Digitální multimetr PROSKIT MT-1707

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální multimetr PROSKIT MT-1707"

Transkript

1 Digitální multimetr PROSKIT MT-1707 Uživatelský návod 1. Základní informace Přístroj splňuje bezpečnostní standardy IEC1010 pro elektronické měřicí přístroje a ruční multimetry. Shoduje se k požadacky IEC pro 600V CAT IV, 1000V CAT III a stupeň znečištění 2. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte bezpečnostní instrukce. 1.1 Bezpečnostní instrukce: Před použitím - Před použitím se musí uživatel seznámit s bezpečnostními instrukcemi, předně: - Ochranou před elektrickým šokem. - Zabráněním špatnému použití přístroje. - Z důvodů bezpečnosti používejte pouze testovací vodiče přiložené k přístroji. Před prací s měřičem se ujistěte, že nejsou vodiče nijak poškozené Bezpečnost při práci - Pracujte s přístrojem podle platné České státní normy. - Pokud pracujete v blízkosti silných elektromagnetických rušení, výsledky měření mohou být velmi chybné. - Pokud přístroj vypadá poškozený, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce. - Když s přístrojem pracujete jinak, než je zamýšleno, nemusí být jeho ochrany funkční. - Pracujte s přístrojem velmi opatrně, pokud jej používáte v blízkosti odizolovaného vodiče nebo sběrného vedení. - Nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných plynů, par nebo prachu. - Měření provádějte s použitými správnými vstupními terminály, nastavenou správnou funkcí a v mezích měřicích rozsahů. - Abyste zabránili poškození přístroje, hodnoty vstupu nesmí přesahovat maximální povolené. - Když je přístroj připojen k měřenému bodu, je uživateli zakázáno dotýkat se právě nepoužívaných vstupních terminálů. - Pokud měřené napětí přesahuje 60 V DC nebo 30 V AC, uživatel si musí dávat pozor na riziko elektrického šoku. - Při měření udržujte prsty za ochrannými kroužky. - Když přepínáte na jinou funkci měření, ujistěte se, že jste nejprve odpojili testovací vodiče od testovaného obvodu. - Abyste u všech DC funkcí zabránili možnosti elektrického šoku kvůli nesprávnému měření, nejprve použijte funkci měření AC, abyste otestovali, že v obvodu není střídavý proud. Poté vyberte rozsah měření DC napětí ekvivalentní nebo větší, než byl ten u AC napětí. - Před testováním odporu, diod, kapacity nebo kontinuity musí uživatel vypnout napájení v měřeném obvodu a vybít v něm všechny kondenzátory. - Test odporu a kontinuity nelze provést v živém elektrickém obvodu. - Před měřením proudu musí uživatel nejprve zkontrolovat ochrannou pojistku v přístroji. Před připojením přístroje k obvodu by měl uživatel předem znát jeho výkon. - Pokud neznáte alespoň přibližně velikost napětí, neměřte jej kontaktně. - Při opravě televizorů nebo měřením spínacích napájecích zdrojů by měl být uživatel opatrný, aby zabránil vysokému napěťovému impulzu, který by mohl přístroj poškodit. - Tento přístroj pro napájení používá 4 kusy 1,5V AA baterií, které je třeba zapojit o správné polaritě. - Když se objeví symbol baterie, ihned je vyměňte. Kvůli slabé baterii může přístroj provádět nesprávná měření a zvyšuje se tak riziko elektrického šoku a zranění uživatele. - Při měření by kategorie III neměla přesáhnout 1000 V a kategorie IV 600 V. - Nepoužívejte přístroj, pokud má odpojený kryt nebo jeho část. - Používejte přístroj jen za určených pracovních podmínek. Nedovolte, aby se do přístroje dostala jakákoliv tekutina, byl vystaven mechanickým šokům, povětrnostním vlivům, přímému slunečnímu světlu, zdrojům tepla, korozivním látkám a dalším faktorům, které by jej mohly poškodit. - Nepokoušejte se přístroj používat ihned poté, co jste ho přinesli z chladného prostředí do teplého prostředí. Kondenzace vody uvnitř i vně přístroje může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty. - Nepoužívejte přístroj k účelům neuvedeným v návodu.

2 1.1.3 Bezpečnostní symboly Bezpečnostní symboly na přístroji a v tomto návodu jsou následující: Varování, důležitý bezpečnostní symbol. Uživatel se musí podívat do návodu, než přístroj použije. Nesprávné použití může vést k poškození přístroje nebo zranění. AC (střídavý proud) DC (stejnosměrný proud) AC/DC Uzemnění Ochrana dvojitou izolací Pojistka Shoda s nařízeními EU Varování před vysokým napětím CAT. III 1000 V Přepěťová ochrana CAT. IV 600 V Přepěťová ochrana Pravidla bezpečnosti týkající se údržby - Pokud se chystáte otevřít kryt baterií nebo kryt přístroje, nejprve odpojte testovací vodiče. - Při údržbě je třeba použít výrobce schválené náhradní díly. - Před otevřením přístroje je třeba odpojit všechny zdroje napájení. Také je třeba zajistit, aby vnitřní obvody přístroje nemohly být poškozeny statickou elektřinou. - Přístroj smí být kalibrován, opravován a udržován pouze profesionálními techniky. - Když otevřete kryt přístroje, pamatujte, že se v něm může stále nacházet nebezpečné napětí, i když je vypnutý. - Pokud se při použití přístroje vyskytne jakákoliv abnormalita, měli byste jej přestat používat a kontaktovat servis. - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte z něj baterii a uložte ji na místo, kde není vysoká teplota a vlhkost. - Nepoužívejte nepotvrzenou nebo neschválenou pojistku jako výměnu za pojistku uvnitř přístroje. Používejte jedině pojistku stejného modelu a specifikací. Před výměnou musíte odpojit testovací vodiče a ujistit se, že na vstupním terminálu není signál. - Nepoužívejte nepotvrzenou nebo neschválenou baterii jako výměnu za baterii uvnitř přístroje. Používejte jedině baterii stejného modelu a specifikací. Před výměnou musíte odpojit testovací vodiče a ujistit se, že na vstupním terminálu není signál. - Neupravujte obvody přístroje, nebezpečí zranění a poškození přístroje. 1.2 Ochrana měřicího vstupu - Tento přístroj vydrží v moment měření napětí maximálně 1000 V (DC) nebo 750 V (AC). - Přístroj vydrží maximální AC napětí 600 V při testu frekvence, odporu, kontinuity nebo diod. - Pojistka (FF600mA/1000V) se používá v případě měření proudu μa nebo ma.

3 2. Schématický diagram přístroje Tento přístroj je ruční digitální multimetr s funkcí zobrazení True RMS. Má velký LCD displej s podsvícením a navíc ještě světlo, aby se daly výsledky číst i v nedostatečném osvětlení. Dále má funkci ochrany před přetížením a indikátor slabého napětí baterie. Jedná se o idální multifunkční měřicí přístroj pro profesionály, továrny, školy, kutily i domácnosti. 2.1 Schématický diagram přístroje Vzhled 1) Oblast bezkontaktního detektoru napětí 2) Indikátor bezkontaktní detekce napětí 3) LCD displej 4) Tlačítka 5) Volicí kotouč 6) Vstupní terminály 2.2 Popis symbolů na displeji Symbol Význam Slabá baterie Abyste zamezili elektrickému šoku nebo zranění kvůli nepřesnému měření, vyměňte baterii ihned, jakmile se objeví tento indikátor. Indikátor automatického vypnutí Varování před vysokým napětím Indikátor negativní polarity Vstupní napětí AC Vstupní napětí DC Zapnutí módu testu kontinuity Mód testu diod Mód automatického měřicího rozsahu Mód Data hold C, F Jednotka teploty ( C: Celsia; F: Fahrenheita) % Střída NCV Mód bezkontaktní detekce AC napětí Live Mód rozeznání živých a zemnicích linek

4 V, mv V: volt, jednotka napětí mv: milivolt, 1x10-3 nebo 0,001 voltu A, ma, μa A: ampér, jednotka proudu ma: miliampér, 1x10-3 nebo 0,001 ampéru μa: mikroampér: 1x10-6 nebo 0, ampéru Ω, kω, MΩ Ω: ohm, jednotka elektrického odporu kω: kiloohm, 1000 ohmů MΩ: megaohm, ohmů Hz, khz, MHz mf, μf, nf 2.3 Popis tlačítek Tlačítko Popis funkce SEL HOLD Hz: hertz, jednotka frekvence khz: kilohertz 1x10 3 Hz MHz: megahertz 1x10 6 Hz nebo 1000 khz F: Farad, jednotka kapacity mf: milifarad, 1x10-3 nebo 0,001 faradu μf: mikrofarad, 1x10-6 nebo 0, faradu nf: nanofarad, 1x10-9 nebo 0, faradu Tlačítko výběru funkce. Přepínání měření teploty v C a F. Přepínání mezi měření frekvence (Hz) a střídy (%) Při detekci AC napětí a AC proudu: stiskněte pro výběr módu napětí/frekvence nebo proudu/frekvence. Stiskněte pro udržení změřené hodnoty na displeji. Stiskněte znovu pro zrušení funkce. Stiskněte toto tlačítko pro spuštění podsvícení a světla. Dalším stiskem podsvícení zrušíte. Podsvícení se samo vypne po 15 sekundách. 2.4 Popis vstupních terminálů Vstupní terminál Popis COM Do tohoto terminálu se zapojuje černý vodič. Pozitivní vstupní terminál (připojuje se červený vodič) pro měření kapacity, diod, kontinuity, teploty, napětí, odporu, frekvence, střídy a rozeznání živé a zemnicí linky. μa ma Pozitivní terminál (připojuje se červený vodič) pro rozsahy μa a ma. 10A Pozitivní terminál (připojuje se červený vodič) pro rozsah 10A. 2.5 Příslušenství - 1 ks návod - 1 pár testovacích vodičů - 1 ks termosondy typu K

5 3. Použití 3.1 Normální použití Mód Hold V módu hold zůstane na displeji změřená hodnota. Změnou měřicí funkce nebo stiskem tlačítka mód hold ukončíte. Spuštění a zrušení módu Hold: 1. Stiskněte tlačítko Hold. na displeji se objeví symbol H a vaše změřené údaje zůstanou na displeji. 2. Stiskněte opět tlačítko Hold pro návrat do módu normálního měření Podsvětlení a světlo Přístroj je vybaven funkcí osvětlení a světla, takže je možné pracovat i na místech s nedostatečným osvětlením. Tuto funkcí lze použít následujícím způsobem: 1. Stiskněte tlačítko se symbolem slunce pro spuštění podsvícení a světla. 2. Stiskněte tlačítko znovu pro ruční vypnutí podsvícení a světla. Také můžete počkat 15 sekund, poté se podsvícení a světlo vypnou automaticky Automatické vypnutí Pokud po dobu 15 minut neprovedete k přístrojem žádný úkon, zazní z něj signál a přístroj následně vypne napájení a uvede se do spánkového módu. Přístroj probudíte stiskem libovolné klávesy. 3.2 Postupy měření Měření AC a DC napětí Abyste zamezili elektrickému šoku a/nebo poškození přístroje, neprovádějte měření napětí, pokud je napětí vyšší než 1000 V DC nebo 750 V AC. Taková napětí nezavádějte mezi terminály. Přístroj umož'nuje měření DC napětí v následujících rozsazích: 600,0 mv, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V a 1000 V a AC napětí v rozsazích: 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V a 750 V. Měření AC napětí nebo DC napětí. 1) Otočte volicí kotouč na pozici ~V nebo = V. 2) Připojte černý testovací vodič do terminálu COM a červený do terminálu V/Ω. 3) Druhými dvěma konci změřte napětí v obvodu. Vodiče k němu připojte paralelně. 4) Přečtěte si na LCD displeji změřené výsledky. Když měříte DC napětí, zobrazí se také polarita na červeném testovacím vodiči. Poznámky: - V měřicím rozsahu DC napětí 600 mv a AC napětí 6 V se zobrazí na displeji nějaké informace, i pokud na vstupu není zavedeno žádné napětí. V takovém případě zkratujte terminály V/Ω a COM pro reset přístroje na nulu. - U funkce AC napětí stiskněte tlačítko SEL pro měření frekvence zdroje AC napětí. Pro informace o měření frekvence nahlédněte do příslušné části návodu. - Hodnota AC napětí změřená tímto přístrojem je True RMS (root mean square). Tato měření jsou přesná pro sinusovou vlnu i jiné druhy vln (bez DC offsetu), čtvercovou vlnu, trojúhelníkovou vlnu a krokovou vlnu Měření elektrického odporu Abyste zamezili poškození přístroje nebo testovaného vybavení, neprovádějte měření, dokud nebylo vypnuto v obvodu napájení a nebyly vybity všechny jeho kondenzátory. Ohm je jednotkou elektrického odporu (Ω). Přístroj umož'nuje měření elektrického odporu v následujících rozsazích: 600,0 Ω, 6,000 kω, 60,00 kω, 600,0 kω, 6,000 MΩ a 60,00 MΩ. Měření elektrického odporu 1) Otočte volicí kotouč na příslušnou pozici. 2) Připojte černý testovací vodič do terminálu COM a červený do terminálu V/Ω. 3) Druhými dvěma konci změřte odpor v obvodu. 4) Přečtěte si na LCD displeji změřené výsledky. Poznámky: - Změřená hodnota elektrického odporu v obvodu se lehce liší od nominální hodnoty odporu. - Pro zajištění přesnosti měření, když měříte slabé odpory nejprve zkratujte testovací vodiče a zaznamenejte si jejich odpor. Ten poté od změřeného odporu odečtěte. - Na pozici 60 MΩ musíte počkat pár sekund, než se hodnota ustálí. To je u měření vysokých odporů normální. - Když je měřič v otevřeném obvodu, na displeji se zobrazí OL, což značí, že změřená hodnota je mimo měřicí rozsah.

6 3.2.3 Test diod Abyste zamezili poškození přístroje nebo testovaného vybavení, neprovádějte měření, dokud nebylo vypnuto v obvodu napájení a nebyly vybity všechny jeho kondenzátory. Test diod mimo obvod: 1) Otočte volicí kotouč na pozici. 2) Připojte černý testovací vodič do terminálu COM a červený do terminálu V/Ω. 3) Černý testovací vodiče připojte k pozitivnímu a červený k negativnímu pólu diody. 4) Na displeji se objeví hodnota propustného směru testované diody. Pokud má dioda obrácenou polaritu, zobrazí se OL. Normální dioda má pokled napětí v propustném směru kolem 0,5 V až 0,8 V. Ve druhém směru závisí na elektrickém odporu různých měřicích přístrojů Test kontinuity Abyste zamezili poškození přístroje nebo testovaného vybavení, neprovádějte měření, dokud nebylo vypnuto v obvodu napájení a nebyly vybity všechny jeho kondenzátory. Kroky při testu kontinuity: 1) Otočte volicí kotouč na pozici. 2) Připojte černý testovací vodič do terminálu COM a červený do terminálu V/Ω. 3) Druhé konce vodičů použijte k otestování odporu měřeného obvodu. Pokud není vyšší, než 30Ω, LED senzoru se rozsvítí zeleně a bzučák vydá souvislý zvuk. Pokud je mezi 40Ω a 60Ω, rozsvítí se LED červeně Test kapacity Abyste zamezili poškození přístroje nebo testovaného vybavení, neprovádějte měření, dokud nebylo vypnuto v obvodu napájení a nebyly vybity všechny jeho kondenzátory. Pro potvrzení, že jsou vybité, použijte pozici DC napětí. Měřicí rozsahy pro kapacitu jsou 6,000 nf, 60,00 nf, 600,0 nf, 6,000 μf, 60,00 μf, 600,0 μf, 6 mf a 100 mf. Měření kapacity: 1) Otočte volicí kotouč na pozici 100 mf. 2) Připojte černý testovací vodič do terminálu COM a červený do terminálu. 3) Druhé konce vodičů použijte k otestování kapacity vybraného kondenzátoru. Na displeji se objeví změřená hodnota. Poznámky: - Pokud měříte velké kapacity, je potřeba chvíli počkat, než se ustálí hodnota. - Abyste zamezili poškození přístroje, tak měření kondenzátorů s polaritou vyžaduje, abyste si dávali pozor na správnou polaritu Měření frekvence Abyste zamezili elektrickému šoku a/nebo poškození přístroje, nepokoušejte se o měření frekvence, pokud je napětí vyšší, než 250 V u DC nebo AC proudu. Měření frekvence: 1) Otočte volicí kotouč na pozici HZ%. 2) Připojte černý testovací vodič do terminálu COM a červený do terminálu Hz. 3) Druhé konce vodičů použijte k otestování frekvence vybraného obvodu. 4) Přečtěte si na displeji výsledek měření Měření proudu Nepokoušejte se měřit proud v obvodu, pokud je napětí mezi napětí otevřeného obvodu a uzemněním vyšší než 250 V. Pokud v okamžiku měření vyhoří pojistka, můžete poškodit přístroj nebo se zranit. Abyste zabránili poškození přístroje nebo vybavení, které měříte, nepokoušejte se o měření proudu, pokud jste nezkontrolovali pojistku v přístroji. Při měření byste měli použít správné vstupní terminály, pozici volicího kotouče pro měření a rozsah. Když do terminálu pro měření proudu zapojíte měřicí vodič, nespojujte druhý konec vodiče paralelně k žádnému obvodu. Přístroj umožňuje měření DC proudu v následujících rozsazích: 60 μa, 6 ma, 60,00 ma, 600,0 ma a 10,00 A. AC proud má tyto rozsahy: 60,00 ma, 600,0 ma a 10,00 A Měření proudu: 1) Otočte volicí kotouč na odpovídající pozici. 2) Připojte černý testovací vodič do terminálu COM. Červený připojte do terminálu ma, když měříte proud nižší než 600 ma, nebo do terminálu 10 A, když měříte proud o velikosti 600 ma až 10 A. 3) Vypněte napájení v obvodu, který chcete měřit. Připojte černý testovací vodič k části obvodu s nižším napětím a červený k části s vyšším napětím. 4) Zapněte napájení obvodu a podívejte se na výsledek. Pokud se na displeji objeví pouze OL, znamená to, že vstup

7 přesahuje vybraný měřicí rozsah. V takovém případě vyzkoušejte další měření s vyšším rozsahem Bezkontaktní detekce napětí Otočte volicí kotouč do pozice NCV a dejte přístroj do blízkosti vodiče. Pokud je zachyceno AC napětí, rozsvítí se na indikátoru počet světel podle síly napětí a bzučák bude pípat o různých frekvencích. Poznámky: - I bez indikace přístrojem může být ve vodiči stále napětí. Nespoléhejte pouze na bezkontaktní detekci. Může být ovlivněna různými faktory, například designem zásuvky, tloušťkou nebo typem izolace. - Když zavedete do vstupního terminálu přístroje napětí, může se LED indikátor následkem tohoto napětí rozsvítit. - Vnější zdroje interferencí (například svítilna nebo motor) mohou spustit bezkontaktní detekci napětí Test živé linky 1. Otočte volicí kotouč na pozici Live. 2. Připojte červený testovací vodič do terminálu Live. 3. Když je jediný testovací vodič zapojený do konektoru L napájecí zásuvky nebo se přiblíží k živému vodiči, tak pokud přístroj detekuje AC napětí, indikace napětí se rozsvítí a bzučák vydá zvuk o různých intenzitách podle velikosti napětí Měření teploty Dejte volicí kotouč na pozici C/ F. Zapojte červenou zástrčku termosondy do terminálu C a červenou do terminálu COM. Po ustálení měření si přečtěte výsledek na displeji. Poznámka: Maximální měřitelná teplota termočlánku typu K by měla být 250 C. Na krátký okamžik může dosáhnout až 300 C. 4. Technické parametry 4.1 Obecné parametry - Pracovní prostředí: 600V CAT IV a 1000V CAT III Stupeň znečištění: 2 Nadmořská výška: < 2000 m Pracovní teplota a vlhkost: 0 až 40 C (na požadavky se nebere ohled, pokud je teplota nižší než 10 C a vzdušná vlhkost pod 80 %) Skladovací teplota a vlhkost: -10 až 60 C (pokud je vzdušná vlhkost nižší než 70 %, měli byste vypojit baterie) - Teplotní koeficient: 0,1 x přesnost / C (<18 C nebo >28 C) - Povolené maximální napětí mezi měřicími terminály a uzemněním: 1000 V DC nebo 750 V AC - Pojistka: pozice ma: FF 600mA/1000V; pozice A: FF 10A/1000V - Otáčky: zhruba 3 za sekundu - Obrazovka: na LCD zobrazená hodnota až Automatické zobrazení jednotky podle zvolené funkce. - Indikace přesahu: zobrazí se OL. - Indikace slabé baterie: když je napětí baterie pod normálním pracovním, zobrazí se symbol. - Indikace polarity vstupu: v případě negativní se automaticky objeví znaménko -. - Napájení: 4 ks 1,5V AA baterií - Rozměry: 192 x 89 x 55 mm - Hmotnost: zhruba 340 g (bez baterií a testovacích vodičů) 4.2 Indikátor přesnosti Přesnost: ±(% hodnoty + číslice) Přesnost je zaručena po dobu 1 roku od výroby. Podmínky pro zaručení těchto přesných hodnot: okolní teplota je mezi 18 C a 28 C a vzdušná vlhkost není vyšší než 80 % DC napětí 600 mv 0,1 mv ±(0,5 % hodnoty + 3 číslice) 6 V 1 mv 60 V 10 mv 600 V 100 mv 1000 V 1 V ±(0,5 % hodnoty + 3 číslice) Vstupní odpor: 10 MΩ

8 Maximální vstupní napětí: 1000 V DC nebo 750 V AC AC napětí 6 V 1 mv ±(0,8 % hodnoty + 3 číslice) 60 V 10 mv 600 V 100 mv ±(1 % hodnoty + 10 číslic) 750 V 1 V Vstupní odpor: 10 MΩ Maximální vstupní napětí: 1000 V DC nebo 750 V AC Frekvenční odezva: 40 Hz až 1 khz True RMS Frekvence 9,999 Hz 0,001 Hz ±(1 % hodnoty + 3 číslice) 99,99 Hz 0,01 Hz 999,9 Hz 0,1 Hz 9,999 khz 0,001 khz 99,99 khz 0,01 khz 999,9 khz 0,1 khz 9,999 MHz 0,001 MHz Rozsah vstupního napětí: 200 mv - 10V AC Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC Elektrický odpor 600 Ω 0,1 Ω ±(0,8 % hodnoty + 3 číslice) 6 kω 1 Ω 60 kω 10 Ω 600 kω 100 Ω 6 MΩ 1 kω 60 MΩ 10 kω ±(1,2 % hodnoty + 30 číslic) Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC Napětí otevřeného obvodu: 1 V Test diod Funkce Měřicí rozsah Rozlišení Podmínky testu Test diod 0-3 V 0,001 V DC proud v propustném směru: zhruba 1mA. Napětí otevřeného obvodu: zhruba 3,2 V. Na obrazovce se zobrazí přibližná hdonota poklesu napětí v diodě v propustném směru. Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC Test kontinuity Funkce Měřicí rozsah Rozlišení Podmínky testu Podmínky testu 600 Ω 0,1 Ω Když bzučák vydá zvuk a indikátor svítí zeleně, odpor není vyšší, než 30 Ω. Indikátor se rozsvítí zeleně, pokud je odpor mezi 40 Ω a 60 Ω. Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC Napětí otevřeného obvodu: zhruba 1 V

9 4.2.7 Kapacita 6 nf 0,001 nf ±(4,0 % hodnoty + 30 číslic) 60 nf 0,01 nf ±(4,0 % hodnoty + 3 číslice) 600 nf 0,1 nf 6 μf 1 nf 60 μf 10 nf 600 μf 100 nf 6 mf 1 uf 100 mf 0,01 mf ±(5,0 % hodnoty + 3 číslice) Ochrana před přetížením: 600 V DC/AC DC proud 60 μa 0,01 μa ±(0,8 % hodnoty + 3 číslice) 6 ma 0,001 ma 60 ma 0,01 ma 600 ma 0,1 ma 10,00 A 10 ma ±(1,2 % hodnoty + 3 číslice) Ochrana před přetížením: pojistka pro měřicí rozsah ma: FF 600mA/1000V pojistka pro měřicí rozsah 10A: FF 10A/1000V Maximální vstupní napětí: pozice ma: 600 ma DC/AC pozice 10A: 10 A DC/AC Když měříte proud vyšší než 5 A, nemělo by být měření delší než 10 sekund. Další měření provádějte až po jedné minutě po předchozím AC proud 60 ma 0,01 ma ±(1 % hodnoty + 3 číslice) 600 ma 0,1 ma 10 A 10 ma ±(1,5 % hodnoty + 3 číslice) Ochrana před přetížením: pojistka pro měřicí rozsah ma: FF 600mA/1000V pojistka pro měřicí rozsah 10A: FF 10A/1000V Maximální vstupní napětí: pozice ma: 600 ma DC/AC pozice 10A: 10 A DC/AC Když měříte proud vyšší než 5 A, nemělo by být měření delší než 15 sekund. Další měření provádějte až po jedné minutě po předchozím. Frekvenční odezva: 40 Hz - 1 khz True RMS Teplota (pouze pro modely s funkcí měření teploty) C 1 C -20 C až 1000 C ±(1,0 % + 3) hodnoty F 1 F -4 F až 1832 F ±(1,0 % + 3) hodnoty

10 5. Údržba přístroje Tato část vám poskytne základní informace o údržbě, včetně postupů výměny pojistek a baterií. Nepokoušejte se o údržbu přístroje, pokud k ní nemáte kvalifikace a neseznámili jste se s informacemi o kalibraci, údržbě a testu provozu. 5.1 Základní údržba Abyste zamezili elektrickému šoku nebo poškození přístroje, nepokoušejte se o čištění vnitřku přístroje. Než otevřete kryt přístroje nebo kryt baterií, odpojte testovací vodiče. Pro čištění vnějších částí přístroje používejte navlhčený hadřík a malé množství slabého čisticího prostředku. Nepoužívejte brusné materiály ani chemická rozpouštědla. Špína nebo vlhkost v terminálech může ovlivnit výsledky měření. Kroky pro čištění terminálů: - Vypněte přístroj a odpojte od něj testovací vodiče. - Odstraňte všechny nečistoty na vnějších částech terminálů. - Použijte čistý kousek vaty s čisticím nebo mazacím prostředkem pro vyčištění každého terminál. Mazací prostředek může pomoci, aby byl terminál odolnější vůči vlhkosti a nečistotám. 5.2 Výměna baterie a pojistky Abyste zamezili elektrickému šoku nebo zranění kvůli nesprávnému měření, vyměňte baterie ihned, jakmile se na displeji objeví symbol. Používejte pouze určený typ pojistky (FF 600mA/1000V a FF10A/1000V) Abyste zamezili elektrickému šoku nebo zranění, neotvírejte kryt baterií, dokud není přístroj vypnutý a testovací vodiče odpojené. Výměna baterie: 1. Vypněte přístroj. 2. Odpojte od něj testovací vodiče. 3. Odšroubujte šroubek zajišťující kryt baterií. 4. Sundejte kryt baterií. 5. Opatrně vyndejte staré baterie a vyměňte je za nové 4 kusy 1,5V AA baterií. 6. Dejte zpět kryt a přišroubujte jej. Výměna pojistky: Když pojistka vyhoří, vyměňte ji za stejný typ. 1. Vypněte přístroj, odpojte od něj testovací vodiče a vyndejte jej z pouzdra. 2. Odšroubujte šroubek zajišťující zadní kryt přístroje. 3. Sundejte kryt baterií. 4. Vyndejte vyhořelou pojistku a nahraďte ji novou stejného typu. 5. Dejte zpět kryt a přišroubujte jej. 6. Vraťte zpět pouzdro Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Uvedený symbol na výrobku, jeho příslušenství, obalu nebo na průvodních dokumentech označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s běžným komunálním odpadem. Prosím odevzdejte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena odborná recyklace tohoto elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích jsou zřízena sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, předcházíte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace všech těchto materiálů přispívá také k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení současně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Podrobnosti také naleznete v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále na internetových stránkách a (likvidace elektroodpadu). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s platnými předpisy a zákony uděleny pokuty.

11 Záruka Na tento výrobek platí záruka po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení. Tato záruka se vztahuje na závady způsobené vadným materiálem nebo chybou při výrobě. Neplatí, pokud k závadě došlo kvůli mechanickému poškození, živelné pohromě či jiné neodvratné události, připojení k nesprávnému síťovému napětí, úpravami nebo opravami provedenými nekvalifikovanými a neoprávněnými osobami, nesprávnému použití nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v návodu. Všechny doklady o koupi a o případných servisních opravách výrobku uschovejte po dobu min. 3 let pro zajištění kvalitního záručního a pozáručního servisu. Zjištění, že vám tento výrobek nevyhovuje, není důvodem k reklamaci. Pokud chcete výrobek reklamovat, předložte spolu s ním doklad o koupi. Pokud dojde k poruše vašeho přístroje, kontaktujte prodejce, u něhož jste jej zakoupili. Dovozce: GM electronic, spol. s r. o. Křižíkova 147/ Praha 8

Digitální panelový voltmetr, série MV

Digitální panelový voltmetr, série MV Digitální panelový voltmetr, série MV Před použitím přístroje si kompletně přečtěte návod. Specifikace AC model Název výrobku MV15 MV205 MV305 MV507 MV207 MV2307 Popis 1 Ø digitální voltmetr 3 Ø digitální

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr PROSKIT MT-1508

Digitální multimetr PROSKIT MT-1508 Digitální multimetr PROSKIT MT-1508 Před použitím tohoto přístroje si přečtěte pečlivě tento manuál. Uschovejte jej pro pozdější použití. 1. Prohlášení Podle mezinárodního autorského práva není možné bez

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

Série MA. "Or" pro vstup > 6,2 A 5 až 4000 (programovatelné po krocích) 5 až 5000 (programovatelné po krocích)

Série MA. Or pro vstup > 6,2 A 5 až 4000 (programovatelné po krocích) 5 až 5000 (programovatelné po krocích) Série MA Specifikace AC model (CT vstup) Název MA12 MA202 MA302 MA501 MA201 MA2301 Popis 1 Ø digitální ampérmetr 3 Ø digitální ampérmetr Displej 7-segmentový LED displej s 4 číslicemi 4 číslice, LCD s

Více

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr Multimetr MT-1210 Bezpečnostní informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod. Pracujte s přístrojem podle platné České státní normy. Měřící přístroj je ve shodě s normou IEC1010 týkající

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Digitální multimetr EM3252

Digitální multimetr EM3252 Digitální multimetr EM3252 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Digitální multimetr RC PROSKIT MT-1860

Digitální multimetr RC PROSKIT MT-1860 Digitální multimetr RC PROSKIT MT-1860 Uživatelský návod Úvod MT-1860 se ovládá pomocí tlačítek, namísto tradičních mechanických volicích kotoučů. Jedná se o nový typ digitálního multimetru s displejem

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Digitální multimetr EM3685 / EM3686

Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie

Bezpečnostní symboly Nebezpečné napětí. Uzemnění (GND) Dvojitá izolace. Uživatel musí nahlédnout do manuálu. Slabá baterie MT-5211 Digitální multimetr RLC Uživatelský manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 28 mm vysoký LCD pro snadné čtení hodnot. Podsvícený displej a ochrana před

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní velikost pro snadné přenášení. Model MT-1505 má plnou automatickou volbu rozsahu a velký,

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

RGB LED kontrolér SE-RF301

RGB LED kontrolér SE-RF301 RGB LED kontrolér SE-RF301 Úvod Tento ovladač s pěti tlačítky je bezdrátový, s kompaktními rozměry a můžete jeho pomocí vybírat barvu pomocí jediného stisku tlačítka. Dá se použít pro ovládání různých

Více

Děkujeme, že jste si pořídili tento multifunkční tester kabelů

Děkujeme, že jste si pořídili tento multifunkční tester kabelů Děkujeme, že jste si pořídili tento multifunkční tester kabelů Tento přístroj může automaticky kontrolovat vodivost, zkraty, otevření a zkřížené páry. Než tester použijete, přečtěte si, prosím, kompletně

Více

Série solárních regulátorů LandStar E

Série solárních regulátorů LandStar E Série solárních regulátorů LandStar E 1. Bezpečnostní instrukce - Přečtěte si všechny intrukce a upozornění v manuálu, než začnete s instalací výrobku. - V regulátoru nejsou žádné díly, které může opravovat

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

Stolní digitální multimetr EM6800

Stolní digitální multimetr EM6800 Stolní digitální multimetr EM6800 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento multimetr má vysokou přesnost, maximální hodnotu 22000, 4 1/2 číselný displej a funkci automatického rozsahu.

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty.

Kondenzace vody uvnitř i vně teploměru může způsobit nebezpečí. Nechte přístroj nejprve dosáhnout pokojové teploty. Digitální multimetr MT-1280 Popis Tento měřici přistroj je stabilní měřici pomůcka vybavena 26mm displejem LCD. Přistroj je napájen z baterie. Je určen především k měření napěti DCV, ACV, proudu DCA, ACA,

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Programátor podporuje následující modely PIC mikrokontrolerů: Série 10: PIC10F200* PIC10F202* PIC10F204* PIC10F206* PIC10F220* PIC10F222*

Programátor podporuje následující modely PIC mikrokontrolerů: Série 10: PIC10F200* PIC10F202* PIC10F204* PIC10F206* PIC10F220* PIC10F222* USB programátor PIC mikrokontrolerů K150 Popis výrobku K150 je ekonomický a výkonný programátor PIC, podporující programování nejoblíbenějších PIC čipů. Zapisuje, čte, šifruje a zvládá další funkce díky

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

3. Obsah balení Tlačítko 1x, Bzučák 1x, Lepicí páska 1x, Manuál 1x, Základna pro upevnění tlačítka 1x.

3. Obsah balení Tlačítko 1x, Bzučák 1x, Lepicí páska 1x, Manuál 1x, Základna pro upevnění tlačítka 1x. Bezdrátový dveřní zvonek VBZ-001 Uživatelský manuál Operační instrukce 1. Důležité - Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod. - Nedovolte, aby se do přístroje dostala jakákoliv tekutina,

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Digitální multimetr RC EM6000

Digitální multimetr RC EM6000 Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM6000 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Digitální multimetr EM580A

Digitální multimetr EM580A Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM580A Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E

Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E Sada nářadí PROSKIT 1PK-938E obsahuje: Digitální Multimetr MT-1230N 1. Úvod Tento přístroj je ruční, kompaktní, baterií napájený 3 a 3/4 číselný digitální multimetr pro měření DC a AC napětí, DC a AC proudu,

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602

Digitální multimetr. Uživatelský manuál KU-2602 Digitální multimetr Uživatelský manuál KU-2602 Bezpečnostní opatření! Abyste zabránili elektrickému rázu a následnému zranění uživatele a/nebo poškození přístrojů, přečtěte si před použitím digitálního

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod.

Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity, pracovního cyklu, teploty a testování diod. dodavatel vybavení provozoven firem www.abetec.cz Multimetr CMM-10 Obj. číslo: 106001359 Výrobce: SONEL S. A. Popis Multimetr byl navržen za účelem měření AC/DC napětí, AC/DC proudu, odporu, kapacity,

Více

UT50A. Návod k obsluze

UT50A. Návod k obsluze UT50A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Digitální multimetr EM132

Digitální multimetr EM132 Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál.

Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr EM132 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Úvod Tento měřič je kompaktní 3 3/4 číselný digitální multimetr. Kromě funkcí normálního multimetru umí tento měřič

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly PROVOZNÍ MNUÁL 1000 DC/C KLMPMETER Tento symbol v blízkosti jiného symbol nebo svorky upozorňuje, že by uživatel měl nahlédnout do provozního manuálu pro podrobnější

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ klešťový multimetr CEM DT - 363

UŽIVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ klešťový multimetr CEM DT - 363 UŽIVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ klešťový multimetr CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY Tento symbol v blízkosti jiného symbolu nebo terminálu značí, že se musí uživatel pro další informace podívat

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

Digitální multimetr Proskit MT-1270

Digitální multimetr Proskit MT-1270 Digitální multimetr Proskit MT-1270 Úvod Tento měřicí přístroj je vysoce výkonný a velmi přesný digitální multimetr napájený bateriemi. Využívá LCD zobrazovací jednotku s výškou číslic 28 mm což umožňuje

Více

AX Uživatelská příručka

AX Uživatelská příručka 1. AX - 102 - Uživatelská příručka 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý

Více

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033

NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ STEJNOSMĚRNÉHO (DC) A STŘÍDAVÉHO (AC) PROUDU MODEL KEW2033 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento měřící přístroj byl navržen a otestován v souladu s normou

Více

AC/DC digitální klešťový multimetr MT-3109 Uživatelský manuál

AC/DC digitální klešťový multimetr MT-3109 Uživatelský manuál AC/DC digitální klešťový multimetr MT-3109 Uživatelský manuál Přehled Tento návod k použití poskytuje informace o bezpečnosti. Pečlivě si přečtěte související informace a dávejte pozor na všechna varování

Více

Pájecí stanice PROSKIT SS-256B

Pájecí stanice PROSKIT SS-256B Pájecí stanice PROSKIT SS-256B Děkujeme, že jste zakoupili tuto pájecí stanici. Před prací s přístrojem si prosím přečtěte tento návod a poté jej uchovávejte pro budoucí použití. Vlastnosti - Velký podsvícený

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální klešťový multimetr FK3266F

Digitální klešťový multimetr FK3266F Návod k použití CZ Digitální klešťový multimetr FK3266F 7120315-01 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 Všeobecně Tento měřící přístroj je vybaven LCD displejem o velikosti číslic 189mm a rozsahu 3 3/4 čísla. Toto umožňuje velmi přesný odečet a čtení výsledku. Přístroj je také

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka

1. Obecně. 2. Otevření a kontrola balení. 3. Bezpečnostní poznámka Obsah 1. Obecně...2 2. Otevření a kontrola balení...2 3. Bezpečnostní poznámka...2 4. Popis bezpečnostních symbolů...3 5. Popis předního panelu...4 6. Ostatní funkce...5 7. Provádění měření...6 7.1 Měření

Více

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů

1. Obecně. 2. Bezpečnostní poznámka. 3. Popis bezpečnostních symbolů Obsah 1. Obecně...2 2. Bezpečnostní poznámka...2 3. Popis bezpečnostních symbolů...2 4. Popis předního panelu...3 5. Popis funkčních tlačítek...4 6. Ostatní funkce...4 7. Provádění měření...5 7.1 Měření

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598

Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Digitální multifunkční zkoušečka Uživatelský manuál SK-6597 SK-6598 Abyste zabránili riziku elektrického rázu a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před jeho použitím pečlivě tento manuál. označená na

Více

MS8260E. Obsah. 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení

MS8260E. Obsah. 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení MS8260E Obsah 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 1.1.1 Příprava 1.1.2 Při použití 1.1.3 Symboly 1.1.4 Instrukce 1.2 Ochranné mechanismy 2. POPIS 2.1 Seznámení s přístrojem 2.2 LCD

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru

DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : CM A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms. Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru 2000 A DCA/ACA CLAMP + DMM, true rms DCA/ACA KLEŠŤOVÝ MULTIMETR Model : CM-9930 Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Měřící technika. 5/2019 (N)

Měřící technika.   5/2019 (N) Měřící technika www.solight.cz 5/2019 (N) V A Ω TRMS HZ V ~ A ~ hfe C Profesionální multimetr V40 proudu, napětí, odporu, frekvence, kapacity, teploty true RMS (efektivní hodnota střídavých průběhů) tranzistorový

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr FK8250

Digitální multimetr FK8250 Návod k použití CZ Digitální multimetr FK8250 7120274 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více