ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I"

Transkript

1 ABSTRAKTA WORKSHOPY PŘIHLAŠOVÁNÍ NA WORKSHOPY BUDE PROBÍHAT V DEN KONÁNÍ KONFERENCE NA REGISTRACI. WORKSHOP I Dialogické jednání s vnitřním partnerem (Acting with the inner partner) Josef Nota, Magdalena Marková Jihočeská univerzita Dialogické jednání s vnitřním partnerem je disciplína, která má performační charakter, jedná se o experiment v otevřené situaci. Studenti Jihočeské univerzity jí procházejí v rámci přípravného vzdělávání pro budoucí pedagogickou profesi, přičemž základní tezí je, že pedagogika je - podobně jako herectví - jednáním (Vyskočilová). Smyslem této disciplíny je vybudování určitého stupně tzv. psychosomatické kondice. Dle prof. Vyskočila se jedná o jistou zralost, připravenost, pohotovost a někdy i potřebu a chuť veřejně vystupovat, jednat, chovat se, prožívat přímo, bezprostředně, spontánně, kreativně a produktivně, svobodně a odpovědně - ve zpětné vazbě zcela kvalitně. V dialogickém jednání není člověk stavěn do předem připravených situací, v nichž musí jednat (např. hraní rolí, inscenační postupy apod.), nýbrž situaci svým jednáním sám vytváří. Následně celý proces reflektuje formou psané a odevzdávané sebereflexe. Z odevzdávaných sebereflexí lze usuzovat na to, jak subjekt tento způsob studia vnímá. dialogické jednání, experimentální výuka WORKSHOP II Proces tvorby disertace od B do Y (The process of dissertation production from B to Y) Aleš Neusar Cílem workshopu je inspirovat účastníky k sepsání kvalitní disertace při zdárném přežití všech zúčastněných osob. Dozvíte se například: jak disertaci strukturovat; jak vést argument; jak napsat tak dlouhý kus textu; jak spolupracovat a nemít z toho problémy; jak nezapomenout na své blízké; jak rozpoznat, že už to stačí ; jak vše úspěšně dotáhnout; jaký užitečný software můžete (ne)používat psaní disertace, struktura disertace, forma disertace, možnosti argumentace, time-management

2 WORKSHOP III Plánování a realizace výstupů výzkumného projektu: workshop k publikační teorii a praxi pro mladé začínající akademické pracovníky (Planning and implementation of outcomes of the research project: a workshop on the theory and practice of publishing for young beginning academics) Michal Miovský, Lenka Čablová Klinika adiktologie, 1 LF UK a VFN, Praha Workshop je určen pro studenty postgraduálního studia a mladé začínající akademické pracovníky. Jeho cílem je naznačit jednoduchý rámec pro lepší vhled a orientaci v problematice časopiseckého publikování. Téma bude rozvíjeno jak z hlediska pravidel, která jsou dnes v ČR oficiálně daná (např. RIV systém) a vyžadovaná pro výkaz práce vědeckého pracovníka, tak z hlediska pravidel, která ne vždy jsou známá, jasná a srozumitelná zejména u mladších výzkumníků. Cílem bude lepší pochopení jak zacházet s plánovaným článkem a dle čeho se orientovat pří výběru časopisu. Druhá část workshopu bude věnována praktickým aspektům aplikace základních pravidel časopiseckého publikování. Třetí část se zaměří na praktické ukázky jednotlivých typů článků a diskuzi nad konkrétními problémy v této oblasti. Grantová podpora: NETAD ( Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/ OP VK) publikování, typy článků, normy časopisů, etika výzkumu

3

4 ÚSTNÍ SDĚLENÍ Bariéry kritického myšlení v psychoterapii (Barriers to critical thinking in psychotherapy) Marek Vranka Filozofická fakulta Univerzita Karlova, Praha Příspěvek v první části obecně identifikuje faktory, které brání důsledné aplikaci vědecké metody a principů kritického myšlení v oblasti psychoterapie. Tyto faktory existují jak na straně klientů odmítajících smířit se s neexistencí spolehlivých a vysoce účinných terapeutických prostředků v případě určitých diagnóz, tak na straně terapeutů podléhajících kognitivním zkreslením, která u nich vyvolávají neopodstatněnou iluzi odbornosti. Následně jsou tyto jevy demonstrovány na praktických příkladech tzv. facilitované komunikace a terapie pevným objetím. Závěrem příspěvku je doporučení, že ačkoliv je chování klientů i terapeutů pochopitelné či vysvětlitelné, nemělo by být pasivně akceptováno, nýbrž je potřebné vyvinout snahu o jeho korekci vhodným způsobem informování klientů a edukací terapeutů. pseudověda, nepodložená psychoterapie, iluze odbornosti Časová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kariérového rozhodování (Time perspective and decision-career self-efficacy) Martina Fülepová, Panajotis Cakirpaloglu Cílem příspěvku je prezentovat možné souvislosti mezi obecnou i specifickou vnímanou zdatností v oblasti kariérového rozhodování a časovými perspektivami. Vnímaná vlastní zdatnost se zabývá přesvědčením lidí o vlastních schopnostech uspět a kontrolovat své fungování a události, které se dotýkají jejich života. V tomto případě se jedná o rozhodování o budoucí kariéře. Časové perspektivy jsou tendence k myšlení, cítění a jednání, které prosazují v naší činnosti, hledání cílů i nových zkušeností, v rozvíjení mezilidských vztahů, přijímání rizik a také v opouštění některých pozic či v uvažování o zítřejších starostech i nadějích. Výzkumný soubor: 120 studentů psychologie. Metody: CZ-ZTPI, CDSES-SF, DOVE. Výsledky: Ze všech sledovaných subškál se jako nejvýznamnější projevila budoucí časová perspektiva. Tato subškála totiž pozitivně korelovala nejen s obecným vnímanou vlastní zdatností, ale také téměř se všemi subškálami a celkovým specifickou vnímanou zdatností v oblasti profesního rozhodování. Zdá se, že lidé z našeho souboru, kteří mají dobře rozvinutou budoucí časovou perspektivu, věří ve své uplatnění v oblasti budoucí profese více než jiní. Možné implementace do praxe budou diskutovány. časová perspektiva, vnímaná vlastní zdatnost, kariérní rozhodování, time perspective, self efficacy, carrier decision Defenzivita v MMPI-2. Príspevok k štandardizácii slovenskej verzie MMPI-2 (Defensiveness in MMPI-2. Adaptation of MMPI-2 on Slovak normative sample) Jana Štefániková, Robert Máthé Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Katedra psychológie, Bratislava Príspevok predstavuje výsledky čiastkového výskumu projektu štandardizácie slovenskej verzie MMPI-2. Autorka sa venuje interpretácii vybraných validizačných škál a ich konfiguráciám v kontexte použitia MMPI-2 u väzenskej populácie. Zameriava sa na obraz defenzívnych a simulačných tendencií v protokoloch MMPI-2. Rôzne profily zámerného skresľovania výsledkov testu porovnáva s profilmi normatívnej vzorky slovenskej populácie. Ďalej sa venuje možnostiam využitia dotazníka MMPI-2 v oblasti väzenstva v SR. Grantová podpora: Grant UK/265/2013 MMPI-2, štandardizácia, škály validity, simulácia, disimulácia

5 Diagnostická kompetence předškolních pedagogů jako prostředek intervence odkladů školní docházky (Diagnostics competence of pre-primary teachers as the means of postponement of compulsory school attendance intervention) Alena Berčíková Pedagogická fakulta Univerzita Palackého, Katedra primární a preprimární pedagogiky, Olomouc Zahájení povinné školní docházky představuje klíčové období v životě dítěte. Dítě se dostává do zcela nových rolí, s nimiž souvisí nové situace a úkoly. Má-li dítě roli školáka zvládnout bez větších problémů, je třeba, aby bylo na školu připravené. V posledním desetiletí se stále setkáváme s vysokou četností odkladů povinné školní docházky, tím se dostává daná problematika nejenom do pozornosti odborníků, ale i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Předkladatelé projektu přímo navazují na výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu GA ČR hl. řešitelky Evy Šmelová Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. ( ). Výzkum ukázal mimo jiné i možnosti řešení dané problematiky, jednou z nich je zaměření se na včasnou pedagogickou diagnostiku v podmínkách mateřské školy. Hlavním cílem tohoto projektu je navrhnout metodický (pedagogicko-diagnostický) materiál se zaměřením na připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky a eliminaci případných problémů, které by mohly být možnými příčinami odkladů povinné školní docházky. Grantová podpora: Podpořeno grantem SGS-IGA PdF_2013_028 odklad povinné školní docházky, povinná školní docházka, dítě předškolního věku, předškolní pedagog, učitel primární/elementární školy, pedagogicko-psychologická poradna, diagnostické kompetence předškolního pedagoga, pedagogická diagnostika Dynamické testovanie intelektových predpokladov - princípy, možnosti a limity (Dynamic testing of intellectual assumptions - the principles, possibilities and limitations) Vladimír Čema Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Inštitút psychológie, Prešov Príspevok poskytuje vhľad do problematiky dynamického testovania intelektových predpokladov a jeho princípov spätnej väzby a citlivosti na pomoc. Dynamické testovanie porovnáva s klasickým, statickým testovaním a poukazuje na možnosti a limity dynamického testovania intelektových predpokladov v súčasnosti. Princíp spätnej väzby definuje v kontexte dynamického testovania a prezentuje zásady poskytovania spätnej väzby v krátkodobých dynamických testoch. Na základe analýzy súčasných modelov a trendov v poskytovaní spätnej väzby prezentuje nové možnosti skúmania, chápania a jej poskytovania v dynamickom testovaní. Princíp citlivosti na pomoc analyzuje z hľadiska jeho reflektovania latentnej učebnej schopnosti, poukazuje na aktuálne problémy a prezentuje možnosti ďalšieho skúmania tohto konštruktu. Grantová podpora: Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP dynamické testovanie, učebná schopnosť, spätná väzba, citlivosť na pomoc Funkční gramotnost a její souvislosti v předškolním věku ( Functional literacy and its context in preschool age) Veronika Plachá Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice V příspěvku představím část svého disertačního výzkumu, který je zaměřen na zjišťování funkční gramotnosti (přesněji funkční pre-gramotnosti) u dětí předškolního věku. Výchozím bodem je metodický materiál výzkumu PISA (Úlohy pro měření čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti), který je použit pro tvorbu zkoušky funkční gramotnosti (FG) u předškoláků. Vlastní zkouška je postavena na práci s obrázky, nikoli s textem, ale struktura otázek bude analogická s testem PISA. Zaměříme se na zjišťování úrovně dovedností získávat informace z textu/obrázků, dovedností interpretovat prohlédnutý obrázek a dovednost obrazový materiál posoudit z obsahového a formálního hlediska a dát jej do souvislosti s poznatky získanými z jiných zdrojů. Stanovení úrovní hodnocení zkoušky bude ověřeno v pilotní studii. Výzkum bude mapovat širší souvislosti funkční gramotnosti, zejména pak rodinné a sociální zázemí dětí. Je plánována druhá fáze a to zkouška FG na konci první třídy.

6 funkční gramotnost, pre-gramotnost, zkouška, PISA, předškolní věk, obrázek Hráčská kariéra a její dopady u klientů specializovaných oddělení psychiatrických léčeben (Gambling career and its impact on clients of specialised psychological sanatoriums department) Eva Maierová, Miroslav Charvát Příspěvek představí design v současné době realizovaného výzkumu, jehož hlavním cílem je nalezení souvislostí mezi patologickým hráčstvím a poruchami osobnosti a vztahové vazby u hráčů. Dalším cílem výzkumu je zmapovat závažnost a důsledky patologického hráčství v oblasti psychologické, zdravotní, sociální i trestně právní. Výzkumný soubor čítá cca 100 klientů ze tří specializovaných oddělení psychiatrických léčeben Kroměříž, Opava a Bohnice. Autoři představí předběžné analýzy dílčí části dat získávaných pomocí strukturovaných rozhovorů. Půjde zejména o specifické profily hráčských kariér se zaměřením na průběh hraní, užívání dalších návykových látek při hraní, vnímání prostředí herních míst, sociálního zázemí hráčů a další s tímto problémem úzce související charakteristiky. hráčská kariéra, sociální a psychologické dopady, patologické hráčství, pobytová léčba Jak učit studenty efektivně se učit (How to teach students to learn effectively) Eva Literáková Filozofická fakulta Masarykova univerzita, Psychologický ústav, Brno Víme, jakým způsobem se studenti učí? Nejčastěji tak, že si opakovaně za sebou pročítají učební látku, v níž mají případně podtržené pasáže, které považují za důležité. Někdy si také vytvářejí myšlenkové mapy, shrnují obsah látky, nebo se navzájem s ostatními studenty zkoušejí. Většina z nich však považuje za nejefektivnější metodu právě opakované pročítání látky. Navíc, pokud jsou studenti zkoušeni jednou až dvakrát za semestr, ať už se jedná o ústní zkoušku nebo test, studium obvykle probíhá nárazově v obdobích, kdy se snaží v krátkém čase nalít do hlavy co nejvíce informací. Podporuje však takový způsob studia dlouhodobé uchování nabytých znalostí? A jaké jsou vůbec rozdíly mezi jednotlivými učebními styly například z hlediska následné schopnosti použít vědomosti v jiném kontextu? Cílem příspěvku je představit hlavní modely efektivního učení a navrhnout způsoby, jakými lze efektivní učení studentů podporovat. učební strategie, modely efektivního učení, podpora efektivního učení studentů Ja som predsa dobrý človek! - vplyv objektívneho sebauvedomovania na morálne rozhodovanie ( I m a good person though! - Effect of objective self-awareness on transgression) Romana Žihlavníková, Ivan H. Tuf V živote robíme aj skutky, za ktoré by sme sa hanbili. Pred inými, ale aj pred sebou samými. Možno práve upriamenie pozornosti na svoje štandardy v momente konania by mohlo znamenať rozdiel medzi tým, či rozporuplný skutok vykonáme, alebo nie. Teória objektívneho sebauvedomovania (objective self-awarenes) hovorí práve o procese, kedy na seba upriamená pozornosť (self focused attention) vedie ku procesu sebaevaluácie. Sebaevaluácia (self-evaluation) môže byť indukovaná rôznymi činiteľmi, medzi ktoré patrí aj zrkadlo.rncieľom tohto výskumu bolo zistiť, či prítomnosť zrkadla môže znížiť početnosť porušovania pravidla. Celkom 82 participantom bolo povedané, že si môžu ísť vziať jednu odmenu, ako poďakovanie za vyplnenie výkonového testu. Odmeny sa nachádzali v druhej, prázdnej miestnosti so skrytou kamerou. Kamera bola nastavená tak, aby osoby nebolo možné rozpoznať. V polovici prípadov sa v blízkosti nachádzalo nástenné zrkadlo. Z videozáznamu sme analyzovali, koľko odmien si daná osoba v skutočnosti vzala. Výsledky ukázali, že v prítomnosti zrkadla bola signifikantne nižšia početnosť porušovania daného pravidla (p=0,004), pričom sme nezaznamenali rozdiely medzi chovaním mužov a žien (p=0,125). Tieto výsledky naznačujú, že zrkadlo by mohlo byť využívané na znižovanie drobnej kriminality aj v bežnom živote. objektívne sebauvedomovanie, dospelí, porušovanie pravidla, zrkadlo Kam smerujú kariérne dráhy PhD. absolventov?

7 (Where are the career paths of PhD. graduates going?) Dagmara Bacová Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Centrum vedy a výskumu, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Doktorandský život sa každému raz skončí, a či už s miernou melanchóliou, strachom, ale mnohí aj s nedočkavosťou vykročia vpred do sveta praxe. Ako sa darí držiteľom doktorátov zo sociálnych a humanitných vied zaradiť do sveta mimo akademickej pôdy, ale aj do nej samotnej na pozíciách vedecko-výskumných, či pedagogických pracovníkov? Cieľom príspevku je prezentovať niekoľko parciálnych výsledkov kvalitatívneho výskumu v rámci medzinárodného projektu POCARIM, ktorý má za cieľ zmapovať kariérne dráhy držiteľov doktorátov zo sociálnych a humanitných vied. V príspevku odznie niekoľko názorov a skúseností s doktorandským štúdiom, akým spôsobom doktorandi využívali možnosti reformovaného doktorandského štúdia, a ako ľahko/ťažko sa im darí uplatňovať svoje vysokoškolské vzdelanie a titul v praxi mimo akademického prostredia. Grantová podpora: POCARIM (7. rámcový program) kariéra, PhD., spoločenské a humanitné vedy, absolvent Koncept pozitívnej deviácie (Concept of positive deviance) Estera Kӧvérová Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava Príspevok sa zameriava na koncept pozitívnej deviácie, ktorý organizuje projekt mojej dizertačnej práce a je tiež jedným z metodologických východísk pre výskum, ktorý budem v rámci svojho PhD realizovať. Vo svojej prednáške by som chcela priblížiť začiatky svojho skúmania, ktoré som realizovala v konkrétnej marginalizovanej komunite, kde pôsobím ako dobrovoľník. Pozitívna deviácia je koncepciou, ktorá hovorí o sociálnej zmene. Ide o zvládnutie konkrétneho sociálneho problému bez použitia externých zdrojov. Riešenia je možné nájsť vo vnútri komunity a to je to, čo robí tento koncept pre mňa príťažlivým. Základným predpokladom je, že v každej komunite sa nachádzajú ľudia alebo rodiny, ktorých praktiky a správanie im umožňujú zvládať ťažkosti, ktoré ostatní členovia aj napriek prístupu k tým istým zdrojom zvládať nedokážu. Takýto členovia komunity sa potom nazývajú pozitívne deviantnými. Tento prístup je pre mňa zaujímavý preto, lebo by mohol slúžiť ako nástroj pre pochopenie a riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít.rn Grantová podpora: VEGA 2/0015/12 pozitívna deviácia, marginalizované rómske komunity, výskum Kreativita ako pozitívny mentálny a sociokultúrny fenomén (Creativity as a positive mental and socio-cultural phenomenon) Zuzana Laluhová Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied, Bratislava Príspevok predstavuje kreativitu ako spoločenský fenomén, ktorý sa stal terčom nie len psychologického bádania. Čo je vlastne kreativita? Existuje vôbec? Ak existuje, ako ju rozpoznáme, aké sú jej prejavy? Súčasná veda je presvedčená, že je schopná analyzovať jej vývoj, podstatu či prejavy. Príspevok predstavuje kreativitu ako komplexný a multidisciplinárny problém. Jednoznačné vymedzenie pojmu kreativity je problematické, príspevok sa preto pokúsi analyzovať tvorivosť vo viacerých rovinách. Najmä filozofickej a psychologickej, s cieľom nájsť ich vzájomnú syntézu ako kľúčový element edukačného procesu. Kladie si za cieľ odpovedať na otázky, akú pozíciu hrá kreativita v súčasnej škole a edukačnom procese. Je kreativita jedným z hlavných cieľov, ktoré edukácia sleduje? Mala by ním byť? Ako sa kreativita prejaví v aplikácii nových a neobvyklých riešeniach edukačného procesu? kreativita, edukačný proces, sociokultúrny fenomén

8 Ľavorukosť, vybrané osobnostné charakteristiky a figurálna tvorivosť študentov výtvarného umenia (Left-handedness, some personality characteristics and figural creativity of fine art students) Mária Jenčiková Filozofická fakulta Prešovská univerzita, Inštitút psychológie, Prešov Príspevok pojednáva o výskume zameranom na ľavorukosť, osobnostné typológie a figurálnu tvorivosť. Realizovaný výskum mal dva ciele. Prvým bolo overenie vzťahov zložiek figurálnej tvorivosti- fluencie, flexibility, elaborácie a originality a ľavorukosti, pravorukosti, extraverzie, introverzie, emocionálnej stability a nestability. Druhým bolo overenie rozdielov v skóre figurálnej tvorivosti fluencie, flexibility, elaborácie a originality u ľavákov, pravákov, extravertov, introvertov, emocionálne stabilných a nestabilných jedincov. Pre zozbieranie údajov bola použitá Skúška laterality, Eysenckov osobnostný dotazník EPQ-R - skrátená verzia a Torranceho test figurálnej tvorivosti. Výskumný súbor tvorili študenti výtvarného umenia v kombinácii s estetikou a tiež so slovenským jazykom. Výsledky otvrdili štatisticky významný záporný vzťah ľavorukosti a elaborácie a taktiež štatisticky významný kladný vzťah pravorukosti a fluencie. lateralita, ľavorukosť, osobnostné charakteristiky, figurálna tvorivosť Mechanismy rozvoje dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v rodině (Mechanisms of reading in childhood and reading literacy development depending on home environment) Magdaléna Gorčíková 1, Jiří Šafr 2 Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra Psychologie, Praha 1 ; Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 2 Čtenářské návyky a vztah ke knize se formují již v předškolním věku a v tomto ohledu rodina stále představuje primární instituci v edukačním a socializačním procesu rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Příspěvek sleduje mechanismus utváření čtenářských kompetencí dětí ve čtvrté třídě ZŠ (věk 9 až 10 let) s využitím dat za ČR z mezinárodního výzkumu PIRLS Zvláštní pozornost je věnována vlivu kognitivního rozvoje dítěte v předškolním věku (rané čtenářské socializaci), tj. výchovným aktivitám rodičů (předčítání, zpívání, čtení znaků, slovní hry apod.) a sociokulturního zázemí rodiny (vzdělání, povolání rodičů spolu s čtenářským zázemím a preferencemi rodičů) i jejich vzájemné provázanosti. Grantová podpora: GA UK čtenářská gramotnost, raná čtenářská socializace, dětské čtenářství, raný kognitivní rozvoj Mravní usuzování v kontextu profi-volby (Moral reasoning in the context of career-choice) Hana Lukášová Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, Katedra psychologie, Praha Kognitivista E. Turiel rozlišuje tři domény lidského rozhodování: osobní, konvenční a morální. Profi-volba z gymnázia je podle všeho primárně volbou osobní. Je však zjevné, že zbylé dvě domény jsou v ní také zastoupeny a hrají svou důležitou roli. Cílem tohoto disertačního projektu je především najít možné odpovědi na otázky, jak se může projevovat mravní usuzování v profi-volbě a jak se projevuje v daných doménách. Příspěvek bude v první řadě prezentací vybraných kvalitativních analýz rozhovorů s gymnazisty. Nezbytnou součástí výzkumu je také odborná diskuse, která spočívá především v uchopení mravního usuzování. Jak se totiž ukázalo, gymnazisté v profi-volbě neřeší klasická morální dilemata ve smyslu tradičního pojetí morálky, jak ji popisuje např. L. Kohlberg. Bylo tedy potřebné v rámci kognitivismu nalézt teorii, která rozšiřuje pojetí morálky např. také o zodpovědnost k sobě samému. Výsledky prvních analýz jsou tak konfrontovány mimo jiné také s teorií R.A. Shwedera, který právě s tímto rozšířeným pojetím morálky pracuje. mravní usuzování, adolescenti, morálka, profi-volba, kognitivismus

9 Navozování hypnózy pomocí fotografií (Evoking hypnosis using photografies) Martin Slabý Psychiatrická léčebna, Kroměříž Teoreticky vycházím ze strategické terapie Miltona H. Ericksona, který využíval zejména prolínání hypnózy a nehypnotické psychoterapie. Důraz kladl na individualizaci a pozitivní orientaci, roli podvědomí, nepřímé sugesce a neobvyklé úkoly. Pomocí hypnózy se snažil ovlivnit nevědomé roviny fungování s cílem oslabit běžné všední nastavení a zbavit klienta jeho rigidních naučených vzorců myšlení a chování. Erickson i jeho pokračovatelé vymýšleli různé individualizované techniky navození a rozvíjení hypnotického stavu. Ve své praxi často navazuji hypnózu pomocí vybraných fotografií s cílem počátečního zmatení klienta a navození disociace díky nevědomému hledání minulých zážitků připomínající jím vybraný motiv obrázku. K tomuto účelu využívám sbírku fotografií, ve kterých dominují zejména rozostřené podněty, předměty ve vzájemném vztahu v prostoru a body fixující pozornost klienta. V závěru článku nastiňuji možnost kvalitativního výzkumu pro ověření účinnosti tohoto přístupu. hypnóza, Milton H. Erickson, role podvědomí, nepřímé sugesce, navození transu Nedirektivní vedení dialogického jednání s vnitřními partnery (Non-directive guidance of dialogical acting with the inner partner) Stanislav Suda Pedagogická fakulta Jihočeská univerzita, Katedra pedagogiky a psychologie, České Budějovice Příspěvek na případových studiích objasňuje (s použitím sebereflexí a videozáznamů), proč o disciplině mluvíme jako o nedirektivní. Dialogické jednání neobsahuje hodnocení ve známé podobě. Hodnocení se neodehrává na škále výborně až nevyhověl. Student je neustále veden a podporován k vlastnímu experimentálnímu a veřejnému jednání v nepřipravené situaci. Téma pokusů nepodléhá hodnocení - zkušenost nastává až zveřejněním jednání, myšlenek a následnou reflexí. Student je podporován k psaní sebereflexí (včetně veškerých pochybností, nejasností) a následnému poskytnutí těchto sebereflexí k diskuzi na základě autorského čtení. Stejně tak i k autorským pokusům ve formě čtených textů či dramatických tvarů. Díky případovým studiím je možno sledovat kvalitativní změnu psané sebereflexe, ve videozáznamech pak změnu utváření improvizované situace a vlastního jednání. Podstatným znakem se jeví objev vlastní dialogičnosti, fenoménu hry a připuštění experimentu jako studijního předpokladu. Grantová podpora: GA JU dialogické jednání s vnitřními partnery, sebereflexe, případové studie, vlastní dialogičnost O tom, ako robím PhD. o PhD. Príbeh auto/etnografického výskumu (Doing PhD about PhD. Story of auto/ethnographic research) Kamila Beňová Fakulta humanitných vied Univerzita Mateje Bela, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Banska Bystrica Doktorandské štúdium je, vzhľadom na Bolonský proces, konštituované ako tretí stupeň vysokoškolského štúdia, je najvyšším akademickým titulom, aký možno v rámci univerzitného vzdelania získať. Zároveň sú doktorandi/ky, podľa európskych politík, považovaní za mladých výskumníkov, ktorí majú hrať dôležitú rolu pri budovaní Európskeho vysokoškolského i výskumného priestoru; doktorandské štúdium je tiež rozhodujúcou fázou pri budovaní (nielen) akademickej kariéry. Avšak spája sa s ním mnoho paradoxov a problematických miest, ktoré reflektujú práve socio-vedné kvalitatívne výskumy. Čo ak doktorandské príbehy rozprávajú iný príbeh ako vláda, inštitúcie či školitelia? Autorka sa na pozadí teoreticko-metodologickej orientácie svojho dizertačného výskumu (realizovaného v odbore etnológia), koncipovaného ako feministická (kritická) etnografia doktorandského štúdia, pokúsi prostredníctvom autoetnografického prístupu, o reflexiu vlastnej akademickej dráhy, ako aj socio-politických kontextov, v ktorých dnešné doktorandské štúdium na Slovensku zažíva/prebieha. PhD., auto/etnografia, akademická dráha

10 Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením (Relationships through the eyes pupils with hearing impairment) Veronika Švecová Pedagogická fakulta Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc Příspěvek s názvem "Partnerské vztahy očima žáků se sluchovým postižením" seznamuje se záměry výzkumného šetření, které bude realizováno v rámci projektu s názvem "Iniciační analýza podmínek inkluze u osob se specifickými potřebami". V teoretické části příspěvek kategorizuje žáky se sluchovým postižením na žáky nedoslýchavé, žáky se zbytky sluchu, žáky neslyšící a žáky ohluchlé. Dále se zabývá formami vzdělávání žáků se sluchovým postižením s akcentem na edukaci těchto žáků ve školách pro žáky se sluchovým postižením, specifiky osob se sluchovým postižením, problematikou socializace a partnerskými vztahy osob se zdravotním postižením obecně. V praktické části příspěvek popisuje záměry výzkumného šetření, etapy realizace výzkumného šetření, cílovou skupinu a výzkumnou metodu. Na závěr příspěvek seznamuje s dílčími výsledky. kategorie žáků se sluchovým postižením, žák se sluchovým postižením v základní škole pro sluchově postižené, problematika socializace osob se sluchovým postižením, partnerské vztahy osob se sluchovým postižením PhD Existence v České republice a na Slovensku (PhD Existence in the Czech Republic and Slovakia) Miroslav Charvát, Aleš Neusar Příspěvek představí monografii na téma PhD existence, která vyšla na konci léta 2012 a k jejímuž sepsání vedly i vlastní zkušenosti autorů s doktorandským studiem. Knihu lze zdarma stáhnout na webu Katedry psychologie FF UP v Olomouci v sekci monografie a sborníky. Jaké to je být doktorandem či doktorandkou? Autoři monografie na podkladě dat z dotazníkových studií a narativních rozhovorů zachycují reflexe, očekávání, dilemata, zvládací strategie a dramata studentů doktorských studijních programů v oboru psychologie. PhD existence je pro mnohé i živobytím a přípravou na budoucí profesi. Tato příprava nemusí být snadná a ani zisk Ph.D. titulu nezaručuje automaticky uplatnitelnost. Kniha se proto věnuje také tématům (a užitečným tipům), jak se co nejlépe připravit na tuto cestu od přijímacího řízení (kam se hlásit) přes volbu tématu a školitele, zvyšování klíčových kompetencí, jako je výuka, prezentace, odborné publikování, psaní disertace či budování vlastní nenahraditelnosti. Autoři též chtějí vyzvat případné zájemce ke spolupráci na dalším aktualizovaném vydání této publikace tak, aby byla užitečným průvodcem pro další generace doktorandů. Ph.D., doktorské studium psychologie, PhD existence, disertační výzkum, psaní disertace Počítač experimentátorem, vědec bez práce. Metodologické poučení z parapsychologie. (Computer as an experimenator, scientist without a job. Methodological lessons from parapsychology) Jan Votava Filozofická fakulta Masarykova Univerzita, Katedra filozofie, Brno Práce parapsychologů (vědců snažících se zkoumat možnou existenci mimosmyslového vnímání a psychokineze) již nejednou vedla k rozvoji metodologických postupů, které byly v sousedních oborech v dané době téměř neznámé (týká se to například meta-analýzy i jiných statistických technik). Ani v posledních desetiletích parapsychologie po metodologické stránce svůj progresivní charakter neztratila - v tomto kontroverzním oboru byla (mimo jiné) brzy a s vysokou pečlivostí zavedena počítačová kontrola experimentů. Příspěvek zejména na příkladu tzv. automatizovaného ganzfeld experimentu popisuje metody, přednosti i nevýhody maximální kontroly výzkumu a následně zkoumá, jak daleko lze v tomto směru ještě zajít a zda s pomocí této otázky nenahlížíme do budoucnosti vědy. Jelikož v současné vědecké praxi stále zůstává mnoho nedostatků, které lze zavedením zvýšené kontroly mírnit, je diskuse o parapsychologii i z tohoto důvodu inspirativní. parapsychologie, metodologie, experimentování

11 Porovnání resilientních faktorů u rodičů dětí se zrakovým postižením a u zrakově postižených rodičů - představení problematiky disertačního záměru (Comparing resilient factors in parents of children with visual impairment and visually impaired parents - performance issues dissertation project) Kristýna Haklová Pedagogická fakulta Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií, Olomouc Narození dítěte se zrakovým postižením představuje pro rodinu dozajista vznik nové, místy velmi psychosociálně náročné životní situace. Rozhodne-li se dospělý jedinec se zrakovým postižením založit rodinu, potkává jej též mnoho psychických i společenských změn, občas i těžkostí v této oblasti. Je tedy patrné, že se jedná o záležitost komplexnějšího rázu, která přesahuje a prolíná hranice působení jednotlivých humanitně zaměřených oborů. resilientní faktory, rodičovství, zrakové postižení, disertační práce Porovnanie výskytu významných udalostí medzi osobami s depresívnou poruchou a kontrolným súboru (Comparison of the occurrence of important events among individuals with a depressive disorder and a control sample) Daniel Durkáč, Dagmar Breznoščáková Filozofická Fakulta Univerzita P. J. Šafárika, Katedra psychológie, Košice Ako je známe, vzniku depresívnej poruchy často predbieha stresová udalosť. Náš výskum, ktorý má dve časti, sa zaoberá takýmito udalosťami. V prvej časti, bolo cieľom nášho výskumu zistiť, aké významné situácie, ktoré môžeme považovať za stresové, sa vyskytujú u osôb s depresívnou poruchou. Tieto udalosti sme zisťovali obsahovou analýzou anamnéz týchto osôb. V druhej časti porovnávame výskyt týchto situácií s kontrolným súborom. Porovnaním týchto dvoch skupín sme chceli zistiť, či sa v kontrolnom súbore vyskytujú dané situácie menej, ako na to poukazuje teória. Takáto analýza prináša dve užitočné informácie. Jednak zisťuje, či sa v živote osôb s depresívnou poruchou vyskytujú aj iné dôležité situácie, na ktoré sa bežne vo výskume nepamätá. Takisto, porovnaním s kontrolným súborom prináša informácie, či je týchto udalostí v klinickej populácií skutočne viac ako na to poukazuje teória. významné udalosti, depresia Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení (Attitudes towards death and the religious belief) Klára Machů, Daniel Dostál, Olga Pechová K měření postojů ke smrti byl použit Revidovaný profil postojů ke smrti (The Death Attitude Profile-Revised), který zahrnuje pět dílčích škál, z nichž dvě měří pozitivní postoje ke smrti, dvě se zaměřují na negativní postoje ke smrti a poslední škála zkoumá neutrální postoje. Výzkumu se zúčastnilo 352 respondentů z dospělé nestudentské populace. Regresní analýza dat prokázala, že zdaleka nejsilnějším faktorem ovlivňujícím postoje ke smrti je náboženské přesvědčení, které mělo statisticky významný vliv na tři z pěti sledovaných dimenzí (strach ze smrti, vyhýbání se smrti a přátelské přijetí smrti). U škály přátelské přijetí smrti byl zjištěn taktéž rozdíl mezi křesťany a respondenty hlásícími se k jiným náboženstvím. V příspěvku budou diskutovány další perspektivy výzkumu v této oblasti. Grantová podpora: Realizace výzkumu byla umožněna díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené roku 2013 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. náboženství, smrt, postoje, spiritualita Primární zdroje ve výuce v pregraduálním studiu aneb jak propojit metodologii napříč celým kurikulem (Primary resources in undergraduate teaching: how to connect methodology through the whole curriculum) Eva Literáková Filozofická fakulta Masarykova univerzita, Psychologický ústav, Brno

Auditorium Maximum (109) Místnost 225 Místnost 226

Auditorium Maximum (109) Místnost 225 Místnost 226 PROGRAM KONFERENCE Pondělí 20. 5. 2013 Auditorium Maximum (109) Místnost 225 Místnost 226 8:30 9:30 Registrace účastníků 9:30 9:45 Slavnostní zahájení konference 9:45 11:15 Výzkum v psychoterapii I. (moderuje

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi

Vyžádané přednášky. Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost. Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi ǀ ǀ Vyžádané přednášky Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi Meze a možnosti výuky diagnostiky a klinického managementu v psychiatrii

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni (Téma je nutno domluvit s vedoucím DP) Mgr. Radomír Bednář 1. Téma DP pouze po osobní domluvě PhDr. Dagmar Čábalová,

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Štruktúra študijných programov

Štruktúra študijných programov Štruktúra študijných programov Bakalárske štúdium v I. ročníku akademického roka 2013/2014 Študijný program: psychológia Stupeň štúdia: prvý Dĺžka štúdia: 3 roky Forma štúdia: denná/externá Akademický

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. 21. 6. 2013 19. 6. AULA 1 14:30 zahájení konference prof. PhDr. Petr Macek, CSc. prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologické testování v ČR, diskutující

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den

PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den PONDĚLÍ 8. 2. 2016 PhD Existence Výzkum +/vs./- praxe 1. den 08:00 Začátek registrace účastníků konference (registrace možná oba dny, po celou dobu konání konference) AUDITORIUM MAXIMUM (109 1.patro; 150

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM

ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM XIII. Konference k problematice sociálně patologických jevů s názvem ŠIKANA STÁLE ŢIVÝ PROBLÉM 25. října 2012 Vsetín Uplatnění výstupů projektu Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2013.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie 2. HMI human machine interface, ITS v dopravě 3. Lidský

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení

Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Zavádění nových diagnostických nástrojů do škol a školských zařízení Realizace: Zlínský kraj Celkový plánovaný počet zapojených žáků: 10.000 KONKRETIZACE NABÍDKY VYTVOŘENÍ, APLIKACE A VYHODNOCENÍ KOMPLEXNÍ

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika?

Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika? Jak na vzdělávání nadaných dětí v předmětu matematika? Veronika Homolková* a Irena Plevová Katedra psychologie a patopsychologie, Univerzita Palackého v Olomouci * Korespondenční autor: Veronika Homolková,

Více

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky

Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Metodologie výzkumu odkladů povinné školní docházky Mgr. Zuzana Svobodová Pedagogická fakulta UK, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Název disertační práce: Odklady povinné podmíněnost školní docházky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Podpora studentů se speciálními

Podpora studentů se speciálními Podpora studentů se speciálními potřebami při vysokoškolském studiu Inkluzivnívzdělávání, péče o handicapované studenty, RP 2011 PedFUK v Praze, PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. STUDENTI SE SPECIÁLNÍMI

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. ledna 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více