annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "annual report výroční zpráva RegioJet a.s."

Transkript

1 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

2 SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet a. s. v SR 20 % 80 % 80 % 20 % STUDENT AGENCY, s. r. o. Slovensko ORBIX, s. r. o. Slovensko

3 Vážení partneři, obrat skupiny STUDENT AGENCY holding, a.s. poprvé překročil 6 miliard korun. I to je dokladem rostoucí oblíbenosti nadstandardních a hlavně ucelených služeb zákazníkům v oblasti dopravy, cestování, vzdělávání a volného času. Rok 2012 opět potvrdil oblibu produktů STUDENT AGENCY. Na železniční trať Praha Ostrava Třinec jsme jako první soukromý dopravce přinesli zcela nové služby cestujícím a rok 2012 znamená první ucelený a stabilizovaný rok železničního provozu společnosti RegioJet. Zákazníci si zvykli na bezplatný servis, příjemný personál a na ně orientovaný přístup, na který byli před tím zvyklí pouze z autobusů Student Agency. Po celý rok 2012 narůstal jejich počet a koncem roku jsme přepravovali již 30 tisíc klientů týdně. Od března 2012 úspěšně provozujeme železniční spojení mezi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnem v závazku veřejné služby. Vstup soukromého dopravce RegioJet na tuto trať dokládá rekordní, dvojnásobný nárůst cestujících. Jako první soukromý železniční dopravce na Slovensku jsme cestujícím nabídli moderní klimatizované vlaky, nadstandardní bezplatný servis, příjemný personál a uživatelsky příjemný rezervační systém. Skupina STUDENT AGENCY si i nadále vede velice dobře také v ostatních divizích své činnosti. V oblasti online prodeje letenek jsme zaznamenali další nárůst prodeje a i nadále si tak udržujeme pozici největšího prodejce letenek na českém trhu a jednoho ze dvou největších na trhu slovenském. Během roku 2012 jsme ještě více rozšířili už tak bezkonkurenční nabídku jak letenek nízkonákladových dopravců, tak letenek v segmentu business a first class třídy. Prodej zájezdů prostřednictvím portálu Dovolená.cz během roku 2012 výrazně stoupl. Portál Dovolená.cz byl v roce 2012 jediným produktem na internetu propojující nabídku českých a německých cestovních kanceláří. Rozšířili jsme také nabídku dovolenkových destinací. Za úspěchem portálu Dovolená.cz v roce 2012 byl také kvalitní servis značky STUDENT AGENCY a bezplatné doprovodné služby, například doprava na zahraniční letiště žlutými autobusy nebo výhodné parkování na letišti v Praze. V oblasti prodeje zájezdů prostřednictvím portálu Dovolená.cz jsme tak opět jednou ze dvou největších cestovních agentur v České republice. V dálkové osobní autobusové dopravě jsme stále největším a nejluxusnějším soukromým dopravcem, což dokládá i nárůst počtu cestujících a otevírání nových autobusových spojů. V roce 2012 jsme otevřeli nové spojení Prahy s Karlovými Vary, Sokolovem a Chebem. Neustále obnovujeme a rozšiřujeme naši flotilu luxusních žlutých autobusů včetně nejmodernějších autobusů konceptu FUN&RELAX s individuální palubní audiovideo zábavou. V roce 2012 jsme koupili Radim Jančura majitel skupiny STUDENT AGENCY/ Owner of the STUDENT AGENCY Group 20 nových autobusů. Zaznamenali jsme další nárůst počtu přepravených cestujících ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě. Jazykové, studijní, pracovní a au pair pobyty v zahraničí jsou stálicí v naší nabídce od samého počátku STUDENT AGENCY. I přesto jsme v roce 2012 přinesli klientům řadu novinek. V průběhu roku jsme představili zcela nové jazykové programy pro studenty a dospělé v atraktivních destinacích, rozšířili jsme nabídku studijních programů ve Velké Británii a USA. Nárůst jsme zaznamenali v oblasti pracovních a au pair pobytů v zahraničí. Za rok 2012 jsme zprostředkovali o 10 % více au pair a o 11 % více pracovních pobytů. Díky našim zákazníkům, kteří vyhledávají naše služby, byl rok 2012 pro STUDENT AGENCY opět úspěšný.

4 Dear partners, For the first time, the turnover of the STUDENT AGENCY group exceeded 6 billion Czech crowns. This is further evidence of the continuously growing popularity of abovestandard and, mainly, integrated customer services in the area of transportation, travel, edification and free time. The year 2012 reaffirmed the popularity of STUDENT AGENCY products. As the first private transporter, we brought new services to passengers on the railway line of Prague-Ostrava-Třinec and, for the company RegioJet, 2012 represents the first integrated and stabilized year of railway transportation. Customers got used to freeof-charge services, pleasant staff and the customer-oriented approach they knew only from Student Agency buses. During 2012, the number of customers increased, and by the end of the year, we transported 30,000 clients weekly. As of March 2012, we successfully began operating a train connection between Bratislava, Dunajská Streda and Komárno for the public. The entrance of the private transporter RegioJet on this route is accompanied by a record-breaking double increase in passengers. As the first railway transporter in Slovakia, we offered modern, air-conditioned trains, above-standard freeof-charge services, pleasant staff and a userfriendly booking system for passengers. The STUDENT AGENCY group is also very successful in other divisions of its activities. In the area of online sales of flights, we registered a further increase of sales and thus, we remain the leading seller of flights on the Czech market and one of the two biggest leading sellers on the market in Slovakia. During 2012, we further expanded our unrivalled offer of low-cost airline flights as well as business and first-class tickets. Sale of tours via the portal Dovolena.cz significantly increased in In 2012, the Dovolena.cz portal was the only Internet product connecting offers by Czech and German travel agencies. We also expanded the offer of holiday destinations. The portal Dovolena.cz was also successful thanks to the high-quality services of Student Agency and free-of-charge accompanying services such as transport to a foreign airport by yellow buses or valuable parking at Prague Airport. In the area of tour sales via the portal Dovolena.cz, we are, again, among the two leading travel agencies in the Czech Republic. In the area of long-distance bus transportation, we still remain the biggest and most luxurious private transport company; this fact is also documented by an increase of passenger quantity and opening of new bus connections. In 2012, we opened a new connection between Prague and Karlovy Vary, Sokolov and Cheb. We continuously renew and expand our fleet of luxurious yellow buses including the most modern FUN&RELAX buses with individual onboard audio and video entertainment systems. In 2012, we bought 20 new buses. We recorded a further increase in the number of transported passengers, both domestically and internationally. STUDENT AGENCY, from the beginning, has also offered language, study, business and au-pair stays abroad. Nevertheless, we continued to introduce a number of novelties for our clients in Over the course of the year, we introduced new language programs for students and adults in attractive destinations and expanded our offer of study programs in the United Kingdom and the United States. An increase was recorded in the area of business and au-pair stays abroad. In 2012, we have intermediated 10% more au-pair and 11% more business stays than in was simply successful again for STUDENT AGENCY thanks to our services and the customers who seek and want them.

5 značka STUDENT AGENCY je od začátku spojena s Radimem Jančurou STUDENT AGENCY působí v České republice a na Slovensku již 20 let. Působení Student Agency je od začátku spojené se zakladatelem firmy, Radimem Jančurou, který je dodnes jejím jediným vlastníkem. Student Agency tak byla, je a bude ryze českou firmou. Neobvyklé jméno STUDENT AGENCY vzniklo v době, kdy Radim Jančura studoval technickou univerzitu (VUT Brno, ); služby společnosti měly být původně určeny primárně studentům, z toho trochu neobvyklý název, který je ale dnes, po dvaceti letech činnosti, velice dobře zavedený. Nejprve šlo o agenturu zprostředkující au pair pobyty v zahraničí, postupně přibyly další jazykové, studijní a pracovní programy. Nyní si mohou všichni, tedy děti, mládež i dospělí, vybírat z nabídky studia deseti světových jazyků ve více než třiceti zemích. V roce 2002 byla založena sesterská společnost ORBIX, která se zaměřuje na služby pro firemní klientelu. V roce 2004 STUDENT AGENCY způsobila revoluci v oblasti dálkové autobusové dopravy vstupem na trh prostřednictvím dodnes populárních žlutých autobusů včetně bezplatného nadstandardního palubního servisu. Každoročně obnovujeme vozový park nákupem 20 nových autobusů konceptu FUN&RELAX. I nadále posilujeme a udržujeme pozici největšího prodejce letenek na trhu. Neustále rozšiřujeme nabídku dopravců, ať už nízkonákladových nebo standardních a cílových destinací. I tuto pozici si firma udržuje dodnes. V roce 2010 jsme také vstoupili na trh se zájezdy a dovolenými. Unikátní webové řešení online prodeje zájezdů přes portál Dovolena.cz přináší klientům v České republice nejširší nabídku za bezkonkurenčně nejnižší ceny na trhu. Od roku 2009 jsme licencovaným osobním železničním dopravcem v České republice prostřednictvím dceřiné společnosti RegioJet. Za rok 2012 došlo ke stabilizaci provozu na trati Praha Ostrava Třinec a v oblasti počtu cestujících k výraznému nárůstu.

6 From its beginning, the STUDENT AGENCY trademark has been associated with Radim Jančura STUDENT AGENCY has operated in the Czech Republic and Slovakia for 20 years. From the beginning, operation of the company has been associated with the company s founder, Radim Jančura, who still owns 100% of the company. Student Agency thus was, is and will continue to be a solely Czech company. The unusual name STUDENT AGENCY originated during Radim Jančura s studies at the Brno University of Technology ( ); the services of the company should have initially been aimed exclusively toward to students this is how this unusual and, after 20 years of operation, well-established name originated. At first, the agency intermediated au-pair stays abroad and gradually added language, study and business programs. Nowadays, everyone children, youths and adults can choose to study one of the 10 world languages in more than 30 countries worldwide. of services for company clients. In 2004, STUDENT AGENCY caused a revolution in the area of long-distance bus transportation by entering the market with popular yellow buses and providing free-of-charge, abovestandard onboard services. Our fleet is annually renewed by the purchase of 20 new buses (the FUN&RELAX concept). We continue to strengthen and maintain the position as the leading seller of flight tickets on the market. We are continuously expanding our offer of transporting companies (low-cost or standard) and destinations. In 2010, we also entered the market with tours and holidays. The unique Internet solution of online sale of tours via the portal Dovolena.cz provides customers in the Czech Republic with the most extensive offer for unrivalled lowest prices on the market. Since 2009, we have been a licensed personal railway transporter in the Czech Republic by means of our affiliated company RegioJet. In 2012, operation on the route Prague Ostrava Třinec stabilized, and the number of passengers significantly increased. In 2012, the affiliated company ORBIX was founded that focuses on the provision

7 konsolidovaný obrat prodeje produktů ve skupině STUDENT AGENCY v letech /consolidated turnover of the sales of products in the group STUDENT AGENCY in Fakta skupiny: 11 poboček ve všech významných městech České republiky a 8 poboček na Slovensku jsou řízeny z centrály v Brně celkem více než 1200 zaměstnanců konsolidovaný obrat zde je uveden obrat prodaných produktů jak vlastních (provoz autobusů), tak nakoupených (letenky, jazykové pobyty, zájezdy...) Data on the group: 11 branches in all important towns of the Czech Republic and 8 branches in Slovakia are controlled from the central offi ce in Brno More than 1200 employees in total Consolidated turnover the turnover of products sold, both own (bus operation) and purchased (air tickets, language stays, tours, trips ), is given here. Obraty skupiny/ Group Turnovers Předpoklad 2013/ Assumption 2013 STUDENT AGENCY, s. r. o ORBIX, s. r. o RegioJet v ČR/RegioJet in CR Regiojet na Slov./Regiojet in SK ostatní/others v tisících Kč/CZK'000

8 kontakty/ contacts RegioJet a. s. náměstí Svobody 17, Brno , Czech Republic tel.: Pobočky/Branch offices RegioJet: Praha, Ostrava, Havířov, Olomouc, Pardubice STUDENT AGENCY, s. r. o. Centrála/Central offi ce Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17, Brno , Czech Republic tel.: fax: infolinka/toll free: Pobočky/Branch offices: Brno, Praha, Liberec, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín, Bratislava, Košice, Banská Bystrica Orbix, s. r. o. Ječná 37, Praha tel.: fax:

9 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2012 Název společnosti: RegioJet a.s. Sídlo společnosti: Brno, nám. Svobody 86/17, PSČ IČ: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: akciová společnost provozování dráhy a drážní doprava Okamžik sestavení účetní závěrky: 31. květen 2013 Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Radim Jančura předseda představenstva Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky: Ing. Lenka Holoubková fi nanční ředitelka

10 Financial Statements for the Year Ended 31 December 2012 Company name: RegioJet a.s. Registered offi ce: Brno, nám. Svobody 86/17, PSČ Reg. no.: Legal status of the accounting entity: Line of business: Joint stock company Railway operation and railway transport Time of making up: 31 May 2013 Record of signature of the authorized representatives: Ing. Radim Jančura Chairman of the Board of Directors Person responsible for drawing the fi nancial statements: Ing. Lenka Holoubková Finance Director

11 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) Základní kapitál Rezervní fondy Ostatní fondy Kumulované zisky/ztráty Celkem Rok končící 31. prosince 2011 Stav k 1. lednu Navýšení základního kapitálu Doplnění ostatních fondů 0 Čerpání ostatních fondů 0 Čistý zisk za období Stav k 31. prosinci Rok končící 31. prosince 2012 Stav k 1. lednu Navýšení základního kapitálu 0 0 Doplnění ostatních fondů 0 Čerpání ostatních fondů 0 Čistý zisk za období Stav k 31. prosinci

12 List of Changes in the Equity Capital (CZK'000) Registere Capital Reserve Funds Other Funds Other Funds Total Year ended 31 December 2011 Balance as of 1 January Increase of the registered capital Replenishment of the other funds 0 Drawing the other funds 0 Net profi t for the period Balance as of 31 December Year ended 31 December 2012 Balance as of 1 January Increase of the registered capital 0 0 Replenishment of the other funds 0 Drawing the other funds 0 Net profi t for the period Balance as of 31 December

13 Příloha k účetní závěrce za rok končící 31. prosince 2012 Popis společnosti Společnost RegioJet a.s. (dále jen Společnost ) vznikla 20. března Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce číslo Sídlo společnosti je v Brně na náměstí Svobody 86/17. Rozhodujícím předmětem činnosti je provozování dráhy a drážní dopravy. Dalším předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. IČ: Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč Členové statutárního orgánu předseda představenstva člen představenstva Radim Jančura Jiří Schmidt Společníci a jejich podíl na základním kapitálu podíl 100 % STUDENT AGENCY, s.r.o., IČ:

14 Notes to the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2012 Description of the Company The company RegioJet a.s. (hereinafter referred to as the Company ) was created on 20 March The Company is recorded in the Commercial Register with the Regional Court in Brno, Section B, Rider The registered offi ce of the company is in Brno, náměstí Svobody 86/17. The core line of business is railway and railway transport operation. Another line of business is manufacture, sale and services not listed in Annexes 1 to 3 to the Trade Act. Reg. no.: The Company has the registered capital in an amount of CZK 187,534 thousand. Members of the Statutory Body Chairman of the Board of Directors Member of the Board of Directors Radim Jančura Jiří Schmidt Members and Their Share in the Registered Capital 100% share STUDENT AGENCY, s.r.o., Reg. no.:

15 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech oceňování a odpisování Základní zásady vedení účetnictví Roční účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2012 je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících českých (tis. Kč), pokud není uvedeno jinak. a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tisíc Kč za jednu položku. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 30 tisíc Kč za jednu položku a nižší než 60 tisíc Kč je evidován jako drobný nehmotný majetek. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 30 tisíc Kč za jednu položku, je účtován do nákladů při pořízení. Odepisování nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč za jednu položku je uvedeno níže. RegioJet a.s. - ČR Nehmotná aktiva (v tisících Kč) Zřizovací výdaje Software Jiný dlouhodobý Poskytnuté zálohy Nedokončený majetek Celkem Účetní hodnota Rok končící 31. prosince 2011 Počáteční účetní hodnota (netto) Přírůstky Vyřazení Vyřazení oprávky 0 0 0

16 Information on the Used Accounting Methods, General Accounting Principles, and Methods of Valuation and Depreciation Basic Principles of Keeping Accounts The Company s annual fi nancial statements as of 31 December 2012 are made up in accordance with accounting standards applicable in the Czech Republic. The accounting respects the general accounting principles, especially the principle of the valuation of assets using historical costs, the principle of accounting in relation to the subject and time, the principle of precaution, and the assumption concerning the accounting unit s capability of continuing with its activities. The data in these fi nancial statements are expressed in thousand Czech crowns (CZK) unless otherwise stated. a) Long-Term Intangible Assets A long-term intangible asset is to be understood an asset the usable life of which is longer than one year and the valuation of which is over CZK 60 thousand per one item. Intangible assets with acquisition values higher than 30,000 CZK per item and lower than 60,000 CZK are recorded as low-value intangible assets. Intangible assets with acquisition values less than 30,000 CZK per item are accounted in the framework of expenses upon acquisition. The depreciation of intangible assets with acquisition value higher than 60,000 CZK per item is specifi ed below. RegioJet a.s. - Czech Republic Intangible Assets (CZK'000) Start-up Costs Software Other long- Term Advances Provided Unfinished Assets Total Book value Year ended 31 December 2011 Initial book value (net) Increases Liquidation Liquidation of accumulated depreciation 0 0 0

17 Zůstatková cena Odpisy Odúčtování odpisů Kurzový přepočet (rozdíl) Konečná účetní hodnota K 31. prosinci 2011 Pořizovací cena (náklady) Oprávky Účetní hodnota Rok končící 31. prosince 2012 Počáteční účetní hodnota (netto) Přírůstky Vyřazení Vyřazení oprávky Zůstatková cena Odpisy Kurzový přepočet Konečná účetní hodnota K 31. prosinci 2012 Pořizovací cena (náklady) Oprávky Účetní hodnota

18 Residual cost Depreciations Depreciation clearing Conversion of currency (difference) Final book value As of 31 December 2011 Acquisition price (costs) Accumulated depreciations Book value Year ended 31 December 2012 Initial book value (net) Increases Liquidation Liquidation of accumulated depreciation Residual cost Depreciations Conversion of currency Final book value As of 31 December 2012 Acquisition price (costs) Accumulated depreciations Book value

19 Odepisování Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineární metodou. Odpisy jsou stanoveny ve výši daňových odpisů pro nehmotný majetek. Kategorie majetku Doba odpisu v letech Software 3 Zřizovací výdaje 5 b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tisíc Kč za jednu položku. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 20 tisíc Kč za jednu položku a nižší než 40 tisíc Kč je evidován jako drobný hmotný majetek. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 20 tis. Kč za jednu položku je účtován do nákladů. Firma pořídila majetek pro zařízení nově vzniklých poboček sloužících k prodeji produktů. Pozemky, budovy a zařízení (v tisících Kč) Motorové dopravní prostředky Drobný majetek LEAS Prodejní stánky Stroje a přístroje a inventář Drobný majetek a inventář Stavby Pozemky Nedok. investice Poskytnuté zálohy Celkem Účetní hodnota Rok končící 31. prosince 2011 Počáteční účetní hodnota (netto) Přírůstky Vyřazení Zůstatková cena Korekce oprávek Odpisy Nedaňový odpis Vyřazení oprávky Kurzový přepočet (rozdíl) Konečná účetní hodnota

20 Depreciation A long-term intangible asset is depreciated using the straight line method. The depreciation is determined in an amount of tax depreciation for intangible assets. Asset Category Depreciation Period in Years Software 3 Start-up costs 5 b) Long-Term Tangible Assets A long-term tangible asset is to be understood an asset the usable life of which is longer than one year and the valuation of which is higher than CZK 40 thousand per one item. Tangible assets with acquisition values higher than 20,000 CZK per item and lower than 40,000 CZK are recorded as low-value tangible assets. Tangible assets with acquisition values less than 20,000 CZK per item are accounted in the framework of expenses. The company acquired assets for furnishing the newly established branches serving to sell products. Land, Buildings, Plants and Equipment (CZK'000) Motor Means of Transport Small Assets LEAS Open- Air Stands Machinery and Instruments and Articles of Inventory Small Assets and Articles of Inventory Structures Land Unfinished Investments Advances Provided Book value Year ended 31 December 2011 Initial book value (net) Increases Liquidation Residual cost Correction of depreciations Depreciations Non-tax depreciation Liquidation of accumulated depreciatio Conversion of currency (difference) Final book value Total

21 K 31. prosinci 2011 Pořizovací náklady Oprávky Učetní hodnota Rok končící 31. prosince 2012 Počáteční účetní hodnota (netto) Přírůstky Vyřazení Zůstatková cena Korekce oprávek Odpisy Nedaňový odpis Vyřazení oprávky Kurzový přepočet (rozdíl) Konečná účetní hodnota K 31. prosinci 2012 Pořizovací náklady Oprávky Učetní hodnota

22 As of 31 December 2010 Acquisition costs Accumulated depreciations Book value Year Ended 31 December 2012 Initial book value (net) Increases Liquidation Residual price Accumulated depreciations correction Depreciations Non-tax depreciation Liquidation of accumulated depreciation Conversion of currency (difference) Final book value As of 31 December 2012 Acquisition costs Accumulated depreciations Book value

23 Odepisování Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Přístroje technika 4 Přístroje zvedací zařízení, klimatizace 10 Dopravní prostředky osobní 4 Inventář 5 Drobný majetek 4 Prodejní stánky 10 Vyřazení majetku Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. c) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje všechny náklady spojené s jejich pořízením včetně nákladů na dopravné, balné a clo. Vydání zásob ze skladu je účtováno metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu). O zásobách je účtováno metodou B. Na zásoby nebyly v roce 2012 vytvářeny opravné položky. Zásoby Materiál Zboží

24 Depreciation Except for land and unfi nished investments, the acquisition price of a long-term tangible asset is depreciated for the period of the estimated life of the asset using the straight-line method in the following way: Asset Category Depreciation Period in Years Instruments equipment 4 Instruments lifting devices, air-conditioning systems 10 Means of transport 4 Articles of inventory 5 Small assets 4 Open-air stands 10 Liquidation of an Asset The profi ts or losses on the sale or liquidation of an asset are determined as the difference between the sales revenue and the book residual value of the asset as of the date of the sale and are entered in the profi t and loss statement. c) Stocks Purchased stocks are valuated using the acquisition price reduced by the adjusting entry. An acquisition price includes all costs arising from the acquisition thereof, including the transport costs, the packaging costs, and the customs duties.the issue of stocks from the store is entered into the account using the FIFO method (fi rst-in fi rst-out). Method B is applied for inventory accounting. No adjusting entries were created for the inventory in Stocks Material Goods

25 d) Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány nominální hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Pohledávky a zálohy (v tisících Kč) Pohledávky z obchodního styku Minus: Opravná položka k nedobytným a pochybným pohledávkám 0 0 Obchodní pohledávky čisté Poskytnuté zálohy krátkodobé Pohledávky k podnikům ve skupině Stát daňové pohledávky 0 0 Dohadné účty aktivní 0 0 Ostatní pohledávky do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti do 30 dnů po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dnů po lhůtě splatnosti od 91 do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 365 dnů e) Úvěry Společnost dosud úvěry nemá. f) Rezervy Společnost v roce 2012 žádné rezervy nevytvořila.

26 d) Receivables On their creation, receivables are valued using the nominal value, subsequently reduced by the appropriate adjusting entries for doubtful and uncollectible amounts. Receivables and Advances (CZK'000) Trade receivables Minus: Adjusting entry for uncollectible and doubtful receivables 0 0 Trade receivables net Advances provided short-term Receivables companies within the group State tax receivables 0 0 Estimated receivables 0 0 Other receivables within maturity date after maturity date within 30 days after maturity date from 31 to 90 days after maturity date from 91 to 365 days after maturity date 365 days and more e) Loans The company still has no loans. f) Reserves In 2012 the company created no reserves.

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

company profile firemní profil

company profile firemní profil company profile 2012 firemní profil management Martina Blahová General Director blahova@studentagency.cz Lenka Holoubková Financial Director holoubkova@studentagency.cz Přemysl Vícha Business and marketing

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více