ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OSBD číslo 5 říjen 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Novela stanov OSBD je rozsahem malá, Digitální vysílání. Nastane v tomto roce analogová tma? Asi není z oblasti družstevního bydlení, zašlete I v tomto čísle pokračuje seriál Otázky a odpovědi. Pokud máte nějaké dotazy ovšem význam má velký. Týká se převodů bytů do osobního vlastnictví. třeba mít prozatím obavy. nám je a my se je pokusíme v této rubrice zodpovědět. strana 2 strana 3 stana 4 PŘEDSTAVENSTVO -- Na 45. zasedání dne představenstvo -- projednalo výsledek hospodaření správy za I. pololetí roku Družstvo za toto období dosáhlo zisku zhruba 4 mil. Kč, -- schválilo novelu Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů, -- schválilo novelu Směrnice Opravy společných částí domu financované uživateli bytu, -- vzalo na vědomí výčet připravovaných změn ve Stanovách OSBD Česká Lípa, -- vzalo na vědomí doporučení kontrolní komise z kontroly čerpání DZOI nad 15 tis. Kč výbory samospráv, -- schválilo vnitrodružstevní půjčku pro samosprávu 763, Zahrádky č.p. 148, na generální opravu střechy, -- schválilo úpravu DZOI u šesti samospráv od , -- schválilo pronájem nebytového prostoru Lužická 1076, Česká Lípa firmě PEOT, s.r.o, Zákupy. Na 46. zasedání dne představenstvo -- projednalo a vzalo na vědomí souhrnnou zprávu o stavu požární ochrany v bytových domech OSBD za uplynulých 12 měsíců. Znovu narůstá četnost odcizování hasebního zařízení hasicích přístrojů a kovových koncovek hadic, -- schválilo teze rozpočtu pro rok 2009 a uložilo ekonomické komisi předložit návrh rozpočtu s komentářem a rozbor návratnosti investice do budovy pronajaté bance ČSOB na příštím zasedání, Podzimní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se koná dne v 15:30 v sále Hotelu Merkur v České Lípě -- schválilo finanční rámec pro vnitrodružstevní půjčky na rok 2009: Půjčky pro vesnickou výstavbu splatnost (let) rámec (mil. Kč) poplatek (%) 6 1,5 5 Půjčky provozní 3 1,0 5 Velké půjčky Půjčky na nutné opravy 3 0, schválilo postup výměny poměrových měřičů tepla a vody v bytech na měřiče s rádiovým odečtem. Přechod bude postupný a bude podléhat lhůtám cejchování, případně životnosti baterií, -- schválilo návrh novely Stanov OSBD Česká Lípa a návrh novely Volebního řádu. Oba návrhy budou předloženy ke schválení delegátům na podzimním SD, -- schválilo 3 kandidáty na doplňovací volby náhradníků představenstva, -- schválilo plán seminářů s delegáty SD a předsedy samospráv. Semináře proběhnou v měsíci říjnu. OSBD Česká Lípa pronajme nebytový prostor Nebytový prostor v České Lípě, na sídlišti Lada v Pražské ulici o velikosti 191,00 m2. Skládá se celkem ze šesti místností plus příslušenství. Nebytový prostor je vhodný k obchodní činnosti nebo k podnikání. Podmínky nájmu dle dohody. Zájemci se mohou hlásit na tel. č , ÚVODNÍK Vážení čtenáři. Nezbývá než dále komentovat vývoj kolem cen tepla, které je dodáváno do našich bytů. Od se zdražuje plyn a toho využili mnozí dodavatelé ke zvýšení cen tepla. Proč by nezvyšovali, když kontrola je bezzubá. Stát nás prostě neumí ochránit před zvůlí monopolních dodavatelů stejně jako nás neumí ochránit před piráty silnic, kteří na veřejných komunikacích beztrestně pořádají závody. Nikdo nezkoumá ekonomicky oprávněné náklady tepláren. Nikdo neřeší, že u dvou různých tepláren se stejným palivem se cena tepla za jeden Gigajoule liší o několik stovek korun. Nekontroluje se, jestli teplárna nakoupila palivo levně nebo draze, jestli nenakupuje předražené služby. K teplárnám se nepřistupuje tak, že je to podnikání ve veřejném zájmu. Občané to zaplatí a úředníka to nezajímá. Co s tím můžeme dělat. Konzultujeme svoje problémy s cenami tepla s ostatními podobně nebo ještě hůře postiženými družstvy. Jedná se o družstva v Jablonci n. N., Liberci a Děčíně. Prověřujeme možnosti výstavby domovních kotelen, doplňkových zdrojů tepla a teplé vody (tepelná čerpadla, solární panely,...) a také budeme intervenovat prostřednictvím Svazu českých a moravských bytových družstev u státních orgánů na zavedení účinné kontroly a případně i regulace tvorby cen tepla. Z hlediska dalšího vývoje cen tepla v České Lípě je asi lhostejné, jestli ČLT vlastní převážně Město Česká Lípa nebo MVV Energie. V emocích, které se kolem prodeje ČLT bouří, se zapomíná na jeden podstatný fakt. Město se nechovalo jako většinový vlastník teplárny v tom smyslu, že by příznivě ovlivňovalo cenu tepla dodávaného odběratelům. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva 1

2 2 Změny ve stanovách může schválit jen nejvyšší orgán družstva, v našem případě shromáždění delegátů. Na podzimní jednání shromáždění delegátů konané v listopadu 2008 chce představenstvo spolu se správou družstva předložit malou novelu stanov. Novela je malá svým rozsahem, ale velká svým významem. Ze všech 118 článků se Již Jan Neruda ve svém fejetonu řešil otázku, kam se starým slamníkem. Následující řádky nejsou fejetonem, ani v nich nebudeme apelovat na řádné třídění odpadu nebo sběr druhotných surovin. Ne snad že by to bylo něco špatného, ale osvětou v této oblasti se zabývá někdo jiný a zde ve Zpravodaji je místo pro věci aktuálně spojené s Vaším bydlením. Proto se zaměříme na odpad, který nepatří do kontejnerů či popelnic u našich domů určených pro běžný komunální odpad vyprodukovaný v našich domácnostech. Mimo tento běžný odpad, ukládaný do odpadkových košů nebo pytlů, občas potřebujeme vyhodit i něco jiného. Ať již ve spojení s úpravami nebo modernizací v bytě, při stěhování, při výměně vysloužilého zařízení apod. A protože nevíme (dost často také nechceme vědět) kam s ním, hromadí se tyto věci kolem kontejnerů a popelnic a vytvářejí tak nehezká zátiší. Tato zátiší nejen že hyzdí okolí našeho bydliště, ale mohou být místem úrazu dětí nebo útočištěm hlodavců a také nám mohou znemožnit přístup změna dotkne jen 11 článků. Z toho v sedmi případech jde jen o upřesnění významu textu a určení termínu platnosti schválených změn. Za důležité je možno označit návrhy zapracované do tří článků. První se týká rozšíření činnosti družstva o služby v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy. Za tímto složitým názvem se skrývá především možnost poskytování půjček nebankovním subjektem, technická činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, služby v oblasti elektronického podpisu a další. Druhý a třetí návrh se týká tématu splynutí členství při získání dalšího členství v témže družstvu a vazby na majetkovou účast člena družstva. Nejdůležitější navrženou úpravou je rozšíření práv člena o právo na převedení družstevního bytu do vlastnictví i v případech, že člen družstva ani jeho předchůdce v zákonném termínu nevyzvali družstvo k převodu bytové jednotky do vlastnictví. V zákoně o vlastnictví bytů je uvedena lhůta do Přijetí tohoto článku stanov LEGISLATIVA Novela stanov Jan Neruda Kam s ním? (vzpomínka na fejeton aneb Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru) pro odložení pytle s odpadem z domácnosti. Ten se pak pohodí vedle překážky ležící u kontejnerů a hromada odpadků se utěšeně rozrůstá a rozrůstá a firma provádějící svoz odpadů musí opětovně řešit naši otázku z nadpisu článku kam s ním? Vezměme si tedy onen nerudovský vysloužilý slamník a pokusme se jej zbavit a přitom jej jen nepohodit ke kontejnerům. Můžeme ho zavézt na chalupu, vždyť tam může ještě nějaký čas sloužit svému účelu. Nebo si jej vezme kamarádův syn do klubovny skautů. A nebo je opravdu tak hrozný, že už může být opravdu jen a jen odpadem. Potom je dobré obrátit se na svůj městský nebo obecní úřad a zjistit si, zda není ve městě nějaké místo, kam by bylo možné slamník odložit. Nebo také dočíst až do konce tento článek, protože my jsme se pokusili zjistit tyto informace v různých městech našeho okresu za Vás. Jak to tedy s naším slamníkem bude? Starý slamník, pohovka nebo lednička patří do sběrného dvora. Zde se dá odložit odpad většinou zadarmo. Hlavní podmínkou je trvalé bydliště znamená, že každý člen družstva, který má řádně uzavřenou nájemní smlouvu k bytu, může získat bezúplatně bytovou jednotku do vlastnictví. Pojmem bytová jednotka je označen byt a spoluvlastnický podíl na společných částech domu. Součástí převodu je i odpovídající část pozemku pod domem, případně část pozemku souvisejícího s domem. Je třeba připomenout, že naše družstvo již přijalo na jednání SD dne usnesení, které garantuje převod bytových jednotek do vlastnictví i po termínu Jak bylo v minulém Zpravodaji uvedeno, předpokládáme, že do konce letošního roku budeme mít převedeno asi 1600 bytových jednotek. Žadatelů, kteří učinili výzvu k převodu bytu do vlastnictví v termínu podle zákona, tj. do , je asi Převody nových žadatelů budeme vyřizovat postupně podle našich kapacitních možností a v návaznosti na splnění podmínek pro převod bytu do vlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD v daném městě nebo obci. Ve většině případů se zde dá zlikvidovat i stavební odpad nebo pneumatiky, ovšem na rozdíl od našeho ošoupaného slamníku bývá skládkování stavebního nebo nebezpečného odpadu za poplatek. Provoz sběrného dvora, druhy odpadů a ceny za služby jsou různé město od města. Kde jsou sběrné dvory a jaká je jejich provozní doba, ukazuje přehled měst v našem okrese, kde má OSBD Česká Lípa své domy, uvedený v tabulce na konci tohoto článku. Tento článek jsme začali otázkou Kam s ním?. Doufáme, že alespoň několika z Vás jsme dali na tuto otázku odpověď. A poznámka na závěr pro ty, co se dočetli až sem. V žádném případě nepatří starý slamník do sklepa, kde se o něj pouze někdo přizabije. Může totiž být zárodkem požáru, líhní obtížných broučků a příčinou zápachu nebo také připraveným hotelovým pokojem pro bezdomovce. Pavel Císař stavební technik OSBD město adresa sběrného dvora provozní doba poznámka Cvikov areál Služeb města Cvikova St 15:00-17:00, So 9:00-11:00 Česká Lípa Česká Lípa, 5.května 3031 Po-So 7:00-17:00 od dubna do října se doba prodlužuje od 7:00-19:00 Doksy Doksy, Ke Klůčku Út 16:00-20:00, Čt 8:00-18:00, So 8:00-12:00 od října do března pouze Čt 12:00-17:00 a So 8:00-12:00 Dubá Dubá 258 Po-Pá 8:30-16:00, So 8:00-11:00 od dubna do října se doba prodlužuje v Po, St do 17:00 Jablonné v Podještědí Jablonné v Podještědí, Lužická 13 Út 12:00-17:00, Čt 12:00-17:00, So 7:00-12:00 Kamenický Šenov sběrný dvůr ve městě není 2 x do roka, v dubnu a říjnu, je možno složit odpad v areálu MÚ - náhrada pevného sběrného dvora Mimoň Mimoň, Pod Křížovým vrchem Po, St 8:30-17:00, Út, Čt 8:30-16:00, Pá 8:30-15:00, So 8:00-11:00 Nový Bor Nový Bor, Wolkerova 346 St 12:00-17:00, So 9:00-12:00 Stráž pod Ralskem Stráž pod Ralskem, Mimoňská 75 Út 10:00-18:00, Čt 10:00-18:00, So, 10:00-18:00 zdarma pro občany, zapojené do systému sběru odpadu v Mimoni, tzn. pro toho, kdo vlastní známku na odpad Zákupy Zákupy, Gagarinova 356 St 13:00-17:00 dále první sobota v měsíci 8:00-11:00 Žandov sběrný dvůr ve městě není

3 TECHNICKÉ INFORMACE Digitální podzim aneb začíná v našem regionu analogová tma? Když jsem na počátku loňského roku informoval o zahájení digitálního vysílání z Bukové hory, varoval jsem, že v českých podmínkách není nic jednoznačné a trvale platné. Ani jsem netušil, jak velkou pravdu nakonec budu mít, a skutečnost předčila i mé nejtemnější obavy. Celý proces přechodu na digitální vysílání se zdržel minimálně o rok, osobně si myslím, že spíš až o dva, to ještě ukáže budoucnost. Z původně magického data se vypnutí analogu posunulo na další magické datum , a to kdoví jestli. Ale nebojte, máme v rukávu ještě , takže zatím se nic neděje. Technický plán přechodu na digitální vysílání, přijatý , byl novelizován (= posunut) a obsahuje nové termíny spuštění digitálního vysílání a zároveň vypínání stávajícího analogového vysílání. Protože se nemusí jednat o poslední termíny a protože vláda i samotné televize slíbily informační kampaň, nebudu zde omílat dohady a spekulace, které si lze zjistit lehce z internetu. Upřímně řečeno, dokud se bude vysílat v dnešní analogové formě, nic nás nedonutí měnit své zvyky a obstarat si např. set-top box. Proto se dnes budu zabývat z celé problematiky hlavně vypínáním stávajícího analogového vysílání. Televize Nova i Prima konečně přistoupily na vrácení celoplošných licencí, a uvolnily tak definitivně cestu pozemní digitalizaci. Dnešní přechodný multiplex A opustí všechny čtyři programy České televize a sedm programů Českého rozhlasu (údajně do konce října) a uvolní prostor pro komerční televize. Z přechodného multiplexu A tak vznikne definitivní komerční multiplex 2, vysílající z Bukové hory na 58. kanále. Bude obsahovat program Nova, zřejmě i Nova Cinema a časem další komerční televize vč. Nova Sport (dnešní Galaxie sport). Veřejnoprávní televize a rozhlas se přesunou na vlastní veřejnoprávní multiplex 1, který by měl z Bukové hory začít vysílat na 33. kanále. Aby k tomuto mohlo dojít, bude nutné nejprve prohodit kanálově programy ČT 1 a ČT 2 a následně vypnout vysílání programu ČT 2. Takže shrnuto a zdůrazněno do konce října by mělo skončit analogové vysílání na 33. kanále, což znamená konec analogového programu ČT 2 a možná začátek analogové tmy. Není totiž vůbec jasné, kdy dojde k ukončení analogového vysílání dalšího programu. S výjimkou Primy totiž všichni splnili povinný souběh obou vysílání, a to s velkou rezervou. Na druhou stranu však začíná rozjezd digitálního vysílání, v říjnu je plánováno i zahájení vysílání multiplexu 3 na 55. kanále, kde by měla vysílat Prima, Z 1, Public TV, Óčko TV a TV Noe. Pokud tedy bydlíte v domě, který přijímá signál z Bukové hory, budete od bez programu ČT 2. Druhou možností je smířit se s nevyhnutelným a začít přijímat digitálně. Vypadá to, že od listopadu už bude opravdu výběr programů velký. Družstevní Zpravodaj jako dvouměsíčník je velmi nevhodným formátem pro poskytování informací tohoto typu, doporučuji proto sledovat internet nebo televizní zprávy, kde budou informace včas a přesnější. Družstvo splní svou část povinnosti, tj. zajistí všem domům se společnou televizní anténou příjem digitálního vysílání všech multiplexů do každého bytu, zbytek je na Vás. Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD 3

4 OTÁZKY A ODPOVĚDI Je možnost nabídky prodeje nebo pronájmu bytu na družstvu? Za tímto účelem je zřízena služba, kterou lze využít v rámci internetových stránek OSBD Česká Lípa na adrese v nabídce inzerce. Na konci nabídky inzerátů je možnost přidat nový inzerát. Tato volba umožňuje jednoduchou formou vložit do nabídky vlastní inzerát, dle požadavků zadavatele. Přijetí inzerátu je zadavateli potvrzeno elektronicky, součástí potvrzení je návod, jak případně odstranit inzerát dříve než za 15 dní, kdy je odstraněn automatizovaným systémem. Pokud nemáte přístup k internetu, stačí navštívit bytové oddělení OSBD Česká Lípa a požádat o vložení inzerátu pracovnice tohoto přepážkového pracoviště. Současně získáte seznam uveřejněných nabídek bytů a veškeré další informace související s touto problematikou. Kdy se zahajuje dodávka tepla? Připravuje Jindřiška Půlpánová Dodávka tepla začíná v otopném období, tj. od 1. září do 31. května, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty pro následující den. Je možné zajistit, aby byla teplá voda dodávána nepřetržitě 24 hodin? Bez problému lze zajistit nepřetržitou dodávku teplé vody v domech, které mají vlastní domovní předávací stanici. Je však nutné vzít v úvahu navýšení nákladů na ohřev teplé vody po celou noc, což při dnešních cenách není zanedbatelná částka. Změna je podmíněna souhlasem 2/3 z počtu nájemníků. Jaké parametry musí mít teplá užitková voda? Teplá užitková voda by měla mít na výtoku u spotřebitele teplotu 45 až 60 C s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček. Dodávka teplé užitkové vody je uskutečňována denně nejméně v době od 6.00 do hodin. Co je příčinou plísní v bytech? Vždy vliv okolního prostředí. Ať již se jedná o zvýšenou prostorovou vlhkost, tepelné mosty, kondenzaci vodních par nebo v neposlední řadě nedostatečné větrání. Jedná se tedy o vlivy ve většině případů přímo ovlivnitelné uživatelem bytu. Plastová okna, v poslední době tak často instalovaná, nejsou sama o sobě příčinou vzniku plísní. Musí být provedena revize plynového zařízení při výměně spotřebiče nebo zásahu do rozvodu plynu v bytě? V případě výměny spotřebiče nemusí být prováděna revize, pokud se jedná pouze o výměnu spotřebiče starého za nový. Dále nemusí být revize provedena v případě zásahu do rozvodu plynu v bytě, pokud není plynovod prodloužen o více než 3 m. V obou případech musí zásah provádět oprávněná organizace, která má oprávnění vystavené ITI Praha. Periodické revize plynového zařízení v družstvem spravovaných domech se provádějí jednou za tři roky, jak ukládá příslušná legislativa. Kdo je oprávněn zaplombovat plynoměr, popřípadě vyměnit porušenou plombu? Plynoměr je majetkem Severočeské plynárenské-rwe, a proto manipulace s plombou přísluší pouze této společnosti a nebo jí pověřené organizaci. 4

5 TELEVIZE PO INTERNETU TELEVIZE Připravili jsme pro Vás novou službu digitální televize IPTV. Díky této službě můžete přijímat digitálně televizní vysílání na vašem televizoru v mnohem vyšší kvalitě. Ke službě připravujeme také službu Video on Demand (online digitální videopůjčovnu). clnet.cz Tématické programové balíčky FILM HBO FILM Ceny balíčků Hlavní programové balíčky BASIC STANDARD 199Kč 399Kč Tématické programové balíčky FILM 149Kč HBO FILM 299Kč DOKUMENT 99Kč SPORT 99Kč MUSIC 99Kč DĚTSKÉ 99Kč EROTIC 149Kč EROTIC2 149Kč EROTIC MAX 249Kč Pro výběr tématických balíčků je nutné mít objednaný jeden z hlavních balíčků. Hlavní programové balíčky DOKUMENT SPORT MUSIC DĚTSKÉ EROTIC BASIC EROTIC2 STANDARD EROTIC MAX Změna programů vyhrazena. SPECIÁLNÍ NABÍDKA pokud si objednáte internet, televizi i telefon, platíte pouze 690,- Kč s DPH měsíčně. INTERNET Připojení k internetu nabízí naše společnost již několik let a v současné době je připojeno k naší síti již více jak 7500 domácností a firem na českolipsku. Pokud se chcete připojit i Vy, není nic jednoduššího. Stačí zavolat na tel. čísla , , , anebo napsat na mailovou adresu a domluvíme si vše potřebné. PAUŠÁLY NA OPTICE PAUŠÁLY MIMO OPTIKU 3072 kbit/s 490,- Kč 6144 kbit/s 770,- Kč kbit/s 1290,- Kč 1024 kbit/s 490,- Kč 2048 kbit/s 770,- Kč 4096 kbit/s 1290,- Kč TELEFON VOIP clnet.cz Telefonovani pres internet (VOIP) Nabízíme Vám možnost telefonování přes Vaši internetovou přípojku (VOIP) bez nutnosti vlastnit pevnou tel. linku a za velmi nízký měsíční paušální poplatek. Obdržíte vlastní telefoní číslo! Navštivte nás na adrese: Mariánská 212, Česká Lípa nebo nám napište na: nebo nám zavolejte na tel.: , ,

6 6 Pro letošní rok bylo v oblasti velkých oprav, tj. zateplení domů, výměny oken a zateplených střech, naplánováno celkem 64 akcí za Kč. Nejvíce je samozřejmě opět výměn oken. V nákladech jsou započteny vlastní prostředky domů, půjčky i úvěry. Zateplení domů - z roku 2007 jsme si přinesli 5 nedokončených domů, dalších 11 máme letos nově. Většina z nich zároveň provádí výměnu oken. Na všech domech již byly zahájeny stavební práce, je hotová výměna TECHNICKÉ INFORMACE Průběh velkých opravy v letošním roce Přestože základní pravidla a kritéria výběru firem a zadávání oprav platí v podstatě již více než deset let, přesněji od , a poslední novela je stará skoro šest let, stále narážíme na neznalost ze strany lidí, bohužel i funkcionářů samospráv. Neškodí možná proto si čas od času připomenout základní principy v oblasti sjednávání oprav. Na mysli mám samozřejmě opravy společných částí domu, opravy v bytech si každý realizuje či objednává sám a za své peníze. Základní pravidlo je, že opravy objednávají zaměstnanci družstva, nikoliv členové samosprávy či dokonce jednotliví nájemníci. Právo vystavit objednávku či dokonce podepsat smlouvu mají pouze konkrétně jmenovaní a zodpovědní pracovníci správy družstva. Důvody jsou jasné hmotná či trestní zodpovědnost za svou činnost, profesní znalost a jednotný systém řízení. Funkcionáři samosprávy jako volení zástupci domu nemohou v žádném případě zastupovat družstvo coby právnickou osobu, mohou tedy opravy požadovat či zadávat na správě družstva, nikoliv u konkrétních firem. Toto pravidlo neplatí v případě havárie, kdy hrozí nebezpečí škod či ohrožení zdraví, zde je samozřejmě rychlost a pružnost jednání nadřazena. Takový případ je však nutné neprodleně oznámit v nejbližší pracovní den na správu družstva. U drobných oprav a údržby do ceny Kč není výběr firmy nijak upraven, jedná se většinou o malé zakázky, kde je spíše občas problém někoho zajistit. Pokud samospráva nemá vlastního údržbáře či pokud není takový údržbář domluven v dané lokalitě (obvykle mimo Českou Lípu), objednává firmu bytový technik. Na opravu stačí vystavit objednávku a práci přebírá zástupce domu. Při zakázkách nad 30 tisíc Kč už musí být vždy podepsána smlouva a práce přebírá písemně příslušný technik. Do 50 tisíc Kč nemusí proběhnout výběrové řízení, pokud samospráva schválí vybranou firmu. Od 50 do 100 tisíc Kč se musí vybírat alespoň ze dvou firem, nad 100 tisíc Kč vždy alespoň ze tří. Výběrového řízení se musí účastnit minimálně dva zástupci správy a jeden zástupce domu. V případě nesouhlasu má každý účastník právo pozastavit řízení, o oprávněnosti jeho nesouhlasu rozhoduje ředitel správy družstva. Všechny zakázky nad 500 tisíc Kč vybírá stálá výběrová komise družstva, jejímiž oken a probíhá samotné zateplování. Snad se nám podaří všechny domy letos dokončit. Tradičně nejpočetnější a nejnákladnější typ velké opravy jsou výměny oken. Je však velmi pravděpodobné, že loňský rekordní rok nebude překonán. V roce 2008 se mění okna na 42 domech, což je bytů. Jedná se o oken a dveří v nákladu Kč. V nákladech je však započteno i např. vyzdívání vstupních stěn, lodžiový systém Leone, vchodové dveře, sklepní okna, chodbové stěny apod. Ze 42 akcí je 22 akcí již hotovo, 8 právě realizováno a 12 zatím nebylo zahájeno, což představuje podzimní část výměn. Generální opravy střech by měly proběhnout na sedmi domech, z toho šest je se zateplením dle odborného posudku, jedna je sedlová střecha bez zateplení. Náklad bude činit zhruba Kč. Ke konci prázdnin máme tři střechy hotové, tři se právě dělají a jedna se připravuje. V letošním roce neprovádíme žádné zateplení štítů. Závěrem lze říci, že letošní rok není nijak výrazně odlišný či výjimečný oproti jiným rokům. Klesl zájem o výměnu oken, realizujeme i méně plochých zateplených střech. V procentech je meziroční pokles výměny oken 8 % finančního objemu a dokonce 21 % v počtu oken. Důvody poklesu jsou jasné, aktivní samosprávy a domy ve špatném stavu už mají hotovo, zbývají pasivní samosprávy či relativně nové domy. V oblasti zateplování máme naopak překvapivě rekordní rok, přestože se snížila státní dotace Panel na maximálně 2% úroků. Jak se vlastně vybírají firmy pro opravy a údržbu domů? členy jsou zástupci představenstva, kontrolní komise, správy a samosprávy. Výzvy k zakázkám nad Kč jsou také zveřejňovány na našich internetových stránkách. Z průběhu každého výběrového řízení se pořizuje písemný zápis, který členové komise či určení ověřovatelé podepisují. Samospráva má právo požádat o oslovení konkrétní firmy, kterou si přeje či jí byla doporučena. Kvůli jednotnosti zadání to však musí být opět prostřednictvím správy, která zadání vypracuje. Možná, že celý článek vyznívá příliš mentorsky, ale jednodušším způsobem pravidla zadávání a objednávání oprav asi objasnit nelze. Celý postup určuje směrnice schvalovaná představenstvem družstva. Její dodržování kontroluje každý rok kontrolní komise družstva, neboť se jedná o důležitou a sledovanou součást práce správy družstva. Směrnici je možné nalézt v plném aktuálním znění na našich internetových stránkách je však nutné použít přihlašovací jméno a heslo (získáte je na bytovém oddělení družstva). Vlastimil Kouřimský vedoucí technického úseku OSBD

7 Vnitrodružstevní půjčky a úvěry od bank jsou dnes, vedle vlastních prostředků z DZOI, hlavními zdroji financování velkých oprav našich domů. Půjčky naše družstvo poskytuje od roku 1997 a celkově již bylo poskytnuto více než 220 mil. Kč. V původní koncepci, u které jsem stál na jejím počátku, se počítalo s celkovým objemem půjček do 200 mil. Kč. Tento limit se nám v té době zdál obrovský a dnes, ačkoli jsme jej překonali, můžeme i nadále poskytovat půjčky ve výši cca 40 mil. Kč ročně. To je možné především díky dobré finanční situaci našeho družstva, ve které se dlouhodobě nachází. Pro příští rok je navržen finanční rámec na vnitrodružstevní půjčky ve výši do 40 mil.kč. Kromě toho byl v roce 2008 zahájen model financování druhé etapy modernizace výtahů. Jedná se o investiční akci přesahující částku 80 mil. Kč, realizovanou do konce roku Splacena bude až na konci roku 2012 a v roce 2010 bude její zatížení Půjčky a úvěry pro Cash flow našeho družstva ve výši cca 40 mil. Kč, což jistě ovlivní finanční možnosti v oblasti poskytování půjček v letech 2010 a Úvěry naše družstvo začalo využívat od roku První byl poskytnut KB, a.s., dalších 30 úvěrů pak bylo získáno od ČSOB, a.s., a jeden úvěr byl sjednán se Stavební spořitelnou Wüstenrot, a.s. Celkově naše družstvo získalo pro naše samosprávy 32 úvěrů v celkové hodnotě 149 mil.kč. Takto velké objemy finančních prostředků od bank nejsou zadarmo. Zatížení splácení těchto úvěrů je ulehčeno získanou dotací na úroky pro 14 úvěrů v celkové přiznané výši téměř 25 mil. Kč. Do budoucna je však velmi nejisté, zda se podaří ještě nějakou dotaci získat, neboť dle našich informací nejsou prostředky na další poskytování této dotace. Dalším aspektem, o kterém nevíme, jak bude působit na finanční zdroje od bank, je současná hypoteční EKONOMIKA a bankovní krize. Ta se šíří Amerikou a západní Evropou. Z některých tiskových pramenů vyplývá, že se u našich hranic nezastaví. Vnitrodružstevní půjčky jsou tedy naší jistotou v možnostech financování velkých oprav. Jsou i velmi dobrým nástrojem na zhodnocení volných finančních prostředků samospráv. Aby tento systém mohl fungovat, je důležité jej každý rok korigovat a aktualizovat dle finančních možností našeho družstva. Ing. Petr Mertin vedoucí ekonomického úseku 7

8 TIP NA VÝLET Za vánoční atmosférou do Görlitz Nechci předbíhat jako nákupní střediska, ale Vánoce se prostě blíží. Moc rád vyjíždím čerpat sváteční atmosféru do německých měst. V posledních letech je to taková tradice. Když jsem do Družstevního zpravodaje začínal přispívat, zval jsem nás do Herrnhutu, kde se v chráněných dílnách vyrábějí nádherné hvězdy. Pro tentokrát vyražme ještě o kousek dál na sever, kde na hranici s Polskem leží město Görlitz (Zhořelec). Samozřejmě bych nás tam nehnal kvůli pár stánkům se svařeným vínem, klobáskami a cetkami, na které stejně (třeba) nemáme dost euro. Görlitz je především město založené někdy v jedenáctém století, kterému se vyhnula dělostřelecká příprava Rudé armády, a tak si ze své bohaté minulosti zachovalo mnoho architektonických památek. Především kostelů, které k té vánoční atmosféře patří více než nasvícená Hypernova. Když pojedeme autem a budeme od jihu sjíždět do centra, zřejmě dojedeme k výrazné budově s kruhovým půdorysem. Jmenuje se Kaisertrutz a je součastí městského muzea. Parkování u ní bylo ještě loni zdarma. Za křižovatkou je první z několika historických věží - Reichenbacher Turm. Půjdeme-li dále rovnou za nosem, máme jistotu, že míříme do centra, k radnici a trhovým stánkům. Po pravé straně mineme kostel (Dreifaltigkeitskirche), v němž jsem v minulých dvou letech objevil výstavu Betlémů vyrobených z různých tradičních i netradičních materiálů. Nalevo je informační centrum, proti českým zvyklostem otevřené i v sobotu. V něm si můžeme ukořistit plánek, který nás městem provede přece jen přesněji než nějaký Bárta (ale mapu je možné si dopředu stáhnout i z netu). A už jsme u radnice s vysokou věží, kterou zdobí orloj. Fotogenické je především vedlejší schodiště. Uvnitř radnice se prodávaly různé ty cetky, pletené ponožky... a hlavně tam bylo veřejné WC. Před Rathausem jsou stánky s jídlem. Voní svařené víno, koláčky a klobásky. Roztomilé krámky jsou i v domech po obvodu náměstí. Kupodivu v nich neprodávají Asiaté. Nesmíme zapomenou na šeptající oblouk (futra jedněch domovních vrat - na jedné straně stačí zašeptat a na druhé je to slyšet) či sluneční hodiny na nádherně vymalovaném domě. Odbočíme doleva (na dalším náměstí bylo loni pódium a na něm i během sobotního dopoledne hrála dechovka). Míříme k nejkrásnější budově města - kostelu sv. Petra a Pavla. Možná nás překvapí, že věže jsou jen novogotické a pocházejí teprve z 19. století. Ale základ je opravdu gotický. Pověstné jsou zejména zdejší varhany, takže Vám přeji hodně štěstí, aby na ně zrovna někdo hrál. Pod kostelem je Staroměstský most, po němž můžeme přejít do Polska. Nechci Poláky nějak urazit, na jejich straně je hezký jen výhled na stranu německou. Ale zmínil bych čilý stavební ruch, třeba se za několik let chytím za nos. Další zdejší perly si už zkuste objevit sami. Mě tak v rychlosti napadá ještě kostel Frauenkirche či kašny a kašničky - z velké části zazimované. Hauptmannovo divadlo, hrob Goethovy přítelkyně M. Herzliebové... V některých průvodcích se píše, že Zhořelec všemi těmi věžemi, uličkami a zákoutími připomíná Prahu. Zkuste si udělat během adventu vlastní názor. Pokud vám Görlitz nebude stačit, není to zase tak daleko do Bautzenu (Budyšína), kde rovněž probíhají vánoční trhy a navíc se zde více než kde jinde mluví slovanským jazykem - lužickou srbštinou. Při cestě zpět bych doporučil zastavit se ve St. Marienthalu. V barokním klášteře bývají rovněž vánoční oslavy spojené s přehlídkou domácích Betlémů. Já si ale nechám další informace zase na příští rok. Milan Bárta Autor článku je redaktorem regionálního internetového zpravodaje kde naleznete další tipy na výlet a spoustu dalších zajímavých informací. ZPRÁVIČKY ZÁŘÍ - ŘÍJEN * Na začátku srpna se na některých domech v České Lípě objevilo oznámení nazvané Nařízení Verordnung o zvýšení ceny tepla v našem městě. Starostka města zvažovala podání trestního oznámení. * Chráněná dílna sídlící v České Lípě na sídlišti Špičák je podezřelá, že vydělává na handicapovaných lidech a zneužívá státní dotace. * Jezírko s vodními rostlinami a moderní technologií na čistění vody vzniká v Městském parku v České Lípě. Na jaře odborníci vybudovali stěny, dno, odkaliště nebo přepad. V polovině srpna začaly další práce za více než dva miliony korun a jezírko bude hotové na konci listopadu. * Starostka Hana Moudrá 25. srpna na radnici přivítala dalšího stoletého občana města. Po dlouhé době, více než deseti letech, se tohoto významného kulatého výročí dožil muž, pan Fridolín Souček z Častolovic. * Ivana Honsnejmanová, zakladatelka mateřské a základní školy Klíč, prodala svou firmu majitelům Podnikatelské školy. * Představitelé města Česká Lípa 1. září přivítali na všech českolipských základních školách více než 400 prvňáčků. Počet prvňáčků v porovnáním s předchozími lety je srovnatelný. * Českolipské atletky se v Plzni zúčastnily prolínací soutěže o Extraligu. Skončily druhé a to znamená, že příští rok nastoupí poprvé v historii v naší nejvyšší soutěži. * Úřadující evropský rallyecrossový šampion v divizi II Tomáš Kotek ovládl devátý díl kontinentálního mistrovství, jenž se konal v Sosnové. * Téměř 2000 lidí už podepsalo petici proti privatizaci Českolipské teplárenské, kterou v květnu schválilo těsnou většinou hlasů českolipské zastupitelstvo. * Hokejisté České Lípy vstoupili do svého historicky prvního zápasu druhé ligy famózním způsobem, když rozdrtili Jindřichův Hradec na jeho ledě 10:2. * Juraj Raninec, českolipský poslanec, opustil poslanecký klub Občanské demokratické strany. * 16. září začal koncertem další ročník festivalu Lípa Musica. Účastníci hovořili o kulturním zážitku roku v České Lípě. * Představitelé města Česká Lípa Hana Moudrá, místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček se 17. září zúčastnili slavnostního otevření studia dětské televize na Základní škole 28. října na sídlišti Špičák. * Rada města Česká Lípa schválila pro rok 2009 úpravu nájemného v městských bytech, a to ve výši maximálních přírůstků dle zákona č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného z bytu. * V českolipské krajské nemocnici klesl letos počet ošetřených pacientů. Pokud se situace do konce roku nezmění k lepšímu, hrozí to, že pojišťovny sníží nemocnici platby na příští rok. * Kino v místním Kulturním domě Crystal se dočká nejen nových sedadel, ale také zde bude položena nová podlahová krytina. 8 Zpravodaj OSBD Česká Lípa vychází jedenkrát za dva měsíce v nákladu 10 tis. výtisků a je distribuován zdarma všem členům Okresního stavebního bytového družstva. Zpravodaj vydává OSBD Česká Lípa ve spolupráci s regionálním zpravodajským serverem I-Noviny.cz a jeho redaktory. Veškerá práva vyhrazena. Výrobu, sazbu a inzerci zajišťuje vydavatelství Jindřich Hladík, tel.: , fax: Redakční rada: RNDr. Jiří Bárta, Růžena Králová, Lenka Nováková, Jaroslav Tichna, Siegfried Tomash Adresa: OSBD Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa, IČO: , zapsáno v Obchodním rejstříku i KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. XXVI, vložka 320, tel.: , fax:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo:

Na 19. zasedání dne 20. 12. 2011 představenstvo: číslo 1 únor 2012 Vážení družstevníci a čtenáři Zpravodaje. V minulém čísle jsme vás podrobně informovali o chystaných volbách delegátů v letošním roce. Příprava voleb se mezitím posunula dále, a tak stojí

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 1 únor 2008 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Problémy, které nám přinášejí nová okna, nemusejí hned

Více

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo:

Na 27. zasedání dne 25. 9. 2012 představenstvo: číslo 5 říjen 2012 Nastupující topná sezóna vybízí k několika úvahám na téma ceny dálkově dodávaného tepla. V současné době panuje v našem okrese jakási rovnováha mezi cenami tepla od hlavních dodavatelů

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu

nu bytových oken a výměnu lodžiových stěn 5) 272, Na výsluní 2628-33, Česká Lípa na výměnu 6) 254, Budyšínská 2539-42, Česká Lípa na výměnu číslo 6 prosinec 2007 PŘEDSTAVENSTVO Na 35. zasedání dne 30.10.2007 představenstvo - schválilo novelu Směrnice pro rozúčtování č. 2-029-0502. Novela byla následně předložena ke schválení na shromáždění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb

str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb číslo 2 červen 2015 str. 3 Nový revizní technik str. 5 Usnesení OSBD Česká Lípa str. 7 Vyúčtování zálohových plateb Na 55. zasedání dne 31. 3. 2015 představenstvo: schválilo výsledek inventarizace družstva

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 35 duben - květen 2006 Město poskytne výhodné povodňové půjčky Až 100 tisíc korun

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I].

1. 3. 5. G. 7. Ii. -'J. lo. II. I]. TEPLICE KRUPKA ~'1 22. číslo - únor 2000 Blahopřání k novému roku 2000 V1ein~$~~~Mh piíefeme fménem ~ i Wedt ~ ~~cz~~~ ~ cz ~ ~ "uwb ~ a:tědf cz ~jakll- pmici, iakill-ojo!mim~ JJcileudm piíefeme, ~ u ~

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN

PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PROJEKT INFORMAČNÍ BULLETIN PRODEJ BYTOVÉHO FONDU MĚSTA ZNOJMA Listopad 2012 PROJEKT Domy rozdělené na byty a oceněné Zaměření bytů/nebytových prostor Příprava prohlášení vlastníka Zápis prohlášení vlastníka

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více