lová struktura podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lová struktura podniku"

Transkript

1 Majetková a kapitálov lová struktura podniku hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

2 Základní otázky 1) Poměr mezi jednotlivými složkami majetku (majetková struktura). 2) Poměr mezi jednotlivými druhy kapitálu (kapitálová finanční struktura). 3) Vzájemný vztah mezi jednotlivými složkami majetku a jednotlivými druhy používaného kapitálu.

3 Majetková a kapitálová struktura Změny od

4 Majetek Majetek můžeme posuzovat v právních, účetních a daňových souvislostech. Od ho upravuje: Občanský zákoník Zákon o dani z příjmu

5 Obchodnímajetek vs. majetek od Zrušení Obchodního zákoníku zrušen pojem obchodní majetek NOVĚ od pojem majetek definován v NOZ, obchodní majetek ne Majetek, dle 495 občanského zákoníku (NOZ),je souhrn všeho, co osobě patří.

6 Obchodní majetek pro účely daně z příjmů právnických osob zákon o daních z příjmů v 4 odst. 4 Definuje ho takto: Rozumí se jím veškerý majetek, který: mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu, k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou (zde půjde např. o svěřenský fond). uplatní se i pro zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

7 Svěřenský fond Svěřenský fond je institut pocházející z anglosaského práva, kde je obecně znám pod názvem trust. Svěřenský fond představuje majetek vyčleněný jeho zakladatelem a oddělený od jeho ostatního majetku. Svěřenský fond může být založen jak za soukromým, tak za veřejně prospěšným účelem. Více např. na:http://finance.idnes.cz/sverensky-fondlze-pouzit-jako-novy-nastroj-pro-privatni-spravumajetku-1lu- /pravo.aspx?c=a130206_131243_pravo_vr

8 Změny v zákoněod dani z příjmu PO NOVÁ TERMINOLOGIE: finančníleasing nahrazuje pojem pronájem snáslednou koupí najaté věci neziskové organizace - veřejně prospěšný poplatník začlenění předmětu daně dědické a daně darovací do předmětu daně z příjmů

9 Pojmy OBCHODNÍZÁVOD PODNIK, ZDP myslí pojmem obchodní závod - podnik i jeho části CP právo pouze listinný x Zaknihovaný cenný papír Z pohledu ZDP je cenný papír (listinný i zaknihovaný) JEDNOTKA byt nebo nebytový prostor ZÁLOHA záloha i závdavek NÁJEM X PACHT (nejen užívání, ale i požívání sady, nelze použít produkty např. ze sadu) ZDP (oba pojmy dohromady,) ZDPH jinak ZDP nájem s následnou koupí nyní pojem finančníleasing Společněhospodařícídomácnost nebyl v ZDP (NOZ chápe společnou domácnost jako vybavení domácnosti)

10 Pojmy ZÁPŮJČKA - peníze (půjčka, nyní zápůjčka) VÝPŮJČKA -Auto smlouva o výpůjčce výpůjčitel (půjčím auto a nechci za něj zaplatit) vznikáužitek (nechce ho ZDP zdanit) Výprosa stejné jako výpůjčka, ale není řečeno, kdy se má předmět vrátit a jak se má užívat výprosník vznikáužitek (nechce ho ZDP zdanit)

11

12 Rozvaha AKTIVA 1. Stálá aktiva PASIVA 1. Vlastní kapitál 1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek 1.1 ZákladnZ kladní kapitál 1.2 Dlouhodobý hmotný majetek 1.2 Kapitálov lové fondy 1.3 Dlouhodobý finanční majetek 2. Oběž ěžná aktiva 2.1 ZásobyZ 2.2 Dlouhodobé pohledávky 2.3 Krátkodob tkodobé pohledávky 2.4 Finanční majetek 3. Ostatní aktiva AKTIVA CELKEM = 1.3 Fondy ze zisku 1.4 Hospodářský ský výsledek minulých let 1.5 Hospodářský ský výsledek běžb ěžného období 2. Cizí zdroje 2.1 Rezervy 2.2 Dlouhodobé závazky 2.3 Krátkodob tkodobé závazky 2.4 Bankovní úvěry 3. Ostatní pasíva PASIVA CELKEM

13 Dlouhodobý majetek V rozvaze - stálá aktiva, je majetek, který slouží podniku déle než jeden rok. Také se označuje jako investiční majetek. Člení se do tří základních skupin: a) nehmotný, b) hmotný, c) finanční investice.

14 Dlouhodobý nehmotný majetek Předměty z práv průmyslového vlastnictví, programové vybavení a jiné technické nebo hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena jednotlivého majetku vyšší než Kč a jeho doba použitelnosti delší než jeden rok.

15 Dlouhodobý hmotný majetek a) pozemky, budovy, stavby, umělecká díla, sbírky, bez ohledu na jejich vstupní cenu, b) movité věci (stroje, zařízení, dopravní prostředky, inventář), jejichž ocenění je vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. - přenáší svou hodnotu do nákladů podniku ve formě odpisů.

16 Dlouhodobý finanční majetek a) finanční účasti a podíly podniku v jiných podnicích, které budou v držení podniku déle než jeden rok, b) investiční cenné papíry a vklady, např. nakoupené akcie, obligace a jiné dluhopisy, pokladniční poukázky, vkladové listy a termínové vklady, se splatností delší než jeden rok, c) poskytnuté půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok.

17 Ocenění dlouhodobého majetku Vstupní cenou se rozumí: a) pořizovací cena cena pořízení +náklady související s pořízením b) vlastní náklady u majetku pořízeného ve vlastní režii d) reprodukční pořizovací cena cena zjištěná dle zvláštního předpisu, pro ocenění darovaného či nově zjištěného majetku

18 Odpisování dlouhodobého hmotného majetku Rozlišují se: 1) Účetní odpisy 2) Daňové odpisy rovnoměrné odpisování - zrychlené odpisování

19 Odpisy majetku 26-32a ZDP ODPISOVATEL nově tak označujeme osobu: vlastníka majetku, který vždy historicky uplatňoval odpisy, dále poplatníci DZP PO, kteří nejsou PO a tudíž nemohou být vlastníky (např. svěřenský fond) a specifické případy nástupnictví PO. Novela 29 odst. 1 ZDP vstupní cena majetku se snižuje i účelově poskytnutý dar na jeho pořízení (stejně jako u dotací) Příloha č. 1 zařazení do odpisových skupin, nově návaznost na CZ- CPA kód klasifikace produkce (náhrada za klasifikaci SKP) U 6. odpisové skupiny jsou definovány budovy obchodních domů až do rozlohy (celkové prodejní plochy) 2 000m 2

20 Majetek vyloučený z odepisování V důsledku inkorporace daně darovací do ZDP se zařazuje do majetku vyloučeného z odepisování: -HM, jehož beúplatné nabytí bylo od daně z příjmu osvobozeno nebo nebylo předmětem daně (existují výjimky)

21 Odpisové skupiny

22 Rovnoměrné odpisování roční odpis = vstupní cena * odpisová sazba 100 (%) roční odpis = zvýšená vstupní cena * OS 100 ZVC

23 Odpisová skupina Roční odpisové sazby Sazby pro rovnoměrné odepisování v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování , , ,5 10, ,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 6 1,02 2,02 2, pro zvýšenou vstupní cenu

24 Technické zhodnocení Jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšíčástku Kč za rok. Rekonstrukce Modernizace Technické zhodnocení zvyšuje vstupní, resp. zůstatkovou cenu majetku a musí se odpisovat.

25 Zrychlené odpisování roční odpis (1. rok) = vstupní K 1 cena roční odpis N = 2* zůstatková cena K (N 1) 2 roční odpis ZZC = 2* zvýšená zůstatková cena K ( N 1) 3 ZZC

26 Koeficienty pro zrychlené odpisování Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu

27 Další pravidla pro odpisování vypočtené odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, způsob odpisování nelze měnit po celou dobu odpisování majetku, pokud dojde v průběhu roku k vyřazení majetku, lze uplatnit odpis ve výši ½ roční částky, pro výši odpisu v prvním roce není rozhodující datum pořízení majetku, ale majetek musí být evidován u poplatníka k , časově omezené mimořádné odpisy odepisování lze přerušit neodpisují se: pozemky, umělecká díla a sbírky, bezúplatně nabytý majetek.

28 Možnosti zvýšen ení odpisů v 1. roce odpisování Zvýšení o 20 % - majetek odpisuje poplatník s převážně zemědělskou a lesní výrobou a jedná se o stroj pro zemědělství a lesnictví Zvýšení o 15 % - zařízení pro čištění a úpravu vod a pro třídicí a úpravárenské zařízení na zhodnocení druhotných surovin Zvýšení o 10 % se týká vybraného hmotného majetku odpisovaného v odpisových skupinách 1 až 3, nelze však použít u majetku konkrétně uvedeného v 31 odst. 5 ZDP (např. letadla, motocykly, osobní automobily, přístroje pro domácnost, rekreační a sportovníčluny).

29

30 Příklad Podnikatel koupil v roce 2008 čerpadlo v hodnotě Kč. Spočítejte rovnoměrné odpisy,oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech. Spočítejte zrychlené odpisy,oprávky a zůstatkovou cenu v jednotlivých letech.

31 Řešení - postup -Podle druhu majetku určete odpisovou skupinu -na základě odpisové skupiny určete dobu odepisování -Dosaďte do příslušného vzorce - Z výše vypočteného odpisu a vstupní ceny určete výši zůstatkové ceny a oprávek - Vše okomentujte

32 Odpisová skupina: 2 Vstupní cena: KčK Druh odpisu: rovnoměrný rný rok 2008 vstupní cena x koeficient pro 1.rok / x 11 /100 =93761 rok vstupní cena x koeficient pro další roky odepisování / x 22,25 /100 = rok odpisy oprávky zůstatková cena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč

33 Odpisová skupina: 2 Vstupní cena: KčK Druh odpisu: zrychlený rok 2008 vstupní cena / koeficient pro 1.rok / 5 = Kč rok x zůstatková cena / koeficient pro další roky odepisování počet již odepsaných let 2 x / 6 1 = Kč rok x zůstatková cena / koeficient pro další roky odepisování počet již odepsaných let 2 x / 6 2 = Kč rok x zůstatková cena / koeficient pro další roky odepisování počet již odepsaných let 2 x / 6 3 = Kč rok x zůstatková cena / koeficient pro další roky odepisování počet již odepsaných let 2 x / 6 4 = Kč

34 Souhrn zrychlený odpis rok odpisy oprávky zůstatková cena Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč

35 Oběž ěžný majetek V rozvaze označený jako oběžná aktiva, je majetek, jehož jedna forma přechází v jinou: PENÍZE MATERIÁL NEDOKONČENÁ VÝROBA HOTOVÉ VÝROBKY POHLEDÁVKY PENÍZE Oběžný majetek je v podniku přítomen ve 2 základních podobách: a) ve věcné formě (zásoby), b) v peněžní formě (pohledávky, peníze, krátkodobé cenné papíry).

36 Zásoby 1) Nakupované zásoby I. Skladovaný materiál a) suroviny (základní materiál), b) pomocné látky, c) provozovací látky, d) náhradní díly, e) obaly, f) drobný hmotný majetek. II. Skladované zboží 2) Zásoby vlastní výroby a) nedokončená výroba, b) polotovary vlastní výroby, c) hotové výrobky, d) zvířata.

37 Krátkodobý finanční majetek Cenné papíry majetkové povahy (akcie, podílové listy), které jsou určené k prodeji do jednoho roku od jejich pořízení nebo dlužné cenné papíry (dluhopisy, obligace, pokladniční poukázky, směnky), které podnik drží za účelem obchodování s nimi.

38 Oceňování oběžného majetku 1) Zásoby 2) Peníze 3) Pohledávky 4) Krátkodobý finanční majetek

39 Oceňování pohybu zásob na skladě 1) Metoda FIFO 2) Metoda LIFO 3) Průměrnou pořizovací cenou

40 Princip metody FIFO Datum Pohyb kg Cena Kč/kg příjem příjem příjem výdej 130? LIFO?

41 Princip průměrných pořizovacích cen Datum Pohyb kg Cena Kč/kg příjem příjem příjem výdej 130? Hodnota skladu Prům.. cena Kč/kg

42 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu a) odvětví a typ podniku (průmyslový v. obchodní podnik), b) finanční politika podniku (podíl likvidního majetku). Optimální výše majetku podniku je taková, která zabezpečuje normální chod podniku s co nejnižšími náklady.

43 Kapitálov lová struktura podniku Struktura zdrojů, z nichž majetek podniku vznikl. Podle původu zdroje se rozlišuje vlastní a cizí kapitál. Celková velikost podnikového kapitálu závisí na: velikosti podniku, stupni mechanizace, automatizace a robotizace, rychlosti obratu kapitálu, organizaci odbytu.

44 Vlastní kapitál Patří majitelům podniku. Jeho podíl na celkovém kapitálu podniku je ukazatelem finanční jistoty (nezávislosti) podniku. Skládá se z několika položek: základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, hospodářský výsledek.

45 Základní kapitál Povinně ho musí vytvářet společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Ve s.r.o. jej tvoří peněžní i nepeněžní vklady společníků do společnosti, u akciové společnosti souhrn nominálních hodnot emitovaných akcií. Do doby splacení celkové emisní hodnoty akcií vydá společnost akcionáři tzv. zatímní list, který nahrazuje upsané, ale nesplacené akcie.

46 Kapitálové fondy Představují externí kapitál (např. z darů, dotací na pořízení majetku společnosti), který nemá charakter kapitálu cizího. Nejvýznamnější položkou je emisní ážio

47 Fondy ze zisku Jsou vytvářeny buď přímo ze zákona (zákonný rezervní fond, nedělitelný fond) nebo na základě vlastního rozhodnutí podniku (např. sociální fond, fond odměn). Rezervní fond vytváří povinně společnost s ručením omezeným a akciová společnost ze zisku po zdanění a lze ho použít pouze k úhradě ztráty společnosti. Obdobnou funkci plní v družstvu nedělitelný fond.

48 Tvorba rezervního fondu S. r. o. A. s. Družstvo 1. rok min. 10 % z ČZ, max. 5 % z hodnoty ZK min. 20 % z ČZ, max. 10 % z hodnoty ZK min. 10 % ZK při p vzniku družstva V další ších letech min. 5 % z ČZ min. 5 % z ČZ min. 10 % z ČZ Cílový stav min. 10 % ZK min. 20 % ZK min. 50 % ZK

49 Hospodářský výsledek a) Hospodářský výsledek běžného účetního období zisk nebo ztráta. b) Nerozdělený zisk minulých let - představuje tu část zisku, která nebyla rozdělena do fondůči vyplacena ve formě dividend a převádí se do dalšího období. c) Neuhrazená ztráta minulých let ztráta, která nebyla pokryta z rezervního fondu.

50 Cizí zdroje Cizí zdroje (kapitál) představují dluhy, které musí podnik v určené době splatit. Podle doby splatnosti je rozdělujeme na krátkodobé a dlouhodobé cizí zdroje. Složení cizích zdrojů: rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry.

51 Rezervy Jsou tvořeny na vrub nákladů podniku a slouží ke krytí možných rizik (např. kurzových ztrát) a budoucích výdajů (např. na opravy hmotného majetku).

52 Dlouhodobé závazky Jsou závazky s dobou splatnosti delší než 1 rok. Jsou určeny k financování těch složek aktiv, které mají delší životnost (dlouhodobý majetek). Patří sem zejména emitované podnikové obligace, směnky a dlouhodobé přijaté zálohy.

53 Krátkodobé závazky Jsou splatné do 1 roku a jejich úkolem je financovat běžný provoz podniku. Jde zejména o závazky z obchodního styku (dodavatelské úvěry), zálohy přijaté od odběratelů, závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního zabezpečení a státu (nezaplacené daně). Někdy se označují jako stálá pasíva.

54 Bankovní úvěry Rozdělujeme na dlouhodobé (se splatností delší než 1 rok, např. investiční úvěry) a krátkodobé (se splatností do 1 roku, provozní úvěry).

55 Cena kapitálu Nákladem za používání cizího kapitálu je úrok a ostatní výdaje spojené s jeho získáním (bankovní poplatky, provize). Nákladem za používání vlastního kapitálu je zisk připadající na akcii (dividenda) nebo jednoho společníka. Platí, že: CIZÍ KAPITÁL JE OBVYKLE LEVNĚJŠÍ NEŽ KAPITÁL VLASTNÍ! Zároveň platí, že: KRÁTKODOBÝ KAPITÁL JE LEVNĚJŠÍ NEŽ DLOUHODOBÝ KAPITÁL.

56 Daňový štít PODNIK A PODNIK B Celkový kapitál Vlastní kapitál Cizí kapitál EBIT před zdan.. a úroky Úroky z CK (15 %) EBT před zdaněním Daň z příjmp jmů (31 %) EAT po zdanění ROE 13,8 % 17,25 %

57 Relativní náklady na cizí kapitál Náklady na cizí kapitál = úroková míra *(1- sazba daně) Náklady na cizí kapitál = 0, 15*(1-0,31) = 0,1035 (10,35 %)

58 Důvody pro použití cizího kapitálu nedostatek vlastního kapitálu, např. při založení podniku, přechodný nedostatek potřebného kapitálu (např. na nákup materiálu), nedochází k rozředění vlastního kapitálu a rozhodovacích pravomocí stávajících majitelů podniku, cizí kapitál je obvykle levnější než kapitál vlastní, což zvyšuje rentabilitu podniku.

59 Důvody proti použití cizího kapitálu cizí kapitál zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu, každý další dluh je dražší a je obtížnější ho získat, vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být přizpůsobeno věřitelům.

60 Optimální kapitálová struktura Hledání optimální kapitálové struktury (míry zadluženosti) vychází z následujících předpokladů: cizí kapitál je levnější než vlastní, s růstem zadluženosti roste úroková míra i požadavky akcionářů na vyšší míru dividend (vyšší riziko bankrotu firmy), substituce vlastního kapitálu dluhem přináší zlevnění nákladů na celkový kapitál až do určité míry zadluženosti, potom náklady začnou růst. Optimální kapitálová struktura podniku se stanovuje na základě hledání minima průměrných nákladů na podnikový kapitál (WACC Weighted Average Cost of Capital).

61 Průměrné náklady na kapitál WACC = B k i *(1 T) * + k e * V S V WACC průměrné náklady na celkový kapitál (%), k i náklady na cizí kapitál před zdaněním zisku (%), T míra zdanění zisku (desetinné číslo), k e náklady na vlastní kapitál po zdanění zisku (%), B tržní hodnota cizího kapitálu v Kč, V = B + S celkový kapitál firmy v Kč, S tržní hodnota vlastního kapitálu v Kč.

62 Teorie U - křivky náklady na kapitál (%) náklady na vlastní kapitál k e OPTIMUM průměrné náklady na kapitál WACC náklady na cizí kapitál k i zadluženost (%)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2

Ekonomika podniku I. Ing. Martina Vejvodová. Trimestr duben 2012. Ing. Martina Vejvodová trimestr duben 2012 skupina PMAR2 Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Trimestr duben 2012 Organizace předmětu Ekonomika podniku I Ing. Martina Vejvodová Ekonomika podniku II Ing. Pavel Kovařík Termíny: 13.04.2012 20.04.2012 26.04.2012

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více