Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centralizované zadávání a _ elektronizace ve ejných zakázek v resortu MV"

Transkript

1 Pl roku s novelou a co bude dál? , Sport-V-Hotel Hrotovice Centralizované zadávání a elektronizace veejných zakázek v resortu MV Ministerstvo vnitra R, íjen

2 Obsah prezentace A. Centralizované zadávání v resortu MV B. Elektronizace VZ v rámci centralizovaného zadávání 2

3 Centralizované zadávání v roce Rok xerografický papír, obálky a poštovní tašky, výpoetní technika, kanceláský nábytek sedací a lehací, pneumatiky pro osobní a uitková vozidla, pohonné hmoty do vlastních úloiš, tiskárny a multifunkní tiskárny vetn spotebního materiálu, spotební materiál pro stávající tiskárny, záznamová a pamová média Rok 2010 rozšíení o komodity pronájem kopírovacích stroj, kovový nábytek, zákonné a havarijní pojištní vozidel, elektrická energie, Rok 2011: stávající + plyn 3

4 Centralizované zadávání v roce jednotlivé kroky 1. Definování kompetencí jednotlivých subjekt v rámci centralizovaného zadávání 2. Vytvoení resortního seznamu komodit a jmenování centrálních zadavatel pro centralizované zadávání 3. Zvolení vhodných zadávacích ízení 4

5 1. Kompetence jednotlivých subjekt v rámci centralizovaného zadávání 1. ídící orgán - Analýza potebných komodit a jejich zaazení (vyazení)do (z) resortního seznamu, - Píprava resortních pravidel, vetn vzor zadávacích podmínek, - Vyhodnocování fungování resortního systému, - Metodické ízení nákupu v resortu, - Analýza a vyhodnocování nákup, odstraování problém, - Provádní przkumu trhu (provení jeho moností v. cen) 5

6 1. Kompetence jednotlivých subjekt v rámci centralizovaného zadávání pokraování 1 2. Centrální zadavatel - Zpracovávání specifikace komodit, - Zasílání podklad povujícím zadavatelm resortu MV k uplatnní svých plánovaných poadavk, - Pedkládání zadávací dokumentace k pipomínkám, uzavírání smlouvy (dohody) CZ-VZ, - Vypoádání pipomínek a realizace zadávacího ízení, - Uzavení rámcové smlouvy; Po uzavení smlouvy: - Schvalování externích, nestandardních nákup, 6

7 1. Kompetence jednotlivých subjekt v rámci centralizovaného zadávání pokraování 2 - Aktualizace poteb povujících zadavatel, - Provování, zda poskytnuté plnní odpovídá poadavkm na kvalitu, cenu, termíny dodání, mnoství; 3. Povující zadavatelé - Uplatování poadavk v rámci pedsbru, - Realizace minitendr, uzavení provádcí (kupní) smlouvy, - Monost nákupu od externího dodavatele, nákup nestandardního majetku, - Zadávání prbhu nákupu do monitorovacího a kontrolního systému(mks). 7

8 2. Resortní seznam komodit pro centralizované zadávání v roce 2012 xerografický papír, obálky a poštovní tašky, výpoetní technika v rozsahu NIPEZ O6, kanceláský nábytek sedací, lehací a kovový, pneumatiky pro motocykly, osobní a uitková vozidla, pohonné hmoty do vlastních úloiš, tiskárny a multifunkní tisková zaízení-nipez 06,03 (kopírovací stroje a multifunkní tiskárny), spotební materiál pro stávající tiskárny a multifunkní tisková zaízení, prostedky ICT (NIPEZ 06), tj.záznamová a pamová média a doplky VT (penosné poítae, skenery, tablety, servery a síová zaízení pro tok dat), pronájem multifunkních tiskových zaízení, zákonné a havarijní pojištní vozidel, elektrická energie, plyn (NIPEZ 01), telekomunikaní sluby (NIPEZ ) 8

9 2.2.Resortní seznam komodit pro centralizované zadávání v roce 2013-rozšíení Kanceláské poteby v plném rozsahu (NIPEZ 11) Nábytek v plném rozsahu (NIPEZ15) Osobní vozidla v. specializovaných (NIPEZ a ) Bezpenostní sluby (NIPEZ ) 9

10 3. Zvolené druhy zadávacích ízení pro centralizované zadávání a zpsob hodnocení nabídek Rámcová smlouva s jedním uchazeem pro zákonné a havarijní pojištní vozidel na období s opcí na rok 2015 hodnocení nabídek e-aukcí, zadávání na základ RS dle 92 odst. 1 písm. a) ZVZ Rámcová smlouva s více uchazei (vhodné se tymi) na období , hodnocení nabídek e-aukcí zadávání na základ RS dle 92 odst. 2 písm. a) ZVZ Rámcová smlouva s více uchazei na období 2013, zadávání na základ RS dle 92 odst. 3 ZVZ (výpoetní technika, tiskárny a multifunkní tisková zaízení) Dynamický nákupní systém pro období 2013 a 2016 (pro prostedky ICT, spotební materiál k tiskárnám a multifunkním tiskovým zaízením) Nákup na komoditní burze (elektina, plyn) 10

11 B. Elektronizace VZ v rámci centralizovaného zadávání 1. Realizace minitendr pes elektronická trišt pro státní správu, elektronický penos dat do MKS 2. Elektronické zadávání veejných zakázek a elektronické aukce 3. Nákupy na komoditní burze 4. Úspory 11

12 B.1.1 Realizace minitendr pes elektronická trišt gem, elektron. penos dat do MKS Dvody pro vyuívání e-triš gem pro zadávací ízení na základ rámcových smluv (minitendr) : Rychlost: vyuití pednastavených poloek z RS píjem nabídek, vyhodnocení, rozhodnutí o výbru a odeslání objednávky, je mono realizovat v minimálním ase Operativnost: zrušení minitendru nebo jeho nové vyhlášení, monost obratem obdret informaci o vzdání se práva na podání námitek; Konkurenní prostedí a transparentnost: soutí mezi sebou rámcoví dodavatelé, všechny úkony pes e-trišt jsou transparentní Rovné zacházení: E-trišt na základ vymezených podmínek vyhodnotí jejich splnní a stanoví nejlepší nabídku 12

13 B.1.2 Pednosti vyuívání e-triš gem - Zdarma proškolení uivatel (dodavatel i zadavatel), uivatelská podpora spojená se zmnami a aktualizacemi RS - Minimální administrativní náronost dokumentace k minitendru výstupy z e-triš - Monost duplikace výbrových ízení pi opakovaném zadávání, - Vytváení kopií V pro oslovení externích dodavatel v rámci e-triš - Vloení elektronického podpisu - Nastavena monost automaticky se vzdát práva na podání nabídek i námitek 13 13

14 B.1.3 E-trišt v resortu MV v roce 2012 Stanoveno pouívání e-triš všemi zadavateli resortu pro vymezené komodity v rozsahu 100% pedpokládaných fin. prostedk Ponechána dobrovolnost výbru ET pro zadavatele resortu MV Zorganizována v prostorách MV školení k pouívání e triš s praktickými ukázkami Upraveno naízení MV o veejných zakázkách, které zohleduje pravidla a povinnosti pouívání ET Jmenována povená osoba ministrem vnitra k registraci subjekt MV na ET 14

15 B.2.1 Vyuívání elektronického nástroje v resortu Pro bylo rozhodnuto v resortu MV o elektronizaci veejných zakázek v rámci centrálních nákup 1. sníení cen centráln nakupovaných komodit zejména pi vyuití elektronické aukce 2. sníení transakních náklad spojených s procesy zadávání veejných zakázek 3. vtší transparentnost zadávání 4. zjednodušený pístup kontrolních orgán v rámci provádní dohledové a kontrolní innosti 5. sníení potu námitek a zlepšení informovanosti veejnosti 6. lepší pehled zadavatel o veejných zakázkách v rámci organizace, vetn monosti analyzovat a optimalizovat nákup 15

16 B.2.2 Proces zavádní elektronizace centrálních nákup v resortu Výbr provozovatele elektronického nástroje, rozhodnutí o umístní nástroje v prostedí provozovatele a jeho propojení s evidenním nástrojem MKS, rovn umístném v prostedí provozovatele Vedle elektronického zadávání veejných zakázek poadována monost monitorování a kontrola centralizovan zadávaných veejných zakázek zadávaných prostednictvím nástroje i zakázek zadávaných klasicky a evidovaných v MKS, - elektronické zadávání minitendr a to vetn hodnocení nabídek pomocí elektronické aukce - filtrování dat, reporty, analytické, vyhodnocovací, schvalovací a tiskové funkce Spuštní Nástroje, který spluje pravidla daná 149 zákona o veejných zakázkách probhlo v resortu MV koncem roku 2010 a spuštní MKS koncem 1. tvrtletí roku

17 B.3 Nákupy na komoditní burze Elektronický systém burzy vede ke zrychlení obchodování, ím se šetí náklady (celý proces nákupu lze koncentrovat do cca 2 a 3 týdn od zadání poptávky a po podepsané smluvní dokumenty). Burzovní trh je u ze samého principu nejbezpenjším prostedím pro obchodování, nebo je jištn víceúrovovým kontrolním a garanním systémem. Jeho souástí jsou zejména následující prvky: vysoké standardy burzovního obchodování dané zákonem o komoditních burzách a burzovní pravidla, která jsou všichni úastníci obchodování povinni dodrovat; Státní dozor nad komoditní burzou vykonávaný prostednictvím MPO R. 17

18 B.3.1 Postup pi nákupu elektiny prostednictvím komoditní burzy Centrální zadavatel si vybere licencovaného burzovního dohodce, uzave s ním smlouvu (v rámci zakázky je moné dohodnout i zpracování auditu souasného stavu) a ten zajistí registraci centrálního zadavatele na burze. Okamikem registrace se z centrálního zadavatele stává úastník obchodování, me tedy poptávat dodávku elektiny pro povující zadavatele prostednictvím elektronického obchodního systému burzy. 18

19 B.3.2 Postup pi nákupu elektiny prostednictvím komoditní burzy - pokraování Centrální zadavatel si stanoví konkrétní podmínky aukce, nap. termín jejího konání, výchozí cenu, od které se budou cenové nabídky dodavatel v elektronické aukci dále sniovat aj. Dohodce mu poskytne souinnost a odborné poradenství. Dohodce pedá jménem centrálního zadavatele poptávku po elektin do Registraního centra burzy (tzv. Pihláška aukce). V burzovním obchodním systému je zaloena aukce a je jí stanoven pesný termín. Prostednictvím tzv. burzovního listingu se s poptávkou seznámí v dostateném pedstihu všichni dodavatelé elektiny. 19

20 B.3.3 Postup pi nákupu elektiny prostednictvím komoditní burzy- pokraování V termínu konání aukce se registrovaní dodavatelé v elektronické aukci podhazují svými cenovými návrhy. Po skonení aukce jsou burzou vygenerovány smluvní dokumenty uzavírané mezi povujícím zadavatelem a nejlevnjším dodavatelem. Vysoutena je cena tzv. silové elektiny, platná pro povující zadavatele z celé R, regulované sloky elektiny fakturuje dodavatel za ceny urované regionáln Energetickým regulaním úadem. 20

21 B.3.4 Postup pi nákupu elektiny prostednictvím komoditní burzy-pokraování Dohodce me po vzájemné dohod s centrálním zadavatelem vykonávat i dohled nad procesem výpovdí stávajících smluv o dodávce elektiny ze strany povujícího zadavatele a stávající spoleností, je je nutným pedpokladem pro zahájení dodávek elektiny novým dodavatelem. 21

22 B.4. 1 Úspory z aukcí v rámci minitendr Aukční úspora z namátkově vybraných sdružených minitendrů 2011 v Kč soutěž-vř ,00 aukce ,00 aukční úspora , , , , , , ,00 0, ,62 papír+obálky-únor , , , , , ,00 záznam.médiakvěten alternat.spotř.mat.- květen , , ,00 papír+obálky-říjen 22

23 B.4.2 Úspory z aukcí pi centralizovaném zadávání v roce 2011 Nábytek-úspora ve výši 15,43% oproti souti, 9,47% -oproti roku PHM-úspora ve výši 0,95% oproti souti, 30,42%- oproti roku Záznamová média-úspora ve výši 0,12% oproti souti, 18,91% -oproti roku

24 B.3.4. Úspory - el. energie z burzovních aukcí pro rok 2013 komodita aukní mnoství MWh aukní cena (v. DPH) 2012 aukní cena (v. DPH) 2013 * kalkulováno pi stejném mnostevním objemu 2012 / 2013 celková úspora za období 2013 Elektina nízké naptí Elektina vysoké naptí

25 B.3.4. Úspory - plyn z burzovních aukcí a celková úspora pro rok 2013 komodita aukní mnoství MWh aukní cena (v. DPH) 2012 aukní cena (v. DPH) 2013 * kalkulováno pi stejném mnostevním objemu 2012 / 2013 celková úspora za období 2013 Plyn maloodbr Plyn velkoodbr celkem burzovní poplatky: istá úspora

26 B.3.4. Úspory el. energie a plynu z burzovních aukcí pro rok graf Nákup elektrické energie a plynu pro rok 2013 v Kč (vč. DPH) nákup za stávající ceny (Kč) smlouva 2013 (Kč-při stejném objemu MWh) úspora (Kč) EE-nízké napětí EE-vysoké napětí Plyn maloodběr Plyn velkoodběr 26

27 Dkuji za pozornost Kontakt: Ing. Šárka Nováková Tel , mobil:

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ)

Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor veřejného investování, květen 2011 Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Obsah prezentace 1. Základní vymezení NIPEZ... 3-6

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V.

P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. P!IJATO DNE 17. DUBNA 2008 NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI NEW WORLD RESOURCES N.V. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ S AKCIEMI ÚVOD 1. Spole!nost vítá, "e se Zam#stnanci podílejí na jejích

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Partner AUKCE JINAK: ARCH consulting s.r.o.

Partner AUKCE JINAK: ARCH consulting s.r.o. Přejděte na lepší! O službě AUKCE JINAK je moderní a efektivní služba, která díky kombinaci odborného poradenství a následné elektronické aukce umožní nakoupit služby za velmi výhodných podmínek. AUKCE

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více