ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku: Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské Zadavatel zakázky: ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod se sídlem: Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav zastoupený: doc. Mgr. Ing. Karlem Chadtem, CSc., ředitelem a Ing. Janem Bečvaříkem, vedoucím nákupu služeb a logistických potřeb Organizátor výběrového řízení: s.r.o. Compet Consult s. r. o. se sídlem: Pod Křížkem 1773/2, Praha 4 - Braník zastoupený Ing. Martinou Bufkovou Rycheckou, jednatelkou společnosti

2 OBSAH: 1 Základní údaje o zadavateli Základní údaje o poradci zadavatele Předmět veřejné Zakázky Místo plnění zakázky Doba plnění zakázky Požadavky na prokázání kvalifikace přehled subdodavatelů Způsob zpracování nabídkové ceny Platební podmínky a zajišťovací instrumenty Obchodní podmínky Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek Zadávací lhůta Další informace dotazy, konzultace způsob hodnocení nabídek Registrace vybraného dodavatele Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele Závěrečná ustanovení Přílohy, jejichţ pouţití je pro uchazeče závazné: příloha č. 1 Vzor Titulního listu nabídky (v elektronické podobě) příloha č. 2 Závazný text návrhu smlouvy pro dodávku ICT (v elektronické podobě) příloha č. 3 Soupis dodávek ICT k ocenění cenový formulář (v elektronické podobě) včetně požadovaných technických parametrů Preambule Tato zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: ŠKODA AUTO a. s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Sídlo: Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav IČO: DIČ: CZ Banka : UniCredit Bank Czech Republic a.s. Číslo účtu: /2700 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen zadavatel) Kontaktní osoby zadavatele: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné zakázky je doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc., ředitel a Ing. Jan Bečvařík, vedoucím nákupu služeb a logistických potřeb. Osobou zadavatele odpovědnou za součinnost při realizaci této zakázky je Jaroslava Zemanová, Administrace projektu OP VK EU dotace pro střední školy ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, tel.: , 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PORADCI ZADAVATELE Osoba pověřená odborným a organizačním zajištěním průběhu zadávacího řízení ve smyslu 151 zákona (dále jen poradce zadavatele) je: Firma: Compet Consult s.r.o. Sídlo: Pod Křížkem 1773/2, Praha 4 - Braník IČ: DIČ: CZ Pobočka: Liberec Kancelář: Trţní náměstí 876/11, Liberec Tel., fax: Kontaktní osobou poradce zadavatele pro toto zadávací řízení je Petra Pýchová, DiS., manager zakázky, mobil: , která je zmocněna k veškeré komunikaci se zájemci a uchazeči v průběhu zadávacího řízení a k oznamování rozhodnutí zadavatele. Poradce zadavatele nemá rozhodovací oprávnění, rozhodnutí o znění zadávacích podmínek, o výběru nejvhodnější nabídky, o případném vyloučení uchazečů, o zrušení zadávacího řízení či rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek vždy přísluší zadavateli. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 3

4 3 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Tato veřejná zakázka se vztahuje k projektu, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, název projektu: Modernizace výuky ve ŠKODA AUTO SOU strojírenském, registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace počítačového vybavení do učeben Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODY AUTO a.s.. Konkrétně se jedná o dodávku níže uvedeného vybavení, včetně jeho instalace na místo určení, zapojení, zprovoznění a zaškolení uživatelů. Dodávka ICT vybavení bude realizována ve dvou etapách: 1. etapa 17 ks desktopů, 17 ks monitorů 8x interaktivní sestava 8x licence SW k 1 inter. tabuli 8x technická podpora k interaktivní sestavě 3x sada školícího programu k interaktivní sestavě 3x sada odpovědního systému 2x projektor 1x projekční plátno 1x dálkové ovládání k projekčnímu plátnu+instalace k projekčnímu plátnu 2x bezdrátový tablet 2. etapa 3x interaktivní sestava 3x licence SW k 1 inter. tabuli 3x technická podpora k interaktivní sestavě 12 ks notebooků 3x sada odpovědního systému 2 ks bezdrátový tablet Technické, funkční a jakostní poţadavky na předmět zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 této ZD. Veškeré zboží musí být dodáno jako nové, nepoužívané, s rokem výroby nejpozději V rámci plnění každé části předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky, přičemž veškeré požadované a související činnosti jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, která je přílohou č. 2 této ZD. 3.2 Technické podmínky a obchodní názvy Zadávací dokumentace byla zpracována tak, aby (pokud je to možné) neobsahovala názvy použitých výrobků ani odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků a materiálů. Technické podmínky byly stanoveny formou požadavků na výkon nebo funkci tak, aby umožnily uchazečům jednoznačně určit předmět zakázky a zpracovat porovnatelné nabídky. Pokud zadávací dokumentace požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 4

5 jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, ve výjimečných případech obsahuje, pak je to odůvodněno tím, že samotný popis by nebyl dostatečně srozumitelný a přesný. V takovém případě je možno takto specifikované výrobky a materiály nahradit jinými, s technicky, kvalitativně, funkčně a designově srovnatelnými parametry. Pro ověření splnění technických podmínek zadavatel požaduje, aby uchazeč vyplnil příslušné formuláře a u kaţdého nabízeného výrobku uvedl jeho název, typové označení a jméno výrobce. Výrobky a jejich parametry uvedené uchazečem v příslušném formuláři budou pro realizaci zakázky závazné. Uchazeč je povinen, a to na základě písemné ţádosti zadavatele, v poţadované lhůtě (max. pěti pracovních dnů) předloţit zadavateli případně další údaje, doklady k nabízeným výrobkům prokazující dodrţení technických, kvalitativních, funkčních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací. Uchazeč je navíc povinen, v případě, ţe o to bude zadavatelem písemně poţádán, předloţit zadavateli v poţadované lhůtě (max. pěti pracovních dnů) vzorky nabízených desktopů, notebooků a monitorů, za účelem ověření splnění technických, kvalitativních, funkčních parametrů v úrovni stanovené zadávací dokumentací. Zapůjčené vzorky budou vráceny příslušnému uchazeči nejpozději po ukončení zadávacího řízení, resp. Po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Nepředloţení dodatečných dokladů či poţadovaných vzorků ve stanovené lhůtě bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek a bude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení. 3.3 Zvláštní podmínky Dodavatel je povinen respektovat CI (corporate identity) a ITS (interní technické standardy) zadavatele (viz Je-li v zadávací dokumentaci respektive v ITS či jiných dokumentech spojených s realizací této zakázky snad definován konkrétní výrobce nebo jeho zástupce, má se pouze za to, že je tím definován požadovaný technický standard dodávky a v samotné nabídce může být zcela, či částečně nahrazen i výrobkem od jiného dodavatele (výrobce), který je kompatibilní a má srovnatelné parametry. Z tohoto hlediska je nutno vnímat odkazy na Interní technické standardy (ITS) zadavatele jako závazné do té míry, do jaké definují minimální technické aj. požadavky na materiály, kvalitu provedení, kompatibilitu atp. V případě, že ITS předepisuje či vymezuje konkrétní okruh značek výrobců dílů či jiných součástek a subdodávek, není v rámci tohoto výběrového řízení pohlíženo na tato vymezení jako na nutná a uchazeč je nemusí dodržet. Pouze musí nabídnout takové kompatibilní technologie, které budou na shodné kvalitativní úrovni, jako je minimum definované ITS u vymezených okruhů výrobců, kteří jsou vedení jako osvědčení kvalitní dodavatelé. Zadavatel tedy nediskriminuje uchazeče tím, že by požadoval konkrétního výrobce součástek, nicméně uchazeč musí doložit kompatibilitu jeho navrhovaného technického řešení a srovnatelnost parametrů jeho nabídky s parametry vymezenými ITS v případě, že se odlišuje od ITS preferovaných dodavatelů, musí uvést názvy dodavatelů jeho subdodávek a součástek, dílů aj. Vybraný dodavatel je povinen: - koordinovat postup dodávek dle pokynů odpovědné osoby zadavatele a zajistit informovanost pověřených osob zadavatele o postupu činností, předpokládaných omezeních provozu, případných rizicích, apod.; Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 5

6 - projednat zásady organizace dodávek s odpovědnými osobami zadavatele a zajistit informovanost o průběhu provádění činností v dostatečné míře a předstihu (s případným omezením provozu - obslužnost, parkování, provoz zařízení atd.). 3.4 Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV Počítače Různé počítačové vybavení Počítačová příslušenství 3.5 Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky Předpokládaná cena předmětu zakázky činí cca ,- Kč včetně DPH. 1. etapa ,- Kč včetně DPH 2. etapa ,- Kč včetně DPH 4 MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění zakázky je budova SOU strojírenského v areálu zadavatele na stavební parcele č.1343, p.p.č. 684/3 k.ú. Mladá Boleslav. Zařízení bude instalováno do učeben učiliště. 5 DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Podpis smlouvy neprodleně po ukončení výběrového řízení (předpoklad 6/2012) Realizace dodávek bude probíhat ve 2 etapách, dle následujících dílčích termínů: 1. etapa: 6/2012 8/ etapa: 3/2013 5/2013 Časový harmonogram postupu dodávek bude vybraným dodavatelem zpracován před podpisem smlouvy, a to za účasti zadavatele. Harmonogram bude začínat termínem podpisu smlouvy a bude končit termínem předání a převzetí kompletní dodávky včetně lhůty pro odstranění nedostatků. V harmonogramu budou uvedeny také termíny požadované stavební připravenosti pro instalaci a montáž jednotlivých dodávek (výrobků). Takto zpracovaný harmonogram se stane přílohou smlouvy předmětu zakázky. V případě, ţe v důsledku objektivních skutečností dojde k posunu či změnám v časovém harmonogramu, vyhrazuje si zadavatel výše uvedené poţadované termíny po dohodě s vybraným dodavatelem posunout a časový harmonogram upravit. 6 POŢADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto zjednodušeného podlimitního řízení je splnění kvalifikace. Každý dodavatel musí splnit kvalifikaci v souladu s 50 a následných zákona, tím že prokáže: Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 6

7 1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu s 53 zákona. 2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY V souladu s 54 písm. a), b) zákona dodavatel prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: 2.1. Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, podle zvláštních právních předpisů Dodavatel předloží oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Pokud bude uchazeč prokazovat splnění určitého oprávnění k podnikání nebo dokladu o odborné způsobilosti prostřednictvím subdodavatele (to se týká i odpovědných osob, které nejsou zaměstnanci uchazeče), musí uchazeč předložit mimo příslušné oprávnění rovněž smlouvu uzavřenou s tímto subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 3. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu s 56 odst. 1 písm. a) zákona v následujícím rozsahu: 3.1. Dodavatel předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech. Za obdobné zakázky se v tomto případě povaţují dodávky a instalace ICT vybavení s finančním objemem min. 1,5 mil. Kč včetně DPH. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, její finanční objem, doba plnění a název a kontakt na objednatele. K obdobným zakázkám uvedeným v seznamu musí být jako příloha doloženo: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle předchozího bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Z předloţených osvědčení musí vyplývat název a finanční objem uvedené zakázky, doba a místo plnění, a zda byly dodávky provedeny řádně a odborně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech. Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží seznam a osvědčení min. 3 obdobných zakázek v min. poţadovaném finančním objemu, které realizoval za poslední 3 roky. Osvědčení může být doloženo v prosté fotokopii. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 7

8 4. PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNI KVALIFIKACE 4.1. Zadavatel má právo požadovat před uzavřením smlouvy předložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, v takovém případě je uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 82 ZVZ, povinen takové doklady předložit Nejsou li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendářních dnů Vzhledem k tomu, že se jedná o zjednodušené podlimitní řízení, předloží dodavatel dle 62 odst. 3 ZVZ čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle 82 ZVZ, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace pro část, na kterou s ním bude uzavírána smlouva. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 90 dnů Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v 139 ZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) subdodavatelem; profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) subdodavatelem; smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d). Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 8

9 4.8. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tito dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanoven, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle 60 ZVZ, je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým bude v souladu s 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to do až do doby uzavření této smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 9

10 prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být zadavatelem podle 60 ZVZ z účasti v zadávacím řízení vyloučen Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace dodavatele v tomto zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 10 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. 7 PŘEHLED SUBDODAVATELŮ Zadavatel neomezuje rozsah subdodávek, ale požaduje, aby uchazeč v nabídce v souladu s 44 odst. 6 zákona uvedl, jakou část veřejné zakázky má v úmyslu zadat jiným osobám, subdodavatelům. V případě, že jinou část zakázky uchazeč zamýšlí zadat subdodavateli, doloží ve své nabídce Přehled subdodavatelů, ve kterém uvede základní informace o subdodavateli (název, sídlo, IČ atd.) a informaci o tom, jakou část předmětu zakázky má subdodavatel plnit. 1. Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, rozsah jeho oprávnění k podnikání a přehled věcného rozsahu plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky. 2. U subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje uchazeč některý z kvalifikačních předpokladů, musí uchazeč do nabídky doložit smlouvu o budoucí spolupráci viz bod 4.7. předchozího článku ZD. Takový subdodavatel se musí skutečně na plnění veřejné zakázky podílet v rozsahu uvedeném v předmětné smlouvě. Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. 3. V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky subdodavateli, předloží v nabídce prohlášení, ţe celý předmět zakázky bude realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 8 ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1 Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH. 8.2 Nabídková cena bude zpracována formou vyplnění soupisu jednotlivých dodávek ICT k ocenění cenového formuláře (viz příloha č. 3 této ZD). Veškeré další činnosti související s realizací zakázky budou také oceněny Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 10

11 v rámci tohoto formuláře, resp. cena za tyto činnosti bude rozpuštěna do cen jednotlivých poloţek. 8.3 Ocenění jednotlivých dodávek je třeba provést pro uvedený rozsah prací a dodávek, jejich požadované kvalitativní parametry a dobu plnění. Uchazeči jsou povinni ocenit všechny poloţky cenového formuláře. Jakékoliv zásahy uchazečů do struktury, mnoţstevních a kvalitativních parametrů poloţek cenového formuláře jsou nepřípustné. Dojde-li k nesouladu mezi jinými přílohami ZD a cenovým formulářem, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující cenový formulář. 8.4 Celková nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů, které se mohou objevit během realizace. Cena musí reflektovat předpokládaný vývoj cen v daném odvětví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Cena musí dále zahrnovat náklady na bezpečnostní opatření, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dodávky, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu, dodávku a instalaci zařízení, materiálů a zboží včetně obvyklých obalů. Cena musí obsahovat rovněž náklady na pojištění, daně, cla, poplatky, inflační vlivy. Dále musí obsahovat náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady nezbytné revize, atesty, technické dokumentace, zaškolení obsluhy a provádění záručního servisu. Cena musí obsahovat jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky. 8.5 Jednotková cena jednotlivých položek soupisu dodávek k ocenění nesmí přesáhnout u hmotného majetku Kč včetně DPH a u nehmotného majetku ,- Kč včetně DPH (jedná se o neinvestiční náklady zadavatele). 8.6 Podmínky pro překročení a sníţení nabídkové ceny: Nabídková cena předmětu zakázky, resp. jednotkové ceny jednotlivých dodávek nesmí být měněny v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla Nabídková cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených dodávek vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu dodávek odsouhlasených zadavatelem. 9 PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY 9.1 Platby za splnění předmětu zakázky budou provedeny vždy po předání a převzetí příslušné etapy předmětu zakázky bez vad a nedodělků, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem. Přílohou každé faktury musí být soupis skutečně provedených dodávek a služeb odsouhlasený pověřenou osobou zadavatele. 9.2 Splatnost faktur bude 30 dnů po jejich vystavení dodavatelem. 9.3 Zálohy (platby předem) zadavatel nebude poskytovat, s výjimkou případu, kdy by z objektivních příčin došlo k posunu termínu plnění a poskytnutí zálohy by bylo nutné z důvodu nutnosti profinancování akce z dotačních zdrojů nebo i vlastních zdrojů Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 11

12 zadavatele. V takovém případě by musela být zálohová platba zajištěna bankovní zárukou ze strany dodavatele za podmínek přijatelných pro zadavatele. 9.4 Podrobně jsou platební podmínky uvedeny v závazném návrhu smlouvy pro dodávku ICT. 10 OBCHODNÍ PODMÍNKY 10.1 Uchazeč jako součást nabídky předloží návrh smlouvy pro dodávku ICT, jehož závazný text je uveden v příloze č. 2 této ZD. Jako součást návrhu smlouvy předloží uchazeč rovněž vyplněný cenový formulář, tj. soupis dodávek včetně technických specifikací, který se stane přílohou č. 1 Smlouvy o dodávce ICT Závazný text návrhu smlouvy obsahuje veškeré podmínky zadavatele pro plnění předmětu zakázky a v tomto smyslu doplňuje podmínky uvedené v této ZD, a tudíž musí být ze strany uchazeče akceptován. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče doplněn pouze o údaje nezbytné pro vznik smlouvy (veškeré údaje podbarvené šedě - zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu, číslo pojistné smlouvy) a podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče. Předložení neúplného nebo nepodepsaného textu smlouvy se považuje za nesplnění podmínek zadání a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti ve výběrovém řízení V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek a návrhu smlouvy má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v čl. 14 této ZD. 11 DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne v 11:00 hod., na adrese zadavatele ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, v zasedací místnosti. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každého uchazeče. 12 LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu s 39 zákona končí dnem v 10:30 hodin. Místem pro podání nabídky je adresa zadavatele ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, Tř. V. Klementa 869, Mladá Boleslav. Nabídky je možno podat osobně v po-pá od 08:00 14:00 hod. (sekretariát školy), nebo zaslat na výše uvedenou zadavatele tak, aby mu nabídky byly doručeny nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musejí být předloženy v českém jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka. Výjimkou jsou technická názvosloví a popisy používané běžně v oborech jednotlivých částí dodávek, prospektová a technická dokumentace, případně protokoly o testování apod., které Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 12

13 mohou být dodány rovněž v anglickém jazyce. Zadavatel si však v případě pochybnosti vyhrazuje právo požadovat dodatečně doložit úředně ověřený překlad do českého jazyka. Nabídka musí být datována a na titulním listu podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Zadavatel doporučuje uchazečům, z důvodu ochrany jejich oprávněných zájmů, podat nabídku s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud bude nabídka obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak by tyto přílohy měly být neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Zadavatel požaduje podat nabídku ve dvou písemných vyhotoveních - v jednom originále a jedné kopii, a v jednom elektronickém vyhotovení (v plném rozsahu), ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF. Originál nabídky bude označen jako originál a kopie nabídky bude označena jako kopie. Kopie nabídky musí být úplnou kopií originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. Všechna vyhotovení nabídky budou doručena v jedné uzavřené obálce označené názvem zakázky a heslem VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTEVÍRAT. Na obálce bude rovněž uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle 71 odst. 6 zákona. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo v obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. Zadavatel doporučuje předloţit nabídky v tomto jednotném členění: A. Titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu a prohlášení uchazeče, B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce C. Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc, podpisový vzor apod.) D. Doklady k prokázání kvalifikace dle 62 odst. (3) zákona E. Doklady dle 68 odst. (3) zákona F. Návrh smlouvy pro dodávku ICT G. Cenová nabídka - oceněný cenový formulář včetně specifikace technických parametrů (dle přílohy č. 3 této ZD) H. Přehled subdodavatelů K. Přílohy (nepovinné) 13 ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 60 kalendářních dní. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 13

14 Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. 14 DALŠÍ INFORMACE DOTAZY, KONZULTACE 14.1 Písemné dotazy Pokud bude uchazeč požadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou (nebo em) na adresu poradce zadavatele Compet Consult s.r.o., Tržní náměstí 876/11, Liberec, tel., fax: , Písemná ţádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých zájemců budou v zákonném termínu zaslány písemně ( em) vždy všem zájemcům Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se vzhledem k charakteru předmětu plnění nekoná. 15 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. Hodnocení nabídek bude provedeno podle jediného hodnotícího kritéria, kterým je nejniţší nabídková cena včetně DPH. Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídkové ceny včetně DPH hodnotící komise sestaví pořadí nabídek. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 16 REGISTRACE VYBRANÉHO DODAVATELE Nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výsledku výběrového řízení je vybraný dodavatel povinen se zaregistrovat v globální databázi D&B (DUNSRight ), kde získá unikátní devítimístný číselný identifikátor - DUNS (v případě, že není v této databázi již registrován). Dodavatel se sídlem v České republice může provést tuto registraci na adrese nebo osobně či telefonicky na adrese: Dun & Bradstreet s.r.o., Koněvova Praha 3, pondělí - pátek ; telefon: ; Po přidělení DUNS čísla pokračuje dodavatel v registraci na portále B2B Zde se dodavatel registruje do koncernového systému VW. Tato registrace je nutná pro zařazení dodavatele do procesních řízení koncernu VW. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 14

15 Pod linkem upport.html najde dodavatel kontakt na support team, který pomůže s registrací. Česky mluvící je pí. Tecker. Přímá registrace je možná pod linkem zde najde dodavatel i návod pro registraci v německém a anglickém jazyce (registraci je možné provést v německém nebo anglickém jazyce). Bez této registrace nemůže zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. 17 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. Zadavatel si v souladu s 60 odst. 2 zákona a v souladu s 76 odst. 6 zákona vyhrazuje právo rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Zadavatel si v souladu s 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele, přičemž v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Dle 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a bude povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 15

16 případně hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu nejméně 10 let po skončení plnění zakázky. Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon). Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel v rámci zjednodušeného podlimitního řízení doručit zadavateli v souladu s 110 zákona nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. Za zadavatele: Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zakázky Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské 16

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) v rámci otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku: Statutární město Liberec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev.č. 149451/2011 MUCL/133722/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel veřejné zakázky MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU se sídlem, vydává dokument: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (oznámení o zahájení zadávacího řízení) A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu SKLAD

Více

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ, FASÁDA A TECHNICKÉ OPRAVY A ÚPRAVY Sp.zn.: CN/85/CN/16 Č.j.:3092/16/CN JS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Podmínky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VČETNĚ OPRAVY STŘECHY, ZATEPLENÍ BUDOVY, ODVODNĚNÍ,

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI PROJEKTU STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBECNÍ SOKOLOVNY BRUMOVICE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém na tiskařské služby ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah 1 Základní informace... 1 2

Více

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul.

Planá - Prodloužení vodovodu do Strkovské ul. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-VZ07-2013 Tábor, 3. září 2013 Počet stran textu: 12 Přílohy: přílohy zadávací dokumentace VÝZVA K

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě veřejná zakázka je zadávána v zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam.

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Masarykův domov mládeže a školní jídelna Brno, příspěvková organizace Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Rýmařov 795 01 Rýmařov, nám. Míru 230/1 IČO 00296 317 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce rozdělené na dílčí části, zveřejněné dne 25.6.2010 v IS VZ US pod evidenčním číslem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dynamický nákupní systém na nákup SW pro analýzu, matematicko-fyzikální výpočty, simulaci a modelování ZADAVATEL: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI UNIVERZITNÍ 2732/8 306 14 PLZEŇ Obsah

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce: Lomnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069

AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, tel.: 541426060, fax: 541426069 Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 38 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Předmět zakázky: služby Město Miroslav sběr

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s 12 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mimo režim tohoto zákona. Název: Zajištění servisu

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2013 Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Rekonstrukce a modernizace venkovních rozvodů TUV v areálu Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie na stavební práce a dodávky Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově rekonstrukce sociálního zařízení strana 1 Výzva k podání

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Podpora veřejné dopravy veřejná zakázka na dodávky zadávaná

Více