Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný Ing. Jana Punčochářová Šárka Růţičková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Pronájmy - OMM a) Pronájem p. p. č. 46/6 v k. ú. Květnová b) Sníţení a zpětné navrácení nájemného v nebytových prostorech na č. p , Ostrov, ulice Brigádnická c) Ukončení Nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů na č. p výlohy č. 1., 2., 3., 4. a 8., Ostrov, ulice Brigádnická d) Zřízení věcného břemene na p. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 3. Prodeje - OMM a) Informace o ţádosti firmy Palatos a. s. 4. Návrh spolupráce mezi Městem Ostrov a Nemocnicí Ostrov - 2. etapa OKSVS 5. Ţádost ZUŠ o souhlas s přijetím finančního daru - OKSVS 6. Hospodaření a koncepce Domu kultury Ostrov - OKSVS 7. Modernizace - digitalizace kina (Dům kultury Ostrov) - OKSVS 8. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 9. Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů OSVZ 10. Dodatek č. 3 k SOD reg. č : Návrh úpravy cen, za zimní a letní údrţbu komunikací vč. platebního kalendáře - OSMM 11. VZ - Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas, reg. číslo projektu CZ. 1.09/1.2.00/ zhotovitel - OI 12. VZ - Ostrov, Čapkova ulice - rekonstrukce 1. etapa - zadávací podmínky - OI 13. VZ - Lauenburský Zámek - restaurátorské práce - malby, sochy - výběr zhotovitele OI 14. Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas, Reg. číslo projektu CZ. 1.09/1.2.00/ TDO OI 15. Projektová dokumentace "Vyuţití Zámku pro Veřejnou správu ve městě Ostrov", prodlouţení termínu předání dokumentace - OI 16. Informace starosty 17. Zprávy z komisí Účast: Vedoucí OMM k bodům 2 a 3 Vedoucí OKSVS k bodům 4 aţ 7 Vedoucí OSVZ k bodům 8 a 9 Vedoucí OSMM k bodu 10 Vedoucí OI k bodům 11 aţ 15 1

2 Usn. RM č. 305/11 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2010 pod č. 323/10, 885/10 a 930/10, z roku 2011 pod č. 16/11, 67/11, 68/11, 108/11, 122/11, 126/11, 127/11, 141/11, 203/11, 204/11, 209/11, 214/11, 217/11, 222/11, 224/11, 228/11, 243/11 aţ 247/11, 278/11, 290/11, 291/11 a 296/11 aţ 298/11. Pronájmy Usn. RM č. 306/11 Pronájem p. p. č. 46/6 v k. ú. Květnová 2a) RM schvaluje pronájem p. p. č. 46/6 o výměře 253 m 2 v k. ú. Květnová za cenu 2,37Kč/m 2 /rok paní Kristýně Kubínové za účelem zahrádkářského vyuţití. Usn. RM č. 307/11 Sníţení a zpětné navrácení nájemného v nebytových prostorech na č. p , Ostrov, ulice Brigádnická 2b) RM neschvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě registrační číslo se společností PRIMA Karlovy Vary spol. s r. o., Karlovy Vary - Rybáře, Buchenwaldská 711/9, PSČ , IČ: , kterým dojde ke sníţení nájemného v provozních prostorech z 1.931,20 Kč/m 2 /rok na 1.000,- Kč/m 2 /rok v nebytových prostorech na č. p , ulice Brigádnická, Ostrov s účinností od Usn. RM č. 308/11 2b) RM neschvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě registrační číslo se společností PRIMA Karlovy Vary spol. s r. o., Karlovy Vary - Rybáře, Buchenwaldská 711/9, PSČ , IČ: , kterým dojde ke sníţení nájemného v nebytových prostorech o výměře 61,80 m 2 (suterén terasy) na č. p. 706 ulice Brigádnická, Ostrov, na symbolickou 1,- Kč/měsíc za celý prostor o výměře 61,80 m 2, a to zpětně od , po dobu provádění rekonstrukce nebytového prostoru a odstraňování vad, bránící plnohodnotnému řádnému uţívání nebytového prostoru a následného předání nebytového prostoru ve stavu umoţňující řádné uţívání společnosti PRIMA Karlovy Vary spol. s r. o., Karlovy Vary - Rybáře, Buchenwaldská 711/9, PSČ , IČ: Usn. RM č. 309/11 2b) RM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní smlouvě registrační číslo se společností PRIMA Karlovy Vary spol. s r. o., Karlovy Vary - Rybáře, Buchenwaldská 711/9, PSČ , IČ: , kterým dojde ke sníţení nájemného v nebytových prostorech o výměře 61,80 m 2 (suterén terasy) na č. p. 706 ulice Brigádnická, Ostrov, na symbolickou 1,- Kč/měsíc za celý prostor o výměře 61,80 m 2, a to od , do doby odstranění závad bránících plnohodnotnému řádnému uţívání nebytového prostoru a následného předání nebytového prostoru ve stavu umoţňující řádné uţívání společnosti PRIMA Karlovy Vary spol. s r. o., Karlovy Vary - Rybáře, Buchenwaldská 711/9, PSČ , IČ: Usn. RM č. 310/11 Ukončení Nájemních smluv na pronájem nebytových prostorů na č. p výlohy č. 1., 2., 3., 4. a 8., Ostrov, ulice Brigádnická 2c) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č ze dne na pronájem nebytového prostoru výlohy č. 1 na č. p o výměře 1,5 m 2, Ostrov, ulice Brigádnická, s paní Soňou Bauerovou, bytem Ostrov, Mořičov 1, PSČ , IČ: , a to výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Usn. RM č. 311/11 2c) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č ze dne na pronájem nebytového prostoru výlohy č. 2 na č. p o výměře 2,5 m 2, Ostrov, ulice Brigádnická, se společností Westbohemia Hotels s. r. o., se sídlem Ostrov, Krušnohorská 1196, PSČ , IČ: , a to výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 2

3 Usn. RM č. 312/11 2c) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č ze dne na pronájem nebytového prostoru výlohy č. 3 na č. p o výměře 2,7 m 2, Ostrov, ulice Brigádnická, se společností JP ENGINEERING s. r. o. se sídlem Ostrov, Horská 833/13, PSČ , IČ: , a to výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Usn. RM č. 313/11 2c) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č ze dne na pronájem nebytového prostoru výlohy č. 4 na č. p o výměře 2,7 m 2, Ostrov, ulice Brigádnická, s panem Lubomírem Dubovým, bydliště Ostrov, Odborů 579, PSČ , IČ: , a to výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Usn. RM č. 314/11 2c) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy reg. č ze dne na pronájem nebytového prostoru výlohy č. 8 na č. p o výměře 2,5 m 2, Ostrov, ulice Brigádnická, s paní Irenou Hicklovou, bydliště Ostrov, Čapkova 385, PSČ , IČ: , a to výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Usn. RM č. 315/11 Zřízení věcného břemene na p. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 2d) RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uloţení, provozování, údrţby a oprav zařízení pro distribuci elektřiny, sloupové trafostanice a kabelového vedení NN na p. p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří, dle PD stavby Ostrov, TS Uhelné sklady, KV_0992, Trafostanice, č.zak.: IE , vypracované v období 04/2010 projekční kanceláří Elektroprojekce Vincíbr s. r. o., o výměře cca 7,4 m 2 dle GP konečného zaměření stavby, pro oprávněného, společnost ČEZ Distribuce, a. s., zastoupenou na základě plné moci Martinem Vincíbrem, jednatelem společnosti Elektroprojekce Vincíbr s. r. o., se sídlem Mírová 523, Loket, za dohodnutou celkovou jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč plus DPH v zákonné výši platné ke dni uzavření konečné smlouvy. Náklady na zřízení věcného břemene, včetně zaplacení náhrad povinnému, ponese oprávněný. Usn. RM č. 316/11 Prodeje 3a) RM ukládá OMM připravit podmínky výběrového řízení na pronájem a následný prodej st. p. č. 779 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 86 m 2 a části pozemku p. č. 500/16 o výměře cca m 2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Ostrov nad Ohří. Usn. RM č. 317/11 Návrh spolupráce mezi Městem Ostrov a Nemocnicí Ostrov - 2. etapa 4. RM doporučuje ZM schválit zapojení Města Ostrov do 2. etapy projektu obměny zdravotních pomůcek v Nemocnici Ostrov v letech Usn. RM č. 318/11 4. RM doporučuje ZM schválit příspěvek pro NEMOS PLUS s. r. o. v celkové výši tis. Kč, tj. 80 % celkové částky, za účelem nákupu zdravotních pomůcek specifikovaných v návrhu smlouvy v období let 2012 aţ Příspěvek na nákup zdravotních pomůcek v roce 2012 bude poskytnut ve výši tis. Kč a v následujících dvou letech ( ) ve výši tis. Kč ročně. Usn. RM č. 319/11 Ţádost ZUŠ o souhlas s přijetím finančního daru 5. RM dává Základní umělecké škole Ostrov, Masarykova 717, okres Karlovy Vary souhlas s přijetím finančního daru ve výši ,-- Kč od Ostrovské teplárenské, a. s. na pořádání 8. mezinárodního divadelního festivalu Ostrovské soukání. 3

4 Usn. RM č. 320/11 Hospodaření a koncepce Domu kultury Ostrov 6. RM bere na vědomí informace Ing. Marka Poledníčka o hospodaření a koncepci Domu kultury Ostrov. Usn. RM č. 321/11 Modernizace - digitalizace kina (Dům kultury Ostrov) 7. RM bere na vědomí informaci o moţnosti zkvalitnění provozu kina v Domu kultury Ostrov formou digitalizace. Usn. RM č. 322/11 7. RM souhlasí s tím, aby Dům kultury Ostrov podal ţádost o grant na technický rozvoj a modernizaci české kinematografie, který vyhlašuje Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Usn. RM č. 323/11 Mimořádná přidělení bytů 8. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Markétě Ţoltákové, pí. Arance Godţové, p. Milanu Pačanovi, p. Milanu Křivanovi, p. Cyrilu Grecovi, p. Štefanu Berkyovi, p. Jaroslavu Kalvodovi, pí. Daně Jurčové, sl. Pavlíně Fridrichové, p. Lukáši Hájkovi, sl. Miroslavě Vozkové, sl. Markétě Smejkalové. Usn. RM č. 324/11 8. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 21 B v přístavbě čp na Jáchymovské ul. v Ostrově sl. Michaele Duricové. Usn. RM č. 325/11 8. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 41 v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Stanislavu Švadlenkovi. Usn. RM č. 326/11 8. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 1 v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Miroslavu Choděrovi. Usn. RM č. 327/11 8. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 2 v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově p. Ladislavu Sedlářovi. Usn. RM č. 328/11 8. RM souhlasí s prodlouţením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 22 o velikosti 3+kk manţelům Gabriele a Richardu Vyletovým na dobu od do Usn. RM č. 329/11 8. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 10 o velikosti 1+kk Městu Ostrov, pro p. Tomáše Herbánszkého, člena JSDH Ostrov na dobu od do Usn. RM č. 330/11 8. RM nesouhlasí s přidělením jiného bytu v DPS v Ostrově pí. Anně Berkyové. Usn. RM č. 331/11 8. RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v DPS v Ostrově p. Václavu Andreovskému. 4

5 Usn. RM č. 332/11 8. RM nesouhlasí s přednostním přidělením bytu v DPS v Ostrově manţelům Věře a Josefu Štěrbovým. Ţádost bude přeřazena z pořadníku dvojic do pořadníku jednotlivců dle data podání ţádosti. Usn. RM č. 333/11 Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů 9. RM nesouhlasí s podnájmem bytu v Domě s pečovatelskou sluţbou na Hlavní tř. čp. 1367/39 v Ostrově pro p. Pavla Tatíčka. Usn. RM č. 334/11 Dodatek č. 3 k SOD reg. č : Návrh úpravy cen, za zimní a letní údrţbu komunikací vč. platebního kalendáře 10. RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě na čištění a zimní údrţbu města, se společností Marius Pedersen a. s. (smlouva číslo ) v předloţeném znění. Usn. RM č. 335/ RM ukládá OSMM zajistit financování provedením RO. Usn. RM č. 336/11 VZ - Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas, reg. číslo projektu CZ. 1.09/1.2.00/ zhotovitel 11. Na základě posouzení nabídek a dle doporučení hodnotící komise RM vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky "Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas, Reg. číslo projektu CZ. 1.09/1.2.00/ " uchazeče firmu TOSTAV spol. s r. o., Alešova 4397, Chomutov, IČ: Usn. RM č. 337/ Na základě posouzení nabídek a dle doporučení hodnotící komise RM vylučuje z další účasti v zadávacím řízení na realizaci veřejné zakázky "Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas, Reg. číslo projektu CZ. 1.09/1.2.00/ " uchazeče firmu STASKO plus, spol. s r. o., se sídlem Rolavská 10, Karlovy Vary, IČ Usn. RM č. 338/11 VZ - Ostrov, Čapkova ulice - rekonstrukce 1. etapa - zadávací podmínky 12. RM schvaluje na provedení stavby Ostrov, Čapkova ulice - rekonstrukce 1. etapa zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení a schvaluje kritéria pro kvalifikaci dodavatelů. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejniţší nabídková cena. Usn. RM č. 339/ RM schvaluje sloţení hodnotící komise dle předloţeného návrhu a stanovuje, ţe komise provede otevření obálek s nabídkami, posouzení kvalifikace a hodnocení. Usn. RM č. 340/11 VZ - Lauenburský Zámek - restaurátorské práce - malby, sochy - výběr zhotovitele 13. RM na základě provedeného hodnocení podaných nabídek dle kritéria nejniţší nabídková cena schvaluje pořadí nabídek dle předloţeného návrhu hodnotící komise, a přiděluje veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova kulturních památek sochy a malby v Lauenburském zámku v Ostrově, restaurátorské práce, uchazeči RE spol. s r.o., Na Smetance 4, Praha 2, IČ: , s nabídkovou cenou ,- Kč včetně DPH jako nejvýhodnějšího pro zadavatele. Restaurátorské práce budou realizovány v roce

6 Usn. RM č. 341/ RM na základě posuzování nabídek a rozhodnutí hodnotící komise schvaluje vyřazení nabídek pro nesplnění zadávacích podmínek: Nabídka č. 2 - Miroslav Koţeluh, akad. malíř, Rašínovo nábřeţí 46, Praha 2, z důvodu chybějícího potvrzení formuláře o Prohlášení dodavatele k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, (chybějící podpis oprávněné osoby) a Nabídka č. 6 - ART Kodiak s.r.o., Vodičkova 704/36, Praha 1, z důvodu chybějícího dokladu smluvního zajištění restaurátorských prací (na restaurování maleb) pro zhotovitele. Usn. RM č. 342/11 Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas, Reg. číslo projektu CZ. 1.09/1.2.00/ TDO 14. RM vyhlašuje jako nejvhodnější nabídku na technický dozor objednatele stavby Dům kultury Ostrov Centrum pro kulturu, vzdělání a volný čas - TDO, reg. č. CZ.1.09/1.2.00/ ", Kód CPV: , firmu Ing. Roman Havlan, Dolní Ţďár 31, Ostrov, IČ: , DIČ: CZ za nabídkovou cenu ,- Kč vč. DPH. 15. bez usnesení Projektová dokumentace "Vyuţití Zámku pro Veřejnou správu ve městě Ostrov", prodlouţení termínu předání dokumentace 16. bez usnesení. Informace starosty 17. bez usnesení. Zprávy z komisí Milan Matějka místostarosta RNDr. František Wohlmuth člen ZM, člen RM 6

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 02.06.2014

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více