Akční plán města Žďár nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akční plán města Žďár nad Sázavou"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007

2 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční plán je vypracván pr bdbí cca 3 let ( ) a jsu zde zakmpnvány puze záměry, které budu realizvány Městem Žďár nad Sázavu, ppř. příspěvkvými rganizacemi města. Akční plán města Žďár nad Sázavu bsahuje záměry, jejichž uskutečnění přispívá k vyváženému rzvji hspdářskéh a splečenskéh živta města. Jsu zde zakmpnvány jak akce neinvestiční s nižšími náklady, tak i záměry investiční s náklady v částkách desítek mil. Kč. Důležitým aspektem výběru a pdrbnější specifikace jedntlivých záměrů je mžnst efektivně čerpat finanční prstředky z fndů EU. Z tht důvdu je v rámci akčníh plánu kladen důraz na akce, které lze financvat ze stávajících i připravvaných peračních prgramů 1 či dtačních prgramů ČR. Psunutí termínu realizace akce může být způsben jednak nezískáním příslušné dtace, případně také řešením jiné mimřádně zařazené akce jak je havárie atd. Průběžně je tedy důležité prvádět aktualizace akčníh plánu dle úspěšnsti pdaných žádstí a dle realizace jedntlivých záměrů. Uvedené záměry jsu tříděny časvě. Každý uvedený záměr je dále rzpracván v následující struktuře: Název prjektu: Ppis prjektu: Výstupy prjektu: Stručný a výstižný název záměru Stručný ppis záměru, vč. jednduchéh zdůvdnění prč a c prjekt řeší. Stručně definvané hlavní výstupy záměru (bdy). Hlavní krky přípravy a realizace záměru. Předpkládaný termín realizace záměru. Plánvané finanční náklady spjené s realizací záměru. Dtační zdrje: Uvedení vhdných zdrjů financvání z grantvých prgramů EU, ppř. ČR. U fndů EU jde prgramvací bdbí Předpkládaný finanční pdíl V návaznsti na mžnsti financvání záměru z grantvých města: prgramů EU a ČR je dhadnut prcentuální pdíl města. Návaznst na Strategii města: Uvedení patření ve strategii města, kde je tent záměr v becných rvinách řešen, resp. z jakéh patření záměr vychází. Dlžení návaznsti na vhdné patření v rámci prgramvé části Prgramu rzvje kraje Vysčina. 1 Operační prgramy specifikují pririty a následně patření, jež jsu v rámci fndů EU pdprvána. RRA Vysčina 2

3 Záměry zakmpnvané v Akčním plánu města pr bdbí : Záměr č. str. Rk Kmunikace Jamská Nvměstská (v trase bchvatu) 4 2. Kmunikace Strjírenská Nádražní 5 3. Kruhvá křižvatka Strjírenská Nádražní 6 4. Cyklstezka Žďár Hamry (pd viaduktem) 7 5. Kanalizace Stržanv 8 6. Úpravy klí Zelené hry 9 7. Naučná stezka klem Zelené hry Úprava Farských humen aktivní vícegenerační park Revitalizace nám. Republiky Kupaliště Dpravní hřiště Realizace energetických úsprných patření u budv v majetku města Mdernizace Plikliniky Mdernizace Knihvny Matěje Jsefa Sychry Inventarizace plch vhdných pr zeleň 18 Rk Kmunikace Dlní Klafar II (mst) Kmunikace Klafar II Brdská (v trase bchvatu) Klafar II, bytný subr pkračvání Cyklstezka Žďár Nvé Veselí Revitalizace sídl. Libušín Skatepark Mdernizace Dmva senirů 25 Rk Kmunikace Klafar II Santinih (v trase bchvatu) Sprtvní hřiště u ZŠ, ul. Švermva Cyklstezka Žďár Mělkvice 28 RRA Vysčina 3

4 ZÁMĚR 1: KOMUNIKACE JAMSKÁ NOVOMĚSTSKÁ Cílem prjektu je výstavba kmunikačníh prpjení ulice Jamská s Nvměstsku. Tat akce suvisí jednak s rzšiřváním kapacit průmyslvé zóny Jamská a také přím navazuje na prjekt realizvaný v rce 2007, a t vybudvání spjvací kmunikace ulic Brněnská Jamská. Trasa kmunikace vede pdle územníh plánu města v části trasy městskéh kmunikačníh bchvatu. Záměr bude mít pzitivní dpad na zklidnění dpravní situace ve městě, djde k snížení zatížení města nákladní dpravu a uvlnění křižvatek v trase na Nvé Měst n. M. a Bystřici n. P. Spjvací kmunikace ulic Jámská Nvměstká Zajištění územníh rzhdnutí Zpracvání technické dkumentace dmluvení se na realizaci akce s ŘSD ČR mil. Kč 100 %, případně předání investice a realizace ŘSD Opatření Dknčení bchvatu města Žďár nad Sázavu dle ÚPD města Opatření Budvání nvých místních kmunikací Opatření 3.1.2: Mdernizace kmunikací v rámci kraje Vysčina RRA Vysčina 4

5 ZÁMĚR 2: KOMUNIKACE STROJÍRENSKÁ NÁDRAŽNÍ Realizací tét akce djde k vybudvání kmunikace spjující ulice Strjírensku a Nádražní. Díky realizaci tht záměru djde k dlehčení dpravy z ulice Smetanva a k zainvestvání rzvjvých pzemků klem tét kmunikace určených pr bčanské vybavení. Spjvací kmunikace ulic Strjírenská Nádražní Zpracvání realizační dkumentace stavby mil. Kč 100 % Opatření Budvání nvých místních kmunikací Opatření 3.1.2: Mdernizace kmunikací v rámci kraje Vysčina RRA Vysčina 5

6 ZÁMĚR 3: KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA ULICE NÁDRAŽNÍ Záměr řeší vybudvání nvé kružní křižvatky na dpravně expnvaných místních kmunikacích ulice Nádražní a ulice Strjírenská. Cílem záměru je zvýšení plynulsti dpravy zejména v dbě dpravní špičky, ale i také zvýšení bezpečnsti pr účastníky silničníh prvzu. Nvá kružní křižvatka na ulici Nádražní ,5 mil. Kč 100 % Opatření A Budvání kružních křižvatek přispívajících ke zvýšení plynulsti prvzu Opatření 3.1.2: Mdernizace kmunikací v rámci kraje Vysčina RRA Vysčina 6

7 ZÁMĚR 4: CYKLOSTEZKA ŽĎÁR HAMRY (POD VIADUKTEM) Záměr řeší prpjení stávajícíh úseku cyklistické stezky z ulice V Zahrádkách na katastru města k úseku upravené kmunikace na katastrálním území susední bce Hamrů nad Sázavu. Nvý úsek cyklistické stezky ,7 mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: Fndy ČR ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravy SFDI Pskytvání příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 7,5 % Opatření A.1.3.3: Prpjení města Žďár nad Sázavu cyklistickými stezkami s místními částmi a klními bcemi Opatření C.1.2.4: Budvání cyklstezek Opatření 1.4.4: Budvání a zkvalitňvání základní a dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu RRA Vysčina 7

8 Opatření 3.1.5: Rzvj cyklistické dprav ZÁMĚR 5: KANALIZACE STRŽANOV V sučasné dbě je v místní části Stržanv vybudvána část jedntné kanalizační sítě bez čištění, v místní části jsu převážně jímky na vyvážení. Platnst pvlení vypuštění dpadních vd z veřejné kanalizace d vd pvrchvých knčí , d tét dby je pvinnst vybudvat kanalizační řad pr veřejnu kanalizaci. Prjekt pčítá s vybudváním ddílné kanalizační sítě s přečerpáváním d kanalizace Žďár nad Sázavu a dtud na městsku ČOV. Stávající kanalizace bude využita jak dešťvá. Měst Žďár bude investrem stavebních bjektů: kmunikace, chdníky, veřejná zeleň a veřejné světlení na zbývajících bjektech se bude pdílem % dle stanv Svazu vdvdů a kanalizací Žďárska. Vybudvaná ddělná kanalizační síť v místní části Stržanv Připjení místní části na městku kanalizační síť Čištění dpadních vd z místní části ve městské ČOV Zajištění majetkprávních vztahů Zpracvání technické dkumentace mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: OP Živtní prstředí, Oblast intervence 1.1 Snížení znečištění vd 10 % Opatření A Pstupně realizvat aktivity zaměřené na zkvalitňvání nevyhvující a výstavbu nvé technické infrastruktury v místních a krajvých částech města (kanalizační sítě a zásbvání zemním plynem) Opatření 3.3.3: Odvádění a čištění dpadních vd RRA Vysčina 8

9 ZÁMĚR 6: ÚPRAVY OKOLÍ ZELENÉ HORY Úprava klí Zelené hry spčívá v pkračvání úprav klí kstela sv. Jana Nepmuckéh na Zelené hře a jejich další etapa za RD na ul. Vejmluvva Plní: vybudvání přístupvých cest, parkvých úprav, parkviště, mbiliář, prstr pr infrmace, prdej suvenýrů, infrmačních tabulí. Úprava klí Zelené hry Zajištění majetkprávních vztahů Zpracvání technické dkumentace mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 2.1: Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch 7,5 % Opatření C Kmplexní úpravy klí Zelené hry Opatření 2.5.1: Ochrana a zachvání kulturníh dědictví, bnva kulturních památek v reginu RRA Vysčina 9

10 ZÁMĚR 7: NAUČNÁ STEZKA KOLEM ZELENÉ HORY Realizace bezbariérvé stezky pr pěší v klí Knventníh a Bránskéh rybníka vč. dpčinkvých míst, mbiliáře a infrmačních a naučných bdů. Bezbariérvá stezka pr pěší Příprava žádsti d prgramu OP Živtní prstředí ,8 mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravy OP Živtní prstředí Oblast pdpry 6.2 Pdpra bidiverzity ROP 7,5 % OP Živtní prstředí 10 % Opatření A Pdpra budvání a zkvalitňvání naučných stezek ve městě a klí Opatření 2.5.1: Ochrana a zachvání kulturníh dědictví, bnva kulturních památek v reginu Opatření 4.1.1: Péče krajinu Vysčiny RRA Vysčina 10

11 ZÁMĚR 8: ÚPRAVA FARSKÝCH HUMEN Realizace aktivity přispěje k vybudvání parku v lkalitě Farských humen. Tent záměr respektuje pžadavky byvatel města a především mládeže, kteří v dtazníkvém šetření pukazvali na nedstatek plch pr vlnčasvé vyžití nedstatek parků. Park v lkalitě Farských humen Příprava žádsti d prgramu OP Živtní prstředí neb d ROP NUTS mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek OP Živtní prstředí Oblast pdpry 6.5 Pdpra regenerace urbanizvané krajiny ROP 7,5 % OP Živtní prstředí 10 % Opatření A.3.2.8: Přeměna nevyužívaných plch na park Opatření 4.1.1: Péče krajinu Vysčiny RRA Vysčina 11

12 ZÁMĚR 9: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ REPUBLIKY Realizace reknstrukce a úprav stávajících nevyhvujících pvrchů a suvisející technické infrastruktury na náměstí Republiky, vč. dplnění veřejné zeleně, mbiliáře, slavnstníh světlení radnice a veřejnéh světlení. Náměstí Republiky Vypracvání prjektvé dkumentace Příprava žádsti d prgramu mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek 7,5 % Opatření A.1.3.5: Kmplexní úpravy veřejných prstranství ve městě a místních částech Opatření Budvání a zkvalitňvání základní a dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu RRA Vysčina 12

13 ZÁMĚR 10: LETNÍ KOUPALIŠTĚ PILÁK Cílem tét aktivity je vybudvání letníh kupaliště v lkalitě Pilské nádrže, které bude vybaven vdními atrakcemi a skluzavkami. Sučástí letníh kupaliště bude také venkvní sprtviště, půjčvna lděk, kisek letníh bčerstvení. Návštěvníkům, kteří přijedu sbními autmbily, bude k dispzici parkviště. Celý areál letníh kupaliště bude plcen. Letní kupaliště Pilák Vypracvání prjektvé dkumentace Příprava žádsti d prgramu mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 2.1: Rzvj infrastruktury pr cestvní ruch 60 % Opatření B.2.2.6: Výstavba kupaliště/aquaparku Opatření: Budvání a zkvalitňvání základní a dprvdné infrastruktury cestvníh ruchu Opatření: Rzvj aktivit vlnéh času s důrazem na dluhdbé a pravidelné aktivity RRA Vysčina 13

14 ZÁMĚR 11: DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V rámci přípravy kmunikace Klafar II ul. Dlní je připravvána nvá investice d přesunutí a mdernizace dpravníh hřiště, které zásluhu Plicie ČR a aktivní činnsti BESIPU napmáhá k výuce a praktickému cvičení dětí více věkvých kategrií a přispívá tak k zlepšení návyků týkajících se bezpečnéh phybu těcht dětí. Hřiště Zajištění majetkprávních vztahů Vypracvání prjektvé dkumentace Příprava žádsti d prgramu termín realizace akce: předpkládané náklady: 5 mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek 7,5 % Opatření A.1.2.8: Mdernizace a údržba dětskéh dpravníh hřiště Opatření A.1.2.9: Přemístění dětskéh dpravníh hřiště v důsledku budvání bchvatu města Opatření 3.1.2: Mdernizace kmunikací v rámci kraje Vysčina RRA Vysčina 14

15 ZÁMĚR 12: REALIZACE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ U BUDOV V MAJETKU MĚSTA Záměrem je dle vypracvaných energetických auditů realizvat energeticky úsprná patření u dvu veřejných budv v majetku města. Jde především zateplení bvdvých plášťů a výměnu ken. V rámci tht záměru djde knkrétně k realizaci dvu následujících akcí, a t pláštění a výměna ken u budvy Plikliniky a pláštění budvy Knihvna Matěje Jsefa Sychry. Zateplení budvy Plikliniky zateplení pláště budvy Knihvny Matěje Jsefa Sychry Příprava prjektvé dkumentace dle vypracvaných energetických auditů Příprava žádsti d OP Živtní prstředí Pstupná realizace zateplení bjektů Plikliniky a Knihvny Matěje Jsefa Sychry mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: OP Živtní prstředí, Priritní sa 3: Udržitelné využívání zdrjů energie, pdblast pdpry Realizace úspr energie 10 % Opatření A.3.3.: Zavádění energeticky úsprných patření v prvzu veřejných budv (zateplení budv, výměna či reknstrukce tvrvých výplní, reknstrukce tpných sustav aj.) Opatření 4.3.1: Úspry energie RRA Vysčina 15

16 ZÁMĚR 13: MODERNIZACE POLIKLINIKY Cílem aktivity je mdernizace a částečná reknstrukce Plikliniky. Tat aktivita se skládá ze dvu záměrů, a t z nákupu zdravtnické techniky a z mdernizace a reknstrukce výtahů. V rámci nákupu zdravtnické techniky bude prvedena digitalizace rentgenvéh pracviště a zakupen ultrazvuk pr vyšetření vnitřních rgánů. Druhý záměr přispěje k mdernizaci dvu výtahů plikliniky. Nákup zdravtnické techniky Reknstrukce a mdernizace výtahů Příprava prjektvé dkumentace na reknstrukci výtahů Výběrvé řízení na ddavatele technlgií Realizace prjektu mdernizace Plikliniky mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek 7,5 % Opatření B.1.1.1: Zkvalitňvání a rzšiřvání sciální a zdravtní infrastruktury a zařízení Opatření 2.3.1: Udržení a zlepšení pdmínek v blasti zdravtní péče RRA Vysčina 16

17 ZÁMĚR 14: MODERNIZACE KNIHOVNA MATĚJE JOSEFA SYCHRY ETAPA: BEZBARIÉRVÝ VSTUP Záměr řeší realizaci bezbariérvéh vstupu d dětskéh ddělení městské knihvny. Hlavní vstup d knihvny je v sučasné dbě bezbariérvý. Avšak pkud chce návštěvník s mezenu phyblivstí navštívit dětské ddělení/ddělení služeb, které je v prvním patře, tak vzniká prblém, nebť zde chybí bezbariérvý přístup. Bezbariérvý vstup d dětskéh ddělení Odstranění bariér při vstupu d dětskéh ddělení knihvny Příprava prjektvé dkumentace Příprava žádsti d NRP Mbility pr všechny Pstupná realizace ,5 mil. Kč Dtační zdrje: Zdrje ČR: Nárdní rzvjvý prgram Mbility pr všechny Opatření: Odstraňvání bariér při vstupu d budv Mbility pr všechny: 50% Opatření B.1.1.7: Budvání bezbariérvých přístupů d veřejných budv a bezbariérvých tras (vč. bezpečných tras) Opatření 2.3.2: Udržení a zlepšení pdmínek v blasti služeb sciální péče a sciální prevence, rzvíjení mechanismů bje prti splečenské marginalizaci hržených skupin byvatelstva RRA Vysčina 17

18 ZÁMĚR 15: INVERTARIZACE PLOCH VHODNÝCH PRO VÝSATBU ZELENĚ Záměrem aktivity je inventarizace plch ve městě, které jsu vhdné pr výsadbu zeleně. Na základě tét inventarizace plch připravit následně plán řešící výsadbu zeleně ve městě. V rámci plánu by byl pr každu lkalitu také navržen vhdný způsb zelenění (zahrnující návrh druhy strmů, keřů apd.). Zmapvané městské plchy vhdné pr výsadbu zeleně Plán výsadby zeleně Inventarizace vhdných plch pr výsadbu zeleně Pstupná realizace Plánu výsadby zeleně Vzhledem k tmu, že inventarizace plch vhdných pr výsadbu zeleně nepředstavuje nijak vyské finanční náklady, byla by tat část hrazena z rzpčtu města. Realizace plánu zelenění města, by pak byla sučástí kmplexních prjektů města, na takvét prjekty lze získat finanční příspěvek z ROP (Opatření 3.2 Rzvj a stabilizace statních sídel), neb z OP Živtní prstředí (Oblast pdpry 6.5 Pdpra regenerace urbanizvané krajiny) 10 % splupdílí města Opatření A.3.5: Vytvření celměstské kncepce veřejné zeleně Opatření 4.1.1: Péče krajinu Vysčiny RRA Vysčina 18

19 ZÁMĚR 16: KOMUNIKACE DOLNÍ KLAFAR II MOST Cílem prjektu je dpravní prpjení nvé sídelní lkality Klafar II s kmunikační sítí města. Tent záměr řeší napjení lkality Klafar II na silnici I/37 ul. Dlní a bude představvat hlavní přístupvý směr ze severní strany města. Nvá kmunikace se napjí na ulici Dlní v místech křížení s ulicí Wnkva (silnice II/353). Djde tak částečnému dpravnímu dlehčení křižvatky za městským úřadem. Nvá dpravní kmunikace ul. Dlní Klafar II Upřesnění knečnéh návrhu vedení trasy, zajištění majetkprávních vztahů Zpracvání technické dkumentace mil. Kč 100 % Opatření A.1.2.2: Budvání nvých místních kmunikací Opatření 3.1.2: Mdernizace kmunikací v rámci kraje Vysčina RRA Vysčina 19

20 ZÁMĚR 17: KOMUNIKACE KLAFAR II BRODSKÁ (V TRASE OBCHVATU) Cílem prjektu je dpravní prpjení nvé sídelní lkality Klafar II s kmunikací v trase městskéh bchvatu a část jejíh vybudvání v tét trase. Záměr řeší napjení lkality Klafar II na silnici I/19 a bude tak představvat hlavní přístupvý směr ze západní strany města. Tat nvá místní kmunikace urychlí průjezd vzidel přijíždějících d Havlíčkva Brdu, která následně směřují na Ždírec nad Dubravu a Sněžné. Krmě bslužné funkce nvé sídelní lkality, přispěje tat kmunikace také k dlehčení dpravníh prvzu ve městě. Nvá dpravní kmunikace Klafar II ul. Brdská Upřesnění knečnéh návrhu vedení trasy, zajištění majetkprávních vztahů Zpracvání technické dkumentace mil. Kč 100 % Opatření A.1.2.2: Budvání nvých místních kmunikací Opatření 3.1.2: Mdernizace kmunikací v rámci kraje Vysčina RRA Vysčina 20

21 ZÁMĚR 18: KLAFAR II, OBYTNÝ SOUBOR POKRAČOVÁNÍ Cílem záměru je příprava nvé stavební lkality pr bydlení, resp. zasíťvání pzemků v lkalitě Klafar. Vybudváním kmunikací a technické infrastruktury djde ke kmunikačnímu prpjení území a rzvji bytnéh subru. Připravené stavební pzemky pr bytvu výstavbu Zajištění majetkprávních vztahů Zpracvání technické dkumentace mil. Kč dstupné Dtační zdrje: Fndy ČR: MMR Prgram pdpry bydlení maximální výše dtace je 80 tis. Kč na jednu bytvu jedntku Opatření A.4.1.7: Realizace technické a dpravní infrastruktury pr následnu výstavbu bytvých a rdinných dmů dle ÚPD města Opatření 2.2.1: Rzvj bytvé výstavby a regenerace bytvéh a nebytvéh fndu RRA Vysčina 21

22 ZÁMĚR 19: CYKLOSTEZKA ŽĎÁR NOVÉ VESELÍ Záměr řeší prpjení Žďáru nad Sázavu s Nvým Veselím krajinu klem Hnzvských rybníků na katastrálním území susedních bcí upravené pr cyklisty a tím zlepšení bezpečnsti cyklistů i mtristů na státní silnici II/353. Nvý úsek cyklistické stezky Zajištění dkumentace stavby Zajištění majetkprávních vztahů k pzemkům mil. Kč dstupné Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravy 7,5 % Opatření A.1.3.3: Prpjení města Žďár nad Sázavu cyklistickými stezkami s místními částmi a klními bcemi Opatření C.1.2.4: Budvání cyklstezek Opatření 3.1.5: Rzvj cyklistické dprav RRA Vysčina 22

23 ZÁMĚR 20: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ LIBUŠÍN Záměrem města je prvést další etapu revitalizaci panelvéh sídliště, tkz. Libušín. Jde především řešení dpravní zatížensti (nedstatek parkvacích plch), phybu chdců, zelenění, míst pr dpčinek, hracích prvků a celkvéh vzhledu bjektů. Záměr byl prvěřen anketu bčanů v r Prvedení revitalizace sídlišť s hledem na prblematiku parkvání, pěších cest, zklidnění dpravy, zeleně, plch pr dpčinek aj. Vypracvání architektnické studie, vypracvání prjektvé dkumentace Příprava žádsti d prgramu: Pdpra regenerace panelvých sídlišť mil. Kč Dtační zdrje: Dtační zdrje ČR: Ministerstv pr místní rzvj, prgram: Pdpra regenerace panelvých sídlišť Dtační zdrje EU: IOP Oblast intervence 3.3 Zlepšení prstředí v sídlištích 30% (dtace 70%) 10 % IOP Opatření A.4.1.3: Revitalizace panelvých sídlišť Opatření 2.2.1: Rzvj bytvé výstavby a regenerace bytvéh a nebytvéh fndu RRA Vysčina 23

24 ZÁMĚR 21: SKATEPARK Záměr řeší vybudvání skatebardvéh hřiště pr mládež ve městě, v blízksti zimníh stadinu v návaznsti na činnst neziskvých rganizací pracujících pr mládež ve městě. Skatebardvé hřiště Zajištění prjektu stavby Příprava žádsti d prgramu mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek 7,2 % Opatření B.2.2.8: Pdpra vzniku zařízení a zázemí pr adrenalinvé sprty a netradiční sprty (např. skate-park, lanvé centrum, hrlezecká stěna, letní bbvá dráha, snwtubing apd.) Opatření: Rzvj aktivit vlnéh času s důrazem na dluhdbé a pravidelné aktivity Opatření: Rzvj sprtu a tělvýchvy RRA Vysčina 24

25 ZÁMĚR 22: MODERNIZACE DOMOVA PRO SENIORY Aktivity se skládá ze dvu dílčích záměrů řešících mdernizaci tht sciálníh zařízení. Prvním záměrem je pstupná reknstrukce kupelen v Dmvě pr seniry. Druhý záměr spčívá ve vybudvání nákladvéh výtahu pr přepravu sb na lůžku. Zreknstruvané kupelny v Dmvě pr seniry Vypracvání prjektvé dkumentace Příprava žádsti Pstupná realizace Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek 7,5 % Opatření B.1.1.1: Zkvalitňvání a rzšiřvání sciální a zdravtní infrastruktury a zařízení Opatření B.1.1.4: Vybudvání nákladníh výtahu v Dmu klidnéh stáří Opatření: Udržení a zlepšení pdmínek v blasti služeb sciální péče a sciální prevence, rzvíjení mechanizmů bje prti splečenské marginalizaci hržených skupin byvatelstva RRA Vysčina 25

26 ZÁMĚR 23: KOMUNIKACE KLAFAR II ULICE SANTINIHO Cílem prjektu je dpravní prpjení města v trase bchvatu a přelžka státní silnice I/37. Výstavbu kmunikace djde rvněž k zpřístupnění dalších rzvjvých plch města. Splu s kmunikací Klafar II Brdská vytvří severzápadní bchvat města. Nvá dpravní kmunikace Klafar II ulice Santinih Upřesnění knečnéh návrhu vedení trasy, zajištění majetkprávních vztahů Zpracvání technické dkumentace mil. Kč 100 % Opatření A.1.1.2: Dknčení bchvatu města Žďár nad Sázavu dle ÚPD města Opatření A.1.2.2: Budvání nvých místních kmunikací Opatření 3.1.2: Mdernizace kmunikací v rámci kraje Vysčina RRA Vysčina 26

27 ZÁMĚR 24: REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ ZŠ, UL. ŠVERMOVA 4 Záměrem řeší reknstrukci hřiště ZŠ Švermva 4. bude zreknstruván atletický vál, plcha uvnitř válu, bude vybudván víceúčelvé hřiště, praven plcení hřiště, prvedeny parkvé úpravy klí. Zreknstruvané hřiště ZŠ Švermva 4 Vypracvání prjektvé dkumentace Příprava žádsti d prgramu mil. Kč Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 3.2 Rzvj reginálních středisek 7,5 % Opatření B.2.2.4: Reknstrukce sprtvních hřišť Opatření: Rzvj sprtu a tělvýchvy RRA Vysčina 27

28 ZÁMĚR 25: CYKLOSTEZKA ŽĎÁR MĚLKOVICE Záměr řeší prpjení Žďáru nad Sázavu s místní částí Mělkvice s mžnstí pkračvání na Nvé Měst n. M. trasu pr cyklisty a tím zlepšení jejich bezpečnsti i bezpečnsti vzidel na státní silnici. Nvý úsek cyklistické stezky Zajištění dkumentace stavby Zajištění majetkprávních vztahů k pzemkům mil. Kč dstupné Dtační zdrje: Fndy EU: ROP NUTS II Jihvýchd Oblast pdpry 1.4 Rzvj infrastruktury pr bezmtrvu dpravy 7,5 % Opatření A.1.3.3: Prpjení města Žďár nad Sázavu cyklistickými stezkami s místními částmi a klními bcemi Opatření C.1.2.4: Budvání cyklstezek Opatření 3.1.5: Rzvj cyklistické dprav RRA Vysčina 28

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

I Saldo: přl]my - výdaje -1027

I Saldo: přl]my - výdaje -1027 Elektrnicky pdepsán Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 201 ~ 22.11.2013 9:50:44 Návrh rzpčtu Ústeckéh kraje na rk 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v suladu s rzpčtvým výhledem na bdbí

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

za rok 2014 Závěrečný účet Hospodaření statutárního města Ostravy -městského obvodu Poruba str. 1 str. 2 str. 4 str. 9

za rok 2014 Závěrečný účet Hospodaření statutárního města Ostravy -městského obvodu Poruba str. 1 str. 2 str. 4 str. 9 Hspdaření statutárníh města Ostravy -městskéh bvdu Pruba za rk 2014 Závěrečný účet Závěrečný účet SMO-městskéh bvdu Pruba za rk 2014 1) Bilance hspdaření městskéh bvdu Pruba za rk 2014 2) Plnění rzpčtu

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Podpora infrastruktury pro cyklodopravu z IROP seminář Budou peníze na cyklostezky? Financování rozvoje aktivní mobility

Podpora infrastruktury pro cyklodopravu z IROP seminář Budou peníze na cyklostezky? Financování rozvoje aktivní mobility Pdpra infrastruktury pr cykldpravu z IROP seminář Budu peníze na cyklstezky? Financvání rzvje aktivní mbility 25. 9. 2019 Jihlava Mgr. Martin Janda SPECIFICKÝ CÍL 1.2: ZVÝŠENÍ PODÍLU UDRŽITELNÝCH FOREM

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení:

MMB M. Název: Projekty financované z Fondu kofinancování projektů - březen návrh rozpočtového opatření. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000205 M Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma knané dne 7. března 2017 ZM7/ 24^2) Název: Prjekty financvané z Fndu kfinancvání prjektů - březen 2017 - návrh rzpčtvéh patření

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

Zápis zápis z 5. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 26.5.2015 ve Žďáře n. S.

Zápis zápis z 5. jednání komise rozvoje města a ŽP konané dne 26.5.2015 ve Žďáře n. S. Zápis zápis z 5. jednání kmise rzvje města a ŽP knané dne 26.5.2015 ve Žďáře n. S. Garant kmise: Mgr. Zdeněk Navrátil, starsta města Předseda kmise: Ing. Aleš Studený Tajemník kmise: Ing. Ilna Vráblvá

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015

Zimní údržba místních komunikací, chodníků a parkovišť v Bruntále a v Kunově na období 2014-2015 O P E R A Č N Í P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Zimní údržba místních kmunikací, chdníků a parkvišť v Bruntále a v Kunvě na bdbí 2014-2015 Organizace zimní údržby kmunikací, chdníků a parkvišť na bdbí 2014

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji

Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji Regenerace brwnfieldů v Jihmravském kraji Jan Hladík Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Brn 28. 2. 2018 www.rrajm.cz 1 hlavní aktivity RRAJM rzvj měst a bcí JMK frmulace a zacílení záměru živtní prstředí,

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů :

Přestěhování Domova důchodců Černožice zahrnuje přestěhování 74 104 klientů : Přílha č. 1 - Technické pžadavky na přestěhvání DD Černžice 1. Rzsah přestěhvání Přestěhvání Dmva důchdců Černžice zahrnuje přestěhvání 74 104 klientů : až 40 klientů dmva pr seniry, až 64 klientů dmva

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 02.10.2014 17:15:02 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 02.10.2014 17:15:02 Vyhtven bezúplatně dálkvým přístupem pr účel: Inslveční řízení, č.j.: KSPH40INS24908/2011 pr 1. Inslvenční, v..s. CZ0202 Berun Vlastník, jiný

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 19.05.2014 13:41:29 A Okres: prkazující stav evidvaný k datu 19.05.2014 13:41:29 Vlastník, jiný právněný Kat.území: 747670 Sezemice nad Lučnu List vlastnictví: 137 Identifikátr B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku

Více