Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

2 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10 Zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a 7 Vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění novely č. 225/2009 Sb., v platném znění, předkládá tuto Výroční zprávu za školní rok 2008/2009. Jedná se o dokument, jehoţ prostřednictvím se získají informace o stavu a výsledcích činnosti školy. Zpráva je rozvrţena do těchto kapitol: I. Charakteristika školy II. III. IV. Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání V. Zhodnocení kvality výuky na Obchodní akademii podle jednotlivých kateder VI. VII. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI VIII. Hospodaření školy IX. Závěr Výroční zpráva je veřejná a je vypracována v souladu se Zákonem 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Údaje o škole Název školy, sídlo Od 1. ledna 2006 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Paříţská 15, Ústí nad Labem, PSČ Odloučené pracoviště: Bratislavská 515, Ústí nad Labem, PSČ Do 31. prosince 2005 Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Paříţská 15, příspěvková organizace Paříţská 15, Ústí nad Labem, PSČ Zřizovatel, adresa zřizovatele Ústecký kraj Velká hradební ÚSTÍ NAD LABEM Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Ing. Roman Jireš Mgr. Stáňa Andrenacciová Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace Ředitel Ing. Roman Jireš: tel.: Asistentka Mína Vargasová: tel.: fax: Datum zřízení (zaloţení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti Zaloţení školy: 17. října 1886 Zařazení do sítě škol: 24. června 1996 Poslední aktualizace v síti: 31. května 2006 s účinností od 1. září 2006 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity Obchodní akademie denní forma vzdělávání maximální kapacita všech oborů: 485 ţáků dálková forma vzdělávání kapacita: 112 ţáků cílová: 200 ţáků Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita: 625 ţáků cílová: 710 ţáků Školní jídelna výdejna kapacita: 110 obědů cílová: 110 obědů 3

4 Školská rada Školská rada byla zřízena na základě zřizovací listiny čj. ŠR 34/2005 ze dne 15. června Dle volebního řádu vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje a v souladu s 167 zákona 561/2004 Sb. byla zvolena a jmenována školská rada v tomto sloţení: předseda Mgr. Jan Tvrdík zástupce zřizovatele člen PhDr. Anna Kinovičová zástupce zřizovatele člen Jana Soukupová zástupce rodičů člen Karel Ţaloudek zástupce rodičů člen Mgr. Aleš Běhounek zástupce pedagogů člen Ing. Čeněk Celer zástupce pedagogů Škola se skládá ze dvou organizačních celků: ad a) Obchodní akademie a) Obchodní akademie b) Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Počet tříd denní forma vzdělávání 15 Z toho tříd střední vzdělání - Z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem - Z toho tříd stř. vzděl. s mat. 15 Počet tříd s uprav. vzděl. programem - Počet ţáků denní formy vzdělávání 443 Z toho ţáků střední vzdělání - Z toho ţáků stř. vzděl. s výuč. listem - Z toho ţáků stř. vzděl. s mat. 443 Počet ţáků ve třídách s uprav. vzděl. programem - Počet tříd ostatní formy vzdělávání 4 Z toho tříd střední vzdělání - Z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem - Z toho tříd stř. vzděl. s mat. 4 4

5 Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou č. j. 4/2001, vydanou na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/10/2001 ze dne 20. června 2001 a navazuje na 123letou tradici odborné školy. Škola je vedena pod identifikačním čís. IZO od 24. června Je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření, která připravuje absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním. Její absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech a formách podniků ve výrobě, v obchodu, ve sluţbách, v peněţnictví, ve státní a veřejné správě. Nejúspěšnější absolventi pokračují v dalším studiu na vysokých školách. Ţáci si osvojí kromě všeobecného přehledu teoretické znalosti, praktické dovednosti spojené se získáváním a zpracováním informací, s komunikací s obchodními, bankovními a dalšími partnery, včetně zahraničních, s posuzováním různých moţností řešení podnikatelských rozhodovacích situací a jejich finančních, právních a dalších důsledků, s organizačním zabezpečením chodu podniku apod. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Obchodně-podnikatelské odborné vzdělání je srovnatelné s odbornými formami vzdělání v evropských státech a vytváří absolventům podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (výpisu ze ţivnostenského rejstříku). V oblasti všeobecného vzdělání by měl absolvent získat dobré znalosti českého jazyka, poznání národní a světové historie, základní středoškolské matematické vědomosti a dovednosti a schopnost je aplikovat v hospodářské praxi. Důleţitou sloţkou vzdělání je znalost dvou světových jazyků na úrovni běţné hovorové komunikace a znalost alespoň jednoho z nich pro účely obchodně-podnikatelských činností. V rámci odborného vzdělání získává ţák znalosti základních ekonomických pojmů a principů v trţní ekonomice, důkladnou znalost účetnictví, znalosti funkčních moţností prostředků výpočetní techniky a dovednost účelně je vyuţívat. Nedílnou součástí odborné sloţky vzdělání je seznámení se základními právními normami a jejich aplikace v obchodně-podnikatelské činnosti. Absolvent školy by měl být schopen věcně, jazykově i formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s činností v tuzemsku i v zahraničí. Předpokladem toho je výborná dovednost pracovat na PC a dodrţovat normalizovanou úpravu písemností. U ţáků by se měly rozvíjet takové rysy osobnosti a schopnosti, jako jsou samostatné myšlení, schopnost rozhodovat se, cílevědomě, rozhodně a rozváţně jednat, pracovat v týmu a odpovědně přistupovat k plnění úkolů. Vedle denního studia poskytuje naše škola moţnost studovat i formou studia dálkového po dobu pěti let. 5

6 ad b) Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Naše škola je jedna z nejstarších státních jazykových škol v regionu. Zajišťujeme jazykové kurzy dle poptávky veřejnosti, a to v odpoledních a večerních hodinách v pěti světových jazycích angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. Organizujeme kurzy pro začátečníky i pokročilé (1. 5. ročník) a kurzy zaměřené na přípravu ke státním jazykovým zkouškám a k mezinárodně uznávaným zkouškám. V podzimním a jarním termínu vypisujeme státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky. Nabídku jsme rozšířili o specializované kurzy: obchodní angličtina, příprava na KET, PET, FCE, konverzace pro pokročilé a tříměsíční intenzivní kurz anglického jazyka. Jazyková škola nabízí moţnost vykonání zkoušky za účelem získání Osvědčení o základní znalosti jazyka. Dle poptávky ústeckých podniků zajišťujeme kurzy probíhající přímo v podniku, aby mohli zaměstnanci pohodlně kurzy navštěvovat. Výuku zajišťují stálí pracovníci naší školy, tzn. plně kvalifikovaní učitelé cizích jazyků. Mimořádně vyuţíváme i plně kvalifikované externí učitele. Naší snahou je zpřístupnit cizí jazyky široké veřejnosti, coţ se nám jiţ řadu let daří. Novinkou v tomto školním roce jsou kurzy českého jazyka a organizace zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 jako jedné z podmínek pro získání trvalého pobytu. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2008/2009 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy počet ţáků Denní forma vzdělávání ukončilo MZ Obchodní akademie denní forma vzdělávání M/004 ano Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání M/002 ano Obchodní akademie dálková forma vzdělávání M/004 ano

7 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Počty interních a externích pracovníků za právní subjekt jako celek Počet int. PP fyzicky 42,00 Počet int. PP přepočteno 37,42 Počet int. NP fyzicky 11,00 Počet int. NP přepočteno 9,37 Počet ext. PP fyzicky 20,00 Počet ext. NP fyzicky 3,00 Pedagogická způsobilost a DVPP Management školy zajišťuje soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s cíli, které stanovují příslušné zákony. Proto vytváří podmínky pro naplňování práva a povinnosti pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. O personálním zabezpečení vzdělávacích a výchovných činností informují níţe uvedené tabulky: Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ Počet PP do 35 let celkem 12 Z toho ţeny 9 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let 3 Počet PP let celkem 14 Z toho ţeny 11 Počet PP bez odb. kval let - Počet PP let celkem 6 Z toho ţeny 4 Počet PP bez odb. kval let - Počet PP 55 důch. věk celkem 5 Z toho ţeny 4 Počet PP bez odb. kval. 55 důch. věk - Počet PP důchodci celkem 5 Z toho ţeny 5 Počet PP bez odb. kval. důchodci - Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe managementem školy nastolený trend úplné odbornosti pedagogických pracovníků se daří udrţovat. Ve škole působili pouze tři vyučující bez odborné kvalifikace v přepočtu na plně zaměstnané 0,3, coţ znamená, ţe 99,2 % výuky bylo zajišťováno učiteli s plnou kvalifikací. Nekvalifikovaní si potřebné vzdělání doplňovali tak, ţe na konci hodnoceného období dva z nich předepsanou způsobilost získali úspěšným završením vysokoškolských studií. 7

8 Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 2 Počet účastníků akce vícedenní 15 Počet PP, kteří se nezúč. ţádné vzděl. akce 25 Podrobné údaje se nacházejí v kapitole Zhodnocení kvality výuky na Obchodní akademii podle jednotlivých kateder. Zapojení školy do celoţivotního vzdělávání Škola se i v tomto školním roce zapojila do systémového projektu ministerstva školství UNIV (Uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol) financovaného ESF a státním rozpočtem ČR vytvořením vzdělávacího programu v rámci etapy Senior 50+. V uvedeném období pokračovaly ve spolupráci se vzdělávací agenturou Amadeus rekvalifikační kurzy pro potřeby ústeckého Úřadu práce. Také jazyková škola přispěla do soustavy celoţivotního vzdělávání zejména přípravou pedagogických pracovníků. 8

9 III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Ţáci přihlášení ke vzdělávání pro školní rok 2008/2009 duben kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 16 Do dalších kol stř. vzděl. s mat. - Ţáci přijatí ke vzdělávání pro školní rok 2008/2009 duben kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 14 Do dalších kol stř. vzděl. s mat. - Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat. 129 Kritéria přijetí ţáků Kritériem pro přijetí bez přijímacích zkoušek byl průměr hodnocení za 2. pololetí 8. třídy a současně za 1. pololetí 9. třídy základní školy do 1,90 včetně pro obor obchodní akademie a do 1,37 včetně pro obor ekonomické lyceum. Přijímací zkoušky se skládaly z: písemného testu z MAT (v rozsahu osnov ZŠ) písemného testu z ČJ (v rozsahu osnov ZŠ) Výsledné hodnocení přijímacího řízení tvořilo: a) bodové ohodnocení průměru známek za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ - toto ohodnocení se podílelo na celkovém hodnocení 25 %, b) bodové ohodnocení testů přijímacích zkoušek - toto ohodnocení se podílelo na celkovém hodnocení 75 %. Při rovnosti bodů rozhodovala účast v olympiádách, soutěţích, aktivita studenta. Zároveň se přihlíţelo ke změněné pracovní schopnosti ţáků. Přijatí ţáci byli rozděleni do tříd na základě jazykového testu. Jiţ od prvého ročníku se vyučují dva cizí jazyky. Odvolací řízení pro školní rok 2008/2009 duben kolo odvolání celkem - 2. kolo odvolání celkem - Další kola odvolání celkem - 1. kolo přijatí autoremedura - 2. kolo přijatí autoremedura - Další kola přijatí autoremedura - 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ - 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ - Další kola přijatí odvolání ke KÚ - 9

10 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch ţáků ve škole za I. pololetí školního roku 2008/2009 Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou 448 Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 38 Z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 383 Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 25 Z toho ostatní 2 Celkový prospěch ţáků ve škole za II. pololetí školního roku 2008/2009 Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou 443 Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 43 Z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 391 Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 9 Z toho ostatní - Zhodnocení maturitních zkoušek Maturitní zkoušky proběhly podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, a hodnotíme je jako úspěšné. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se jiţ tradičně konala za pouţití výpočetní techniky v odborných učebnách. Ţáci prokázali, ţe jsou schopni vyuţít své znalosti z několika předmětů. Předsedové maturitních komisí kladně zhodnotili znalosti maturujících a jejich prezentaci. Počet ţáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. 105 Z toho ţáci z daného šk. roku 105 Z toho ţáci z minulého šk. roku - Z toho ţáci z předchozích šk. let - Počet ţáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 6 Počet ţáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. 105 Z toho u MZ prospělo s vyzn. 22 Z toho u MZ prospělo 80 Z toho u MZ neprospělo 3 Počet ţáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 6 Z toho u MZ prospělo s vyzn. - Z toho u MZ prospělo 4 Z toho u MZ neprospělo 2 10

11 Hodnocení výsledků výchovného působení Na škole působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence, podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VI. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů. I. pol. 2. stupeň chování 2 I. pol. 3. stupeň chování - I. pol. podm. vyloučení - I. pol. vyloučení - II. pol. 2. stupeň chování 1 II. pol. 3. stupeň chování - II. pol. podm. vyloučení 1 II. pol. vyloučení - Hodnocení docházky do školy Počet neprospívajících ţáků je do značné míry ovlivněn počtem zameškaných hodin těchto ţáků. Benevolence vyhlášky k omlouvání ţáků starších 18 let a neochota některých lékařů vydávat ţákům potvrzení přináší středním školám a jejich ţákům řadu problémů, mimo jiné zhoršený prospěch a docházku do školy. Zameškané hodiny celkem 1. pol Z toho neomluv. hodiny 1. pol. 173 Zameškané hodiny celkem 2. pol Z toho neomluv. hodiny 2. pol. 315 Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009 Naši ţáci se kaţdoročně účastní řady soutěţí. Mezi nejoblíbenější patří sportovní akce, vysoká je i účast v olympiádách AJ, NJ, v ekonomických soutěţích a v psaní na PC. Účastníci školní kolo 715 Účastníci okresní kolo 80 Účastníci oblastní kolo 25 Účastníci ústřední kolo 3 11

12 V. ZHODNOCENÍ KVALITY VÝUKY NA OBCHODNÍ AKADEMII PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEDER Katedra českého jazyka a literatury Zhodnocení současného stavu katedry Letošní školní rok přinesl změnu v organizaci katedry společenskovědní předměty byly od ČJL odděleny, a tak se tento předmět osamostatnil. Jeho výuku zajišťuje celkem pět aprobovaných vyučujících. V tomto školním roce jsme svoji práci zaměřili především na přípravu ţáků i pedagogů ke státní maturitní zkoušce. Koncepce státní maturitní zkoušky nám vyhovuje a rámcově odpovídá našim představám. I přesto, ţe stále není s úplnou jistotou jasné, zda státní maturita v tomto předmětu příští rok proběhne, naši přípravu a práci budeme směřovat k ní. V příštím školním roce začneme vyučovat podle školních vzdělávacích plánů. Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka českého jazyka a literatury probíhala v souladu s učebními osnovami, učební plány byly splněny. O zohlednění individuálních zvláštností ţáků se snaţíme, není to ale snadné ve třídách, kde je mnohdy aţ 34 studentů. Optimálním řešením by pro nás bylo půlení tříd, alespoň v jazykových hodinách, coţ by bylo vhodné ze všeho nejvíc vzhledem k nutnosti zlepšovat komunikační dovednosti ţáků. Dle současné legislativy toto však není moţné. Snaţíme se také o vstřícný přístup ke studentům, jejichţ mateřským jazykem není čeština. Předpokládáme, ţe v následujících letech bude počet těchto studentů narůstat. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky Jak uvádíme, v tomto školním roce jsme svoji práci zaměřili především na přípravu ţáků i pedagogů ke státní maturitní zkoušce. To se odrazilo na způsobu výuky i na nové podobě maturitní zkoušky. Ta je připravena tak, aby se co nejvíce přibliţovala maturitní zkoušce z ČJ zadávané MŠMT. Naše koncepce tedy vychází především z Katalogu poţadavků k maturitní zkoušce český jazyk, schváleného MŠMT dne s účinností od školního roku 2007/2008. Loňské maturitní zkoušky ukázaly, ţe tato cesta je moţná a hlavně ţe má smysl. Školní kánon byl vytvořen v souladu s Katalogem poţadavků, podle kterého ředitel školy vybírá minimálně 40 titulů. Letos jsme umoţnili výběr z 60 titulů, coţ je o deset víc neţ v loňském školním roce, chtěli jsme tím ještě více vyjít vstříc rozmanitosti čtenářského vkusu ţáků (ačkoli tato koncepce bude ze své podstaty vţdy trochu omezující). Ţáci si museli vybrat 20 titulů, jejichţ seznam odevzdali vyučujícímu ČJL do konce února Těchto 20 titulů tvořilo u kaţdého ţáka jeho vlastních 20 maturitních témat. K tomuto individuálnímu seznamu bylo pro všechny ţáky společných ještě 5 průřezových maturitních témat, celkem tedy 25 maturitních témat pro kaţdého ţáka. Znamenalo to další změny v koncepci 12

13 a metodách výuky, a to dosti razantní. Vycházíme jednak z nutnosti seznámit studenty s dobovým, společenským a uměleckým kontextem a pak především z jejich vlastních konkrétních čtenářských záţitků. Hodiny se v tomto pojetí mají šanci stát pro ţáky přitaţlivější, letos uţ po druhém školním roce zkušeností s touto koncepcí maturity můţeme sledovat, ţe těch, kteří by raději zůstali u tradičního českého pojetí (Májovci Neruda Povídky malostranské, výklad zápis zkoušení) není méně. Podle nejrůznějších průzkumů čeští studenti ve srovnání se svými zahraničními vrstevníky stále více zaostávají ve schopnosti porozumět textu a interpretovat ho. Vloni jsme na tomto místě uváděli zjištění české školní inspekce, ţe více neţ šestina základních škol neumí děti správně naučit, jak chápat text a jak s ním pracovat. Letos se situace nezlepšila, spíše naopak. Právě proto se snaţíme o výše uvedené změny a metody je ale vidět, ţe to bude běh na dlouhou trať, protoţe tradiční, rakousko-uherské pojetí českého školství stále přetrvává. Pozná se to i z toho, na co jsou studenti zvyklí z některých jiných předmětů. Kritiku je potřeba ale namířit i do vlastních řad, velké rezervy máme v koncepčnosti v tahání za jeden provaz, máme také co dohánět v motivaci studentů vzbudit zájem o tento předmět je v této době tolika moţností a lákadel daleko těţší neţ před dvaceti lety. A na to se často zapomíná (i na naší katedře). Pro většinu ţáků je hlavní většinou známka na vysvědčení. Měli bychom se pokoušet o to s tím něco udělat. S těmito změnami také souvisí daleko koncepčnější a cílenější zařazování filmových představení, která nemají být jen jakýmsi oţivením, ale organicky doplňovat jak literární učivo, tak ţákům otevírat další kulturní horizonty. K těmto představením tedy připravujeme různé typy úkolů a zohledňujeme je i u maturitní zkoušky. Domníváme se, ţe je na místě otázka, zda v českém středním školství není filmové a divadelní umění ve srovnání s literárním neprávem podceňováno. Vloni jsme na tomto místě psali, ţe si myslíme, ţe budoucnost v tomto ohledu přinese změnu. Letos jsme skeptičtější. Další výzvou jsou komunikační dovednosti ţáků schopnost nahlas formulovat názor, mluvit srozumitelně, mít dostatečnou slovní zásobu. To, ţe více píšeme a mluvíme stále častěji spíš jen v privátním prostoru, je známým společenským jevem. Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí I letos byl prospěch lepší spíše ve třídách ekonomického lycea a v jazykových třídách. Nikdo z denního studia nebyl hodnocen stupněm nedostatečným, pouze jeden student dálkového studia byl hodnocen nedostatečně v 2. pololetí. 4 studenti denního studia byli v 2. pololetí neklasifikováni v 1. pololetí 6 studentů (11 v dálkovém studiu). Velké mnoţství neklasifikovaných studentů dálkového studia v 1. pololetí bylo dáno jejich pracovními důvody nebo tím, ţe přecenili své schopnosti, neboť v převáţné většině se jednalo o studenty 1. ročníku. Průměry hodnocení v jednotlivých třídách se oproti 1. pololetí ve 2. pololetí nepatrně zlepšily, stejně jako v loňském roce. Lze konstatovat, ţe výsledky studentů v tomto roce odpovídají loňským, maturitní zkoušky dopadly s výsledky o něco lepšími neţ v loňském roce. 13

14 Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Lze říci, ţe nová podoba maturitní zkoušky v předmětu ČJL se osvědčila. Obrazně řečeno obrátila směr od literárního dějepisu k tomu, co je nejdůleţitější ke kníţkám. Lepší výsledky mohl prokázat spíše ten, kdo více čte a zajímá se o kulturu, neţ ten, kdo má dobrou paměť a výdrţí nad sešitem. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury Třída Počet maturantů Klasifikace Průměr 4. A ,82 4. B ,64 4. C ,20 4. L ,85 5. Z ,75 Celkem ,23 Celková úroveň maturitní zkoušky z ČJL byla o něco lepší, neţ jsme čekali, podle očekávání v jednotlivých třídách kolísala, tak jak se tyto třídy jevily v průběhu celého studia. S výsledky letošních maturitních zkoušek tříd 4. C a 4. L jsme spokojeni, s výsledky třídy 4. A naopak spokojeni nejsme. Relativně příjemně překvapila třída 4. B a třída dálkového studia. Příjemné je také zjištění, ţe všichni ţáci v předmětu ČJL prospěli. Část našich ţáků se hlásí na humanitní obory vysokých škol, můţeme konstatovat, ţe jsme je na přijímací zkoušky připravili kvalitně. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009 Účastníci v kole Název soutěţe, přehlídky školním okresním oblastním ústředním Olympiáda v českém jazyce Údaje o významných mimoškolních aktivitách Pro naše ţáky jsme uspořádali tyto mimoškolní aktivity: prohlídku praţského Ţidovského muzea, návštěvu několika výstav ústecké Fillovy galerie, shlédli jsme několik veřejných divadelních generálek v ústeckém Činoherním studiu a několik kvalitních filmových projekcí v experimentálním prostoru Mumie, který má dobrou pověst v oblasti alternativní kultury. Kromě celovečerních hraných filmů zde naši studenti mohou vidět například i unikátní dokumentární filmy v rámci festivalu Jeden svět, který zde pořádá společnost Člověk v tísni. Někteří naši studenti pomáhají při organizaci tohoto festivalu a my se ho kaţdoročně 14

15 účastníme. Dva ţáci ze 4. L se dokonce zapojili do filmařské dílny na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a stali se spolutvůrci filmového dokumentu. Je zřejmé, ţe tuto školu si nevybírají pouze ţáci, kteří zamýšlejí dále studovat ekonomii. Závěr Jak uţ bylo řečeno, v tomto školním roce se osamostatnila katedra ČJL, bylo tedy moţné se na schůzkách zaměřovat více na problémy, které se týkají pouze tohoto předmětu. Tento školní rok jsme uţ podruhé připravovali maturitní zkoušku s vlastním výběrem četby, která směřuje k přípravě studentů naší školy na statní maturitu. Znovu můţeme konstatovat, ţe naše práce nebyla zbytečná a důvody, které nás k této změně vedly, za to stály. Mimo jiné je to i přesvědčení, ţe probíraná látka by neměla být chápána jako cíl, ale jako prostředek k pochopení světa to platí především pro literaturu. Neznamená to ale, ţe bychom byli se vším spokojeni. V následujícím školním roce se chceme soustředit na další zlepšení výuky, tak jak o tom v této zprávě píšeme, na lepší koordinaci práce, postupu a stylu ve výuce jednotlivých učitelů na této katedře. Znovu zdůrazňujeme nutnost měnit některé metody, protoţe se mění svět okolo nás okolo studentů. Bude se to týkat také společné přípravy a snahy o koncepčnost exkurzí, výuky podle ŠVP a přípravy studentů a učitelů na státní maturitu z ČJL. Katedra francouzského jazyka Zhodnocení současného stavu katedry francouzského jazyka Katedra francouzského jazyka je tvořena dvěma aprobovanými vyučujícími, které zajišťovaly ve školním roce 2008/09 výuku na Obchodní akademii, v kurzech jazykové školy a v podnikových kurzech. Naším trvalým cílem a prioritou nadále zůstává modernizace obsahu učiva vzhledem k blíţícím se státním maturitám. Do výuky zařazujeme pravidelně vzorové testy státních maturit přístupných na internetu. Katedře FJ se letošní školní rok opět podařilo zrealizovat výměnnou studijní stáţ s Lyceem Jeana Moneta. Plnění učebních osnov a učebních plánů Učební plány francouzského jazyka vycházející z daných učebních osnov byly splněny. Uplatňujeme individuální přístup k ţákům se specifickými poruchami učení a k ţákům hůře prospívajícím. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky Katedra pouţívá francouzské moderní učebnice a vyučovací metody a zároveň rozmanité interaktivní testy a cvičení na internetu.v hodinách FJ vyuţívá informační technologie v učebně UP4, na francouzských internetových stránkách pracujeme s pestrou nabídkou interaktivních cvičení, videosekvencí, záznamů z francouzského rádia a televize schválených francouzskou organizací FLE (français langue étrangère), pod jejíţ záštitou pedagogové z celého světa vytvářejí banky metodicky propracovaných gramatických a jiných cvičení a aktivit pro výuku francouzského jazyka pro cizince. 15

16 Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí Francouzština je pro ţáky Obchodní akademie druhým cizím jazykem. Ţáci psali předepsanou pololetní a závěrečnou práci. Výsledky těchto prací jsou shrnuty do následující tabulky: Ročník, skupina 1. pololetí 2. pololetí 1. C, S9 2,2 2,5 1. AL, S11 2,2 2,8 1. B, S12 2,9 3,0 2. A, S10 2,7 3,2 2. AL, S11 2,8 2,8 2. BC, S12 2,6 2,4 3. L, S7 2,7 2,4 3. AC, S6 3,9 2,2 4. L, S3 2,4 1,9 4. A, S4 3,8 2,9 4. ABC, S5 3,9 2,7 Pololetní a závěrečné práce jsme připravily písemnou formou a aplikovaly jsme způsob práce u státních maturit, tj. zařadily jsme část poslechovou, gramatickou a rozbor textu. Výsledky jednotlivých skupin odpovídají studijním výsledkům během celého školního roku. Jazykové třídy a lyceum dosahují pravidelně lepších výsledků ve znalostech francouzského jazyka. Důleţitým kritériem hodnocení ţáků je také ústní projev. Kromě pravidelného prověřování jejich znalostí klademe velký důraz na souhrnná opakování konverzace na konci kaţdého většího učebního celku a na závěr klasifikačního období. Do hodnocení důsledně promítáme všechny 4 jazykové kompetence. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Ve školním roce 2008/2009 nematuroval ţádný ţák OA z francouzského jazyka. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009 Účastníci v kole Název soutěţe, přehlídky školním okresním oblastním ústředním Konverzace ve FJ

17 Ve školním kole soutěţilo 20 ţáků 3. ročníku v konverzačních tématech, reáliích a v poslechu. Ve slabé konverzační části soutěţe se potvrdilo, ţe bez účasti na semináři Konverzace FJ, který v letošním 3. ročníku není otevřen, nejsou ţáci na takové jazykové úrovni, aby postoupili do regionálního kola. Projekty a mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2008/2009 katedra FJ úspěšně pokračovala v dlouhodobém mezinárodním projektu s Lyceem Jeana Moneta ve Francii. Tento projekt sleduje a plní několik významných výchovně vzdělávacích cílů. Především to je vyuţití a zdokonalování jazykových znalostí francouzského jazyka nejenom během pobytu ve Francii, ale i v týdnu, kdy jsme zemí hostitelskou. Dalšími důleţitými cíli projektu je poznávání sociálně demografických podmínek ţivota ve Francii, neboť ţáci jsou ubytováni a stravováni ve francouzských rodinách, seznámení našich ţáků se školským systémem ve Francii při účasti ve vyučování na francouzském lyceu a neméně důleţitým cílem projektu jsou návštěvy kulturních a historických památek Francie. Nezanedbatelnou součástí tohoto projektu je motivace ţáků ke studiu cizích jazyků, jejich angaţovanost na projektu, iniciativa a samostatnost při jeho přípravě, aktivity odstraňující jazykové a kulturní bariéry a integrace mladých do společného evropského systému. Projekt Euro-découverte (program Socrates, podprogram Comenius), který probíhal v roce 2006/2007, uspěl při následném finančním auditu Národní agentury v červnu Kladně byly hodnoceny jeho výstupy a škole byla nabídnuta další spolupráce v rámci evropských projektů. Závěr Cíle a priority, které si katedra stanovila pro tento školní rok, byly splněny. Ceníme si naší dlouhodobé spolupráce s Lyceem Jeana Moneta. Kladně hodnotíme realizaci výměnné studijní stáţe i přes současný tlak ekonomické krize. Katedra francouzského jazyka i v příštím školním roce poţaduje v kaţdé skupině všech ročníků rezervování učebny UP4 k dalšímu vyuţívání interaktivních materiálů, které mají značný význam pro další rozvoj komunikativních a jiných dovedností v cizím jazyce. Nadále bychom rády rozšiřovaly knihovnu katedry francouzského jazyka o výukové materiály, knihy, audio a video nahrávky. Katedra anglického jazyka Zhodnocení současného stavu katedry anglického jazyka Katedra anglického jazyka zajišťovala výuku předmětů anglický jazyk a anglická konverzace v oborech obchodní akademie, v denní i dálkové formě vzdělávání, a ekonomického lycea, dále v kurzech jazykové školy a v podnikových kurzech. Mezi hlavní cíle katedry patřilo 17

18 zlepšení materiálového vybavení učitelů anglického jazyka, inovace výukových materiálů související s přípravou ţáků na novou maturitu, inovace velké většiny testovacích materiálů katedry (testy ověření znalostí pro 1., 2. a 3. ročník, rozřazovací test pro budoucí 1. ročníky aj.), příprava úvodní fáze nového projektu England Live! a v neposlední řadě zlepšení informovanosti ţáků o všem, co se týká výuky anglického jazyka na naší škole. Činnost katedry probíhala ve znamení aktivní spolupráce všech jejích členů. Pro lepší orientaci a spolupráci s ţáky jsme se rozhodli v rámci katedry přesněji vymezit kompetence a specializace jednotlivých vyučujících angličtiny, které byly následně vyvěšeny na nástěnku katedry ve 2. patře. Nově byla vytvořena pozice koordinátorky pro pomoc při hledání studia v zahraničí, jejíţ úkolem je aktivně seznamovat ţáky s moţnostmi studia angličtiny ve světě. Rozdělení kompetencí jednotlivých členů katedry vnímali ţáci pozitivně a obraceli se s konkrétními poţadavky či problémy na učitele, který jim v rámci své specializace mohl nejlépe poradit. Díky neustálé aktualizaci nástěnky se nám povedlo zvýšit informovanost o činnosti katedry, zapojit ţáky do školních a mimoškolních soutěţí, prezentovat soutěţní práce těch nejlepších a v neposlední řadě informovat ţáky o přesné struktuře obou úrovní nové maturity včetně typů úloh, se kterými se u státní maturity z anglického jazyka setkají. Prostřednictvím nástěnky jsme ţákům nabídli moţnost nového certifikovaného testování CEFLA. Katedra tradičně organizovala školní kolo olympiády v anglickém jazyce, zajistila měsíční předplatné časopisu Bridge pro 228 ţáků a zároveň se starala o jeho distribuci. Velké úsilí jsme věnovali tomu, abychom zajistili dostatečné materiální vybavení pro všechny učitele AJ výukové materiály a zejména dostatečný počet originálních výukových CD. Toto úsilí se nám ve spolupráci s vedením školy vyplatilo, byly nakoupeny všechny poţadované učebnice, CD materiály a navíc i plošná školní multilicence elektronické verze Velkého slovníku Lingea. Po vzájemné diskusi jsme se rozhodli pozměnit seznam maturitních témat pro tento školní rok tak, aby více korespondoval s aktuální výukou a lépe odráţel zaměření školy. Nově jsme do seznamu přidali samostatnou maturitní otázku zaměřenou na obchodní angličtinu. Od října jsme se aktivně pustili do přípravy projektu England Live!, jehoţ součástí by mělo být zorganizování edukačně poznávacího pobytu v Anglii na jaře roku Jsme si vědomi toho, ţe účast ţáků na tomto projektu bude do značné míry ovlivněna finančními moţnostmi jejich rodičů. Výstupy projektu chceme prezentovat ve formě výukových materiálů ostatním ţákům. Práce katedry anglického jazyka se nesla v duchu pozitivní atmosféry a snad tak přispěla k vytvoření pozitivního klima ve škole. Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka probíhala podle schválených tematických plánů. Tematické plány, které vycházejí z platných osnov, byly jednotlivými vyučujícími splněny. V jednotlivých třídách byl uplatňován individuální přístup k ţákům, pro ţáky se specifickými poruchami učení byly ve spolupráci s výchovnou poradkyní vypracovány individuální vzdělávací plány. Jazykově nadaní ţáci mají moţnost jiţ v průběhu studia sloţit státní zkoušku z anglického jazyka. 18

19 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky Four Words a Day Ve třídách 1. C, 2. C a 3. C (jazykové třídy s dotací 5 hodin angličtiny týdně) byl v obou pololetích vyzkoušen projekt Four Words a Day zaměřený na rozšíření slovní zásoby mluvené angličtiny. Ţáci si formou nejrůznějších nástavbových cvičení rozšířili slovní zásobu o 400 slov, která dokáţí aktivně pouţívat. Tento projekt se nám díky své úspěšnosti natolik osvědčil, ţe v něm budeme pokračovat i v příštím roce. Konverzace v AJ V květnu proběhla prezentace povinně volitelného předmětu anglická konverzace pro budoucí 3. ročníky. Jazykově zaměřené třídy mají tuto konverzaci v učebním plánu povinně. Tento předmět se zaměřuje především na rozvoj komunikativních kompetencí ţáků. Ti se učí pohotově reagovat a hlavně vyjadřovat svůj názor v cizím jazyce. Zároveň si významným způsobem rozšíří slovní zásobu k tématům z kaţdodenního ţivota. Jsou schopni hovořit o své rodině, přátelích, o místě, kde ţijí, dovedou si objednat jídlo v restauraci či domluvit schůzku u lékaře a popsat mu zdravotní obtíţe. Mimo jiné se zde ţáci dovídají zajímavé informace o jednotlivých anglicky mluvících zemích. V rámci odpolední výuky naší jazykové školy mají ţáci moţnost zúčastnit se různých jazykových kurzů v prostředí, které dobře znají. Mohou zde také sloţit státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Besedy s rodilými mluvčími V rámci výuky se uskutečnily besedy a výlety do Prahy, Litoměřic a Zubrnic s rodilým mluvčím z Irska. Ţáci tak měli jedinečnou moţnost kontaktu s autentickým jazykem, dozvěděli se mnoho nových informací o Irsku a na výletech fungovali v roli průvodců, coţ je donutilo zábavnou formou pouţít své znalosti anglického jazyka. Nové učebnice Přípravy na státní maturitu jsou v plném proudu. V rámci zkvalitnění výuky a zvláště pak v návaznosti na přípravu ţáků na novou maturitu jsme zavedli novou řadu učebnic Matrix z vydavatelství Oxford University Press, která pouţívá stejné typy úloh, jaké se objeví v písemné části nových maturit. Na příští rok plánujeme vyuţití novinky z nakladatelství Longman Maturita Activator, která vyjde v srpnu a koncepčně je zaměřena na úspěšné zvládnutí nové podoby maturitní zkoušky z anglického jazyka. Internet ve výuce Pravidelně vyuţíváme počítačové učebny, kde na internetu pouţíváme podpůrné výukové materiály v elektronické podobě. Ţáci všech ročníků se prostřednictvím internetu připojili k charitativnímu projektu na webové stránce freerice.com. Důkladně si prověřili a otestovali svou slovní zásobu a pomohli tak zajistit zásoby rýţe pro Bangladéš. Realizace modulu úvod do světa práce Modul úvod do světa práce a environmentální výchova jsou nedílnou součástí tematických plánů anglického jazyka a anglické konverzace. Ţáci si osvojují potřebnou slovní zásobu, diskutují o globálních problémech a současném dění ve světě. Umí se vyjádřit k výhodám 19

20 a nevýhodám různých povolání, plánují svou profesní kariéru, diskutují o ţivotním prostředí a jeho ochraně, o třídění odpadu, globálním oteplování a podobně. Spolupráce s jinými školami Katedra spolupracuje s katedrou anglistiky PF UJEP a s Britskou radou. Právě díky spolupráci s Britskou radou, která nám věnovala vyřazené knihy, se nám podařilo významným způsobem obohatit školní knihovnu. Všechny výukové materiály z Britské rady si ţáci mohou zapůjčit za účelem samostudia. Údaje o pracovnících školy Katedra anglického jazyka v současné době čítá 8 členů (7 ţen a 1 muţe). 7 členů je plně kvalifikovaných a aprobovaných, jedna členka učící na poloviční úvazek má úspěšně sloţené státní zkoušky a k dosaţení plné kvalifikace jí zbývá obhajoba diplomové práce plánovaná na září ,75 % úvazku anglického jazyka a konverzace tedy bylo odučeno plně kvalifikovanými a aprobovanými učiteli. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce Počet účastníků Cermat Konzultační seminář k nové maturitě 6 Cambridge English in Mind komplexní příprava na maturitu 1 Základní úroveň státní maturity z AJ a její struktura 1 McMillan Straightforward nové aktivity v hodinách AJ 5 ILC Czechoslovakia 14denní studijní pobyt v Anglii 1 Celkem 14 Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí Ţáci, kteří si zvolili angličtinu jako 1. cizí jazyk, jsou rozděleni do skupin podle úrovně na základě rozřazovacích testů. Od 1. ročníku potom navazují na znalosti, které získali na základní škole. Úroveň znalostí je však velmi rozdílná, coţ dokazují právě výsledky z rozřazovacích testů. V 2. jazyce ţáci ve velké většině začínají. Denní forma vzdělávání - anglický jazyk porovnání 1. a 2. pololetí Třída Neklasifikováno Klasifikace (1.pololetí/2.pololetí) Průměr 1. A - 10/8 14/15 5/7 1/- - 1,900/1, B - 8/2 18/13 5/16 1/1-1,969/2, C - 6/6 16/12 9/13 -/1 1/- 2,188/2, L - 8/10 22/17 3/7 1/- 1/- 1,912/1,912 20

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Jeseník, Komenského 281. Komenského 281, Jeseník. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 Komenského 281, 790 01 Jeseník Identifikátor: 600 018 351 Termín konání inspekce: 6. červen 2007 Čj. Signatura

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Česká školní inspekce Liberecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠIL-671/12-L o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Obchodní akademie Neveklov. Školní 303, 257 56 Neveklov. Identifikátor: 600 006 778 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov Identifikátor: 600 006 778 Termín konání inspekce: 28. a 29. květen 2007 Čj. Signatura

Více