АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ"

Transkript

1 АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj

2 Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у односу на крај године је смањен за 57,6 милиона евра, или 0,2%. У оквиру тога, дуг јавног сектора је смањен за 118,0 милиона евра, или 1,1%, док је дуг приватног сектора повећан за 60,3 милиона евра, или 0,5%. По основу апрецијације евра у односу на остале валуте заступљене у структури спољног дуга, укупан дуг је смањен за 141,2 милиона евра. Графикон 1 Спољни дуг Републике Србије према сектору дужника у односу на БДП (у млрд ЕUR) ,9 60,2 64,6 77,7 84,9 77,5 77, Март (у %) Предузећа - лева скала Банке - лева скала НБС - лева скала Република Србија - лева скала Укупан спољни дуг у % БДП-а - десна скала Извор: Народна банка Србије. Структура укупног спољног дуга по рочности према оригиналном доспећу побољшана je током првог тромесечја смањено је учешћe краткорочног дуга са 2,7% на крају децембра на 2,4% на крају марта 2012, као резултат смањења краткорочног дуга банака. Учешће спољног дуга у процењеном БДП-у, као основни индикатор екстерне солвентности, на крају првог тромесечја је износило 77,6%, што је у односу на крај веће за 0,1 процентни поен и испод је нивоа високе задужености од 80%, према критеријуму Светске банке. Однос спољног дуга на крају првог тромесечја и 12-месечног извоза робе и услуга увећаног за иностране дознаке 1 повећан је у односу на крај за 1,1 процентни поен и износи 169,1%, што је у границама одрживости према критеријуму Светске банке (до 220%). Однос укупних отплата по спољном дугу и процењеног БДП-а у првом тромесечју износи 12,4%, од чега се 9,8% односи на отплату главнице, а 2,6% на отплату камате. 1 Према методологији Светске банке, која је приказана у публикацији World Development Indicators, у оквиру индикатора екстерне ликвидности и солвентности отплата дуга може се посматрати у односу на извоз робе и услуга у који је укључен прилив по основу иностраних дознака, с обзиром на то да је реч о стабилном и значајном приливу. 1

3 Табела 1 Индикатори екстерне позиције Србије Индикатори екстерне ликвидности (у %) I Девизне резерве/увоз робе и услуга (у мес.) 9,0 7,2 5,2 9,4 8,1 8,6 7,8 Девизне резерве/краткорочни дуг 941,7 917,5 380,8 528,8 546,4 1860, ,1 Девизне резерве/бдп 38,7 33,8 25,0 36,6 35,7 38,7 35,7 Отплата дуга/бдп 7,0 10,1 10,6 11,5 12,3 13,1 12,4 Отплата дуга/извоз робе и услуга 23,5 33,2 34,0 39,1 33,8 35,5 33,5 Отплата дуга/извоз робе и услуга и дознаке 17,2 25,4 27,6 28,3 26,1 28,4 27,0 Индикатори екстерне солвентности (у%) Спољни дуг/бдп 60,9 60,2 64,6 77,7 84,9 77,5 77,6 Краткорочни дуг/бдп 4,1 3,7 6,6 6,9 6,5 2,1 1,9 Спољни дуг/извоз робе и услуга 204,1 197,3 207,6 265,3 236,2 210,3 210,9 Спољни дуг/извоз робе и услуга и дознаке 149,1 151,1 168,7 191,8 181,2 168,0 169,1 Извор: Народна банка Србије. Методолошка објашњења: - Девизне резерв е/увоз робе и услуга (у месецима) однос дев изних резерв и на крају посматраног периода и просечног месечног увоза робе и услуга током тог периода. - Девизне резерв е/краткорочни спољни ду г однос стања дев изних резерв и и стања краткорочног спољног ду га крајем посматраног периода. - Девизне резерв е/бдп однос стања дев изних резерв и на крају посматраног периода и БДП-а у последња четири тромесечја. - Отплата спољног ду га/бдп однос отплате спољног ду га и БДП-а током посматраног периода. - Отплата спољног ду га/изв оз робе и услуга однос отплате спољног ду га и изв оза робе и услуга током посматраног периода. - Отплата спољног ду га/изв оз робе и услуга и дознакe однос отплате спољног ду га и изв оза робе и услуга и дознака током посматраног периода. - Спољни ду г/бдп однос стања спољног ду га на крају посматраног периода и БДП-а у последња четири тромесечја. - Спољни ду г/изв оз робе и услуга однос стања спољног ду га на крају посматраног периода и вредности изв оза робе и услуга у последња четири тромесечја. - Краткорочни спољни ду г/бдп однос стања краткорочног спољног ду га на крају посматраног периода и БДП-а у последња четири тромесечја. - Спољни ду г/изв оз робе и услуга однос стања спољног ду га на крају посматраног периода и вредности изв оза робе и услуга у последња четири тромесечја. - Спољни ду г/изв оз робе и услуга и дознаке однос стања спољног ду га на крају посматраног периода и в редности изв оза робе и услуга и дознака у последња четири тромесечја. Индикатор сервисирања спољног дуга који указује на спољну ликвидност однос укупних отплата по спољном дугу и годишњег извоза робе и услуга износио је на крају марта 33,5%. Ако се извозу робе и услуга додају дознаке 1, учешће отплата износи 27,0%. 1. Спољни дуг јавног сектора 2 на крају марта износио је 10,7 милијарди евра, а његово учешће у укупном спољном дугу 44,3%. Спољни дуг државе износио је 8,0 милијарди евра, државно гарантовани спољни дуг 1,0 милијарди евра, а дуг Народне банке Србије 1,7 милијарди евра. Нето задужење јавног сектора током првог тромесечја износило је 19,1 милион евра коришћено је 123,0 милиона евра, а отплаћено по основу главнице 103,9 милиона евра. Током првог тромесечја закључена су, и у Народној скупштини ратификована, три нова кредитна споразума у износу од 198,5 милиона евра, као и седам кредитних споразума с државном гаранцијом у износу од 1.008,5 милиона евра. По наведеним кредитним споразумима до краја марта није било коришћења средстава. 2 Спољним дугом Републике Србије обухваћене су и обавезе по јавном дугу према методологији Међународног монетарног фонда, у којима су, поред репрограмираних старих дугова и нових задужења државе, приказане и обавезе Народне банке Србије, нерегулисане обавезе Републике Србије укључујући клириншки дуг, као и део дуга локалне самоуправе и државних агенција без гаранције државе. 2

4 Графикон 2 Структура спољног дуга Републике Србије по кредиторима (на дан 31. март 2012) Лондонски клуб Стране владе 2,9% и развојне банке 5,0% Остали кредитори 50,2% Париски клуб 6,4% МФО 32,3% Еврообвезнице 3,1% Клиринг 0,1% Извор: Народна банка Србије. 2. Спољни дуг приватног сектора на крају марта износио је 13,4 милијарде евра, од чега је 4,3 милијарде дуг банака, а 9,1 милијарда дуг предузећа. Дуг банака у првом тромесечју смањен је за 64,7 милиона евра, што је резултат повећања дугорочног дуга за 1,6 милиона евра и смањења краткорочног дуга за 66,3 милиона евра. Дуг предузећа повећан је за 125,0 милиона евра. Учешће спољног дуга приватног сектора у укупном спољном дугу износило је 55,7%. Приватни сектор се током првог тромесечја укупно нето дугорочно задужио за 10,8 милиона евра (коришћено 374,4 милиона, а отплаћено по основу главнице 363,6 милиона). Највеће нето задужење забележено је у сектору информисања и комуникација (94,7 милиона евра) и грађевинарству (29,5 милиона евра). По основу дугорочних кредита, раздужења су забележена у банкарском сектору (55,7 милиона евра), сектору финансијског лизинга (24,6 милиона евра), прерађивачкој индустрији (9,3 милиона евра), сектору за изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила (8,3 милиона евра), трговини на велико (6,7 милиона евра) и у осталим секторима (8,9 милиона евра) Просечна пондерисана каматна стопа на кредите које су банке закључиле са иностранством у првом тромесечју износила је 3,0% и у односу на претходно тромесечје смањена је за 1,8 процентних поена. Сви кредити су закључени по варијабилној каматној стопи. Просечна рочност кредита закључених у посматраном периоду износи три године и пет месеци Трошак задуживања сектора предузећа је повећан током првог тромесечја. На кредите закључене у првом тромесечју, просечна пондерисана каматна стопа износила је 5,7% и повећана је за 0,9 процентних поена у односу на претходно тромесечје. Кредити с варијабилном каматном стопом чине 84,0% укупно закључених кредита, што је у односу на четврто тромесечје више за 14,1 процентни поен. Просечна рочност кредита износи три године и смањена је за две године и девет месеци у односу на претходно тромесечје. Од укупно коришћених дугорочних кредита сектора предузећа, 74,6% су одобриле стране банке и финансијске институције повезане с домаћим банкама, 14,7% страна предузећа повезана с домаћим предузећима, а 10,7% остали кредитори. 3

5 Б. Јавни дуг Републике Србије На крају првог тромесечја године јавни дуг Републике Србије износио је 14,6 милијарди евра и у односу на крај повећан је за 151,0 милиона евра. 3 Jавни унутрашњи дуг је током првог тромесечја повећан за 199,0 милиона евра, с обзиром на то да је финансирање фискалног дефицита вршено продајом државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту. По основу дугорочних динарских хартија од вредности, јавни унутрашњи дуг је повећан за 434,7 милиона евра. Истовремено, смањено је стање краткорочних динарских хартија од вредности за 141,6 милиона евра, као и стање хартија од вредности деноминованих у еврима за 89,2 милиона евра, што је утицало на побољшање рочне и валутне структуре јавног дуга. Графикон 3 Јавни дуг Републике Србије* (млрд EUR) (у %) ,5 44,0 47,7 51, , Март 0 Спољни дуг - лева скала Унутрашњи дуг - лева скала Јавни дуг у % БДП-а - десна скала *Статистика јавног дуга евидентира државне хартије по тржишној вредности од новембра У складу с таквом изменом методологије, Народна банка Србије је оценила стање јавног дуга за претходни период. Извор: Министарство финансија РС и Народна банка Србије. Јавни спољни дуг је смањен за 48,0 милиона евра, пре свега због апрецијације евра у односу на остале валуте заступљене у структури дуга. Задуживање државе продајом хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту, уз смањење спољног дуга, позитивно се одразило на валутну структуру јавног дуга учешће динарског дуга у укупном дугу повећано је током првог тромесечја за 1,8 процентних поена, на 16,2%. Учешће дуга у еврима износило је 57,1%, у доларима 18,0%, док се на специјална права вучења и остале валуте односило 8,7%. Каматна структура јавног дуга нешто је повољнија у односу на крај године. Удео јавног дуга уговореног по фиксним каматним стопама на крају првог тромесечја износио је 69,1% (за 0,6 процентних поена више у односу на крај године). Највећи део дуга уговореног по варијабилним каматним стопама и даље је везан за каматне стопе 3 Јавни дуг Републике Србије исказан је према методологији Министарства финансија. По овој методологији, спољни јавни дуг не обухвата обавезе Народне банке Србије, нерегулисане обавезе Републике Србије укључујући клириншки дуг, као ни део дуга локалне самоуправе и државних агенција без гаранције државе. Статистика јавног дуга Министарства финансија евидентира државне хартије по тржишној вредности од новембра У складу с таквом изменом методологије, Народна банка Србије је оценила стање јавног дуга за претходни период. 4

6 EURIBOR и LIBOR на евро (73,6%), затим за остале варијабилне каматне стопе (12,3%), за LIBOR на амерички долар (11,9%) и за швајцарски франак (2,2%). Табела 2 Стање јавног дуга Републике Србије* (у млрд EUR) I 1. Унутрашњи дуг 3,2 4,1 4,8 5,7 5,9 2. Спољни дуг 5,6 5,7 7,2 8,8 8,8 УКУПНО (1+2)** 8,8 9,8 12,0 14,5 14,6 * Статистика јав ног ду га ев идентира држав не хартије по тржишној вредности од нов ембра У складу с такв ом изменом методологије, Народна банка Србије је оценила стање јав ног ду га за пртходни период. ** Ев енту алне разлике у збиру настају због заокру жив ања на једну децималу. Извор: Министарств о финансија РС и Народна банка Србије. У табели 3 дат је преглед вредности традиционалних мера одрживости јавног дуга: учешћа стања и отплате јавног дуга у БДП-у, извозу (и дознакама) и буџетским приходима. Учешће јавног дуга у БДП-у повећано је током првог тромесечја за 3,4 процентна поена, на 51,1%. 4 Повећано је и учешће јавног дуга у извозу робе и услуга за 2,0 процентна поена, на 128,1%. Уколико извозу робе и услуга додамо дознаке, учешће јавног дуга је такође повећано за 2,0 процентна поена, на 102,7%. Показатељ који посматра јавни дуг у односу на буџетске приходе повећан је током првог тромесечја са 113,2% на 113,7%. Отплата јавног дуга је била већа у првом тромесечју године у поређењу са 2011, па тиме и њено учешће у БДП-у, извозу робе и услуга и дознакама, као и буџетским приходима. Влада РС је марта ове године усвојила Програм мера за одржање фискалног дефицита с обзиром на неповољна кретања јавних прихода. Међутим, према оцени Фискалног савета, укупне предвиђене уштеде од 15,7 милијарди динара нису довољне да врате фискалне токове у потребне оквире, чак и када би се у потпуности оствариле. 5 Фискални савет је упозорио да је потребно да се спроведу и друге мере у правцу фискалне консолидације. Такође, неопходно је да мере укључе и остале јединице опште државе и јавног сектора (локални ниво власти, па и јавна предузећа). 4 Стање јавног дуга према подацима Министарства финансија и процена БДП-а Народне банке Србије. 5 Оцена Програма мера за одржање фискалног дефицита Владе Републике Србије, Фискални савет, 30. март 2012; Стварни ефекти планираних мера, према процени Фискалног савета, биће мањи од предвиђених и износиће око 13 милијарди динара. 5

7 Табела 3 Преглед мера одрживости јавног дуга* ( у % ) I Jавни дуг/бдп 29,2 34,5 44,0 47,7 51,1 Јав ни дуг/извоз робе и услуга 86,5 115,5 119,4 126,1 128,1 Јав ни дуг/извоз робе и услуга и дознаке 70,3 83,5 91,7 100,7 102,7 Јав ни дуг /буџетски приходи 62,5 80,2 101,3 113,2 113,7 Отплата јавног дуга/бдп 2,4 6,3 10,2 12,1 12,7 Отплата јавног дуга/извоз робе и услуга 7,7 21,5 28,3 33,0 34,6 Отплата јавног дуга/извоз робе и услуга и дознаке 6,3 15,5 21,7 26,3 28,5 Отплата јавног дуга/буџетски приходи 5,6 14,9 24,0 29,6 30,2 *Статистика јав ног ду га ев идентира држав не хартије по тржишној вредности од нов ембра У складу с такв ом изменом методологије, Народна банка Србије је оценила стање јав ног ду га за претходни период. Извор: Министарство финансија РС и Народна банка Србије. Методолошка објашњења: - Јавни ду г/бдп однос стања јав ног ду га на крају посматраног периода и БДП-а у последња четири тромесечја. - Јавни дуг/изв оз робе и у слу га однос стања јавног ду га на крају посматраног периода и в редности изв оза робе и у слу га у последња четири тромесечја. - Јавни дуг/извоз робе иуслугаидознаке однос стања јавног дуга на крају посматраног периода и вредности извоза робе иуслугаи дознака у последња четири тромесечја. - Јавни ду г/бу џетски приходи однос стања јав ног ду га на крају посматраног периода и бу џетских прихода у последња четири тромесечја. - Отплата јав ног ду га/бдп однос отплате јав ног ду га и БДП-а током посматраног периода. - Отплата јав ног ду га/изв оз робе и услуга однос отплате јав ног ду га и изв оза робе и услуга током посматраног периода. - Отплата јав ног ду га/изв оз робе и услуга и дознакe однос отплате јав ног ду га и изв оза робе и услуга и дознака током посматраног периода. - Отплата јав ног ду га/бу џетски приходи однос отплате јав ног ду га и бу џетских прихода током посматраног периода. 6

8 Фискални дефицит је током првог тромесечја финансиран задуживањем државе продајом динарских хартија од вредности, чије је стање повећано за 41,4 милијарде динара, на 253,2 милијарде динара. Стање државних хартија деноминованих у страној валути смањено је за 6,4 милијарде динара и износило је 49,5 милијарди динара. Држава је у јануару први пут емитовала динарску државну хартију од вредности рочности од пет година, чиме је динарска крива приноса додатно продужена. Постигнута је извршна стопа од 14,7%, колико су износиле и стопе на аукцијама за трогодишње хартије од вредности одржане у фебруару и марту. Извршне стопе за краћу рочност су током првог тромесечја забележиле пад, чему је допринела намера државе да смањи понуду краткорочних хартија од вредности (последња аукција тромесечних хартија одржана је у октобру 2011, док се аукције шестомесечних хартија одржавају једном месечно, уз понуду ограничену на 6,0 млрд динара). Повећан степен реализације, остварен уз веће обиме емисије, допринео је паду извршних стопа за дуже рочности. Повећана реализација резултат је повећаног учешћа страних инвеститора у првом тромесечју на овом тржишту у поређењу с претходним тромесечјем. Повољнија перцепција ризика и измене законске регулативе којима се нерезидентима обезбеђује исти порески третман улагања као и резидентима допринели су повратку нерезидената на тржиште државних хартија од вредности. Графикон 4 Структура рочности државног дуга по основу продатих трезорских записа Графикон 5 Извршне стопе на трезорске записе и референтна каматна стопа НБС (у млрд RSD) м 12м 24м 60м 6м 18м 36м 6м евро-индексирани 53 недеље у еврима 18м у еврима 2 год. у еврима 3 год. у еврима 15 год. у еврима Извор: Министарство финансија РС. (у % на годишњем нивоу) Референтна каматна стопа Извршна стопа 3м Извршна стопа 6м Извршна стопа 12м Извршна стопа 18м Извршна стопа 24м Извршна стопа 36м Извршна стопа 60м Извршна стопа 6м евро-инд. Извршна стопа 53 недеље у еврима Извршна стопа 18м у еврима Извршна стопа 2 год. у еврима Извршна стопа 3 год. у еврима Извршна стопа 15 год. у еврима Извор: Министарство финансија РС. 7

9 Прилог 1 Спољни дуг Републике Србије (Прелиминарни подаци на дан 31. марта године) Сектор/Кредитор Стање ду га по глав ници Доспела глав ница Редов на камата Затезна камата У милионима ев ра USD/EUR=0.748 УКУПНО =1+3+4 УКУПАН СПОЉНИ ДУГ , ,7 239, ,7 1. ЈАВНИ СЕКТОР , , Средњорочни и дугорочни дуг , , Сектор монетарне власти - НБС 1.644, ,5 ММФ 1.581, ,0 Кина - рестру кту рирање финансијског кредита од 100 млн USD 63, , Општи ниво државе 9.010, , Централни ниво власти - укупно 8.736, , Централни ниво власти 7.823, ,4 Међу народне финансијске организације 3.706, ,8 СПВ - алокација MMФ-а 448, ,9 ИБРД - консолидов ани ду г 1.079, ,8 ИБРД 365, ,6 ИДА 532, ,3 Ев ропска заједница 373, ,3 ЕИБ 846, ,9 ЕУРОФОНД - ЦЕБ 46, ,1 ЕБРД 13, ,9 Владе и разв ојне банке страних влада 2.205, ,4 Париски клу б - консолидов ани ду г 1) 1.529, ,6 - од тога: капитализов ана камата 2) 49, ,8 Владе 562, ,0 Владе - Либија 39, ,8 Разв ојне банке страних влада 74, ,1 Лондонски клу б - регу лисани ду г 3) 697, ,4 Ев рообв езнице 748, ,1 Остали кредитори 442, ,6 - од тога: гаранција ИБРД 292, ,6 Клиринг - ду г у неконв ертибилној валути 23, , Централни ниво власти - гарантовани дуг 913, ,2 Међу народне финансијске организације 718, ,8 ЕУРОФИМА 86, ,5 ЕБРД 358, ,3 ЕИБ 273, ,9 Разв ојне банке страних влада 109, ,6 Стране владе 19, ,7 Остали кредитори 65, , Влада - фондови и агенције 65, ,0 Остали кредитори - негарантов ани ду г 65, , Локална власт - укупно 209, , Локална власт - негарантовани дуг 140, ,7 ЕБРД 140, ,0 Остали кредитори 0, , Локална власт - гарантовани дуг 68, ,5 ЕИБ 58, ,8 ЕБРД 9, , Краткорочни дуг

10 2. ПРИВАТНИ СЕКТОР , ,7 239, , Средњорочни и дугорочни кредити , ,0 238, , Банке 3.774,3 19,5 9, ,0 Међу народне финансијске организације 976,0 15,9 2,5-978,4 ЕИБ 221,1 2,0 0,4-221,4 ЕБРД 345,6 11,6 1,9-347,4 ЕФСЕ 183, ,1 ИФЦ 216,2 2,3 0,2-216,4 Разв ојне банке страних влада 10, ,0 Остали кредитори 254,4-0,7-255,0 - од тога МИГА осигу рање 2.543,9 3,6 6, , Предузећа 8,0-0,1-8,1 Међу народне финансијске организације 8.821, ,5 228, ,0 ЕБРД 588,1 7,0 1,3-589,4 ИФЦ 276,0 5,5 0,7-276,7 ЕИБ 123,6 1,3 0,5-124,2 ЕУРОФОНД - ЦЕБ 171,2 0,3 0,1-171,3 Разв ојне банке страних влада 17,3-0,0 17,3 Остали кредитори 60,1 2,0 0,9-61,0 - од тога МИГА осигу рање 8.173, ,6 226, , Краткорочни дуг 108,0 2,3 0,6-108, Банке 577,4 34,7 1,1-578,5 Банк. депозити и кред. линије 515, ,4 Остали кредитори 515, , Предузећа 62,0 34,7 1,1-63,0 Разв ојне банке страних влада 8, ,0 Остали кредитори 45,9 34,7 1,1-46,9 Ру сија - готов ински ду г за увоз гаса 8, ,1 Извор: Народна банка Србије. Напомена: Од септембра промењена је методологија статистике спољног ду га тако да сe у спољни дуг јавног сектора у кљу чу ју обав езе по основ у алокације СПВ ММФ-а (448,9 млн ев ра), искоришћене у децембру 2009, као и капитализов ана камата према Париском клу бу пов ерилаца (49,8 млн ев ра), док су из спољног ду га прив атног сектора искљу чени кредити закљу чени пре 20. децембра по којима се не в рше плаћања (867,3 млн ев ра, од чега се 403,3 млневраодносинадомаћебанке, а 464,0 млн ев ра на домаћа преду зећа). 1) Д у г према Париском клу бу пов ерилаца консолидов ан је године, када је утврђено да укупан отпис дуга износи 66%, при чему је 51% отписано године, док је додатних 15% отписано 6. фебру ара ) У складу са споразу мом о репрограму ду га према Париском клу бу, у периоду од марта до децембра године капитализов ана је редов на камата у износу од 60%, за коју је планирана отплата у периоду од до године. 3) Споразу мом о репрограму ду га Репу блике Србије с Лондонским клу бом пов ерилаца, потписаним ју ла године, утврђен је отпис ду га од око 62%. 4 Процењу је се да су доцње прецењене због неажу рности у достав љању података. 9

11 Прилог 2 Промет и стање по спољном дугу Републике Србије Јан.-март Уку пно Јан. 12. Феб. 12. Март 12. Прелиминарни подаци у милионима ев ра 1) Укупно Промена у (3 to 5) 7 (6-1) Инострани кредити -820,94 500,05 69,11-61,13-42,46-34,49 786,45 A) Дугорочни и средњорочни, нето (1.- 2.) -126, ,30 42,15 16,41-28,68 29,88 156,15 1. Коришћено ( ) 710, ,55 146,22 100,93 250,26 497,40-212, Јавни сектор 102, ,78 4,61 34,28 84,11 123,00 20,53 од тога ММФ 0,00 51, ,00 0, Приватни сектор ( ) 607, ,76 141,60 66,65 166,14 374,40-233, Банке 85,54 768,54 9,89 0,46 48,41 58,76-26, Преду зећа 522, ,22 131,71 66,20 117,73 315,64-206, од тога кредитори комерцијалне банке 378,48 773,06 107,25 6,03 81,34 194,62-183,87 2. Отплата глав нице ( ) 836, ,25 104,06 84,52 278,94 467,52-369, Јавни сектор 80,95 326,45 25,08 28,76 50,05 103,89 22,95 од тога ММФ ,00 0, Приватни сектор ( ) 755, ,80 78,98 55,76 228,89 363,62-391, Банке 63,25 295,83 12,48 13,64 88,39 114,50 51, Преду зећа 692, ,97 66,50 42,12 140,50 249,12-443, од тога кредитори комерцијалне банке 356, ,70 27,82 25,44 108,83 162,09-194,61 3. Отплата камате ( ) 164,67 718,79 39,10 33,95 113,62 186,68 22, Јавни сектор 78,44 296,53 12,78 16,63 78,24 107,66 29,22 од тога ММФ 6,27 25,81 0,00 4,94 0,00 4,94-1, Приватни сектор ( ) 86,23 422,26 26,33 17,32 35,38 79,02-7, Банке 26,54 120,82 4,36 3,47 18,07 25,90-0, Преду зећа 59,69 301,44 21,97 13,84 17,31 53,12-6, од тога кредитори комерцијалне банке 35,73 146,13 11,21 4,66 8,81 24,69-11,04 Б) Краткорочни кредити, нето (1.+ 2) -694, ,25 26,95-77,54-13,78-64,37-64,37 1. Јавни сектор, нето 0,00 0, ,00 0,00 2. Приватни сектор, нето ( ) -694, ,25 26,95-77,54-13,78-64,37-64, Банке, нето ( ) -694, ,95 27,09-77,30-16,10-66,31-66, Остали краткорочни кредити, нето 0,00 0, ,00 0, Депозитне и кредитне линије, нето -694, ,95 27,09-77,30-16,10-66,31-66, Преду зећа, нето -0,40 18,70-0,14-0,24 2,32 1,94 1,94 у милионима ев ра 1) у % БДП-а Промена у (6-2) Стање дуга , , , , ,74 77,6% -57,64 A) Јавни сектор (1.+ 2) 8.860, , , , ,29 34,3% -117,96 1. Ду горочни и средњорочни кредити 8.860, , , , ,29 34,3% -117,96 2. Краткорочни кредити ,0% - B) Приватни сектор (1.+ 2) , , , , ,45 43,3% 60,33 1. Ду горочни и средњорочни кредити , , , , ,98 41,4% 129,77 2. Краткорочни кредити 1.115,62 647,92 671,89 592,84 578,47 1,9% -69,45 Банке ( ) 4.383, , , , ,40 13,9% -64, Ду горочни и средњорочни кредити 3.347, , , , ,97 12,2% 1, Краткорочни кредити 1.036,42 581,73 608,83 531,53 515,42 1,7% -66,31 Преду зећа ( ) 9.427, , , , ,06 29,4% 125, Ду горочни и средњорочни кредити 9.348, , , , ,01 29,2% 128, Краткорочни кредити 79,20 66,19 63,07 61,31 63,05 0,2% -3,14 Извор: Народна банка Србије. 1) По ку рсу на дан трансакције. 10

12 Прилог 3 Преглед коришћења, отплате главнице и отплате камате дугорочних иностраних кредита приватног сектора по привредним гранама (у периоду од 1. јануара до 31. марта 2012) Извор: Народна банка Србије. У милионима евра ПРИВРЕДНЕ ГРАНЕ Jaн. Феб. Март УКУПНО Учешће % Извоз 1) Финансијске делатности и делатност осигу рања Коришћено 11,46 2,20 104,83 118,49 33% Отпл. глав. 28,91 21,06 154,46 204,43 Отпл. кам. 5,84 4,30 21,02 31,15 од тога: Остало монетарно посредов ање Коришћено 9,89 0,46 48,41 58,76 22% Отпл. глав. 12,48 13,64 88,39 114,50 Отпл. кам. 4,36 3,47 18,07 25,90 од тога: Финансијски лизинг Коришћено 54,17 54,17 8% Отпл. глав. 8,69 5,13 64,94 78,75 Отпл. кам. 0,43 0,35 2,76 3,53 Информисање и комуникација Коришћено 100,43 7,53 107,96 3% 11,40 Отпл. глав. 3,37 5,00 4,85 13,22 Отпл. кам. 4,11 0,67 0,32 5,10 Грађев инарств о Коришћено 1,99 33,91 4,32 40,22 3% Отпл. глав. 1,42 6,36 2,92 10,69 Отпл. кам. 4,00 0,66 0,62 5,28 Прерађивачка инду стрија Коришћено 18,88 7,92 7,63 34,43 16% 1.592,60 Отпл. глав. 16,31 9,36 18,05 43,72 Отпл. кам. 3,82 1,48 3,83 9,12 Пословање некретнинама Коришћено 0,10 3,50 26,49 30,09 10% Отпл. глав. 0,74 2,29 32,66 35,69 Отпл. кам. 0,62 0,54 2,30 3,46 Тргов ина на велико и тргов ина на мало и поправ ка Коришћено 2,52 12,36 3,70 18,58 10% моторних возила Отпл. глав. 11,11 6,72 7,47 25,29 Отпл. кам. 4,95 5,18 1,82 11,95 Стручне, нау чне, инов ационе и техничке Коришћено 3,90 2,50 0,68 7,09 3% 0,10 делатности Отпл. глав. 4,86 0,54 0,58 5,97 Отпл. кам. 0,43 0,05 0,24 0,72 Услу ге смештаја и исхране Коришћено 1,24 0,13 3,17 4,54 0% Отпл. глав. 0,43 2,07 0,91 3,41 Отпл. кам. 0,06 0,07 0,26 0,39 Саобраћај и складиштење Коришћено 0,70 3,66 4,36 7% Отпл. глав. 2,74 0,53 0,91 4,18 Отпл. кам. 1,39 1,77 2,06 5,22 Административ не и помоћне услужне делатности Коришћено 0,02 1,41 1,56 2,99 1% Отпл. глав. 6,87 0,87 4,02 11,76 Отпл. кам. 0,22 0,11 0,56 0,88 од тога: Изнајмљивање и лизинг ау томобила и Коришћено 1,40 1,50 2,90 1% лаких моторних возила Отпл. глав. 6,68 0,68 3,83 11,19 Отпл. кам. 0,16 0,06 0,51 0,73 Пољоприв реда, шу марств о и рибарств о Коришћено 1,48 0,86 2,34 1% 178,30 Отпл. глав. 0,48 0,51 0,86 1,84 Отпл. кам. 0,05 0,16 0,07 0,28 Ру дарств о Коришћено 0,04 0,52 1,41 1,97 12% 12,60 Отпл. глав. 1,37 0,03 0,05 1,45 Отпл. кам. 0,72 2,29 2,24 5,25 Снабдевање водом и у прав љање отпадним водама Коришћено 0,88 0,31 1,18 0% 44,60 Отпл. глав. 0,26 0,34 1,08 1,68 Отпл. кам. 0,06 0,04 0,04 0,14 Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром Коришћено 0,14 0,02 0,01 0,17 0% 19,70 Отпл. глав. 0,01 0,01 Остале услужне делатности Отпл. кам. Коришћено 0,01 0,01 0% Отпл. глав. 0,03 0,03 0,03 0,08 Отпл. кам. 0,00 0,00 0,00 0,01 Образов ање Коришћено 0% Отпл. глав. Отпл. кам. 0,04 0,04 Здрав ств ена и социјална заштита Коришћено 0% Отпл. глав. 0,00 0,00 0,01 0,02 Отпл. кам. 0,00 0,00 0,00 0,01 Уметност, забав а и рекреација Коришћено 0% 0,30 Отпл. глав. 0,08 0,06 0,03 0,17 Отпл. кам. 0,01 0,00 0,00 0,02 УКУПНО: Коришћено 141,60 66,65 166,14 374,40 100% 1.859,60 Отпл. глав. 78,98 55,76 228,89 363,62 Отпл. кам. 26,33 17,32 35,38 79,02 1) Уку пан изв оз Репу блике Србије у марту износи 1.859,8 милиона ев ра. У табели је приказан укупан изв оз прив редних грана у периоду јану ар - март 2012, искључујући износ од 0,2 милион ев ра за неразв рстане категорије по делатностима. 11

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март 2014. Београд, мај 2014. Садржај Резиме... 3 А. Спољни дуг Републике Србије... 4 Б. Јавни дуг Републике Србије... 7 Прилог 1. Спољни дуг Републике Србије (прелиминарни

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ

НароднабанкаСрбије фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ НароднабанкаСрбије 215 фебруар ИЗВЕШТАЈОИНФЛАЦИЈИ 215 фебруар ИЗВЕШТАЈ О ИНФЛАЦИЈИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 11/327-1 Београд, Немањина 17 Тел. 11/333-8 www.nbs.rs Тираж: 12 примерака

Více

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018.

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. Инструменти заштите од девизног ризика у Србији Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. САДРЖАЈ: I Стратегија динаризације II Заштита од ризика промене девизног курса III Нормативни

Více

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2008 Уводна реч Колико је било оправдано то што је Народна банка Србије "добра времена" користила да се припреми за "лошија", то јест колико су потези које је повлачила пре преливања

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године

ПРЕДМЕТ: Одговор на е маил Народне банке Србије од године Народна банка Србије Сектор за контролу пословања банака ул. Немањина 17, Београд ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ул. Немањина 11,Београд Министарство финансија ул. Кнеза Милоша 20, Београд Министарство трговине,

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком?

1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди податак о лицима повезаним са банком? ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези с применом прописане Одлуке о прикупљању, обради и достављању података о стању и структури рачуна из контног оквира (образац ССКР) 1. Захтев који се односи на обавезу да се обезбеди

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић

Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције. Борис Беговић Финансијско посредовање и тржиште капитала: основни појмови и концепције Борис Беговић 18.03.2015. 1 Капитал: неке дефиниције Капитал се може дефинисати на различите начине. Kапитал je вредност која ствара

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе о продаји капитала

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08)

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ. (представка број 30671/08) ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МАШИРЕВИЋ против СРБИЈЕ (представка број 30671/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 11. фебруар 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним у члану 44. став 2. Конвенције.

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017.

Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, МАЈ 2017. П Р И К А З Ф И Л М С К О Г Ф Е С Т И В А Л А Д Е СЕ Т И М Е ЂУ Н А РОД Н И ФЕ СТ И ВА Л ДО КУ МЕН ТАР НОГ ФИЛ МА BEL DOCS НИ ЈЕ ЈОШ МРАК, БЕ О ГРАД, 8 15. МАЈ 2017. Де с е т а г о д и ш њи ц а с а д а

Více

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ за годину која се завршава 31.12.2011. годинe Обреновац, фебруар 2012.године ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О., ОБРЕНОВАЦ САДРЖАЈ Страна Финансијски извештаји Биланс успеха 1 Биланс

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772

CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20. Trouba Пећница ZOB35772 CS Návod k použití 2 SR Упутство за употребу 20 Trouba Пећница ZOB35772 Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Před prvním použitím _ 5 Denní používání 5 Funkce hodin _ 6 Použití příslušenství

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству

Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Ко и зашто напада Закон о рачуноводству Сведоци смо да се у днев ној штам пи као и у ча сопи си ма и на сво јим сај то ви ма струч на јав ност стал но на па да по сто је ћи За кон о ра чу но вод ству (

Více

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití

SPECIMEN. Говеда/Bovine animals/skot. Овце/Ovine animals/ovce. Козе/Caprine animals/kozy. Свиње/Porcine animals/prasata. Копитари/Equidae/Koňovití ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION ВЕТЕРИНАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА УВОЗ ПРОИЗВОДA ОД МЕСА У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ VETERINARY CERTIFICATE FOR IMPORT OF MEAT PRODUCTS

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

БИЛАНС СТАЊА на дан године - у хиљадама динара -

БИЛАНС СТАЊА на дан године - у хиљадама динара - 6.5.2015. Detaljnije - APR Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07098561 Шифра делатности 2599 ПИБ 101349457 Назив PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB Седиште Уб, 7. Јула 2 БИЛАНС

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године Грађевинска дирекција Србије 1 oд 62 МЈН 13/17 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар 2017. године На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва

ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва ЛЕКАРИ ИЗ РУСКЕ ДИЈАСПОРЕ У СРБИЈИ Др Сте ван Ли тви њен ко Секција за историју медицине Српског лекарског друштва И најблеђе мастило је вредније од најбољег памћења. Ки не ска из ре ка Увод Између четрдесет

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

Кад се Дри на ис пра ви

Кад се Дри на ис пра ви www.sremskenovine.co.rs redakcija@sremskenovine.co.rs Година LIV Сремска Митровица Среда 26. март 2014. Број 2769 Цена 40 динара у овом броју: БРИ ТАН СКИ АМ БА СА ДОР ПО СЕ ТИО РУ МУ: Ал бон кре ће у

Více

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61

УГРАЂЕНОГ GPRS МОДЕМА...58 КОДОВИ И ПОРУКЕ ГРЕШАКА...61 САДРЖАЈ: УВОД... 3 Техничке карактеристике...4 Тастатура...7 Распакивање...8 Укључење ЕРК ON/OFF...9 Увлачење папира...10 РУКОВАЊЕ КАСОМ... 11 Операциони модови...11 Програмски мод...13 Функционисање тастера

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО Година XX Рудо, 24. март 2017. године Број 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1... На основу члана 53 б. Изборног закона Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 34/02,

Více

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ISSN 1452/7456 Да се подсетимо НА ДАНАШЊИ ДАН, ПРЕ 65 ГОДИНА, ОСНОВАН ЈЕ ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Часопис Планинарског савеза Србије број 73 - лето 2013. Излази четири пута годишње. ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПСС

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN

Гласник. Срећни празници. ЛекарскЕ коморе Србије. Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN Гласник ЛекарскЕ коморе Србије Број 27 // Београд, децембар, 2016 // Година VIII ISSN 1821-3995 Срећни празници 2 // ДЕЦЕМБАР 2016 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Více

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11

НО ВИ УСЛО ВИ КРЕ ДИ ТИ РА ЊА У ПО ШТАН СКОЈ ШТЕ ДИ О НИ ЦИ УЧЕШЋЕ ИЛИ ДЕПОЗИТ 20 ПОСТО 11 ИЗ САДРЖАЈА ПРО ГРА М СТИ МУ ЛА ТИВ НОГ НА ПУ ШТА ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА НАЈ ВА ЖНИ ЈИ ЗА ДА ТАК ЗА ПО СЛО ВОД СТВО 3 Основ ни прин ци пи овог про јек та раз мо тре ни на сед ни ци Управ ног од бо ра ПТТ-а где

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ pro žvýkací pamlsky pro psy určené k odeslání do nebo pro tranzit přes (1) Republiku Srbsko

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса

звук физичку појаву електричне средине интерпретацију коју мозак даје физичких стимулуса МУЛТИМЕДИЈА МУЛТИМЕДИЈА Термин мултимедија се користи да означи садржај (најчешће електронски) који користи комбинацију различитих формата (текст, слике, звук, анимације, видеоматеријал). ФИЗИЧКЕ ОСНОВЕ

Více

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1

Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76. године 1 УДК: 316.4(497.16) 1875/1876 Милош Луковић Балканолошки институт САНУ, Београд milos.lukovic@bi.sanu.ac.rs Културна граница у искуству чешког лекара др Бохумила Боучека поводом боравка у Црној Гори 1875/76.

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима...

Одлука о утврђивању Методологије за одређивање цене приступа систему за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима... САДРЖАЈ (93/2012) Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији... 3 Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност... 20 Закон о изменама и допунама

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА

SPECIMEN. Veterinární osvědčení do RS Veterinary certificate to RS SRBSKO / SERBIA / СРБИЈА ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce / Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 18 УРЕД БУ. Језик српског народа

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Број 18 УРЕД БУ.  Језик српског народа СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК Језик српског народа ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net slgl.oglasi@blic.net

Více

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Оригинални научни рад УДК 343.14+347.94 doi:10.5937/zrpfns46-1888 Др Снежана Бркић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду ТЕРЕТ ДОКАЗИВАЊА У КРИВИЧНОМ И ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ Сажетак: Задатак је

Více

Републичка такмичења:

Републичка такмичења: Успеси ученика школске 2014/ 2015. године Републичка такмичења: Математика Јонић Евгенија I3- треће место Јиндра Ана I4-учешће Енглески језик Јурасовић Никола IV4-учешће Стефановић Немања IV4-учешће Хемија

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

e ПЛАНОВИ Упутство за рад

e ПЛАНОВИ Упутство за рад e ПЛАНОВИ Упутство за рад Саша Вучинић prof.vucinic@gmail.com Септембар 2014. год. Увод - Електронски планови се шаљу искључиво на е-маил za.planovi@gmail.com, - Због безбедности и прављења копија планове

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца:

SPECIMEN. Číslo osvědčení / Certificate No / Уверење бр. Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Jméno a adresa odesílatele: Name and address of consignor: Име и адреса пошиљаоца: Jméno a adresa příjemce: Name

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК

ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК ВАЉЕВСКИ ГИМНАЗИЈСКИ ПОЧЕТАК Летопис 1833. Сви кметови и сви капетани Ваљевске нахије, окупљени у Ваљеву, упутили молбу кнезу Милошу Обреновићу тражећи установљавање у овој нахији четири главне (основне)

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Година XL Србобран, 21.12.2017. _Брoj: 27. Излази по потреби 296. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad

NACRT PLANA PODELE Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad Na osnovu odredbe člana 490. stav 1. tačka 1) Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014), Odbor direktora Akcionarskog društva NEOPLANTA Industrija mesa Novi Sad, sa

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006,

САША СТОЈАНОВИЋ. стр Подаци преузети из романа Manchester Sity Blues, Белешка о писцу, Филип Вишњић, Београд 2006, САША СТОЈАНОВИЋ I аша Стојановић, доктор ветерине, један је од Снајугледнијих лесковачких и српских писаца с краја XX и прве деценије XXI века, рођен је 14. марта, шесдесет и пете... Намерно... У Приштини,

Více

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017.

Марков наступ изнад очекивања» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Млади учествујте активно» страна 7 Марков наступ изнад очекивања» страна 31 ВЛАСНИК Број 4732, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 29. СЕПТЕМБРA 2017. цена 40 динара ЈЕСЕН Политика

Více

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици

Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици О ИДЕЈАМА И КЊИГАМА ON IDEAS AND BOOKS Проф. др Јакуб Ракосњик, Карлов Универзитет у Прагу, Чешка република Савремени трендови социјалне историографије у Чешкој Републици Док историчари који се баве старијом

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62

Иако се бли жи ДОНАТОРСКИ КОНЦЕРТ БАЛЕТСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ ОПЕРСКИ ГАЛА МАЈ МАЈ ГОДИНА VII, БРОЈ 62 МАЈ 2012. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 МАЈ 2012. ГОДИНА VII, БРОЈ 62 ДОНАТОРСКИ ОПЕРСКИ ГАЛА КОНЦЕРТ Недеља 1. јул 2012. ВЕЛИКИ КЛАСИЦИ НА ВЕЛИКОЈ СЦЕНИ ШЕКСПИР, МОЛИЈЕР И ПУЧИНИ Још три премијере на самом крају

Více

Вaња Булић ШМЕКЕРИ. Београд, септембар 2016.

Вaња Булић ШМЕКЕРИ.  Београд, септембар 2016. Вaња Булић ШМЕКЕРИ www.vukoticmedia.rs Београд, септембар 2016. ВAЊА БУЛИЋ ШМЕКЕРИ КО СУ ШМЕКЕРИ У Вујаклијином лексикону страних речи и израза не постоји реч шмекер, али постоји глагол шмековати, превод

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ. 1. Увод Мр Слободан Мартиновић ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 1. Увод Нови Закон о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон) 1 унео је значајне промене у материју

Více

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ, СТАТУСУ И ТРАНСФЕРУ ИГРАЧА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 2 На основу члана 46. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал број 2/2007), Извршни одбор ФС Србије на седници

Více