Matematika

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika"

Transkript

1 Matematika

2 MATEMATIKA - 1. ročník 5.2.1/01 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE vytvoří konkrétní soubor s daným počtem prvků do 20 (knoflíky, korálky, pastelky apod.) spočítá prvky daného souboru do 20 porovnává čísla a soubory prvků do 20 přečte a zapíše čísla 0 20; rozliší číslice tiskací a psací doplní chybějící čísla v řadě podle obrázku rozhoduje o vztahu více méně sečte a odečte v oboru 0 10; 10 20, dočítá do 10, 20 bez přechodu přes desítku vyřeší slovní úlohy s porovnáváním čísel oboru 0-20 vyřeší slovní úlohy se sčítáním a odečítáním v oboru 0 20 bez přechodu desítky vyřeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu o x-více, méně, v oboru do 20 počítání předmětů v daném souboru, vybírání různých konkrétních souboru o daném počtu prvků počítání předmětů v daném souboru porovnávání čísel čtení a psaní čísel číselná řada porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno, znaménka < > = + - součet čísel bez přechodu desítky, rozdíl čísel bez přechodu desítky řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání řešení slovních úloh s využitím vztahů o x-více, o x-méně VDO 5., 15. Čj

3 MATEMATIKA - 1. ročník 5.2.1/02 GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU zorientuje se v prostoru, rozliší pojmy před, za, vpravo, vlevo, nahoře, dole porovná předměty podle velikosti, použije pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší rozezná geometrické tvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh rozpozná krychli, kvádr, kouli na modelech stavebnice, najde i příklad těchto tvarů ve svém okolí geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký rovinné obrazce, trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh tělesa: krychle, kvádr, válec, koule skládání obrazců z geometrických tvarů stavění staveb ze stavebnice Vv, Pč

4 MATEMATIKA - 2. ročník 5.2.1/03 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE sčítá a odčítá do 20 s přechodem přes desítku (8+6; 16-9) vyřeší příklady s jednou závorkou spočítá prvky v souboru do 100 (včetně) vytvoří konkrétní soubory (na počítadle, penězi, ve čtvercové síti apod.) s daným počtem prvků do 100 porovnává čísla do 100, používá symboly < > = zná pravidlo přednosti při počítání se závorkami zaokrouhlí dané číslo na desítky,používá pravidlo pro zaokrouhlování na desítky orientuje se na číselné ose sečte a odečte dvojciferné a jednociferné číslo v oboru do 100 s přechodem přes desítku použije sčítání a odčítání při řešení praktických úloh vyřeší slovní úlohy s porovnávání čísel do 100 vyřeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru do 100 vyřeší slovní úlohy s využitím vztahu o x-více, o x-méně, v oboru do 100 použije spoje násobilek číslicí 2, 3, 4, 5 vydělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5 sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20 sčítání a odčítání s pomocí závorek, činitel,záměna činitelů počítání do 100, přirozená čísla do 100 porovnávání čísel do 100, znaky nerovnosti sčítání a odčítání s pomocí závorek zaokrouhlování na desítky sčítání a odčítání do 100 bez přechodu přes desítku sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100 řešení jednoduchých slovních úloh slovní úlohy slovní úlohy slovní úlohy o x více,o x méně násobilky 2, 3, 4, 5, řada násobků daného čísla, automatizace násobilek dělení 2, 3, 4, 5, automatizace dělení v oboru probraných násobilek VDO 5., 15. Čj, Prv

5 MATEMATIKA - 2. ročník 5.2.1/04 vyřeší slovní úlohy na násobení a dělení vyřeší slovní úlohy se dvěma početními úkony, např. násobení, sčítání vyřeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x-krát více, x-krát méně řešení slovních úloh se dvěma početními úkony řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů x-krát méně, x-krát více ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY přečte časové údaje na různých typech hodin (i digitálních) sleduje např. délku vyučovací hodiny, přestávky, dobu snídaně, oběda, večeře, délku spánku GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU zakreslí křivé a rovné čáry sestrojí bod,úsečku změří délku úsečky na decimetry, centimetry rozezná geometrická tělesa v praxi vymodeluje krychli, kvádr, kouli, válec orientace v čase,den 24 hodin 1 hodina-60 minut 1 minuta 60 sekund práce s pravítkem,kreslení křivých a rovných čar bod,úsečka, rýsování úseček, označení bodů úseček měření délky úsečky užití různých stavebnic ke stavbám podle obrázku modelování těles Prv Pč Vv

6 MATEMATIKA - 3. ročník 5.2.1/05 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE přečte a zapíše trojciferná čísla, znázorní dvojciferná a trojciferná čísla na číselné ose vytvoří soubor s daným počtem prvků do 1000, vyznačí čísla na řadovém počítadle zakreslí obraz daného čísla na číselné ose porovná čísla do 1000 (porovnání typy 764 a 768, 764 a 784, 764 a 864) zaokrouhlí čísla na desítky, stovky a tisíce rozloží čísle do 1000 v desítkové soustavě použije sčítání a odčítání v oboru do 1000 při řešení praktických úloh písemně sečte a odečte dvě trojciferná čísla, provádí kontrolu svého výpočtu vyřeší slovní úlohy na porovnávání dvou trojciferných čísel, sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel, na vztahy o x-více, o x-méně a užívá jednoduché rovnice užije spoje všech násobilek vynásobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých případech (16*4, 2*17) čtení a psaní trojciferných čísel, zápis čísel na číselné ose číselná řada,počítání po stovkách,desítkách a jednotkách znázornění trojciferných čísel na číselné ose porovnávání čísel,porovnávání čísel pomocí číselné osy zaokrouhlování na desítky,stovky,tisíce rozklad čísel v desítkové soustavě řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání,užití jednoduchých rovnic sčítání a odčítání násobků sta, sčítání a odčítání bez přechodu násobků sta,sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků sta,písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledku záměnou sčítanců,písemné odčítání,kontrola výsledků sčítáním řešení slovních úloh na porovnávání trojciferných čísel násobilky 6, 7, 8, 9, automatizace,násobení 10 násobení dvojciferných čísel jednociferným číslem Čj

7 MATEMATIKA - 3. ročník 5.2.1/06 vydělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí neúplný podíl a zbytek (15/4, 51/6, 40/9, 87/8) vyřeší slovní úlohy vedoucí k násobení čísla jednociferným a dělení dvojciferného čísla jednociferným odhadne výsledek, vyřeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahu x- krát více, x-krát méně GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU označí bod, krajní bod úsečky, průsečík dvou přímek změří délku úsečky s přesností na milimetry sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky na milimetr provede odhad délky vzdálenosti určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník) sečtením délek jeho stran převede jednotky délky km na m, m na dm, cm, mm, dm na cm, mm cm na mm dělení dvojciferného čísla jednociferným, dělení se zbytek,součin,podíl,zbytek pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor násobilek,násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel,užití závorek řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními výkony přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek, rovnoběžky a různoběžky rovinné obrazce trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdélník obvod jednoduchého obrazce jednotky délky, jednotky délky mm, cm, m, km Prv Vv, Pč

8 MATEMATIKA - 4. ročník 5.2.1/07 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE počítá do po statisících, desetitisících, tisících čte, píše a umí zobrazit čísla na číselné ose porovná čísla do a řeší příslušné nerovnice typu < m < zaokrouhlí čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky rozloží čísla v desítkové soustavě, např =3*1000+7*100+5*10+7*1 pamětně sečte a odečte čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé od 0, např ; pamětně sečte a odečte sčítá alespoň tři čísla, odečte od jednoho čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo pamětně vynásobí a vydělí čísla do milionu jednociferným číslem písemně vynásobí jednociferným a dvojciferným činitelem písemně vydělí jednociferným činitelem provede odhad a kontrolu svého výpočtu provede kontrolu pomocí kalkulačky vyřeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádí početní výkony s čísly v daném oboru, řeší slovní úlohy se vztahy o x-více (méně), x-krát více (méně) vyřeší slovní úlohy na dva početní výkony číselný obor do číselná osa porovnávání čísel do zaokrouhlování čísel na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta, desítky zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě sčítání a odčítání čísla v daném oboru vlastnosti sčítání a odčítání, vztahy mezi sčítáním a odčítáním násobení, dělení čísel v daném oboru vztahy mezi násobením a dělením odhady výsledků kontrola výpočtů slovní úlohy, užívání závorek pořadí početních výkonů EV 16. Čj

9 MATEMATIKA - 4. ročník 5.2.1/08 čte římské číslice I, V, X, L, C, D, M názorně vyznačí polovinu a čtvrtinu celku pojmenuje jednotlivé části zlomku vyřeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny z daného počtu (celku) sčítá zlomky se stejným jmenovatelem, kdy jmenovatel je 2 až 10 římské číslice - seznámení zlomky: celek, část, zlomek čitatel, jmenovatel, zlomková čára polovina, čtvrtina, třetina, pětina, desetina sčítání zlomků se stejným jmenovatelem GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU určí vzájemnou polohu dvou přímek sestrojí rovnoběžku s danou přímkou sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku s ryskou narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem pozná souměrný útvar určí osu souměrnosti modelováním, překládáním a pod. nakreslí souměrný útvar určí obsah čtverce a obdélníku pomocí čtvercové sítě nakreslí síť kvádru a krychle vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě vzájemná poloha dvou přímek v rovině, rovnoběžky, různoběžky, průsečík kreslení a rýsování rovnoběžek a různoběžek kolmice, kolmost, rýsování kolmice pomocí trojúhelníku s ryskou kružnice, kruh, střed a poloměr kružnice souměrnost určování o souměrnosti překládáním papíru apod. obsah čtverce a obdélníku kreslení sítě krychle modelování sítě kvádru a krychle Vv Pč Pč

10 MATEMATIKA - 5. ročník 5.2.1/09 ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE přečte a zapíše čísla větší než milion zaokrouhlí přirozená čísla s požadovanou přesností porovná přirozená čísla a zobrazí je na číselné ose zapíše přirozená čísla v požadovaném tvaru v desítkové soustavě sečte a odečte přirozená čísla z paměti, např ; písemně sečte tři a čtyři přirozená čísla písemně odečte dvě přirozená čísla písemně vynásobí až čtyřciferným činitelem,písemně vydělí jedno a dvojciferným dělitelem, provádí kontrolu násobení i na kalkulačce vyřeší jednoduché a složené slovní úlohy, řešené jednou nebo dvěma početními operacemi odhadne výsledek, posoudí reálnost zapíše a přečte desetinné číslo v řádu desetin a setin, zobrazí na číselné ose zaokrouhlí desetinné číslo v řádu desetin na celky písemně sečte a odečte desetinné číslo v řádu desetin a setin přirozená čísla do a přes milión, posloupnost přirozených čísel zaokrouhlování čísel číselná osa zápis přirozeného čísla v desítkové soustavě početní výkony s přirozenými čísly a jejich vlastnosti písemné algoritmy početních výkonů užití písemných algoritmů násobení ( až čtyřciferní činitelé ),dělení jedno a dvojciferným dělitelem,kontrola výpočtů řešení slovních úloh na jeden až dva početní výkony odhady výsledků desetinná čísla, zlomky se jmenovatelem deset a sto, jejich zápis desetinným číslem, desetinná čárka, desetina, setina zaokrouhlování písemné sčítání a odčítání desetinných čísel řádu desetin a setin EV 23.

11 MATEMATIKA - 5. ročník 5.2.1/10 vynásobí a vydělí desetinné číslo deseti využívá desetinné číslo v praktických situacích vyřeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel násobení a dělení desetinných čísel řádu desetin a setin přirozeným číslem menším než deset užití desetinného čísla v praktických situacích řešení a vytváření slovních úloh vedoucí k užití desetinných čísel v jednoduchých případech GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU narýsuje obdélník, čtverec, pravoúhlý trojúhelník vypočítá obvod a obsah obdélníku a čtverce převede jednotky obsahu ha, m 2, cm 2, mm 2 vyřeší slovní úlohy z praxe na výpočty obsahu obdélníku, čtverce, povrchu krychle a kvádru NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY doplní řady čísel a tabulky přečte a sestrojí sloupcový diagram sestrojí jednoduché grafy v soustavě souřadnic konstrukce obdélníku a čtverce výpočty obvodu a obsahu obdélníku a čtverce jednotky obsahu (a, ha, km 2, mm 2 ) povrch kvádru a krychle tabulky diagram, proměnná nezávisle, proměnná závisle, proměnná grafy a soustava souřadnic Vv GM 3., MDV 21.

12 MATEMATIKA - 5. ročník 5.2.1/11 vyřeší slovní úlohy úsudkem a logikou rozdělí daný geometrický útvar na jiné, jejichž vlastnosti jsou dány orientuje se v jízdním řádu nestandardní aplikační úlohy a problémy číselné a obrázkové řady, magické čtverce jízdní řád Tvoříme a řešíme netradiční matematické problémy (OSV, t.26, m.5.1) Čj

13 MATEMATIKA - 6. ročník 5.2.1/12 ROZŠÍŘENÉ OPAKOVÁNÍ A DESETINNÁ ČÍSLA přečte, zapíše, porovná přirozená a desetinná čísla provede početní operace s přirozenými čísly (zpaměti i písemně) zobrazí na číselné ose kladná přirozená a desetinná čísla zapíše rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě zaokrouhlí přirozená a desetinná čísla a provede odhad s danou přesností zapíše část celku zlomkem použije kalkulačku k ověření svých výpočtů převede jednotky délky, obsahu, hmotnosti, času určí aritmetický průměr vyřeší jednoduché slovní úlohy z praxe s desetinnými čísly přirozená čísla desetinná čísla početní operace +, -,., : číselná osa porovnávání zápis čísla v desítkové soustavě zaokrouhlování zlomek práce s kalkulačkou převody jednotek aritmetický průměr slovní úlohy F F ÚHEL A JEHO VELIKOST užije a rozliší pojmy přímka, polopřímka, úsečka zapíše matematickou symbolikou přímku, polopřímku a úsečku narýsuje lineární útvary sestrojí osu úsečky rozumí pojmu úhel narýsuje a změří daný úhel sestrojí osu úhlu rozliší a pojmenuje druhy úhlů graficky přenese úhel bod,úsečka, přímka, polopřímka vzdálenost bodu a úsečky vzájemná poloha přímek v rovině osa úsečky úhel definice, jednotky rýsování úhlů osa úhlu druhy úhlů přenášení úhlů GM 10.

14 MATEMATIKA - 6. ročník 5.2.1/13 sečte a odečte graficky i početně úhly rozpozná dvojice vedlejších a vrcholových úhlů rozumí pojmu mnohoúhelník sestrojí pravidelný šestiúhelník početní operace s úhly úhly vrcholové a vedlejší mnohoúhelníky DĚLITELNOST definuje pojem násobek a dělitel použije znaky dělitelnosti pro 2, 3, 5, 10, (nadstavba 4,6,8,9) rozlišuje prvočíslo a číslo složené určí společný násobek a dělitele určí nejmenší spol. násobek n a největšího spol. dělitele D vyřeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel násobek dělitel kritéria (znaky) dělitelnosti prvočíslo, prvočinitel číslo složené společný násobek společný dělitel n, D slovní úlohy OSOVÁ SOUMĚRNOST pozná osově souměrné útvary pozná shodné útvary pomocí překrytí nebo průsvitky načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti osová souměrnost, osově souměrné útvary shodné útvary konstrukce GM 10.

15 MATEMATIKA - 6. ročník 5.2.1/14 TROJÚHELNÍK pojmenuje a narýsuje trojúhelník určí velikost třetího vnitřního úhlu v trojúhelníku rozliší druhy trojúhelníků pojmenuje a narýsuje příčky do daného trojúhelníku sestrojí trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou zná pojem obvod a obsah trojúhelníku vypočítá obvod trojúhelníku převede jednotky délky a obsahu narýsuje trojúhelník podle věty sss zdůvodní a využije polohové a metrické vlastnosti trojúhelníku při řešení úloh a praktických problémů OBJEM A POVRCH KRYCHLE A KVÁDRU trojúhelník úhly trojúhelníku (vnitřní, vnější) druhy trojúhelníků příčky v trojúhelníku (výšky, těžnice, střední příčky) kružnice opsaná a vepsaná obvod a obsah trojúhelníku převody jednotek trojúhelníková nerovnost, věta sss konstrukce F pojmenuje a narýsuje čtverec a obdélník zdůvodní a využije polohové a metrické vlastnosti čtverce a obdélníku při řešení úloh a praktických problémů zná pojem obvod a obsah čtverce a obdélníku vypočítá obvod a obsah čtverce a obdélníku charakterizuje tělesa odhadne a vypočítá povrch a objem krychle a kvádru užije správné jednotky pro povrch a objem načrtne a sestrojí síť krychle a kvádru vymodeluje ze sítě těleso načrtne obraz krychle a kvádru v rovině řeší geometrické úlohy s užitím S, V ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ čtverec a obdélník obvod a obsah čtverce a obdélníku tělesa krychle, kvádr povrch a objem krychle a kvádru převody jednotek (obsahu a objemu) síť krychle a kvádru volné rovnoběžné promítání S, V - krychle a kvádru F Vv

16 MATEMATIKA - 7. ročník 5.2.1/15 ZLOMKY vymodeluje a zapíše zlomkem část celku převede zlomek na desetinné číslo a naopak porovná zlomky zkrátí a rozšíří zlomek provede početní operace se zlomky +, -,., : užije různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu : celekčást přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem čtení a zápis zlomku převod zlomku číselná osa krácení a rozšiřování zlomků početní operace smíšené číslo složený zlomek SHODNOST, STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové souměrnosti určí středově souměrný útvar pozná shodné útvary užije věty o shodnosti trojúhelníků k určení shodných útvarů sestrojí trojúhelník z daných prvků středová souměrnost samodružný bod středově souměrné útvary shodnost útvarů věty o shodnosti trojúhelníků (sss, sus, usu) konstrukce trojúhelníků CELÁ ČÍSLA rozliší kladná a záporná celá čísla umí zobrazit celá čísla na číselné ose chápe pojem opačné číslo určí absolutní hodnotu celého čísla provede početní operace s celými čísly +, -,., : čtení a zápis celého čísla číselná osa opačné číslo absolutní hodnota čísla početní operace

17 MATEMATIKA - 7. ročník 5.2.1/16 analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace a v nich využije matematický aparát v oboru celých čísel slovní úlohy ČTYŘÚHELNÍKY, ROVNOBĚŽNÍKY umí charakterizovat pojem čtyřúhelník, rovnoběžník rozliší různé typy čtyřúhelníků odhadne a vypočítá obvod a obsah rovnoběžníků odhadne a vypočítá obvod a obsah lichoběžníku odhadne a vypočítá obvod a obsah trojúhelníku načrtne a sestrojí rovnoběžník a lichoběžník rovnoběžníky druhy čtyřúhelníků, vlastnosti o, S rovnoběžníků o, S lichoběžníku o, S trojúhelníku konstrukční úlohy HRANOLY rozezná a pojmenuje hranol odhadne a vypočítá povrch a objem hranolu převede jednotky obsahu a objemu načrtne a narýsuje síť hranolu načrtne a narýsuje obraz hranolu v rovině vyřeší úlohy z praxe POMĚR vyjádří poměrem vztah mezi danými hodnotami zvětší a zmenší veličiny v daném poměru rozdělí celek na části v daném poměru pracuje s měřítkem plánů a map, umí ho používat hranol S, V hranolu převody jednotek S, V síť hranolu volné rovnoběžné promítání slovní úlohy pojem poměr zvětšení a zmenšení v daném poměru dělení v daném poměru měřítko F Vv Pč Z

18 MATEMATIKA - 7. ročník 5.2.1/17 PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST rozumí a užívá pojem úměra určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti užije trojčlenku při řešení úloh vyřeší modelováním a výpočtem situace na úměru a poměr vyjádří funkční vztah tabulkou, grafem, rovnicí úměra přímá a nepřímá úměrnost trojčlenka slovní úlohy graf, PROCENTA, ÚROKY pochopí a vyjádří 1% užije základní pojmy: základ z, počet procent p, procentová část č vyřeší slovní úlohy na procenta pochopí a vyjádří 1 promile pochopí pojem úrok užije ve výpočtech jednoduché úrokování procento základ počet procent procentová část slovní úlohy promile úrok jednoduché úrokování EV F ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

19 MATEMATIKA - 8. ročník 5.2.1/18 MOCNINA A ODMOCNINA pochopí pojem druhá mocnina a odmocnina zapíše a přečte druhé mocniny a odmocniny určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek a kalkulačkou pochopí pojem reálné číslo zapíše číslo ve tvaru a.10 n pro a < 10 a > 1 provede početní operace s mocninami druhá mocnina druhá odmocnina určování druhých mocnin a odmocnin reálné číslo zápis čísla pomocí 10 n početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem F F PYTHAGOROVA VĚTA rozliší pravoúhlý trojúhelník pojmenuje a určí přeponu a odvěsny rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty využije získané poznatky k výpočtům délek stran pravoúhlých trojúhelníků řeší jednoduché úlohy z praxe pravoúhlý trojúhelník zavedení vztahu c 2 = a 2 + b 2 výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku úlohy z praxe KRUH, KRUŽNICE určí vzájemnou polohu přímky a kružnice určí vzájemnou polohu dvou kružnic pomocí matematické symboliky zapíše kružnici rozliší pojem kruh, kružnice použije π při výpočtu obvodu a obsahu kruhu a kružnice vzájemná poloha přímky a kružnice vzájemná poloha dvou kružnic kruh a kružnice, matematický zápis čísloπ, o a S kružnice a kruhu

20 MATEMATIKA - 8. ročník 5.2.1/19 sestrojí jednoduché konstrukce na základě množin bodů dané vlastnosti využije získané poznatky v konstrukcích množiny bodů dané vlastnosti Thaletova věta konstrukční úlohy kružnice opsané a vepsané VÁLEC charakterizuje pojem válec vypočítá povrch a objem válce použije základní pojmy síť, podstava, plášť načrtne obraz válce v rovině analyzuje a řeší slovní úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu válec S a V válce síť, podstava, plášť volné rovnoběžné promítání válce kolem nás úlohy Vv VÝRAZY rozumí pojmu výraz matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných určí hodnotu číselného výrazu zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text dosadí do výrazu s proměnnou číslo provede početní operace s výrazy výraz rozloží na součin číselný výraz výraz s proměnnou hodnota výrazu zápis textu pomocí proměnných dosazování početní operace s mnohočleny rozklady na součin: vytýkání, užití vzorců (a ± b) 2, (a+b).(a-b)

21 MATEMATIKA - 8. ročník 5.2.1/20 KONSTRUKČNÍ ÚLOHY V ROVINĚ užije matematické značky a symboly pro zápis konstrukce zvládne jednoduché rozbory a konstrukce sestrojí jednoduché konstrukce na základě množin bodů dané vlastnosti určí počet řešení matematické značky rozbor úlohy množina bodů dané vlastnosti diskuse LINEÁRNÍ ROVNICE vyjádří a zapíše vztah rovnosti vyřeší lineární rovnici s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav provede zkoušku řešení analyzuje a řeší jednoduché reálné situace vyřeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků vyřeší slovní úlohy pomocí rovnic s jednou neznámou vyjádří neznámou ze vzorce rovnost a její vlastnosti lineární rovnice s jednou neznámou ekvivalentní úpravy kořeny a počet řešení slovní úlohy F ZÁKLADY STATISTIKY sestaví tabulku vyhledá a vyhodnotí statistická data v grafech a tabulkách porovná soubory dat interpretuje zjištěné závěry ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ základní statistické pojmy četnost znaku, aritmetický průměr diagramy, schémata, grafy, tabulky soubory dat F EV , MDV 13.

22 MATEMATIKA - 9. ročník 5.2.1/21 LOMENÉ VÝRAZY rozloží výraz na součin pomocí vytýkání a užitím vzorců (a+b) 2, (a-b) 2, a 2 - b 2 určí podmínky lomeného výrazu určí hodnotu lomeného výrazu zkrátí a rozšíří lomený výraz provede početní operace s lomenými výrazy rozklad na součin lomený výraz, podmínky hodnota lomeného výrazu krácení a rozšiřování lomených výrazů početní operace s lomenými výrazy PODOBNOST rozliší shodné a podobné útvary použije věty o podobnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních úlohách podobnost věty o podobnosti trojúhelníků (sss, sus, uu) ROVNICE A SOUSTAVY ROVNIC vyřeší rovnici s neznámou ve jmenovateli s užitím znalostí o lomených výrazech vyřeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými sčítací nebo dosazovací metodou provede zkoušku řešení vyřeší slovní úlohy pomocí soustav lineárních rovnic rovnice s neznámou ve jmenovateli soustavy lineárních rovnic zkouška řešení slovní úlohy: o pohybu o společné práci o směsích F EV 7. Ch

23 MATEMATIKA - 9. ročník 5.2.1/22 JEHLAN, KUŽEL, KOULE rozpozná a charakterizuje jednotlivá tělesa vyjmenuje základní vlastnosti těles vypočítá povrchy a objemy kuželu, jehlanu a koule načrtne a sestrojí síť jehlanu a kuželu vymodeluje ze sítě těleso načrtne obrazy těles v rovině užije znalosti o povrchu a objemu při řešení úloh z praxe FUNKCE určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti uvede příklady úměrností z praktického života pochopí pojem funkce použije různé způsoby zadání funkce (rovnice, tabulka, graf) rozliší lineární funkci rostoucí a klesající rozliší kvadratickou funkci rozliší lomenou funkci zakreslí bod v pravoúhlé soustavě souřadnic vyřeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic jehlan kužel koule vlastnosti těles povrch a objem těles síť tělesa volné rovnoběžné promítání slovní úlohy lineární funkce (přímá úměrnost) lomená funkce (nepřímá úměrnost) pojem funkce rovnice, tabulka, graf lineární funkce kvadratická funkce lomená funkce pravoúhlá soustava souřadnic grafické řešení Vv F ZÁKLADY FINANČNÍ MATEMATIKY zná pojem úvěr a daň základní pojmy finanční matematiky, úvěr, daň

24 MATEMATIKA - 9. ročník 5.2.1/21 převede měny vyřeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování a procenta použije funkční vztahy při řešení úloh z praxe převody měn slovní úlohy LOGIKA doplní jednoduchou číselnou a logickou řadu vytvoří jednoduchý matematický kvíz vyřeší jednoduchou úlohu na prostorovou představivost číselné a logické řady netradiční úlohy (číselné a obrázkové analogie) netradiční geometrické úlohy ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň 1. ročník M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Matematika 1. ročník. Aritmetika

Matematika 1. ročník. Aritmetika Matematika 1. ročník Aritmetika zapíše a čte čísla 0-20 pracuje s řadou čísel určí chybějící číslo v řadě porovná přirozená čísla užívá a zapíše < > = počítá prvky daného konkrétního souboru vytvoří konkrétní

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO 49464191 Dodatek Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 Škola: Základní škola Blansko, Erbenova 13 Ředitelka školy:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 2. stupeň: 6. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, M-9-3-06 Načrtne a sestrojí rovinné útvary. M-9-3-01 Zdůvodňuje

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

5.2. Matematika a její aplikace Matematika

5.2. Matematika a její aplikace Matematika 5.2. Matematika a její aplikace 5.2.1. Matematika Vzdělávání v předmětu matematika směřuje: k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, k vytváření zásoby matematických nástrojů

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou list 1 / 7 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 8. ročník M 9 1 01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Číslo a proměnná druhá

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu matematika Vyučovací předmět má časovou dotaci čtyři hodiny týdně v prvním ročníku, pět hodin týdně ve druhém až pátém ročníku, pět hodin týdně v šestém ročníku a čtyři

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace : Matematika a její aplikace : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení

MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Časové a organizační vymezení MATEMATIKA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika zpracovává vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace z RVP ZV. Na 1. stupni ZŠ předmět zprostředkovává

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky provádí operace s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více