Објашњења Грешке узорковања настају као чињеница да се анкета проводи на узорку, односно на дијелу а не на цијелој циљаној популацији (која би у случају АРС анкете била све особе у БиХ 15 година или старије) јер би проведба пописа захтјевала много више времена, као и велики буџет. Такође је познато, да је за једно истраживање могуће изабрати велики број узорака, при чему би сваки узорак дао одређене процјене кључних индикатора које би биле више или мање различите. Управо нам грешке узорковања које су за разлику од неузорачких грешака мјерљиве, указују на то колико су наши добивени индикатори поуздани. Као провјера поузданости индикатора користи се коефицијент варијације (CV) и интервал пузданости. У АРС анкети прихваћена је слиједећа нотација: () Податак је мање сигуран, ако је коефицијент варијације (CV) мањи од 0,20, а једнак или већи од 0,10 или, изражено у процентима, 10% CV < 20% (()) Податак је несигуран, ако је коефицијент варијације (CV) мањи од 0,30, а једнак или већи од 0,20 или, изражено у процентима, 20% CV < 30%. Податак је екстремно несигуран, ако је коефицијент варијације (CV) једнак или већи од 0,30 или, изражено у процентима CV 30% Активности за смањење грешака узорковања Грешке узорковања на кључним индикаторима (стопа запоселности, незапослености, активности на нивоу БиХ и ентитета) су сасвим прихватљиве, изузев можда за Брчко које је мала територија (иако је узорак повећан). Већа поузданост других индикатора или ових главних, али на детаљнијим нивоима, је могућа у садашњој ситуацији само у случају повећања узорка (јер је немогуће извршити поуздано прецизнији одабир узорка). С друге стране, повећање узорка неће бити потребно у ситуацији кад се као оквир за избор узорка буду користили подаци из пописа становништва који ће омогућити другачији дизајн узорка и циљано бирање популације. 3.2 Неузорачке грешке Грешке обухвата Показатељ квалитета и учинка Стопа прекомјерног обухвата (А2) Тешкоће и повећане трошкове узрокују станови гдје нико не станује, јер нам то смањује узорак и тешко је добити особу која би дала било какве информације Грешка недовољног обухвата Обзиром да обично не мониторишемо све јединице оквира, него само изабране у узорак, морамо тај удио процијенити с подацима о (не) релевантности јединица у узорку. Особе нису пријављене на адреси гдје стварно станују. То није проблем ако на тој адреси неко живи. Према анкетним подацима у узорку је изабрано cca 3 % особа, које су пријављене у ненасељеним (укључујући неидентифициране и непостојеће) становима. Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

12 12 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Један од разлога подизвјештавања је временска разлика између ажурирања Мастер узорка и избора узорка. Односно, не обухватају се домаћинства која су формирана послије формирања Мастер оквира Мјере за смањење грешака обухвата Прихватање нових статуса се врши само ако се установи да је у питању доиста промјена на терену (ако се по адреси и имену и презимену носиоца са сигурношћу може утврдити да је досло до одређене промјене) Грешке мјерења Контроле за откривање грешака мјерења и процесуирања података Прије него се приступи уносу података, папирни обрасци се визуелно прегледају и уколико се уоче неке неправилности у подацима, које се не могу кориговати на основу осталих података, особа задужена за ову контролу успоставља телефонски контакт са домаћинством и тако сазна праве информације на основу којих коригује податке на упитнику. У току самог уноса података у електронску базу података (Blaise 4.7. софтвер за анкетна истраживања), подаци се други пут контролишу, укључене су логичке и рачунске контроле. Уколико се унесе податак који не задовољава унапријед дефинисане контроле, зауставља се унос све док се не унесе исправан податак (тзв.»hard«контроле). Уколико је неопходно и у овој фази се поново контактира домаћинство телефонски, да би се кориговали подаци. Мали је број инплементираних контрола које само упозоравају али дозвољавају унос података који није у складу са унапријед дефинисаном контролом (тзв»софт«контроле). Такођер се провјерава, на самом почетку уноса података са обрасца, да ли је то домаћинство из планираног узорка за ово истраживање. Није могуће унијети два пута исти образац. Подаци за одговор и подаци који се односе на неодговор морају дати комплетан узорак домаћинстава за ово истраживање. Унутар самог обрасца постоје одређене везе између података које су дефинисане кроз контроле, као нпр. да не може особа која је стара 14 година имати диплому високе спреме, итд Разлози за настанак грешака мјерења Саставни дио обрасца је и простор за напомену коју попуњава анкетар. Садржај напомене може да помогне у отклањању грешака у подацима на упитнику или подацима о особама у домаћинству. Садржај напомене се уноси у електронску базу података Поступање у случају грешака мјерења Особа задужена за методолошку подршку истраживању је задужена за отклањање грешке. У ту сврху користи остале податке у упитнику који могу помоћи за исправљање погрешног податка, као и напомену коју је уписао анкетар. Ако то није довољно, успоставља се телефонски контакт са домаћинством и покуша се сазнати исправан податак. Уколико не постоји телефонски број за то домаћинство успоставља се контакт са анкетаром који је био задузен за то домаћинство и тражи се да поново посјети то домаћинство и коригује нетачан податак. Ни један податак се не исправља аутоматски. Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

13 13 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Показатељ квалитета и учинка Стопа едитовања/уређивања података (А3) Тренутно не постоје тачне евиденције о исправкама у фази уређивања података Мјере за смањење броја грешака мјерења Инструктажа анкетара је важна фаза у овом истраживању јер омогућује да анкетари на прави начин третирају сва питања у обрасцу што резултира мањим бројем неисправних одговора. Сваки анкетар добија комплетан методолошки материјал са свим објашњењима. Сваком анкетару је све вријеме трајања теренског рада на располагању супервизор који му може помоћи уколико има неке дилеме за поједина питања на обрасцу. Веза са анкетаром постоји и након завршеног теренског рада Грешке неодговора Показатељ квалитета и учинка Стопа неодзива/неодговора извјештајне јединице(а4) Табела 2: Стопе неодзива Стопа неодзива (%) Респодентна домаћинства Нересподентна домаћинства Укупно Федерација БИХ 11, Република Српска 13, Брчко дистрикт 14, Босна и Херцеговина 12, Табела 3: Разлози неодговора Разлози неизвршеног анкетирања ФБиХ РС БД БиХ Дата адреса не постоји на терену Празан стан Разрушен стан Стан се користи у пословне сврхе Одсутно домаћинство Домаћинство одбија да буде анкетирано Друго Укупно Показатељ квалитета и учинка Стопа неодзива/неодговора варијабле (А5) Стопа недостајућих података код кључних варијабли је веома мала (приближно 0,1%) Поступци у случају неодговора Ако недостају подаци тј. нису дати одговори на одређена питања (о одређеним варијаблама), успоставља се телефонска веза с извјештајном јединицом односно особом из домаћинства и уз њену помоћ по потреби допуњавају недостајуће вриједности. Изузетно ако се не успије успоставити телефонска веза вриједност варијабле се процјењује на бази историјских података. Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

14 14 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Поступци за смањење стопе неодговора Писање прецизнијих методолошких упута, које се односе на одређено питање (варијаблу) Показатељ квалитета и учинка Стопа импутираних података (А6) Импутирају се недостајуће вриједности питања (односно варијабли), на које анкетиране особе нису жељеле или хтјеле одговорити. Удио импутираних података је тако једнак стопи неодговора варијабле и као што смо већ навели у поглављу веома је мала (приближно 0,1%) Показатељ квалитета и учинка Број учињених грешака, према врсти (А7) Није било погрешака, значи да је коректно примијењена методологија, те није погрешан податак укључен у саопћење за јавност; аналитичка презентација и дијаграми нису пружили погрешну слику о објављеним подацима Показатељ квалитета и учинка Просјечна величина ревизије (А8) Нису планиране и није проведена ревизија. 4 Правовременост и актуелност 4.1 Правовременост објаве Показатељ квалитета и учинка Правовременост првих резултата (Т1) Табела 3: Правовременост првих резултата Референтно раздобље 2011 Датум објаве Временско кашњење Т+80 Први резултати (датум публиковања првих резултата) Анкете о радној снази 2011, објављени су 80 дана након краја референтног периода Показатељ квалитета и учинка Правовременост коначних резултата (Т2) Табела 4: Правовременост коначних резултата Референтно раздобље 2011 Датум објаве Временско кашњење Т+180 Коначни резултати (датум публиковања коначних резултата) Анкете о радној снази 2011, објављени су 180 дана након краја референтног периода. 4.2 Актуелност објаве Показатељ квалитета и учинка Актуелност објаве (Т3) Табела 5: Актуелност објаве Референтно раздобље 2011 Датум објаве Временско кашњење Т+10 Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

15 15 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Стварни датум објаве резултата Анкете о радној снази је имао временско кашњење од 10 дана у односу на предвиђени/најављени датум објаве у годишњем календару публиковања. 4.3 Разлози за већа кашњења и мјере за побољшање правовремености и актуелност објаве Разлози за кашњење у објави резултата од 10 дана у односу на најављени термин је недовољан број статистичара. Постојеће особље које је ангажирано на Анкети о радној снази има по неколико различитих обавеза које се временски поклапају. 5 Доступност и јасноћа 5.1 Доступност Канали дисеминације При објављивању резултата проведене Анкете о радној снази 2011 кориштени су сљедећи дисеминацијски канали: Број Канали дисеминације Кориштено 1 Web страница интернет објава ДА 2 Писани захтјеви корисника по њиховој спецификацији ДА 3 Подаци који се објављују путем телефона НЕ 4 Дигитални медији (CD, дискете, итд..) ДА 5 Подаци представљени на новинарској конференцији ДА 6 Тематски билтен ДА 7 Посебне принтане публикације НЕ 8 Базе, доступне спољним корисницима ДА 9 Статистички заштићени микроподаци ДА Показатељ квалитета и учинка Стопа кориштених канала дисеминације (AC1) Стопа кориштених канала дисеминације резултата је 78% (7/9X100) Начини дисеминације При објављивању резултата проведене Анкете о радној снази 2011 кориштени су сљедећи начини дисеминације: Број Начини дисеминације Кориштено 1 Web страница интернет објава ДА 2 Web странице осталих институција ДА 3 Web странице међународних организација НЕ 4 Тематске Web странице (нпр.попис становништва) НЕ 5 Писани захтјеви ДА 6 Телефонско посредовање ДА 7 Дигитални медији (CD, дискете, итд..) ДА 8 Подаци представљени на новинарској конференцији ДА Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

16 16 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Годишњак ДА 10 БиХ у бројкама ДА 11 Прва објава приопћење ДА 12 Тематски билтен ДА 13 Посебне публикације НЕ 14 Публикације Еуростата НЕ 15 Публикације осталих међународних организација (OECD, IMF) НЕ 16 Базе података, намијењене за интерну употребу ДА 17 Базе, доступне спољним корисницима ДА Показатељ квалитета и учинка Стопа кориштених начина дисеминације (AC2) Стопа кориштених канала дисеминације резултата је 71% (12/17X100) Показатељ квалитета и учинка Број приступа он лине бази података (AC3) Ово треба бити развијено у сарадњи са IT особљем. 5.2 Јасноћа Принтане публикације и интернетска објава Саопћење»АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ 2011 Претходни резултати«и Тематски билтен»анкета О РАДНОЈ СНАЗИ 2011 Коначни резултати» Дисеминирани резултати Резултати анкете су приказани у облику апсолутних бројева, изражени у хиљадама и у постотцима. Поред табеларног прегледа у Саопћењу подаци су приказани у облику графова Ниво (детаљност) дисеминације Подаци су приказани по сполу, појединим старосним скупинама, по подручјима дјелатности, нивоу образовања Метаподаци Референтна Метадата ESMS: Контакт (организација, организацијска јединица, маил адреса); Метадата ажурирање датуми; Статистичка презентација (опис података, класификацијски систем, секторска покривеност, статистички концепти и дефиниције, статистичка јединица, статистичка популација, референтно подручје, временска покривеност, базни период); Јединица мјере; Референтни период; Институционални мандат (правни акти и други споразуми, давање података); Повјерљивост (повјерљивост политика, повјерљивост обрада података); Политика публиковања (календар публиковања, календар приступа публикацијама, приступ корисника); Учесталост дисеминације; Формат дисеминације (саопћења вијести, публикације, он лине база података, приступ Мицро подацима, остало); Доступност документације (методолошка документација, документација квалитета); Менаџмент квалитета (осигурање квалитета, процјене квалитета); Релевантност (корисничке потребе, задовољство корисника, Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

17 17 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 потпуност); Тачност и поузданост (укупна тачност, узорачка грешка, неузорачка грешка а) грешка обухвата б) грешка мјерења ц) грешка обраде д) грешка неодговора); Правовременост и актуелност (правовременост, актуелност); Упоредивост (упоредивост географска, упоредивост временска); Кохерентност (кохерентност међудоменска, кохерентност са нпр. статистиком становништва, кохерентност са нпр. процјеном запослености у националним рачунима, кохерентност са процјеном запослености које потичу из посл. истраживања, кохерентност интерна); Трошкови и оптерећеност; Ревизија података (ревизија података политика, ревизија података пракса); Статистичка обрада (извори података, учесталост прикупљања података, прикупљање података, провјера ваљаности података, компилација података, подешавање) Мјере за побољшање јасноће дисеминираних резултата Повећано кориштење графикона у саопћењу и тематском билтену, приказивање података по скупинама занимања Показатељ квалитета и учинка Стопа комплетности мета података (AC4) Укупан број кориштених метадата елемената из препоручене Референтне ESMS је 55. Број расположивих метадата елемената у Анкети о радној снази износи 52. Значи, стопа комплетности метаподатака за Анкету о радној снази износи 95% [(52/55x100) ]. 6 Упоредивост и складност 6.1 Временска упоредивост Показатељ квалитета и учинка Дужина упоредивих временских серија (CC1) Од године до данас (2011) Анкета о радној снази се проводи једном годишње у мјесецу априлу. Тренутно имамо временску серију од 6 година, тако да је вриједност показатеља Прекиди у временским серијама Није било прекида годишњих временских серија Остали фактори, који утичу на временску упоредивост Не постоје посебни фактори који могу утјецати на упоредивост временских серија обзиром да је максимално испоштована препорука везано за варијабле које су захтјеване овом Анкетом. 6.2 Географска упоредивост Упоредивост с осталим чланицама европског статистичког система Могућа је упоредба с резултатима Анкетне о радној снази у Европском статистичком систему док су земље чланице проводиле истраживање једном годишње. Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

18 18 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Десезонирање Подаци Анкете о радној снази обзиром на садашњу периодику провођења (годишње) се не десезонирају. 6.4 Складност између привремених и коначних података Политика дисеминације привремених података Користимо политику дисеминације и првих резултата Анкете о радној снази првенствено због потреба корисника података за подацима о стопи активности, запослености и незапослености у нашој земљи Показатељ квалитета Складност између привремених и коначних података (CC2) Привремени резултати Анкете о радној снази 2011 су исти коначним резултатима, те се показатељ не израчунава Разлози за веће разлике између привремених и коначних података Не постоје разлике између привремених и коначних података. 6.5 Складност с резултатима референтног истраживања Кратак опис референтног истраживања Податке о броју запослених из Анкете о радној снази можемо упоредити са подацима о броју запослених који се прикупљају провођењем редовног Мјесечног истраживања о запосленима и плаћи (Рад 1) у правним особама, и истраживања о физичким особама власницима који самостално обављају дјелатност професију и особама које су код њих запослене (Рад 15). Број запослених у правним особама резултат је обраде података редовног Мјесечног истраживања (Рад 1), који правне особе попуњавају на основу прописаних евиденција. Истраживањем су обухваћене правне особе свих облика власништва, тијела државне власти свих нивоа, установе и друге организације. Подаци о запосленима у обрту и дјелатностима слободних професија резултат су обраде истраживања Рад 15, и преузимају се од завода здравственог осигурања. У податке о запосленима укључени су запосленици (укључујући запосленике у одбрани и полицији) и власници обрта и слободних професија. Истраживањем о запосленима у правним особама обухваћени су запослени који имају заснован радни однос без обзира на врсту радног односа и дужину радног времена. Истраживањем о запосленима у физичким особама власницима који самостално обављају дјелатност професију и особама које су код њих запослене, обухваћени су власници и запосленици пријављени заводима здравственог осигурања Показатељ квалитета и учинка Складност са референтним подацима (CC3) Запослени: CC3 = / = 0,18 Број запослених који је резултат анкетног истраживања већи је за 18% од броја запослених који се добије као резултат референтног сродног истраживања. Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

19 19 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Незапослени: CC3 = / = 0,70 Број незапослених који је резултат анкетног истраживања мањи је за 70% од броја незапослених који се добије као резултат референтног сродног истраживања, тј. званичне евиденције броја незапослених у заводима за запошљавање Разлози за већа одступања Методолошке разлике између података из референтних сродних истраживања запосленима и података добијених Анкетом радне снаге разликују се у сљедећем: Извора података: административни подаци се базирају на истраживањима запослених путем мјесечног упитника Рад 1 који се прикупља од пословних субјеката, док се анкетни подаци темеље на процјењивању података на бази узорка домаћинстава. Период посматрања: административни подаци се односе на задњи дан у мјесецу, док се анкетни односе на активност особа у референтној седмици. Период извјештавања: административни подаци се прикупљају мјесечно, док се анкета проводи једанпут годишње. Дефиницији запослене особе: административни подаци покривају само особе у формалној запослености, док анкетни подаци укључују и власнике пољопривредних имања и неплаћене помажуће чланове породице и особе које су у седмици посматрања обављале било какав посао за зараду (у новцу или натури), профит итд. Публиковање резултата: административни подаци се објављују у два одвојена издања (мјесечно у форми сталног извјештавања и годишње у форми предметног билтена), док се резултати анкете објављују само годишње (након обављеног истраживања). Методолошке разлике између података из референтних сродних истраживањаевиденција о незапосленима и података добијених Анкетом радне снаге разликују се у сљедећем: Извора: административни подаци се темеље на евиденцији незапослених особа у Заводу за запошљавање, док се анкетни подаци темеље на процјењивању података на бази узорка домаћинстава. Периоду посматрања: административни подаци се односе на задњи дан мјесеца, док се анкетни подаци односе на активност испитаника у референтној седмици. Период извјештавања: административни подаци се прикупљају мјесечно, док се анкета проводи једанпут годишње. Дефиниције незапослене особе: административни подаци покривају све особе пријављене на бироу за запошљавање према критеријима дефинисаним од истих, док анкетни подаци укључују само особе које задовољавају јасне критерије дефинисане од стране Међународне организације рада (ILO а) тј. особе које у референтној седмици нису радиле нису обављале било какву активност за плаћу, зараду или породичну корист; активно су тражиле запослење у претходне 4 седмице и расположиве су за посао спремне су да прихвате посао у наредне двије седмице. о Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

20 20 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази 2011 Незапослене су такође и особе које нису тражиле запослење у претходне 4 седмице јер су већ пронашле запослење али још нису отпочеле са радом, него ће почети да раде убрзо након провођења анкете. Публиковање резултата: административни подаци се објављују у мјесечној динамици и преузимају се од Завода за запошљавање и публикују у склопу мјесечног билтена, док се резултати анкете објављују само годишње (након обављеног истраживања). 7 Уступци компромиси између излазних компоненти квалитета Ниједан траде оффс (уступак између излазних компоненти квалитета) није анализиран у овом истраживању. 8 Процјена корисничких потреба и перцепција корисника 8.1 Класифицирање и разумијевање корисника Путем сазива одређених корисничких група упознајемо кориснике са намјеном и резултатима који се желе добити путем ове Анкете. Кључни корисници Анкете о радној снази по главним групама сегментације су: јавни сектор (Вијеће министара и Владе ентитета и БД; министарства за рад и социјалну политику; Дирекција за економско планирање; Дирекција за европске интеграције; Агенција за рад и запошљавање БиХ и ентитетски Заводи за запошљавање; Агенција за равноправност сполова и ентитетски Gender центри) привредни субјекти наука, истраживање и образовање (факултети и истраживачки центри) опћа јавност медији (РТВ куће и принтани медији) страни корисници (Eurostat; World Bank; IMF; UNDP; амбасаде страних држава; страни медиј) 8.2. Мјерење перцепција и задовољства корисника Показатељ квалитета и учинка Индекс задовољства корисника (US1) Не обавља се посебно истраживање задовољства корисника овим производом тј. Анкетом Показатељ квалитета и учинка Вријеме од задњег истраживања задовољства корисника (US2) Не обавља се посебно истраживање задовољства корисника овим производом тј. Анкетом. Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail:

21 21 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Трошкови и оптерећеност испитаника/извјештајних јединица 9.1 Трошкови истраживања статистичког уреда Показатељ квалитета и учинка Годишњи оперативни трошкови, просјек према главним трошковним компонентама (PCR1) Трошкови статистичких институција у БиХ које су провеле Анкету разврстали смо на: материјалне трошкове анкете (у коју су укључени чисти материјални трошкови и издаци за плаћања анкетарима, контролорима, супервизирома и оператерима уноса) и трошкове рада (тј. плаће) запослених. Број употребљених сати рада запосленика (8x3x182)=4368 сати Табела 7: Трошкови истраживања Материјални трошкови (КМ) Трошкови рада (КМ) Трошкови укупно (КМ) Оптерећеност и трошкови испитаника/извјештајних јединица Показатељ квалитета и учинка Годишње оптерећење испитаника у сатима и/или финансијским показатељима (PCR2) Као показатељ оптерећености извјештајних јединица процјењујемо вријеме, које извјештајне јединице проведу за судјеловање у анкети. Анкета која се проводи у домаћинствима, у просјеку траје приближно 35 минута или цца 11 минута по испитанику. Приближна процјена кориштеног времена за Анкету о радној снази у домаћинствима, анкетираних на терену је 6126 сати. Потрошња времена код домаћинстава која нису судјеловала у анкети нису укључена. Табела 8: Трошкови извјештајних јединица и оптерећење испитаника Број извјештајних јединица Годишњи број образаца Проведено вријеме за један упитник (сати) Укупно проведено вријеме (сати) , Мјере за смањивање трошкова и оптерећености Мјере које треба подузети у циљу смањења трошкова и оптерећености извјештајних јединица: смањење броја контаката са извјештајном јединицом, кориштење административних података (може и дијела истих), Zelenih beretki Sarajevo Telefon: (033) ; telefaks: (033) ; e mail:

22 22 ИЗВЈЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ Анкета о радној снази Повјерљивост, транспарентност и заштита 10.1 Повјерљивост Повјерљивост статистичких података је захтјевана законом а особље које проводи статистичко истраживање има по истом правном основу обавезу заштите повјерљивости. Тако се у члану 27. Закона о статистици БиХ наводи да»приликом прикупљања, обраде, доставе и дистрибуције статистичких података Босне и Херцеговине, надлежни органи, укључујући органе на ентитетском нивоу, подузимају све мјере организационе, регулаторне, административне и техничке природе које су потребне да се заштити повјерљивост података од недозвољеног приступа, објављивања и кориштења.«а у члану 28. истог Закона се каже»особе које приликом обављања својих послова имају приступ повјерљивим подацима морају се придрțавати одредби овог закона и након што престану обављати своје функције«. Такође, у документу»правилник о заштити статистичких података у Агенцији за статистику«наведене су процедуре за осигурање повјерљивости за вријеме прикупљања, обраде и дисеминације што укључује, протоколе за осигурање индивидуалних података којима се има приступ, правила за дефинирање повјерљивих ћелија у излазним табелама и процедуре за откривање и превенцију накнадних разоткривања, као и приступ микроподацима за истраживачке намјене спољним корисницима. Напомена: Особље које проводи анкету потписује обавезу заштите повјерљивости Транспарентност Корисници су упознати са начином кориштења података из Анкете о радној снази. Изјаве на конференцијама за штампу везано за резултате анкете су апсолутно непристрасне и политички неутралне. Нису уочене грешке у публицираним издањима Анкете о радној снази 2011, тако да није било потребе за корекцијама и објавом истих Заштита Наведено у поглављу Закључак У наредном периоду потребно је: Успоставити процедуре за потпуну евиденцију о исправкама у фази едитовања/уређивања података за све варијабле (не само за кључне); У сарадњи са ИТ особљем треба развити систем за евидентирање броја приступа он лине бази података и броја приступа електронским билтенима и саопћењима за поједине статистичке области (статистичка истраживања); Потребно је, унутар постојеће Анкете о задовољству корисника или путем проведбе посебне Анкете о задовољству корисника обезбједити информације о задовољству корисника за поједина статистичка истраживања. Зелених беретки Сарајево Телефон: (033) ; телефакс: (033) ; e mail: