Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1

2 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 4 tematické bloky zaměřené na čtyři roční období, která jsou rozpracovaná na měsíční témata a ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata projekty, přičemž časové rozvržení by nemělo učitelky svazovat při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Celky školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují. Každá třída si v rámci svého Třídního vzdělávacího programu vybere z této vzdělávací nabídky (obsahu) a dále doplní o další témata, podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují integrované tematické bloky, zpravidla na týden. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče se s ním seznamují na nástěnkách ve třídách. Věku a možnostem dětí v jednotlivých třídách bude přizpůsoben také obsah vzdělávacích cílů. Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu: Seznámení Prohloubení Upevnění Procvičení a rozšíření Integrované bloky tematické celky Chceme, aby vše co se dotýká dětí, mělo přirozený průběh, tak náš ŠVP jsme pojali v souladu s přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život. Tematické celky, témata jsou naplněny podtématy, tematickými částmi. Jeden tematický celek je přibližně na měsíc a je rozpracován většinou do týdenních podtémat. Časový plán a také řazení tematických celků i částí není striktně stanoven, obojí lze dle aktuální potřeby, situace, volně měnit. Závisí na okolnostech, zájmu dětí, aktuálním dění v mateřské škole. TEMATICKÉ BLOKY Témata se budou týkat dění během čtyř ročních období: I. BAREVNÝ PODZIM II. BÍLÁ ZIMA III. PŘIŠLO JARO DO VSI IV. LÉTO, LÉTO CO NÁM PŘINÁŠÍŚ? 2

3 Těmito motivy bude ovlivněno 10 hlavních témat, která budou rozpracována na jednotlivá podtémata. Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Záměrné i spontánní činnosti budou založeny na aktivní účasti dítěte, jeho smyslovém vnímání, požitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Budeme omezovat učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti by měly obsahovat prvky hry a tvořivosti. V těchto blocích jsou stanoveny hlavní cíle, které se promítají do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní, enviromentální. Tyto oblasti jsou nazvány: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Podtémata se mohou volně měnit podle potřeby nebo situace v jednotlivých třídách. I. BAREVNÝ PODZIM Hlavní cíle: Přispívat k dětskému chápání vývoje, pohybu, rozvoj schopnosti dítěte přizpůsobit se, reagovat na změny a vyrovnat se s nimi Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutí Vést děti k sociální soudružnosti, připravovat děti na život v multikulturní společnosti Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině Tematický celek - září: Vítáme vás ve školce Po prázdninách kluci holky, spěchají do naší školky Já a školka U nás doma Čas jablíčkové vůně Vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy. U starších dětí upevňování vztahů ve třídě, znovu adaptace na provoz MŠ, pravidla chování ve třídě. Přivítat všechny děti MŠ, např. maňáskovým divadlem a připravit jim radostný vstup do mateřské školy Pomoc dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí Vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem Rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat Vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije Osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředí 3

4 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, materiálem jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, apod. poslech čtených pohádek a příběhů, prohlížení knih spontánní hra, činnosti zajišťující spokojenost a radost běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým aktivity podporující sbližování dětí hry, při nichž se dítě učí respektovat druhého činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití aktivity vhodné na přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ poznávání přírodního okolí, sledování změn v přírodě hudební hádanky, zpěv píseniček - zvládnout základní pohybové dovednosti vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem zvládnout sebeobsluhu pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno soustředit se na činnost a udržet pozornost postupovat podle pokynů odloučit se na určitou dobu od rodičů navazovat kontakt s dospělými začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy orientovat se bezpečně ve známém prostředí Tematický celek - říjen Podzimní čarování Co přináší podzim Tajemství zahrady, lesa, pole a života v nich Co se děje kolem nás Barvy podzimu Podporovat dětská přátelství Rozvíjet řečové schopnosti jazykové dovednosti receptivní i produktivní. Využívat k tomu vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu Zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému Rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii Osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody 4

5 Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody Osvojovat si jednoduché poznatky o světě, životě a přírodě lokomoční pohybové činnosti /chůze, běh, skoky, lezení/ činnosti relaxační a odpočinkové přednes, recitace, dramatizace, zpěv spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem cvičení v projevu citů, v sebekontrole a v sebeovládání hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti, k ochotě půjčit hračku, střídat se, pomoci mu každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů spoluvytváření pravidel soužití ve třídě praktické činnosti, kde se dítě seznamuje s různými přírodními materiály zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, sportovním náčiním, hudebními nástroji naučit se zpaměti krátké texty přirozeně komunikovat s druhým dítětem porozumět náladám druhých zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, s knížkami zvládat požadavky na dítě kladené Tematický celek - listopad Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad Co vyčaruje vítr a déšť Na svatého Martina, kouří se nám z komína Moje tělo a zdraví Když kamarád stůně Dílčí cíle Rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální, kultivovaný projev Posilovat přirozené poznávací city / zvídavost, radost, zájem / Rozvíjet schopnost vyjádřit pocity, dojmy a prožitky Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví Vytvářet zdravé životní návyky a postoje Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí zdravotně zaměřené činnosti protahovací, uvolňovací, dechová relaxační 5

6 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí činnosti směřující k prevenci úrazů, nemoci artikulační, řečové, sluchové hry, hry se slovy, hádanky smyslové hry, cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti, sebeovládání četba, vyprávění, poslech pohádek přibližovat dítěti pravidla ohleduplnost, spolupráce pozorování prostředí a života v něm, vycházky do okolí zachovávat správné držení těla vnímat pomocí všech smyslů pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce vést rozhovor, naslouchat druhým poznat některá písmena i číslice, poznat napsané své jméno vědomě využívat všech smyslů vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci používat radost ze zvládnutého, těšit se z hezkých zážitků, z přírodních krás chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu domluvit se na společném řešení s dětmi i dospělými chovat se zdvořile uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat Záměrem tohoto bloku je navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na společný pobyt dětí v MŠ, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy mezi sebou navzájem, poznávat kamarády. Osvojit si jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách, objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Sledovat charakteristické rysy podzimního období, péče o své okolí. Rozvíjet pracovní zručnost s různým přírodním materiálem. Vnímání krás podzimních barev, seznamovat se se změnami počasí. Vytvářet si životní postoje prospívající zdraví, osvojovat si poznatky o svém těle. II. BÍLÁ ZIMA Hlavní cíle: Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu Motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení Zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe, systematicky rozvíjet řeč dítěte Tematický celek - prosinec: Těšíme se na Ježíška Adventní čas začíná Proč čert nikdy nespí a jak je to s Mikulášem Vánoce, Vánoce přicházejí 6

7 Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček Rozvoj užívání všech smyslů Rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí Podporovat a posilovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem Rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické Rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární Osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k spoluutváření zdravého a bezpečného prostředí činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí přednes, recitace, dramatizace, zpěv hry podporující tvořivost, představivost, fantazii příprava kulturního programu cvičení organizačních dovednost sledování pohádek a příběhů, obohacujících citový život dítěte hry a situace, kde se dítě učí chránit bezpečí své i druhých sledování událostí v obci a účast na akcích ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku sledovat a vyprávět příběh, pohádku vyjadřovat svou představivost v tvořivých činnostech uvědomovat si svou samostatnost, vlastní názory odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná utvořit si představu o pravidlech chování sledovat se zájmem dramatické či hudební představení Tematický celek leden Zima je, zima je, každý se raduje Z pohádky do pohádky Zima, zima, zimička hází bílá peříčka Zimní radovánky Půjdu k zápisu Masopust Rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu Přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu Chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými 7

8 Osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka Vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení Rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě, získání sebevědomí Rozvíjet základní kulturně společenské postoje hudebně pohybové hry a činnosti samostatný slovní projev na určité téma pojmenování vlastností předmětů velikost, barva, materiál hry a činnosti ke cvičení paměti, poznávání písmen, číslic seznamování s matematickými pojmy-číselná řada, geometrické tvary, množství samostatné vystupování, vyjadřování práce s literárními texty, s obrazovým materiálem rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí domluvit se slovy, gesty porozumět slyšenému sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky chápat číselné a matematické pojmy více, méně, stejně chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo,nahoře,.. chápat časové pojmy dnes, včera, ráno, jaro, rok,.. příjemné a nepříjemné citové prožitky, vyjádřit je slovně, výtvarně, pomocí hudby uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému spolupracovat s ostatními uplatňovat společenské chování- zdravit, poprosit, poděkovat přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ Tematický celek - únor: Objevujeme s dětmi svět kolem nás Hádej, hádej, hadači, čím jsem Rok je dlouhý copánek, na konci má korálek Co to syčí, co to houká, mašinka si tiše brouká Kolik je na světě moří, kolik je na světě řek Rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost Upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti Vytvářet základy pro práci s informacemi Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti Vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Osvojit si povědomí o sounáležitost s ostatním světem Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí 8

9 chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo činnosti zaměřené k chápání pojmů a osvojování poznatků- odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem dramatické činnosti napodobování, mimické vyjadřování - úsměv, pláč, hněv činnosti ve dvojicích, ve skupinách hry zaměřené k poznávání společenských rolí dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí tematické hry poučení o nebezpečných situacích- dopr.situace, léky, jedovaté rostliny hry na téma dopravy, praktický nácvik bezpečného chování poznávání ekosystémů louka, les, rybník sladit pohyb s rytmem a hudbou učit se nová slova a aktivně je používat popsat situaci skutečnou, podle obrázku bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování vnímat, že svět má svůj řád, je nekonečně pestrý V tomto bloku se zaměříme na adventní a vánoční čas. Mikuláš jako tradice pro děti plná radosti a zábavy. Seznamovat se s tradicemi vánočních svátků. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás. Vnímat krásu přírody v zimě, poznat Masopust. Získat pocit radostného očekávání vstupu do 1.třídy ZŠ, získat zájem o učení. Vytvářet základní představu o dopravních prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Hledání souvislostí mezi dopravou a životním prostředím. III. PŘIŠLO JARO DO VSI Hlavní cíle: Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání V rozsahu dětských možností přispívat k předání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání Rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů a možností 9

10 Tematický celkem březen : Když se jaro rozjaří, zimě se už nedaří Dvoreček plný zvířátek Když jaro zaťuká U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč Kniha, můj kamarád Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti Rozvíjet mluvený projev dítěte Cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii Upevňovat citové vztahy ke svému okolí Učit se chránit bezpečí své i druhých Osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmout Základní všeobecně uznávané společenské a morální hodnoty Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách Kladení otázek a hledání odpovědí na problémy Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka Vytvářet základy pro práci s informacemi knihy smyslové a psychomotorické hry hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků konkrétní situace s materiálem- třídění, přiřazování činnosti s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné společenské hry nejrůznějšího zaměření aktivity přibližující svět kultury - účast na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadel aktivity zaměřené na orientaci v obci činnosti přispívající k péči o životní prostředí seznamování dětí se sdělovacími prostředky - noviny, knihy, časopisy návštěva knihovny předškoláci běžné způsoby pohybu v různém prostředí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči vyjadřovat samostatně myšlenky, nápady, pocity zaměřovat se na to, co je důležité - vlastnosti předmětů říci,, ne v situacích, které to vyžadují zorganizovat hru být citlivé ve vztahu k lidem, k přírodě i k věcem porozumět vyjádření emocí a nálad uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého vyjadřovat své představy pomocí výtvarných dovedností - 10

11 kreslit, modelovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí čistota, chránit živé tvory ohleduplné zacházení s knihou Tematický celkem duben : Od sluníčka přišla zpráva: Je tu jaro, sláva, sláva Jaro v trávě Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček Velikonoce, tradice a zvyky Kdo žije u potoků, řek a rybníků Rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce Rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti Rozvíjet kultivovaný projev Posilovat radost z objevovaného, probouzet zvídavost dítěte Získávat schopnost řídit své chování vůlí Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí Upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Rozvíjet přizpůsobivost ve vztahu k druhému konstruktivní a grafické činnosti komentování zážitků, vyřizování vzkazů řešení problémů, hledání různých možností hraní rolí, dramatické činnosti, zpěv písniček, hudebně pohybové hry s tancem, využívání Orffových nástrojů hra na tělo mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde hledat pomoc formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat uvědomovat si své možnosti být citlivé k živým bytostem, k přírodě a věcem dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na veřejnosti odmítat společensky nežádoucí chování-lež, nespravedlnost všímat si změn a dění v nejbližším okolí všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně V rámci tohoto bloku si budeme všímat nového života v přírodě, lidových tradic a zvyků, upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, seznamovat se se světem rostlin. Hledat odpovědi na otázky týkající se živých tvorů, vztah člověka k nim. Objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem. 11

12 IV. LÉTO, LÉTO CO NÁM PŘINÁŠÍŚ? Hlavní cíle: Poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými, Péče o druhé a pohled na jiné hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi Tematický celek - květen: Světem letí novina, že prý květen začíná Moje maminka je nejkrásnější Moje maminka má svátek Moje rodina Jak je barevná kvetoucí příroda Děti, pozor červená Osvojovat si poznatky o pohybových činnostech Rozvíjet jazykové dovednosti - výslovnost, přednes Rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity Vytvářet citové vztahy k rodině Budovat estetický vztah k životu, připravit slavnost pro maminku Rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, lidmi, se společností činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí, vytváření zdravých životních návyků společné diskuse, rozhovory, vyprávění zážitků, příběhů činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů hry na téma rodiny a přátelství poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé od sebe liší funkce rodiny, členové a vztahy mezi nimi praktické užívání hraček, předmětů a pomůcek hry na dopravu s dopravní tématikou zvládat jednoduchou obsluhu a praktické úkony poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma ovládat svoje city, přizpůsobit jim své chování vnímat, co druhý potřebuje pochopit, že každý má ve společnosti svou roli mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka 12

13 Tematický celek - červen: Co už umíme Děti celého světa užíváme sluníčka Jak je krásně na světě Naše Modrá planeta Hurá na prázdniny Osvojit si relativní citovou samostatnost Ochraňovat osobní soukromí Rozvoj a užívání všech smyslů Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností Rozvíjet obratnost a odvahu a dětí, procvičovat sportovní chůzi, orientaci v prostoru a zdolávání a překonávání překážek Rozvíjet kolektivní vztahy dětí při společenských činnostech, Uspokojovat potřeby dětí a jejich přání při různých činnostech hudební a hudebně pohybové činnosti činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen pozorování přírodních jevů v okolí dítěte zkoumání vlastností předmětů orientace v prostoru výlety do okolí uvědomování si vztahů mezi lidmi společné hry, skupinové aktivity kladení otázek a hledání odpovědí otužovat děti vodou, sluncem a vzduchem komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv samostatný slovní projev na určité téma, užívání gest vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví třídit soubory předmětů podle určitého pravidla respektovat vyjasněná a pochopená pravidla dělit se s ostatními dětmi o hračky, pomůcky, pamlsky chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi prohlubovat a rozšiřovat poznatky dětí o letním období prožívat radost ze zvládnutého a poznaného uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky prožívat a projevovat to, co cítí, zachytit a vyjádřit své prožitky zachytit a vyjádřit své prožitky 13

14 spolupracovat s ostatními Vztah k rodině, strukturu rodiny. Správné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí. Samostatně se výtvarně vyjadřovat, dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu, rozvíjet všechny smysly. Rozvíjet povědomí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi a získat povědomí o přátelství a toleranci lidí všech barev pleti (multikulturní výchova). Kompletní znění Školního vzdělávacího programu je k dispozici ve třídách, včetně příloh. V Praze dne Mgr. Martina Strašáková ředitelka školy 14

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň, speciální pedagog: Mgr. Eva Junová Třídní učitelka: Ivana Matějková Obsah strana

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

1. Organizace vzdělávání

1. Organizace vzdělávání 1. Organizace vzdělávání Vzdělávání dětí probíhá v jedné třídě. I. třída: věk 3 6 let učitelky: Jaroslava Zbořilová vedoucí učitelka Monika Jachová - učitelka Denní program: Výuka v MŠ probíhá podle školního

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Zámecká. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Zámecká Rosice okres Brno venkov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Se sluníčkem si hrajeme, zpíváme, kreslíme, cvičíme.. Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více