Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

2 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10 Zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a 7 Vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění novely č. 225/2009 Sb., v platném znění, předkládá tuto Výroční zprávu za školní rok 2008/2009. Jedná se o dokument, jehoţ prostřednictvím se získají informace o stavu a výsledcích činnosti školy. Zpráva je rozvrţena do těchto kapitol: I. Charakteristika školy II. III. IV. Údaje o pracovnících školy Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání V. Zhodnocení kvality výuky na Obchodní akademii podle jednotlivých kateder VI. VII. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI VIII. Hospodaření školy IX. Závěr Výroční zpráva je veřejná a je vypracována v souladu se Zákonem 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Údaje o škole Název školy, sídlo Od 1. ledna 2006 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Paříţská 15, Ústí nad Labem, PSČ Odloučené pracoviště: Bratislavská 515, Ústí nad Labem, PSČ Do 31. prosince 2005 Obchodní akademie, Ústí nad Labem, Paříţská 15, příspěvková organizace Paříţská 15, Ústí nad Labem, PSČ Zřizovatel, adresa zřizovatele Ústecký kraj Velká hradební ÚSTÍ NAD LABEM Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Ing. Roman Jireš Mgr. Stáňa Andrenacciová Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace Ředitel Ing. Roman Jireš: tel.: Asistentka Mína Vargasová: tel.: fax: Datum zřízení (zaloţení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti Zaloţení školy: 17. října 1886 Zařazení do sítě škol: 24. června 1996 Poslední aktualizace v síti: 31. května 2006 s účinností od 1. září 2006 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity Obchodní akademie denní forma vzdělávání maximální kapacita všech oborů: 485 ţáků dálková forma vzdělávání kapacita: 112 ţáků cílová: 200 ţáků Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita: 625 ţáků cílová: 710 ţáků Školní jídelna výdejna kapacita: 110 obědů cílová: 110 obědů 3

4 Školská rada Školská rada byla zřízena na základě zřizovací listiny čj. ŠR 34/2005 ze dne 15. června Dle volebního řádu vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje a v souladu s 167 zákona 561/2004 Sb. byla zvolena a jmenována školská rada v tomto sloţení: předseda Mgr. Jan Tvrdík zástupce zřizovatele člen PhDr. Anna Kinovičová zástupce zřizovatele člen Jana Soukupová zástupce rodičů člen Karel Ţaloudek zástupce rodičů člen Mgr. Aleš Běhounek zástupce pedagogů člen Ing. Čeněk Celer zástupce pedagogů Škola se skládá ze dvou organizačních celků: ad a) Obchodní akademie a) Obchodní akademie b) Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Počet tříd denní forma vzdělávání 15 Z toho tříd střední vzdělání - Z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem - Z toho tříd stř. vzděl. s mat. 15 Počet tříd s uprav. vzděl. programem - Počet ţáků denní formy vzdělávání 443 Z toho ţáků střední vzdělání - Z toho ţáků stř. vzděl. s výuč. listem - Z toho ţáků stř. vzděl. s mat. 443 Počet ţáků ve třídách s uprav. vzděl. programem - Počet tříd ostatní formy vzdělávání 4 Z toho tříd střední vzdělání - Z toho tříd stř. vzděl. s výuč. listem - Z toho tříd stř. vzděl. s mat. 4 4

5 Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou č. j. 4/2001, vydanou na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 2/10/2001 ze dne 20. června 2001 a navazuje na 123letou tradici odborné školy. Škola je vedena pod identifikačním čís. IZO od 24. června Je koncipována jako univerzální střední odborná škola obchodně-podnikatelského zaměření, která připravuje absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním. Její absolventi nacházejí uplatnění ve všech typech a formách podniků ve výrobě, v obchodu, ve sluţbách, v peněţnictví, ve státní a veřejné správě. Nejúspěšnější absolventi pokračují v dalším studiu na vysokých školách. Ţáci si osvojí kromě všeobecného přehledu teoretické znalosti, praktické dovednosti spojené se získáváním a zpracováním informací, s komunikací s obchodními, bankovními a dalšími partnery, včetně zahraničních, s posuzováním různých moţností řešení podnikatelských rozhodovacích situací a jejich finančních, právních a dalších důsledků, s organizačním zabezpečením chodu podniku apod. Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou. Obchodně-podnikatelské odborné vzdělání je srovnatelné s odbornými formami vzdělání v evropských státech a vytváří absolventům podmínky pro získání oprávnění k podnikatelské činnosti (výpisu ze ţivnostenského rejstříku). V oblasti všeobecného vzdělání by měl absolvent získat dobré znalosti českého jazyka, poznání národní a světové historie, základní středoškolské matematické vědomosti a dovednosti a schopnost je aplikovat v hospodářské praxi. Důleţitou sloţkou vzdělání je znalost dvou světových jazyků na úrovni běţné hovorové komunikace a znalost alespoň jednoho z nich pro účely obchodně-podnikatelských činností. V rámci odborného vzdělání získává ţák znalosti základních ekonomických pojmů a principů v trţní ekonomice, důkladnou znalost účetnictví, znalosti funkčních moţností prostředků výpočetní techniky a dovednost účelně je vyuţívat. Nedílnou součástí odborné sloţky vzdělání je seznámení se základními právními normami a jejich aplikace v obchodně-podnikatelské činnosti. Absolvent školy by měl být schopen věcně, jazykově i formálně správně zpracovávat písemnosti spojené s činností v tuzemsku i v zahraničí. Předpokladem toho je výborná dovednost pracovat na PC a dodrţovat normalizovanou úpravu písemností. U ţáků by se měly rozvíjet takové rysy osobnosti a schopnosti, jako jsou samostatné myšlení, schopnost rozhodovat se, cílevědomě, rozhodně a rozváţně jednat, pracovat v týmu a odpovědně přistupovat k plnění úkolů. Vedle denního studia poskytuje naše škola moţnost studovat i formou studia dálkového po dobu pěti let. 5

6 ad b) Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Naše škola je jedna z nejstarších státních jazykových škol v regionu. Zajišťujeme jazykové kurzy dle poptávky veřejnosti, a to v odpoledních a večerních hodinách v pěti světových jazycích angličtině, němčině, francouzštině, španělštině a ruštině. Organizujeme kurzy pro začátečníky i pokročilé (1. 5. ročník) a kurzy zaměřené na přípravu ke státním jazykovým zkouškám a k mezinárodně uznávaným zkouškám. V podzimním a jarním termínu vypisujeme státní základní jazykové zkoušky a státní všeobecné jazykové zkoušky. Nabídku jsme rozšířili o specializované kurzy: obchodní angličtina, příprava na KET, PET, FCE, konverzace pro pokročilé a tříměsíční intenzivní kurz anglického jazyka. Jazyková škola nabízí moţnost vykonání zkoušky za účelem získání Osvědčení o základní znalosti jazyka. Dle poptávky ústeckých podniků zajišťujeme kurzy probíhající přímo v podniku, aby mohli zaměstnanci pohodlně kurzy navštěvovat. Výuku zajišťují stálí pracovníci naší školy, tzn. plně kvalifikovaní učitelé cizích jazyků. Mimořádně vyuţíváme i plně kvalifikované externí učitele. Naší snahou je zpřístupnit cizí jazyky široké veřejnosti, coţ se nám jiţ řadu let daří. Novinkou v tomto školním roce jsou kurzy českého jazyka a organizace zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 jako jedné z podmínek pro získání trvalého pobytu. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2008/2009 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Kód oboru (KKOV) Součást školy počet ţáků Denní forma vzdělávání ukončilo MZ Obchodní akademie denní forma vzdělávání M/004 ano Ekonomické lyceum denní forma vzdělávání M/002 ano Obchodní akademie dálková forma vzdělávání M/004 ano

7 II. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY Počty interních a externích pracovníků za právní subjekt jako celek Počet int. PP fyzicky 42,00 Počet int. PP přepočteno 37,42 Počet int. NP fyzicky 11,00 Počet int. NP přepočteno 9,37 Počet ext. PP fyzicky 20,00 Počet ext. NP fyzicky 3,00 Pedagogická způsobilost a DVPP Management školy zajišťuje soulad vzdělávacích a výchovných činností pedagogických pracovníků s cíli, které stanovují příslušné zákony. Proto vytváří podmínky pro naplňování práva a povinnosti pedagogických pracovníků k dalšímu vzdělávání. O personálním zabezpečení vzdělávacích a výchovných činností informují níţe uvedené tabulky: Věková skladba a kvalifikovanost interních PP na SŠ Počet PP do 35 let celkem 12 Z toho ţeny 9 Počet PP bez odb. kvalif. do 35 let 3 Počet PP let celkem 14 Z toho ţeny 11 Počet PP bez odb. kval let - Počet PP let celkem 6 Z toho ţeny 4 Počet PP bez odb. kval let - Počet PP 55 důch. věk celkem 5 Z toho ţeny 4 Počet PP bez odb. kval. 55 důch. věk - Počet PP důchodci celkem 5 Z toho ţeny 5 Počet PP bez odb. kval. důchodci - Z uvedené tabulky je zřejmé, ţe managementem školy nastolený trend úplné odbornosti pedagogických pracovníků se daří udrţovat. Ve škole působili pouze tři vyučující bez odborné kvalifikace v přepočtu na plně zaměstnané 0,3, coţ znamená, ţe 99,2 % výuky bylo zajišťováno učiteli s plnou kvalifikací. Nekvalifikovaní si potřebné vzdělání doplňovali tak, ţe na konci hodnoceného období dva z nich předepsanou způsobilost získali úspěšným završením vysokoškolských studií. 7

8 Další vzdělávání interních pedagogických pracovníků Počet účastníků akce jednodenní 2 Počet účastníků akce vícedenní 15 Počet PP, kteří se nezúč. ţádné vzděl. akce 25 Podrobné údaje se nacházejí v kapitole Zhodnocení kvality výuky na Obchodní akademii podle jednotlivých kateder. Zapojení školy do celoţivotního vzdělávání Škola se i v tomto školním roce zapojila do systémového projektu ministerstva školství UNIV (Uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol) financovaného ESF a státním rozpočtem ČR vytvořením vzdělávacího programu v rámci etapy Senior 50+. V uvedeném období pokračovaly ve spolupráci se vzdělávací agenturou Amadeus rekvalifikační kurzy pro potřeby ústeckého Úřadu práce. Také jazyková škola přispěla do soustavy celoţivotního vzdělávání zejména přípravou pedagogických pracovníků. 8

9 III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Ţáci přihlášení ke vzdělávání pro školní rok 2008/2009 duben kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 16 Do dalších kol stř. vzděl. s mat. - Ţáci přijatí ke vzdělávání pro školní rok 2008/2009 duben kolo stř. vzděl. s mat kolo stř. vzděl. s mat. 14 Do dalších kol stř. vzděl. s mat. - Skutečně nastoupilo stř. vzděl. s mat. 129 Kritéria přijetí ţáků Kritériem pro přijetí bez přijímacích zkoušek byl průměr hodnocení za 2. pololetí 8. třídy a současně za 1. pololetí 9. třídy základní školy do 1,90 včetně pro obor obchodní akademie a do 1,37 včetně pro obor ekonomické lyceum. Přijímací zkoušky se skládaly z: písemného testu z MAT (v rozsahu osnov ZŠ) písemného testu z ČJ (v rozsahu osnov ZŠ) Výsledné hodnocení přijímacího řízení tvořilo: a) bodové ohodnocení průměru známek za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ - toto ohodnocení se podílelo na celkovém hodnocení 25 %, b) bodové ohodnocení testů přijímacích zkoušek - toto ohodnocení se podílelo na celkovém hodnocení 75 %. Při rovnosti bodů rozhodovala účast v olympiádách, soutěţích, aktivita studenta. Zároveň se přihlíţelo ke změněné pracovní schopnosti ţáků. Přijatí ţáci byli rozděleni do tříd na základě jazykového testu. Jiţ od prvého ročníku se vyučují dva cizí jazyky. Odvolací řízení pro školní rok 2008/2009 duben kolo odvolání celkem - 2. kolo odvolání celkem - Další kola odvolání celkem - 1. kolo přijatí autoremedura - 2. kolo přijatí autoremedura - Další kola přijatí autoremedura - 1. kolo přijatí odvolání ke KÚ - 2. kolo přijatí odvolání ke KÚ - Další kola přijatí odvolání ke KÚ - 9

10 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Celkový prospěch ţáků ve škole za I. pololetí školního roku 2008/2009 Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou 448 Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 38 Z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 383 Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 25 Z toho ostatní 2 Celkový prospěch ţáků ve škole za II. pololetí školního roku 2008/2009 Počet ţáků stř. vzděl. s maturitou 443 Z toho prospělo s vyzn. stř. vzděl. s mat. 43 Z toho prospělo stř. vzděl. s mat. 391 Z toho neprospělo stř. vzděl. s mat. 9 Z toho ostatní - Zhodnocení maturitních zkoušek Maturitní zkoušky proběhly podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů, a hodnotíme je jako úspěšné. Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů se jiţ tradičně konala za pouţití výpočetní techniky v odborných učebnách. Ţáci prokázali, ţe jsou schopni vyuţít své znalosti z několika předmětů. Předsedové maturitních komisí kladně zhodnotili znalosti maturujících a jejich prezentaci. Počet ţáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. 105 Z toho ţáci z daného šk. roku 105 Z toho ţáci z minulého šk. roku - Z toho ţáci z předchozích šk. let - Počet ţáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 6 Počet ţáků konajících poprvé MZ stř. vzděl. s mat. 105 Z toho u MZ prospělo s vyzn. 22 Z toho u MZ prospělo 80 Z toho u MZ neprospělo 3 Počet ţáků konajících opravnou MZ stř. vzděl. s mat. 6 Z toho u MZ prospělo s vyzn. - Z toho u MZ prospělo 4 Z toho u MZ neprospělo 2 10

11 Hodnocení výsledků výchovného působení Na škole působí výchovná poradkyně a školní metodička prevence, podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole VI. Výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů. I. pol. 2. stupeň chování 2 I. pol. 3. stupeň chování - I. pol. podm. vyloučení - I. pol. vyloučení - II. pol. 2. stupeň chování 1 II. pol. 3. stupeň chování - II. pol. podm. vyloučení 1 II. pol. vyloučení - Hodnocení docházky do školy Počet neprospívajících ţáků je do značné míry ovlivněn počtem zameškaných hodin těchto ţáků. Benevolence vyhlášky k omlouvání ţáků starších 18 let a neochota některých lékařů vydávat ţákům potvrzení přináší středním školám a jejich ţákům řadu problémů, mimo jiné zhoršený prospěch a docházku do školy. Zameškané hodiny celkem 1. pol Z toho neomluv. hodiny 1. pol. 173 Zameškané hodiny celkem 2. pol Z toho neomluv. hodiny 2. pol. 315 Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009 Naši ţáci se kaţdoročně účastní řady soutěţí. Mezi nejoblíbenější patří sportovní akce, vysoká je i účast v olympiádách AJ, NJ, v ekonomických soutěţích a v psaní na PC. Účastníci školní kolo 715 Účastníci okresní kolo 80 Účastníci oblastní kolo 25 Účastníci ústřední kolo 3 11

12 V. ZHODNOCENÍ KVALITY VÝUKY NA OBCHODNÍ AKADEMII PODLE JEDNOTLIVÝCH KATEDER Katedra českého jazyka a literatury Zhodnocení současného stavu katedry Letošní školní rok přinesl změnu v organizaci katedry společenskovědní předměty byly od ČJL odděleny, a tak se tento předmět osamostatnil. Jeho výuku zajišťuje celkem pět aprobovaných vyučujících. V tomto školním roce jsme svoji práci zaměřili především na přípravu ţáků i pedagogů ke státní maturitní zkoušce. Koncepce státní maturitní zkoušky nám vyhovuje a rámcově odpovídá našim představám. I přesto, ţe stále není s úplnou jistotou jasné, zda státní maturita v tomto předmětu příští rok proběhne, naši přípravu a práci budeme směřovat k ní. V příštím školním roce začneme vyučovat podle školních vzdělávacích plánů. Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka českého jazyka a literatury probíhala v souladu s učebními osnovami, učební plány byly splněny. O zohlednění individuálních zvláštností ţáků se snaţíme, není to ale snadné ve třídách, kde je mnohdy aţ 34 studentů. Optimálním řešením by pro nás bylo půlení tříd, alespoň v jazykových hodinách, coţ by bylo vhodné ze všeho nejvíc vzhledem k nutnosti zlepšovat komunikační dovednosti ţáků. Dle současné legislativy toto však není moţné. Snaţíme se také o vstřícný přístup ke studentům, jejichţ mateřským jazykem není čeština. Předpokládáme, ţe v následujících letech bude počet těchto studentů narůstat. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky Jak uvádíme, v tomto školním roce jsme svoji práci zaměřili především na přípravu ţáků i pedagogů ke státní maturitní zkoušce. To se odrazilo na způsobu výuky i na nové podobě maturitní zkoušky. Ta je připravena tak, aby se co nejvíce přibliţovala maturitní zkoušce z ČJ zadávané MŠMT. Naše koncepce tedy vychází především z Katalogu poţadavků k maturitní zkoušce český jazyk, schváleného MŠMT dne s účinností od školního roku 2007/2008. Loňské maturitní zkoušky ukázaly, ţe tato cesta je moţná a hlavně ţe má smysl. Školní kánon byl vytvořen v souladu s Katalogem poţadavků, podle kterého ředitel školy vybírá minimálně 40 titulů. Letos jsme umoţnili výběr z 60 titulů, coţ je o deset víc neţ v loňském školním roce, chtěli jsme tím ještě více vyjít vstříc rozmanitosti čtenářského vkusu ţáků (ačkoli tato koncepce bude ze své podstaty vţdy trochu omezující). Ţáci si museli vybrat 20 titulů, jejichţ seznam odevzdali vyučujícímu ČJL do konce února Těchto 20 titulů tvořilo u kaţdého ţáka jeho vlastních 20 maturitních témat. K tomuto individuálnímu seznamu bylo pro všechny ţáky společných ještě 5 průřezových maturitních témat, celkem tedy 25 maturitních témat pro kaţdého ţáka. Znamenalo to další změny v koncepci 12

13 a metodách výuky, a to dosti razantní. Vycházíme jednak z nutnosti seznámit studenty s dobovým, společenským a uměleckým kontextem a pak především z jejich vlastních konkrétních čtenářských záţitků. Hodiny se v tomto pojetí mají šanci stát pro ţáky přitaţlivější, letos uţ po druhém školním roce zkušeností s touto koncepcí maturity můţeme sledovat, ţe těch, kteří by raději zůstali u tradičního českého pojetí (Májovci Neruda Povídky malostranské, výklad zápis zkoušení) není méně. Podle nejrůznějších průzkumů čeští studenti ve srovnání se svými zahraničními vrstevníky stále více zaostávají ve schopnosti porozumět textu a interpretovat ho. Vloni jsme na tomto místě uváděli zjištění české školní inspekce, ţe více neţ šestina základních škol neumí děti správně naučit, jak chápat text a jak s ním pracovat. Letos se situace nezlepšila, spíše naopak. Právě proto se snaţíme o výše uvedené změny a metody je ale vidět, ţe to bude běh na dlouhou trať, protoţe tradiční, rakousko-uherské pojetí českého školství stále přetrvává. Pozná se to i z toho, na co jsou studenti zvyklí z některých jiných předmětů. Kritiku je potřeba ale namířit i do vlastních řad, velké rezervy máme v koncepčnosti v tahání za jeden provaz, máme také co dohánět v motivaci studentů vzbudit zájem o tento předmět je v této době tolika moţností a lákadel daleko těţší neţ před dvaceti lety. A na to se často zapomíná (i na naší katedře). Pro většinu ţáků je hlavní většinou známka na vysvědčení. Měli bychom se pokoušet o to s tím něco udělat. S těmito změnami také souvisí daleko koncepčnější a cílenější zařazování filmových představení, která nemají být jen jakýmsi oţivením, ale organicky doplňovat jak literární učivo, tak ţákům otevírat další kulturní horizonty. K těmto představením tedy připravujeme různé typy úkolů a zohledňujeme je i u maturitní zkoušky. Domníváme se, ţe je na místě otázka, zda v českém středním školství není filmové a divadelní umění ve srovnání s literárním neprávem podceňováno. Vloni jsme na tomto místě psali, ţe si myslíme, ţe budoucnost v tomto ohledu přinese změnu. Letos jsme skeptičtější. Další výzvou jsou komunikační dovednosti ţáků schopnost nahlas formulovat názor, mluvit srozumitelně, mít dostatečnou slovní zásobu. To, ţe více píšeme a mluvíme stále častěji spíš jen v privátním prostoru, je známým společenským jevem. Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí I letos byl prospěch lepší spíše ve třídách ekonomického lycea a v jazykových třídách. Nikdo z denního studia nebyl hodnocen stupněm nedostatečným, pouze jeden student dálkového studia byl hodnocen nedostatečně v 2. pololetí. 4 studenti denního studia byli v 2. pololetí neklasifikováni v 1. pololetí 6 studentů (11 v dálkovém studiu). Velké mnoţství neklasifikovaných studentů dálkového studia v 1. pololetí bylo dáno jejich pracovními důvody nebo tím, ţe přecenili své schopnosti, neboť v převáţné většině se jednalo o studenty 1. ročníku. Průměry hodnocení v jednotlivých třídách se oproti 1. pololetí ve 2. pololetí nepatrně zlepšily, stejně jako v loňském roce. Lze konstatovat, ţe výsledky studentů v tomto roce odpovídají loňským, maturitní zkoušky dopadly s výsledky o něco lepšími neţ v loňském roce. 13

14 Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Lze říci, ţe nová podoba maturitní zkoušky v předmětu ČJL se osvědčila. Obrazně řečeno obrátila směr od literárního dějepisu k tomu, co je nejdůleţitější ke kníţkám. Lepší výsledky mohl prokázat spíše ten, kdo více čte a zajímá se o kulturu, neţ ten, kdo má dobrou paměť a výdrţí nad sešitem. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury Třída Počet maturantů Klasifikace Průměr 4. A ,82 4. B ,64 4. C ,20 4. L ,85 5. Z ,75 Celkem ,23 Celková úroveň maturitní zkoušky z ČJL byla o něco lepší, neţ jsme čekali, podle očekávání v jednotlivých třídách kolísala, tak jak se tyto třídy jevily v průběhu celého studia. S výsledky letošních maturitních zkoušek tříd 4. C a 4. L jsme spokojeni, s výsledky třídy 4. A naopak spokojeni nejsme. Relativně příjemně překvapila třída 4. B a třída dálkového studia. Příjemné je také zjištění, ţe všichni ţáci v předmětu ČJL prospěli. Část našich ţáků se hlásí na humanitní obory vysokých škol, můţeme konstatovat, ţe jsme je na přijímací zkoušky připravili kvalitně. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009 Účastníci v kole Název soutěţe, přehlídky školním okresním oblastním ústředním Olympiáda v českém jazyce Údaje o významných mimoškolních aktivitách Pro naše ţáky jsme uspořádali tyto mimoškolní aktivity: prohlídku praţského Ţidovského muzea, návštěvu několika výstav ústecké Fillovy galerie, shlédli jsme několik veřejných divadelních generálek v ústeckém Činoherním studiu a několik kvalitních filmových projekcí v experimentálním prostoru Mumie, který má dobrou pověst v oblasti alternativní kultury. Kromě celovečerních hraných filmů zde naši studenti mohou vidět například i unikátní dokumentární filmy v rámci festivalu Jeden svět, který zde pořádá společnost Člověk v tísni. Někteří naši studenti pomáhají při organizaci tohoto festivalu a my se ho kaţdoročně 14

15 účastníme. Dva ţáci ze 4. L se dokonce zapojili do filmařské dílny na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a stali se spolutvůrci filmového dokumentu. Je zřejmé, ţe tuto školu si nevybírají pouze ţáci, kteří zamýšlejí dále studovat ekonomii. Závěr Jak uţ bylo řečeno, v tomto školním roce se osamostatnila katedra ČJL, bylo tedy moţné se na schůzkách zaměřovat více na problémy, které se týkají pouze tohoto předmětu. Tento školní rok jsme uţ podruhé připravovali maturitní zkoušku s vlastním výběrem četby, která směřuje k přípravě studentů naší školy na statní maturitu. Znovu můţeme konstatovat, ţe naše práce nebyla zbytečná a důvody, které nás k této změně vedly, za to stály. Mimo jiné je to i přesvědčení, ţe probíraná látka by neměla být chápána jako cíl, ale jako prostředek k pochopení světa to platí především pro literaturu. Neznamená to ale, ţe bychom byli se vším spokojeni. V následujícím školním roce se chceme soustředit na další zlepšení výuky, tak jak o tom v této zprávě píšeme, na lepší koordinaci práce, postupu a stylu ve výuce jednotlivých učitelů na této katedře. Znovu zdůrazňujeme nutnost měnit některé metody, protoţe se mění svět okolo nás okolo studentů. Bude se to týkat také společné přípravy a snahy o koncepčnost exkurzí, výuky podle ŠVP a přípravy studentů a učitelů na státní maturitu z ČJL. Katedra francouzského jazyka Zhodnocení současného stavu katedry francouzského jazyka Katedra francouzského jazyka je tvořena dvěma aprobovanými vyučujícími, které zajišťovaly ve školním roce 2008/09 výuku na Obchodní akademii, v kurzech jazykové školy a v podnikových kurzech. Naším trvalým cílem a prioritou nadále zůstává modernizace obsahu učiva vzhledem k blíţícím se státním maturitám. Do výuky zařazujeme pravidelně vzorové testy státních maturit přístupných na internetu. Katedře FJ se letošní školní rok opět podařilo zrealizovat výměnnou studijní stáţ s Lyceem Jeana Moneta. Plnění učebních osnov a učebních plánů Učební plány francouzského jazyka vycházející z daných učebních osnov byly splněny. Uplatňujeme individuální přístup k ţákům se specifickými poruchami učení a k ţákům hůře prospívajícím. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky Katedra pouţívá francouzské moderní učebnice a vyučovací metody a zároveň rozmanité interaktivní testy a cvičení na internetu.v hodinách FJ vyuţívá informační technologie v učebně UP4, na francouzských internetových stránkách pracujeme s pestrou nabídkou interaktivních cvičení, videosekvencí, záznamů z francouzského rádia a televize schválených francouzskou organizací FLE (français langue étrangère), pod jejíţ záštitou pedagogové z celého světa vytvářejí banky metodicky propracovaných gramatických a jiných cvičení a aktivit pro výuku francouzského jazyka pro cizince. 15

16 Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí Francouzština je pro ţáky Obchodní akademie druhým cizím jazykem. Ţáci psali předepsanou pololetní a závěrečnou práci. Výsledky těchto prací jsou shrnuty do následující tabulky: Ročník, skupina 1. pololetí 2. pololetí 1. C, S9 2,2 2,5 1. AL, S11 2,2 2,8 1. B, S12 2,9 3,0 2. A, S10 2,7 3,2 2. AL, S11 2,8 2,8 2. BC, S12 2,6 2,4 3. L, S7 2,7 2,4 3. AC, S6 3,9 2,2 4. L, S3 2,4 1,9 4. A, S4 3,8 2,9 4. ABC, S5 3,9 2,7 Pololetní a závěrečné práce jsme připravily písemnou formou a aplikovaly jsme způsob práce u státních maturit, tj. zařadily jsme část poslechovou, gramatickou a rozbor textu. Výsledky jednotlivých skupin odpovídají studijním výsledkům během celého školního roku. Jazykové třídy a lyceum dosahují pravidelně lepších výsledků ve znalostech francouzského jazyka. Důleţitým kritériem hodnocení ţáků je také ústní projev. Kromě pravidelného prověřování jejich znalostí klademe velký důraz na souhrnná opakování konverzace na konci kaţdého většího učebního celku a na závěr klasifikačního období. Do hodnocení důsledně promítáme všechny 4 jazykové kompetence. Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou Ve školním roce 2008/2009 nematuroval ţádný ţák OA z francouzského jazyka. Soutěţe a přehlídky počty zúčastněných ţáků ve školním roce 2008/2009 Účastníci v kole Název soutěţe, přehlídky školním okresním oblastním ústředním Konverzace ve FJ

17 Ve školním kole soutěţilo 20 ţáků 3. ročníku v konverzačních tématech, reáliích a v poslechu. Ve slabé konverzační části soutěţe se potvrdilo, ţe bez účasti na semináři Konverzace FJ, který v letošním 3. ročníku není otevřen, nejsou ţáci na takové jazykové úrovni, aby postoupili do regionálního kola. Projekty a mezinárodní spolupráce Ve školním roce 2008/2009 katedra FJ úspěšně pokračovala v dlouhodobém mezinárodním projektu s Lyceem Jeana Moneta ve Francii. Tento projekt sleduje a plní několik významných výchovně vzdělávacích cílů. Především to je vyuţití a zdokonalování jazykových znalostí francouzského jazyka nejenom během pobytu ve Francii, ale i v týdnu, kdy jsme zemí hostitelskou. Dalšími důleţitými cíli projektu je poznávání sociálně demografických podmínek ţivota ve Francii, neboť ţáci jsou ubytováni a stravováni ve francouzských rodinách, seznámení našich ţáků se školským systémem ve Francii při účasti ve vyučování na francouzském lyceu a neméně důleţitým cílem projektu jsou návštěvy kulturních a historických památek Francie. Nezanedbatelnou součástí tohoto projektu je motivace ţáků ke studiu cizích jazyků, jejich angaţovanost na projektu, iniciativa a samostatnost při jeho přípravě, aktivity odstraňující jazykové a kulturní bariéry a integrace mladých do společného evropského systému. Projekt Euro-découverte (program Socrates, podprogram Comenius), který probíhal v roce 2006/2007, uspěl při následném finančním auditu Národní agentury v červnu Kladně byly hodnoceny jeho výstupy a škole byla nabídnuta další spolupráce v rámci evropských projektů. Závěr Cíle a priority, které si katedra stanovila pro tento školní rok, byly splněny. Ceníme si naší dlouhodobé spolupráce s Lyceem Jeana Moneta. Kladně hodnotíme realizaci výměnné studijní stáţe i přes současný tlak ekonomické krize. Katedra francouzského jazyka i v příštím školním roce poţaduje v kaţdé skupině všech ročníků rezervování učebny UP4 k dalšímu vyuţívání interaktivních materiálů, které mají značný význam pro další rozvoj komunikativních a jiných dovedností v cizím jazyce. Nadále bychom rády rozšiřovaly knihovnu katedry francouzského jazyka o výukové materiály, knihy, audio a video nahrávky. Katedra anglického jazyka Zhodnocení současného stavu katedry anglického jazyka Katedra anglického jazyka zajišťovala výuku předmětů anglický jazyk a anglická konverzace v oborech obchodní akademie, v denní i dálkové formě vzdělávání, a ekonomického lycea, dále v kurzech jazykové školy a v podnikových kurzech. Mezi hlavní cíle katedry patřilo 17

18 zlepšení materiálového vybavení učitelů anglického jazyka, inovace výukových materiálů související s přípravou ţáků na novou maturitu, inovace velké většiny testovacích materiálů katedry (testy ověření znalostí pro 1., 2. a 3. ročník, rozřazovací test pro budoucí 1. ročníky aj.), příprava úvodní fáze nového projektu England Live! a v neposlední řadě zlepšení informovanosti ţáků o všem, co se týká výuky anglického jazyka na naší škole. Činnost katedry probíhala ve znamení aktivní spolupráce všech jejích členů. Pro lepší orientaci a spolupráci s ţáky jsme se rozhodli v rámci katedry přesněji vymezit kompetence a specializace jednotlivých vyučujících angličtiny, které byly následně vyvěšeny na nástěnku katedry ve 2. patře. Nově byla vytvořena pozice koordinátorky pro pomoc při hledání studia v zahraničí, jejíţ úkolem je aktivně seznamovat ţáky s moţnostmi studia angličtiny ve světě. Rozdělení kompetencí jednotlivých členů katedry vnímali ţáci pozitivně a obraceli se s konkrétními poţadavky či problémy na učitele, který jim v rámci své specializace mohl nejlépe poradit. Díky neustálé aktualizaci nástěnky se nám povedlo zvýšit informovanost o činnosti katedry, zapojit ţáky do školních a mimoškolních soutěţí, prezentovat soutěţní práce těch nejlepších a v neposlední řadě informovat ţáky o přesné struktuře obou úrovní nové maturity včetně typů úloh, se kterými se u státní maturity z anglického jazyka setkají. Prostřednictvím nástěnky jsme ţákům nabídli moţnost nového certifikovaného testování CEFLA. Katedra tradičně organizovala školní kolo olympiády v anglickém jazyce, zajistila měsíční předplatné časopisu Bridge pro 228 ţáků a zároveň se starala o jeho distribuci. Velké úsilí jsme věnovali tomu, abychom zajistili dostatečné materiální vybavení pro všechny učitele AJ výukové materiály a zejména dostatečný počet originálních výukových CD. Toto úsilí se nám ve spolupráci s vedením školy vyplatilo, byly nakoupeny všechny poţadované učebnice, CD materiály a navíc i plošná školní multilicence elektronické verze Velkého slovníku Lingea. Po vzájemné diskusi jsme se rozhodli pozměnit seznam maturitních témat pro tento školní rok tak, aby více korespondoval s aktuální výukou a lépe odráţel zaměření školy. Nově jsme do seznamu přidali samostatnou maturitní otázku zaměřenou na obchodní angličtinu. Od října jsme se aktivně pustili do přípravy projektu England Live!, jehoţ součástí by mělo být zorganizování edukačně poznávacího pobytu v Anglii na jaře roku Jsme si vědomi toho, ţe účast ţáků na tomto projektu bude do značné míry ovlivněna finančními moţnostmi jejich rodičů. Výstupy projektu chceme prezentovat ve formě výukových materiálů ostatním ţákům. Práce katedry anglického jazyka se nesla v duchu pozitivní atmosféry a snad tak přispěla k vytvoření pozitivního klima ve škole. Plnění učebních osnov a učebních plánů Výuka probíhala podle schválených tematických plánů. Tematické plány, které vycházejí z platných osnov, byly jednotlivými vyučujícími splněny. V jednotlivých třídách byl uplatňován individuální přístup k ţákům, pro ţáky se specifickými poruchami učení byly ve spolupráci s výchovnou poradkyní vypracovány individuální vzdělávací plány. Jazykově nadaní ţáci mají moţnost jiţ v průběhu studia sloţit státní zkoušku z anglického jazyka. 18

19 Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky Four Words a Day Ve třídách 1. C, 2. C a 3. C (jazykové třídy s dotací 5 hodin angličtiny týdně) byl v obou pololetích vyzkoušen projekt Four Words a Day zaměřený na rozšíření slovní zásoby mluvené angličtiny. Ţáci si formou nejrůznějších nástavbových cvičení rozšířili slovní zásobu o 400 slov, která dokáţí aktivně pouţívat. Tento projekt se nám díky své úspěšnosti natolik osvědčil, ţe v něm budeme pokračovat i v příštím roce. Konverzace v AJ V květnu proběhla prezentace povinně volitelného předmětu anglická konverzace pro budoucí 3. ročníky. Jazykově zaměřené třídy mají tuto konverzaci v učebním plánu povinně. Tento předmět se zaměřuje především na rozvoj komunikativních kompetencí ţáků. Ti se učí pohotově reagovat a hlavně vyjadřovat svůj názor v cizím jazyce. Zároveň si významným způsobem rozšíří slovní zásobu k tématům z kaţdodenního ţivota. Jsou schopni hovořit o své rodině, přátelích, o místě, kde ţijí, dovedou si objednat jídlo v restauraci či domluvit schůzku u lékaře a popsat mu zdravotní obtíţe. Mimo jiné se zde ţáci dovídají zajímavé informace o jednotlivých anglicky mluvících zemích. V rámci odpolední výuky naší jazykové školy mají ţáci moţnost zúčastnit se různých jazykových kurzů v prostředí, které dobře znají. Mohou zde také sloţit státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka. Besedy s rodilými mluvčími V rámci výuky se uskutečnily besedy a výlety do Prahy, Litoměřic a Zubrnic s rodilým mluvčím z Irska. Ţáci tak měli jedinečnou moţnost kontaktu s autentickým jazykem, dozvěděli se mnoho nových informací o Irsku a na výletech fungovali v roli průvodců, coţ je donutilo zábavnou formou pouţít své znalosti anglického jazyka. Nové učebnice Přípravy na státní maturitu jsou v plném proudu. V rámci zkvalitnění výuky a zvláště pak v návaznosti na přípravu ţáků na novou maturitu jsme zavedli novou řadu učebnic Matrix z vydavatelství Oxford University Press, která pouţívá stejné typy úloh, jaké se objeví v písemné části nových maturit. Na příští rok plánujeme vyuţití novinky z nakladatelství Longman Maturita Activator, která vyjde v srpnu a koncepčně je zaměřena na úspěšné zvládnutí nové podoby maturitní zkoušky z anglického jazyka. Internet ve výuce Pravidelně vyuţíváme počítačové učebny, kde na internetu pouţíváme podpůrné výukové materiály v elektronické podobě. Ţáci všech ročníků se prostřednictvím internetu připojili k charitativnímu projektu na webové stránce freerice.com. Důkladně si prověřili a otestovali svou slovní zásobu a pomohli tak zajistit zásoby rýţe pro Bangladéš. Realizace modulu úvod do světa práce Modul úvod do světa práce a environmentální výchova jsou nedílnou součástí tematických plánů anglického jazyka a anglické konverzace. Ţáci si osvojují potřebnou slovní zásobu, diskutují o globálních problémech a současném dění ve světě. Umí se vyjádřit k výhodám 19

20 a nevýhodám různých povolání, plánují svou profesní kariéru, diskutují o ţivotním prostředí a jeho ochraně, o třídění odpadu, globálním oteplování a podobně. Spolupráce s jinými školami Katedra spolupracuje s katedrou anglistiky PF UJEP a s Britskou radou. Právě díky spolupráci s Britskou radou, která nám věnovala vyřazené knihy, se nám podařilo významným způsobem obohatit školní knihovnu. Všechny výukové materiály z Britské rady si ţáci mohou zapůjčit za účelem samostudia. Údaje o pracovnících školy Katedra anglického jazyka v současné době čítá 8 členů (7 ţen a 1 muţe). 7 členů je plně kvalifikovaných a aprobovaných, jedna členka učící na poloviční úvazek má úspěšně sloţené státní zkoušky a k dosaţení plné kvalifikace jí zbývá obhajoba diplomové práce plánovaná na září ,75 % úvazku anglického jazyka a konverzace tedy bylo odučeno plně kvalifikovanými a aprobovanými učiteli. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Typ kurzu nebo druh vzdělávací akce Počet účastníků Cermat Konzultační seminář k nové maturitě 6 Cambridge English in Mind komplexní příprava na maturitu 1 Základní úroveň státní maturity z AJ a její struktura 1 McMillan Straightforward nové aktivity v hodinách AJ 5 ILC Czechoslovakia 14denní studijní pobyt v Anglii 1 Celkem 14 Výsledky výchovy a vzdělávání Hodnocení prospěchu za 1. a 2. pololetí Ţáci, kteří si zvolili angličtinu jako 1. cizí jazyk, jsou rozděleni do skupin podle úrovně na základě rozřazovacích testů. Od 1. ročníku potom navazují na znalosti, které získali na základní škole. Úroveň znalostí je však velmi rozdílná, coţ dokazují právě výsledky z rozřazovacích testů. V 2. jazyce ţáci ve velké většině začínají. Denní forma vzdělávání - anglický jazyk porovnání 1. a 2. pololetí Třída Neklasifikováno Klasifikace (1.pololetí/2.pololetí) Průměr 1. A - 10/8 14/15 5/7 1/- - 1,900/1, B - 8/2 18/13 5/16 1/1-1,969/2, C - 6/6 16/12 9/13 -/1 1/- 2,188/2, L - 8/10 22/17 3/7 1/- 1/- 1,912/1,912 20

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Havířov-Bludovice Frýdecká ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 FRÝDECKÁ - ŠKOLA BAREV A POHODY CO O NÁS ŘEKLI JINÍ: akad. mal. Gabriel Filcík, ilustrátor dětských knížek V jubilejním roce

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno

Výroční zpráva za školní rok 2010 2011. Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Gymnázium Kladno Náměstí E. Beneše 1573 272 00 Kladno Titulní a úvodní strana výroční zprávy za školní rok 1910 1911 www.gymnasiumkladno.cz Obsah 1. Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/10/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ OBOR VZDĚLÁNÍ GASTRONOMIE 65-41-L/01 OBSAH 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Historie a současnost... 4 2.2 Materiální

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Školní vzdělávací program Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 78 42 M/05 Platný od 1. 9. 2010 Schválila školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení... 3 1. Přesný název právnické osoby... 3 2. Ředitel a statutární zástupce

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV JIRSÍKOVA 244 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Niţší stupeň vzdělávání I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP: Osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Oficiální název programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: 2 PŘEDKLADATEL, okres Uherské Hradiště,

Více

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace

GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace , GYMNÁZIUM DĚČÍN, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zpracováno podle RVP ZV V Děčíně dne 30. 8. 2007 ředitel školy 1. Identifikační údaje PŘEDKLADATEL: GYMNÁZIUM

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň vzdělávání GYMNÁZIUM, GYMNÁZIUM, PRAHA 5, NAD KAVALÍRKOU 1 ZÁŘÍ 2014 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň vzdělávání Vzdělávací program: čtyřletý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více