P l roku s novelou a co bude dál? , Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek"

Transkript

1 Pl roku s novelou a co bude dál? , Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné zakázky bude naplována poteba vykonávání úkol zadavatele, který tyto úkoly zajišuje prostednictvím pracovník (uivatel poíta), jejich nezbytným nástrojem pro plnní úkol jsou poítae; b) pedmt veejné zakázky: nákup 12 kus stolních poíta a 8 kus notebook s píslušenstvím;

15 c) pedmt veejné zakázky je prostedkem pro plnní úkol; zadavatele vedou k realizaci nákupu tyto dvody: zastaralost, pomalost, opotebení, astá poruchovost, nedostatek poíta pro všechny pracovníky, kteí je potebují k výkonu jejich úkol (zvýšení potu pracovník); d) pedpokládaný termín splnní veejné zakázky: do tí kalendáních týdn po uzavení smlouvy na veejnou zakázku.

16 Odvodnní úelnosti veejné zakázky podle 2 vyhlášky. 232/2012 Sb varianta A: nedošlo ke zmnám oproti skutenostem uvedeným v odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení veejného zadavatele podle 86 odst. 2 zákona. varianta B: nap. byla zjištna nová poteba nakoupit o 2 ks notebook více, tato poteba nebude mít ádný vliv na pedpokládaný termín splnní veejné zakázky, byla navýšena pedpokládaná hodnota veejné zakázky o celkovou ástku K bez DPH na ástku. K bez DPH.

17 Odvodnní úelnosti veejné zakázky podle 2 vyhlášky. 232/2012 Sb Pi stanovení zadávacích podmínek zohlednil zadavatel tato rizika (jedná se o píklady rizik): riziko nerealizace veejné zakázky v pípad, e poítae nebudou zakoupeny, nebude moné plnit úkoly zadavatele, protoe pracovníci nebudou mít nástroj k plnní svých úkol, nebo budou pracovat s asovými prodlevami nebo v horší kvalit z dvodu zastaralého, neodpovídajícího, poruchového, nekompatibilního poítaového vybavení

18 riziko prodlení s plnním veejné zakázky viz riziko nerealizace veejné zakázky analogicky riziko sníené kvality plnní veejné zakázky nekvalitní plnní veejné zakázky (nap. poruchové poítae nebo pozdní dodávka poíta) bude mít pímý vliv na rychlost a kvalitu výkonu pracovník, kvalita plnní veejné zakázky by mla odpovídat definovaným potebám zadavatele riziko vynaloení dalších finanních náklad servis, opravy stávajících pomalých a poruchových poíta, výdaje na pronájem poíta, riziko úhrady sankcí - nemonost plnit ádn a vas úkoly zadavatele, neplnní závazk ze smluv, výdaje na outsourcing

19 poízení osobních automobil a) splnním veejné zakázky bude naplována poteba vykonávání úkol zadavatele, který tyto úkoly zajišuje prostednictvím pracovník (uivatel automobil), jejich nástrojem pro plnní úkol jsou osobní automobily; b) pedmt veejné zakázky: nákup 11 kus osobních automobil;

20 c) pedmt veejné zakázky je prostedkem pro plnní úkol; zadavatele vedou k poízení pedmtu veejné zakázky tyto dvody: poteba nahrazení opotebených, poruchových a z bezpenostního hlediska nevyhovujících automobil za nové, nedostatek automobil potebných k vykonávání úkol v regionech R v územích mimo dosah veejné dopravy (zvýšení potu pracovník zadavatele); d) pedpokládaný termín splnní veejné zakázky:

21 varianta B: nap. byla zjištna nová poteba - k základní výbav všech poptávaných vozidel poaduje zadavatel navíc.. na základ zmny pedpis, tato poteba nebude mít ádný vliv na pedpokládaný termín splnní veejné zakázky, s ohledem na tuto potebu byla navýšena pedpokládaná hodnota veejné zakázky o celkovou ástku K bez DPH na ástku. K bez DPH.

22 Pi stanovení zadávacích podmínek zohlednil zadavatel tato rizika (píklady rizik): riziko nerealizace veejné zakázky v pípad, e automobily nebudou zakoupeny, nebude moné plnit úkoly vas zejména v regionech R v územích mimo dosah veejné dopravy, protoe pracovníci nebudou mít nástroj k plnní svých úkol, nebo budou pracovat s asovými prodlevami, budou-li vyuívat pouze sluby veejné dopravy, nebo si bude zadavatel najímat automobily od externí spolenosti, co pinese zadavateli z dlouhodobého hlediska vyšší výdaje, ne kdyby realizoval veejnou zakázku na nákup automobil (viz piloený przkum trhu pronajímatel voz srovnání cen za nájem voz).

23 riziko prodlení s plnním veejné zakázky viz riziko nerealizace veejné zakázky analogicky riziko sníené kvality plnní veejné zakázky nekvalitní plnní veejné zakázky (nap. závadné, poruchové automobily, nekompletní nebo pozdní dodávka) bude mít pímý vliv na rychlost, kvalitu a cenu výkonu úkol pracovník, kvalita plnní veejné zakázky by mla odpovídat definovaným potebám zadavatele riziko vynaloení dalších finanních náklad servis, opravy stávajících automobil, výdaje na najímání automobil, riziko úhrady sankcí - nemonost plnit ádn a vas úkoly zadavatele, neplnní závazk ze smluv, outsourcing

24 výstavba kanalizace nedostatená kanalizaní sí v doteném území, ochrana podzemních vod a zvýšení kapacity istírny odpadních vod, plnní povinností uloených právem EU (ES) výstavba kanalizaní sít v aglomeraci Realizací veejné zakázky dojde k ešení problém s odkanalizováním bytové zástavby v.., jeliko bude vystavno 40 km nové kanalizace, na kterou bude napojeno 7000 obyvatel...

25 Zmodernizované istírny pojmou vtší mnoství odpadní vody, co pinese pozitivní dopad na ivotní prostedí. Výstavbou erpacích stanic bude zajištna protipovodová ochrana obyvatel v záplavovém území. pedpokládaný termín splnní veejné zakázky 12 msíc od zahájení výstavby

26 varianta B: v dsledku administrativní náronosti projektu (prodlení u stavebního povolení) došlo ke zmn termínu 0,5 roku od zahájení, nebo nap. zmny v projektové dokumentaci v dsledku nepovolení stavby na konkrétní parcele (zmna v kilometrái a trase kanalizace)

27 riziko nerealizace veejné zakázky devastace majetku v pípad zneištní podzemní vody, nedostatené odkanalizování obytných ástí msta, zneištní P riziko prodlení s plnním veejné zakázky delší asový úsek bez odkanalizování obytné ásti msta riziko sníené kvality plnní veejné zakázky riziko eliminováno volbou parametr kvalitního stavebního materiálu, zkušené pracovní síly a písnjšími poadavky na poskytnuté významné sluby

28 riziko vynaloení dalších finanních náklad dodatené náklady na zajištní stavby v pípad nestabilního podloí, prodlouení plánované trasy kanalizace z dvodu nezískání stavebního povolení, nutnost pouití jiného materiálu (nároky na ivotnost a odolnost ) riziko sankcí od EU pro neplnní povinností stanovených pedpisy EU riziko ztráty pitalivosti msta pro investory a obyvatele v pípad absence kanalizace

29

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2.

Požadavky na řešení: jsou definovány požadavky obsaženými v ROP NUTS II SV, Prioritní osa 2. Odůvodnění veřejné zakázky ZZS PAK modernizace výjezdových základen, výjezdová základna Polička dle 156 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách v platném znění Stručný popis projektu: Předmětem projektu je

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná

ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. Odůvodnění veřejné zakázky. loď s motorem a přívěsem pro přepravu spolufinancovaná OPEUČNI IllNTEOROVANý EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí 'ZIT;:;'~ PRO MISTNI ~ CR ČR- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno o 00 :.....::: MINISTERSTVO VNITRA

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace Sociální Péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem IČO: 00 82 90 13 Zpráva o činnosti ZZS ÚK p.o. za r. 2013 1 OBSAH 1. PROFIL ORGANIZACE

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více