Závěrečná zpráva 4. etapy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva 4. etapy"

Transkript

1 Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

2 Obsah 1 Úvod 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry Návrh struktury strategie společnosti 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti Podpůrný materiál KPMG Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Návrh etického kodexu Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Návrh manažerské smlouvy Článek Úskalí manažerské smlouvy 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury Organizační struktura (návrh KPMG) 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG) 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Finální výstup Směrnice Pohledávky i

3 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení činností zajišťovaných externě 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení Formulář 1 Stav projektu Formulář 2 Problémy Formulář 3 Změna Formulář 4 Závěrečná zpráva ii

4 1 Úvod Město Tábor Cílem závěrečné etapy 4 byla realizace osmi akčních plánů za účelem implementace navrhovaných doporučení vyplývajících z předchozích etap Organizačního, procesního a ekonomického auditu. Konkrétně se jednalo o následující akční plány: AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti AP3 - Optimalizace organizační struktury AP4 - Posílení účinnosti marketingové činnosti AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Realizace akčních plánů byla zahájena 30. července Pro jednotlivé akční plány byly definovány dílčí kroky realizace, stanoven časový harmonogram a sestaven projektový tým ze zástupců Města Tábor, společnosti BYTES a společnosti KPMG. Tento dokument shrnuje základní aspekty průběhu realizace akčních plánů a hodnotí jejich výstupy k datu 31. října 2008 v návaznosti na uzavřený dodatek číslo 1 smlouvy. V přílohách této zprávy je ke každému akčnímu plánu uveden finální výstup, který byl zpracován zástupci města Tábor a společnosti BYTES. Tento výstup je doplněn o vstupy KPMG, jejichž účelem bylo poskytnutí podpory a usnadnění realizace akčních plánů. V rámci realizace akčních plánů bylo úlohou KPMG: Zpracování časového a věcného harmonogramu implementace akčních plánů Zpracování pravidel projektového řízení akčních plánů Zřízení a vedení projektové kanceláře, která na úrovni řízení zajišťovala zejména: Vedení centrální dokumentace celé implementace akčních plánů Dohled nad dodržováním standardů pro řízení jednotlivých akčních plánů (plánování, kontrola, vykazování, jednotná prezentační kultura apod.) 1

5 Zajištění informovanosti všech účastníků realizace akčních plánů o jeho průběhu, svolání pravidelných kontrolních dnů a příprava podkladů pro jednání Komunikace s vedoucími jednotlivých akčních plánů Organizace změnového řízení Řízení kvality a rizik Řešení problémových situací Vedení a metodická podpora projektového řízení za účelem efektivní implementace odsouhlasených akčních plánů Informování zástupců města o plnění akčních plánů prostřednictvím průběžných jednání řídícího výboru. 2

6 2 Vyhodnocení akčních plánů 2.1 AP1 - Příprava návrhu strategických záměrů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl dokument s názvem Strategické záměry, který stanoví základní strategické cíle společnosti BYTES. Struktura výstupu byla naplněna včetně uvedení výchozí analýzy pro stanovení strategických záměrů. V rámci strategického cíle týkajícího se tepelného hospodářství by i přesto, že zatím není dokončen akční plán č. 5, měl být uveden strategický cíl ve formě rozhodnutí o dalším postupu v oblasti tepelného hospodářství. Kvalita výstupu Strategické oblasti a cíle byly stanoveny v rámci společných diskuzí projektového týmu, přičemž se na nich shodli jak zástupci vedení města, tak zástupci společnosti Bytes. Zároveň jsou v souladu se závěry provedeného auditu. Strategické cíle by měly být stanoveny na období příštích pěti let, nicméně jejich případné přehodnocení by nemělo být tímto obdobím omezováno. To znamená, že k přehodnocení strategie může dojít kdykoliv např. na základě neočekávaného vývoje. Zároveň by mělo docházet k pravidelnému vyhodnocování plnění strategických cílů, a to nejméně 1x ročně. Ve strategické oblasti bytového hospodářství je nejzazším termínem pro dosažení stanovených strategických cílů konec roku Po dosažení těchto cílů by pak měly být definovány cíle nové, které by měly úzce navazovat na současné cíle, resp. je dále konkretizovat. Naplnění cílů AP Akční plán byl realizován v souladu se stanoveným harmonogramem. Za účelem naplnění hlavních cílů akčního plánu doporučujeme formální schválení Strategických záměrů vedením města. Jen tak může navrhovaná strategie plnit roli základního podkladu pro další směřování společnosti Bytes a být hlavním východiskem pro vedení společnosti. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme: doplnění cíle pro strategickou oblast tepelného hospodářství (cíl: rozhodnutí o dalším postupu), formální schválení Strategických záměrů. 3

7 2.2 AP2 - Návrh systému reportingu a měření výkonnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci kontrolních dnů projektový tým představil tabulku předpokládaného členění finančních ukazatelů. KPMG jako vodítko pro práci projektového týmu předala návrh nefinančních ukazatelů, který by měl být dále doplněn o provozní ukazatele (např. počet havarijních oprav, míra naplnění požadavků nájemníků na opravy). Projektový tým se dále zaměřil na sestavení kodexu společnosti a manažerské smlouvy pro pozici jednatele společnosti, čímž došlo k rozšíření původně definovaného rozsahu akčního plánu. Ke dni zpracování závěrečné zprávy nebyla k dispozici finální verze připravovaných výstupů. Kvalita výstupu V rámci realizace AP se podařilo zapojit některé zástupce společnosti BYTES, z čehož vzešel návrh finančních ukazatelů. Rozšíření akčního plánu o kodex společnosti a manažerskou smlouvu zvýšilo nároky na realizaci akčního plánu a způsobilo časový posun v plánovaném harmonogramu. Projektový tým však kodex a manažerskou smlouvu vnímá jako velmi významné součásti vztahu mezi městem Tábor a společností BYTES, a proto je lze považovat za přínos s vysokou přidanou hodnotou. Vše za podmínky, že se podaří tyto výstupy finalizovat a zavést do praxe. Naplnění cílů AP Výstupy AP nebyly do konce října 2008 finalizovány, a proto nebyl hlavní cíl AP, tj. vytvoření systému reportingu naplněn. Doporučení KPMG Pro úspěšné dokončení akčního plánu doporučujeme finalizaci následujících výstupů akčního plánu a jejich zavedení do praxe: systém reportingu, tj. seznam ukazatelů a jejich parametrů (odpovědnosti, periodicita sledování); manažerská smlouva pro pozici jednatele společnosti; kodex společnosti. 4

8 2.3 AP3 - Optimalizace organizační struktury Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG a následně ze strany projektového týmu dokument s názvem Optimalizace organizační struktury, který obsahuje základní východiska budoucího postupu při změně organizační struktury Bytesu. Dokument zpracovaný KPMG zahrnoval změny, které měly povahu doporučení pro věcně příslušné pracovníky MÚ a Bytesu. Tak s ním bylo v průběhu projektových prací pracováno a stávající verze dokumentu zpracovaného projektovým týmem z tohoto materiálu vychází a je tedy v souladu se závěry provedeného auditu. Nebylo zřejmé, zda dokument byl zpracován v rámci společných diskuzí projektového týmu (tedy jak zástupců MÚ, tak zástupců Bytesu) a zda v něm již jsou promítnuty společné názory obou subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány v souladu s definovaným postupem akčního plánu, nicméně s časovým zpožděním. V rámci akčního plánu měla být na konci první fáze již schválena nová podoba organigramu a v jeho druhé fázi (v období od poloviny září) měly být vytvořeny nové popisy pracovních činností apod. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zahrnout do organizační struktury potenciální vliv způsobu provozování tepelného hospodářství určit v jakých termínech budou realizovány organizační změny předložit k diskuzi a schválení Radě města přepracovat organizační řád a popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců. 5

9 2.4 AP4 - Zefektivnění marketingové činnosti Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Původním záměrem akčního plánu bylo aktualizovat vizuální a obsahovou podobu internetových stránek a zavedení průzkumu spokojenosti zákazníků. Rozšíření akčního plánu o další marketingové nástroje lze hodnotit jako přínos. Výstup akčního plánu lze chápat jako marketingový plán společnosti, který uvádí cíle a termíny pro jejich naplnění. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu je kvalitním marketingovým plánem se všemi potřebnými atributy pro jeho realizaci (požadavek, forma provedení, termíny, zodpovědnosti). Za účelem aktualizace internetových stránek byla definována jejich vhodná struktura. Naplnění cílů AP Ambicí akčního plánu bylo zprovoznění aktualizovaných internetových stránek v průběhu října, avšak ve výstupu projektového týmu je tento termín posunut na konec roku Proto považujeme za žádoucí vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek v nejkratším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: vypsání výběrového řízení na dodavatele internetových stránek, odsouhlasení výstupu příslušnými zástupci města i společnosti BYTES. 6

10 2.5 AP5 - Posouzení možností provozování tepelného hospodářství Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu V rámci prací na akčním plánu vznikl ze strany KPMG dokument, který obsahoval tři možné varianty budoucího fungování tepelného hospodářství. Každá z variant obsahovala popis základních pozitiv a negativ jednotlivých variant. Projektový tým připravil dokument zabývající se podrobnějším rozborem jednotlivých variant. Tento dokument je po formální stránce dobře strukturován, obsahuje zhodnocení osmi možných variant, přičemž soupis možných pozitiv a negativ byl rozšířen. Kvalita výstupu Dokument obsahuje nejvýznamnější náležitosti vyplývající z dílčích kroků akčního plánu, tj. popis jednotlivých variant, stanovení hlavních kladů a záporů, včetně stanovení doporučení, která varianta se projektovému týmu jeví jako nejvhodnější. Materiál postrádá rámcové ekonomické zhodnocení jednotlivých variant. Pozitivně lze vnímat srozumitelnost celého dokumentu, který je připraven tak, aby mohl být předložen širšímu okruhu subjektů. Naplnění cílů AP Dílčí kroky byly realizovány až po projektovou fázi týkající se porovnání jednotlivých variant a stanovení doporučení. Na předání materiálu oponentům panuje v rámci projektového týmu shoda a tento krok by měl být učiněn v nejbližším možném termínu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: doplnit akční plán o rámcové ekonomické zhodnocení a posouzení dopadu na cenu tepla; předložit výstup akčního plánu vybraným oponentům; rozhodnout o nejvhodnější variantě do konce 1. čtvrtletí

11 2.6 AP6 - Zdokonalení systému vymáhání pohledávek Posouzení prací a výstupů V rámci prací na akčním plánu byly ze strany projektového týmu připraveny dva dokumenty Směrnice pro nakládání s pohledávkami a Manuál pro dlužníky. V rámci dílčích kroků patřících do 1. fáze realizace akčního plánu byly realizovány všechny postupné kroky, v neformální podobě (tzn. v rámci ústních jednání a diskusí). Projektový tým připravil materiál, který by měl ujasnit nájemníkům postup, jež je aplikován v případě, že není zaplaceno nájemné. Tento dokument je dobře strukturován a je srozumitelný pro široké spektrum nájemníků. Zbývalo jeho formální dopracování sjednocení formátů apod. Výše uvedená směrnice byla zpracována velmi komplexně a důkladně popisuje veškeré kroky, které souvisí s vymáháním pohledávek. Směrnice zatím pracuje s pojmem odpovědný pracovník. Vzhledem k tomu, že se počítá s přijetím pracovníka na vymáhání pohledávek, lze doporučit zařazení odstavce, který se bude věnovat povinnostem a pravomocem tohoto zaměstnance. Naplnění cílů AP Oba zpracované dokumenty by měly být příspěvkem ke zkvalitnění vymáhání pohledávek a jasnou deklarací vůči nájemníkům, že Město tato problematika zajímá a je pro něj důležitá. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: schválení připravených materiálů věcně příslušným subjektem a jejich uvedení do praxe; realizace výběrového řízení na zaměstnance zabývajícího se vymáháním pohledávek; připravit formu, jakou bude manuál pro dlužníky distribuován směrem k nájemníkům. 8

12 2.7 AP7 - Posouzení kompetencí a schopností klíčových zaměstnanců Posouzení prací a výstupů Výstupy tohoto akčního plánu byly zpracovány výhradně ze strany KPMG, která průběžně konzultovala svůj postup s členy projektového týmu za MÚ. Výstupy tohoto akčního plánu byly předány zástupcům města samostatně. Posouzení kompetencí a schopností bylo provedeno u 8 vybraných pracovníků společnosti, přičemž byla využita metoda dotazníkového šetření. Konkrétně se jednalo o tři různé dotazníky dotazník 1 zaměřen na posouzení funkčních dovedností zaměstnance a vnímání svého působení v prostředí společnosti BYTES; tento dotazník byl vyplňován všemi zaměstnanci najednou v rámci 2 hodinového testování, aby byly zajištěny stejné podmínky pro všechny zaměstnance a nemohlo dojít ke zvýhodnění některého zaměstnance např. poskytnutím delší doby na přípravu; dotazník 2 životopisné údaje, tj. údaje týkající se dosaženého vzdělání, absolvovaných školení, předchozí pracovní praxe, počítačových dovedností a znalosti cizích jazyků; dotazník 3 (Belbinův test týmových rolí) identifikace preferovaných týmových rolí zaměstnance a jejich kompatibility s příslušnou pracovní pozicí. Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo doplněno o posouzení práce zaměstnance v rámci jeho věcně příslušného útvaru a v rámci realizace akčních plánů. Naplnění cílů AP Zpracovaná posouzení zaměstnanců by měla být příspěvkem k zvýšení efektivity společnosti a zkvalitnění spolupráce a komunikace mezi jednotlivými útvary Bytesu. Doporučení KPMG Pro naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: v co nejkratším termínu rozhodnout o dalším postupu vůči hodnoceným zaměstnancům. 9

13 2.8 AP8 - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů Posouzení prací a výstupů Úplnost výstupu Výstupem akčního plánu byl pokyn jednatele společnosti k vyhodnocování a výběru dodavatelů. Pokyn jednatele stanovuje postup pro vyhodnocování dodavatele na základě databáze vytvořené s využitím systému IIS a DES. Je stanovena základní struktura databáze včetně kritérií pro vyhodnocování dodavatelů a periodicity sledování. Kvalita výstupu Výstup akčního plánu splňuje předpoklady pro využití v praxi a lze ho považovat v této chvíli za postačující. Naplnění cílů AP Cílem akčního plánu bylo sjednocení a zkvalitnění informací o dodavatelích nakupovaných komodit a služeb a zavedení jednotné databáze a přehledů s pravidelným vyhodnocováním dodavatelů. Zavedením pokynu jednatele do praxe budou cíle akčního plánu naplněny. Doporučení KPMG Pro úspěšné naplnění cílů akčního plánu doporučujeme: zavedení pokynu jednatele do praxe. 10

14 3 Přílohy 3.1 Akční plán č Finální výstup - Strategické záměry

15 3.1.2 Návrh struktury strategie společnosti Město Tábor

16 3.2 Akční plán č Finální výstup Reporting a měření výkonnosti

17 3.2.2 Podpůrný materiál KPMG Město Tábor

18 3.2.3 Podpůrný materiál KPMG nefinanční ukazatele Město Tábor

19 3.2.4 Návrh etického kodexu Město Tábor

20 3.2.5 Návrh manažerské smlouvy 1 Město Tábor

21 3.2.6 Návrh manažerské smlouvy 2 Město Tábor

22 3.2.7 Návrh manažerské smlouvy 3 Město Tábor

23 3.2.8 Článek Úskalí manažerské smlouvy Město Tábor

24 3.3 Akční plán č Finální výstup - Optimalizace organizační struktury

25 3.3.2 Organizační struktura (návrh KPMG) Město Tábor

26 3.4 Akční plán č Finální výstup Zefektivnění marketingové činnosti

27 3.5 Akční plán č Finální výstup Posouzení možností provozování tepelného hospodářství

28 3.5.2 Možnosti provozování tepelného hospodářství (rámcové posouzení KPMG)

29 3.6 Akční plán č Finální výstup Vymáhání pohledávek

30 3.6.2 Finální výstup Informace pro uživatele nájemních bytů Město Tábor

31 3.6.3 Finální výstup Směrnice Pohledávky Město Tábor

32 3.7 Akční plán č Finální výstup - Zkvalitnění vyhodnocování dodavatelů

33 3.7.2 Posouzení činností zajišťovaných externě Město Tábor

34 3.8 Pravidla projektového řízení Pravidla projektového řízení

35 3.8.2 Formulář 1 Stav projektu Město Tábor

36 3.8.3 Formulář 2 Problémy Město Tábor

37 3.8.4 Formulář 3 Změna Město Tábor

38 3.8.5 Formulář 4 Závěrečná zpráva Město Tábor

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA

Hodnocení kvality IA. Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA říjen Josef Medek, CIA, CISA Hodnocení kvality IA Národní konference ČIIA Jak na kvalitu v IA 10. 11. říjen 2012 Josef Medek, CIA, CISA Obsah Východiska / Požadavky - Standardy Program pro zabezpečení a zvyšování kvality Praktické

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za Liberecký kraj za rok 2004 Liberecký kraj jako orgán veřejné správy předkládá v souladu s ustanovením 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

Více

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček

Zákon o finanční kontrole. Michal Plaček Zákon o finanční kontrole Michal Plaček Návaznost na právní předpisy Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Zákon č. 250/2000

Více

Zkušenosti se zaváděním a řízením EA ve veřejné správě Slovenska. září 2015

Zkušenosti se zaváděním a řízením EA ve veřejné správě Slovenska. září 2015 Zkušenosti se zaváděním a řízením EA ve veřejné správě Slovenska září 2015 Agenda o Historie budování Architektonické kanceláře při Ministerstvu financí SR o Aktuální stav EA veřejné správy na Slovensku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

KONCEPCE SPORTU VE MĚSTĚ ORLOVÁ NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

KONCEPCE SPORTU VE MĚSTĚ ORLOVÁ NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST ORLOVÁ, MĚSTO PRO TEBE KONCEPCE SPORTU VE MĚSTĚ ORLOVÁ NÁVRHOVÁ A IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Dokument byl vytvořen v rámci projektu: Registrační číslo: a Petřvald řídíme strategicky a společně CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Ing. Štěpánka Cvejnová vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

Město Nový Bydžov. NB05 - Finanční strategie

Město Nový Bydžov. NB05 - Finanční strategie Město Nový Bydžov NB05 - Finanční strategie duben 2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Poslání obce a strategické řízení... 3 1.2 Předmět Finanční strategie městského úřadu Nový Bydžov... 4 1.3 Použité zkratky...

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Možnosti provozu tepelného hospodářství

Možnosti provozu tepelného hospodářství Možnosti provozu tepelného hospodářství 1 - Přístup ke zpracování Poznatky uvedené v této podkapitole je nutno považovat pouze za vstupy do vybraných akčních plánů a v rámci dalších aktivit budou sloužit

Více

Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. České Budějovice

Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. České Budějovice Aktuální informace z oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb České Budějovice 19.3.2015 Novelizace zák. č. 108/2006 Sb. v oblasti plánování soc. služeb 3, písmeno h): Střednědobým plánem

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech v krocích

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech v krocích Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech v krocích Mgr. Kateřina Břenková, MBA Ing. Štěpánka Cvejnová kancelář náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Implementační pravidla Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 7 pro období

Implementační pravidla Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 7 pro období Implementační pravidla Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016-2022 Zpracovatel: Úřad městské části Praha 7 2. verze, leden 2018 Obsah Úvod... 3 1. Implementace strategického

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Popis projektu Individuální projekt Libereckého kraje Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen projekt)

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů

Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Školení vlastníků procesů aplikace Mapa procesů Krajský úřad Karlovarského kraje Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Obsah školení Část 1 Vysvětlení pojmů a struktury

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství

Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP5 : Vyhodnocení možností provozování tepelného hospodářství VIZE: Efektivní a vlídné zajišťování tepelné pohody systémem

Více

Návrhy na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

Návrhy na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 3. jednání Řídícího výboru 15. 9. 2016 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu. Ivana Göttingerová Odbor interního auditu a kontroly Magistrát města Brna

Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu. Ivana Göttingerová Odbor interního auditu a kontroly Magistrát města Brna Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu Ivana Göttingerová Odbor interního auditu a kontroly Magistrát města Brna Odbor interního auditu a kontroly oddělení interního auditu Oddělení

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ /0.0/0.

ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ /0.0/0. ŘÍZENÍ KVALITY VE SLUŽEBNÍCH ÚŘADECH Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173 Konference Moderní veřejná správa Národní konference kvality ve

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o plnění předběžných podmínek Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o předběžných podmínek Podklad pro jednání 133. Plenární schůze RHSD ČR Říjen 2016 Předběžné podmínky 1. Čtvrtletní reporting a mechanismus

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

Aktivita 3 Evaluace a monitoring. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů

Aktivita 3 Evaluace a monitoring. Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II Aktivita

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2009 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Vypracoval: Ing. Roman Krupica interní auditor Datum: 26. 2. 2010 Schválil: Datum: 5. 3. 2010 Ing. Petr Rafaj předseda

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

Základní legislativní rámec

Základní legislativní rámec Konverze výsledku hospodaření dle IFRS na daňový základ Ladislav Malůšek, Manager 27. října 2010 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Základní legislativní rámec 2 Základní legislativní rámec I 19 odst. 9 zákona o účetnictví

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003 Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003 7. Analýza směrnic úřadu v rámci projektu Moderní a otevřený úřad Veltrusy registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002989 Název programu: Operační program Zaměstnanost

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace Procesní audit města Valašské Meziříčí 3.9.2010 Lenka Odehnalová Jaroslav Mikolášek Agenda Představení společnosti

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 2030 Pracovní skupina: Udržitelná mobilita Téma: Dopravní situace ve městě, MHD, doprava v klidu Projekt Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000066 3. jednání Řídícího výboru 22. 9. 2016 Horšovský Týn OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram projektu

Více

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií kvality plánování sociálních služeb Vyhodnocení komunitního plánování na Rokycansku z hlediska kritérií Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Rokycansku z hlediska kritérií plánování sociálních služeb Zpracovatel:

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012

Role NKÚ v systému kontrolní činnosti ve veřejné správě. Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Ing. Miloslav Kala, viceprezident NKÚ Praha, 11. dubna 2012 Nejvyšší kontrolní úřad v systému kontroly ve veřejné správě Institucionální zajištění kontroly Parlament ČR systém finanční kontroly systém

Více

ÚNOR 2018 METODIKA VYHODNOCOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI

ÚNOR 2018 METODIKA VYHODNOCOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI ÚNOR 2018 METODIKA VYHODNOCOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V JINDŘICHOVĚ HRADCI Obsah Hodnocení a aktualizace...2 Případové studie...2 Indikátory pro měření změny udržitelnosti lokálního systému sociálního

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021 2030 Pracovní skupina: Prosperita města Téma: Podmínky pro podnikání a ekonomickou činnost pro-investorská politika města Projekt Příprava a zpracování Strategie

Více

Místní akční plán ORP Hlinsko- postup

Místní akční plán ORP Hlinsko- postup Místní akční plán ORP Hlinsko- postup 11. 2. 2016 1. Podání žádosti o dotaci Žádost podána, k 11. 2. 2016 ve stavu schválení přijatelnosti Předpoklad schválení ŽoD březen- duben 2016 Realizace MAP 1. 2.

Více

Představení metodiky přípravy veřejných strategií

Představení metodiky přípravy veřejných strategií Představení metodiky přípravy veřejných strategií Seminář Příprava GeoInfoStrategie mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty 17. ledna 2013 Kontext vzniku metodiky reakce na současný nevyhovující stav

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Evaluace projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib. Prezentace přístupu k evaluaci

Evaluace projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib. Prezentace přístupu k evaluaci Evaluace projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib Prezentace přístupu k evaluaci 01 Zadání evaluace 02 Přístup EY k řešení evaluace 03 Zapojení klíčových subjektů 04 Harmonogram

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

GDPR. Přehled nejvýznamnějších změn. Viktor Dušek, KPMG Legal Praha, 28. února 2017

GDPR. Přehled nejvýznamnějších změn. Viktor Dušek, KPMG Legal Praha, 28. února 2017 GDPR Přehled nejvýznamnějších změn Viktor Dušek, KPMG Legal Praha, 28. února 2017 Co, kdy, kdo Co se mění? Obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a o zrušení směrnice

Více

Návrh zajištění participace při přípravě aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje

Návrh zajištění participace při přípravě aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje Návrh zajištění participace při přípravě aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje Materiál pro 3. zasedání Výboru RVUR pro strategické řízení a implementaci principů udržitelného rozvoje dne

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Kontaktní

Více

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů

Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů Směrnice č. 4 Řízení, financování a realizace projektů 1. Účel směrnice 1.1. Účelem této směrnice je stanovení jednotného postupu při přípravě, realizaci, řízení a financování projektů realizovaných společností

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 7. jednání Řídícího výboru 28. 6. 2017 Domažlice OBSAH 1) Informace o průběhu projektu 2) Harmonogram 3) Vzdělávací

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci

Proces střednědobého plánování sociálních služeb v Třinci Označení dokumentu: S/18/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.09. 2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 9/1 MĚSTO

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010

EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 ROČNÍ EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU 2010 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: ZREVIDOVAL:

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více