1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 ČESKÝ JAZYK. 1.1 Charakteristika předmětu"

Transkript

1 1 ČESKÝ JAZYK 1.1 Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Žáci si osvojují a rozvíjí čtenářské schopnosti a vyhledávají různé zdroje informací ze slovníků, encyklopedií, katalogů a podobně. Český jazyk na druhém stupni rozvíjí u žáků kultivovaný písemný a ústní projev. Žáci se učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků. Dále se žáci učí využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností, potřebných k dalšímu vzdělávání i sebevzdělání. Žáci by měli porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznat záměr autora a vystihnout hlavní myšlenky. Předmětem prolínají všechna průřezová témata OSV, EV, MKV, VDO, MV a EGS. Časové a organizační vymezení Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 9 hodin týdně, ve třetím ročníku 8 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 7 hodin týdně. Na druhém stupni se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku 4 hodiny týdně. V devátém ročníku navazuje cvičení z českého jazyka, které upevňuje a rozšiřuje jazykové znalosti a dovednosti. Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách, žáci pracují ve třídě nebo počítačové učebně (využití výukových programů Terasoft apod.). Do výuky je zařazována pravidelně skupinová práce. Výchovné a vzdělávací strategie Zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, požadujeme správnému využívání termínů a tím zároveň učíme žáky vyhledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problému (KK k učení, KK k řešení problémů). Dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení a být motivován pro celoživotní učení (KK k učení, KK pracovní). Zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a podporuje žáky v obhajování svých názorů; používáme netradiční úlohy, které vedou k tvořivému a logickému myšlení a uvažování (KK k řešení problémů). Umožňujeme žákům pracovat s chybou a tím je vedeme k nalezení správného řešení či alternativ řešení (KK k řešení problémů). Prostřednictvím stanovených pravidel a příkladů učíme žáky vhodně komunikovat mezi sebou, ale i s učitelem i jinými dospělými osobami, vedeme je ústnímu písemnému vyjadřování (KK komunikativní). Prostřednictvím řízené diskuse umožňujeme žákům diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat druhým či samostatně diskusi řídit (KK komunikativní). Zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých (KK komunikativní, KK sociální a personální). 1

2 Vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení a k vytváření příjemné pracovní atmosféry (KK sociální a personální). Osobním příkladem vedeme žáky k respektování společensky dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (KK sociální a personální). Osobním příkladem i vhodně volenými ukázkami vedeme žáky ke stanovení si společných pravidel chování, uplatňování svých práv a plnění svých povinností (KK občanské, KK pracovní). Prací s vybranými slovesnými díly podporujeme v žácích pozitivní vztah k národním kulturním hodnotám (KK občanské). Stanovením jasných kritérií vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů (KK pracovní). 1.2 Vzdělávací obsah 2

3 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: první Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČJL Rozlišuje zvukovou podobu slova Rozlišuje slovo, slabiku a hlásku Čte a rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky Pozná větu, píše na konci věty tečku ČJL Ve svém mluveném projevu užívá správně tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves ČJL čte nahlas slova, věty a krátké texty rozpozná nadpis, řádek, odstavec, článek ČJL rozumí jednoduchým písemným projevům adekvátně reaguje na mluvené pokyny (pozdrav, oslovení, poděkování, blahopřání, omluva) Jazyková výchova Písmena malá a velká, tiskací a psací Délka samohlásek Opis a přepis slov a vět Kultura mluveného projevu OSV sociální rozvoj komunikace (dovednosti pro sdělování verbální i neverbální) Komunikační a slohová výchova PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY věcné čtení číslo a početní operace Naslouchání praktické a věcné OSV osobnostní rozvoj sebepoznání (druzí jako zdroj informací o mně) ČJL Pozdraví, poděkuje, požádá, omluví se Souvislý mluvený projev Technika mluveného projevu; dýchání, ČJL S pomocí učitele aplikuje zásady správného výslovnost a nonverbální prostředky dýchání a mluveného projevu ČJL mluví srozumitelně, pečlivě vyslovuje, opravuje nesprávnou výslovnost ČJL V promluvách užívá vhodné verbální prostředky řeči ČJL Krátce souvisle vypráví své zážitky OSV sociální rozvoj komunikace v různých životních situacích, zdvořilé vystupování Čtenářská gramotnost Čtení matematických úloh a jejich reprodukce Zástupce v Ekotýmu předá třídě správné informace V žákovském parlamentu zastupuje třídu určený žák Čtenářská gramotnost Čtení matematických úloh a jejich reprodukce ČJL Uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, psacího náčiní hygiena psaní 3

4 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: první ČJL píše správně tvary písmen a číslic i podle diktátu kontroluje vlastní písemný projev orientuje se na klávesnici počítače ČJL seřadí ilustrace podle časového děje podle obrázkové osnovy vypráví jednoduchý příběh ČJL čte literární texty, pozorně naslouchá čtení recituje básně. Říkadla a rozpočítadla, zpaměti je přednáší ČJL vyjadřuje své pocity z přečteného textu rozpozná dobro a zlo v jednání pohádkových postav ČJL Odliší jednotlivé literární pojmy ČJL Pracuje tvořivě s literárním textem, dramatizuje jej technika psaní číslo a početní operace mluvený projev, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu Literární výchova v mluveném projevu používá vhodné verbální prostředky krátce souvisle vypráví své zážitky uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla a psacího náčiní udržuje hygienické a pracovní návyky včetně prvních návyků psaní na počítači píše správně tvary písmen a číslic podle diktátu kontroluje vlastní psaný projev orientuje se na klávesnici na počítači OSV sociální rozvoj komunikace pěstování komunikačních dovedností - dialog OSV morální rozvoj hodnoty, postoje, etika (projevy chování lidí) přesah do všech předmětů 4

5 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: druhý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČJL Rozděluje slova na konci řádků Seřadí slova v abecedním pořádku podle jejich prvního písmene Identifikuje a správně píše slova, v nichž dochází ke spodobě znělosti Označí přízvučnou slabiku ve slově Správně vyslovuje a píše spojení předložky a ohebných slov ČJL Rozpozná slovo významově nadřazené ve skupině slov Ke skupině slov přiřadí slovo významově nadřazené V textu najde slova příbuzná, citově zabarvené, zdrobněliny, vytvoří vlastní Přiřadí správně slova stejného nebo podobného významu a slova významu opačného Rozpozná a uvede více významů i známých slov ČJL Aplikuje pravidla psaní ú, ů; y/i po měkkých a tvrdých souhláskách, dě, tě, ně, bě pě vě, mě, pravopis zdůvodní Správně píše velké písmeno na začátku věty a vlastních jmen osob, zvířat pravopis odůvodní ČJL Rozliší slova do skupin podle obecného významu (děj, věc, okolnost, vlastnost) ČJL Rozpozná oznámení, otázku, výtku, rozkaz, přání Zaznamená správně interpunkci na konci věty podle komunikace mluvčího V krátké promluvě opraví chybnou modulaci Jazyková výchova Slabika Abeceda Spisovná výslovnost Spodoba znělosti Slovní přízvuk Význam slov, slova nadřazená a podřazená, Synonyma, antonyma, slova příbuzná, slova citově zabarvená a zdrobněliny Pravopis lexikální Vlastní jména Významové okruhy slov Druhy vět OSV sociální rozvoj mezilidské vztahy péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Čajs. Interaktivní tabule, vyhledávání slov podřazených; obrázky Komunikační a slohová výchova ČJL Čte nahlas i potichu známé i neznámé jednoduché texty Jednoduše reprodukuje přečtené texty Čtení s porozuměním 5

6 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: druhý ČJL Rozumí písemným nebo ústním pokynům k práci a pobytu ve škole a adekvátně na ně reaguje Rozumí jednoduchým pokynům z různých oblastí života, např. v dopravě, knihovně, divadle ČJL Podle konkrétní komunikační situace volí vhodné oslovení a rozloučení Vyslechne druhého, naváže na téma zmíněné partnerem ČJL Správně dýchá a volí vhodné tempo řeči v připravených i nepřipravených školních projevech ČJL V krátkých promluvách v běžných školních a mimoškolních situacích užívá vhodné melodie a tempa řeči, pomlk a důrazu Svůj projev doprovodí jednoduchými gesty a vhodnou mimikou Čtení a naslouchání s porozuměním Mluvený projev, základní technika, pravidla dialogu Mluvený projev: nonverbální prostředky OSV sociální rozvoj komunikace v různých situacích, pozdrav, prosba, omluva OSV Komunikace verbální a nonverbální MKV Lidské vztahy, rozvíjení empatie ČJL Píše krátké sdělení podle pokynů učitele Psaný projev Rozšiřující učivo psaní na počítači ČJL Při četbě nebo přednesu správně vyslovuje, vhodně frázuje a užívá správné tempo a melodii řeči ČJL Stručně reprodukuje obsah krátkého literárního textu Vyjádří pocity z přečteného textu mluvenou formou nebo jednoduchými výtvarnými technikami, například komiksovým obrázkem ČJL Odliší vyjadřování v próze a verších Rozumí základním literárním pojmům ČJL Vymyslí závěr jednoduchého příběhu Literární výchova Krásná literatura Poslech literárních textů Přednes literárních textů Reprodukce textu Počátky interpretace literatury Literární druhy a žánry poezie, próza, báseň, pohádka, rozpočítadlo, hádanka, říkanka MKV Kulturní diference jedinečnost každého člověka a jeho individuální vlastnosti EV Vztah člověka k prostředí náš životní styl VMEG Evropa a svět nás zajímá život dětí v jiných zemích Návštěva divadelního nebo hudebního přestavení. Tvořivost malování obrázků k příběhu. 6

7 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: druhý Zaznamená klíčová místa jednoduchého literárního textu formou obrázku Literární pojmy spisovatel, básník, čtenář, divadelní představení, herec, režisér Čtení s porozuměním Poslech literárních textů Tvůrčí psaní Jednoduchá ilustrace 7

8 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: třetí Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČJL Odůvodňuje a správně napíše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech Správně napíše vlastní jména vybraných států, ulic, zeměpisných názvů Jazyková výchova Pravopis vyjmenovaná slova, velká písmena PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL Rozezná slovo ohebné a neohebné V základním tvaru rozliší všechny ohebné slovní druhy ČJL Spojuje krátké věty do souvětí a užívá k tomu vhodné spojovací výrazy Obmění spojovací prostředky podle potřeby svého projevu nebo podle zadání učitele sestaví a správně intonačně přečte jednoduchou oznamovací větu, rozkazovací, tázací a přací přiřazuje slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená s názornými ukázkami určí mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, čas) určuje mluvnické kategorie podstatných jmen ČJl Čte plynule s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Vyhledává informace v encyklopediích a slovnících pro děti Při čtení používá vhodně nonverbální prostředky Reprodukuje obsah textu Doplní text a chybějící část, dovypráví jej, vymyslí název úryvku textu Tvarosloví slova ohebná a neohebná, slovní druhy Spojování vět Spojovací prostředky, spojky, vztažná zájmena, příslovce stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice slova souznačná, protikladná, podřazená, příbuzná časování sloves podstatná jména Komunikační a slohová výchova Čtení s porozuměním MV interpretace vztahu mediálního sdělení a reality různé typy sdělení - rozlišení Číslo a početní operace Rozšiřující učivo Vyhledává významové souvislosti mezi slovy ve větě 8

9 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: třetí ČJL Aktivně se podílí na sestavování jednoduchých pravidel pro různé situace ve škole ČJL Dodržuje správnou vzdálenost k partnerovi, udržuje oční kontakt Rozhovor bezdůvodně nepřerušuje nebo požádá o přerušení a uvede důvod ČJL Naslouchá mluvenému projevu spolužáka a uvědomuje si jeho nonverbální prostředky Odhalí výrazné chyby mluveného projevu, upozorní na ně a chyby pomůže odstranit ČJL V jednotlivých projevech na to, aby byl gramaticky a věcně správný Opraví chyby v samostatném projevu spolužáka ČJL Sestaví osnovu a podle ní píše krátké texty V písemném projevu užívá vhodné jazykové prostředky, grafické symboly a interpunkci a užívá znalosti z jazykové výchovy ČJL Ústně i písemně vyjádří své pocity z přečteného textu ČJL Podle svých schopností ztvární obsah textu jednoduchými obrázky, komiksem, dramatizací či hudebním doprovodem ČJL Rozliší poezii a prózu pokusí se ji sám vytvořit Pozná a charakterizuje pohádku, příběh s dětským a zvířecím hrdinou, bajku Uvede nejznámější autory a ilustrátory pro děti Naslouchání a čtení s porozuměním OSV Sociální rozvoj komunikace v různých situacích Mluvený projev, dialog, verbální a nonverbální prostředky komunikace Mluvený projev, kultivace mluveného projevu žáka Psaný projev, vypravování popis, inzerát, pozdrav, základy elektronické komunikace (SMS, e- mail, chat); grafické symboly Rozvoj slovní zásoby Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání Reprodukce literárního textu Tvořivé činnosti s literárním textem Literární pojmy: verš, rým, pohádka Dětská literatura OSV Sociální rozvoj komunikace pravidla dialogu MV tvorba mediálního sdělení vhodná sdělení pro školní prostředí MKV mezilidské vztahy - předsudky a stereotypy VMEGS Jsme Evropané - kořeny a zdroje evropské civilizace Aj: pravidla komunikace Rozšiřující učivo. Beseda o zhlédnutí divadelního, hudebního vystoupení Popis kamaráda Citové zážitky z divadelního představení přesah do estetické výchovy Rozšiřující učivo: Komiks Příprava představení Výstavka prací Rozšiřující učivo: Čtenářský deník Debata o vlastní četbě Čtenářská beseda se spisovatelkou 9

10 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: čtvrtý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Jazyková výchova ČJL Vyhledává a vhodně použije slova stejného nebo podobného významu Význam slova; synonyma, vícevýznamová slova M: Číslo a početní operce ČJL V jednoduchých případech rozliší kořen slova, část předponovou a příponovou Podle instrukcí učitele gramaticky zaznamená stavbu slova Rozpozná a správně napíše předponu a předložku, zvládá jejich pravopis Stavba slovy; kořen, přepona a část příponová ČJL Vyhledá v neznámém textu plnovýznamová slova a určí jejich slovní druh Ohebné slovní druhy užívá ve správném tvaru ČJL Vhodně užívá koncovky spisovné a nespisovné s ohledem na komunikační situaci Určí nespisovné tvary slov Označí různé komunikační situace, při nichž se užívá spisovných tvarů slov Tvarosloví: slovní druhy plnovýznamových slov, spisovné a nespisovné tvary jmen, zájmen a sloves OSV Komunikace v různých situacích Aj: slovní druhy ČJL Ve dvojčlenné větě bezpečně vyhledá základní skladební dvojce Ve větách s nevyjádřeným podmětem tvoří základní skladební dvojici za pomoci příslušných zájmen Skladba: základní větné členy, nevyjádřený podmět, souvětí souřadné a podřadné Spojovací výrazy ČJL Ve svém projevu užívá vhodných spojovacích výrazů a obměňuje je podle pokynů učitele ČJL Píše správně i/y ve vyjmenovaných slovech a slovech k nim příbuzných Pravopis lexikální M: Číslo a početní operace 10

11 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: čtvrtý Komunikativní a slohová výchova ČJL Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení v textu a své prožitky ČJL V krátkém odstavci nalezne klíčová slova a obsah sdělení, svůj výběr zdůvodní Vypíše z textu požadované informace Vyhledá v textu informace, které jej zaujmou nebo o nichž se chce něco dozvědět Čtení a naslouchání s porozuměním a věcné čtení Osnova textu Výpisky Vypravování Popis OSV Osobnostní rozvoj poznání a cvičení vnímání pozornosti a soustředění MV Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Netradiční aplikační úlohy a problémy Rozšiřující učivo: porovnávání informací ze dvou různých zdrojů ČJL Doplní sám neúplný text Sestaví souvislé vyprávění a popis z hlediska časové a příčinné souvislosti MKV Multikulturalita vyprávění o setkání s lidmi různých etnik, národů Rozšiřující učivo: dokončení nebo vymyšlení pohádky Kritické myšlení ČJL Reprodukuje obsah slyšeného projevu, vybere z něj podstatné informace a zapamatuje si je Zaznamená si data a informace, s nimiž chce v budoucnosti pracovat ČJL Dodržuje pravidla komunikace v různých prostředích a pravidla bezpečnosti na internetu Vhodně se zapojí do hovoru, udrží a ukončí jej ČJL Rozezná významové rozdíly mezi spisovnou a nespisovnou výslovností Rozhodne se, zda ukázka je vhodná pro určitou situaci Mluvená komunikace: nonverbální prostředky, dialog, spisovná výslovnost Elektronická komunikace: chat, sociální sítě, telefon OSV sociální rozvoj komunikace, její pravidla s ohledem na prostředí ČJL Podle komunikačního záměru vede a intonuje promluvu, užívá vhodná tempa a pomlky v řeči ČJL Správně aplikuje pravopisné a gramatické jevy Dodržuje kompozici a jiné požadavky spojené s vypravováním a popisem Vyplní správně jednoduché formuláře v tištěné i elektronické podobě Písemný projev: dopis, blahopřání, vzkaz, zpráva, oznámení, inzerát, dotazník OSV Morální rozvoj hodnoty, postoje, dodržování společenských norem a pravidel v písemném projevu M: číslo a početní operace ČJL Sestaví osnovu vyprávění, než začne psát souvislý text Vypravování Popis 11

12 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: čtvrtý Tvoří nadpisy V souvislém textu zachovává časovou a příčinnou souvislost Podle osnovy vypráví krátký příběh, užívá vhodný jazyk popíše svůj pokoj, členy rodiny, jednoduchý pracovní postup ČJL Za pomoci učitele rozpozná v mediálních produktech, zejména v reklamě, některé manipulativní záměry, techniky a diskutuje o nich ČJL ČJL ČJL Sdělí své dojmy z přečteného literárního textu a argumentuje s podporou jeho konkrétní části Své dojmy vyjádří písemně i ústně Označí v krátkém odstavci nejdůležitější část a svůj výběr odůvodní Vypíše z textu informace podle zadání učitele Vypíše z textu informace, které ho zajímají, formuluje otázky z textu Přednáší a volně reprodukuje text Tvoří vlastní text na dané nebo vlastní téma Rozliší poezii, prózu a drama Odliší umělecký text od neuměleckého Věcné naslouchání a čtení Literární výchova Zážitkové čtení Interpretace literárního textu Tvořivé činnosti s literárním textem Literární pojmy: druhy a žánry, literatura neumělecká MV vnímání autora mediálních sděleních postoje a názory 12

13 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: pátý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL Najde v textu větu, která v textu obsahuje slovo vícevýznamové ČJL Určí v jednoduchých a běžných slovech kořen, předponu a část příponovou Uvede slova příbuzná k českým slovům Uvede příklady slov odvozených stejnou příponou nebo předponou Graficky označí ve slovech kořen, slovotvorný základ, předponu a část příponovou ČJL Určí pád, číslo a rod podstatných jmen Určí mluvnické kategorie slovesa osobu, číslo, způsob a čas Vyhledává složené tvary slovesa Určí druh a vzor přídavných jmen Píše správné koncovky podstatných jmen a přídavných jmen měkkých a tvrdých Rozpozná neohebné slovní druhy Správně píše předložku s/z ČJL Označí základ podmětu a základ přísudku dvojčlenné věty Na nevyjádřený podmět odkáže bezpečně odpovídající osobní zájmena ČJL Pozná souvětí Spojí věty, oddělí věty v souvětí čárkou nebo vhodným spojovacím výrazem ČJL Upraví spojení vět v souvětí podle zadání, užije správný spojovací výraz ČJL Píše správně i/y v koncovkách příčestí minulého (činného) ve shodě přísudku s podmětem v základních případech Jazyková výchova Význam slov: slovo vícevýznamové Slovotvorba: odvozování slov, slovotvorný základ Stavba slova, příbuznost slov Tvarosloví: vzory podstatných jmen, přídavných jmen tvrdých i měkkých, způsob slovesa, složení slovesné tvary v činném rodu, předložky, spojky Pravopis morfologický Skladba: základní větné členy, větný základ, podmět vyjádřený a nevyjádřený Skladba věta jednoduchá a souvětí Pravopis syntaktický M: Číslo a početní operace Větný vzorec minimální věta 13

14 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: pátý ČJL ČJL ČJL ČJL ČJL ČJL ČJL Vymyslí název úryvku textu Rozhodne, zda je možné se dozvědět z textu danou informaci Z přečteného textu vyvozuje závěry Sdílí s ostatními čtenáři své pochopení textu a zážitky Rozhodne, které informace v textu jsou nepodstatné pro jeho smysl Porovná informaci ze dvou zdrojů Doplní neúplné sdělení Opraví neúplné sdělení jiného žáka Zeptá se na podrobnosti slyšeného projevu Při skupinové práci najde v reklamě nebo inzerci autorovu manipulaci, společný názor odůvodní a obhajuje Najde ukázku nespisovných jazykových prostředků v literárním textu, diskutuje o vhodnosti jejich užití a o důvodu autora, proč tyto prostředky užil Rozpozná vhodnost použití spisovné nebo nespisovné výslovnosti podle situace Vhodně užívá spisovnou a nespisovnou výslovnost podle komunikační situace Správně aplikuje osvojené gramatické a stylistické vědomosti a dovednosti při tvorbě vlastního textu Zdůvodní význam osnovy Na základě osnovy vypráví příběh nebo popisuje postup práce Komunikativní a slohová výchova Čtení s porozuměním Poznámky a výpisky Celistvost a soudržnost textu Čtení a naslouchání s porozuměním Literární dialog: přímá řeč, věty uvozovací, běžná komunikace Slohové útvary: vypravování, popis děje, popis pracovního postupu, inzerát, zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz MV interpretace vztahu mediálního sdělení a reality různé typy sdělení, jejich rozlišování a funkce MV vnímání autora mediálního sdělení prostředky pro vyjádření názoru Rozšiřující učivo: Čtení ze Sliveneckého časopisu M: netradiční úlohy a problémy Rozšiřující učivo: tvořivá práce s reklamou nebo inzerátem Rozšiřující učivo: běžná komunikace s použitím IT nebo telefonu Aj osnova Rozšiřující učivo: Příspěvek na web školy Projekt 14

15 ČESKÝ JAZYK 1. STUPEŇ Ročník: pátý Literární výchova ČJL Napíše pohádku, bajku, dotvoří ji obrázky Ohodnotí vlastní text a diskutuje o něm Tvořivé činnosti s literárním textem VMRGS Evropa a svět nás zajímá zvyky a tradice národů EV Lidské aktivity a problémy životního prostředí změny v krajině mého domova způsobené lidskou činností Rozšiřující učivo: kritické čtení Projekt - Eko škola Co děláme pro zlepšení našeho domova ČJL Odliší jednoduché literární, publicistické a populárně naučné texty a odůvodní je ČJL Charakterizuje základní žánry literatury pro děti Pozná v textu zvláštní nebo zvláštně užité jazykové prostředky jazyka, za pomoci učitele vysvětlí, proč je autor užil, popíše, jak na něj působí Uvažuje o funkci verše, rýmu a rytmu poezie v konkrétním textu Popíši svými slovy kompozici povídky Základní literární pojmy: literatura umělecká a věcná Literární žánry: povídka, pohádka, bajka, lyrická báseň Slohové útvary: pohádka, povídka, bajka, lyrická báseň Populárně naučné texty: encyklopedie, slovník Rozšiřující učivo: beseda o knihách a četbě, návštěva knihovny 15

16 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL ČJL dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru ČJL v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči Komunikační a slohová výchova mluvený projev o zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace) mluvený projev ČJL zapojuje se do diskuse diskuse o zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální) OSV Seberegulace a sebeorganizace OSV Seberegulace a sebeorganizace Literární výchova, cizí jazyky Rozšiřující rétorická studia, techniky a metody mluvení před publikem ČJL vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu na základě zaznamenaných informací si připraví krátký referát ČJL napíše koherentní vypravování, popis místa, osoby, pracovního postupu a osobní a úřední dopis, zprávu a oznámení výpisky, poznámky a výtah vlastní připravený veřejný projev vlastní tvořivé psaní: referát, vzkaz, inzerát, objednávku, SMS, úřední a osobní dopis, jednoduchý popis, vypravování s dodržením dějové posloupnosti, zprávu a oznámení OSV Seberegulace a sebeorganizace Občanská výchova, dějepis Debata Všechny naukové předměty Výběr a hodnocení zdrojů využitelných pro referát Využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka ICT 16

17 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: šestý Jazyková výchova ČJL spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova zvuková stránka jazyka zásady spisovné výslovnosti Komunikační výchova Všechny naukové předměty ČJL dělí národní jazyk na spisovný a nespisovný, v textu vyhledá slang, argot, rozpozná nářečí; slovní zásoba a tvoření slov obohacování slovní zásoby, tvorba slov ČJL ČJL využívá znalostí jazykových norem k vlastnímu psanému i mluvenému jazykovému projevu podle komunikační situace vyhledává informace Pravidlech českého pravopisu, v SSČ a dalších jazykových příručkách v úlohách podle zadání učitele spisovná norma, jazykové kódy normativní jazykové příručky Komunikační výchova Všechny naukové předměty ČJL určí druhy všech slov v neznámém textu rozlišuje podstatná jména konkrétní, pomnožná, hromadná a látková stupňuje přídavná jména skloňuje zájmena podle vzorů ten, náš, podle vzorů přídavných jmen, zájmeno týž, tentýž, jenž; užívá správné tvary číslovek dva, oba; rozliší slovesný tvar jednoduchý a složený; utvoří podmiňovací způsob minulý; tvoří spisovné tvary ohebných slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Slovní druhy opakování Slovesný rod Spisovná jazyková norma a užívání spisovných tvarů slov OSV Seberegulace a sebeorganizace Komunikační výchova ČJL ČJL rozlišuje druhy vět podle postoje mluvčího ve větě vyhledá větné členy základní i rozvíjející, rozliší jejich druhy; graficky znázorní větu jednoduchou i souvětí; rozliší větu hlavní od věty vedlejší užívá správně interpunkci v souvětí podřadném skladba výpověď a věta, rozvíjející větné členy, souvětí syntaktický pravopis: interpunkce v souvětí ČJL správně píše a odůvodní psaní i/y v koncovkách přídavných jmen tvrdých, měkkých i přivlastňovacích syntaktický pravopis: shoda přísudku s podmětem; lexikální pravopis: psaní velkých písmen v osobních jménech Komunikační výchova Všechny naukové předměty 17

18 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: šestý píše správně velká písmena ve vlastních jménech měst a míst a institucí ČJL rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití v oficiální komunikaci ve škole a na veřejnosti užívá spisovnou češtinu ČJL rozlišuje lyriku, epiku a drama charakterizuje, na příkladu doloží správnost svého rozhodnutí, tyto epické žánry: příběh, bajka, báje, pověst, pohádka, legenda, povídka, epos, román rozlišuje poezii, prózu a drama zná funkci lyriky a epiky v literární tvorbě charakterizuje prózu a poezii, rozlišuje pojmy jako verš, rytmus, rým zná základní představitele české a světové poezie zná základní představitele české a světové prózy zná základní představitele českého a světového dramatu vyjmenuje své oblíbené literární žánry, popř. oblíbené literární autory a díla a zdůvodní, proč se mu líbí ČJL ČJL ČJL charakterizuje antickou literaturu rozlišuje žánry antické literatury epos, epigram, tragédie a komedie a zná jejich funkci uvede vlastní četbu na témata antické literatury, diskutuje o ní se spolužáky morfologický pravopis: koncovky přídavných jmen rozvrstvení národního jazyka, jazyk spisovný, hovorová čeština, obecná čeština, nářečí; postavení češtiny mezi slovanskými jazyky Literární výchova Multikulturní výchova multikulturalita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Literární druhy a žánry Výchova k myšlení v evropských a globálním souvislostech Objevujeme Evropu a svět druhy a žánry antické, středověké a renesanční literatury reprodukce a interpretace literárního díla, sdílení literárních zážitků Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Rozšiřující učivo: posouzení vhodnosti užívání různých jazykových plánů v různých komunikačních situacích Pozn.: jen skutečně zásadní díla a autory; důležité je zaměřit se na pochopení funkce základních literárních žánrů Pozn.: jen základní přehled! 18

19 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Komunikační výchova ČJL ČJL dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru mluvený projev o zásady dorozumívání (komunikační normy, základní mluvené žánry podle komunikační situace) OSV Seberegulace a sebeorganizace Literární výchova, cizí jazyky ČJL v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči ČJL zapojuje se do diskuse na literární nebo jiné kulturní téma ČJL vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu zpracuje a přednese referát ČJL napíše koherentní vypravování, charakteristiku spolužáka, popis předmětu a uměleckého díla, líčení, osobní a úřední dopis, žádost, životopis mluvený projev o zásady kultivovaného projevu (technika mluveného projevu, prostředky nonverbální) diskuse výpisky, poznámky a výtah kritické čtení, zpracování informací OSV Seberegulace a sebeorganizace OSV Seberegulace a sebeorganizace vlastní tvořivé psaní Rozšiřující rétorická studia, techniky a metody mluvení před publikem Občanská výchova, dějepis Debata Všechny naukové předměty Výběr a hodnocení zdrojů využitelných pro referát ICT Využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka 19

20 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: sedmý Jazyková výchova ČJL rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov určí u slov význam lexikální o gramatický; rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná, vysvětlí význam rčení, přísloví, pořekadla, rozlišuje synonymii a homonymii; rozpozná slovo základové a tvoří odvozená slova; vyhledává v textu slova složená, zkratky, zkratková slova, přejatá slova; rozdělí slova podle způsobu utvoření slovní zásoba a tvoření slov obohacování slovní zásoby, tvorba slov ČJL ČJL napíše pravopisně správně přiměřený text a odůvodní pravopisné jevy; při vlastní tvorbě pracuje s Pravidly českého pravopisu a se SSČ spisovná norma, jazykové kódy normativní jazykové příručky Komunikační výchova Všechny naukové předměty ČJL přepíše text do rodu činného a trpného, objasní rozdíly v rodě činném a trpném; vypíše z textu neohebné slovní druhy, určí jejich druh, předložky rozdělí na vlastní a nevlastní, spojky rozdělí na souřadné a podřadné tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci Slovní druhy opakování Slovesný rod Spisovná jazyková norma a užívání spisovných tvarů slov OSV Seberegulace a sebeorganizace Komunikační výchova ČJL rozlišuje druhy vedlejších vět; vytvoří z větného členu větu vedlejší a naopak; provede skladebný rozbor věty jednoduché s určením větných členů, včetně několikanásobných; píše správně interpunkční znaménka nebo spojky v souvětí skladba výpověď a věta, rozvíjející větné členy, souvětí syntaktický pravopis: interpunkce v souvětí ČJL píše správně velká písmena ve vlastních jménech měst a míst a institucí píše správně y a i v koncovkách přivlastňovacích přídavných jmen syntaktický pravopis: shoda přísudku s podmětem; lexikální pravopis: psaní velkých písmen v osobních jménech Komunikační výchova Všechny naukové předměty 20

21 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: sedmý morfologický pravopis: koncovky přídavných jmen ČJL v oficiální komunikaci ve škole a na veřejnosti užívá spisovnou češtinu rozvrstvení národního jazyka, jazyk spisovný, hovorová čeština, obecná čeština, nářečí; postavení češtiny mezi slovanskými jazyky Multikulturní výchova multikulturalita Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Rozšiřující učivo: posouzení vhodnosti užívání různých jazykových plánů v různých komunikačních situacích Literární výchova ČJL vyjmenuje své oblíbené literární žánry, popř. oblíbené literární autory a díla s tematikou hrdinství, nadpozemských sil anebo poznávání světa lidí a přírody a zdůvodní, proč se mu líbí Literární druhy a žánry Pozn.: vycházet ze zájmů a preferencí žáků - přírodopis, zeměpis, technika aj. ČJL charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve světě; rozlišuje žánry středověké literatury; má přehled o nejdůležitějších literárních dílech daného období (Proglas, Život Konstantinův, Život Metodějův, Kosmova kronika česká, Dalimilova kronika, Vita Caroli, Legenda o sv. Kateřině a sv. Prokopu, Mastičkář, dílo Jana Husa, píseň Ktož jsú boží bojovníci); charakterizuje literaturu období renesance a humanismu u nás i ve světě, uvede příklady základních textů a vyjmenuje nejdůležitější osobnosti daného období (Trojánská kronika, Bible kralická, Kronika česká (Hájek), Daniel Adam z Veleslavína, Jan Blahoslav, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Miguel de Cervantes Saavedra, Francesco Petrarca, William Shakespeare); charakterizuje období českého baroka (Jan Amos Komenský). druhy a žánry antické, středověké a renesanční literatury Výchova k myšlení v evropským a globálním souvislostem Objevujeme Evropu a svět Pozn.: jen základní přehled! ČJL ČJL formuluje písemně dojmy ze své četby popíše strukturu vybraného literárního díla, nalezne zajímavé prvky kompoziční, motivické a jazykové reprodukce a interpretace literárního díla 21

22 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: sedmý ČJL ČJL dokáže vlastními slovy říci, co je pro něj hodnotné čtení a proč vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích základy kritického čtení a hodnocení literatury práce s informacemi ICT 22

23 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY Komunikační výchova ČJL ČJL ČJL odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení; rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru kritické čtení a naslouchání o fakt, názor o komunikační záměr autora MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Receptivní činnosti: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti OSV Pozn.: zaměřit se na vlastní komunikaci, na sociální sítě, na internetová fóra, kde se žáci angažují; využít živou, aktuální mediální produkci Občanská výchova, dějepis Osobnostní rozvoj: komunikace ČJL zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu mluvený projev: diskuse; dialog, zásady vedení a ukončování dialogu OSV Seberegulace a sebeorganizace Debata ČJL vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát ČJL napíše uspořádané, koherentní líčení, charakteristiku literární postavy, úvahu, teze, žádost, pozvánku, strukturovaný životopis, motivační dopis ČJL využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů metody zvyšující čtenářskou gramotnost mluvená projev o samostatný, připravený, před známým publikem (referát) OSV Seberegulace a sebeorganizace vlastní tvořivé psaní MV tvorba mediálního sdělení Všechny naukové předměty vlastní tvořivé psaní Výběr a hodnocení zdrojů využitelných pro referát Využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka Člověk a svět práce 23

24 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: osmý Jazyková výchova ČJL zvládá spisovnou výslovnost českých a cizích slov včetně složitějších případů spodoby znělosti párových souhlásek a obtížněji vyslovitelných morfémových skupin zvuková stránka věty, spodoba znělosti a artikulační, melodie věty; suprasegmentální prostředky řeči OSV Seberegulace a sebeorganizace Komunikační výchova Všechny naukové předměty ČJL ČJL ČJL správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami spisovná norma, jazykové kódy projev mluvený a psaný zásady pro výběr jazykových prostředků a specifika textu normativní jazykové příručky Komunikační výchova Všechny naukové předměty ČJL umí pracovat s větným záporem a oslovením zvládá správné psaní interpunkce ve větách se souřadně spojenými větnými členy a větami a v případě přívlastku postupně rozvíjejícího skladba souřadné spojení vět a větných členů syntaktický pravopis: interpunkce ve větách se souřadně spojenými větnými členy a větami a ve složitých přívlastcích ČJL správně velká písmena ve vlastních ulic, mezinárodních institucí; cizojazyčné vlastní názvy syntaktický pravopis: shoda přísudku s podmětem; lexikální pravopis: psaní velkých písmen v osobních jménech Komunikační výchova Všechny naukové předměty Cizí jazyky ČJL určí základní jazykové rodiny a přiřadí k nim hlavní jazyky obecné výklady o jazyce vývoj jazyka, skupiny jazyků Dějepis, zeměpis Literární výchova ČJL rozpozná prvky autorského stylu oblíbeného autora či autorky stylové příznaky literárních autorů Dějepis Vybírat díla podle volby žáků a pak zásadní, kanonická díla literatury; výběr přizpůsobit tematické preferenci dané třídy ČJL uvádí žánry literatury v období klasicismu; rozpoznává specifika doby osvícenství druhy a žánry moderní literatury bajka, Jean de la Fontaine formování novodobého Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Objevujeme Evropu a svět Pozn.: jen základní přehled! 24

25 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: osmý vymezuje období národního obrození v českých zemích; uvede příklady základních děl první poloviny 19. století uvede aspekty české literární tvorby v daném období zná autory literatury pro děti a mládež domácí i zahraniční vybírá si četbu beletrie nebo literatury faktu podle svých preferencí, výběr zdůvodní českého národa, Dobrovského a Jungmannova generace; dějepisné dílo F. Palackého; ohlasová poezie; Máchova poezie a próza, Erbenova balada; Havlíčkova satira; tvorba B. Němcové; literatura pro děti a mládež ČJL ČJL ČJL uceleně oblíbenou knihu, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla a vymezí dané dílo vůči jiným dílům dané doby či autora formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování reprodukce a interpretace literárního díla, hodnocení literárního textu ČJL při hodnocení literárního díla užívá základních pojmů literárněvědné terminologie: symbol, alegorie, ironie, charakteristika postavy a vztahů, literární obraz (personifikace, přirovnání, metafora) základy kritického čtení a hodnocení literatury základy literárněvědné terminologie ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích práce s informacemi; on-line knihovní katalogy, objednání knihy on-line MV kritické čtení a vnímání mediálních sdělení ICT, Mediální výchova 25

26 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY, ŽÁK: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY ČJL ČJL ČJL odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj ČJL vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, chápe, jak je text komponován, z jakých se skládá částí; vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; ČJL ČJL napíše uspořádané, koherentní a jazykově správné líčení, teze, žádost, pozvánku a strukturovaný životopis ČJL spisovně vyslovuje větu, kreativně pracuje s větným důrazem a melodií podle komunikační situace zvládá spisovnou výslovnost českých a cizích slov včetně složitějších případů spodoby znělosti párových souhlásek a obtížněji vyslovitelných morfémových skupin Komunikační výchova kritické čtení a naslouchání o fakt, názor o komunikační záměr autora o manipulativní komunikace o kritické vnímání masmediálních sdělení metody zvyšující čtenářskou gramotnost mluvená projev o samostatný, připravený, před známým publikem (referát) MV Receptivní činnosti: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vliv médií ve společnosti OSV Seberegulace a sebeorganizace vlastní tvořivé psaní Jazyková výchova zvuková stránka věty, spodoba znělosti a artikulační, melodie věty; suprasegmentální prostředky řeči a specifika textu MV Produktivní činnosti: tvorba mediálního sdělení OSV Seberegulace a sebeorganizace Pozn.: zaměřit se na vlastní komunikaci, na sociální sítě, na internetová fóra, kde se žáci angažují; využít živou, aktuální mediální produkci Občanská výchova, dějepis Debata Všechny naukové předměty Využití osvojených slohových postupů při tvůrčím psaní žáka Člověk a svět práce Komunikační a slohová výchova Všechny naukové předměty 26

27 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: devátý ČJL CJL využívá znalostí jazykových norem k vlastnímu psanému i mluvenému jazykovému projevu podle komunikační situace samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkami spisovná norma, jazykové kódy projev mluvený a psaný zásady pro výběr jazykových prostředků a specifika textu normativní jazykové příručky Komunikační a slohová výchova Všechny naukové předměty ČJL ČJL vhodně užívá spojovacích výrazů a prostředků nadvětného propojování textů zvládá správné psaní interpunkce ve větách se souřadně spojenými větnými členy a větami a v případě přívlastku postupně rozvíjejícího, přístavku a doplňku píše správně y a i ve shodě v podmětové části a v případě doplňků a přístavků skladba souřadné spojení vět a větných členů skladba nadvětná základy syntaktický pravopis: interpunkce ve větách se souřadně spojenými větnými členy a větami a ve složitých přívlastcích lexikální pravopis: psaní velkých písmen v osobních jménech morfologický pravopis: koncovky přídavných jmen a zájmen Komunikační a slohová výchova Všechny naukové předměty Cizí jazyky ČJL určí základní jazykové rodiny a přiřadí k nim hlavní jazyky rozumí tomu, že se jazyk a řeč během dějin proměňuje, ukáže na rozdíly mezi starou a soudobou češtinou dialektem a spisovnou češtinou v textu chápe pojmy obecná čeština a interdialekt zná názvy základních jazykovědných disciplín (lexikologie, tvorba slov, morfologie, syntax, stylistika) obecné výklady o jazyce vývoj jazyka, skupiny jazyků; disciplíny jazykovědy Dějepis, zeměpis ČJL rozpozná ve vybraných známých textech autorský styl významných českých autorů a autorek 19. a 20. století (dle výběru učitele) Literární výchova stylové příznaky literárních autorů Dějepis Vybírat díla podle volby žáků a pak zásadní, kanonická díla literatury; výběr přizpůsobit tematické preferenci dané třídy ČJL vyjmenuje nejdůležitější sborníky, almanachy a literárních časopisy 19. a 20. století podobnosti a rozdílnosti literárních textů od 30. let 19. století do současnosti Výchova k myšlení v evropských a globálních Pozn.: jen základní přehled! 27

28 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. STUPEŇ Ročník: devátý ČJL ČJL ČJL vyjmenuje klíčové představitele české literatury dvacátého století uvede aspekty české literární tvorby v daném období zná autory literatury pro děti a mládež domácí i zahraniční vybírá si četbu beletrie nebo literatury faktu podle svých preferencí, výběr zdůvodní orientuje se ve vývoji českého dramatu, postihuje významné osobnosti českého divadelnictví uceleně oblíbenou knihu, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla a vymezí dané dílo vůči jiným dílům dané doby či autora porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování ČJL rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní a porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování při hodnocení literárního díla užívá základních pojmů literárněvědné terminologie: odkaz, sarkasmus, vyprávěcí plán a tempo, zpomalení vypravování, odbočka v ději či kompozici ČJL vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně, odborné literatuře a mediích a v dalších informačních zdrojích ČJL tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie almanach Máj, almanach Ruch, časopisy Květy, Lumír, Literární noviny a další drama historické a ze současnosti soudobá postmoderní tvorba (pro děti, mládež a dospělé) literatura pro děti a mládež reprodukce a interpretace literárního díla, hodnocení literárního textu základy kritického čtení a hodnocení literatury základy literárněvědné terminologie souvislostech Objevujeme Evropu a svět práce s informacemi MV Receptivní činnosti: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení vlastní literární tvorba ICT, Mediální výchova Neklasifikovat! 28

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (platné od školního roku 2013/2014) UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby JAZYKOVÁ VÝUKA Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Jazyk a jazyková komunikace / ČJ I. název vzdělávacího oboru: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (ČJ) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Čelné místo ve vyučování na 1. stupni základní školy zaujímá český jazyk. Užívání češtiny

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK 5. UČEBNÍ OSNOVY 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) )JAZYK ČESKÝ JAZYK Charakteristika vzdělávací

Více

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura

2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň. 2.1. Jazyk a jazyková komunikace. 2.1.1. Český jazyk a literatura 2. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 2. stupeň 2.1. Jazyk a jazyková komunikace 2.1.1. Český jazyk a literatura 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 6/1 rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou

Více

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření

- v jazykové výchově si osvojili používání spisovného jazyka a uměli použít jazyk k jasnému, srozumitelnému a přesnému vyjádření Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1.

5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. 5.1.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 1. Výstup Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 2. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova čte s

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk a literatura Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících prvního a druhého stupně základní školy. Vyučovací předmět má časovou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Další cizí jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Doplňující

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Seminář z českého jazyka Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: 1 3.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Český jazyk a literatura (Jazyk a jazyková komunikace) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 4+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MEDIÁLNÍ

Více

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV.

Zajímavě je zpracován předmět Pohybové činnosti, který má upravené očekávané výstupy na základě toho, co umožňuje kapitola 8 RVP ZV. Jedličkův ústav - ZŠ pro tělesně postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Charakteristiky předmětů jsou zpracovány široce, včetně výčtu očekávaných výstupů z RVP ZV. Ročníkové výstupy

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty

Z Čj 1.st (2. ročník): Abeceda Čj 1.st (2. ročník): Slovní druhy Čj 1.st (2. ročník): Stavba věty 1.1.3. ANGLICKÝ JAZYK I.ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů - platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova. 6. roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu ESKÝ JAZYK A LITERATURA pro 2. stupe: Jazyková výchova 6. roník Samostatn pracuje s Pravidly eského pravopisu, SS a s dalšími slovníky a pírukami. Vyhledává samostatn

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 7. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůleţitější způsoby obohacování slovní zásoby

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Anglický jazyk 3.období 6. ročník

Anglický jazyk 3.období 6. ročník Vzdělávací obsah předmětu v 6. ročníku běžné třídy Vyučovací předmět: Období ročník : Anglický jazyk 3.období 6. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: RECEPTIVNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace

říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikač. situace Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu hlásky (písmene) i slova,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV

TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová. Zařazená průřezová témata OSV OSV, MV TEMATICKÝ-ČASOVÝ PLÁN Vyučovací předmět : Český jazyk Ročník :_3. Školní rok:_2015-2016 Vyučující: Z. Piknová Září umí abecedu, řadí slova podle abecedy dbá na úpravu v sešitě rozpozná znělé a neznělé

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Bukovec, 739 85 Bukovec 66 1. Identifikační údaje Adresa školy : Základní škola a mateřská

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň

5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň 5.1.3 Anglický jazyk - 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Anglický jazyk. Vyučovaný

Více

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru

Přehled kapitol. Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru Přehled kapitol Označení kapitoly Předmět Stránky kapitol Stránky v souboru 0.0 1 Český jazyk 01.1-1.16 02-17 2 Anglický jazyk 2.1-2.8 18-25 3 Základy německého jazyka 3.1-3.3 26-28 4 Konverzace v anglickém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK LITERÁRNÍ VÝCHOVA Učí se soustředěně a pozorně naslouchat. Vyjadřuje pocity z přečteného textu. Poslech literárních textů Poslech literárních textů známých autorů čtených vyučujícím i spolužáky, poslech CD 10 Vv -umělecké

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty I Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Nabízí

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant

Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Višňová, okres Liberec Višňová 173, 464 01 Frýdlant Poděkování Poděkování patří

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014

01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Předmět: Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A 01-ŠVP-Český jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 21) 1. 9. 2014 Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je naučit žáky využívat znalostí gramatických pravidel,

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník)

NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) NĚMECKÝ JAZYK (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Výuka německého jazyka probíhá s dvouhodinovou týdenní časovou dotací od 6. do 8. ročníku. V 9. ročníku si žáci mohou zvolit pokračování výuky německého

Více

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola

ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola ŠVP pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Název programu: Živá škola Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3 1.2. Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ANGLICKÝ JAZYK. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět má časovou dotaci v 6. 9 ročníku po 3 vyučovacích hodinách týdně. Výuka na 2. stupni navazuje na druhé

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanské RVP výstupy ŠVP výstupy

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-p,s,t,k strana 1 (celkem 9) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získat zájem žáků o cizí jazyk, utvářet pozitivní vztah k tomuto

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata

Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. RVP - ZV Výstup Učivo Průřezová témata Předmět - Český jazyk a literatura Ročník: 5. čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně

7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně 7 UČEBNÍ OSNOVY 7.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 7.1.1 Český jazyk (ČJ) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět se vyučuje ve všech ročnících 1. stupně. V 1. ročníku má časovou dotaci 8 hodin

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 1. - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Německý jazyk - Sekunda

Německý jazyk - Sekunda - Sekunda Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět německy jazyk se vyučuje jako samostatný předmět. V 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Obsahem

Více

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice (2. ročník) NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Základní škola Volyně 2007, 2009

Základní škola Volyně 2007, 2009 Školní vzdělávací program Základní škola Volyně 2007, 2009 (ŠVP je zpracován podle RVP pro základní vzdělání vydaný MŠMT pod č.j. 27002/2005-22) 1 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola Volyně,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222

Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42. Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 ŠVP ZŠ Měřín Název dokumentu Název školy ŠVP ZŠ Měřín Základní škola Měřín, Adresa Náměstí 96, Měřín 594 42 Zřizovatel Městys Měřín, Náměstí 106 594 42 Měřín tel. 566 544 222 Ředitelka Mgr. Iveta Hlávková

Více

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku.

- naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - respektování základních forem společenského styku. - plynule čte s porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. OSV (komunikace)- specifické komunikační dovednosti - porozumí písemným

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CMcZŠ Lerchova, Brno Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č.1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1. Úplnost a velikost školy... 4 2.2. Vybavení

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS

A B C D E F. Jazyková výchova Aktivizace slovní zásoby a jednoduchý mluvený projev. ČaJS A B C D E F Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk 4 Ročník:. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání CESTA Č. j.: 365/2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...1 2.1 Vybavení školy...1 2.2 Charakteristika pedagogického sboru...1

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST. Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (2. část ŠVP) Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST. Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (2. část ŠVP) Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně Ruská 355, 353 69 Učební osnovy pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (2. část ŠVP) ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Účelem veškeré výchovy je probudit génia v člověku. (Pythagoras) Obsah (2. část učební osnovy) Český

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu

Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Tematické okruhy průřezového tématu Komunikační a slohová výchova - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně i písemně

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více