Slovník pojmů nejčastěji používaných ve speciální pedagogické práci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovník pojmů nejčastěji používaných ve speciální pedagogické práci"

Transkript

1 Slovník pojmů nejčastěji používaných ve speciální pedagogické práci březen 2008

2 Úvod Slovníček vznikl jako jeden z výstupů kabinetu Speciální pedagogiky v projektu Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama Střediska služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Jeho autorkami jsou Mgr. Jitka Čechová ze ZŠ Lanžhot a Bc. Dana Stočesová z MŠ, ZŠ a PŠ Břeclav. Aby bylo ve slovníčku zachyceno co nejvíce výrazů, je doplněn dalšími výrazy od PaedDr. Lady Márkusové z MŠ, ZŠ a SŠ pro zrakově postižené (Kamenomlýnská, Brno) a PaedDr. Jany Kučerové a Mgr. Bronislavy Paličkové z MŠ a ZŠ pro tělesně postižené (Kociánka, Brno). Slovníček má pomoci celé pedagogické veřejnosti orientovat se v nejrůznějších odborných pojmech, týkajících se speciální pedagogické práce. Mgr. Ludmila Ratajská, garant metodického kabinetu Speciální pedagogika

3 A abázie neschopnost chodit aberace - odchylka, úchylka abladace sítnice odchlípení sítnice abúzus - psychický a somatický stav způsobený návykem nadměrného požívání chemických látek ADHD - porucha pozornosti s hyperaktivitou, zahrnuje celou řadu vývojových odchylek, který byl dříve diagnostikován jako LMD - porucha psychického vývoje, která se projevuje u dětí s podprůměrným, průměrným i nadprůměrným intelektem afakie stav oka bez čočky, většinou po operaci zákalu či úrazu afázie částečná nebo úplná ztráta nabyté schopnosti řeči způsobená orgánovými změnami v mozku na dominantní hemisféře; spojená často s narušením abstraktního myšlení afonie - ztráta hlasu (při zánětu hlasivek nebo hrtanu), při níž nemocný jen šeptá agramatismus porucha schopnosti vyjadřovat se gramaticky správně achloropsie slepota pro vnímání zelené barvy achromazie vrozená úplná barvoslepost, je zachováno pouze černobílé vidění achondroplazie - porucha růstu kloubní chrupavky akomodace schopnost oka přizpůsobit se vidění na různou vzdálenost, jde o schopnost změny optické lomivosti čočky jejím zploštěním nebo vyklenutím albinismus chybění pigmentu v těle nebo oku, jedinci jsou citliví na světlo alexie porucha schopnosti číst způsobená poškozením určité oblasti mozkové kůry amauróza úplná nebo částečná slepota ambidextr - schopnost používat obě ruce stejně obratně amblyopie tupozrakost, porucha zrakové ostrosti většinou na 1 oku amélie - vrozené nevyvinutí končetin, popř. jiných částí těla ametropie vada refrakce oka, světelné paprsky se sbíhají mimo sítnici amotio retinae odchlípení sítnice anamnéza soubor údajů o zdravotním stavu pacienta před vlastní chorobou, o jeho životě, jakož i rodinném prostředí, o chorobách předků, sourozenců apod.; předchorobí anatrie poškozená až nesrozumitelná výslovnost aniridie vrozený defekt či chybění oční duhovky anizokorie nestejná velikost zornic anizometropie rozdílná refrakce obou očí anoftalmie chybění oka buď vrozené či po operaci anomálie odchylka, nepravidelnost, výjimečnost anomaloskop přístroj na zjišťování barvocitu apalický syndrom - stav bdělého bezvědomí, ztráta všech funkcí velkého mozku (zkušenosti, podmíněné reflexy) apnoe - krátkodobá, dočasná zástava dechu apraxie - částečná nebo úplná ztráta naučených a vžitých pohybových stereotypů artefakie stav oka s implantovanou umělou čočkou artikulace - vytváření hlásek pohyby mluvidel při mluvení, článkování, vyslovování hlásek asfyxie - nedostatek dýchání, dušení z nedostatku vzduchu astenie - celková tělesná slabost, slabší nervová či duševní konstituce, nedostatek vitality astenopie chabozrakost, objevuje se při zrakové únavě (bolesti hlavy, pálení očí) astigmatismus vada lomivosti oka způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky atetóza pomalé vlnité mimovolní pohyby atrofie zmenšení normálně vyvinutého orgánu nebo jeho části

4 atrofie očního nervu degenerace (odumírání) očního nervu atrofie svalová degenerace svalových vláken atrofie míšní svalová degenerace míšních buněk, končetiny jsou nápadně hypotonické, svalstvo atrofické audiologie obor medicíny zabývající se zkoumáním normálního i porušeného sluchu audiometr přístroj pro vyšetřování sluchu audiometrie vyšetřování funkčních vlastností sluchového ústrojí člověka, určování sluchového prahu pomocí audiometru autismus - porucha mentálního vývoje, neschopnost vzájemné společenské interakce a komunikace, vrozená porucha některých mozkových funkcí doprovázena specifickým chováním B balbuties porucha řeči, koktavost Basedova choroba patologické zvýšení funkce štítné žlázy projevující se v emoční labilitě a v přetrvávajícím vnitřním nepokoji barvocit schopnost oka vidět a rozlišovat barvy barvoslepost porucha schopnosti rozeznávat barvy Beckerova svalová dystrofie - je to lehčí forma Duchennovy svalové dystrofie BERA - objektivní audiometrie, která vyhodnocuje počítačem elektrické odezvy v mozku (obvykle ve spánku) na vnímaný zvuk bifokální dvojohniskové optické brýle, horní část je určena k vidění do dálky, spodní na blízko bilaterální - oboustranný, týkající se pravé i levé strany bilingvismus - dvojjazyčnost, aktivní užívání dvou jazyků binokulární vidění vidění oběma očima zároveň blefarofimóza zkrácení oční štěrbiny v horizontální poloze blefarospasmus křečovité sevření očních víček při zánětech, světloplachosti bradypsychismus ztráta schopnosti logicky uvažovat Braillovo písmo slepecké písmo pro nevidomé breptavost - odchylka plynulosti mluvy, překotné tempo řeči brýle dalekohledové speciální brýle opatřené v místě skel dalekohledy C canisterapie terapie prostřednictvím psa citová labilita - nevyrovnanost, nestálost, rozkolísanost citů cornea - rohovka cyanóza modrofialové zabarvení sliznice a kůže cylindr cylindrické sklo, používá se při korigování astigmatismu curiculum označení pro obsah a časovou posloupnost vzdělávání ve škole Č čočka část oka, kterou procházejí světelné paprsky, má schopnost akomodace čočka kontaktní korekční pomůcka nahrazující dioptrické brýle D daktyl prstová abeceda dalekozrakost vada lomivosti oka, špatné vidění na blízko daltonismus porucha v rozlišování nebo vnímání barev

5 defekt poškození, porucha, vada degenerace chorobné změny buněk, tkání a orgánů degenerace sítnice pigmentová chorobné změny na sítnici, doprovází je nízká ostrost zraku, zúžení zorného pole apod. delikvence - obecné označení pro činnost porušující zákonné nebo jiné formy chování, protispolečenské chování demence - soubor příznaků, kdy dochází ke snížení intelektových schopností v důsledku degenerativních změn v mozkové tkáni depistáž vyhledávání postižených, narušených či ohrožených osob v populaci deprivace - strádání z dlouhodobého nedostatku diagnóza výsledek diagnostiky dioptrie jednotka lomivosti čoček u optických skel diplopie dvojité vidění disimulace zastírání chorobných příznaků (somatických, psychických) divergentní rozbíhavý DKK dolní končetiny DK dolní končetina DMO (poliomyelitis) dětská mozková obrna, někdy nazývaná Heine-Mediniova nemoc porucha centrální regulace hybnosti na základě poškození mozku v době ( pre-, peri-, postnatální) - kvadruparetická forma - narušena je senzomotorika všech čtyř končetin i hlavy - diparetická forma - poškození v oblasti dolních končetin - hemiparetická forma - postižení poloviny těla v horizontálním směru, kdy horní končetina je postižena více než dolní Downova choroba vrozené organické poškození mozku na základě trisómie 21. chromozómu, nejčastěji defekt intelektu Duchennova svalová dystrofie vede k postupnému rozpadu celého svalstva dys- - předpona s významem zeslabený, vadný, porušený dysakuze, dysakuzie porucha ve vnímání zvuků, kdy vjem neodpovídá podnětu dysartie vývojová porucha výslovnosti, hláskování řeči dysfemie neschopnost plynule vyslovovat a mluvit, vada řeči, koktavost dysfonie porucha hlasu způsobená hlasovým přetížením dysfunkce narušená nebo odchylná činnost některého orgánu, narušení vzájemné souhry psychických i organických funkcí dysgeneze porušený nebo vadný vývoj některého orgánu, jeho části nebo částí těla dysglosie porucha výslovnosti provázející orgánové změny na mluvidlech dysgnózie vývojová porucha schopnosti spojovat vnímané vjemy s jinými, popř. s představami: zraková, sluchová, slovní dysgnózie dysgrafie vývojová porucha psaní, schopnosti napodobit tvary písmen dysgramatismus neschopnost vyjadřovat se gramaticky správně dyskalkulie porucha matematických schopností bez snížení obecných rozumových schopností dyskineze nepotlačitelné mimovolní pohyby, které narušují hybnost dyslálie porucha, vada výslovnosti, neschopnost (dětí) tvořit správně některé hlásky, patlavost dyslexie vývojová porucha čtení dysmelie - vrozený nedokonalý vývoj končetin nebo jiných částí těla dysortografie vývojová porucha projevující se neschopností naučit se správně pravopisu, zpravidla spojená s dyslexií

6 dysprozódie nápadně odchylné užívání modulačních složek mluvy (zpěvavá mluva, popř. při hovoru tvoření nesmyslných rýmů apod.) dystrofie svalová mizení svaloviny degenerativním rozpadem, kdy svalovina je nahrazována vazivem a tukovou tkání dysrytmie porucha pravidelné činnosti některého orgánu, průběhu pohybu nebo mluvního projevu dystrofie vývojová porucha svalového systému E echolálie chorobně automatické opakování slov eklampsie těhotenské toxikózy ektopie vrozené posunutí orgánu, např. čočky empirie zkušenost Mozková embolie (embolia cerebri) emboloartrie znetvoření slov mimovolným vsunováním nesprávných hlásek embolofrazie porucha řeči vzniklá vsouváním různých hlásek nebo slov nepatřících do příslušného slova nebo věty emetropie správný poměr mezi lomivostí optického prostředí a optickou osou oka, paprsky se sbíhají na sítnici encephalitis - zánět mozku enkopréze neschopnost dítěte udržet stolici, znečišťování se enoftalmus oko vpadlé do očnice, oční štěrbina je zúžena enuklace oka vynětí oční koule z očnice enurésa - pomočování, neschopnost udržet moč epistaxa krvácení do mozku ergoterapie léčba prací esotropie sbíhavé šilhání etiologie - původ etopat jednotlivec, který má evidentní poruchy v mravní složce osobnosti projevující se poruchami chování eufonie 1. nauka o správné hlasové a mluvní technice, 2. využívání zvukových kvalit hlásek v básnickém jazyce, eufonický - libozvučný exoftalmus vytlačení oka před okraj očnice exotropie rozbíhavé šilhání F fibropazie retrolentální onemocnění oka u nedonošených dětí, způsobené nesprávným přísunem kyslíku v inkubátoru fisura štěrbina, trhlina, rozštěp, fisura čelisti fobie 1. chorobný strach před někým nebo před něčím anebo před určitou činností, 2. nenávist, odpor k něčemu, k někomu -fobie ve složených slovech druhá část s významem nenávist, úzkost, strach fokomélie - končetiny ve tvaru ploutve nasedající rovnou na ramena fokus - ložisko, ohnisko fonace tvoření hlasu v hrtanu, jímž prochází proud vzduchem z plic, vydávání hlasu fonastenie hlasová porucha zpravidla neurotického původu postihující hlavně herce, zpěváky apod. foném hláska s významotvornou rozlišovací funkcí, základní fonologická jednotka fonémika nauka o hláskách, fonémech fonetik odborník ve fonetice

7 fonetika vědní obor zabývající se zvukovou stránkou lidské řeči, zkoumající artikulační, akustickou a percepční povahu zvukových prvků, fonetický zvukový foniatr odborník ve foniatrii foniatrie lékařský obor zabývající se fyziologií a patologií hlasu, řeči a sluchu a léčbou jejich poruch fonický hláskový, zvukový fonismus vnímání zvuku bez skutečného podnětu na akustické smyslové orgány, sluchový klam fonolog odborník ve fonologii fonologie vědní obor zabývající se zkoumáním soustavy a funkce zvukových prostředků jazyka mající za základní jednotku foném fonovat vydávat, vydat zvuk, hlas, artikulovat, vyslovovat, vyslovit hlásku fotofobie - světloplachost fotopické vidění vidění za dne (barevné vidění) frenulum linguae - jazyková uzdička Friedreichova heredoataxie - degenerativní onemocnění míchy, kdy dochází k rozpadu fyziologický normální, přirozený G gamacismus chybná výslovnost hlásky G (řecky gama) gibbus hrb, který vzniká při asymetriích páteře glaukom zelený zákal oka, projevuje se zvýšením vnitroočního tlaku grafém základní jednotka písemné podoby jazyka, písemný znak (nejčastěji písmeno) grafický týkající se písma H haptika hmatové vnímání u nevidomých hemeralopie šeroslepost, snížené vidění za šera hemianopsie porušení zorného pole (výpadek) hemihypogeneza - zkrácení např. jedné poloviny těla heteroforie porucha rovnovážného postavení očí hipoterapie terapie prostřednictvím koně HKK horní končetiny HK horní končetina hordeolum ječné zrno hospitalismus negativní vliv na os. dítěte dlouhodobě hospitalizovaného v nemocničním zařízení nebo v zařízení podobného typu hydrocefalus - jde o nahromadění mozkomíšního moku ve schránce lební hydroftalmus výrazně zvětšené oko při vrozeném glaukomu hygiena zraku soubor zdravotnických zásad na ochranu správné funkce zraku hypakusie nedoslýchavost, patologicky snížený práh vnímání zvukových podnětů hyperkyfóza - hrudní hyperkyfóza jsou tzv. kulatá záda, kdy je zvětšené vyklenutí hrudní hyperlordóza - nadměrné prohnutí bederní páteře hypermetropie dalekozrakost hypertrofie zvětšení některého orgánu nebo jeho části hypoglykémie - pokles hladiny cukru (glukózy) pod hodnoty snášené mozkovými buňkami hypoplazie svalová vrozené nedostatečné vytvoření některých svalů hypotonie - snížené napětí svalových vláken hypoxie mozková - nedokysličení mozku páteře

8 CH chiasma křížení očních nervů chondrodystrofie - vrozená porucha osifikace kostí, disproporcionální postava s krátkými končetinami chorea porucha centrální nervové soustavy charakterizovaná bezúčelnými pohyby, pohyby jsou rychlé a trhavé chorea minor porucha motoriky I ictus apoplecticus cerebri - krvácení do mozku imobita nehybnost indiferentní nevšímavý, lhostejný indolence necitlivost na bolest inkompatibilita - neslučitelnost iris duhovka iritis zánět duhovky iridoctomie operativní odstranění části duhovky K kapacismus vadná výslovnost hlásky K (řecky kappa) katarakta šedý zákal kauzalita - příčinnost keratitis zánět rohovky keratoplastika náhrada zakalené části rohovky kolobom vrozený rozštěp duhovky, čočky, sítnice nebo zrak. nervu Klippelův Feilův syndrom vrozená deformita krčních obratlů, tzv. žabí krk komoce - nejlehčí forma úrazového poškození mozku - přechodná funkční porucha komprese - stlačení mozku konfabulace nepravé lži, dítě kombinuje reálné vzpomínky s fantazijními představami konjunktivitida zánět spojivky kontuze mozku - zhmoždění kontuze oka zhmoždění oka tlakem, úderem korekce náprava kortikální postižení zraku centrální porucha způsobená poruchou funkce mozku kraniostenoza - jedná se deformitu lebky z předčasného srůstu lebečních švů kraniotomie - operativní otevření lebky krátkozrakost - vada lomivosti oka, špatné vidění do dálky L lambdacismus - porucha výslovnost hlásky L (řecky lambda) latentní skrytý (např. strabismus) lehká mozková dysfunkce (LMD) souborné označení psychických poruch způsobených poškozením mozkové tkáně (MMD - minimální mozková dysfunkce) LDE - lehká dětská encefalopatie nedostatek pozornosti s hyperaktivitou lensektomie odstranění čočky leukom hustá bílá jizva na rohovce logofobie neurotický strach před vlastním mluvním projevem logoneuróza porucha řeči nervového původu

9 logopatie porucha řeči, zvláště její výrazové a vnitřní stránky lokátor pro nevidomé přístroj informující o rozmístění předmětů v prostoru Lormova abeceda dotyková abeceda pro hluchoslepé, dotek na bříška prstů znamená písmeno lux jednotka osvětlení luxace čočky uvolnění čočky ze závěsného aparátu a její přemístění luxace kyčelního kloubu - úplné vykloubení luxmetr přístroj na měření osvětlení M makrografie psaní abnormálně velkých písmen makropsie porucha vidění, jedinec vidí předměty větší, než jsou ve skutečnosti makula lutea žlutá skvrna na sítnici makula cornea zákal rohovky malformace - vrozená vývojová úchylka tvaru meniérova nemoc postižení vnitřního ucha projevující se šelestmi v uchu, nedoslýchavostí a závratěmi meningitida zápal mozkových blan meningokéla - rozštěp páteře a míšních plen meningomyelokéla - rozštěp páteře, plen a míchy metateze prohození hlásek nebo řidčeji slabik ve slově (např. žlíce místo lžíce, verlyba místo velryba apod.) mikrocefalus - jedná se o abnormálně malou hlavu mikroftalmus malá velikost oční koule mikrografie psaní abnormálně malými písmeny mikropsie - porucha vidění, jedinec vidí předměty menší, než jsou ve skutečnosti miotika preparáty zužující zornice mitrální atrézie - vrozená komplexní srdeční vada mogilálie porucha výslovnosti, při níž dítě vynechává hlásku, kterou nedokáže vyslovit, forma dyslalie monochromatopsie barvoslepost, neschopnost rozeznávat barvy monokulární vidění jedním okem motorika hybnost mutismus psychicky podmíněná němota při normálním stavu mluvidel a bez organického postižení centrální nervové soustavy (např. po silném rozrušení, leknutí apod.), získaná neurotická nemluvnost mydriáza nápadně rozšířené zornice mydriatika preparáty rozšiřující zornice myoklonie - krátké, rychlé křečové záškuby svalů, svalových skupin myopatie - poškození svalového vlákna myopie krátkozrakost myotubulární myopatie - svalová slabost N nanismus - neúměrně malý tělesný vzrůst nazála nosová hláska, při artikulaci nazálních nosových - hlásek (n,ň) prochází výdechový proud nosní dutinou negativismus - porucha chování, vzdorovitost (3. 4. rok, puberta) nonverbální komunikace mimoslovní styk nykalopie denní slepota, snížené vidění za světla, lepší za šera

10 nystagmus kmitavé záškuby očí O oftalmologie oční lékařství okluze - zakrytí oka (klapka) optotyp tabulky ke zjišťování zrakové ostrosti orální řeč zvuková, artikulovaná řeč orto- - ve složených slovech první část s významem rovný, přímý nebo správný ortoepie nauka o spisovné výslovnosti, spisovná výslovnost ortofonie nauka o správné výslovnosti hlásek, správné vyslovování hlásek ortoptika náprava binokulárních funkcí osteopsathyrosis patologická lomivost kostí P palatolalie těžká porucha řeči provázená huhňavostí (při rozštěpu patra) paralalie nesprávná výslovnost, kdy je správná hláska nahrazována jinou (obtížná hláska je nahrazována hláskou snazší), forma dyslalie paréza (částečná obrna) porucha nervového systému patologický chorobný, nezdravý pectus excavatum - vrozená deformita hrudní stěny pectus carinatum - ptačí hrudník pedes plani plochá noha percepce proces vnímání, příjmu textu; percepční schopný vnímání, vnímavý perimetr přístroj na vyšetřování zorného pole oka perinatální období těsně před porodem, během porodu nebo těsně po narození peromelie - zrůdné zakrnění končetin, chybění části paže (předloktí, ruka) Perthesova choroba - jedná se o deformaci, která postihuje hlavici stehenní kosti pes adductus congenitus vrozená deformita nohy, tzv. noha srpovitá pes equinovarus congenitus vrozená deformita nohy, tzv. noha kososvislá pes planovalgus congenitus vrozená deformita nohy, tzv. hákovitá noha Pichtův stroj psací stroj pro nevidomé pro psaní Braillova písma plegie úplná obrna pleoptika léčba tupozrakosti polydaktylie - dědičný výskyt nenormálního počtu prstů, víceprstost postnatální období po narození, zpravidla do 1 roku, do ukončení vývoje hematoencefalitické bariéry, která potom chrání mozek mnohem lépe praktická slepota jsou zachovány zbytky zraku, světlocit, ale v praxi nejdou využít prenatální období před narozením presbyopie vetchozrakost, s přibývajícím věkem se zmenšuje pružnost čočky progenie vývojová anomálie projevující se nadměrným růstem spodní čelisti a jejím vysunutím dopředu prognacie, prognatie vývojová anomálie horní čelisti se střechovitým vykloněním zubů protanopsie neschopnost rozeznat červenou barvu protruze vytlačení očního bulbu vpřed, např. nádorem pseudoafakie náhrada oční čočky umělou ptóza víčka pokles horního víčka pupila - zornice R reaktibilita schopnost reagovat

11 refrakce oka poměr lomivosti optické soustavy oka k anatomické stavbě oka refrakční vady poruchy lomivosti (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) retardace zpomalení, zaostávání, zpoždění (např. vývoje řeči) retence uchování naučeného učiva retina - sítnice retinoblastom zhoubný nádor sítnice oka retinopatie změny na sítnici retrogenie vývojová anomálie projevující se neúplným vývojem dolní čelisti rinofonie porucha tvoření hlasu projevující se patologicky zvýšenou nosovostí a mečivým nádechem rinolálie porucha zvuku řeči projevující se patologicky změněnou nosovostí hlásek, huhňavost rotacismus odchylná, vadná výslovnost hlásky r, ř S salivace - slinění, slinotok, zvýšené vylučování slin Sclerosis cerebrospinalis multiplex - roztroušená skleróza mozkomíšní Senator-Marieova choroba (mozečková heredoataxie) - postupné degenerace mozečku, Schlofferův tumor - nádoru podobný útvar, který vzniká hnisáním a chronickou produktivní sigmatismus vadné vyslovování sykavek (c, s, z, č, š, ž), šišlavost skolióza - jedná se o vychýlení páteře do strany skotom výpadek části zorného pole skryning identifikace nerozpoznaných nemocí nebo defektů použitím testů, zkoušek nebo jiných procedur, které je možné rychle aplikovat slabozrakost snížení zrakové ostrosti obou očí při použití korekce slepecká hůl pomůcka nevidomých pro orientaci v prostoru sniffing vdechování drog v prášku přímo do nosních dírek somnolence porucha vědomí, kdy se dotyčný podobá spícímu, je možné s ním krátce navázat kontakt SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých sopor porucha vědomí, kdy dotyčný reaguje pouze na bolestivé podněty Sotosův syndrom - forma gigantismu spina bifida - rozštěp páteře spotting rychlá orientace v ploše Sprengelova deformita vysunutí lopatky nahoru a současná změna jejího tvaru stafylom ztenšení bělimy nebo rohovky, např. po operaci stereopse prostorové, trojrozměrné vidění strabismus - šilhání světlocit schopnost oka rozeznat světlo a tmu subarachnoidální kvácení krvácení přímo do mozkové tkáně surdomutismus hluchoněmota symptom příznak, projev choroby syndaktylie - vrozená vývojová vada, při které nejsou prsty od sebe odděleny syndrom soubor příznaků (symptomů) charakterizující určité onemocnění syndrom Aspergrův - jako artismus, nevyskytuje se však celková retardace vývoje, IQ má v normě, ale je snížena motorická koordinace T tenze stav úzkosti, nepokoje provázený pocitem svalového napětí tetismus mnohočetná patlavost postihující většinu hlásek tonometr přístroj na měření vnitroočního tlaku zá

12 torticollis abnormální sklon hlavy k jedné straně vlivem anomálií krční páteře nebo vrozeným poškozením svalů tracing sledování linie, trasování trachom chronický infekční zánět spojivky trailing kluzná prstová technika u nevidomých trichiáza zánět víček a spojivek trubicovité vidění výpadek částí zorného pole na periferii tumor cerebri - mozkový nádor tumultus sermonis porucha řeči vyznačující se překotným tempem řeči, breptavost turmon monokulární dalekohledové kukátko pro slabozraké tyflografika reliéfní obrázky pro nevidomé U utilita potřebnost, užitečnost uveitis zánět živnatky oka úzus dohoda, užívání drog (léků) v souladu s oprávněnými zájmy jednotlivce i společnosti V verbální slovní vizus ostrost zraku vodicí linie orientační vodítko pro nevidomé (zeď, obrubník apod.) vývojová anomálie označení pro odchylky od normálního vývoje Z zorné pole část okolního prostoru, který vidíme bez pohnutí oka zvuková kniha zvukový záznam knihy, nahraný na CD, MP3 Literatura: Dvořák, Josef: Logopedický slovník. Žďár nad Sázavou Vajčnerová, Darja: PPP. Břeclav Kolektiv autorů: Defektologický slovník. SPN Krejčířová, Olga a kolektiv: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Esteria. Praha Lechta, Viktor a kol.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Portál. Praha Vágnerová, Marie: Vývojová psychologie. Portál. Praha Moravcová, Dagmar: Zraková terapie slabozrakých a pacientů s nízkým vizem. Triton. Praha Šlapal, Radomír: Vybrané kapitoly z dětské neurologie a speciální pedagogiky. Gutvirth, Jaroslav a kol.: Základy dětského lékařství pro speciální pedagogy. Eis, Emil: Ortopedie pro speciální pedagogy.

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Anatomie a fyziologie v očním lékařství

Anatomie a fyziologie v očním lékařství Anatomie a fyziologie v očním lékařství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Anatomie a fyziologie v očním

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov,Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

A) TYFLOPEDIE charakteristika oboru, předmět, cíl péče.

A) TYFLOPEDIE charakteristika oboru, předmět, cíl péče. 4. DĚTI S POSTIŽENÍM ZRAKU V MŠ A) Tyflopedie charakteristika oboru,předmět, cíl péče. B) Typy a stupně zrakových vad. C) Předškolní výchova dítěte s postižením zraku. D) Rozvoj percepce s důrazem na rozvoj

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ

SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY VY_32_INOVACE_10_12_PŘ VY_32_INOVACE_10_12_PŘ SMYSLY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Prof.MUDr.Blanka Brůnová,

Více

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO

SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Ict4-PRV-5 SMYSLOVÁ SOUSTAVA OKO Vypracovala: Mgr. Petra Přikrylová DOPLŇ VĚTY : Podněty z okolního prostředí vnímáme prostřednictvím #####################...##.. SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ Ty jsou sídlem 5 smyslů:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

v předškolním věku dítěte

v předškolním věku dítěte Zrakové vady Zrak: z fyzikálního hlediska se jedná o přeměnu elektromagnetického záření na nervový impuls (dochází k němu v oční kouli, je veden do kůry mozkové, kde vzniká vjem obrazu). oko zrakový nerv

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci smyslové soustavy. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA

METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA METODIKA PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA PODPORA ROZVOJE POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ U ŽÁKŮ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ Jiřina Jehličková SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR METODIKA PRÁCE ASISTENTA

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH DIAGNOS V JÚŠ

PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH DIAGNOS V JÚŠ PŘEHLED NEJČASTĚJŠÍCH DIAGNOS V JÚŠ ÚDAJE O PROJEKTU A O PŘÍJEMCI Číslo opatření 3.1. Registrační číslo CZ.04.3.07/3.1.01.03/3271 projektu Příjemce o.s. Tap Název projektu Pilotní projekt hudební školy

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ obr. č. 1 SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ 5 smyslů: zrak sluch čich chuť hmat 1. ZRAK orgán = oko oční koule uložena v očnici vnímání viditelného záření, světla o vlnové délce 390-790 nm 1. ZRAK ochranné

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

SURDOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí i dospělých se sluchovou poruchou

SURDOPEDIE- nauka o výchově a vzdělávání dětí i dospělých se sluchovou poruchou Otázka: Základy speciální pedagogiky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Dáša T. Speciání pedagogika je významnou disciplinou pedagogiky. Disciplína, která se zabývá teorií a praxí rozvoje, výchovy

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura

Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Katalog podpůrných opatření část pro žáky se zrakovým postižením a oslabením zrakového vnímání Pracovní verze: 06_014 Určeno: odborná oponentura Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014

Více

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková Zita Nováková znovakova@ped.muni.cz pracovna 02009, Poříčí 9, 1. patro písemný test s výběrem otázek termín dohodou, květen-červen 2011 8:00-10:00

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Studijní program: B3921 - Biomedicínská a klinická technika Studijní obor: 5345R030 - Optika a optometrie

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Otázka: Zrakové ustrojí člověka. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barbora Mikšátková. Zrakové ústrojí člověka

Otázka: Zrakové ustrojí člověka. Předmět: Biologie. Přidal(a): Barbora Mikšátková. Zrakové ústrojí člověka Otázka: Zrakové ustrojí člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Barbora Mikšátková Zrakové ústrojí člověka Oko je citlivé na elektromagnetické vlnění o frekvenci 400 750 nm (viditelné světlo) V průběhu vývoje

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY FUNGOVÁNÍ RODIN DĚTÍ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF FAMILIES WITH CHILDREN

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Jaké je vaše pohlaví?

Jaké je vaše pohlaví? Diplopie a kvalita života Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který se týká kvality života jedinců, kteří se ve svém životě setkali či stále potýkají s

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob,

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, Právní předpisy definující hluchoslepotu Sestavil: Jan Jakeš, VIA hluchoslepých z.s. Stav ke dni: 10.12.2015 Dokument má dvě části: - Seznam právních předpisů definujících hluchoslepotu; - Ustanovení právních

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty Smyslová soustava - poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí - čidla = analyzátory vybírají z prostředí podněty - podnět musí mít určitou intenzitu = prahový podnět Čidlo = analyzátor - informace

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn)

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu. kód 001 371. Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu kód 001 371 Zásady pro hodnocení trvalých následků úrazu (tn) Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, poskytuje pojistné plnění za trvalé

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6

Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají. Obrázek 6 Hlava Nyní se budeme zabývat receptory, jež jsou umístěny na velkém palci a odpovídají hlavě. Hlava je součástí nervového systému. Nebudu podrobně popisovat její části, jako jsou mozek, hemisféry (polokoule

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro zaměstnance o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208 5.2.0 Oko Předpoklady: 5207, 5208 Pedagogická poznámka: Obsah této hodiny se asi nedá stihnout za 45 minut, ale je možné přetahovat v další hodině, která na tuto plynule navazuje. Cílem hodiny není nahrazovat

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h s t u d i í TEREZA MAČÁKOVÁ III. ročník prezenční studium

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI

PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI PLÁN REEDUKACE PRO PORUCHY ŘEČI Vytvořeno v rámci realizace projektu: Reedukace specifických vývojových poruch učení a poruch řeči dětí v mikroregionu Olešnicko Vypracovali: Milan Reška a Magda Synková

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4. Kompenzační pomůcky pro slabozraké

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4. Kompenzační pomůcky pro slabozraké FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 Kompenzační pomůcky pro slabozraké Olomouc, červen 2015 Vedoucí práce: Jana Zbořilová Mgr. Iva Komárková Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 2 Obsah 1

Více

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá

Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Okruh D: Centrální nervová soustava a smysly žlutá Centrální nervová soustava 1. Obecná stavba nervové soustavy (neuron, glie, synapse, mediátory, receptory) Hlavní body: základní typy neuronů, glií, synapsí,

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Šárka Drahozalová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Šárka Drahozalová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Šárka Drahozalová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Výchova

Více

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie

2.3 Poruchy řečové komunikace - psycholingvisticky orientovaný přístup Josef Liška a vývoj české a slovenské logopedie O b sah 1. ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ŘEČOVÉ KOMUNIKACE, DEFINICE OBORU LOGOPEDIE... 11 1.1 Základní pojmy v oblasti řečové komunikace... 11 1.1.1 Řečová komunikace...11 1.1.2 Jazyk... 11 1.1.3 Individuální

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

Výuka mediků /2017

Výuka mediků /2017 Výuka mediků - 2016/2017 1. týden 2. týden kruh Všeobecné lékařství 31.10. 7.11. 14 Všeobecné lékařstv 14.11. 21.11. 1 í Všeobecné lékařství 28.11. 5.12. 2 Všeobecné lékařství 12.12. 19.12. 12 Všeobecné

Více

Metody preventivního vyšetřování zraku

Metody preventivního vyšetřování zraku Metody preventivního vyšetřování zraku MUDr.Anna Zobanová Úvod Vidění, neboli zrakové vnímání, je komplexní funkcí zrakového analyzátoru na všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka

Hygiena a školní zdravotnictví. Ontogeneze člověka Hygiena a školní zdravotnictví Ontogeneze člověka věk Oplození 0 Prenatální období (celková délka v průměru 280 dní, 40 týdnů, 10 lunárních měsíců Embryonální období Fetální období Začátek 2. týdne konec

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku

Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku Zpracování vyšetření dítěte v 8 letech věku Označení : A - anamnéza V - vyšetření celkové R - antropometrické měření S - vyšetření sluchu Z - vyšetření zraku C - vyšetření chrupu K - kožní vyšetření T

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického

Více

Specifika výchovné a vzdělávací práce se žáky s kombinovaným postižením

Specifika výchovné a vzdělávací práce se žáky s kombinovaným postižením Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Specifika výchovné a vzdělávací práce se žáky s kombinovaným postižením Vypracovala: Mgr.

Více

Otázka: Ošetřovatelská péče s očními chorobami. Předmět: Biologie. Přidal(a): laradys

Otázka: Ošetřovatelská péče s očními chorobami. Předmět: Biologie. Přidal(a): laradys Otázka: Ošetřovatelská péče s očními chorobami Předmět: Biologie Přidal(a): laradys OP u dětí a dospělých s oftalmologickým onemocněním (glaukom, katarakta, problematika zrakového postižení) Oko-oční koule

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami II Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ vnější vnitřním receptorů smyslový epitel receptor exteroreceptor interoreceptor proprioreceptor visceroreceptory mechanoreceptor SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ - poskytují NS informace o vnější a vnitřním prostředí - tvořena z receptorů - volná zakončení neuronů - jednotlivé citlivé buňky nebo jejich soubory smyslový epitel receptor - buňka citlivá

Více

Oftalmologická komplexní péče o děti s dg. praematurity

Oftalmologická komplexní péče o děti s dg. praematurity "aneb konec dobrý všechno dobré MUDr. Jiří Malec Centrum komplexní péče o děti s ROP Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol podpořeno grantem z Norska - NF - CZ 11-OV-1-017-2015 30.03.2016 Oční

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Lucie Třaskalíková Výuka matematiky u ţáků se zrakovým postiţením na základní škole a její vliv

Více

FONETIKA A FONOLOGIE I.

FONETIKA A FONOLOGIE I. FONETIKA A FONOLOGIE I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 7. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Fonetika,

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY S TRVALÝMI NÁSLEDKY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP etnupp 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 ČÁST A: Při hodnocení omezení hybnosti nebo nestability se již

Více

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA

444/2008 Sb. VYHLÁŠKA 444/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2008 o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví stanoví

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY VÝVOJ A VROZENÉ VADY OKA Bakalářská práce VYPRACOVALA: Markéta Šmoldasová obor 5345R008 OPTOMETRIE studijní rok 2011/2012 VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ

Více

VIZUÁLNÍ ORIENTACE V PROSTORU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

VIZUÁLNÍ ORIENTACE V PROSTORU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g i c k á f a k u l t a Ú s t a v s p e c i á l n ě p e d a g o g i c k ý c h s t u d i í P d F U P L E N K A P O D U Š E L O V Á I I

Více

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová

BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ. Miluše Hurtová BAZÁLNÍ STIMULACE U NOVOROZENCŮ Miluše Hurtová uznávaný pedagogicko ošetřovatelský koncept Historie autorem konceptu je Prof. Dr. Andrea Fröhlich 70. léta 20. století 80. léta 20. století zdravotní sestra

Více

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat

Smysly. Biologie dítěte. Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Zrak Sluch Čich Chuť Hmat Smyslová centra v mozku Smyslová centra v mozku Adaptace smyslů Při dlouhodobém působení podnětu může většina smyslů otupět Např.: Čich necítíme pach v místnosti, kde jsme již

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více