Dotační a grantové příležitosti

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotační a grantové příležitosti"

Transkript

1 Dtační a grantvé příležitsti verze 12/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny žlutě pdbarveny. 3. Uknčené dtační příležitsti jsu vypsány pd seznamem dtací a přeškrtnuty, v následující verzi budu smazány. 4. Na jedntlivé dtační prgramy lze přecházet hypertextvým dkazem přím ze seznamu dtací. TYPY POTENCIÁLNÍCH ŽADATELŮ Veřejnprávní právnické sby 1. Obec OB 2. Svazek bcí SO 3. Příspěvkvá rganizace PO Nestátní neziskvé rganizace 4. Obecně prspěšná splečnst, splek, církevní splečnst, apd. NNO Obchdní splečnst 5. Akcivá splečnst, splečnst s ručením mezeným, atd. OS Ostatní 6. Fyzická sba FO 7. Jiná specifikace žadatele (např. vlastník budvy, lesa, cesty, apd.) JS INFORMACE K PROGRAMOVÉMU OBDOBÍ SPOLU S VYPSANÝMI VÝZVAMI K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE viz str

2 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (Od , průběžně)... 5 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Havarijní prgram ( )... 6 Dtace 3: Ministerstv kultury ČR - Integrvaný systém chrany mvitéh kulturníh dědictví v rce 2016 část C. Výkupy předmětů kulturní hdnty mimřádnéh významu JS (průběžně, D )... 6 Dtace 4: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně)... 7 Dtace 5: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (D , průběžně)... 7 Dtace 6: Plzeňský kraj - Prgram pdpry činnsti rganizací sdružujících zdravtně pstižené a chrnicky nemcné v Plzeňském kraji v rce 2016 JS ( )... 8 Dtace 7: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně)... 9 Dtace 8: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Dtace 9: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Dtace 10: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Dtace 11: OP EU Z PO : OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst celkem 11 dtačních prgramů JS (Příjem plných žádstí d ) Dtace 12: OP EU Z PO : výzva OP Zaměstnanst - Budvání kapacit sciálních partnerů JS ( ) Dtace 13: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS 5 dtačních titulů (knec různě) Dtace 14: EU OP ŽP Operační prgram Živtní prstředí - 13 aktuálních výzev JS (d dále knec různě) Dtace 15: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY CYKLISTICKÉ STEZKY OB PO SO (DO ) Dtace 16: STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY BEZPEČNOST OB PO (DO ) Dtace 17: Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení: Prgram Úvěr 150 Úvěr Kč pr mladé na pravy dmů a bytů FO (průběžně) Dtace 18: Ministerstv pr místní rzvj ČR IROP Celkem 17 výzev OB PO NNO JS (září/říjen/listpad/prsinec 2015 knec různě) Dtace 19: Ministerstv pr místní rzvj ČR - Pdpra bydlení 4 pdprgramvé výzvy OB JS ( ) Dtace 20: Ministerstv pr místní rzvj ČR PODPROGRAM CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM - OB JS ( ) Dtace 21: Ministerstv pr místní rzvj ČR PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE dtačních titulů (DT) OB SO JS ( ) Dtace 22: Ministerstv pr místní rzvj ČR PODPORA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH PRO ROK dtační tituly OB (D ) Dtace 23: Ministerstv pr místní rzvj ČR EUROKLÍČ 2016 NNO (D )

3 Dtace 24: Ministerstv pr místní rzvj ČR - OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH V ROCE dtační tituly OB (D ) Dtace 25: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, dbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání - Krdinvaný přístup k sciálně vylučeným lkalitám (KPSVL) 1. výzva - EU OPZ OB NNO PO SO JS ( ) Dtace 26: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, Odbr realizace prgramů ESF veřejná správa a sciální invace - Prjekty rganizačních slžek státu zaměřené na pdpru efektivní veřejné správ - EU OPZ OB PO SO JS ( ) Dtace 27: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, Odbr realizace prgramů ESF - Sciální invace a mezinárdní splupráce NNO OB JS ( ) Dtace 28: Ministerstv financí Pdpra rzvje a bnvy materiálně technické základny reginálních škl v klí velkých měst OB (D ) Dtace 29: Ministerstv Vnitra ČR - Integrace cizinců 2016 JS (D ) Dtace 30: Ministerstv Vnitra ČR Bezpečnstní dbrvlník v rce 2016 OB (D ) Dtace 31: MŠMT - Pdpra sciálně znevýhdněných rmských žáků středních škl a studentů vyšších dbrných škl a knzervatří rk 2016 JS (D ) Dtace 32: MŠMT - Pdpra financvání asistentů pedagga pr děti, žáky a studenty se zdravtním pstižením v sukrmých a církevních šklách rk 2015 JS (D ) Dtace 33: MŠMT - "Organizace sprtu ve sprtvních klubech a tělvýchvných jedntách" č NNO OB (D ) Dtace 34: MŠMT Rzvj výukvých kapacit mateřských a základních škl zřizvaných územně samsprávnými celky OB SO PO JS (D ) Dtace 35: Nadace české architektury - Nadační příspěvek na rk 2016 NNO PO FO JS (D ) Dtace 36: MPO Ministerstv průmyslu a bchdu - PROGRAM EFEKT Státní prgram na pdpru úspr energie a využití bnvitelných a druhtných zdrjů energie pr rk aktuálních výzev OB JS PO NNO (D , ) Dtace 37: SFŽP Státní fnd Živtníh prstředí Nvá zelená úsprám - 3. výzva pr rdinné dmy JS (D ) Dtace 38: Ministerstv kultury ČR - dbr chrany mvitéh kulturníh dědictví, muzeí a galerií JS (D ) Dtace 39: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, dbr realizace prjektů ESF sciální začleňvání Pdpra sciálníh pdnikání EU OPZ FO JS ( ) Dtace 40: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, dbr realizace prjektů ESF sciální začleňvání Pdpra aktivit a prgramů v rámci sciálníh začleňvání - EU OPZ OB PO FO SO JS ( ) Dtace 41: Ministerstv práce a sciálních věcí ČR, dbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání - Pdpra prcesů ve službách a pdpra rzvje sciální práce - EU OPZ OB PO SO JS ( )

4 4

5 Dtace 1: Ministerstv kultury ČR - Státní fnd kultury ČR JS (Od , průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprvané druhy prjektů: a. pdpra vzniku, realizace a uvádění umělecky hdntných děl b. ediční pčin v blasti neperidických a peridických publikací c. získávání, bnva a udržvání kulturních památek a sbírkvých předmětů d. výstavní a přednáškvá činnst e. prpagace české kultury v zahraničí f. přádání kulturních festivalů, přehlídek a bdbných kulturních akcí g. pdpra kulturních prjektů služících k uchvávání a rzvíjení kultury nárdnstních menšin v České republice h. pdpra vysce hdntných neprfesinálních uměleckých aktivit i. chrana, údržba a dplňvání knihvníh fndu Frma pdpry: a) účelvá dtace b) půjčka c) návratná finanční výpmc Ptenciální žadatelé Právnické a fyzické sby v blasti kulturníh dění. D knce II. čtvrtletí (tj. d 30. června 2015) přijímají žádsti minimálně jeden 1 měsíc před zahájením prjektu. Od 1. července 2015 bude mezní lhůta pr příjem žádstí pdpru pět čtyři měsíce před zahájením prjektu. Výše pžadvané částky je maximálně d dvu třetin celkvých nákladů, u prstředků určených na záchranu kulturních památek d výše devíti desetin. Žadatelský pplatek je 1% z pžadvané částky, nejméně však Kč, nejvýše Kč byl pět zahájen příjem žádstí pskytnutí finančních prstředků ze SFK na rk Žádsti zaslané před tímt termínem nebudu akceptvány. Příjem žádstí musí i nadále splňvat pdmínku čtyř měsíců před zahájením prjektu, kdy rzhdným dnem je předání k pštvní přepravě či sbní předání na pdatelnu MK ČR. Telefn Webvá adresa 5

6 Dtace 2: Ministerstv kultury ČR - Havarijní prgram ( ) Ppis dtačníh titulu Finanční prstředky Havarijníh prgramu jsu určeny na záchranu nemvitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkvé stavební zajištění, vč. restaurátrských prací a na pravy krvů a střech (včetně pravy neb prvedení klempířských a zámečnických prací, kmínů a hlavní římsy budvy). Ministerstv kultury, dbr památkvé péče, vyhlašuje ke dni 2. prsince 2015 dtační prgram na bnvu kulturních památek pr rk Návrhy na zařazení akce bnvy nemvité kulturní památky d prgramu jsu přijímány d 31. ledna 2016 na místně příslušných územních dbrných pracvištích Nárdníh památkvéh ústavu. Ptenciální žadatelé Dtace je určena pr vlastníky kulturních památek. Výše dtace Příspěvek pskytnutý v prgramu by neměl být nižší než Kč, nerzhdne-li ministerstv dlišně. Vlastníkvi lze pskytnut příspěvek až d výše 80 % celkvých nákladů. Webvá adresa Dtace 3: Ministerstv kultury ČR - Integrvaný systém chrany mvitéh kulturníh dědictví v rce 2016 část C. Výkupy předmětů kulturní hdnty mimřádnéh významu JS (průběžně, D ) Ppis dtačníh titulu Dtace je pskytvána na výkupy předmětů kulturní hdnty mimřádnéh významu. Ptenciální žadatelé Finanční prstředky se pskytují muzeím, galeriím, případně dalším subjektům, které hspdaří se sbírkami muzejní pvahy, Nárdnímu památkvému ústavu a dalším subjektům spravujícím kulturní památky, histrické knižní fndy a další subry předmětů náležející k mvitému kulturnímu dědictví. Dále specializvaným pracvištím zřízeným při Diecézních knzervátrských centrech římskkatlické církve, jejichž zřizvatel uzavřel smluvy s příslušnými pracvišti Nárdníh památkvéh ústavu, vše pdle pravidel uvedených ve vymezení jedntlivých částí prgramu. 6

7 Žádsti je nutn zasílat jak v písemné, tak v elektrnické pdbě. Webvá adresa: Dtace 4: Ministerstv brany ČR - Dtace na zabezpečení péče válečné hrby JS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Cílem prgramu je udržvat válečné hrby a pietní místa v pznatelném a důstjném stavu. Uchvat a vyzdvihnut památku vjáků a statních sb, které zahynuly v bji neb v důsledku aktivní účasti ve válečném knfliktu. Dtace je pskytvána v rámci prgramu ISPROFIN Zachvání a bnva histrických tradic. Ptenciální žadatelé Žadatel musí být vlastníkem válečnéh hrbu. Minimální výše pskytvané dtace je Kč. Dtace Ministerstva brany představuje maximálně 80 % celkvých nákladů na stavební část realizvané akce. Žádsti je mžné předkládat průběžně. Ty, které jsu dručeny d 31. ledna, jsu zahrnuty d rzhdvání pskytnutí dtací v následujícím kalendářním rce a jsu psuzvány kmisí ve dvu p sbě následujících letech. Telefn Ing. Iv Markvič Webvá adresa Dtace 5: Plzeňský kraj - Finanční pmc při bnvě území Plzeňskéh kraje pstiženéh phrmu v rce 2015 JS (D , průběžně) Ppis dtačníh titulu Dtační prgram je určen pr pskytvání finanční pmci z rzpčtu kraje na bnvu majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území Plzeňskéh kraje, dšl-li k narušení základních funkcí v území v důsledku phrmy. Finanční pmc se pskytuje bez hledu na t, zda byl vyhlášen krizvý stav. Účelem prgramu není náhrada škd způsbených phrmu, ale na bnvu majetku 7

8 služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje, který byl v důsledku phrmy zničen či pškzen v takvé míře, že není způsbilý k řádnému plnění určené základní funkce. Finanční pmc není určena na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce ani na preventivní patření a práce. Finanční pmc lze pskytnut až d výše 70 % nákladů. Ptenciální žadatelé Vlastník majetku služícíh k zabezpečení základních funkcí v území kraje. Žádst se všemi přílhami musí být pdána ve lhůtě 30 dnů d vzniku škdy na majetku v důsledku phrmy. Telefn Ing. Radek Svbda JUDr. Helena Lucákvá Róbert Miček Webvá adresa Dtace 6: Plzeňský kraj - Prgram pdpry činnsti rganizací sdružujících zdravtně pstižené a chrnicky nemcné v Plzeňském kraji v rce 2016 JS ( ) Ppis dtačníh titulu Účel pdpry Plzeňský kraj bude pdprvat rganizace sdružující zdravtně pstižené a chrnicky nemcné bčany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyt rganizace vynakládají v suvislsti se zajištěním své činnsti, bude pdprvat rekndiční/edukační pbyty, které umžňují zdravtně pstiženým a chrnicky nemcným péči mim jejich dmácí prstředí a bude pdprvat knání vzdělávacích, kulturních, splečenských a jiných bdbných aktivit služících ptřebám zdravtně pstižených neb chrnicky nemcných bčanů. Důvd pdpry Důvdem pdpry je dluhdbý záměr Plzeňskéh kraje finančně pdprvat nestátní neziskvé rganizace, které sdružují zdravtně pstižené a chrnicky nemcné bčany na území Plzeňskéh kraje s cílem zkvalitnění jejich živta. Ptenciální žadatelé 8

9 Splek (pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník); Ústav (pdle zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník); Obecně prspěšná splečnst (pdle zákna č. 248/1995 Sb.) Telefn Ing. Mirslav Brda Mgr. Hana Jílkvá Webvá adresa Dtace 7: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Oranžvé hřiště OB SO PO NNO OS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Grantvé řízení Oranžvé hřiště je zaměřen na pdpru výstavby a kmpletní reknstrukce dětských, sprtvních, dětských a sprtvních a dalších hřišť. Pdmínku je veřejná přístupnst hřiště s výjimku hřišť v areálech mateřských škl a zdravtních a sciálních zařízení. Ptenciální žadatelé Všechny právnické sby. Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanvena. Příjem žádstí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádsti, které splňují zde uvedené pdmínky a jsu v suladu se Statutem a Grantvými pravidly Nadace ČEZ, budu předlženy správní radě nadace k psuzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radu je 365 dní d pdání žádsti. Telefn Webvá adresa 9

10 Dtace 8: Nadace ČEZ - Grantvé řízení Pdpra reginů OB SO PO NNO OS (průběžně) Ppis dtačníh titulu Grantvé řízení Pdpra reginů je zaměřen na pdpru veřejně prspěšných prjektů. Předkládané prjekty se mhu týkat pdpry dětí a mládeže, zdravtnictví, sciální péče, sb s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sprtu či živtníh prstředí. Bližší specifikace zaměření naleznete v dkumentu Pdmínky grantvéh řízení Pdpra reginů. Ptenciální žadatelé Všechny právnické sby. Spluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanvena. Příjem žádstí je průběžný. Všechny řádně vyplněné žádsti, které splňují zde uvedené pdmínky a jsu v suladu se Statutem a Grantvými pravidly Nadace ČEZ, budu předlženy správní radě nadace k psuzení na jejím nejbližším zasedání. V případě schválení správní radu je 365 dní d pdání žádsti. Telefn Webvá adresa Dtace 9: Česk-německý fnd buducnsti: dtační pdpra různrdých aktivit OB SO PO NNO OS FO (různě) Ppis dtačníh titulu Oblasti pdpry: 1) Mládež a škly - šklní partnerství - setkávání žáků všech stupňů škl - dbrná praktika - rční studijní pbyty - práci s mládeží na bu stranách hranice - splupráci mateřských škl - vlnčasvé aktivity v blasti sprtu a kultur 2) Kultura - výtvarné umění, divadl, hudbu, tanec, literární akce, dkumentární filmy 3) Dialgy a vědecké prjekty - dbrné knference, semináře, wrkshpy 10

11 - splupráci univerzit, splků neb sukrmých iniciativ - vzdělávání dspělých - vědecké výstavy a prezentace 4) Publikace - vědecké práce s česk-německým zaměřením - překlady české a německé beletrie, deníků, memárů - výstavní katalgy - vybraný učební materiál 5) Obnva památek - renvaci sakrálních stavebních památek (kstelů, kaplí, synagg) - bnvu křížvých cest, hřbitvů a pmníků 6) Sciální prjekty a pdpra menšin - setkávání zdravtně a sciálně znevýhdněných sb z bu zemí - setkávání českých a německých senirů - aktivity nárdnstních menšin 7) Partnerství bcí a zájmvých sdružení - iniciativy k zalžení partnerství měst a bcí - sprtvní a kulturní akce v rámci partnerství - kntakty mezi bčanskými iniciativami, splky a skupinami dbrvlníků - becně prspěšná česk-německá shrmáždění jakéhkliv druhu 8) Stipendia - každrčně deset studijních pbytů českých a německých studentů na univerzitách a vyských šklách v susední zemi vždy na dbu deseti měsíců - každé stipendium má svůj vlastní stanvený cíl a nesmí bezprstředně navazvat na jinu stipendijní pdpru pbytu v susední zemi Ptenciální žadatelé Fyzické sby, rganizace. Výše dtace d 50%. Lhůty pr pdání žádstí Termíny uzávěrky pr prjekty plánvané v: čtvrtletí neb pzději: d 30. září předchzíh rku čtvrtletí neb pzději: d 31. prsince předchzíh rku čtvrtletí neb pzději: d 31. března čtvrtletí neb pzději:d 30. června Termín uzávěrky pr prjekty renvací památek d 15. srpna v příslušném rce. Jedná se prjekty, jejichž realizace je plánvána d následujícíh kalendářníh rku. 11

12 Termín pr devzdání žádstí stipendium Česk-německéh fndu buducnsti je vždy k 15. prsinci pr následující akademický rk. Telefn Webvá adresa Dtace 10: Nadace VIA - Města z jinéh těsta - Rychlé granty NNO (průběžně) Ppis dtačníh titulu Pdprujeme rzhdvací prcesy se zapjením veřejnsti a tevřenu věcnu diskusi tématech veřejnéh zájmu v knkrétních lkálních kauzách. Hledáme prjekty, které pdprují aktivní zapjení bčanů d veřejnéh živta na lkální úrvni. Prjekty, které jsu krátkdbé a vznikají jak dpvěď na nečekané změny či vyhrcené situace v kmunitách. Maximálně Kč na jeden prjekt. Ptenciální žadatelé Nestátním neziskvým rganizacím a nefrmálním skupinám alespň tří sb. Telefn Ondřej Šindelář Webvá adresa 12

13 Dtace EU Prgramvé bdbí Všechny Operační prgramy již byly schváleny a pstupně dchází k vyhlašvání výzev z jedntlivých OP. V dtačním přehledu nejsu všechny vyhlášené výzvy, jedná se puze jejich výběr. Některé vyhlášené výzvy ttiž nejsu pr náš regin relevantní či jsu vyhlášeny jak uzavřené pr úzký kruh ptenciálních žadatelů (typickým příkladem jsu výzvy z OP Zaměstnanst cílené na Úřady práce). Nejdůležitější infrmace k PO naleznete na webu: Jedntlivé perační prgramy OP ŽP (Operační prgram Živtní prstředí) Infrmace spjené s OP ŽP naleznete na webu: OP PIK (Operační prgram Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst) OPZ (OP Zaměstnanst) OP Výzkum, vývj a vzdělávání OP rybářství OP Dprava IROP (Integrvaný reginální perační prgram) 13

14 Dtace 11: OP EU Z PO : OP PIK (Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst celkem 11 dtačních prgramů JS (Příjem plných žádstí d ) Přehled vyhlášených výzev a dtačních prgramů Název výzvy / prgramu pdpry OP PIK 1) Ptenciál 2) INOVACE - Invační prjekt 3) Partnerství znalstníh transferu / PZT 4) Splupráce - klastry 5) Technlgie (mikrpdniky) 6) Nemvitsti 7) Šklicí střediska 8) Marketing - IVV 9) Úspry energie 10) ICT a sdílené služby 11) Aplikace Příjem registračních žádstí Od (d 15:00 hd) d Od (d 13:00 hd) d Od (d 12:00 hd) d Od (d 12:00 hd) d Od (d 14:00 hd) d Od (d 10:00 hd) d Od (d 12:00 hd) d Od (d 9:00 hd) d Od d Příjem plných žádstí Druh výzvy kntinuální kntinuální klvá Plánvaná finanční alkace 1,5 mld. Kč 4 mld. Kč 300 mil. Kč klvá 500 mil. Kč 2016 dsud nezveřejněn kntinuální 250 mil. Kč d (d 11:00) d kntinuální klvá kntinuální kntinuální klvá 1,5 mld. Kč 500 mil. Kč 300 mil. Kč 5 mld. Kč 1,5 mld. Kč 8,5 mld. Kč Webvá adresa KONTAKT Telefn ) Dtační prgram POTENCIÁL Cílem prgramu Ptenciál je pdpra vytvření kvalitníh zázemí pdniků pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a také navázání bližší splupráce s výzkumnými a vývjvými rganizacemi. Prgram Ptenciál mezi pdniky všech velikstí rzdělí přibližně 5,5 mld. Kč. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik, Velký pdnik Výše dtace: mil. Kč (výše pdpry d 50% pr všechny veliksti pdniků) Termín pr předběžné žádsti: d d

15 Dtace na: přízení výzkumnéh a vývjvéh vybavení Jaké aktivity budu pdprvány? Termín pr plné žádsti: zalžení, rzšíření, kapacitní či kvalitativní rzvj vývjvých center, ddělení a pracvišť, kde bude realizván průmyslvý výzkum a vývj směřující k invaci prduktů Na c se vztahuje dtace? přízení ptřebnéh výzkumnéh a vývjvéh vybavení, zejména na nákup strjů, technlgií, zařízení, hardwaru či sítí nákup pzemků, přízení nvstaveb, reknstrukce včetně služeb prjektantů bstarání práv duševníh vlastnictví, licencí, sftwaru a pvinnu publicitu malé a střední pdniky mhu navíc čerpat dtace na prvzní náklady (mzdy pr abslventy, pjistné, pradenské služby, aj.) Pr kh je prgram určen? pr pdniky všech velikstí s jasně definvanu a živtaschpnu strategií rzvje, které prvádějí neb chtějí prvádět vlastní výzkum a vývj prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Základní pdmínky pr získání dtace musí existvat reálný předpklad, že výsledky výzkumu a vývje budu pužity ve výrbě (výzkum s výrbním ptenciálem) Klíčvá hdntící kritéria vyský tržní ptenciál a uplatnění vyvíjených prduktů technická prveditelnst záměru kvalitní zpracvání, pdrbnst a důvdněnst prjektvéh rzpčtu stupeň invace vyvíjených prduktů 2) Dtační prgram INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT Cílem prgramu Invace je pdpra přízení nvých výrbních technlgií, vč. nezbytnéh nehmtnéh majetku a investic d nemvitstí. Pdpra služí k zavedení nvě vyvinutých či invvaných prduktů a prcesů d výrby a na trh. Mhu ji čerpat pdniky všech velikstí, prgram Invace mezi ně rzdělí 10,8 mld. Kč. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik, Velký pdnik Dtace na: výrbní technlgie vč. nehmtnéh majetku a investic d nemvitstí Výše dtace: mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti:

16 Jaké aktivity budu pdprvány? prduktvá invace - pdpra zavádění nvých či invvaných prduktů d prcesu výrby a na trh, zejména v high tech brech a v rámci invace vyšších řádů prcesní invace - zvýšení efektivnsti výrby rganizační invace zavádění nvých infrmačních systémů integrujících a autmatizujících prcesy uvnitř firmy zejména prpjení výzkumu, vývje, invací a výrby marketingvé invace zavedení nvých prdejních kanálů, tevření nvých trhů, zvýšení prdejů prduktů díky významné změně v designu či lepšíh adresvání ptřeb zákazníka chrana duševníh vlastnictví v pdnicích, včetně piltních prjektů mderních metd šetření duševníh vlastnictví Na c se vztahuje dtace? nákup nvých výrbních strjů, zařízení, hardware, sftware a sítí prjekty na chranu práv duševníh vlastnictví ( jak např. licencí, patentů, certifikace firmy ), sftware a dat stavby a ddávky pr nvstavby technické zhdncení staveb Pr kh je prgram určen? pr pdniky všech velikstí, které zavádí d výrby a na trh nvě vyvinuté či invvané výrbky a výrbní prcesy prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze prjekt musí mít návaznst na výzkum a vývj Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi miliny krun. Výše dtace bude dvzena d veliksti pdniku: malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 45 % způsbilých výdajů střední pdnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % způsbilých výdajů velký pdnik (d 250 zaměstnanců) - 25 % způsbilých výdajů Klíčvá hdntící kritéria vyský ptenciál uplatnění vyvíjených prduktů na trhu invační řád výrbků (vyšší knstrukční kncepce, technlgie, řešení, principy atp.) stupeň nvsti vyráběných prduktů - srvnání se situací v ČR, střední Evrpě, EU a na světě kvalita zpracvání, pdrbnst a argumentační integrita prjektvéh rzpčtu 3) Dtační prgram PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU Hlavním cílem prgramu Partnerství znalstníh transferu je pdpřit rzvj bustranně prspěšné splupráce mezi pdnikatelsku sféru a výzkumnými rganizacemi. D rku 2020 je na tent typ prjektů přichystán přibližně 1,1 mld. Kč. 16

17 Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Věda a Výše dtace: 0,5-4 mil. Kč výzkum, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Termín pr předběžné žádsti: d d Dtace na: vytvření partnerství mezi pdnikem a Termín pr plné žádsti: výzkumnu rganizací Jaké aktivity budu pdprvány? vytvření partnerství mezi pdnikem a výzkumnu rganizací za účelem transferu znalstí, suvisejících technlgií a dvednstí, ke kterým pdnik nemá přístup Na c se vztahuje dtace? na sbní náklady pracvníků pdílejících se na realizaci prjektu na služby partnerské rganizace pskytvané pdniku za účelem splnění cílů prjektu na přístup k infrmacím a databázím na služby expertů, semináře a wrkshpy na režijní náklady Pr kh je prgram určen? pr malé a střední pdniky a pdnikatelská seskupení pr rganizace pr výzkum a šíření znalstí (např. výzkumné rganizace, neziskvé rganizace) pr rgány státní správy a samsprávy prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se phybuje mezi 500 tis. - 3,5 miliny krun. Intenzita pdpry může v režimu de minimis dsáhnut až 70 %. 4) Dtační prgram SPOLUPRÁCE - KLASTRY Prgram Splupráce rzvíjí invační sítě klastry, technlgické platfrmy a další typy kperačních sítí. Jedná se nástrje k zintenzivnění splečných výzkumných, vývjvých a invačních aktivit pdnikatelských subjektů a výzkumné sféry. Prgram Splupráce mezi uchazeče d rku 2020 rzdělí přibližně 1,9 mld. krun. Přispěje tím k psílení vzájemných vazeb na reginální, nadreginální i mezinárdní úrvni a umžní rzvj eknmiky zalžené na znalstech a invacích a naplnění knceptu inteligentní specializace. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum, Vzdělávání Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Dtace na: pdpra vytváření klastrů a technlgických platfrem Výše dtace: 0,5-80 mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti:

18 Jaké aktivity budu pdprvány? 1) Klastry a) klektivní výzkum - výzkumné a vývjvé aktivity, které dpvídají invačním ptřebám zejména malých a středních pdniků danéh průmyslvéh dvětví neb specifické technlgické blasti v rámci klastru; pdprvána bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývjvých prjektů b) sdílená infrastruktura - zalžení/rzvj a vybavení centra klastru s tevřeným přístupem pr účely průmyslvéh výzkumu, vývje a invací c) internacinalizace klastru - navazvání splupráce v evrpském výzkumném prstru, zapjvání se d přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na buducí výzvy a klíčvé technlgie), krdinvaný přístup na třetí trhy, apd. d) rzvj klastrvé rganizace aktivity veducí k rzšiřvání klastru a zvýšení kvality jeh řízení, zlepšení splupráce, sdílení znalstí marketing, netwrking, apd. 2) Technlgické platfrmy pdpra krdinační činnsti platfrmy zejména v blasti průmyslvých (a suvisejících splečenských) výzev danéh dvětví, technlgický fresight, navázání hlubší splupráce TP s evrpskými technlgickými platfrmami a zapjvání českých výzkumných rganizací a pdniků d jejich činnsti, krdinace českých pdnikatelských subjektů a výzkumných rganizací v přístupu d prgramu Hriznt 2020 a dalších evrpských prgramů 3) Kperační invační sítě - pdpra vytváření a rzvje kperačních sítí zalžených na splupráci malých a středních pdniků; pdpra je určena na správu a řízení sítě a krdinaci splečných aktivit v blasti výzkumu, vývje a invací; kperační invační sítě nemají samstatnu právní subjektivitu a jsu spravvány existující rganizací Min. pčet partnerů je předpkládán v rzsahu 3-4 malých a středních pdniků, účast dalších partnerských subjektů a rganizací není mezena. Další pdmínky budu stanveny v jedntlivých výzvách. Na c se vztahuje dtace? dluhdbý hmtný a nehmtný majetek (puze u aktivity 1b) sbní náklady služby pradců, expertů, studie, náklady výzkumných a vývjvých prjektů tj. zejména sbní náklady výzkumných pracvníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pr účely výzkumnéh prjektu (puze u aktivity 1a) semináře, knference, marketing a další vybrané náklady specifikvané v jedntlivých výzvách Pr kh je prgram určen? a) Pr aktivity 1) a 2) příjemcem pdpry může být účelvě zřízené zájmvé sdružení pdnikatelů (zejména malých a středních pdniků) splu s rganizacemi pr výzkum a šíření znalstí či jinými institucemi a rganizacemi, pkud směřuje k naplňvání cílů stanvených v části 3 tht prgramu. Příjemce pdpry musí mít ve svých stanvách zaktven, že jednu z jeh hlavních činnstí je pdpra invací a zvýšení knkurenceschpnsti. b) Pr aktivitu 3) mhu být příjemcem pdpry pdnikatelské subjekty, rganizace pr výzkum a šíření znalstí či subjekty invační infrastruktury (vědecktechnické parky, invační centra, 18

19 brvá sdružení, apd.). pr klastry, bčanská sdružení, sdružení právnických sb, výzkumné rganizace Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi 500 tis mil. krun. U aktivity klektivní výzkum dsáhne dtace pr malé pdniky výše 45 % způsbilých nákladů, pr střední pdniky 35 %. U statních aktivit dtace činí až 50 % způsbilých nákladů. klíčvá hdntící kritéria dsažené výsledky ve výzkumu a vývji (VaV) pčet členů klastru - zejména mnžství univerzit a výzkumných rganizací mnžství prjektů, při kterých byl klastr během psledních pěti let příjemcem dtace služby klastru pskytvané členům, knané akce a další aktivity v blasti VaV 5) Dtační prgram TECHNOLOGIE (MIKROPODNIKY) Primárním cílem prgramu Technlgie je pdpra realizace pdnikatelských záměrů drbných pdnikatelů díky zakupení ptřebnéh technlgickéh vybavení. Pdnikatelé mhu pčítat, že mezi ně prgram Technlgie d rku 2020 rzdělí částku v přibližné výši 6 mld. Kč. Obr pdnikání: Těžba a dbývání, Zpracvatelský průmysl, Věda a výzkum, Stavebnictví, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik Dtace na: nákup strjů a vybavení včetně SW a patentvých licencí Výše dtace: Kč Termín pr plné žádsti: dsud nezveřejněn - v prgramu Technlgie se nepdává předběžná žádst dtaci, nahrazuje ji puze plná žádst Jaké aktivity budu pdprvány? realizace nvých pdnikatelských záměrů začínajících drbných pdnikatelů Na c se vztahuje dtace? dluhdbý hmtný majetek - nákup strjů a zařízení, které nebyly předmětem dpisu, včetně nezbytnéh sftware zajišťujícíh jejich funkčnst dluhdbý nehmtný majetek - náklady na přízení patentvých licencí Pr kh je prgram určen? pr začínající drbné pdnikatele pdnik může existvat max. 3 rk pr fyzické i právnické sby prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Výše dtace 19

20 Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi tis. Kč. mikrpdnik (d 9 zaměstnanců) - 45 % způsbilých výdajů Klíčvá hdntící kritéria eknmický dpad prjektu na rzvj firmy (pdlžený dhad růstu tržeb) zvýšení pčtu zaměstnanců (nejlépe alespň dva) realisticky nastavený rzpčet prjektu 6) Dtační prgram NEMOVITOSTI Primárním cílem prgramu Nemvitsti je pdpřit rzvj pdnikatelských nemvitstí, jak např. reknstrukce pr výrbní haly, technlgická a výzkumná centra či centra strategických služeb. Prgram Nemvitsti přispěje d rku 2020 na prjekty malých a středních pdniků částku 3,9 mld. Kč. Obr pdnikání: Těžba a dbývání, Zpracvatelský Výše dtace: mil. Kč průmysl, Stavebnictví, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Termín pr předběžné žádsti: d d Dtace na: pdpra rzvje pdnikatelských nemvitstí Termín pr plné žádsti: Jaké aktivity budu pdprvány? reknstrukce bjektu - mdernizace výrbních prvzů a reknstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energeticku nárčnst revitalizace plchy pr vlastní pdnikání prjekt regenerace pzemku pr vlastní pdnikatelské účely pdprvána nebude výstavba bjektu, neb výstavba zóny jakžt nvstavba tzv. na zelené luce. Na c se vztahuje dtace? na přípravu pdnikatelské zóny na zhtvení prjektvé dkumentace, prjektvá a inženýrská činnst na nákup či úprava pzemků na přípravu území (terénní úpravy, demlice, ) na reknstrukce bjektů, mdernizace a úpravy na dstranění nevyužitých staveb inženýrské sítě a kmunikace hardware a sítě, technické zařízení budv Pr kh je prgram určen? 20

21 pr malé a střední pdniky půsbící v blasti zpracvatelskéh či těžebníh průmyslu, ICT, technlgických center či strategických služeb, zpracvání dpadů neb velkbchdu a malbchdu prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi 1 a 200 miliny krun. Výše dtace bude dvzena d veliksti pdniku: malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 45 % způsbilých výdajů střední pdnik ( zaměstnanců) - 35 % způsbilých výdajů Klíčvá hdntící kritéria eknmický příns investice pr firmu stáří bjektu, který má prjít renvací (bnifikace pr bjekty starší 4, 10, respektive 15 let) kvalitně zpracvaný rzpčet prjektu dpvídající bvyklým cenám velikst plchy pdnikatelskéh bjektu (bnifikace pr rzlhu větší než 500 m 2, 1000 m 2 a 1500 m 2 ) 7) Dtační prgram ŠKOLICÍ STŘEDISKA Cílem prgramu Šklicí střediska je pdpra budvání center vzdělávání zaměstnanců, která umžňují další rzvj pdnikatelských subjektů. V tmt prgramu mhu žádat pdpru i neziskvé rganizace. Prgram Šklicí střediska rzdělí mezi firmy přibližně 2,3 mld. Kč. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Vzdělávání, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Dtace na: výstavba či rzvj vzdělávacíh střediska, včetně vybavení Výše dtace: 0,5-5 mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti: Jaké aktivity budu pdprvány? výstavba a reknstrukce stávajících šklících center mdernizace prstr pr vzdělávání přízení vybavení šklících prstr včetně šklících pmůcek, vzdělávacích prgramů a práv duševníh vlastnictví, které jsu nezbytné k zahájení vzdělávací činnsti Na c se vztahuje dtace? reknstrukce, mdernizace, úpravy, výstavba či dstranění nemvitstí přízení nvéh zařízení, rzšíření stávajícíh šklicíh střediska 21

22 technická a dpravní infrastruktura šklicí pmůcky hardware, sítě, strje a zařízení sftware a šklicí prgramy, licence, knw-hw drbný hmtný a nehmtný majetek služby šklitelů Pr kh je prgram určen? pr malé a střední pdniky, které půsbí v blasti zpracvatelskéh průmyslu, energetiky, stavebnictví, či infrmačních a kmunikačních technlgií atp. prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt bude 0,5 až 5 milinů krun. Výše dtace je ttžná bez hledu na veliksti pdniku: malý pdnik (d 49 zaměstnanců) 50% dtace střední pdnik (50 až 249 zaměstnanců) 50% dtace 8) Dtační prgram MARKETING - IVV Hlavním cílem prgramu Marketing je pdpřit efektivní prezentaci malých a středních pdniků na zahraničních veletrzích a výstavách, kde mhu navazvat nvá bchdní partnerství. Prgram Marketing pracuje d rku 2020 s celkvým rzpčtem blížícím se k 1,5 mld. Kč. Obr pdnikání: Těžba a dbývání, Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Vzdělávání, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik Dtace na: účast na zahraničním veletrhu či výstavě Výše dtace: 0,2-5 mil. Kč Termín pr plné žádsti: d d v prgramu Marketing se nepdává předběžná žádst, nahrazuje ji puze plná žádst Jaké aktivity budu pdprvány? účast pdnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nvá bchdní partnerství či slvit nvé trhy dtace se týká puze výstav či veletrhů realizvaných v rámci danéh prjektu, nelze dtvat becně reklamu, PR či marketing na daném trhu není mžné pdpřit účast na výstavě či veletrhu, která je již dtvána z jiných zdrjů Ministerstva průmyslu a bchdu neb je realizvána hrmadně s pmcí agentury CzechTrade 22

23 Na c se vztahuje dtace? prnájem, zřízení a prvz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí dprava vystavvaných expnátů, stánku a jeh vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balnéh a manipulace zajišťvaná externím ddavatelem marketingvé prpagační materiály pr účely účasti na knkrétním veletrhu neb výstavě v daném jazyce, inzeráty v tisku ve frmě pzvánky na veletrh Pr kh je prgram určen? malé a střední pdniky žadatelé se sídlem v Praze musí prkázat, že se náplň prjektu týká eknmických činnstí prbíhajících v prvzvně mim Prahu Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi 0,2 a 5 miliny krun. míra dtace je 50 % způsbilých nákladů bez hledu na velikst pdniku dtace na náklady na dpravu a prpagační materiály je hrazena v režimu de minimis. klíčvá hdntící kritéria eknmický příns (zvýšení bjemu výrby, rzvj příležitstí pr exprt) tržní ptenciál (uplatnění prduktů, prkazatelné psílení pzice na trhu) reálná zkušenst se zahraničními výstavami kvalitně zpracvaný rzvjvý plán pdniku 9) Dtační prgram ÚSPORY ENERGIE Prgram Úspry energie umžňuje pdpru prjektů na snižvání energetické nárčnsti výrby (úspry energie) a mezení výdajů za energie v pdnicích. Dtace je mžné čerpat také na výměnu starých technlgií za úsprnější. Prgram je určený pr malé a střední pdniky, ale i velké firmy. Prgram Úspry energie d rku 2020 rzdělí téměř 20,5 mld. Kč. Obr pdnikání: Těžba a dbývání, Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Stavebnictví, Energetika, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik, Velký pdnik Dtace na: snížení energetické nárčnsti, zvýšení energetické efektivity Výše dtace: 0,5-250 mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti: d Jaké aktivity budu pdprvány? snížení energetické nárčnsti a zvýšení energetické efektivity v pdnikatelském sektru 23

24 Na c se vztahuje dtace? mdernizace a reknstrukce rzvdů elektřiny, plynu a tepla zavádění a mdernizace systémů měření a regulace mdernizace a reknstrukce stávajících zařízení na výrbu energie pr vlastní sptřebu zateplení, výměna a renvace ken, další stavební patření umžňující snížit energeticku nárčnst budvy, instalace vzduchtechniky s rekuperací dpadníh tepla, mdernizace sustav světlení budv a průmyslvých areálů využití dpadní energie ve výrbních prcesech snižvání energetické nárčnsti/zvyšvání energetické účinnsti výrbních a technlgických prcesů instalace bnvitelných zdrjů energie pr vlastní sptřebu pdniku instalace kgenerační jedntky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pr vlastní sptřebu pdniku Pr kh je prgram určen? pr pdniky všech velikstí půsbící ve zpracvatelském průmyslu rvněž pr pdnikatele v brech: zemědělství, těžba a dbývání, výrba a rzvd energie, zásbvání vdu, nakládání s dpady, sanace, stavebnictví, velkbchd a malbchd, dprava a skladvání, infrmační a kmunikační činnsti, činnsti v blasti nemvitstí (prnájmy a správa), vědecké a technické činnsti, administrativní a pdpůrné činnsti (např. cestvní agentury, činnsti suvisející se zaměstnáním, bezpečnstní a pátrací činnsti, administrativní a jiné pdpůrné činnsti pr pdnikání), vzdělávání (sukrmé škly), zdravtní a sciální péče a další. prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat d 500 tis. d 250 mil. krun. Výše dtace bude dvzena d veliksti pdniku: malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 50 % prkázaných způsbilých výdajů střední pdnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prkázaných způsbilých výdajů velký pdnik (d 250 zaměstnanců) - 30 % prkázaných způsbilých výdajů Míra pdpry na eklgické studie (včetně energetických auditů), dle čl. 49 Nařízení Kmise č. 651/2014. Maximální abslutní výše pdpry na studie činí ,- Kč Pdpra se nesmí pskytnut velkým pdnikům na energetické audity prváděné pdle čl. 8 dst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimku případů, kdy se audit prvádí vedle pvinnéh energetickéh auditu pdle uvedené směrnice. Klíčvá hdntící kritéria pměr investice vůči snížení emisí CO2 (v kilgramech za jeden rk) míra abslutní úspry tepelné či elektrické energie - nejlépe v rzmezí d 10 d 60 % prti půvdní situaci kvalitní zpracvání, detail a zdůvdnění rzpčtu prjektu 24

25 10) Dtační prgram ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY Cílem prgramu ICT a sdílené služby (dříve ICT a strategické služby) je pdpra všech typů pdnikatelských subjektů, které se zaměřují na vývj sftwaru, prvzvání datvých center aneb vytváří tzv. centra sdílených služeb. Prgram ICT a sdílené služby mezi žadatele rzdělí přibližně 6,1 mld. Kč. Obr pdnikání: Těžba a dbývání, Zpracvatelský průmysl, Technlgie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekmunikace, Obchd a služby, Vzdělávání, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik, Velký pdnik Dtace na: mzdy a investice d dluhdbéh hmtnéh a nehmtnéh majetku Výše dtace: mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti: Jaké aktivity budu pdprvány? tvrba mderních a pkrkvých digitálních služeb a aplikací např. v blasti kmunikace, bchdvání, vzdělávání, zdravtnictví, zábavy, přístupu k zaměstnání neb i v blasti kulturních a kreativních průmyslů včetně suvisející implementace zřizvání a prvz center sdílených služeb budvání a mdernizace datvých center Na c se vztahuje dtace? superhrubé mzdy stávajících i nvých zaměstnanců p dbu 24 měsíců nájem pzemků a budv služby pradců, expertů, studie (puze pr malé a střední pdniky) přízení ptřebnéh HW a sítí nákup sftware či licencí strje, zařízení a technlgie stavební náklady (puze v případě aktivity datvých center) pplatky za služby typu clud, SaaS Pr kh je prgram určen? pdniky všech velikstí půsbící v blasti vývje sftware či center strategických služeb, včetně startupů prjekt musí být realizvaný mim území hl. m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Výše dtace Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se bude phybvat mezi 1 a 200 miliny krun. Výše dtace bude dvzena d veliksti pdniku: malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 45 % způsbilých výdajů 25

26 střední pdnik ( zaměstnanců) - 35 % způsbilých výdajů velký pdnik (d 250 zaměstnanců)- 25 % způsbilých výdajů klíčvá hdntící kritéria firma půsbí v blasti, ve které je prjekt realizván, a je schpna prkázat reference pdnik vytváří nvý prdukt či službu neb rzšiřuje své stávající prtfli prjekt dpvídá existujícím trendům a je mžné záměr ppsat dlžený tržní ptenciál realisticky nastavený rzpčet prjektu 11) Dtační prgram Aplikace Hlavním cílem prgramu Aplikace je pdpřit prjekty průmyslvéh výzkumu a vývje s výstupy v pdbě prttypů, plprvzů, materiálů a sftwaru. Mezi pdnikatele prgram d rku 2020 rzdělí přibližně 8,5 mld. Kč. Obr pdnikání: Zpracvatelský průmysl, Věda a výzkum, Jiné Veliksti pdniků: Malý pdnik, Střední pdnik, Velký pdnik Dtace na: realizace průmyslvéh výzkumu a experimentálníh vývje Výše dtace: mil. Kč Termín pr předběžné žádsti: d d Termín pr plné žádsti: d Jaké aktivity budu pdprvány? realizace průmyslvéh výzkumu a experimentálníh vývje s cílem zavádění invací vyšších řádů a tvrbě prduktů knkurenceschpných na světvých trzích Na c se vztahuje dtace? sbní náklady na výzkumné pracvníky, techniky a statní pdpůrný persnál náklady na nástrje a vybavení frmu dpisů náklady na smluvní výzkum, pznatky a patenty zakupené neb přízené v rámci licence z vnějších zdrjů náklady na pradenské služby využité puze pr účely prjektu ddatečné prvzní a režijní náklady (materiál, ddávky a pdbné výrbky) Pr kh je prgram určen? Výše dtace pdniky všech velikstí, které mhu žádat buď individuálně neb v knsrciu výzkumné rganizace prjekt musí být realizvaný mim území hl.m. Prahy, sídl splečnsti může být v Praze Knkrétní výše dtace na jeden prjekt se phybuje mezi 1 a 100 miliny krun. Maximální míra pdpry na celý prjekt je mezena na 70 % Výše dtace je dvzena d veliksti pdniku a typu činnsti v prjektu: 26

27 PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 70 % / 80 %* způsbilých výdajů střední pdnik ( zaměstnanců) - 60 % / 75 %* způsbilých výdajů velký pdnik (d 250 zaměstnanců) - 50 % / 65%* způsbilých výdajů EXPERIMENTÁLNÍ VÝVOJ malý pdnik (d 49 zaměstnanců) - 45 % / 60 %* způsbilých výdajů střední pdnik ( zaměstnanců) - 35 % / 50%* způsbilých výdajů velký pdnik (d 250 zaměstnanců) - 25 % / 40%* způsbilých výdajů * Míra pdpry v případě účinné splupráce, kteru se rzumí splupráce dvu nezávislých stran za účelem výměny znalstí či technlgií neb k dsažení splečnéh cíle. Klíčvá hdntící kritéria míra invativnsti prjektu ptenciál uplatnění vyvíjených prduktů a jejich prsazení na trhu kvalitní zpracvání prjektu (výstupy, prveditelnst) rzpracvaný a důvdněný plžkvý rzpčet Webvá adresa Dtace 12: OP EU Z PO : výzva OP Zaměstnanst - Budvání kapacit sciálních partnerů JS ( ) Ministerstv práce a sciálních věcí, dbr Realizace prgramů ESF adaptabilita a rvné příležitsti vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu Zaměstnanst. TÉMA: ZAMĚSTNANOST Operační prgram - Zaměstnanst Priritní sa - 1 Pdpra zaměstnansti a adaptability pracvní síly Investiční pririta Pmc pracvníkům, pdnikům a pdnikatelům přizpůsbvat se změnám Specifický cíl Zvýšit dbrnu úrveň znalstí, dvednstí a kmpetencí pracvníků a sulad kvalifikační úrvně pracvní síly s pžadavky trhu práce Předmět pdpry - Rzvj a psilvání splupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci s důrazem na blast pracvně právních vztahů, BOZP, prevence kritických situací a prjevů násilí a na rzvj lidských zdrjů ze strany zaměstnavatelů s důrazem na blast legislativy dtýkající se hspdářských a sciálních zájmů sciálních partnerů, 27

28 - zavádění nvých mderních systémů řízení rganizace a pdniku u sciálních partnerů, včetně řízení lidských zdrjů, zabezpečvání reginálníh pradenství a vyšší infrmvansti v blasti sciálníh dialgu s využitím mezinárdní splupráce a pdpra účasti pracvníků na škleních, knferencích, wrkshpech apd. věnvaných tématice sciálníh dialgu, - vzdělávání pr zaměstnance a zaměstnavatele zaměřené na dplňvání, rzšiřvání a zvyšvání znalstí v blastech s přímým dpadem na sciální dialg, - pdpra vytváření strategií a mnitringu rzvje reginálních tripartit, včetně přensu infrmací na dvětvvu a pdnikvu úrveň (především s hledem na sladění nabídky a pptávky na trhu práce v suvislsti s rzšířením a prpagací aktivit Nárdní sustavy pvlání) na bázi místníh partnerství (sciální partneři a zástupci krajů), - pdpra prpagace flexibilních frem práce v pdnicích, - pdpra využívání mderních technlgií a přístupvých bdů pmáhající zaměstnancům pdniků lépe se rientvat v legislativě k pracvněprávním vztahům, - pdpra předávání nabytých infrmací ze zahraničních stáží členům sciálních partnerů níž v hierarchii rganizací, - pdpra knkurenceschpnsti zaměstnavatelů prstřednictvím rzšíření sciálníh dialgu d blasti dbrné splupráce s univerzitami a vyským šklami, - pdpra zvyšvání adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů a knkurenceschpnsti pdniků na základě rzvje dvětvvéh sciálníh (bipartijníh) dialgu v suvislsti s: - jejich připravenstí na změny důchdvéh systému, - se vstupem abslventů na trh práce; - rzvj a pdpra splupráce sciálních partnerů a dalších relevantních subjektů na řešení dluhdbých prblémů v blasti RLZ na reginální, dvětvvé (sektrvé) a nárdní úrvni, zvyšvání pvědmí sciálním dialgu na všech jeh úrvních, - rzvj analytické a dbrné kapacity sciálních partnerů. Ptenciální žadatelé a) Sciální partneři, kteří jsu definváni Radu hspdářské a sciální dhdy ČR: Svaz průmyslu a dpravy ČR Knfederace zaměstnavatelských a pdnikatelských svazů ČR Českmravská knfederace dbrvých svazů Asciace samstatných dbrů b) Organizace zaměstnavatelů a dbrvé rganizace, které mají uzavřenu klektivní smluvu vyššíh stupně alespň měsíc před vyhlášením výzvy a její platnst je minimálně d knce rku Míra pdpry Výše pdpry prjektu z OPZ může dsáhnut až 100 % způsbilých výdajů prjektu. Způsbilé výdaje prjektu budu hrazeny z 80,57 % ( CZK) z prstředků ESF; 19,43 % ( CZK) z prstředků státníh rzpčtu; žadatel 0 %. Maximální a minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: a) sciální partneři, kteří jsu definváni Radu hspdářské a sciální dhdy ČR minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: 5 mil. CZK maximální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: 100 mil. CZK 28

29 b) rganizace zaměstnavatelů a dbrvé rganizace, které mají mezi sebu uzavřenu klektivní smluvu vyššíh stupně (KSVS) minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: 1 mil. CZK maximální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: 20 mil CZK Termín Datum Termín zahájení příjmu žádstí Termín uknčení příjmu žádstí Telefn Mgr. Lucie Rssinski Ing. Helena Ptákvá Webvá adresa Adaptabilita-pracvni-sily-%28OPZ%29 Dtace 13: OP EU Z PO : Operační prgram Zaměstnanst JS 5 dtačních titulů (knec různě) 1. Budvání kapacit a prfesinalizace NNO ( ) Ppis dtačníh titulu Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sciálních invací a mezinárdní splupráce v tematických blastech OPZ. Ppis pdprvaných aktivit Aktivity mají za cíl zvýšení kapacit, prfesinalizace a transparentnsti NNO. Pdprvané budu zejména aktivity zvyšující důvěryhdnst NNO vůči veřejnsti, státnímu a sukrmému sektru (např. pkud jde psuzvání efektivnsti hspdaření, kvalitu řízení, persnální zajištění a pdbně) a budvání kapacit NNO s cílem efektivnější práce s cílvu skupinu v blasti sciálníh začleňvání, rvnsti žen a mužů a rvných příležitstí. Ptenciální žadatelé Nestátní neziskvé rganizace (NNO) Míra pdpry Minimální výše celkvých způsbilých výdajů prjektu: CZK 29

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk a MěÚ Nepmuk verze 11/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 11/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn, Jihmravský kraj 28. 2. 2017 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 9/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz PLÁN

Více

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

PLÁN ČERPÁNÍ TECHNICKÉ ASISTENCE REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SODRŽNOSTI SEVEROZÁPAD Sídl: Masarykva 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 353/88, 360 21 Karlvy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502 353 e-mail:

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji. Jan Hladík Regionální rozvojová agentura jižní Moravy Brno Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 27. 2. 2019 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí, cestvní

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

cestovního ruchu

cestovního ruchu Nárdní prgram pdpry cestvníh ruchu 2010-2013 Pdprgram Cestvní ruch pr všechny Vyhlášen 16. únra 2010 Cíle pdprgramu: zpřístupnění aktivit spjených s cestváním i určitým způsbem znevýhdněným skupinám byvatel;

Více

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1

Interreg V-A Rakousko Česká republika. Interreg Rakousko - ČR/ Oddělení projektové podpory 1 Interreg V-A Rakusk Česká republika Interreg Rakusk - ČR/ Oddělení prjektvé pdpry 1 Obecné infrmace Výzva vyhlášena - kntinuální Zejména reginální a místní prjekty s přeshraničním významem Nutn splnit

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvdní seminář Vsetín, 1. listpadu 2017 www.zdravamesta.cz/ps2017 Tat akce byla připravena za finanční pdpry SFŽP a MŽP. Pdzimní škla NSZM Vsetín, 1. 11. 2017 Metdická pdpra

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

Ministerstvo pro místní rozvoj. vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Přílha č. 1 RM č.j.: 42681/2016-54 Ministerstv pr místní rzvj vyhlašuje 1. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE z NÁRODNÍHO PROGRAMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH pr rk 2017 PODPROGRAM: ROZVOJ ZÁKLADNÍ

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne

Projednáno VR FTK UP Olomouc dne Aktualizace dluhdbéh záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývjvé, umělecké a další tvůrčí činnsti Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackéh v Olmuci na bdbí 2012 Prjednán VR FTK UP Olmuc dne 12. 12.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Seminář k přípravě projektů OP VK

Seminář k přípravě projektů OP VK Seminář k přípravě prjektů OP VK VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Strukturální fndy EU (ESF) prstředky EU v gesci nárdních rgánů MŠMT (individuální prjekty) resp. Kraje (glbální granty), 2007-2013 Rzvj

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1

JUDr. Vladimír Gašpar. www.rrajm.cz 1 JUDr. Vladimír Gašpar www.rrajm.cz 1 Struktura prezentace Rámcvé zhdncení implementace RIS I.,II. Metda frmulace RIS 3 Priritní sy a cíle RIS 3 Akční plán RIS na léta 2009-13 www.rrajm.cz 2 Reginální invační

Více

OP PIK Potenciál Výzva 1

OP PIK Potenciál Výzva 1 AZ DOTACE EU OP PIK - Ptenciál 2015 OP PIK Ptenciál Výzva 1 Cílem výzvy prgramu Ptenciál je pdpra zavádění a zvyšvání kapacit splečnstí pr realizaci výzkumných, vývjvých a invačních aktivit a zárveň i

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu 1 Identifikace výzvy Výzva k předkládání žádstí pdpru Ministerstv práce a sciálních věcí Odbr realizace prgramů ESF sciální začleňvání vyhlašuje výzvu k předkládání žádstí pdpru v rámci Operačníh prgramu

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5

Vítejte na. Jihomoravské partnerství E5 Vítejte na setkání Jihmravské partnerství E5 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 25.10.2016 www.rrajm.cz 1 představení činnsti RRAJM rzvj měst a bcí zahraniční splupráce pdpra scieknmicky slabším

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti

Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS pro rok 2010 A. obecná část Žádosti Pdací razítk MZ ČR/ Č.j.: Identif. Čísl prjektu: Žádst pskytnutí státní dtace na realizaci prjektu prevence HIV/AIDS pr rk 2010 A. becná část Žádsti Základní infrmace prjektu a dtačním titulu Název pskytvatele

Více

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo

Seminář pro žadatele k Výzvám MAS pro OP Zaměstnanost Náklo Seminář pr žadatele k Výzvám MAS pr OP Zaměstnanst 13.5.2019 Nákl 843/03_16_047/CLLD_15_01_004 II. výzva OP Zaměstnanst (2019) pdpra prrdinných patření MAS Mravská cesta Výzva je dstupná na webvých stránkách

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2.

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje o.p.s. PRV Žádosti o podporu v rámci operace 19.2. SEMINÁŘ PRO ŽADATELE VÝZVA Č. 11 MAS NADĚJE O.P.S. (15/000/00000/342/000153) Výzva MAS Naděje.p.s. PRV Žádsti pdpru v rámci perace 19.2.1 Mst, 22. 06. 2018 PROGRAM SEMINÁŘE 08:50 09:00 Prezence účastníků

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Příloha A Informační memorandum k Projektu

Příloha A Informační memorandum k Projektu Přílha A Infrmační memrandum k Prjektu Sutěž výběr strategickéh partnera d splečnéh pdniku spluzakládanéh Dpravním pdnikem hl. m. Prahy, akcivá splečnst, za účelem maximalizace ptenciálu rzvje území stanic

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu

Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu C je Technlgická platfrma (TP)? V evrpském m hspdářsk ském m prstru vznikají tzv. technlgické platfrmy, půvdnp vdně jak nefrmáln lní ad-hc pradenská seskupení,, pzději dle určitých zásad z stanvených a

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘílOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona O. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona O. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Licence: D27F XCRGUPXA / PXC (19092011/19042011) PŘílHA územní samsprávné celky, svazky bcí, reginální rady (v Kč - minulé bdbi zakruhlen na tisíce) bdbí: 12/2011 IČ: 00576891 Název: bec Řeka A.1. Infrmace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prodloužení Osnva studie prveditelnsti PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva prdlužení pr klastry, které dsud nebdržely veřejnu pdpru na rzvj klastru ze zdrjů OPPP/OPPI 1. Stručný ppis prjektu Název prjektu klastru

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY

GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY GRANTOVÉ SCHÉMA SÍŤ SOCIÁLNÍ INTEGRACE 2006 PŘÍLOHA B K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 15 1 OBSAH 1. ÚVOD...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...3 2.1 Čísl grantvéh

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: MMB216657?f Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 216 ZM7/ \\\

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn

Příprava na nové programovací období 2014 až 2020 z pohledu legislativních změn Příprava na nvé prgramvací bdbí 2014 až 2020 z phledu legislativních změn Knference samspráv Olmuckéh kraje 27. únra 2012 Zdeněk Semrád ředitel Úřadu Reginální rady NUTS 2 Severvýchd Legislativní výchdiska

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více