VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE"

Transkript

1 VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH KONSTRUKČNÍHO PRVKU KRÁTKÉ KONZOLY METODOU PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh konstrukčního prvku krátké konzoly Ing. Josef Fládr, Ph.D. a kolektiv ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice Podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Datum: 017 Karmelitská 59/5, Praha 1 Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 0 -

2 Obsah Obsah Úvod Návrh výztuže krátké konzoly pomocí příhradové analogie Zadání Geometrie Schéma příhradového modelu Vlastnosti materiálu Popis jednotlivých styčníků Návrh vodorovné výztuže Návrh vodorovné výztuže Návrh svislé výztuže Schéma výztuže Návrh výztuže rámového rohu pomocí příhradové analogie Zadání Geometrie Schéma příhradového modelu Vlastnosti materiálu Návrh výztuže sloupu Ověření únosností betonu ve sloupu Návrh výztuže trámu Kotevní délka Schéma výztuže Literatura Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 1 -

3 1 Úvod Postup návrhu výztuže pro krátkou konzolu a styčník rámového rohu v železobetonových prvcích se provádí v těchto krocích: 1) Nejprve je nutné stanovit zatížení na spoj dvou prvků, toto zatížení většinou vychází z globálního výpočtu celé konstrukce. Před posouzením spoje je nutné dobře znát geometrii konstrukce, protože o rozdělení napětí na jednotlivé prvky spoje rozhoduje poměr jejich vzájemné tuhosti. V následujících komentovaných příkladech je zatížení na spoj součástí zadání. ) Podle typu spoje je nutné sestavit správný příhradový model. Čtenářům tohoto textu doporučuji si vhodný model najít v odborných publikacích, než se pokoušet sestavovat model vlastní. Pokud by si čtenář chtěl přesto sestavit model vlastní, je nutné dodržet následující pravidla: Vycházet z lineárně pružného stavu modelové tlačené pruty orientovat pokud možno ve směru hlavních tlakových napětí, směr a umístění tlačených a tažených prutů by měly odpovídat v ±15 pomyslným výslednicím trajektorií hlavních napětí dle pružného řešení. Vzpěry jsou obvykle rovnoběžné s očekávaným směrem trhlin vyvozených vznikajícími příčnými tahovými silami v betonové části průřezu. Pokud jsou známé příklady porušení podobných typů konstrukcí, je vhodné použít obdobnou polohu a směr tlačených vzpěr při uvažování zásady, že diagonální vzpěry jsou rovnoběžné s trhlinami. Vzpěry nesmí nikdy kolmo křížit hlavní trhliny. Pro sestavení geometrie příhradového modelu uvažovat osy vzpěr a výztužných táhel, při tom je nutno uvažovat skutečnou šířku vzpěr, táhel a uzlů, přičemž tyto rozměry jsou také závislé na velikosti podpor a ploch pro vnesení zatížení. Tažené pruty uvažovat podle skutečného způsobu vyztužení, pro výztuž volit raději přímé pruty. Vzpěry se nesmějí křížit pokud by se vzpěry křížily, došlo by k jejich přetížení. Táhla se mohou křížit se vzpěrami a jinými táhly, ve vzpěrách ale musí být zohledněna změna napětí, které převezme táhlo. Úhly, které svírají tlačené a tažené pruty v jednom uzlu, volit blízké 45, nejmenší dovolený sklon vzpěry a táhla je 5. Soustředěná zatížení, jako jsou osamělá břemena, podporové reakce a kotevní síly působící na okraji nebo v rohu konstrukce pokud možno rozložit na větší plochu zpřesnění modelu. 3) Vyřešení vnitřních sil v příhradovém modelu. 4) Zvolit plochy betonářské výztuže odpovídající poloze táhla a zajistit řádné zakotvení. 5) Posouzení velikosti vzpěr a uzlů tak, aby jejich únosnost byla dostatečná k přenesení sil v jednotlivých prutech. 6) Navržení uspořádání výztuže do prutů v místě každého táhla tak, aby byla zajištěna duktilita prvků a byly dodrženy konstrukční zásady. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - -

4 Návrh výztuže krátké konzoly pomocí příhradové analogie.1 Zadání Statický návrh krátké konzoly prefabrikovaného sloupu o rozměrech 450 x 450 s geometrií konzoly podle následujícího obrázku. Konzola je zatížena svislou silou FEd = 760 kn, která je roznášena pomocí ložiska o rozměrech 150 x 350 mm. Konzola je z betonu pevnostní třídy C 40/50, krytí výztuže je 5 mm. Výztuž je pevnostní třídy B500B..1.1 Geometrie Obr. 1 Sloup s krátkou konzolou Podle doporučení normy ČSN EN Eurokód : Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby rozšíříme zatížení na konzolu o vodorovnou sílu H Ed = 0, F = 0, 760 = 15 kn. Ed Výpočet krátké konzoly platí jen pro případ, kdy je hrana ložiska od líce sloupu (v našem případě 100 mm) menší než 0, 5 d. V našem případě je podmínka splněna. a a v a = 100 mm v v 0,5 d = 0,5 100 mm 190 mm ( ) = 190 mm Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 3 -

5 .1. Schéma příhradového modelu Obr. Příhradový model (červená tlak / modrá - tah) Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 4 -

6 .1.3 Vlastnosti materiálu Beton C40/ f cd = = 6,67 MPa 1,5 f ck 40 υ = 1 = 1 = 0, Ocel B500B 500 f yd = = 434, 8 MPa 1,15. Popis jednotlivých styčníků Styčník 1 je typu C-C-C, tedy místo, kde se stýkají tři tlakové diagonály, v tomto typu styčníku se maximální napětí vypočítá podle následujícího vztahu: = k υ σ Rd, max 1 f cd, kde: k 1 = 1,0 f 1 ck. υ = 50 Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 5 -

7 Styčník je typu C-C-T, tedy místo, kde se stýkají dvě tlakové diagonály a jedna tahová, v tomto typu styčníku se maximální napětí vypočítá podle následujícího vztahu: σ Rd, max = k1 υ f cd, kde: k 1 = 0,85 f 1 ck. υ = 50 V našem případě se maximální tlakové napětí vypočítá následujícím způsobem: Styčník 1 (C-C-C) Styčník (C-C-T) k =,0 σ Rd = 1,0 0,84 6,67, 40 MPa 1 1, max = k =,85 σ Rd = 0,85 0,84 6,67 19, 04 MPa. 0, max =.3 Návrh vodorovné výztuže Šířku svislé vzpěry ve sloupu určíme tak, že uvažujeme tlakové napětí ve svislém směru ve styčníku 1 shodné s návrhovou hodnotou únosnosti styčníku C-C-C. Šířka tlačené oblasti se vypočítá dostaneme Rameno síly x 1 F = σ x1 = = 75, 4 mm.,4 450 FEd Cx Rd,max vzhledem ke styčníku 1 je: H Ed a = ac + 0,5 x1 + = ,5 75,4 + FEd d = = 73 mm, za předpokladu podmínky rovnováhy se F Cx = FEd a b 15 ( d + h) 760 ( ) = 31,6 mm Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 6 -

8 Výška tlačené oblasti y1 je: H Ed 15 y1 = d d x1 a + = ,6 + = F Ed ( d h) ( ) Statická výška průřezu se určí d = hc d = = 377 mm a rameno vnitřních sil z = d 0,5 y1 = 377 0,5 54,4 = 349, 8 mm. 54,4 mm Velikost vodorovné tahové síly Ft vypočítáme z momentové podmínky k bodu 1. ( z + h) FEd a + H Ed Ft z FEd a H Ed ( z + h) = 0, po úpravě dostaneme Ft =, po dosazení z , ( 349,8 + 0) F t = = 655, kn, při znalosti tahové síly můžeme navrhnout hlavní tahovou 349,8 výztuž. A F 655, 10 3 s, req = t = = 1507 mm. f yd 434,8 Celkově navrhneme čtyři smyčky profilu 16 mm ve dvou vrstvách (mezera mezi vrstvami bude 40 mm) a dva zahnuté pruty profilu 0 mm. A s, prof = 4 01, , = 37, mm..4 Návrh vodorovné výztuže Základní kotevní délka As, req 1507 σ sd f yd = 434,8 = 93 MPa As, prof 36,5 f bd =,5 η1 η f ctd =,5 1,0 1,0 = 3,75 MPa 1,5 φ16 φ σ sd lb, rqd = = = 31 mm 4 f bd 4 3,75 Návrhová kotevní délka je l bd = 31 0,7 = 19 mm. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 7 -

9 Kontrola zakřivení prutu 1 1 Fbt + a b φ φ m, min,kde f cd F bt tahová síla mezního namáhání prutu na začátku ohybu, a b polovina osové vzdálenosti prutů kolmo k rovině ohybu. Pro prut v líci prvku je to tloušťka krycí vrstvy + ϕ /, φ je profil výztuže. Fbt = σ sd As,16 = 93 01,1 = 58,9 kn ab = / = 45 mm , φ m,min = 148 mm 6,67 Pro zakotvení prutu je k dispozici délka 300 mm (od konce ložiska do středu oblouku smyčky) kotevní délka vyhovuje. φ0 φ σ sd 0 93 lb, rqd = = = 391 mm 4 fbd 4 3,75 Návrhová kotevní délka je l bd = 391 0,7 = 74 mm. Kontrola zakřivení prutu Fbt = σ sd As,16 = , = 9 kn ab = / = 47 mm Kotevní délka vyhovuje. φm,min = 160 mm 6,67.5 Návrh svislé výztuže Svislou výztuž navrhneme na redukovanou posouvající sílu β VEd. a v 100 β = = = 0,133 0,5 proto β = 0, 5 d 377 β F Ed = 0,5 760 = 190 kn Dále navrhneme konstrukční ortogonální výztuž na vznikající příčné tahy v betonové diagonále. h d 0,5 y ,5 54,4 Sklon vzpěr jeθ = arctg = arctg = 61. a 0,5 x 31,6 0,5 75,4 1 Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 8 -

10 Délka vzpěry je H = ( h d 0,5 y1 ) + ( a 0,5 x1 ) = 349, ,9 = 400 mm Šířka vzpěry je a w = = = 17 mm. sinθ sin 61 FEd 760 Síla v betonové vzpěře je Fc = = = 869 kn. sinθ sin 61 a 17 Příčný tah betonové vzpěry je F t = 0,5 1 0,7 F = 0,5 1 0,7 869 = 304 kn. h Příčný tah se rozdělí do svislé složky F x = = 147 kn. cos Příčný tah se rozdělí do vodorovné složky F y = = 66 kn. sin 61 U krátké konzoly navrhneme výztuž na větší ze svislých sil 190 kn a 147 kn As, req = = 437 mm 434,8 A s, prov = 45 mm ( φ1) Výztuž by měla být v oblasti 0,75a v. Z konstrukčních důvodů je nutné zvýšit počet třmínků na tři. Vodorovná konstrukční výztuž pro zachycení příčných tahů 3 1, As, req = = 734 mm 434,8 A s, prov = 785 mm ( 5φ10) Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 9 -

11 .6 Schéma výztuže Obr. 3 Schéma výztuže krátké konzoly, zakreslena je jen výztuž styku 3 Návrh výztuže rámového rohu pomocí příhradové analogie 3.1 Zadání Statický návrh rámového styčníku monolitického trámu 600/450 a monolitického sloupu (450/450), napojení je podle následujícího obrázku. Ve sloupu je před napojením tlaková síla o velikosti 400 kn a trám je v místě vetknutí zatížen posouvající silou o velikosti 135 kn, která po délce trámu klesá, a ohybovým momentem o velikosti 75 knm, který je pro potřeby příhradové analogie nahrazen dvojicí osamělých sil o velikosti 150 kn. Oba prvky jsou z betonu pevnostní třídy C 30/37 a vyztuženy betonářskou výztuží o pevnosti B500B s krytím 5 mm. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

12 3.1.1 Geometrie 3.1. Schéma příhradového modelu Obr. 4 Schéma konstrukce Příhradový model pro daný příklad je již staticky neurčitý a není tedy možné jej jednoduše vyřešit pomocí momentové podmínky ke středu otáčení, jak tomu bylo v předchozím případě, proto bude pro výpočet vnitřních sil použit výpočetní software Scia Engineer. Příhradový model bude zatížen vnějšími silami podle zadání a síly musí působit ve styčnících příhradového modelu. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

13 Obr. 5 Příhradový model (červená tlak / modrá - tah) Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice - 1 -

14 Obr. 6 Zatížení z programu Scia Engineer Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

15 Obr. 7 Výsledky výpočtu příhradového modelu Stojí za povšimnutí, že v některých diagonálách sloupu nejsou žádné síly, což je způsobeno tím, že sloup byl zatížen jen osovými silami a ty nevyvolávají smykové napětí. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

16 3.1.3 Vlastnosti materiálu Beton C30/ fcd = = 0,0 MPa 1,5 fck 0 υ = 1 = 1 = 0, Ocel B500B 500 f yd = = 434, 8 MPa 1,15 3. Návrh výztuže sloupu Největší tahové namáhání sloupu je 405 kn. 3 N s As, req = = = 931 mm f 434,8 yd Návrh výztuže 3Ø0 (A s,prov = 94 mm ) Ve sloupu budou umístěny třmínky podle konstrukčních zásad: Zvolen profil 8 mm Vzdálenost třmínků s ( 0φ ; b;400) = ( 0 0;450;400) 400 mm. max = V oblasti d pod trámem a nad trámem bude snížena vzdálenost třmínků na na B oblast. 0,6 s max z důvodu přechodu D oblasti 3..1 Ověření únosností betonu ve sloupu Pro ověření bude nutné stanovit geometrii spodního styčníku mezi napojením sloupu s trámem. Jedná se o styčník typu C-C-T, tedy místo, kde se stýkají dvě tlakové diagonály a jedna tahová, v tomto typu styčníku se maximální napětí vypočítá podle následujícího vztahu: = k υ σ Rd, max 1 f cd, kde: k = 0,85 1 f 1 ck. υ = 50 Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

17 V našem případě tedy σ = k υ f = 0,85 0 MPa. Rd, max 1 cd = 17 Šířka tlačené diagonály působí na plochu o šířce x 3 FCx = = 91 mm. σ b = Rd,max Tlačená šířka je menší než ½ šířky sloupu, tedy 91 < než 450/ => vyhovuje. 3.3 Návrh výztuže trámu Největší tahové namáhání v trámu je pro hlavní výztuž 397 kn. N A, 913 mm 3 s s req = = = f yd 434,8 Návrh výztuže 3Ø0 (A s,prov = 94 mm ) Třmínky budou navrženy podle klasického výpočtu třmínků, za předpokladu: Dvojstřižné třmínky Ø8 Asw = n As = 50,3 = 100,6 mm Maximální posouvající síla je 140kN Sklon trhliny je cot θ = 1, 5 3 FCx Výška tlačené oblasti betonu při spodním líci x = = = 30, 4 mm σ Rd,max b Velikost vnitřních sil je z = ,4 30,4 = 569, 8 mm Asw f yd 100,6 434,8 s z cot θ = 569,8 1,5 = 67 mm, navrhneme 50 mm, dále je třeba ověřit 3 VEd konstrukční zásady s smin = min( 0,75 d;400) = min( 0,75 569,8;400) = min( 47;400) = 400 mm 50 mm 400 mm Vyhovuje Dále je třeba posoudit tlakovou diagonálu v trámu, která se vypočítá podle vztahu: cot θ VRd,max = ν fcd b z V 1+ cot θ VRd 30 1,5,max = 0, = V ,5 V = 150 kn 140 kn = V Rd,max Vyhovuje Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

18 Jako poslední bude ověřena tlaková diagonála v místě napojení sloupu a průvlaku N = 715 kn. Nejprve je nutné stanovit šířku plochy, na které napětí působí. Tato plocha je dána přeponou pravoúhlého trojúhelníku, který je tvořen šířkou tlačené plochy sloupu (91 mm) a výškou tlačené plochy v trámu (30,4 mm). Obě hodnoty byly stanoveny v předchozím výpočtu. x = ,4 = 96 mm N σ = σ Rd,max x b σ = 16,5 MPa = σ σ = 16,5 MPa 17 MPa = σ Vyhovuje Rd,max Rd,max Kotevní délka Základní kotevní délka pro výztuž trámu σ f sd bd φ0 A A s, req s, prof f yd =,5 η η f = 434,8 = 41,4 MPa 94 φ σ sd 0 41,4 lb, rqd = = = 70 mm 4 f 4 3,00 bd ctd,0 =,5 1,0 1,0 = 3,00 MPa 1,5 Návrhová kotevní délka jel bd = 70 0,7 = 491 mm. Pro kotvení je možné využít jak výšku trámu, tak výšku sloupu, takže kotevní délka se do prvku vejde. Hodnota kotevní délky bude zaokrouhlena na 500 mm. Posudek pro zakřivení není v tomto případě třeba, protože prut bude mít jen jeden ohyb o normovém poloměru 7 φ. 3.4 Návrh výztuže na příčný tah Na obrázku 7 je vidět, že v místě napojení příčle na sloup se střídá tažený a tlačený povrh, což vyvolává příčné napětí, proto je nutné spoj doplnit o U spony v místě napojení sloupu a příčle. Tyto spony dále přenášení příčné tahy vyvolané tlačenou diagonálou v místě spoje. V našem případě potřebujeme přenést sílu 405 kn. Celková únosnost se skládá z únosnosti betonu a únosnosti U spon. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

19 Únosnost betonu h pricle 1/ 4 V j, cd = 1,4 1, 0, 3 beff hsloup f cd, h sloup kde beff je efektivní šířka spojen, z konstrukčních důvodů má sloup i příčle stejnou šířku a to 450 mm, potom bsloup + bpricle beff = = = 450 mm / 4 V j, cd = 1,4 1, 0, = 479 kn 450 Únosnost U spon Z konstrukčního hlediska bylo navrženo použití 4xØ8 a spony jsou dvojstřižné. π φ π 8 Aj, eff = nstrih n pocet = 4 = 40 mm 4 4 V =,4 A f = 0, ,8 69, kn j, rd 0 j, eff yd = 9 Celková únosnost ve smyku je dáno součtem únosnosti betonu + únosnost výztuže V j, Rd = ( V j, cd + V j, rd ) V j, Ed ( ,9) kn 405 kn Vyhovuje 3.5 Schéma výztuže Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

20 Obr. 8 Schéma výztuže, zakreslena je pouze výztuž styku 4 Literatura [1] Semrád, K.; Szücs, C.: Pomůcka pro návrh betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie_4, ČVUT v Praze, 009. [] Semrád, K.; Szücs, C.: Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí příhradové analogie, ČVUT v Praze, 009. [3] Šmejka, J.: Řešení poruchových oblastí, přednáška předmětu Modelování a vyztužování betonových konstrukcí, ČVUT v Praze. [4] Šmejka, J; Procházka, J.: Návrh rámových rohů s použitím modelů náhradní příhradoviny. Časopis Beton TKS, 5/010, str , Praha 010. Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: RÁMOVÝ ROH S OSAMĚLÝM BŘEMENEM V JEHO BLÍZKOSTI Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh

Více

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Předmět: Vypracoval: Modelování a vyztužování betonových konstrukcí ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Thákurova

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce

Více

Úvod do navrhování poruchových oblastí ŽB kcí metodou příhradové analogie

Úvod do navrhování poruchových oblastí ŽB kcí metodou příhradové analogie Úvod do navrhování poruchových oblastí ŽB kcí metodou příhradové analogie Petr Bílý kancelář B731 e-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz web: people.fsv.cvut.cz/www/bilypet1 Úvod Konstrukce se skládá z B-oblastí

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání Prvky namáhané kroucením Typy kroucených prvků Prvky namáhané kroucením

Více

Železobetonové nosníky s otvory

Železobetonové nosníky s otvory Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Železobetonové nosníky s otvory 2 Publikace a normy Návrh výztuže oblasti kolem otvorů specifická úloha přesný postup nelze dohledat v závazných normách

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ

NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ NÁVRH VÝZTUŽE RÁMOVÝCH ROHŮ Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh výztuže rámových rohů Ing. Radek Štefan, Ph.D., Ing. Petr Bílý, Ph.D., a kolektiv

Více

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování

Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Betonové a zděné konstrukce Přednáška 1 Jednoduché nosné konstrukce opakování Ing. Pavlína Matečková, Ph.D. 2016 Pavlína Matečková, LP-A-303 pavlina.mateckova@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~zid75/ Zkouška:

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Příklad - opakování 1:

Příklad - opakování 1: Příklad - opakování 1: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=2400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu, ρ=2500kg/m 3 Omítka, tl.10mm,

Více

Uplatnění prostého betonu

Uplatnění prostého betonu Prostý beton -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový průřez -Konstrukční ustanovení - Základová patka -Příklad Uplatnění prostého

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 IDEA StatiCa Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017 Praktické použití programu IDEA StatiCa pro návrh betonových prvků Složitější případy

Více

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem Stavba: Stavební úpravy skladovací haly v areálu firmy Strana: 1 Obsah: PROSTAB 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2 2. Seznam použité literatury 2 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2

INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 20. Betonářské dny (2013) Sborník Sekce ČT1B: Modelování a navrhování 2 ISBN 978-80-87158-34-0 / 978-80-87158-35-7 (CD) INTERAKCE VNITŘNÍCH SIL PŘI DIMENZOVÁNÍ DLE EC2 Libor Michalčík 1 Jaroslav Navrátil

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VÝZTUŽE ZÁKLADOVÉHO PASU Projekt: Dílčí část: Vypracovali: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Návrh výztuže základové

Více

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02) Podklad k příkladu S ve cvičení předmětu Zpracoval: Ing. Petr Bílý, březen 2015 Návrh rozměrů Rozměry desky a trámu navrhneme podle empirických vztahů vhodných pro danou konstrukci, ověříme vhodnost návrhu

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Spřažené konstrukce Obsah: Spřažení částečné a plné, styčná

Více

ANALÝZA D-OBLASTÍ POMOCÍ MODELŮ NÁHRADNÍ PŘÍHRADOVINY D - AREAS ANALYSIS USING STRUT AND TIE MODELS

ANALÝZA D-OBLASTÍ POMOCÍ MODELŮ NÁHRADNÍ PŘÍHRADOVINY D - AREAS ANALYSIS USING STRUT AND TIE MODELS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ MECHANIKY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL MECHANICS ANALÝZA D-OBLASTÍ POMOCÍ MODELŮ NÁHRADNÍ

Více

pedagogická činnost

pedagogická činnost http://web.cvut.cz/ki/ pedagogická činnost -Uplatnění prostého betonu - Charakteristické pevnosti - Mezní únosnost v tlaku - Smyková únosnost - Obdélníkový ýprůřez - Konstrukční ustanovení - Základová

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 7 přednáška Zásady vyztužování - podélná výztuž - smyková výztuž Vyztužování bet. prvků Desky - obecné zásady - pásové a lokální zatížení - úpravy kolem otvorů trámové

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí ŘEŠENÉ PŘÍKLADY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ PŘÍHRADOVÉ ANALOGIE Vypracoval Karel Semrád a Csaba Szücs v rámci

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH KRITICKÝCH OBLASTÍ

ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH KRITICKÝCH OBLASTÍ ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A JEJICH KRITICKÝCH OBLASTÍ Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí železobetonové konstrukce Úvod do problematiky řešení

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K

Schöck Isokorb typ K. Schöck Isokorb typ K Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ (konzola) Používá se u volně vyložených ů. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Prvek Schöck Isokorb typ třídy únosnosti ve smyku VV přenáší

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod.

Teorie prostého smyku se v technické praxi používá k výpočtu styků, jako jsou nýty, šrouby, svorníky, hřeby, svary apod. Výpočet spojovacích prostředků a spojů (Prostý smyk) Průřez je namáhán na prostý smyk: působí-li na něj vnější síly, jejichž účinek lze ekvivalentně nahradit jedinou posouvající silou T v rovině průřezu

Více

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA RESIDENTIAL HOUSE KAVČÍ HORY, PRAGUE REŠERŠNÍ ČÁST DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Předpjaté stavební konstrukce

Předpjaté stavební konstrukce Předpjaté stavební konstrukce Mezní stavy únosnosti Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem předpoklady řešení základní předpínací síla ohybová únosnost obecná metoda Prvky namáhané smykem

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

Prostý beton Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II

Prostý beton  Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II Prostý beton http://www.klok.cvut.cz Pedagogická činnost Výuka bakalářských a magisterský předmětů Nosné konstrukce II - Uplatnění prostého betonu -Ukázky staveb - Charakteristické pevnosti -Mezní únosnost

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 5 Obsah Mezní únosnost prvků namáhaných osovou silou a ohybem, stav dekomprese, počáteční napjatost průřezu. Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti (pružná,

Více

Smykové trny Schöck typ SLD

Smykové trny Schöck typ SLD Smykové trny Schöck typ Smykový trn Schöck typ Obsah strana Popis výrobku 10 Varianty napojení 11 Rozměry 12-13 Dimenzování dilatačních spar 14 Únosnost oceli 15 Minimální rozměry stavebních konstrukcí

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku 1 Zadání úlohy Vypracujte návrh betonového konstrukčního prvku (průvlak,.). Vypracujte návrh prvku ve variantě železobetonová konstrukce

Více

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017 Posouzení trapézového plechu - UT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 017 POSOUENÍ TAPÉOÉHO PLECHU SLOUŽÍCÍHO JAKO TACENÉ BEDNĚNÍ Úkolem je posoudit trapézový plech typu SŽ 11 001 v mezním stavu únosnosti a mezním

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem

4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4 MSÚ prvky namáhané ohybem a smykem 4.1 Ohybová výztuž Obvykle navrhujeme jednostranně vyztužený průřez, zcela mimořádně oboustranně vyztužený průřez. Návrh výztuže lze provést buď přímým výpočtem, nebo

Více

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY předmět BL01 rok 2012/2013 Zkouška sestává ze dvou písemných částí: 1. příklad (na řešení 60 min.), 2. části teoretická (30-45 min.).

Více

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU P Ř Í K L A D Č. 4 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský kolektiv : Ing. Martin

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Předpjatý beton Přednáška 10

Předpjatý beton Přednáška 10 Předpjatý beton Přednáška 10 Obsah Analýza kotevní oblasti: Kotvení pomocí kotev namáhání kotevních oblastí, výpočetní model a posouzení oblastí pod kotvami. vyztužení kotevní oblasti. Kotvení soudržností

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Schöck Isokorb typ K-UZ

Schöck Isokorb typ K-UZ Pro volně vyložené y, které navazují na průvlak nebo železobetonovou stěnu. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. 65 Balkón s prvkem Schöck Isokorb typ K snížený oproti stropní desce

Více

Schöck Isokorb typ K-Eck

Schöck Isokorb typ K-Eck Schöck Isokorb typ 1. Lage Schöck Isokorb typ (skládá se ze dvou dílů; 1. Lage a ) Obsah Strana Uspořádání prvků/upozornění 60 Dimenzační tabulky 61-62 Uspořádání výztuže Schöck Isokorb typ K20-Eck-CV35

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ SLOUP NÁVRH ULOŽENÍ STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ NA HLAVU SLOUPU Projekt: Dílčí část: Vypracoval: Vyztužování poruchových oblastí

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu: Řešený příklad: Výpočet momentové únosnosti ohýbaného tenkostěnného C-profilu dle ČSN EN 1993-1-3. Ohybová únosnost je stanovena na základě efektivního průřezového modulu. Materiálové vlastnosti: Modul

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška B2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Tahové zpevnění spolupůsobení taženého betonu mezi trhlinami

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH revize: 1 OBSAH 1 Technická zpráva ke statickému výpočtu... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Popis konstrukce:... 2 1.3 Postup při výpočtu, modelování... 2 1.4 Použité podklady a literatura... 3 2 Statický výpočet...

Více

f cd f γ Únosnost základové půdy :

f cd f γ Únosnost základové půdy : Půdorys budovy : Ukázkový příklad k zadání č. RÁOVÁ KOSTRUKCE Rám řady C Příčný řez A-A : ateriál : Beton : C 5/0 Výztuž : Únosnost základové půdy : f f γ ck c 10 505 (R) f yk f γ s 5 1,7 Pa 1,5 500 1,15

Více

Schöck Tronsole typ F

Schöck Tronsole typ F Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi prefabrikovaným schodišťovým ramenem a podestou s betonovým ozubem. Podesta může být provedena jako

Více

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I

BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I BO004 KOVOVÉ KONSTRUKCE I PODKLADY DO CVIČENÍ VYPRACOVAL: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D. AKADEMICKÝ ROK: 2018/2019 Obsah Dispoziční řešení... - 3 - Příhradová vaznice... - 4 - Příhradový vazník... - 6 - Spoje

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR.

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny JMÉNO PŘEDMĚT Ing. Milan Pilgr, Ph.D. DŘEVĚNÉ KONSTR. TŘÍDA 3. ročník ROK 28 Bibliografická citace: PILGR, M. Dřevěné konstrukce. Spoje se styčníkovými

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 03. VYZTUŽOVÁNÍ - DESKOVÉ PRVKY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty

VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 ŽB rámové mosty Technická univerzita Ostrava 1 VÝSTAVBA MOSTŮ (2018 / 2019) M. Rosmanit B 304 miroslav.rosmanit@vsb.cz Charakteristika a oblast použití - vzniká zmonolitněním konstrukce deskového nebo trámového mostu

Více

BL001. Prvky betonových konstrukcí

BL001. Prvky betonových konstrukcí VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ BL001 Prvky betonových konstrukcí Výukové texty, příklady a pomůcky Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství CZ.1.07/2.2.00/15.0426

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů STAVEBNÍ KONSTRUKCE Školní rok: 2018 / 2019

Více

Platnost zásad normy:

Platnost zásad normy: musí zajistit Kotvení výztuže -spolehlivé přenesení sil mezi výztuží a betonem musí zabránit -odštěpování betonu -vzniku podélných trhlin Platnost zásad normy: betonářská prutová výztuž výztužné sítě předpínací

Více

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Inženýrský manuál č. 18 Aktualizace: 08/2018 Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_18.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu

Více

Schöck Isokorb typ ABXT

Schöck Isokorb typ ABXT Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u atik, předsazených ů a krátkých konzol. Prvek přenáší ohybové momenty, posouvající síly a normálové síly. 125 Schöck Isokorb typ Uspořádání

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 11 přednáška Mezní stavy použitelnosti (MSP) Použitelnost a trvanlivost Obecně Kombinace zatížení pro MSP Stádia působení ŽB prvků Mezní stav omezení napětí Mezní stav

Více

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova Diplomová práce Vypracoval: Bc. Petr Janouch Datum: 27.04.2018 Konzultant: Ing. Jan Salák, CSc. Obsah 1 Úvod... 3 2 Geologie...

Více

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C 133 BK5C BETONOVÉ KONSTRUKCE 5C Lukáš VRÁBLÍK B 725 konzultace: úterý 8 15 10 email: web: 10 00 lukas.vrablik@fsv.cvut.cz http://concrete.fsv.cvut.cz/~vrablik/ publikace:

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

BL001 Prvky betonových konstrukcí

BL001 Prvky betonových konstrukcí BL001 Prvky betonových konstrukcí Vyučující: společné konzultace ve formě přednášek, zkoušky: - Ing. Josef Panáček, tel. 541147856, mail: panacek.j@fce.vutbr.cz, pracovna E309, - doc., tel. 541147847,

Více

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok 2014 2015. Třída 4SVA, 4SVB. obor 36-47-M/01 Stavebnictví Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz STAVEBNÍ KONSTRUKCE Témata k profilové

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení,

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS Cvičení Program cvičení 1. Výklad: Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB Cvičení Program cvičení 1. Zadání tématu č. 1, část 1 (dále projektu) Střešní vazník: Návrh účinky a kombinace zatížení, návrh

Více

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝ ROZPĚTÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ Projekt : FRVŠ 011 - Analýza metod výpočtu železobetonových lokálně podepřených desek Řešitelský

Více