Příprava ţáků základních škol na volbu povolání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava ţáků základních škol na volbu povolání"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Příprava ţáků základních škol na volbu povolání RIGORÓZNÍ PRÁCE Vypracoval: Mgr. Petr Hlaďo Brno 2004

2 2 Prohlašuji, ţe jsem rigorózní práci zpracoval samostatně a pouţil jen literaturu uvedenou v seznamu pouţitých pramenů, který je součástí předkládané práce. Souhlasím, aby má práce byla uloţena v knihovně Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zpřístupněna ke studijním účelům...

3 3 Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří mi radou či jiným způsobem pomohli moji rigorózní práci realizovat. Děkuji především panu Ing. Oldřichu Králíkovi, CSc. za pomoc při statistickém zpracování pedagogického výzkumu, PhDr. Haně Filové, Ph.D., pracovníkům IPS ÚP Brno - město, Mgr. Barboře Benešové, Mgr. Emě Štěpařové a Mgr. Heleně Navrátilové.

4 4 Obsah OBSAH... 4 AUTOREFERÁT RIGORÓZNÍ PRÁCE... 7 ÚVOD VÝVOJ TEORIÍ A PORADENSTVÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ VÝVOJ TEORIÍ A PORADENSTVÍ DO POLOVINY 20. STOLETÍ VÝVOJ OD DRUHÉ POLOVINY 20. STOLETÍ ORGANIZACE PŘÍPRAVY ŢÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA VOLBU POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ UČITELÉ JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŦ TŘÍDNÍ UČITELÉ VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ PSYCHOLOG PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PROFESNÍ PORADENSTVÍ NA ÚŘADECH PRÁCE Sluţby ISP ÚP Informační materiály IPS ÚP ZÁVĚR VÝUKA VOLBY POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH VOLBA POVOLÁNÍ VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH VZDĚLÁVACÍ OBLAST VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Pojetí a charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací cíle Obsahové zaměření tematických okruhů Aktualizované tematické okruhy VVP Poţadavky na výstupní kvality ţáků ZÁVĚR INFORMAČNÍ MÉDIA VYUŢÍVANÁ V PROFESNÍM PORADENSTVÍ A PŘI VÝUCE VOLBY POVOLÁNÍ INTERNET Svět práce Internetové burzy práce Další zdroje informací na internetu POČÍTAČOVÉ PROGRAMY A DATABÁZOVÉ APLIKACE Schuhfriedův Vídeňský dotazník zájmů B-KOV M-Servis Průvodce světem povolání PROFESIOGRAMY KARTY POVOLÁNÍ INFORMAČNÍ LETÁKY O POVOLÁNÍ VIDEOKLIPY ODBORNÁ LITERATURA OSOBNOST ŢÁKA VE VZTAHU K VOLBĚ POVOLÁNÍ SKLADBA OSOBNOSTI Schopnosti Vědomosti, dovednosti a návyky Temperament a charakter ZAMĚŘENOST OSOBNOSTI... 75

5 Zájmy Hodnoty Motivace VÝZNAM SEBEPOZNÁNÍ PRO VOLBU POVOLÁNÍ Metody sebepoznávání ONTOGENEZE VE VZTAHU K VOLBĚ POVOLÁNÍ SVĚT PRÁCE DEFINICE POJMŦ PRÁCE, POVOLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ TRH PRÁCE, JEHO PODSTATA A UKAZATELE Nezaměstnanost Vývoj trhu práce Úloha státu na trhu práce Zdroje informací o trhu práce SVĚT PRÁCE A VOLBA POVOLÁNÍ ČLENĚNÍ PRÁCE NA ZÁKLADĚ CHARAKTERISTICKÝCH ZNAKŦ Základní druhy pracovních činností Základní druhy pracovních prostředků Základní druhy pracovních objektů Základní druhy pracovních prostředí DALŠÍ ČLENĚNÍ PRÁCE KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ PRACOVNÍ PRÁVO Účastníci pracovně právních vztahů Pracovní poměr Pracovní smlouva a vznik pracovního poměru Skončení pracovního poměru Pracovní doba Pracovní podmínky mladistvých ZÁVĚR VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO ORGANIZACE V ČR STŘEDNÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Gymnázium Střední odborná škola Konzervatoř SPECIÁLNÍ STŘEDNÍ ŠKOLY Učiliště Odborná učiliště Praktické školy VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA VYSOKÝCH ŠKOL REKVALIFIKACE DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POŢADAVKY NA ABSOLVENTY ŠKOL TECHNIKY UCHÁZENÍ SE O ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ On-line personální sluţby na internetu Tištěné inzeráty v novinách a časopisech Personální agentury Úřady práce Osobní kontakty a vazby Vlastní iniciativa při kontaktování potenciálních zaměstnavatelů ŢÁDOST O ZAMĚSTNÁNÍ PRŦVODNÍ DOPIS ŢIVOTOPIS Pravidla pro sestavení ţivotopisu Obsahová stránka ţivotopisu

6 Chyby při psaní ţivotopisu PŘIJÍMACÍ POHOVOR Příprava na pohovor Příčiny neúspěchu při hledání zaměstnání DIDAKTICKÉ OTÁZKY VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ METODY A FORMY VÝUKY VOLBY POVOLÁNÍ ZÁVĚR PEDAGOGICKÝ VÝZKUM ÚVOD VÝZKUM SLUŢEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Rozhodovací zdroje k volbě povolání Informace ve vztahu k volbě povolání Role výchovného poradce v poradenském procesu Struktura realizovaných sluţeb Evaluace realizovaných poradenských sluţeb VÝCHODISKA A CÍLE PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU VÝZKUMNÝ VZOREK VÝZKUMNÉ METODY VYHODNOCENÍ VÝZKUMU Náročnost rozhodování o volbě povolání Faktory ovlivňující rozhodování ţáků Vyuţívání sluţeb kariérového poradenství Rozhodování se zřetelem na trh práce Stav profesního vzdělávání na základních školách Interpretace výsledků ZÁVĚR ZÁVĚR RESUMÉ SUMMARY SEZNAM PŘÍLOH

7 7 Autoreferát rigorózní práce V rigorózní práci zpracovávám aktuální téma přípravy ţáků základních škol na volbu povolání. Volba povolání představuje dlouhodobý proces, který obsahuje velmi sloţitou posloupnost rozhodovacích krokŧ týkajících se jak sféry pracovního uplatnění, tak sféry vzdělávací. Nepříznivý vývoj na trhu práce, zejména rŧst nezaměstnanosti absolventŧ škol, vede k nutnosti, připravovat k odpovědné volbě povolání ţáky jiţ na základních školách. V předkládané práci se věnuji především přípravě na prvotní volbu povolání, která zahrnuje rozhodování o celkové profesní orientaci, hledání vhodného studijního či učebního oboru a výběr konkrétní školy na konci základní školy. Současný stav řešené problematiky Poradenství k volbě povolání byla na našem území věnována pozornost jiţ od dvacátých let 20. století. Jeho vývoj byl přerušen druhou světovou válkou a obnoven aţ v šedesátých letech, kdy začaly jako zařízení národních výborŧ vznikat dětské psychologické poradny, psychologické výchovné poradny a kliniky, které se věnovaly také poradenství k volbě povolání. Potřeba systematické přípravy ţákŧ na volbu povolání u nás vyvstává na počátku devadesátých let minulého století se změnou plánovaného hospodářství na trţně orientovanou ekonomiku. Ţivot v dnešní společnosti a trh práce jsou stále komplikovanější, objevují se nové situace a problémy, které vyţadují pomoc odborníkŧ a soustavnou přípravu na jejich řešení. Otázkám profesního poradenství a vzdělávání se v současné době věnují dva vedle sebe pŧsobící resorty: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy. V resortu práce a sociálních věcí fungují Informační a poradenská střediska pro volbu povolání (IPS ÚP) a v současné době jsou postupně zřizována střediska bilanční diagnostiky. V pŧsobnosti resortu školství pracují pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a jednotliví pracovníci pŧsobící přímo na školách (učitelé výchovy k volbě povolání, výchovní poradci, školní psychologové, speciální pedagogové aj.). Škola zaujímá v procesu a v systému podpory profesní orientace ţákŧ klíčovou roli. Cílem jejího pŧsobení by měla být podpora ţákŧ v úspěšném rozhodování o budoucí vzdělávací a profesní dráze a za tím účelem by měla zabezpečovat komplex vzájemně se doplňujících výchovně-vzdělávacích a informačně-poradenských činností. Její

8 8 pŧsobení by se tedy mělo odehrávat v rovině vzdělávání, poskytování informací a poradenství (61, s. 6). Velmi dŧleţitým rozhodnutím MŠMT, které by mělo přispět k lepšímu uplatnění absolventŧ na trhu práce, je zařazení přípravy na volbu povolání do všech vzdělávacích programŧ základních škol (vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání) a návazně pak výuky Úvodu do světa práce na střední škole. Skutečnost, ţe kariérové vzdělávání bylo zavedeno jako povinná součást vyučování a ţe se jej podařilo začlenit jak do osnov základních škol, tak do osnov středních škol, je velmi pozitivní. Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání, její vzdělávací cíle, obsahové zaměření tematických okruhŧ i poţadavky na výstupní kvality ţákŧ jsou velmi dobře zpracovány a plně odpovídají poţadavkŧm na moderní vzdělávání ţákŧ. Kariérovým poradenstvím a vzděláváním se zabývá také Národní ústav odborného vzdělávání, který realizoval Výzkum sluţeb kariérového poradenství a potřeb jeho klientů. Vzhledem k tematickému zaměření, rozsahu výzkumného záměru a realizovaných aktivit lze tento výzkum povaţovat za první a dosud jediný ucelený výzkum svého druhu v České republice. Realizace uvedeného projektu úzce souvisí s participací naší republiky na mezinárodním výzkumném projektu OECD Review of Career Guidance Policies, který se věnuje problematice kariérového poradenství v širokém kontextu. Jeho cílem je nejen analýza a mezinárodní komparace národních systémŧ na podporu kariérového rozhodování, ale především pak formulace problematiky kariérového poradenství a vzdělávání jako významného veřejněpolitického tématu. Přípravě ţákŧ základních škol na volbu povolání je věnována stále větší pozornost a kontinuálně se pracuje na zkvalitňování systému profesního poradenství a kariérového vzdělávání. Stále však na trhu chybí odborné publikace, učebnice a vhodné didaktické materiály. Nedostatečná je také odborná příprava učitelŧ a dalších pedagogických pracovníkŧ, kteří participují na přípravě ţákŧ základních škol na volbu povolání. Jedná se o náročnou problematiku, která syntetizuje znalosti z rŧzných vědních disciplín. Cíl práce Cílem rigorózní práce je analyzovat současný stav a aktuální problémy přípravy ţákŧ základních škol na volbu povolání a potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe hlavním úkolem v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání je vybudovat ucelený a propojený

9 9 systém, který by kaţdému vytvořil optimální podmínky pro projektování jeho profesní dráhy. Snaţím se přinést informace a rady pro pedagogy, kteří participují na kariérovém vzdělávání. V současné době neexistuje publikace, která by se komplexně věnovala otázkám výuky volby povolání na základních školách, zpracovávala teorii, kterou musí znát učitel volby povolání, popisovala instituce profesního poradenství, dostupná informační média, přinášela informace o světě práce, technikách ucházení se o zaměstnání a navíc obsahovala praktické návody pro výuku. Předkládaná práce není jen prací kompilační, neklade si za cíl pouze systematizaci informací. Analýzou a syntézou chci proniknout do dané problematiky a přinést nová poznání, která by pomohla zkvalitnit přípravu ţákŧ na volbu povolání. Hlavní výsledky a vlastní přínos rigorózní práce V rigorózní práci analyzuji existující poradenský a výchovně-vzdělávací systém podpory při volbě povolání, podrobně rozebírám otázky výuky volby povolání na základních školách (zejména vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání) a přináším komplexní přehled dostupných informačních médií, která lze při výuce volby povolání vyuţít. Dále syntetizuji teoretické poznatky z oblasti psychologie osobnosti, světa práce a vzdělávání a zamýšlím se nad didaktickými přístupy k ţákŧm při výchově k volbě povolání. Návrh aktivit pro vyučování ve vazbě na tematické okruhy Výchovy k volbě povolání přináší konkrétní návrhy pro vyučování volby povolání. Hlavní přínos práce spatřuji v systematizaci informací a v realizaci pedagogického výzkumu, který přibliţuje aktuální stav a problémy související s přípravou ţákŧ základních škol na volbu povolání. Vlastní empirické šetření má charakter kvantitativně orientovaného pedagogického výzkumu. Jako výzkumný nástroj byl pouţit dotazník, tvořený 15 otázkami rŧzného typu. Údaje získané sběrem dat jsou zpracovány statistickou procedurou prostřednictvím počítačových programŧ Microsoft Office Excel 2003 a softwarem pro vyhodnocování statistických dat SPSS/PC+. Základní soubor tvoří studenti středních škol v okresu Brno město. Výběrový soubor, tvořený 317 studenty a učni vznikl náhodným výběrem. Cílem aplikovaného výzkumu bylo zjistit, jak náročné je rozhodování ţáků o volbě dalšího studia (povolání); jaké faktory ovlivňují rozhodování ţáků při této volbě; zdali ţáci navštěvují před svým rozhodnutím instituce profesního poradenství, jestli berou při

10 10 volbě svého studia (povolání) v úvahu situaci na trhu práci a zdali jsou na toto důleţité rozhodování dostatečně připravováni základní školou. Výzkum potvrdil, ţe rozhodování o volbě povolání je pro dospívající relativně náročný úkol. Velmi dŧleţitým zjištěním pro praxi pedagogŧ je, ţe pro rozhodování o volbě vzdělávací a profesní dráhy mají významný vliv neinstitucionální poradenské postupy. Rozhodující úlohu při rozhodování dospívajících jedincŧ hrají vedle školy také rodiče, následováni vlivem dalších příbuzných, kamarádů, přátel a masových komunikačních prostředků. Kromě rozvoje kariérového poradenství a kariérového vzdělávání ve školách je proto třeba klást dŧraz také na osvětu orientovanou na širokou populaci. Jako zcela nezbytné se ukazuje posilování spolupráce a komunikace v linii škola rodiče ostatní poradenské subjekty. Není to tedy pouze ţák, kdo by měl získat potřebné informace nutné pro rozhodování, ale také rodiče, kteří volbu ţáka přímo ovlivňují. Rodiče musí být dŧkladně seznámeni s moţnostmi a mezemi kariérového poradenství a vzdělávání. Mohou svým potomkŧm při volbě povolání radit a doporučovat, ale je to dospívající člověk, kdo se musí rozhodnout. Výzkum dále ukázal na nízkou frekvenci vyuţívání sluţeb kariérového poradenství při rozhodování o volbě další vzdělávací cesty a nedostatky v kariérovém vzdělávání ţákŧ. Hypotéza, jejímţ předpokladem bylo, ţe ţáci, kteří vypovídají, ţe byli připravováni základní školou na volbu povolání, posuzují své rozhodování o volbě povolání za méně náročné, neţ ţáci, kteří pociťují absenci školní přípravy na volbu povolání byla neprůkazná. Neprŧkaznost hypotézy nesniţuje význam přípravy ţákŧ základních škol na volbu povolání. Výsledky výzkumu poukazují spíše na rozdílnost cílŧ, které by měly plnit kariérové vzdělávání na straně jedné a profesní poradenství na straně druhé. Tyto dvě sloţky spolu velmi úzce souvisejí, jejich cíle ovšem zcela totoţné nejsou. Hlavním cílem informačně-poradenských činností je poskytovat pomoc ţákovi při jeho konkrétním rozhodování, hlavním cílem vzdělávání je naopak vybavení ţáka kompetencemi pro to, aby dokázal právě tyto poradenské sluţby a další případné zdroje efektivně vyuţít a aby se podle nich naučil samostatně a zodpovědně rozhodovat. Škola tedy přináší informace, rozvijí u ţákŧ potřebné dovednosti a ve spolupráci s dalšími institucemi se spolupodílí na poradenství pro volbu povolání. Chtějí-li ţáci rozhodování skutečně ulehčit, musí vyuţít obou sloţek podpŧrného systému.

11 11 Práce potvrdila, ţe hlavním cílem v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání je vybudovat přehledný, ucelený a propojený systém. Dŧraz musí být kladen nejen na systémové změny ve školství, ale také na dostatečnou odbornou přípravu pedagogŧ. Resumé Tématem rigorózní práce je Příprava ţáků základních škol na volbu povolání. Text je členěn na část teoretickou a část empirickou. První kapitola popisuje vývoj poradenství pro volbu povolání a podává přehled nejvýznamnějších vědeckých teorií. Druhá kapitola je zaměřena na organizaci přípravy ţákŧ základních škol na volbu povolání. Významným přínosem je kapitola třetí, popisující systém kariérového poradenství a kapitola čtvrtá, která analyzuje přípravu ţákŧ na základních školách v rámci výuky volby povolání. Kapitola pátá přináší deskripci informačních médií vyuţitelných ve výuce volby povolání. Dalšími tématy jsou osobnost ţáka ve vztahu k volbě povolání (6. kapitola), svět práce (7. kapitola), význam vzdělávání a jeho organizace v ČR (8. kapitola), techniky ucházení se o zaměstnání (9. kapitola) a didaktika výchovy k volbě povolání (10. kapitola). Poslední jedenáctá kapitola prezentuje výsledky pedagogického výzkumu. Součástí práce je také návrh aktivit pro vyučování volby povolání. Na základních školách se kontinuálně pracuje na zkvalitňování přípravy ţákŧ na volbu povolání. Kvalita výuky je podmíněna odbornou přípravou pedagogŧ, která je v současné době postavena na sebevzdělávání. Analýzou a syntézou se snaţím proniknout do problematiky kariérového vzdělávání a poradenství a přinést nová poznání, která by přispěla ke zkvalitnění přípravy ţákŧ základních škol na volbu povolání. Při zpracování jsem čerpal z odborné literatury, denního i odborného tisku, legislativy, internetu a spolupracoval s pedagogy a pracovníky poradenských institucí. Summary The main subct of this thesis is The preparation of primary school pupils for their career choice. This text is divided into two parts. The first one is theoretical and the second one is empirical.

12 12 The first chapter deals with the development of counselling for the career choice and gives overview of the most important scientistic theories. The second one focuses on the organization of preparation of primary school pupils for their career choice. The third part describes consultation of career choice. Significant contribution is chapter four witch analyses the preparation of pupils at primary school and also chapter five which gives a description of the fact-finding mediums that can be also used in teaching about the career choice. The other subjects are the personality of the pupil in relation to the career choice (ch. 6), the working world (ch. 7), the value of the education and its organization in the Czech republic (ch. 8), the techniques of applying for a job (ch. 9) and the didactic of education for the career choice (ch. 10). The last chapter (ch. 11) presents all results of the pedagogical research. One component of the thesis is also a suggestion of activities for teaching the career choice. The quality of the preparation of the pupils for their career has increased over the last few years and this trend is continuing. This is conditioned on a special preparation of the teachers which is nowadays based on self-education. The main aim of my thesis is to provide integral information and advice for career teachers. There is no professional publication which would deal with this theory and which would also include practical guidance for these teaching methods. Using analysis and synthesis I tried to penetrate into the problem of preparation of pupils at primary school for their career choice and give some new knowledge that would be useful for the teachers in their classes. In my work I drew on professional literature, daily and special prints, legislation, the internet and co-operated with other pedagogues and specialists from guidance instituions.

13 13 Úvod Tématem předkládané rigorózní práce je Příprava žáků základních škol na volbu povolání. Pojem volba povolání se v posledních letech pouţívá v rŧznorodých významech (39, A 1.1, s. 1-2) a zahrnuje: rozhodování o konkrétním povolání, které by dotyčný jednotlivec chtěl vykonávat; výchovu k volbě povolání (včetně vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání); výběr střední školy v posledním ročníku ZŠ; hledání konkrétního zaměstnání u konkrétního zaměstnavatele; rekvalifikace na jiné povolání. Všechny tyto kroky spolu určitým zpŧsobem souvisejí, rŧzně na sebe navazují a v konečném výsledku vytvářejí profesní dráhu příslušného jednotlivce. Z uvedených dŧvodŧ je třeba termín volba povolání chápat komplexně jako dlouhodobý proces, který obsahuje velmi sloţitou posloupnost rozhodovacích krokŧ týkajících se jak sféry pracovního uplatnění, tak sféry vzdělávací. Dŧleţitým momentem je prvotní volba povolání, kterou se chci zabývat ve své rigorózní práci. Před prvotní volbou povolání stojí ţáci na konci základní školy. Tato etapa v sobě zahrnuje rozhodování, na jehoţ počátku stojí obecné zvaţování, které postupně přechází ke konkrétním krokŧm. Prvotní volba povolání představuje rozhodování o celkové profesní orientaci, hledání vhodného studijního či učebního obou a výběr konkrétní školy. Pojem volba povolání dostatečně nevystihuje proces rozhodování ţákŧ základní školy o jejich budoucím uplatnění. Část odborné veřejnosti v této souvislosti uţívá pojmu volba další vzdělávací cesty. Pod pojmem volba povolání tedy chápeme všechny rozhodovací kroky, které vedou: k volbě celkové profesní orientace i k volbě konkrétního povolání; k volbě vzdělávací cesty i k volbě oboru vzdělání a k výběru konkrétní školy. Podpora volby povolání u ţákŧ základních škol by měla probíhat ve třech úrovních: kariérové vzdělávání, kariérové poradenství a informační zázemí. Všechny tři úrovně chci podrobně analyzovat a potvrdit či vyvrátit tvrzení, ţe hlavním úkolem v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání je vybudovat ucelený a propojený systém, který by kaţdému vytvořil optimální podmínky pro projektování jeho profesní dráhy. V současné době nabývá problematika volby povolání na dŧleţitosti. Jak ukazují trendy na trhu práce a míra nezaměstnanosti absolventŧ, přípravu je nezbytné zahájit jiţ před prvotní volbou povolání. Přestoţe se jedná o téma, kterému je v posledních několika

14 14 letech věnována pozornost, koncepce přípravy ţákŧ základních škol na volbu povolání není v tuto chvíli dostatečně zpracována. Tato skutečnost se negativně odráţí v nedostatečné odborné přípravě učitelů a dalších pedagogických a poradenských pracovníků, kteří participují na přípravě ţákŧ základních škol na volbu povolání. Na kniţním trhu chybí specializované pedagogické publikace, zpracovávající teorii výchovy k volbě povolání a její didaktiku, učebnice a vhodné didaktické materiály. Učitelé navíc nemají aktuální informace o vzdělávací nabídce středních škol a učilišť a o vývoji na trhu práce, které pro výuku volby povolání potřebují, neboť musí reagovat na aktuální problémy místního, regionálního i celospolečenského dosahu. Některým učitelŧm chybí dovednosti efektivně pracovat s informacemi a novými informačními technologiemi, které by sami při výchově k volbě povolání měli rozvinout u svých ţákŧ a znalosti nových pedagogických metod. Ţáci a sekundárně i jejich rodiče pak nejsou dostatečně a včas informováni a připravováni na důležité životní rozhodnutí volbu povolání. Neví, kde hledat potřebné informace, na které osoby či instituce se mají obrátit v případě, ţe potřebují poradit. Této situaci chci předejít vypracováním rigorózní práce, kterou by mohli prakticky vyuţít zejména učitelé výchovy k volbě povolání, občanské výchovy, rodinné výchovy a praktických činností při samostudiu a přípravě na vyučování, ale i výchovní poradci a ostatní pedagogičtí a poradenští pracovníci. Příprava ţákŧ na volbu povolání je součástí základního vzdělávání. Aby byla tato příprava efektivní, musí ji realizovat erudovaní učitelé. Cílem této práce je přinést ucelené informace a rady pro učitele volby povolání, neboť není příručka, která by zpracovávala teorii, kterou musí učitelé znát, popisovala systém profesního poradenství a vzdělávání, dostupná informační média, přinášela informace o světě práce, technikách ucházení se o zaměstnání a navíc obsahovala praktické návody pro výuku volby povolání. Předkládaná práce není jen prací kompilační, neklade si za cíl pouze systematizaci informací. Analýzou a syntézou chci proniknout do problematiky přípravy ţákŧ základních škol a přinést nová poznání, která by mohli učitelé uplatnit ve své pedagogické praxi. Rigorózní práci člením na teoretickou a empirickou část. V teoretické části chci svoji pozornost zaměřit na vývoj poradenství pro volbu povolání a podat přehled nejvýznamnějších vědeckých teorií. Dále chci zpřehlednit organizaci profesního poradenství a přípravy ţákŧ ZŠ k volbě povolání v České republice.

15 15 Soustředím se zejména na výuku volby povolání na základních školách, její zastoupení v jednotlivých vzdělávacích programech a zavádění vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programŧ pro základní školy. V rigorózní práci nesmí chybět deskripce aktivit Informačních a poradenských středisek fungujících při úřadech práce. Kromě toho chci zmapovat dostupná informační média, která lze vyuţít při profesním poradenství a výuce volby povolání. Chci se také zabývat osobností ţáka ve vztahu k volbě povolání, popsat svět práce, význam vzdělávání a jeho organizaci v České republice a techniky ucházení se o zaměstnání. Celé mé úsilí chci završit didaktickou částí s návrhem aktivit pro vyučování ve vazbě na tematické okruhy Výchovy k volbě povolání. Cílem empirické části je zjistit, jak náročné je pro ţáky základních škol rozhodování o volbě povolání (resp. dalšího studia po základní škole), kdo nebo co je nejvíce při tomto rozhodování ovlivňuje a zdali vyuţívají pomoci poradenských institucí. Současně chci vyšetřit, zdali jsou ţáci pro toto rozhodování dostatečně připravováni základní školou. Při zpracování práce chci vyuţít rŧzné informační zdroje: odborné publikace, specializované odborné časopisy, legislativu, denní tisk, propagační materiály, videozáznamy, počítačové programy, celosvětovou síť internet, konzultace s pedagogy a pracovníky poradenských institucí atd. Výsledky chci shrnout v závěru rigorózní práce.

16 16 1. Vývoj teorií a poradenství pro volbu povolání 1.1 Vývoj teorií a poradenství do poloviny 20. století Tradice institucionalizovaného poradenství v Československu patří podle Hořánkové (27, s. 11) mezi jedny z nejstarších v Evropě. Začleňování mládeţe, která ukončila povinné vzdělání, do pracovního procesu byl v prŧběhu druhé poloviny 19. století ponecháván volný, ţivelný prŧběh. (33, s. 14) Volba povolání byla v této době chápána jako soukromá záleţitost kaţdého jednotlivce a přijímání do zaměstnání bylo nedotknutelnou věcí zaměstnavatele. Od poloviny 90. let 19. století se otázka volby povolání a začleňování mladistvých do pracovního procesu stává v hospodářsky vyspělých zemích Evropy a v USA závaţným společenským problémem. Rychlý rozvoj a rŧst prŧmyslu a další ekonomické a společenské faktory vyvolaly proces specializace pracovních činností, vznik nových povolání, přinášely zvýšené nároky na pracovní výkon a v souvislosti s tím i nové poţadavky na fyzické a psychické vlastnosti pracovníkŧ. Neustálé prohlubování dělby práce, nepřehlednost situace na trhu pracovních sil, měnící se perspektivy jednotlivých povolání, znesnadnily rozhodování o volbě povolání a začleňování do pracovního procesu zejména mládeţi. Za této situace vznikla objektivní potřeba vytvoření poradenských sluţeb, které by mladistvým poskytovaly především potřebné informace, dále individuální pomoc při volbě konkrétního povolání a přípravy na ně a zprostředkovatelskou sluţbu (33, s. 15). K prvním prŧkopníkŧm organizovaného poradenství pro volbu povolání patřili především učitelé. Za první pokusy institucionalizace poradenství pro volbu povolání lze povaţovat zakládání tzv. informačních středisek, jejichţ cílem bylo pomoci mládeţi při přechodu do pracovní činnosti. Informační střediska byla od devadesátých let 19. století zakládána například v Německu, Velké Británii, Francii, Švýcarsku a USA rŧznými spolky, institucemi péče o mládeţ i charitativními organizacemi. Tato střediska se rozvíjela spontánně, bez teoretického zázemí. Na počátku 20. století se ukázalo, ţe je nutné vytvořit pro profesní poradenství teoretický základ.

17 17 Zvědečtit poradenskou činnost při volbě povolání a racionalizovat vstup mladistvých do pracovního procesu se snaţil bostonský profesor sociologie F. Parsons, který roku 1908 zaloţil v USA první odbornou poradnu. Ve své sociologické práci se zabýval prŧzkumy profesionálních přání školních dětí a zjistil, ţe rodiče a učitelé nevědí téměř nic o světě práce a jsou zcela bezradní, mají-li mladistvým při volbě povolání poradit. Naopak tehdejší zprostředkovatelny práce přes znalost situace na trhu práce neznají a nerozumějí potřebám ţákŧ, rozhodujících se o své profesní dráze. Z toho vyvodil závěr, ţe je nutné vytvořit instituci zaměřenou na oba aspekty a povolání poradce pro volbu povolání, který by měl odborně zjišťovat zpŧsobilost mladistvých pro povolání a na základě znalostí poţadavkŧ, které povolání klade na pracovníky, jim doporučit takové, pro něţ mají předpoklady. Poţadoval, aby poradce pro volbu povolání měl psychologickou přípravu (33, s. 16). V roce 1914 upozornil T. L. Kelley, ţe odbornou pomoc potřebují mladiství nejen při volbě povolání (tento problém se týkal převáţně většiny mládeţe, která končila povinnou školní docházku), ale i při volbě dalšího studia a ţe studujícím je třeba pomáhat při procesu adaptace na vyšších školách. K zakládání odborných poraden pro volbu povolání mladistvých začalo v Evropě docházet v druhém desetiletí 20. století, například v Belgii (Brusel 1912), Francii (Paříţ 1912), Švýcarsku (Basilej 1912; Ţeneva 1916; Bern 1917). Hlavními sloţkami činnosti poraden pro volbu povolání ve 20. a 30. letech byla podle Klímové (33, s. 19) informační činnost, individuálně poradenská činnost a zprostředkovatelská sluţba. V Československu byla v období mezi dvěma světovými válkami vytvořena organizace poraden pro volbu povolání jako součást úřadŧ práce ( ). Po odborné stránce měly naše poradny poměrně vysokou úroveň (9, s. 12). Individuálně poradenská činnost poraden pro volbu povolání se opírala o některá tehdy velmi intenzívně rozvíjená odvětví psychologických věd, především o tzv. psychotechniku 1. Na rozdíl od poslední čtvrtiny 19. století, kdy byl experimentální a ostatní výzkum v psychologii orientovaný na hledání a formulování všeobecných zákonŧ a zákonitostí psychiky, v první dekádě 20. století bylo významným to, ţe se experimentátoři zaměřovali na variabilitu vlastností, individuální rozdíly mezi lidmi. 1 Výklad pojmu psychotechnika se rŧzně měnil a upravoval. Některými psychology byl povaţován za synonymum pojmu uţitá psychologie, jinými byl rozsah pojmu zuţován jen na některé obory, např. na psychologii práce, nauku o povoláních, psychologii vojenskou, dopravní apod., jindy se ho uţívalo převáţně k označení psychologických metod, které slouţí ke zjišťování zpŧsobilosti lidí pro povolání, jejich výběru do povolání a k hodnocení jejich pracovní výkonnosti.

18 18 V souvislosti s tím vznikaly optimistické představy, ţe je moţné bezpečně zjistit a změřit určitý počet základních psychických vlastností člověka, významných pro jednotlivá povolání, a na základě toho rozhodnout o psychické zpŧsobilosti pro vykonávání určité profese. (2, s. 13) Na uplatnění psychologie v poradenství pro volbu povolání měl vliv německý psycholog, ţijící v USA, H. Münsterberg, který na základě svých laboratorních psychologických experimentŧ vyslovil myšlenku, ţe pro úspěšné uplatnění se v mnoţství profesí musí člověk disponovat komplexem psychických vlastností a tyto vlastnosti potřebné pro výkon určitých povolání je moţné zjišťovat psychologickými testy. Münsterberg a jeho současníci do psychotechniky zahrnovali zjišťování schopností člověka a výběr uchazečŧ na rŧzná povolání; pracovní výcvik, školení a výchovu; racionalizaci práce a pracovního prostředí; rozbory práce a pracovní studie, které by zdŧvodnily postupy psychotechniky v uvedených oblastech (2, s. 14). Kromě výběru vyústila psychotechnika také do profesního poradenství, pro které byla charakteristická snaha pomoci mládeţi končící školu v orientaci na nepřehledném trhu pracovních sil, informovat ji o volných místech, moţnostech a perspektivách povolání, poţadavcích, která kladou na člověka, o tom, jak získat kvalifikaci pro jednotlivá povolání atd. Zároveň se posuzovaly individuální předpoklady mládeţe na povolání. Odborník - poradce se stavěl na stranu mladého člověka a snaţil se mu pomoci při adekvátním rozhodování se (2, s. 15). V Československu se psychotechnika začala rozvíjet koncem dvacátých let 20. století, kdy byl zaloţen Psychotechnický ústav v Bratislavě. V roce 1921 vznikl Psychotechnický ústav Masarykovy akademie práce, k němu se v témţe roce připojilo Ústředí pro volbu povolání. V roce 1940 byl zaloţen v Praze Ústav lidské práce, který se vedle poradenství pro volbu povolání zabýval studiem učňovského výcviku, psychologií i fyziologií práce. Po druhé světové válce byl tento ústav přejmenován na Československý ústav lidské práce. Ve dvacátých a třicátých letech byla skupina pracovníkŧ těchto institucí aktivní i publikačně. Druhá světová válka utlumila rozvoj profesního poradenství ve většině evropských zemí. K jeho dalšímu rozvoji dochází aţ po skončení války.

19 Vývoj od druhé poloviny 20. století Na počátku padesátých let 20. století vznesla skupina amerických odborníkŧ vedená E. Ginzbergem kritiku váţných nedostatkŧ v teorii i praxi poradenství pro volbu povolání v USA. Ginzberg odmítl jak psychoanalytický přístup, tak jednostranně deterministický přístup některých sociologŧ a ekonomŧ. Ginzberg provedl výzkum, na jehoţ základě formuloval vlastní teorii. Její podstatou jsou tyto teze: 1. Volba povolání není jednorázový akt, ale proces, který probíhá zhruba od 11 let do 17 let. 2. Tento proces (akt) je nezvratný, ireverzibilní. 3. Podstatným aspektem volby povolání je kompromis. Popsaný proces podle něj probíhá ve třech obdobích. První je období fantazijní volby (od raného věku do 11 let). Dítě věří, ţe se v budoucnosti mŧţe stát čímkoliv. V tomto období si dítě vytváří představy o budoucím povolání na základě hry fantazie, bez přiměřených vědomostí o tom, jaké poţadavky kladou tato povolání na člověka a bez přiměřených znalostí vlastních předpokladŧ k výkonu těchto povolání. Druhé je období pokusné volby (od 11 do 17 let), v němţ se jedinec pokouší o volbu povolání na základě sebepoznávání a sebehodnocení. Nebere ještě dostatečně v úvahu objektivní poţadavky společnosti. Třetí období je období realistické volby (od 17 let aţ po ranou dospělost). V tomto období je jiţ člověk schopný zváţit při rozhodování o volbě povolání faktory subjektivní (zájmy, schopnosti) i faktory objektivní (společenské potřeby) a učinit při rozhodování přiměřený kompromis. Tato teorie poskytuje podle autora mnoho moţností pro aplikaci v poradenství, zejména umoţňuje poradci hlubší poznání konkrétního procesu volby povolání u kaţdého jedince a jeho zvláštností, umoţňuje mu volbu diferencovaných postupŧ a metod pomoci, respektuje vývojové hranice moţností mladých lidí a varuje před neadekvátními poţadavky na ně. Kromě toho Ginzberg varuje i před naduţíváním testŧ. ( 33, s. 29) Proti tomuto výzkumu byla vznesena řada námitek, zejména pro nereprezentativnost vzorku, u kterého byl výzkum proveden. Otevřel však cestu k novému nahlíţení na tento problém, byl dán podnět ke vzniku vývojových teorií.

20 20 Na myšlenky Ginzberga a jeho spolupracovníkŧ navázal D. E. Super. Jádrem jeho rozsáhlého díla je teorie profesionálního vývoje, tj. procesu rŧstu a učení, který je základem postupných změn profesionálního chování. Profesionální vývoj podle něj začíná jiţ v raném dětství a pokračuje po celý ţivot aţ do smrti. Základ teorie profesionálního vývoje shrnul Super do deseti tezí. Významným přínosem byly zvláště první tři teze: 1. Lidé se navzájem liší svými schopnostmi, zájmy a rysy osobnosti. 2. Kaţdý člověk je schopen vykonávat celou řadu povolání. 3. Kaţdé povolání vyţaduje sice určitý charakteristický profil, model schopností, zájmŧ a rysŧ osobnosti, přesto poskytuje dostatečný prostor k tomu, aby se v konkrétním povolání mohli uplatnit rŧznorodí jedinci. Tím je zachována rozmanitost lidí v rámci jednotlivých povolání. Volba povolání není podle Supera událostí, která se objevuje izolovaně, chápe ji jako proces. Volba povolání se vyvíjí přes mnoţství menších voleb. Tato teorie směrovala mj. k tomu, aby změnila praxi poradenství pro volbu povolání. Upozorňovala na nutnost dlouhodobé a systematické spolupráce všech institucí, které se podílejí na ovlivňování profesionálního vývoje člověka. Hlavní úlohu poradenských odborníkŧ spatřovala v pomoci jednotlivcŧm při vývoji sebeuvědomění a sebehodnocení a v jejich vyrovnávání se s moţnostmi, poţadavky a potřebami společnosti (33, s. 30). Po explozi vývojové koncepce v profesním poradenství se teoretické uvaţování vrátilo k problematice shody mezi charakteristikou povolání a charakteristikou jedince. Sem patří například hypotéza J. L. Hollanda, autora teorie voleb vykonávaných při vstupu do povolání a následujícím profesionálním vývoji a diagnostické metody zjišťování shody osobnosti se zvoleným společenským postavením. Holland usiluje o to pochopit a předpovědět: a) proces volby výběru profese, jako upřednostňování jistého povolání v jedné ze šesti skupin povolání; b) problém příslušnosti k jisté skupině (či třídě ) povolání; c) problémy role (úlohy) v jistém povolání (proměny úloh v profesním vývoji jedince, jak se do nich individuum dostává, jak se v nich uplatňuje, co podmiňuje jeho výkon, proč mění povolání atd.);

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ 1 VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ Obsah: Výchova k volbě povolání vzdělávací cíle str. 2 Obsahové zařazení tematických okruhů str. 3 Výchova k občanství 6.- 7. ročník str. 4 Výchova k občanství 8.- 9. ročník

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

PROFESNÍ ORIENTACE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ZDRAVÉHO VÝVOJE OSOBNOSTI DOSPÍVAJÍCÍCH

PROFESNÍ ORIENTACE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ZDRAVÉHO VÝVOJE OSOBNOSTI DOSPÍVAJÍCÍCH 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 PROFESNÍ ORIENTACE JAKO JEDEN Z FAKTORŮ ZDRAVÉHO VÝVOJE OSOBNOSTI DOSPÍVAJÍCÍCH Zdeněk FRIEDMANN Souhrn: Problémy profesní orientace a kariérového poradenství

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

P-KAP: Kariérové poradenství

P-KAP: Kariérové poradenství Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání P-KAP: Kariérové poradenství prezentace pro Zlínský kraj Mgr. Miroslav Grznár Definice kariérového poradenství Spektrum

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti

Charakteristika lidské práce. Pracoviště Pracovní prostředí Pracovní prostředky Objekty a produkty práce. Charakter pracovní činnosti A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 k učení 6 vyhledává a třídí informace efektně je využívá v procesu

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

WP2. Adaptace existujícího produktu. Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce WP2. Adaptace existujícího produktu Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce Vypracováno REALIZAČNÍM TÝMEM PROJEKTU ECCE Červenec Září 2012 Vzdělávací a tréninkový program pro kariérové poradce

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více