ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I"

Transkript

1 ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena Marková Jihočeská univerzita Dialogické jednání s vnitřním partnerem je disciplína, která má performační charakter, jedná se o experiment v otevřené situaci. Studenti Jihočeské univerzity jí procházejí v rámci přípravného vzdělávání pro budoucí pedagogickou profesi, přičemž základní tezí je, že pedagogika je - podobně jako herectví - jednáním (Vyskočilová). Smyslem této disciplíny je vybudování určitého stupně tzv. psychosomatické kondice. Dle prof. Vyskočila se jedná o jistou zralost, připravenost, pohotovost a někdy i potřebu a chuť veřejně vystupovat, jednat, chovat se, prožívat přímo, bezprostředně, spontánně, kreativně a produktivně, svobodně a odpovědně - ve zpětné vazbě zcela kvalitně. V dialogickém jednání není člověk stavěn do předem připravených situací, v nichž musí jednat (např. hraní rolí, inscenační postupy apod.), nýbrž situaci svým jednáním sám vytváří. Následně celý proces reflektuje formou psané a odevzdávané sebereflexe. Z odevzdávaných sebereflexí lze usuzovat na to, jak subjekt tento způsob studia vnímá. dialogické jednání, experimentální výuka WORKSHOP II Proces tvorby disertace od B do Y (The process of dissertation production from B to Y) Aleš Neusar Cílem workshopu je inspirovat účastníky k sepsání kvalitní disertace při zdárném přežití všech zúčastněných osob. Dozvíte se například: jak disertaci strukturovat; jak vést argument; jak napsat tak dlouhý kus textu; jak spolupracovat a nemít z toho problémy; jak nezapomenout na své blízké; jak rozpoznat, že už to stačí ; jak vše úspěšně dotáhnout; jaký užitečný software můžete (ne)používat psaní disertace, struktura disertace, forma disertace, možnosti argumentace, time-management

2 WORKSHOP III Plánování a realizace výstupů výzkumného projektu: workshop k publikační teorii a praxi pro mladé začínající akademické pracovníky (Planning and implementation of outcomes of the research project: a workshop on the theory and practice of publishing for young beginning academics) Michal Miovský, Lenka Čablová Klinika adiktologie, 1 LF UK a VFN, Praha Workshop je určen pro studenty postgraduálního studia a mladé začínající akademické pracovníky. Jeho cílem je naznačit jednoduchý rámec pro lepší vhled a orientaci v problematice časopiseckého publikování. Téma bude rozvíjeno jak z hlediska pravidel, která jsou dnes v ČR oficiálně daná (např. RIV systém) a vyžadovaná pro výkaz práce vědeckého pracovníka, tak z hlediska pravidel, která ne vždy jsou známá, jasná a srozumitelná zejména u mladších výzkumníků. Cílem bude lepší pochopení jak zacházet s plánovaným článkem a dle čeho se orientovat pří výběru časopisu. Druhá část workshopu bude věnována praktickým aspektům aplikace základních pravidel časopiseckého publikování. Třetí část se zaměří na praktické ukázky jednotlivých typů článků a diskuzi nad konkrétními problémy v této oblasti. Grantová podpora: NETAD ( Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ OP VK) publikování, typy článků, normy časopisů, etika výzkumu

3

4 ÚSTNÍ SDĚLENÍ Bariéry kritického myšlení v psychoterapii (Barriers to critical thinking in psychotherapy) Marek Vranka Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha Příspěvek v první části obecně identifikuje faktory, které brání důsledné aplikaci vědecké metody a principů kritického myšlení v oblasti psychoterapie. Tyto faktory existují jak na straně klientů odmítajících smířit se s neexistencí spolehlivých a vysoce účinných terapeutických prostředků v případě určitých diagnóz, tak na straně terapeutů podléhajících kognitivním zkreslením, která u nich vyvolávají neopodstatněnou iluzi odbornosti. Následně jsou tyto jevy demonstrovány na praktických příkladech tzv. facilitované komunikace a terapie pevným objetím. Závěrem příspěvku je doporučení, že ačkoliv je chování klientů i terapeutů pochopitelné či vysvětlitelné, nemělo by být pasivně akceptováno, nýbrž je potřebné vyvinout snahu o jeho korekci vhodným způsobem informování klientů a edukací terapeutů. pseudověda, nepodložená psychoterapie, iluze odbornosti Časová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kariérového rozhodování (Time perspective and decision-career self-efficacy) Martina Fülepová, Panajotis Cakirpaloglu Cílem příspěvku je prezentovat možné souvislosti mezi obecnou i specifickou vnímanou zdatností v oblasti kariérového rozhodování a časovými perspektivami. Vnímaná vlastní zdatnost se zabývá přesvědčením lidí o vlastních schopnostech uspět a kontrolovat své fungování a události, které se dotýkají jejich života. V tomto případě se jedná o rozhodování o budoucí kariéře. Časové perspektivy jsou tendence k myšlení, cítění a jednání, které prosazují v naší činnosti, hledání cílů i nových zkušeností, v rozvíjení mezilidských vztahů, přijímání rizik a také v opouštění některých pozic či v uvažování o zítřejších starostech i nadějích. Výzkumný soubor: 120 studentů psychologie. Metody: CZ-ZTPI, CDSES-SF, DOVE. Výsledky: Ze všech sledovaných subškál se jako nejvýznamnější projevila budoucí časová perspektiva. Tato subškála totiž pozitivně korelovala nejen s obecným vnímanou vlastní zdatností, ale také téměř se všemi subškálami a celkovým specifickou vnímanou zdatností v oblasti profesního rozhodování. Zdá se, že lidé z našeho souboru, kteří mají dobře rozvinutou budoucí časovou perspektivu, věří ve své uplatnění v oblasti budoucí profese více než jiní. Možné implementace do praxe budou diskutovány. časová perspektiva, vnímaná vlastní zdatnost, kariérní rozhodování, time perspective, self efficacy, carrier decision Defenzivita v MMPI-2. Príspevok k štandardizácii slovenskej verzie MMPI-2 (Defensiveness in MMPI-2. Adaptation of MMPI-2 on Slovak normative sample) Jana Štefániková, Robert Máthé Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Katedra psychológie, Bratislava Príspevok predstavuje výsledky čiastkového výskumu projektu štandardizácie slovenskej verzie MMPI-2. Autorka sa venuje interpretácii vybraných validizačných škál a ich konfiguráciám v kontexte použitia MMPI-2 u väzenskej populácie. Zameriava sa na obraz defenzívnych a simulačných tendencií v protokoloch MMPI-2. Rôzne profily zámerného skresľovania výsledkov testu porovnáva s profilmi normatívnej vzorky slovenskej populácie. Ďalej sa venuje možnostiam využitia dotazníka MMPI-2 v oblasti väzenstva v SR. Grantová podpora: Grant UK/265/2013 MMPI-2, štandardizácia, škály validity, simulácia, disimulácia

5 Diagnostická kompetence předškolních pedagogů jako prostředek intervence odkladů školní docházky (Diagnostics competence of pre-primary teachers as the means of postponement of compulsory school attendance intervention) Alena Berčíková Pedagogická fakulta Univerzita Palackého, Katedra primární a preprimární pedagogiky, Olomouc Zahájení povinné školní docházky představuje klíčové období v životě dítěte. Dítě se dostává do zcela nových rolí, s nimiž souvisí nové situace a úkoly. Má-li dítě roli školáka zvládnout bez větších problémů, je třeba, aby bylo na školu připravené. V posledním desetiletí se stále setkáváme s vysokou četností odkladů povinné školní docházky, tím se dostává daná problematika nejenom do pozornosti odborníků, ale i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Předkladatelé projektu přímo navazují na výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu GA ČR hl. řešitelky Evy Šmelová Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. ( ). Výzkum ukázal mimo jiné i možnosti řešení dané problematiky, jednou z nich je zaměření se na včasnou pedagogickou diagnostiku v podmínkách mateřské školy. Hlavním cílem tohoto projektu je navrhnout metodický (pedagogicko-diagnostický) materiál se zaměřením na připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky a eliminaci případných problémů, které by mohly být možnými příčinami odkladů povinné školní docházky. Grantová podpora: Podpořeno grantem SGS-IGA PdF_2013_028 odklad povinné školní docházky, povinná školní docházka, dítě předškolního věku, předškolní pedagog, učitel primární/elementární školy, pedagogicko-psychologická poradna, diagnostické kompetence předškolního pedagoga, pedagogická diagnostika Dynamické testovanie intelektových predpokladov - princípy, možnosti a limity (Dynamic testing of intellectual assumptions - the principles, possibilities and limitations) Vladimír Čema Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Inštitút psychológie, Prešov Príspevok poskytuje vhľad do problematiky dynamického testovania intelektových predpokladov a jeho princípov spätnej väzby a citlivosti na pomoc. Dynamické testovanie porovnáva s klasickým, statickým testovaním a poukazuje na možnosti a limity dynamického testovania intelektových predpokladov v súčasnosti. Princíp spätnej väzby definuje v kontexte dynamického testovania a prezentuje zásady poskytovania spätnej väzby v krátkodobých dynamických testoch. Na základe analýzy súčasných modelov a trendov v poskytovaní spätnej väzby prezentuje nové možnosti skúmania, chápania a jej poskytovania v dynamickom testovaní. Princíp citlivosti na pomoc analyzuje z hľadiska jeho reflektovania latentnej učebnej schopnosti, poukazuje na aktuálne problémy a prezentuje možnosti ďalšieho skúmania tohto konštruktu. Grantová podpora: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP dynamické testovanie, učebná schopnosť, spätná väzba, citlivosť na pomoc Funkční gramotnost a její souvislosti v předškolním věku ( Functional literacy and its context in preschool age) Veronika Plachá Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice V příspěvku představím část svého disertačního výzkumu, který je zaměřen na zjišťování funkční gramotnosti (přesněji funkční pre-gramotnosti) u dětí předškolního věku. Výchozím bodem je metodický materiál výzkumu PISA (Úlohy pro měření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti), který je použit pro tvorbu zkoušky funkční gramotnosti (FG) u předškoláků. Vlastní zkouška je postavena na práci s obrázky, nikoli s textem, ale struktura otázek bude analogická s testem PISA. Zaměříme se na zjišťování úrovně dovedností získávat informace z textu/obrázků, dovedností interpretovat prohlédnutý obrázek a dovednost obrazový materiál posoudit z obsahového a formálního hlediska a dát jej do souvislosti s poznatky získanými z jiných zdrojů. Stanovení úrovní hodnocení zkoušky bude ověřeno v pilotní studii. Výzkum bude mapovat širší souvislosti funkční gramotnosti, zejména pak rodinné a sociální zázemí dětí. Je plánována druhá fáze a to zkouška FG na konci první třídy.

6 funkční gramotnost, pre-gramotnost, zkouška, PISA, předškolní věk, obrázek Hráčská kariéra a její dopady u klientů specializovaných oddělení psychiatrických léčeben (Gambling career and its impact on clients of specialised psychological sanatoriums department) Eva Maierová, Miroslav Charvát Příspěvek představí design v současné době realizovaného výzkumu, jehož hlavním cílem je nalezení souvislostí mezi patologickým hráčstvím a poruchami osobnosti a vztahové vazby u hráčů. Dalším cílem výzkumu je zmapovat závažnost a důsledky patologického hráčství v oblasti psychologické, zdravotní, sociální i trestně právní. Výzkumný soubor čítá cca 100 klientů ze tří specializovaných oddělení psychiatrických léčeben Kroměříž, Opava a Bohnice. Autoři představí předběžné analýzy dílčí části dat získávaných pomocí strukturovaných rozhovorů. Půjde zejména o specifické profily hráčských kariér se zaměřením na průběh hraní, užívání dalších návykových látek při hraní, vnímání prostředí herních míst, sociálního zázemí hráčů a další s tímto problémem úzce související charakteristiky. hráčská kariéra, sociální a psychologické dopady, patologické hráčství, pobytová léčba Jak učit studenty efektivně se učit (How to teach students to learn effectively) Eva Literáková Filozofická fakulta Masarykova univerzita, Psychologický ústav, Brno Víme, jakým způsobem se studenti učí? Nejčastěji tak, že si opakovaně za sebou pročítají učební látku, v níž mají případně podtržené pasáže, které považují za důležité. Někdy si také vytvářejí myšlenkové mapy, shrnují obsah látky, nebo se navzájem s ostatními studenty zkoušejí. Většina z nich však považuje za nejefektivnější metodu právě opakované pročítání látky. Navíc, pokud jsou studenti zkoušeni jednou až dvakrát za semestr, ať už se jedná o ústní zkoušku nebo test, studium obvykle probíhá nárazově v obdobích, kdy se snaží v krátkém čase nalít do hlavy co nejvíce informací. Podporuje však takový způsob studia dlouhodobé uchování nabytých znalostí? A jaké jsou vůbec rozdíly mezi jednotlivými učebními styly například z hlediska následné schopnosti použít vědomosti v jiném kontextu? Cílem příspěvku je představit hlavní modely efektivního učení a navrhnout způsoby, jakými lze efektivní učení studentů podporovat. učební strategie, modely efektivního učení, podpora efektivního učení studentů Ja som predsa dobrý človek! - vplyv objektívneho sebauvedomovania na morálne rozhodovanie ( I m a good person though! - Effect of objective self-awareness on transgression) Romana Žihlavníková, Ivan H. Tuf V živote robíme aj skutky, za ktoré by sme sa hanbili. Pred inými, ale aj pred sebou samými. Možno práve upriamenie pozornosti na svoje štandardy v momente konania by mohlo znamenať rozdiel medzi tým, či rozporuplný skutok vykonáme, alebo nie. Teória objektívneho sebauvedomovania (objective self-awarenes) hovorí práve o procese, kedy na seba upriamená pozornosť (self focused attention) vedie ku procesu sebaevaluácie. Sebaevaluácia (self-evaluation) môže byť indukovaná rôznymi činiteľmi, medzi ktoré patrí aj zrkadlo.rncieľom tohto výskumu bolo zistiť, či prítomnosť zrkadla môže znížiť početnosť porušovania pravidla. Celkom 82 participantom bolo povedané, že si môžu ísť vziať jednu odmenu, ako poďakovanie za vyplnenie výkonového testu. Odmeny sa nachádzali v druhej, prázdnej miestnosti so skrytou kamerou. Kamera bola nastavená tak, aby osoby nebolo možné rozpoznať. V polovici prípadov sa v blízkosti nachádzalo nástenné zrkadlo. Z videozáznamu sme analyzovali, koľko odmien si daná osoba v skutočnosti vzala. Výsledky ukázali, že v prítomnosti zrkadla bola signifikantne nižšia početnosť porušovania daného pravidla (p=0,004), pričom sme nezaznamenali rozdiely medzi chovaním mužov a žien (p=0,125). Tieto výsledky naznačujú, že zrkadlo by mohlo byť využívané na znižovanie drobnej kriminality aj v bežnom živote. objektívne sebauvedomovanie, dospelí, porušovanie pravidla, zrkadlo Kam smerujú kariérne dráhy PhD. absolventov?

7 (Where are the career paths of PhD. graduates going?) Dagmara Bacová Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Centrum vedy a výskumu, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Doktorandský život sa každému raz skončí, a či už s miernou melanchóliou, strachom, ale mnohí aj s nedočkavosťou vykročia vpred do sveta praxe. Ako sa darí držiteľom doktorátov zo sociálnych a humanitných vied zaradiť do sveta mimo akademickej pôdy, ale aj do nej samotnej na pozíciách vedecko-výskumných, či pedagogických pracovníkov? Cieľom príspevku je prezentovať niekoľko parciálnych výsledkov kvalitatívneho výskumu v rámci medzinárodného projektu POCARIM, ktorý má za cieľ zmapovať kariérne dráhy držiteľov doktorátov zo sociálnych a humanitných vied. V príspevku odznie niekoľko názorov a skúseností s doktorandským štúdiom, akým spôsobom doktorandi využívali možnosti reformovaného doktorandského štúdia, a ako ľahko/ťažko sa im darí uplatňovať svoje vysokoškolské vzdelanie a titul v praxi mimo akademického prostredia. Grantová podpora: POCARIM (7. rámcový program) kariéra, PhD., spoločenské a humanitné vedy, absolvent Koncept pozitívnej deviácie (Concept of positive deviance) Estera Kӧvérová Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava Príspevok sa zameriava na koncept pozitívnej deviácie, ktorý organizuje projekt mojej dizertačnej práce a je tiež jedným z metodologických východísk pre výskum, ktorý budem v rámci svojho PhD realizovať. Vo svojej prednáške by som chcela priblížiť začiatky svojho skúmania, ktoré som realizovala v konkrétnej marginalizovanej komunite, kde pôsobím ako dobrovoľník. Pozitívna deviácia je koncepciou, ktorá hovorí o sociálnej zmene. Ide o zvládnutie konkrétneho sociálneho problému bez použitia externých zdrojov. Riešenia je možné nájsť vo vnútri komunity a to je to, čo robí tento koncept pre mňa príťažlivým. Základným predpokladom je, že v každej komunite sa nachádzajú ľudia alebo rodiny, ktorých praktiky a správanie im umožňujú zvládať ťažkosti, ktoré ostatní členovia aj napriek prístupu k tým istým zdrojom zvládať nedokážu. Takýto členovia komunity sa potom nazývajú pozitívne deviantnými. Tento prístup je pre mňa zaujímavý preto, lebo by mohol slúžiť ako nástroj pre pochopenie a riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít.rn Grantová podpora: VEGA 2/0015/12 pozitívna deviácia, marginalizované rómske komunity, výskum Kreativita ako pozitívny mentálny a sociokultúrny fenomén (Creativity as a positive mental and socio-cultural phenomenon) Zuzana Laluhová Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava Príspevok predstavuje kreativitu ako spoločenský fenomén, ktorý sa stal terčom nie len psychologického bádania. Čo je vlastne kreativita? Existuje vôbec? Ak existuje, ako ju rozpoznáme, aké sú jej prejavy? Súčasná veda je presvedčená, že je schopná analyzovať jej vývoj, podstatu či prejavy. Príspevok predstavuje kreativitu ako komplexný a multidisciplinárny problém. Jednoznačné vymedzenie pojmu kreativity je problematické, príspevok sa preto pokúsi analyzovať tvorivosť vo viacerých rovinách. Najmä filozofickej a psychologickej, s cieľom nájsť ich vzájomnú syntézu ako kľúčový element edukačného procesu. Kladie si za cieľ odpovedať na otázky, akú pozíciu hrá kreativita v súčasnej škole a edukačnom procese. Je kreativita jedným z hlavných cieľov, ktoré edukácia sleduje? Mala by ním byť? Ako sa kreativita prejaví v aplikácii nových a neobvyklých riešeniach edukačného procesu? kreativita, edukačný proces, sociokultúrny fenomén

8 Ľavorukosť, vybrané osobnostné charakteristiky a figurálna tvorivosť študentov výtvarného umenia (Left-handedness, some personality characteristics and figural creativity of fine art students) Mária Jenčiková Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Inštitút psychológie, Prešov Príspevok pojednáva o výskume zameranom na ľavorukosť, osobnostné typológie a figurálnu tvorivosť. Realizovaný výskum mal dva ciele. Prvým bolo overenie vzťahov zložiek figurálnej tvorivosti- fluencie, flexibility, elaborácie a originality a ľavorukosti, pravorukosti, extraverzie, introverzie, emocionálnej stability a nestability. Druhým bolo overenie rozdielov v skóre figurálnej tvorivosti fluencie, flexibility, elaborácie a originality u ľavákov, pravákov, extravertov, introvertov, emocionálne stabilných a nestabilných jedincov. Pre zozbieranie údajov bola použitá Skúška laterality, Eysenckov osobnostný dotazník EPQ-R - skrátená verzia a Torranceho test figurálnej tvorivosti. Výskumný súbor tvorili študenti výtvarného umenia v kombinácii s estetikou a tiež so slovenským jazykom. Výsledky otvrdili štatisticky významný záporný vzťah ľavorukosti a elaborácie a taktiež štatisticky významný kladný vzťah pravorukosti a fluencie. lateralita, ľavorukosť, osobnostné charakteristiky, figurálna tvorivosť Mechanismy rozvoje dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v rodině (Mechanisms of reading in childhood and reading literacy development depending on home environment) Magdaléna Gorčíková 1, Jiří Šafr 2 Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra Psychologie, Praha 1 ; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2 Čtenářské návyky a vztah ke knize se formují již v předškolním věku a v tomto ohledu rodina stále představuje primární instituci v edukačním a socializačním procesu rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Příspěvek sleduje mechanismus utváření čtenářských kompetencí dětí ve čtvrté třídě ZŠ (věk 9 až 10 let) s využitím dat za ČR z mezinárodního výzkumu PIRLS Zvláštní pozornost je věnována vlivu kognitivního rozvoje dítěte v předškolním věku (rané čtenářské socializaci), tj. výchovným aktivitám rodičů (předčítání, zpívání, čtení znaků, slovní hry apod.) a sociokulturního zázemí rodiny (vzdělání, povolání rodičů spolu s čtenářským zázemím a preferencemi rodičů) i jejich vzájemné provázanosti. Grantová podpora: GA UK čtenářská gramotnost, raná čtenářská socializace, dětské čtenářství, raný kognitivní rozvoj Mravní usuzování v kontextu profi-volby (Moral reasoning in the context of career-choice) Hana Lukášová Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra psychologie, Praha Kognitivista E. Turiel rozlišuje tři domény lidského rozhodování: osobní, konvenční a morální. Profi-volba z gymnázia je podle všeho primárně volbou osobní. Je však zjevné, že zbylé dvě domény jsou v ní také zastoupeny a hrají svou důležitou roli. Cílem tohoto disertačního projektu je především najít možné odpovědi na otázky, jak se může projevovat mravní usuzování v profi-volbě a jak se projevuje v daných doménách. Příspěvek bude v první řadě prezentací vybraných kvalitativních analýz rozhovorů s gymnazisty. Nezbytnou součástí výzkumu je také odborná diskuse, která spočívá především v uchopení mravního usuzování. Jak se totiž ukázalo, gymnazisté v profi-volbě neřeší klasická morální dilemata ve smyslu tradičního pojetí morálky, jak ji popisuje např. L. Kohlberg. Bylo tedy potřebné v rámci kognitivismu nalézt teorii, která rozšiřuje pojetí morálky např. také o zodpovědnost k sobě samému. Výsledky prvních analýz jsou tak konfrontovány mimo jiné také s teorií R.A. Shwedera, který právě s tímto rozšířeným pojetím morálky pracuje. mravní usuzování, adolescenti, morálka, profi-volba, kognitivismus

9 Navozování hypnózy pomocí fotografií (Evoking hypnosis using photografies) Martin Slabý Psychiatrická léčebna, Kroměříž Teoreticky vycházím ze strategické terapie Miltona H. Ericksona, který využíval zejména prolínání hypnózy a nehypnotické psychoterapie. Důraz kladl na individualizaci a pozitivní orientaci, roli podvědomí, nepřímé sugesce a neobvyklé úkoly. Pomocí hypnózy se snažil ovlivnit nevědomé roviny fungování s cílem oslabit běžné všední nastavení a zbavit klienta jeho rigidních naučených vzorců myšlení a chování. Erickson i jeho pokračovatelé vymýšleli různé individualizované techniky navození a rozvíjení hypnotického stavu. Ve své praxi často navazuji hypnózu pomocí vybraných fotografií s cílem počátečního zmatení klienta a navození disociace díky nevědomému hledání minulých zážitků připomínající jím vybraný motiv obrázku. K tomuto účelu využívám sbírku fotografií, ve kterých dominují zejména rozostřené podněty, předměty ve vzájemném vztahu v prostoru a body fixující pozornost klienta. V závěru článku nastiňuji možnost kvalitativního výzkumu pro ověření účinnosti tohoto přístupu. hypnóza, Milton H. Erickson, role podvědomí, nepřímé sugesce, navození transu Nedirektivní vedení dialogického jednání s vnitřními partnery (Non-directive guidance of dialogical acting with the inner partner) Stanislav Suda Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita, Katedra pedagogiky a psychologie, České Budějovice Příspěvek na případových studiích objasňuje (s použitím sebereflexí a videozáznamů), proč o disciplině mluvíme jako o nedirektivní. Dialogické jednání neobsahuje hodnocení ve známé podobě. Hodnocení se neodehrává na škále výborně až nevyhověl. Student je neustále veden a podporován k vlastnímu experimentálnímu a veřejnému jednání v nepřipravené situaci. Téma pokusů nepodléhá hodnocení - zkušenost nastává až zveřejněním jednání, myšlenek a následnou reflexí. Student je podporován k psaní sebereflexí (včetně veškerých pochybností, nejasností) a následnému poskytnutí těchto sebereflexí k diskuzi na základě autorského čtení. Stejně tak i k autorským pokusům ve formě čtených textů či dramatických tvarů. Díky případovým studiím je možno sledovat kvalitativní změnu psané sebereflexe, ve videozáznamech pak změnu utváření improvizované situace a vlastního jednání. Podstatným znakem se jeví objev vlastní dialogičnosti, fenoménu hry a připuštění experimentu jako studijního předpokladu. Grantová podpora: GA JU dialogické jednání s vnitřními partnery, sebereflexe, případové studie, vlastní dialogičnost O tom, ako robím PhD. o PhD. Príbeh auto/etnografického výskumu (Doing PhD about PhD. Story of auto/ethnographic research) Kamila Beňová Fakulta humanitných vied Univerzita Mateje Bela, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Banska Bystrica Doktorandské štúdium je, vzhľadom na Bolonský proces, konštituované ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia, je najvyšším akademickým titulom, aký možno v rámci univerzitného vzdelania získať. Zároveň sú doktorandi/ky, podľa európskych politík, považovaní za mladých výskumníkov, ktorí majú hrať dôležitú rolu pri budovaní Európskeho vysokoškolského i výskumného priestoru; doktorandské štúdium je tiež rozhodujúcou fázou pri budovaní (nielen) akademickej kariéry. Avšak spája sa s ním mnoho paradoxov a problematických miest, ktoré reflektujú práve socio-vedné kvalitatívne výskumy. Čo ak doktorandské príbehy rozprávajú iný príbeh ako vláda, inštitúcie či školitelia? Autorka sa na pozadí teoreticko-metodologickej orientácie svojho dizertačného výskumu (realizovaného v odbore etnológia), koncipovaného ako feministická (kritická) etnografia doktorandského štúdia, pokúsi prostredníctvom autoetnografického prístupu, o reflexiu vlastnej akademickej dráhy, ako aj socio-politických kontextov, v ktorých dnešné doktorandské štúdium na Slovensku zažíva/prebieha. PhD., auto/etnografia, akademická dráha

10 Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením (Relationships through the eyes pupils with hearing impairment) Veronika Švecová Pedagogická fakulta Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc Příspěvek s názvem "Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením" seznamuje se záměry výzkumného šetření, které bude realizováno v rámci projektu s názvem "Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami". V teoretické části příspěvek kategorizuje žáky se sluchovým postižením na žáky nedoslýchavé, žáky se zbytky sluchu, žáky neslyšící a žáky ohluchlé. Dále se zabývá formami vzdělávání žáků se sluchovým postižením s akcentem na edukaci těchto žáků ve školách pro žáky se sluchovým postižením, specifiky osob se sluchovým postižením, problematikou socializace a partnerskými vztahy osob se zdravotním postižením obecně. V praktické části příspěvek popisuje záměry výzkumného šetření, etapy realizace výzkumného šetření, cílovou skupinu a výzkumnou metodu. Na závěr příspěvek seznamuje s dílčími výsledky. kategorie žáků se sluchovým postižením, žák se sluchovým postižením v základní škole pro sluchově postižené, problematika socializace osob se sluchovým postižením, partnerské vztahy osob se sluchovým postižením PhD Existence v České republice a na Slovensku (PhD Existence in the Czech Republic and Slovakia) Miroslav Charvát, Aleš Neusar Příspěvek představí monografii na téma PhD existence, která vyšla na konci léta 2012 a k jejímuž sepsání vedly i vlastní zkušenosti autorů s doktorandským studiem. Knihu lze zdarma stáhnout na webu Katedry psychologie FF UP v Olomouci v sekci monografie a sborníky. Jaké to je být doktorandem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkových studií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, očekávání, dilemata, zvládací strategie a dramata studentů doktorských studijních programů v oboru psychologie. PhD existence je pro mnohé i živobytím a přípravou na budoucí profesi. Tato příprava nemusí být snadná a ani zisk Ph.D. titulu nezaručuje automaticky uplatnitelnost. Kniha se proto věnuje také tématům (a užitečným tipům), jak se co nejlépe připravit na tuto cestu od přijímacího řízení (kam se hlásit) přes volbu tématu a školitele, zvyšování klíčových kompetencí, jako je výuka, prezentace, odborné publikování, psaní disertace či budování vlastní nenahraditelnosti. Autoři též chtějí vyzvat případné zájemce ke spolupráci na dalším aktualizovaném vydání této publikace tak, aby byla užitečným průvodcem pro další generace doktorandů. Ph.D., doktorské studium psychologie, PhD existence, disertační výzkum, psaní disertace Počítač experimentátorem, vědec bez práce. Metodologické poučení z parapsychologie. (Computer as an experimenator, scientist without a job. Methodological lessons from parapsychology) Jan Votava Filozofická fakulta Masarykova Univerzita, Katedra filozofie, Brno Práce parapsychologů (vědců snažících se zkoumat možnou existenci mimosmyslového vnímání a psychokineze) již nejednou vedla k rozvoji metodologických postupů, které byly v sousedních oborech v dané době téměř neznámé (týká se to například meta-analýzy i jiných statistických technik). Ani v posledních desetiletích parapsychologie po metodologické stránce svůj progresivní charakter neztratila - v tomto kontroverzním oboru byla (mimo jiné) brzy a s vysokou pečlivostí zavedena počítačová kontrola experimentů. Příspěvek zejména na příkladu tzv. automatizovaného ganzfeld experimentu popisuje metody, přednosti i nevýhody maximální kontroly výzkumu a následně zkoumá, jak daleko lze v tomto směru ještě zajít a zda s pomocí této otázky nenahlížíme do budoucnosti vědy. Jelikož v současné vědecké praxi stále zůstává mnoho nedostatků, které lze zavedením zvýšené kontroly mírnit, je diskuse o parapsychologii i z tohoto důvodu inspirativní. parapsychologie, metodologie, experimentování

11 Porovnání resilientních faktorů u rodičů dětí se zrakovým postižením a u zrakově postižených rodičů - představení problematiky disertačního záměru (Comparing resilient factors in parents of children with visual impairment and visually impaired parents - performance issues dissertation project) Kristýna Haklová Pedagogická fakulta Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc Narození dítěte se zrakovým postižením představuje pro rodinu dozajista vznik nové, místy velmi psychosociálně náročné životní situace. Rozhodne-li se dospělý jedinec se zrakovým postižením založit rodinu, potkává jej též mnoho psychických i společenských změn, občas i těžkostí v této oblasti. Je tedy patrné, že se jedná o záležitost komplexnějšího rázu, která přesahuje a prolíná hranice působení jednotlivých humanitně zaměřených oborů. resilientní faktory, rodičovství, zrakové postižení, disertační práce Porovnanie výskytu významných udalostí medzi osobami s depresívnou poruchou a kontrolným súboru (Comparison of the occurrence of important events among individuals with a depressive disorder and a control sample) Daniel Durkáč, Dagmar Breznoščáková Filozofická Fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Katedra psychológie, Košice Ako je známe, vzniku depresívnej poruchy často predbieha stresová udalosť. Náš výskum, ktorý má dve časti, sa zaoberá takýmito udalosťami. V prvej časti, bolo cieľom nášho výskumu zistiť, aké významné situácie, ktoré môžeme považovať za stresové, sa vyskytujú u osôb s depresívnou poruchou. Tieto udalosti sme zisťovali obsahovou analýzou anamnéz týchto osôb. V druhej časti porovnávame výskyt týchto situácií s kontrolným súborom. Porovnaním týchto dvoch skupín sme chceli zistiť, či sa v kontrolnom súbore vyskytujú dané situácie menej, ako na to poukazuje teória. Takáto analýza prináša dve užitočné informácie. Jednak zisťuje, či sa v živote osôb s depresívnou poruchou vyskytujú aj iné dôležité situácie, na ktoré sa bežne vo výskume nepamätá. Takisto, porovnaním s kontrolným súborom prináša informácie, či je týchto udalostí v klinickej populácií skutočne viac ako na to poukazuje teória. významné udalosti, depresia Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení (Attitudes towards death and the religious belief) Klára Machů, Daniel Dostál, Olga Pechová K měření postojů ke smrti byl použit Revidovaný profil postojů ke smrti (The Death Attitude Profile-Revised), který zahrnuje pět dílčích škál, z nichž dvě měří pozitivní postoje ke smrti, dvě se zaměřují na negativní postoje ke smrti a poslední škála zkoumá neutrální postoje. Výzkumu se zúčastnilo 352 respondentů z dospělé nestudentské populace. Regresní analýza dat prokázala, že zdaleka nejsilnějším faktorem ovlivňujícím postoje ke smrti je náboženské přesvědčení, které mělo statisticky významný vliv na tři z pěti sledovaných dimenzí (strach ze smrti, vyhýbání se smrti a přátelské přijetí smrti). U škály přátelské přijetí smrti byl zjištěn taktéž rozdíl mezi křesťany a respondenty hlásícími se k jiným náboženstvím. V příspěvku budou diskutovány další perspektivy výzkumu v této oblasti. Grantová podpora: Realizace výzkumu byla umožněna díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2013 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. náboženství, smrt, postoje, spiritualita Primární zdroje ve výuce v pregraduálním studiu aneb jak propojit metodologii napříč celým kurikulem (Primary resources in undergraduate teaching: how to connect methodology through the whole curriculum) Eva Literáková Filozofická fakulta Masarykova univerzita, Psychologický ústav, Brno

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19

Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 Obsah Autorský tým 11 Summary 17 Předmluva 19 1 Psychologie za totality: osobní svědectví 21 Jan Srnec Úvodem: vzpomínky z dětství 21...a moje cesta k psychologii 22 O úderu totality a o strachu jako předpokladu

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1

Projekt EUTOPA-IP. PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Projekt EUTOPA-IP PhDr. Štěpán Vymětal, MV ČR Mgr. Michaela Kvasničková, MV ČR 29/10/2010 ČNV ONK 1 Konference Psychosociální aspekty při zásahu záchranných složek 20.10.2010 Projekt EUTOPA-IP: Evropská

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:

PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013 Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová

TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání. Praha 2014. PhDr. Jana Zapletalová TABLETY? Výzva pro inkluzivní vzdělávání Praha 2014 PhDr. Jana Zapletalová Učení je činností, která je ovlivněna kognitivní, afektivní a fyziologickou dimenzí člověka, odehrává se v sociálním prostředí

Více

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711

Mindfulness in PsycINFO. 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 1990 10 2000 36 2007 235 Mindfulness in PsycINFO 1990 10 1995 11 2000 36 2001 23 2002 58 2003 65 2004 107 2005 136 2006 188 2007 235 2008 212 celkem 1264 EQ 1711 4 Přínos satiterapie v kontextu nových,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2015 D OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI - ÚVOD DO PROBLEMATIKY Číslo kurzu: 115 002 Termín konání: 13. října 2015 Uzávěrka přihlášek: 29. září 2015 Komu je kurz

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika Výběr z nových knih 4/2015 pedagogika 1. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina -- 3. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2015 -- 185 s. -- cze ISBN 978-80-7485-043-1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015

Publikační činnost. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Publikační činnost PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. Ke dni: 1.1.2015 Monografie Seitl, M., Dolejš, M., Smékalová, E., Vtípil, Z., Procházka, R., Charvát, M. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s.

Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Přehled akreditovaných programů, PorCeTa, o.p.s. Agrese a agresivita u dětí předškolního roku Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

DEFINICE PODLE TZURIELA

DEFINICE PODLE TZURIELA DYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ DEFINICE PODLE TZURIELA způsob diagnostiky, jež se uskutečňuje prostřednictvím aktivního učení, sleduje vnímání dítěte, jeho učení, přemýšlení a řešení problémů Celý proces se zaměřuje

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více