Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění."

Transkript

1 PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. manželé Janíkovi HLAVNÍ CÍL: 1. Naučit děti rozhodovat se se znalostí problému pro zdravější alternativu. 2. Vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, vypěstovat v nich žebříček hodnot, kde zdraví stojí na jednom z prvních míst. 3. Spolupracovat na mezinárodním projektu Zdravý životní styl, jehož iniciátorem je katedra Antropologie PF UP v Olomouci. 4. Zařadit školní projekt Dny zdraví pro 1. i 2. stupeň základní školy. 5. Vychovávat žáky k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování. V tomto roce se zaměříme především na pravidla slušného chování, kamarádství, spolupráci a toleranci. Žáci ročníku budou postupně plnit různé aktivity v rámci projektu Za kouzelným klíčem. Průvodními znaky zdraví jsou: pozitivní myšlení, radost ze života, duševní pohoda, vyrovnanost, pocit bezpečí, schopnost překonávat překážky, učit se z vlastních chyb, vyrovnávat se se stresy, absence nemocí, fyzická aktivita, tvořivost, nezávislost na návykových látkách, pocit životní rovnováhy, schopnost relaxace, existence životních cílů a vytrvalost v jejich realizaci.

2 1. Seznámení ředitele školy s programem Seznámit ředitele školy s hlavními úkoly programu. leden Seznámení kolegů s filozofií programu Seznámit se základními body plánu a zaangažovat je do jeho realizace leden 2012 Zajistit průběžnou spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli a mezipředmětovou spolupráci. 3. Uspořádat aktivity pro rodiče Informovat výbor SRPŠ a Školskou radu a získat jejich podporu a pomoc. leden 2012 září 2012, Na třídních schůzkách a při osobních pohovorech s rodiči informovat o záměrech a způsobech realizace programu. Prostřednictvím Senického zpravodaje seznamovat rodiče se základními pojmy tématu prevence rizikového chování u žáků. březen, květen, červen, listopad Připravit tematické listy pro rodiče žáků devátých tříd. květen Spolupracovat s ostatními odborníky Při realizaci programu a řešení problémů spolupracovat s PPP Olomouc, s nízkoprahovými zařízeními, lékaři, oddělením péče o rodinu, sociálními kurátory, městskou policií. 5. Spolupráce se státní a místní samosprávou Spolupracovat s Obecním úřadem v Senici na Hané, Úřadem práce v Olomouci a Krajským úřadem v Olomouci. 6. Propagace K propagaci využívat zejména školní časopis, školní rozhlas, vebové stránky školy, regionální tisk, zpravodaj obce Senice na Hané a Zpravodaj Olomouckého kraje.

3 7. Aktivity pro žáky Priority pro jednotlivé ročníky ročník Výchova ke zdravému životnímu stylu a základy etické a právní výchovy Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve škole Včasné odhalování specifických poruch učení či jiných postižení ročník Výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj etického a právního vědomí, občanských postojů Všestranný rozvoj osobnosti žáka, vyloučení rizik V problémových třídách aplikace metod aktivního sociálního učení Klást zvýšený důraz na spolupráci s rodiči Nabídka volnočasových aktivit ročník Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních Vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování Pozornost rizikovým skupinám žáků Spolupráce školy při využívání volného času dětí, mimoškolní výchova Důvěryhodné a dostupné poradenství Zvýšený důraz na spolupráci s rodiči Nabídka volnočasových aktivit Systematická profesní příprava

4 TEMATICKÉ BLOKY Leden únor Osobní bezpečí, problémy šikany. Tvorba plakátů na téma šikana Lektoři: koordinátorka, učitelé výchovy ke zdraví a Ov, vychovatelka ŠD, třídní učitelé Zdravá výživa, alternativní směry, stravovací a pitný režim. Soutěž Týdny zdravé výživy pro ročník První stupeň základní školy bude toto téma zpracovávat výtvarně. - rozhlasové relace, úkoly na nástěnce, zhodnocení, vyhlášení vítězů - termín poslední dva týdny v únoru. Zodpovídá: L. Neckářová Výchova k toleranci a podporování spolupráce. Březen - duben Nácvik efektivní komunikace, odmítnutí drogy, návrhů neznámých lidí. Bezpečnost v dopravě jak se podílí drogy na nehodovosti a úrazech v dopravě, rizikové chování. Využití nabídky prožitkových programů Sdružení D Abraka Muzika pořad pro žáky 1. a 2. stupně naší školy Lektoři: koordinátorka, uč. Vz, Ov, tř. učitelé Soutěž ve znalosti dopravních předpisů a dovedností v jízdě na kole Třídní kola /uč. Tv, Ov/ - březen Školní kolo /p.uč. Kubová/ duben pobyt žáků v cizím prostředí dodržování pravidel bezpečného pohybu, nácvik komunikace s cizími lidmi. Společná akce s dětmi a jejich rodiči. Květen červen Prevence zneužívání návykových látek, volný čas dětí. Ochrana životního prostředí.

5 Lektoři: koordinátorka, vedoucí kroužků, učitelé chemie, přírodopisu, zdravotní výchovy, tř. učitelé, lektoři Sluňákova, rodiče. Květen beseda s kurátory (6. 9. ročník, L. Neckářová) Červen společná akce s rodiči (L. Neckářová, vedení školy, výbor SRPŠ) Předání tematických listů žákům 9. třídy posílení schopnosti čelit tlaku k užívání návykových látek zvýšeným sebevědomím, nácvik schopnosti obstát v kolektivu a řešit problémy sociálně přiměřeným způsobem. Září - říjen Rozvoj osobnosti, handicapovaní členové společnosti. Zájmová činnost. Během září a října třídní učitelé vypracují přehled zájmové činnosti ve třídě. Vytipují žáky, se kterými je nutno dále pracovat. Beseda s Policií ČR - říjen /žáci 3., 6. tř. a 9. ročníku V rámci projektu Sdružení D uskutečnit pro žáky šesté třídy poznávací dopoledne společné vytvoření pravidel soužití ve třídě, výchova k toleranci, podporování spolupráce, nácvik komunikačních a sociálních dovedností, umět vyjádřit své potřeby, emoce a dovednosti. Listopad prosinec Základy duševní a tělesné hygieny, režim dne, ochrana zdraví, nemoci, péče o nemocného. Lektoři: koordinátorka, třídní učitelé, učitelé Vz, Ov, vych. ŠD Informace Státního zdravotního ústavu /jak postupovat při krvavém poranění pohozenou infekční jehlou/, prevence pohlavních onemocnění, infekce virem HIV. Spolupráce s Centrem veřejného zdraví, Ovesná 283/3 Olomouc přednáška k tematu měsíce po domluvě pro žáky 1. i 2. stupně. Náměty pro tř.hodiny: správné rozvržení činností během dne, ochrana zdraví, boj proti kouření a pití alkoholu.

6 8. Konzultační hodiny, nástěnka, schránka na dotazy Konzultaci je možno dohodnout soukromě s koordinátorkou na jakýkoliv termín. 3x týdně od 13:30 13:50 v klubovně školy mohou žáci přijít se svými dotazy a problémy. Nástěnka s tématem měsíce je umístěna v přízemí školy. Žáci se mohou seznámit podrobněji s tématem měsíce, nabízí jim možnosti na využití volného času, vede je k přemýšlení nad různými problémy dospívání. Uvádí přehled nejdůležitějších telefonních čísel a poraden. Schránka na dotazy je umístěna v přízemí. Je nadepsána SCHRÁNKA NADĚJE. Své dotazy žáci mohou posílat na 9. Knihovna, videotéka, propagační materiál Knihovnička, propagační materiály i videokazety jsou umístěny ve skříni ve sborovně školy. Je doplňována zejména materiály ze seminářů, časopisů a pořadů televize. V klubovně jsou žákům volně přístupné publikace a propagační materiály státních i nestátních organizací. Koordinátorka bude shromažďovat informace o institucích a organizacích, které v oblasti protidrogové prevence a sociálně patologických jevů působí v Olomouckém kraji. Ve spolupráci s učiteli výchovy ke zdraví, výtvarné výchovy a ostatními vyučujícími budou žáci prezentovat své projekty v prostorách školy. Součástí plánu jsou náměty pro práci třídních učitelů v třídnických hodinách na téma šikana a boj proti ní. Vypracovala: Mgr. Lenka Neckářová

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů

Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Základní škola Brandýs n. L. St. Boleslav, Palachova 337, okres Praha - východ Minimální preventivní program Prevence sociálně neţádoucích jevů Školní rok 2012/2013 Leden 2013 Zpracovala: Mgr. Lenka Konrádová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015

PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 PLÁN AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 2015 v rámci Minimálního preventivního programu v oblasti rizikového chování Motto: Společně za zdravým způsobem života ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou,příspěvková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2014/2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Čj: /2014 V Králíkách 2. září 2014

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2007/2008 a 2008/2009 Zpracovaly: Mgr. Krista Fremlová, metodik prevence, e-mail: fremlova@seznam.cz

Více