ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ESCNEWSLETTER. Pomáháme mladým. červenec 2014 č. 4. Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé. www.escapeconsult."

Transkript

1 ESCNEWSLETTER červenec 2014 č. 4 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., , Vážení obchodní přátelé, dovolte nám, v průběhu letního oddechnutí, Vám nabídnout další vydání našeho odborného občasníku. V závěru loňského roku jsme se věnovali změnám v účetní a daňové praxi, které přinesl (nejen) Nový občanský zákoník. V této souvislosti chceme upozornit, že uplynula lhůta, do které měli obchodní korporace (tedy společnosti všech typů) uzpůsobit svoji základní dokumentaci (zakladatelské listiny, společenské smlouvy, stanovy) nové právní úpravě. Je zřejmé, že se to u všech cca obchodních korporací registrovaných v České republice v termínu nepodaří. Není pravděpodobné, že by se obchodní soudy uchylovaly hned po uplynutí tohoto termínu k nějakým dramatickým sankcím, nicméně určitě doporučujeme všem společnostem, aby si svoji základní dokumentaci nechali svým právním zástupcem aktualizovat dle nových zákonných podmínek co nejdříve, byť to nebylo do uvedeného termínu. V minulém vydaní jsme rovněž zmínili všechny změny v daňové a účetní oblasti, které nastávají od roku V dnešním vydání se podrobněji vracíme k dopadům zrušení dědické a darovací daně do daně z příjmu, dále k výhledu vývoje v oblasti DPH a probereme vztah veřejně prospěšného poplatníka k dani z příjmu. Ze speciálních témat zmíníme problematiku práce ve více členských státech EU a na základě častých požadavků se věnujeme příkladům správného výpočtu cestovních náhrad. Přeji Vám příjemné prožití nadcházejících letních dní. Ing. Michal Markvart Daňový poradce č Obsah Veřejně prospěšný poplatník ve vztahu k dani z příjmů od Novinky v dani z přidané hodnoty v roce 2014 a vize budoucího vývoje 3 Dopady zrušení daně dědické a darovací do daně z příjmů fyzických osob 4 Práce ve více členských státech EU sociální a zdravotní pojištění 5 Cestovní náhrady v příkladech 6 ESCAPE TEAM 8 Pomáháme mladým Účastníme se projektu Fondu dalšího vzdělávání Stáže pro mladé

2 2 Veřejně prospěšný poplatník ve vztahu k dani z příjmů od Bc. Jan Škarvada Od počátku roku 2014 vstoupily v platnost změny ve znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v souvislosti s působností nového občanského zákoníku. Tato skutečnost se promítla i ve zdaňování v oblasti neziskového sektoru, na které se v dalším textu zaměřím. Zákon vymezuje veřejně prospěšného poplatníka (VPP) jako subjekt, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. To znamená, že na rozdíl od posledního platného znění této normy, ve kterém byl poplatník vymezen jako subjekt, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, nyní může být jednotka za tímto účelem zřízena, když v současnosti tuto činnost neprovádí. Následně je také přímo definováno, kdo veřejně prospěšným poplatníkem není, i když neprovádí podnikatelskou činnost. Mezi tyto subjekty můžeme zařadit obchodní korporace, Českou televizi, Český rozhlas a ČTK, profesní komoru nebo poplatníka (založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizací zaměstnavatelů), dále zdravotní pojišťovny a společenství vlastníků jednotek. Naopak VPP může být i nadace v případě že neslouží k podpoře osob blízkých zakladatele. Nejdůležitější oblastí, ve které došlo ke změně znění zákona, je předmět daně veřejně prospěšných poplatníků. V 18a odstavci 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je rozdělen předmět daně v závislosti na tom, zda je jednotka veřejně prospěšným poplatníkem s tzv. širokým základem daně či úzkým základem daně. Pokud je subjekt VPP se širokým základem daně, pak jsou předmětem daně z příjmů veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací. Mezi jednotky se širokým základem daně řadíme veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, poskytovatele zdravotních služeb, obecně prospěšné společnosti a ústavy. V původním znění zákona nebyly mimo jiné základem daně příjmy z úroků na běžných účtech, nyní již ano u poplatníků s širokým základem daně se stávají položkou zvyšující obecný základ daně. V případě VPP s úzkým předmětem daně je pak taxativně definováno, které příjmy budou předmětem zdanění či nikoliv. Zákon považuje za předmět daně vždy příjmy spojené s reklamou, z členských příspěvků a z nájemného (výjimkou je nájem státního majetku). Naopak předmětem daně nejsou příjmy z dotací, příspěvků vlastníků jednotek na správu domů a pozemků, úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor, z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje jsou vyšší než příjmy, dále pak také příjmy z bezúplatného nabytí věcí podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů, podpora od Vinařského fondu a výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného plnění, který plyne obci nebo kraji. U úzkého základu daně je opět specifikem výnos z úroku z běžného účtu, oproti širokému základu daně jsou zde však zdaněny zvláštní sazbou daně 19 % a do běžného základě daně tak nevstupují. Menší změnu lze pozorovat u odčitatelné položky dle 20 odst. 7, která se již nyní netýká obcí, krajů a poskytovatelů zdravotních služeb. Ostatní VPP si mohou snížit základ daně o 30 %, minimálně o Kč a maximálně o Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, které nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. VPP se širokým základem daně pak musí tyto prostředky použít již v následujícím zdaňovacím období, v případě veřejné VŠ a veřejné výzkumné instituce pak lze odečíst minimálně Kč a maximálně Kč. Bezúplatné příjmy na rozdíl od obecného výkladu daně z příjmů lze v případě veřejně prospěšného poplatníka osvobodit, pokud bude tento dar využit na veřejně prospěšnou činnost, kterou jednotka vykonává. Pokud subjekt toto osvobození využije, pak však musí se základu daně vyloučit veškeré náklady, které s bezúplatným nabytím souvisejí (odpisy, zůstatkovou cenu, hodnotu zásob nabytých a spotřebovaných, atd.). Dochází také k omezení daňové uznatelnosti vstupní ceny u hmotného majetku používaného pro činnosti, které nejsou předmětem daně u veřejně prospěšného poplatníka. Zúčtovaný náklad při prodeji je uznatelný pouze do výše souvisejících příjmů, přitom není rozhodující, v jaké míře byl majetek k veřejně prospěšným činnostem používán. Poslední novinkou je výjimka v oznamovací povinnosti 38mc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud VPP nemusí podávat přiznání k dani, tzn., pokud mají příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nemusí tuto místně příslušnému správci daně oznamovat.

3 3 Novinky v dani z přidané hodnoty v roce 2014 a vize budoucího vývoje Ing. Vendula Opravilová Povinná elektronická forma podání do konce roku 2013 platilo, že povinná elektronická forma podání se týká pouze Souhrnného hlášení, Výpisu z evidence u přenesení daňové povinnosti podle 92e a Žádosti o vrácení daně z členských států EU. Zatím poslední novela zákona o DPH zavedla pro část daňových subjektů povinnost podávat daňová přiznání a ostatní podání pouze elektronicky. A to i v případě, že subjektu nevzniká daňová povinnost (tedy i v případě nulových přiznání). Tato nová úprava se týká právnických osob bez výjimky a fyzických osob, pokud jejich obrat překročil za posledních 12 kalendářních měsíců 6 mil. korun. Omezení se netýká fyzických osob, které mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. Při překročení uvedeného obratu se první elektronické podání uskuteční za zdaňovací období následující po období, v němž k překročení došlo. Znamená to tedy, že pokud plátce překročí obrat v květnu, první elektronické podání učiní měsíční plátce za červen a čtvrtletní plátce za 3. kvartál. Elektronicky pak podává po dobu minimálně šesti kalendářních měsíců. Ručení za nezaplacenou daň ( 109 zákona o DPH) již v roce 2013 mělo platit, že pokud zaplatíme svému dodavateli na účet jiný, než zveřejněný v Registru plátců DPH stáváme se ručitelem za nezaplacenou daň. Generální finanční ředitelství však tuto povinnost několikrát odložilo a do praxe se dostala až začátkem roku Současně s tímto vstoupilo v platnost zákonné opatření senátu, dle kterého budeme ručit pouze za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce dvojnásobně překračující limit plateb v hotovosti, tedy nad Kč. Terminologické změny v souvislosti s přijetím Nového občanského zákoníku a Zákonu o obchodních korporacích bylo třeba upravit některé termíny v zákonu o DPH. Nově se rozlišují pojmy daň a daňová povinnost. Tam kde se jedná pouze o peněžité plnění, se uvádí pojem daň z toho důvodu, že pojem daňová povinnost v sobě obsahuje všechny práva a povinnosti subjektu vztahující se k dani. Ze zákona zmizel také pojem převodu a přechodu nemovitostí, a to z důvodu nové definice pojmu zboží, která nemovitosti zahrnuje ( 4 odst. 2): hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, právo stavby, živé zvíře, lidské tělo a část lidského těla, plyn, elektřina, teplo a chlad. Podle nové soukromoprávní úpravy je nemovitost hmotnou věcí. Zvíře naopak věcí není, ale ustanovení o věcech se na něj použijí obdobně. Rozšířil se pojem nájem o termíny podnájem, pacht a podpacht. V případě pachtu se jedná o přenechání věci zároveň i s právem požívat plody věci. Nový občanský zákoník (NOZ) nahradil pojem sdružení pojmem společnost, nově se tedy setkáváme se společníkem společnosti místo členem sdružení. Občanské sdružení bylo nahrazeno pojmem spolek. Obchodní společnosti a družstva byly zahrnuty pod název obchodní korporace. Další terminologickou změnou je slovo zápůjčka, které nahradilo pojem půjčka. Pojem podnik byl nahrazen pojmem závod. Termín prodej podniku je označován jako pozbytí obchodního závodu a nadále nepodléhá DPH ( 14 odst. 5 ZDPH). V případě úmrtí plátce DPH přechází daňová povinnost na dědice dnem rozhodnutí soudu o dědictví, nikoli dnem úmrtí zůstavitele, jak tomu bylo do konce roku Doba a lhůta dobou se rozumí ohraničený časový úsek, po jehož uplynutí zaniká právo či povinnost, přičemž osoba, které se to týká, nemusí nic činit, přesto k zániku práva/povinnost dojde. Naopak do konce lhůty musí osoba projevit vůli, čímž zachová své právo nebo splní svou povinnost. Není-li lhůta dodržena, zaniká právo nebo vznikají sankce za nesplnění povinnosti (například lhůta pro povinnost podat daňové přiznání). Právo stavby - jelikož se podle NOZ stavba stává součástí pozemku, existuje nový právní institut právo stavby, například pro situace, kdy vlastník pozemku umožní postavit jiné osobě stavbu na svém pozemku, který je nadále v jeho vlastnictví. Převod práva stavby je předmětem DPH. Převody nemovitých věcí stavby jsou dle NOZ součástmi pozemků na nichž stojí a podléhají tedy stejnému režimu DPH jako daný pozemek. Pro uplatnění osvobození od daně musí být splněny současně dvě podmínky uvedené v 56 odst. 2 ZDPH. Při nesplnění jedné z nich, i při nesplnění obou současně, se nebude jednat o pozemek, jehož převod Profesionální přístup Dlouholetá praxe Úspora nákladů Daňové poradenství nejen v Brně Pobočky v Brně, v Praze a v Bratislavě

4 4 je osvobozen. Dodání pozemku je tedy osvobozeno pokud: 1. na pozemku není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem, nebo zde není inženýrská síť a zároveň 2. na pozemku nemůže být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba. Zjednodušeně řečeno od je osvobozen pouze převod nezastavěného pozemku bez stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby. Podle 56 odst. 3 zákona o DPH se ale, při dodržení principu nedělitelnosti režimu zdanění stavby a přiléhajícího pozemku, osvobodí i pozemek, pokud na něm stojí stavba splňující podmínky osvobození. Změny pro rok 2015 Od roku 2015 zatím platí snížení limitu obratu pro registrace k DPH z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč, přičemž se nezačíná počítat obrat od nuly, jako tomu bylo při změnách do současnosti, ale do dvanácti kalendářních měsíců se počítají i ty z roku Pro rok 2015 se uvažuje o trojí sazbě DPH, kdy nejnižší sazbu by měli léky, knihy, dětské pleny a nenahraditelná výživa. Dále se uvažuje o: rozšíření institutu režimu přenesení daňové povinnosti, možnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v tzv. režimu rychlé reakce tzn., že by se operativně prováděcím předpisem stanovil okruh komodit a služeb podléhajících režimu PDP, rozšíření institutu nespolehlivého plátce, zřízení centrálního registru bankovních účtů. Dopady zrušení daně dědické a darovací do daně z příjmů fyzických osob Ing. Michal Šesták Daňový poradce ev. č Jak již jistě všichni zaznamenali, byl s účinností k zrušen zákon ČNR č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Problematika daně dědické a darovací je tedy s účinností od začleněna do zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, problematiku daně z převodu nemovitostí řeší Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí. V tomto příspěvku bych se rád zaměřil na problematiku dopadů dědění či darování do daně z příjmů fyzických sob. Jistě dobrou zprávou je, že bezúplatné příjmy z dědictví nebo odkazu jsou u fyzických osob ve všech případech osvobozeny v 4a zákona o DzP. Výtěžnost této daně byla s ohledem na osvobození osob v první a druhé skupině (obecně rodinných příslušníků) nižší, než její správa. Při nabytí majetku děděním tedy nevzniká povinnost k dani ani osobám původně ve třetí skupině (tedy všem ostatním dědicům). Jiná situace ovšem nastává v případě darování. Dary jsou nově předmětem daně z příjmů a jedná se u fyzických osob o příjmy dle 10 odst. 1 písm. n) zákona. Nová právní úprava v dani z příjmů ovšem do značné míry kopíruje původní úpravu v dani darovací, není se tedy třeba obávat zvýšené daňové zátěže u darování např. mezi rodiči a dětmi. Osvobození od daně darovací je v zákoně o DzP řešeno ve dvou paragrafech: Dle 4a/i až l je bezúplatný příjem vyplývající z nabytí daru osvobozen: u poplatníka s bydlištěm v členském státě EU, Norsku nebo Islandu provozujícím zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, je-li bezúplatný příjem použit k provozu tohoto zařízení u poplatníka, který jej prokazatelně použije na zvýšení nebo změnu kvalifikace, studium, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, jakož i přímé poskytnutí takovéto pomůcky poskytnutý na humanitární nebo charitativní účel nebo z veřejné sbírky z nabytí majetku prokazatelně použitého na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky, který se zúčastní prvního kola volby Pro občany je ovšem ve vztahu k darování důležitější úprava přímo v 10 zákona, neboť právě zde jsou řešeny běžné případy darování. Dle 10 odst. 3 písm. d) jsou osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela, nebo manžela rodičů od osoby, se kterou poplatník žil po dobu nejméně jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou obmyšleného majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2 nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje ,- Kč Je tedy zřejmé, že oproti původní úpravě v dani darovací se z hlediska osvobození nic zásadně nemění. Každopádně v případě že někdo od letošního roku obdrží dar a nevztahuje se na něj osvobození dle předchozích odstavů, musí hodnotu tohoto daru zdanit daní z příjmů fyzických osob v 10 platnou sazbou pro fyzické osoby (pro rok 2014 tedy 15%).

5 5 Práce ve více členských státech EU sociální a zdravotní pojištění Ing. Veronika Mynářová Jedním ze základních principů EU je právo na volný pohyb. Pro oblast sociálního zabezpečení z toho vyplývá povinnost členských států zacházet s migrujícími občany EU stejně jako s vlastními občany tak, aby nebyla omezena jejich možnost pracovat v jednotlivých členských zemích. Na evropské úrovni upravují sociální zabezpečení migrujících osob dva základní právní předpisy: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004 (jedná se o tzv. koordinační nařízení) Tato dvě nařízení obsahují pravidla, jejichž cílem je především určit, který stát je odpovědný za výběr pojistného a poskytování dávek. V oblasti sociálního zabezpečení nedochází k harmonizaci národních sociálních systémů členských států, ale k jejich koordinaci. Pokud se na osobu vztahují evropská koordinační nařízení, používá stejných výhod a povinností v oblasti sociálního zabezpečení jako občan členského státu, do něhož migrovala. Vedle koordinačních pravidel EU existuje síť dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení upravujících vztahy ke státům mimo EU, EHP a Švýcarska. Zaměstnanci odcházející za prací do jiného členského státu Tento zaměstnanec bude od počátku pracovního vztahu v členském státě podléhat tamnímu systému sociálního zabezpečení, bude tam odvádět pojistné a bude mít možnost žádat o tamní sociální dávky za stejných podmínek jako tamní občané. Nebude již účasten systému českého sociálního zabezpečení. Tuto skutečnost je povinný sdělit své zdravotní pojišťovně. Z účasti na nemocenském a důchodovém pojištění odhlašuje své zaměstnance zaměstnavatel, zaměstnanci zde žádná povinnost nevzniká. K době pojištění získané v jiném členském státě bude přihlédnuto například při posuzování nároku na český důchod. Jakmile dosáhne důchodového věku, může požádat o starobní důchod ve všech státech, kde pracoval. Zaměstnanci vyslaní zaměstnavatelem do jiného členského státu Pokud vyšle zaměstnavatel svého zaměstnance na dobu kratší než 24 měsíců do jiného členského státu, aby pro něj vykonával práci, na příslušnosti k českému sociálnímu zabezpečení se nic nemění. Zaměstnavatel za zaměstnance bude nadále odvádět pojistné do českého systému. Zaměstnanec by měl mít vystaveno od českého úřadu osvědčení o vyslání. Jedná se o formulář A1, který je vystavován příslušnou OSSZ. Žádost o vystavení formuláře A1 podávají společně zaměstnanec i zaměstnavatel. Ze strany zdravotního hlediska má zaměstnanec nárok na zdravotní péči v rozsahu, jako tamní občané. Tato péče je poskytována na náklady české zdravotní pojišťovny. K tomu slouží Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Po dobu, na kterou byl vystaven formulář A1, zůstává českým pojištěncem a můžu uplatňovat v členském státě nárok na některou z českých dávek nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné). Souběžné zaměstnání ve více státech Je možné, že zaměstnanec své zaměstnání v ČR nepřeruší a současně začne pracovat jako zaměstnanec v jiném členském státě. V tomto případě bude podléhat právním předpisům státu, v němž bydlí (centrum zájmů). Pokud má bydliště v ČR, je potřeba kontaktovat instituce: A) OSSZ - zaměstnanec musí oznámit začátek souběžné činnosti v několika členských státech. Na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele podané na místně příslušné OSSZ bude následně rozhodnuto, ve kterém členském státě bude podléhat pojištění. Pokud OSSZ rozhodne, že bude i nadále pojištěn v ČR, bude zahraniční zaměstnavatel odvádět pojistné do ČR. Pokud OSSZ určí jako stát pojištění jiný členský stát, bude ze všech zaměstnání v různých státech odvádět pojistné tomuto státu. B) Zdravotní pojišťovna je třeba kontaktovat i ZP. Do doby než obdrží rozhodnutí OSSZ o právní příslušnosti k předpisům konkrétního státu, bude odvádět pojistné za podmínek, jako by se jednalo pouze o zaměstnání v ČR. Po rozhodnutí, že příslušným státem je ČR, je povinen odvádět do českého systému i pojistné z příjmů ze zaměstnání v ostatních členských státech. V opačném případě předloží české zdravotní pojišťovně rozhodnutí o příslušnosti k právním předpisům a požádá ji o vrácení plateb pojistného za dobu souběhu zaměstnání. Bude povinen je odvést zdravotní pojišťovně členského státu. Podle koordinačních nařízení podléhá zaměstnanec právním předpisům jediného státu. V tomto státě je sociálně pojištěn a odvádí do jeho systému pojistné na sociální zabezpečení i z příjmů z činnosti, kterou vykonává v jiném členském státě.

6 6 Cestovní náhrady v příkladech S cestovními náhradami se ve své praxi setká téměř každý zaměstnavatel. Pro některé je to rutinní záležitost, jiní se s poskytováním cestovních náhrad setkávají jen výjimečně. Z tohoto důvodu je dobré připomenout si různé varianty výpočtu, specifické případy, a také upozornit na momenty, které mají daňový dopad a na které se zapomíná. Ing. Kamila Procházková Jedním z případů, kdy se můžeme rozhodnout mezi dvěma variantami výpočtu cestovních náhrad, je dvoudenní pracovní cesta. Příklad: Zaměstnanec vyjel na tuzemskou pracovní cestu ve 20:00 hod., na místě přespal, ráno šel na pracovní schůzku a zpět se vrátil v 11:00 hod.. Použil služební vozidlo a za ubytování zaplatil 500,- Kč. Nebylo mu zdarma poskytnuto žádné jídlo a zaměstnavatel poskytuje náhrady za stravné v minimální výši. Na tento případ lze pohlížet dvěma způsoby. Jednak jako na dvoudenní pracovní cestu, ale také jako na jednodenní pracovní cestu. Varianta 1) Náhrada za ubytování Náhrada za stravné 500 Kč 1.den 4 hodiny (méně než 5 hodin) 0 Kč 2.den 11 hodin (sazba 5-12 hodin) 67 Kč Celkem by zaměstnanec dostal cestovní náhrady ve výši 567 Kč. Varianta 2) Náhrada za ubytování 500,- Kč Náhrada za stravné (sečteme hodiny za oba dva dny dohromady) = a 2. den (sazba nad 12 do 18 hodin) 102 Kč Celkem by zaměstnanec dostal cestovní náhrady ve výši 602 Kč. Oba tyto výpočty jsou správné. Pro zaměstnance je výhodnější výpočet variantou 2). Pokud je možnost výběru mezi více variantami, vždy by měla být použita ta, která je pro zaměstnance výhodnější, v tomto případě tedy varianta 2). Přestože hlavním předmětem naší činnosti je vedení účetnictví, dokážeme klientům nabídnout komplexní portfolio ekonomických činností. Přenechejte nám administrativu své firmy a věnujte se jejímu rozvoji!

7 7 Při vyúčtovávání pracovních cest bývává opomíjeno krácení stravného. Pokud je totiž zaměstnanci na pracovní cestě bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, krátí se stravné za každé takové bezplatné jídlo při pracovní cestě, která trvá: 5-12 hodin o 70% nad 12 do 18 hodin o 35% nad 18 hodin o 25%. Příklad: Zaměstnanec byl na třídenní pracovní cestě služebním vozidlem. První den vyjížděl v 7:00 hod., třetí den se vracel v 17:00 hod.. Měl zajištěno ubytování na dvě noci za 800,- Kč/noc. V ceně ubytování byla snídaně. Zaměstnanec byl na semináři, který trval celé tři dny a v ceně semináře byl každý den i oběd. Zaměstnavatel poskytuje stravné v maximální výši. Zaměstnanci tedy bylo poskytováno bezplatné jídlo a musí se tedy použít krácení. Následně si ukážeme, jaké by byly dopady, kdybychom krácení opominuly: Bez krácení: Ubytování Stravné Kč 1.den (17 hodin) 123 Kč 2.den (24 hodin) 191 Kč 3.den (17 hodin) 123 Kč Celkem by bez krácení zaměstnanec dostal 2 037,- Kč. S krácením: Ubytování Kč Stravné 1.den (17 hodin, 1 jídlo) 80 Kč (krácení o 35 %) 2.den (24 hodin, 2 jídla) 96 Kč (krácení o 2 x 25 %) 3.den (17 hodin, 2 jídla) 37 Kč (krácení o 2 x 35 %) Celkem má správně zaměstnanec dostat Kč. Zde je vidět, že pokud krácení nepoužijeme, zaměstnanec dostane o 224 Kč více. Z hlediska nákladů se nic neděje. Jakékoliv stravné, které zaměstnavatel zaměstnanci uzná, je daňové. Jiná situace je ale na straně zaměstnance. Stravné, které je nad limit stanovený vyhláškou, je pro zaměstnance zdanitelným příjmem a jako takový musí být dodaněn ve mzdě a rovněž z něho musí být odvedeno sociální a zdravotní pojištění. Další z případů, ve kterém se dělají chyby, je při kombinaci tuzemské a zahraniční pracovní cesty. První pásmo časového rozpětí u zahraničního stravného je totiž dvojí, záleží na tom, zda současně vznikne nárok na tuzemské stravné, či nikoliv hodin pokud nevznikne současně nárok na tuzemské stravné hodin pokud vznikne současně nárok na tuzemské stravné. Pokud by například zaměstnanec vyjížděl na zahraniční pracovní cestu na Slovensko v 17:00 hodin večer, hranice přejel ve 22:30 hodin, stravné za tento den by bylo následující (zaměstnavatel poskytuje stravné v maximální výši): Tuzemské stravné (5,5 hodin) 80 Kč Zahraniční stravné (1,5 hodin) 0 Kč V případě, že vznikne nárok na tuzemské stravné, je spodní časové rozpětí 5-12 hodin. Pokud by to ale zaměstnanec jel na hranice kratší dobu, např. vyjížděl až v 18:00 hodin a na hranicích by byl ve 22:30 hodin, byl by výpočet stravného následující: Tuzemské stravné (4,5 hodin) 0,- Kč Zahraniční stravné (1,5 hodin) 11,67 EUR Pokud nevznikne nárok na tuzemské stravné, je spodní časové rozpětí 1-12 hodin. Základní stravné na Slovensku je 35 EUR, ve spodním časovém pásmu je nárok na 1/3 této sazby, tedy 11,67 EUR. Vyúčtování pracovní cesty tedy vždy musíme posuzovat komplexně, nelze řešit odděleně jednotlivé úseky (tuzemsko, zahraničí). Cestovní náhrady sice ve většině firem nepředstavují vysoké náklady, přesto jsou poměrně časté a je tedy dobré na problematické případy upozornit.

8 8 ESCAPE TEAM Vedení společnosti: Ing. Michal Šesták daňový poradce č Ing. Michal Markvart daňový poradce č Odborní pracovníci: Ing. Veronika Mynářová/mzdová účetní Gabriela Vlaha Hudcová/účetní Jana Nováková/asistentka Jitka Hrozníčková/mzdová účetní Ing. Bc. Jana Klimková/účetní daňový poradce č Ing. Martina Procházková/účetní Ing. Kamila Procházková/ekonom Ing. Vendula Opravilová/účetní Ing. Eva Štipčáková/účetní Mgr. Ing. Lucie Benešová/účetní Kamila Pírková/účetní Ing. Martina Ťoková/účetní Ing. Karolína Nietscheová Ing. Jitka Červinková/ekonom Ing. Marek Šrubař Ing. Lukáš Vecheta/účetní Bc. Hana Protivová Radka Maloňová Jana Šikulová/účetní Bc. Jan Škarvada

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

DPH od roku 2014. Ing. Jana Kolářová. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. DPH od roku 2014 Ing. Jana Kolářová 2. Legislativní stav 1. Novela zákonem č. 502/2012 Sb. 2. Novela č. 344/2013 Sb., zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého

Více

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013

1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daně 1.8 Daň dědická a darovací do 31. 12. 2013 Daň dědická a darovací byla upravena do 31. 12. 2013 zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí (ZDDP). Od 1. 1. 2014 došlo

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ zákon č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘEDMĚTEM DANĚ jsou stavby a pozemky na území ČR vedené v katastru nemovitostí. U staveb proběhlo kolaudační řízení, daň se vztahuje

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů právnických osob 1) Poplatník daně. 2) Zdaňovací období. 3) Předmět daně a osvobození příjmů od daně. 4) Základ daně. 5) Metodika stanovení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy:

předpisů (dále jen ZDP ) k velkému množství změn, které byly postupně přijaty těmito předpisy: Přehled změn v zákoně o daních z příjmů od 1. 1. 2014 Ing. Jiří Vychopeň 17. 12. 2013 Úvod S účinností od 1. 1. 2014 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU 1) Změna zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů: Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací SMĚRNICE

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Obsah Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta... 1 1 Základní pojmy... 2 2 Právní úprava jednotlivých daňových

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV)

Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Rozpočet služby, uznatelné náklady na co, je možné finanční podporu prostřednictvím kraje žádat (dotace od MPSV) Finanční prostředky lze použít pouze na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním základních

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více