ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé. www.escapeconsult."

Transkript

1 ESCNEWSLETTER červenec 2014 č. 4 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., , Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, v průběhu letního oddechnutí, Vám nabídnout další vydání našeho odborného občasníku. V závěru loňského roku jsme se věnovali změnám v účetní a daňové praxi, které přinesl (nejen) Nový občanský zákoník. V této souvislosti chceme upozornit, že uplynula lhůta, do které měli obchodní korporace (tedy společnosti všech typů) uzpůsobit svoji základní dokumentaci (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) nové právní úpravě. Je zřejmé, že se to u všech cca obchodních korporací registrovaných v České republice v termínu nepodaří. Není pravděpodobné, že by se obchodní soudy uchylovaly hned po uplynutí tohoto termínu k nějakým dramatickým sankcím, nicméně určitě doporučujeme všem společnostem, aby si svoji základní dokumentaci nechali svým právním zástupcem aktualizovat dle nových zákonných podmínek co nejdříve, byť to nebylo do uvedeného termínu. V minulém vydaní jsme rovněž zmínili všechny změny v daňové a účetní oblasti, které nastávají od roku V dnešním vydání se podrobněji vracíme k dopadům zrušení dědické a darovací daně do daně z příjmu, dále k výhledu vývoje v oblasti DPH a probereme vztah veřejně prospěšného poplatníka k dani z příjmu. Ze speciálních témat zmíníme problematiku práce ve více členských státech EU a na základě častých požadavků se věnujeme příkladům správného výpočtu cestovních náhrad. Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících letních dní. Ing. Michal Markvart Daňový poradce č Obsah Veřejně prospěšný poplatník ve vztahu k dani z příjmů od Novinky v dani z přidané hodnoty v roce 2014 a vize budoucího vývoje 3 Dopady zrušení daně dědické a darovací do daně z příjmů fyzických osob 4 Práce ve více členských státech EU sociální a zdravotní pojištění 5 Cestovní náhrady v příkladech 6 ESCAPE TEAM 8 Pomáháme mladým Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé

2 2 Veřejně prospěšný poplatník ve vztahu k dani z příjmů od Bc. Jan Škarvada Od počátku roku 2014 vstoupily v platnost změny ve znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v souvislosti s působností nového občanského zákoníku. Tato skutečnost se promítla i ve zdaňování v oblasti neziskového sektoru, na které se v dalším textu zaměřím. Zákon vymezuje veřejně prospěšného poplatníka (VPP) jako subjekt, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. To znamená, že na rozdíl od posledního platného znění této normy, ve kterém byl poplatník vymezen jako subjekt, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, nyní může být jednotka za tímto účelem zřízena, když v současnosti tuto činnost neprovádí. Následně je také přímo definováno, kdo veřejně prospěšným poplatníkem není, i když neprovádí podnikatelskou činnost. Mezi tyto subjekty můžeme zařadit obchodní korporace, Českou televizi, Český rozhlas a ČTK, profesní komoru nebo poplatníka (založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizací zaměstnavatelů), dále zdravotní pojišťovny a společenství vlastníků jednotek. Naopak VPP může být i nadace v případě že neslouží k podpoře osob blízkých zakladatele. Nejdůležitější oblastí, ve které došlo ke změně znění zákona, je předmět daně veřejně prospěšných poplatníků. V 18a odstavci 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je rozdělen předmět daně v závislosti na tom, zda je jednotka veřejně prospěšným poplatníkem s tzv. širokým základem daně či úzkým základem daně. Pokud je subjekt VPP se širokým základem daně, pak jsou předmětem daně z příjmů veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací. Mezi jednotky se širokým základem daně řadíme veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, poskytovatele zdravotních služeb, obecně prospěšné společnosti a ústavy. V původním znění zákona nebyly mimo jiné základem daně příjmy z úroků na běžných účtech, nyní již ano u poplatníků s širokým základem daně se stávají položkou zvyšující obecný základ daně. V případě VPP s úzkým předmětem daně je pak taxativně definováno, které příjmy budou předmětem zdanění či nikoliv. Zákon považuje za předmět daně vždy příjmy spojené s reklamou, z členských příspěvků a z nájemného (výjimkou je nájem státního majetku). Naopak předmětem daně nejsou příjmy z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na správu domů a pozemků, úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor, z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje jsou vyšší než příjmy, dále pak také příjmy z bezúplatného nabytí věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů, podpora od Vinařského fondu a výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného plnění, který plyne obci nebo kraji. U úzkého základu daně je opět specifikem výnos z úroku z běžného účtu, oproti širokému základu daně jsou zde však zdaněny zvláštní sazbou daně 19 % a do běžného základě daně tak nevstupují. Menší změnu lze pozorovat u odčitatelné položky dle 20 odst. 7, která se již nyní netýká obcí, krajů a poskytovatelů zdravotních služeb. Ostatní VPP si mohou snížit základ daně o 30 %, minimálně o Kč a maximálně o Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, které nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. VPP se širokým základem daně pak musí tyto prostředky použít již v následujícím zdaňovacím období, v případě veřejné VŠ a veřejné výzkumné instituce pak lze odečíst minimálně Kč a maximálně Kč. Bezúplatné příjmy na rozdíl od obecného výkladu daně z příjmů lze v případě veřejně prospěšného poplatníka osvobodit, pokud bude tento dar využit na veřejně prospěšnou činnost, kterou jednotka vykonává. Pokud subjekt toto osvobození využije, pak však musí se základu daně vyloučit veškeré náklady, které s bezúplatným nabytím souvisejí (odpisy, zůstatkovou cenu, hodnotu zásob nabytých a spotřebovaných, atd.). Dochází také k omezení daňové uznatelnosti vstupní ceny u hmotného majetku používaného pro činnosti, které nejsou předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka. Zúčtovaný náklad při prodeji je uznatelný pouze do výše souvisejících příjmů, přitom není rozhodující, v jaké míře byl majetek k veřejně prospěšným činnostem používán. Poslední novinkou je výjimka v oznamovací povinnosti 38mc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud VPP nemusí podávat přiznání k dani, tzn., pokud mají příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nemusí tuto místně příslušnému správci daně oznamovat.

3 3 Novinky v dani z přidané hodnoty v roce 2014 a vize budoucího vývoje Ing. Vendula Opravilová Povinná elektronická forma podání do konce roku 2013 platilo, že povinná elektronická forma podání se týká pouze Souhrnného hlášení, Výpisu z evidence u přenesení daňové povinnosti podle 92e a Žádosti o vrácení daně z členských států EU. Zatím poslední novela zákona o DPH zavedla pro část daňových subjektů povinnost podávat daňová přiznání a ostatní podání pouze elektronicky. A to i v případě, že subjektu nevzniká daňová povinnost (tedy i v případě nulových přiznání). Tato nová úprava se týká právnických osob bez výjimky a fyzických osob, pokud jejich obrat překročil za posledních 12 kalendářních měsíců 6 mil. korun. Omezení se netýká fyzických osob, které mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Při překročení uvedeného obratu se první elektronické podání uskuteční za zdaňovací období následující po období, v němž k překročení došlo. Znamená to tedy, že pokud plátce překročí obrat v květnu, první elektronické podání učiní měsíční plátce za červen a čtvrtletní plátce za 3. kvartál. Elektronicky pak podává po dobu minimálně šesti kalendářních měsíců. Ručení za nezaplacenou daň ( 109 zákona o DPH) již v roce 2013 mělo platit, že pokud zaplatíme svému dodavateli na účet jiný, než zveřejněný v Registru plátců DPH stáváme se ručitelem za nezaplacenou daň. Generální finanční ředitelství však tuto povinnost několikrát odložilo a do praxe se dostala až začátkem roku Současně s tímto vstoupilo v platnost zákonné opatření senátu, dle kterého budeme ručit pouze za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce dvojnásobně překračující limit plateb v hotovosti, tedy nad Kč. Terminologické změny v souvislosti s přijetím Nového občanského zákoníku a Zákonu o obchodních korporacích bylo třeba upravit některé termíny v zákonu o DPH. Nově se rozlišují pojmy daň a daňová povinnost. Tam kde se jedná pouze o peněžité plnění, se uvádí pojem daň z toho důvodu, že pojem daňová povinnost v sobě obsahuje všechny práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani. Ze zákona zmizel také pojem převodu a přechodu nemovitostí, a to z důvodu nové definice pojmu zboží, která nemovitosti zahrnuje ( 4 odst. 2): hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a část lidského těla, plyn, elektřina, teplo a chlad. Podle nové soukromoprávní úpravy je nemovitost hmotnou věcí. Zvíře naopak věcí není, ale ustanovení o věcech se na něj použijí obdobně. Rozšířil se pojem nájem o termíny podnájem, pacht a podpacht. V případě pachtu se jedná o přenechání věci zároveň i s právem požívat plody věci. Nový občanský zákoník (NOZ) nahradil pojem sdružení pojmem společnost, nově se tedy setkáváme se společníkem společnosti místo členem sdružení. Občanské sdružení bylo nahrazeno pojmem spolek. Obchodní společnosti a družstva byly zahrnuty pod název obchodní korporace. Další terminologickou změnou je slovo zápůjčka, které nahradilo pojem půjčka. Pojem podnik byl nahrazen pojmem závod. Termín prodej podniku je označován jako pozbytí obchodního závodu a nadále nepodléhá DPH ( 14 odst. 5 ZDPH). V případě úmrtí plátce DPH přechází daňová povinnost na dědice dnem rozhodnutí soudu o dědictví, nikoli dnem úmrtí zůstavitele, jak tomu bylo do konce roku Doba a lhůta dobou se rozumí ohraničený časový úsek, po jehož uplynutí zaniká právo či povinnost, přičemž osoba, které se to týká, nemusí nic činit, přesto k zániku práva/povinnost dojde. Naopak do konce lhůty musí osoba projevit vůli, čímž zachová své právo nebo splní svou povinnost. Není-li lhůta dodržena, zaniká právo nebo vznikají sankce za nesplnění povinnosti (například lhůta pro povinnost podat daňové přiznání). Právo stavby - jelikož se podle NOZ stavba stává součástí pozemku, existuje nový právní institut právo stavby, například pro situace, kdy vlastník pozemku umožní postavit jiné osobě stavbu na svém pozemku, který je nadále v jeho vlastnictví. Převod práva stavby je předmětem DPH. Převody nemovitých věcí stavby jsou dle NOZ součástmi pozemků na nichž stojí a podléhají tedy stejnému režimu DPH jako daný pozemek. Pro uplatnění osvobození od daně musí být splněny současně dvě podmínky uvedené v 56 odst. 2 ZDPH. Při nesplnění jedné z nich, i při nesplnění obou současně, se nebude jednat o pozemek, jehož převod Profesionální přístup Dlouholetá praxe Úspora nákladů Daňové poradenství nejen v Brně Pobočky v Brně, v Praze a v Bratislavě

4 4 je osvobozen. Dodání pozemku je tedy osvobozeno pokud: 1. na pozemku není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem, nebo zde není inženýrská síť a zároveň 2. na pozemku nemůže být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. Zjednodušeně řečeno od je osvobozen pouze převod nezastavěného pozemku bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby. Podle 56 odst. 3 zákona o DPH se ale, při dodržení principu nedělitelnosti režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku, osvobodí i pozemek, pokud na něm stojí stavba splňující podmínky osvobození. Změny pro rok 2015 Od roku 2015 zatím platí snížení limitu obratu pro registrace k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč, přičemž se nezačíná počítat obrat od nuly, jako tomu bylo při změnách do současnosti, ale do dvanácti kalendářních měsíců se počítají i ty z roku Pro rok 2015 se uvažuje o trojí sazbě DPH, kdy nejnižší sazbu by měli léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelná výživa. Dále se uvažuje o: rozšíření institutu režimu přenesení daňové povinnosti, možnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v tzv. režimu rychlé reakce tzn., že by se operativně prováděcím předpisem stanovil okruh komodit a služeb podléhajících režimu PDP, rozšíření institutu nespolehlivého plátce, zřízení centrálního registru bankovních účtů. Dopady zrušení daně dědické a darovací do daně z příjmů fyzických osob Ing. Michal Šesták Daňový poradce ev. č Jak již jistě všichni zaznamenali, byl s účinností k zrušen zákon ČNR č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Problematika daně dědické a darovací je tedy s účinností od začleněna do zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, problematiku daně z převodu nemovitostí řeší Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na problematiku dopadů dědění či darování do daně z příjmů fyzických sob. Jistě dobrou zprávou je, že bezúplatné příjmy z dědictví nebo odkazu jsou u fyzických osob ve všech případech osvobozeny v 4a zákona o DzP. Výtěžnost této daně byla s ohledem na osvobození osob v první a druhé skupině (obecně rodinných příslušníků) nižší, než její správa. Při nabytí majetku děděním tedy nevzniká povinnost k dani ani osobám původně ve třetí skupině (tedy všem ostatním dědicům). Jiná situace ovšem nastává v případě darování. Dary jsou nově předmětem daně z příjmů a jedná se u fyzických osob o příjmy dle 10 odst. 1 písm. n) zákona. Nová právní úprava v dani z příjmů ovšem do značné míry kopíruje původní úpravu v dani darovací, není se tedy třeba obávat zvýšené daňové zátěže u darování např. mezi rodiči a dětmi. Osvobození od daně darovací je v zákoně o DzP řešeno ve dvou paragrafech: Dle 4a/i až l je bezúplatný příjem vyplývající z nabytí daru osvobozen: u poplatníka s bydlištěm v členském státě EU, Norsku nebo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení u poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takovéto pomůcky poskytnutý na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby Pro občany je ovšem ve vztahu k darování důležitější úprava přímo v 10 zákona, neboť právě zde jsou řešeny běžné případy darování. Dle 10 odst. 3 písm. d) jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela, nebo manžela rodičů od osoby, se kterou poplatník žil po dobu nejméně jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou obmyšleného majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2 nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje ,- Kč Je tedy zřejmé, že oproti původní úpravě v dani darovací se z hlediska osvobození nic zásadně nemění. Každopádně v případě že někdo od letošního roku obdrží dar a nevztahuje se na něj osvobození dle předchozích odstavů, musí hodnotu tohoto daru zdanit daní z příjmů fyzických osob v 10 platnou sazbou pro fyzické osoby (pro rok 2014 tedy 15%).

5 5 Práce ve více členských státech EU sociální a zdravotní pojištění Ing. Veronika Mynářová Jedním ze základních principů EU je právo na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany EU stejně jako s vlastními občany tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v jednotlivých členských zemích. Na evropské úrovni upravují sociální zabezpečení migrujících osob dva základní právní předpisy: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 (jedná se o tzv. koordinační nařízení) Tato dvě nařízení obsahují pravidla, jejichž cílem je především určit, který stát je odpovědný za výběr pojistného a poskytování dávek. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale k jejich koordinaci. Pokud se na osobu vztahují evropská koordinační nařízení, používá stejných výhod a povinností v oblasti sociálního zabezpečení jako občan členského státu, do něhož migrovala. Vedle koordinačních pravidel EU existuje síť dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení upravujících vztahy ke státům mimo EU, EHP a Švýcarska. Zaměstnanci odcházející za prací do jiného členského státu Tento zaměstnanec bude od počátku pracovního vztahu v členském státě podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení, bude tam odvádět pojistné a bude mít možnost žádat o tamní sociální dávky za stejných podmínek jako tamní občané. Nebude již účasten systému českého sociálního zabezpečení. Tuto skutečnost je povinný sdělit své zdravotní pojišťovně. Z účasti na nemocenském a důchodovém pojištění odhlašuje své zaměstnance zaměstnavatel, zaměstnanci zde žádná povinnost nevzniká. K době pojištění získané v jiném členském státě bude přihlédnuto například při posuzování nároku na český důchod. Jakmile dosáhne důchodového věku, může požádat o starobní důchod ve všech státech, kde pracoval. Zaměstnanci vyslaní zaměstnavatelem do jiného členského státu Pokud vyšle zaměstnavatel svého zaměstnance na dobu kratší než 24 měsíců do jiného členského státu, aby pro něj vykonával práci, na příslušnosti k českému sociálnímu zabezpečení se nic nemění. Zaměstnavatel za zaměstnance bude nadále odvádět pojistné do českého systému. Zaměstnanec by měl mít vystaveno od českého úřadu osvědčení o vyslání. Jedná se o formulář A1, který je vystavován příslušnou OSSZ. Žádost o vystavení formuláře A1 podávají společně zaměstnanec i zaměstnavatel. Ze strany zdravotního hlediska má zaměstnanec nárok na zdravotní péči v rozsahu, jako tamní občané. Tato péče je poskytována na náklady české zdravotní pojišťovny. K tomu slouží Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Po dobu, na kterou byl vystaven formulář A1, zůstává českým pojištěncem a můžu uplatňovat v členském státě nárok na některou z českých dávek nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné). Souběžné zaměstnání ve více státech Je možné, že zaměstnanec své zaměstnání v ČR nepřeruší a současně začne pracovat jako zaměstnanec v jiném členském státě. V tomto případě bude podléhat právním předpisům státu, v němž bydlí (centrum zájmů). Pokud má bydliště v ČR, je potřeba kontaktovat instituce: A) OSSZ - zaměstnanec musí oznámit začátek souběžné činnosti v několika členských státech. Na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele podané na místně příslušné OSSZ bude následně rozhodnuto, ve kterém členském státě bude podléhat pojištění. Pokud OSSZ rozhodne, že bude i nadále pojištěn v ČR, bude zahraniční zaměstnavatel odvádět pojistné do ČR. Pokud OSSZ určí jako stát pojištění jiný členský stát, bude ze všech zaměstnání v různých státech odvádět pojistné tomuto státu. B) Zdravotní pojišťovna je třeba kontaktovat i ZP. Do doby než obdrží rozhodnutí OSSZ o právní příslušnosti k předpisům konkrétního státu, bude odvádět pojistné za podmínek, jako by se jednalo pouze o zaměstnání v ČR. Po rozhodnutí, že příslušným státem je ČR, je povinen odvádět do českého systému i pojistné z příjmů ze zaměstnání v ostatních členských státech. V opačném případě předloží české zdravotní pojišťovně rozhodnutí o příslušnosti k právním předpisům a požádá ji o vrácení plateb pojistného za dobu souběhu zaměstnání. Bude povinen je odvést zdravotní pojišťovně členského státu. Podle koordinačních nařízení podléhá zaměstnanec právním předpisům jediného státu. V tomto státě je sociálně pojištěn a odvádí do jeho systému pojistné na sociální zabezpečení i z příjmů z činnosti, kterou vykonává v jiném členském státě.

6 6 Cestovní náhrady v příkladech S cestovními náhradami se ve své praxi setká téměř každý zaměstnavatel. Pro některé je to rutinní záležitost, jiní se s poskytováním cestovních náhrad setkávají jen výjimečně. Z tohoto důvodu je dobré připomenout si různé varianty výpočtu, specifické případy, a také upozornit na momenty, které mají daňový dopad a na které se zapomíná. Ing. Kamila Procházková Jedním z případů, kdy se můžeme rozhodnout mezi dvěma variantami výpočtu cestovních náhrad, je dvoudenní pracovní cesta. Příklad: Zaměstnanec vyjel na tuzemskou pracovní cestu ve 20:00 hod., na místě přespal, ráno šel na pracovní schůzku a zpět se vrátil v 11:00 hod.. Použil služební vozidlo a za ubytování zaplatil 500,- Kč. Nebylo mu zdarma poskytnuto žádné jídlo a zaměstnavatel poskytuje náhrady za stravné v minimální výši. Na tento případ lze pohlížet dvěma způsoby. Jednak jako na dvoudenní pracovní cestu, ale také jako na jednodenní pracovní cestu. Varianta 1) Náhrada za ubytování Náhrada za stravné 500 Kč 1.den 4 hodiny (méně než 5 hodin) 0 Kč 2.den 11 hodin (sazba 5-12 hodin) 67 Kč Celkem by zaměstnanec dostal cestovní náhrady ve výši 567 Kč. Varianta 2) Náhrada za ubytování 500,- Kč Náhrada za stravné (sečteme hodiny za oba dva dny dohromady) = a 2. den (sazba nad 12 do 18 hodin) 102 Kč Celkem by zaměstnanec dostal cestovní náhrady ve výši 602 Kč. Oba tyto výpočty jsou správné. Pro zaměstnance je výhodnější výpočet variantou 2). Pokud je možnost výběru mezi více variantami, vždy by měla být použita ta, která je pro zaměstnance výhodnější, v tomto případě tedy varianta 2). Přestože hlavním předmětem naší činnosti je vedení účetnictví, dokážeme klientům nabídnout komplexní portfolio ekonomických činností. Přenechejte nám administrativu své firmy a věnujte se jejímu rozvoji!

7 7 Při vyúčtovávání pracovních cest bývává opomíjeno krácení stravného. Pokud je totiž zaměstnanci na pracovní cestě bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, krátí se stravné za každé takové bezplatné jídlo při pracovní cestě, která trvá: 5-12 hodin o 70% nad 12 do 18 hodin o 35% nad 18 hodin o 25%. Příklad: Zaměstnanec byl na třídenní pracovní cestě služebním vozidlem. První den vyjížděl v 7:00 hod., třetí den se vracel v 17:00 hod.. Měl zajištěno ubytování na dvě noci za 800,- Kč/noc. V ceně ubytování byla snídaně. Zaměstnanec byl na semináři, který trval celé tři dny a v ceně semináře byl každý den i oběd. Zaměstnavatel poskytuje stravné v maximální výši. Zaměstnanci tedy bylo poskytováno bezplatné jídlo a musí se tedy použít krácení. Následně si ukážeme, jaké by byly dopady, kdybychom krácení opominuly: Bez krácení: Ubytování Stravné Kč 1.den (17 hodin) 123 Kč 2.den (24 hodin) 191 Kč 3.den (17 hodin) 123 Kč Celkem by bez krácení zaměstnanec dostal 2 037,- Kč. S krácením: Ubytování Kč Stravné 1.den (17 hodin, 1 jídlo) 80 Kč (krácení o 35 %) 2.den (24 hodin, 2 jídla) 96 Kč (krácení o 2 x 25 %) 3.den (17 hodin, 2 jídla) 37 Kč (krácení o 2 x 35 %) Celkem má správně zaměstnanec dostat Kč. Zde je vidět, že pokud krácení nepoužijeme, zaměstnanec dostane o 224 Kč více. Z hlediska nákladů se nic neděje. Jakékoliv stravné, které zaměstnavatel zaměstnanci uzná, je daňové. Jiná situace je ale na straně zaměstnance. Stravné, které je nad limit stanovený vyhláškou, je pro zaměstnance zdanitelným příjmem a jako takový musí být dodaněn ve mzdě a rovněž z něho musí být odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Další z případů, ve kterém se dělají chyby, je při kombinaci tuzemské a zahraniční pracovní cesty. První pásmo časového rozpětí u zahraničního stravného je totiž dvojí, záleží na tom, zda současně vznikne nárok na tuzemské stravné, či nikoliv hodin pokud nevznikne současně nárok na tuzemské stravné hodin pokud vznikne současně nárok na tuzemské stravné. Pokud by například zaměstnanec vyjížděl na zahraniční pracovní cestu na Slovensko v 17:00 hodin večer, hranice přejel ve 22:30 hodin, stravné za tento den by bylo následující (zaměstnavatel poskytuje stravné v maximální výši): Tuzemské stravné (5,5 hodin) 80 Kč Zahraniční stravné (1,5 hodin) 0 Kč V případě, že vznikne nárok na tuzemské stravné, je spodní časové rozpětí 5-12 hodin. Pokud by to ale zaměstnanec jel na hranice kratší dobu, např. vyjížděl až v 18:00 hodin a na hranicích by byl ve 22:30 hodin, byl by výpočet stravného následující: Tuzemské stravné (4,5 hodin) 0,- Kč Zahraniční stravné (1,5 hodin) 11,67 EUR Pokud nevznikne nárok na tuzemské stravné, je spodní časové rozpětí 1-12 hodin. Základní stravné na Slovensku je 35 EUR, ve spodním časovém pásmu je nárok na 1/3 této sazby, tedy 11,67 EUR. Vyúčtování pracovní cesty tedy vždy musíme posuzovat komplexně, nelze řešit odděleně jednotlivé úseky (tuzemsko, zahraničí). Cestovní náhrady sice ve většině firem nepředstavují vysoké náklady, přesto jsou poměrně časté a je tedy dobré na problematické případy upozornit.

8 8 ESCAPE TEAM Vedení společnosti: Ing. Michal Šesták daňový poradce č Ing. Michal Markvart daňový poradce č Odborní pracovníci: Ing. Veronika Mynářová/mzdová účetní Gabriela Vlaha Hudcová/účetní Jana Nováková/asistentka Jitka Hrozníčková/mzdová účetní Ing. Bc. Jana Klimková/účetní daňový poradce č Ing. Martina Procházková/účetní Ing. Kamila Procházková/ekonom Ing. Vendula Opravilová/účetní Ing. Eva Štipčáková/účetní Mgr. Ing. Lucie Benešová/účetní Kamila Pírková/účetní Ing. Martina Ťoková/účetní Ing. Karolína Nietscheová Ing. Jitka Červinková/ekonom Ing. Marek Šrubař Ing. Lukáš Vecheta/účetní Bc. Hana Protivová Radka Maloňová Jana Šikulová/účetní Bc. Jan Škarvada

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Daně a účetnictví NNO

Daně a účetnictví NNO Daně a účetnictví NNO Upozornění: následující materiál se bohužel týká daní a účetnictví, tedy sektoru, který podléhá změnám až nezdravou rychlostí. Může se tedy hravě stát, že zanedlouho začnou platit

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

pohled dárce: nejen darem pomoci, ale i daňově šetřit pohled obdarovaného: plynou z přijetí daru daňové povinnosti?

pohled dárce: nejen darem pomoci, ale i daňově šetřit pohled obdarovaného: plynou z přijetí daru daňové povinnosti? Dary (bezúplatná plnění) v daních RNDr. Ivan BRYCHTA pohled dárce: nejen darem pomoci, ale i daňově šetřit pohled obdarovaného: plynou z přijetí daru daňové povinnosti? Princip darování (pohledem občanského

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013

Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek. Stavební fórum 4. prosince 2013 Nemovitosti: Co nového v daních? Přehled daňových novinek Stavební fórum 4. prosince 2013 Daň z příjmů Nabývací cena Rozdělení nabývací ceny mezi pozemek a stavbu pro daňové účely Vyhláška: 61a Metoda

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Daňový a účetní bulletin 02/2014 Daňové změny v roce 2014

Daňový a účetní bulletin 02/2014 Daňové změny v roce 2014 DPH Elektronická podání povinně ( 101a) Daňový a účetní bulletin 02/2014 Daňové změny v roce 2014 Daňové přiznání, souhrnné hlášení, Výpis z evidence pro daňové účely, registrace a její změny atd. veškerá

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

PŘÍMÉ DANĚ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště PŘÍMÉ DANĚ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1412 Autor Ing. Martina Macháčková Datum 23.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b Část I Daň z příjmů fyzických osob NOVELIZACE PRO ROK 2014 Zákonné opatření č. 344/2013 sb. mění ZDP od 1. 1. 2014, změny v paragrafech

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více