Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1

2 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 4 tematické bloky zaměřené na čtyři roční období, která jsou rozpracovaná na měsíční témata a ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata projekty, přičemž časové rozvržení by nemělo učitelky svazovat při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Celky školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují. Každá třída si v rámci svého Třídního vzdělávacího programu vybere z této vzdělávací nabídky (obsahu) a dále doplní o další témata, podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují integrované tematické bloky, zpravidla na týden. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče se s ním seznamují na nástěnkách ve třídách. Věku a možnostem dětí v jednotlivých třídách bude přizpůsoben také obsah vzdělávacích cílů. Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu: Seznámení Prohloubení Upevnění Procvičení a rozšíření Integrované bloky tematické celky Chceme, aby vše co se dotýká dětí, mělo přirozený průběh, tak náš ŠVP jsme pojali v souladu s přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život. Tematické celky, témata jsou naplněny podtématy, tematickými částmi. Jeden tematický celek je přibližně na měsíc a je rozpracován většinou do týdenních podtémat. Časový plán a také řazení tematických celků i částí není striktně stanoven, obojí lze dle aktuální potřeby, situace, volně měnit. Závisí na okolnostech, zájmu dětí, aktuálním dění v mateřské škole. TEMATICKÉ BLOKY Témata se budou týkat dění během čtyř ročních období: I. BAREVNÝ PODZIM II. BÍLÁ ZIMA III. PŘIŠLO JARO DO VSI IV. LÉTO, LÉTO CO NÁM PŘINÁŠÍŚ? 2

3 Těmito motivy bude ovlivněno 10 hlavních témat, která budou rozpracována na jednotlivá podtémata. Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Záměrné i spontánní činnosti budou založeny na aktivní účasti dítěte, jeho smyslovém vnímání, požitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Budeme omezovat učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti by měly obsahovat prvky hry a tvořivosti. V těchto blocích jsou stanoveny hlavní cíle, které se promítají do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, enviromentální. Tyto oblasti jsou nazvány: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Podtémata se mohou volně měnit podle potřeby nebo situace v jednotlivých třídách. I. BAREVNÝ PODZIM Hlavní cíle: Přispívat k dětskému chápání vývoje, pohybu, rozvoj schopnosti dítěte přizpůsobit se, reagovat na změny a vyrovnat se s nimi Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutí Vést děti k sociální soudružnosti, připravovat děti na život v multikulturní společnosti Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině Tematický celek - září: Vítáme vás ve školce Po prázdninách kluci holky, spěchají do naší školky Já a školka U nás doma Čas jablíčkové vůně Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy. U starších dětí upevňování vztahů ve třídě, znovu adaptace na provoz MŠ, pravidla chování ve třídě. Přivítat všechny děti MŠ, např. maňáskovým divadlem a připravit jim radostný vstup do mateřské školy Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí 3

4 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, materiálem jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, apod. poslech čtených pohádek a příběhů, prohlížení knih spontánní hra, činnosti zajišťující spokojenost a radost běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým aktivity podporující sbližování dětí hry, při nichž se dítě učí respektovat druhého činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití aktivity vhodné na přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě hudební hádanky, zpěv píseniček - zvládnout základní pohybové dovednosti vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem zvládnout sebeobsluhu pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno soustředit se na činnost a udržet pozornost postupovat podle pokynů odloučit se na určitou dobu od rodičů navazovat kontakt s dospělými začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy orientovat se bezpečně ve známém prostředí Tematický celek - říjen Podzimní čarování Co přináší podzim Tajemství zahrady, lesa, pole a života v nich Co se děje kolem nás Barvy podzimu Podporovat dětská přátelství Rozvíjet řečové schopnosti jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody 4

5 Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, životě a přírodě lokomoční pohybové činnosti /chůze, běh, skoky, lezení/ činnosti relaxační a odpočinkové přednes, recitace, dramatizace, zpěv spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem cvičení v projevu citů, v sebekontrole a v sebeovládání hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti, k ochotě půjčit hračku, střídat se, pomoci mu každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů spoluvytváření pravidel soužití ve třídě praktické činnosti, kde se dítě seznamuje s různými přírodními materiály zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním, hudebními nástroji naučit se zpaměti krátké texty přirozeně komunikovat s druhým dítětem porozumět náladám druhých zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, s knížkami zvládat požadavky na dítě kladené Tematický celek - listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad Co vyčaruje vítr a déšť Na svatého Martina, kouří se nám z komína Moje tělo a zdraví Když kamarád stůně Dílčí cíle Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální, kultivovaný projev Posilovat přirozené poznávací city / zvídavost, radost, zájem / Rozvíjet schopnost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví Vytvářet zdravé životní návyky a postoje Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí zdravotně zaměřené činnosti protahovací, uvolňovací, dechová relaxační 5

6 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoci artikulační, řečové, sluchové hry, hry se slovy, hádanky smyslové hry, cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání četba, vyprávění, poslech pohádek přibližovat dítěti pravidla ohleduplnost, spolupráce pozorování prostředí a života v něm, vycházky do okolí zachovávat správné držení těla vnímat pomocí všech smyslů pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce vést rozhovor, naslouchat druhým poznat některá písmena i číslice, poznat napsané své jméno vědomě využívat všech smyslů vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci používat radost ze zvládnutého, těšit se z hezkých zážitků, z přírodních krás chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu domluvit se na společném řešení s dětmi i dospělými chovat se zdvořile uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat Záměrem tohoto bloku je navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v MŠ, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, poznávat kamarády. Osvojit si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách, objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem. Vnímání krás podzimních barev, seznamovat se se změnami počasí. Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle. II. BÍLÁ ZIMA Hlavní cíle: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení Zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe, systematicky rozvíjet řeč dítěte Tematický celek - prosinec: Těšíme se na Ježíška Adventní čas začíná Proč čert nikdy nespí a jak je to s Mikulášem Vánoce, Vánoce přicházejí 6

7 Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček Rozvoj užívání všech smyslů Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí Podporovat a posilovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluutváření zdravého a bezpečného prostředí činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí přednes, recitace, dramatizace, zpěv hry podporující tvořivost, představivost, fantazii příprava kulturního programu cvičení organizačních dovednost sledování pohádek a příběhů, obohacujících citový život dítěte hry a situace, kde se dítě učí chránit bezpečí své i druhých sledování událostí v obci a účast na akcích ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku sledovat a vyprávět příběh, pohádku vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech uvědomovat si svou samostatnost, vlastní názory odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná utvořit si představu o pravidlech chování sledovat se zájmem dramatické či hudební představení Tematický celek leden Zima je, zima je, každý se raduje Z pohádky do pohádky Zima, zima, zimička hází bílá peříčka Zimní radovánky Půjdu k zápisu Masopust Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými 7

8 Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě, získání sebevědomí Rozvíjet základní kulturně společenské postoje hudebně pohybové hry a činnosti samostatný slovní projev na určité téma pojmenování vlastností předmětů velikost, barva, materiál hry a činnosti ke cvičení paměti, poznávání písmen, číslic seznamování s matematickými pojmy-číselná řada, geometrické tvary, množství samostatné vystupování, vyjadřování práce s literárními texty, s obrazovým materiálem rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí domluvit se slovy, gesty porozumět slyšenému sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky chápat číselné a matematické pojmy více, méně, stejně chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo,nahoře,.. chápat časové pojmy dnes, včera, ráno, jaro, rok,.. příjemné a nepříjemné citové prožitky, vyjádřit je slovně, výtvarně, pomocí hudby uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému spolupracovat s ostatními uplatňovat společenské chování- zdravit, poprosit, poděkovat přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ Tematický celek - únor: Objevujeme s dětmi svět kolem nás Hádej, hádej, hadači, čím jsem Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Co to syčí, co to houká, mašinka si tiše brouká Kolik je na světě moří, kolik je na světě řek Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti Vytvářet základy pro práci s informacemi Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Osvojit si povědomí o sounáležitost s ostatním světem Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí 8

9 chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků- odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem dramatické činnosti napodobování, mimické vyjadřování - úsměv, pláč, hněv činnosti ve dvojicích, ve skupinách hry zaměřené k poznávání společenských rolí dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí tematické hry poučení o nebezpečných situacích- dopr.situace, léky, jedovaté rostliny hry na téma dopravy, praktický nácvik bezpečného chování poznávání ekosystémů louka, les, rybník sladit pohyb s rytmem a hudbou učit se nová slova a aktivně je používat popsat situaci skutečnou, podle obrázku bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování vnímat, že svět má svůj řád, je nekonečně pestrý V tomto bloku se zaměříme na adventní a vánoční čas. Mikuláš jako tradice pro děti plná radosti a zábavy. Seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Vnímat krásu přírody v zimě, poznat Masopust. Získat pocit radostného očekávání vstupu do 1.třídy ZŠ, získat zájem o učení. Vytvářet základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Hledání souvislostí mezi dopravou a životním prostředím. III. PŘIŠLO JARO DO VSI Hlavní cíle: Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání V rozsahu dětských možností přispívat k předání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů a možností 9

10 Tematický celkem březen : Když se jaro rozjaří, zimě se už nedaří Dvoreček plný zvířátek Když jaro zaťuká U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč Kniha, můj kamarád Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti Rozvíjet mluvený projev dítěte Cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii Upevňovat citové vztahy ke svému okolí Učit se chránit bezpečí své i druhých Osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmout Základní všeobecně uznávané společenské a morální hodnoty Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka Vytvářet základy pro práci s informacemi knihy smyslové a psychomotorické hry hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků konkrétní situace s materiálem- třídění, přiřazování činnosti s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné společenské hry nejrůznějšího zaměření aktivity přibližující svět kultury - účast na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadel aktivity zaměřené na orientaci v obci činnosti přispívající k péči o životní prostředí seznamování dětí se sdělovacími prostředky - noviny, knihy, časopisy návštěva knihovny předškoláci běžné způsoby pohybu v různém prostředí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity zaměřovat se na to, co je důležité - vlastnosti předmětů říci,, ne v situacích, které to vyžadují zorganizovat hru být citlivé ve vztahu k lidem, k přírodě i k věcem porozumět vyjádření emocí a nálad uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností - 10

11 kreslit, modelovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí čistota, chránit živé tvory ohleduplné zacházení s knihou Tematický celkem duben : Od sluníčka přišla zpráva: Je tu jaro, sláva, sláva Jaro v trávě Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček Velikonoce, tradice a zvyky Kdo žije u potoků, řek a rybníků Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Rozvíjet kultivovaný projev Posilovat radost z objevovaného, probouzet zvídavost dítěte Získávat schopnost řídit své chování vůlí Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí Upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Rozvíjet přizpůsobivost ve vztahu k druhému konstruktivní a grafické činnosti komentování zážitků, vyřizování vzkazů řešení problémů, hledání různých možností hraní rolí, dramatické činnosti, zpěv písniček, hudebně pohybové hry s tancem, využívání Orffových nástrojů hra na tělo mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde hledat pomoc formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat uvědomovat si své možnosti být citlivé k živým bytostem, k přírodě a věcem dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti odmítat společensky nežádoucí chování-lež, nespravedlnost všímat si změn a dění v nejbližším okolí všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně V rámci tohoto bloku si budeme všímat nového života v přírodě, lidových tradic a zvyků, upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se se světem rostlin. Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim. Objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem. 11

12 IV. LÉTO, LÉTO CO NÁM PŘINÁŠÍŚ? Hlavní cíle: Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými, Péče o druhé a pohled na jiné hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi Tematický celek - květen: Světem letí novina, že prý květen začíná Moje maminka je nejkrásnější Moje maminka má svátek Moje rodina Jak je barevná kvetoucí příroda Děti, pozor červená Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech Rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes Rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity Vytvářet citové vztahy k rodině Budovat estetický vztah k životu, připravit slavnost pro maminku Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, se společností činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků, příběhů činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů hry na téma rodiny a přátelství poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé od sebe liší funkce rodiny, členové a vztahy mezi nimi praktické užívání hraček, předmětů a pomůcek hry na dopravu s dopravní tématikou zvládat jednoduchou obsluhu a praktické úkony poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma ovládat svoje city, přizpůsobit jim své chování vnímat, co druhý potřebuje pochopit, že každý má ve společnosti svou roli mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka 12

13 Tematický celek - červen: Co už umíme Děti celého světa užíváme sluníčka Jak je krásně na světě Naše Modrá planeta Hurá na prázdniny Osvojit si relativní citovou samostatnost Ochraňovat osobní soukromí Rozvoj a užívání všech smyslů Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Rozvíjet obratnost a odvahu a dětí, procvičovat sportovní chůzi, orientaci v prostoru a zdolávání a překonávání překážek Rozvíjet kolektivní vztahy dětí při společenských činnostech, Uspokojovat potřeby dětí a jejich přání při různých činnostech hudební a hudebně pohybové činnosti činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen pozorování přírodních jevů v okolí dítěte zkoumání vlastností předmětů orientace v prostoru výlety do okolí uvědomování si vztahů mezi lidmi společné hry, skupinové aktivity kladení otázek a hledání odpovědí otužovat děti vodou, sluncem a vzduchem komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví třídit soubory předmětů podle určitého pravidla respektovat vyjasněná a pochopená pravidla dělit se s ostatními dětmi o hračky, pomůcky, pamlsky chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi prohlubovat a rozšiřovat poznatky dětí o letním období prožívat radost ze zvládnutého a poznaného uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky prožívat a projevovat to, co cítí, zachytit a vyjádřit své prožitky zachytit a vyjádřit své prožitky 13

14 spolupracovat s ostatními Vztah k rodině, strukturu rodiny. Správné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Samostatně se výtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu, rozvíjet všechny smysly. Rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi a získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti (multikulturní výchova). Kompletní znění Školního vzdělávacího programu je k dispozici ve třídách, včetně příloh. V Praze dne Mgr. Martina Strašáková ředitelka školy 14

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Orlová- Lutyně Okružní 917 Zpracovala: Mgr. Marie Bardoňová ředitelka MŠ 1 Organizace dne v MŠ 6.00 10.00 scházení dětí spontánní hry individuální práce s potřebnými

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 Obecný cíl: Naším cílem je pomoci dětem při upevňování základů pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: Školička spokojených dětí Předkladatel:

Více

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015

1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 1.HLAVNÍ SPECIFICKÉ CÍLE NAŠÍ MŠ pro školní rok 2014/2015 A. Vytvářet prostor pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (naslouchání, porozumění), tak i produktivních dovedností

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí.

IV. BLOK Zima. Dílčí vzdělávací cíle. Rozvoj pohybových schopností, dovedností hrubé a jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. IV. BLOK Zima Obsah: Poznáváme, jak počasí mění tvář země, vnímáme změny v zimní přírodě Uvědomujeme si, že svět zvířat má svůj řád, vytváříme vztah k živé přírodě Všímáme si, že svět přírody má svůj řád,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1 PŘEDKLADATEL: Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, 747 05 Opava 5 Právní forma:

Více

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY UČÍME SE RESPEKTU A VZÁJEMNÉ TOLERANCI Mateřská škola Laudova 3/1030, Praha 6 Řepy Školní rok: 2011/2012 Cíl projektu: - rozvoj sebeúcty, posilování zdravého sebevědomí - osvojování

Více

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS

S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace Adresa: Jižní 1903 Česká Lípa 47001 S BROUČKY, MOTÝLKY A BERUŠKAMI POZNÁVÁME PLNO KRÁS VE SVĚTĚ KOLEM NÁS Školní vzdělávací

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem.

Všestrannost a aktivita Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka je pro naši školku dobrým příkladem. Příloha č. 1 výroční zpráva (školní rok 2013/2014) VZDĚLÁVACÍ OBSAH Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem PO-ZEMŠŤANé. Jeho cílem je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech,

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015

Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Školní družina při ZŠ E Valenty školní rok 2014 / 2015 Provoz školní družiny: 6,30-7,45 11,40-17,00 7,30-9,30 plavání (druhý, třetí ročník) V letošním školním roce je zařazeno 180 dětí do 6 oddělení: 1.

Více

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci

Třídní vzdělávací plán. MŠ v Klínci Třídní vzdělávací plán MŠ v Klínci Školní rok 2013 2014 Z pohádky do pohádky s Rozárkou ZÁŘÍ ŠKOLKA A JÁ Poznání nového prostředí, seznámení s novými kamarády, pravidly chování a režimem dne v MŠ. Rozvoj

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKOU ŠKOLU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKOU ŠKOLU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1. Identifikační údaje Oficiální název ŠVP Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Předkladatel Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla

Více

ROSTEME S RADOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROSTEME S RADOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace ROSTEME S RADOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

Více

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe

Poznáváme přírodu, poznáváme sebe ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání pro ŠD Poznáváme přírodu, poznáváme sebe Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace Motto: Jedině díky přírodě je svět světem a my

Více