Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Geotechnický průzkum"

Transkript

1 Přednáška č. 6 NAVRHOVÁNÍ A STAVBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Geotechnický průzkum Předchází vlastní stavbě a je součástí všech úrovní projektové dokumentace staveb. Zjišťují se inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry. Rozlišuje se geotechnický průzkum: a) podle druhu výstavby - pro novostavby - pro rekonstrukce a opravy komunikací, b) podle předmětu šetření - průzkum trasy a jejího bezprostředního okolí, - průzkum materiálových nalezišť, - průzkum pro objekt c) podle etapovosti - průzkum jednoetapový, - průzkum víceetapový pro novostavby: orientační průzkum (pro studii) se provádí k posouzení území dotčeného navrhovanou stavbou z inženýrskogeologického a hydrogeologického hlediska. předběžný průzkum (pro územní řízení) s vyšetřením z inženýrsko-geologických a hydrogeologických poměrů a jejich geotechnickou interpretací (těžitelnost a vhodnost hornin, ovlivnění spodních vod apod.), s návrhem založení objektů a zásad pro podrobný průzkum, případně s doporučením ke změně trasy. podrobný průzkum (pro stavební povolení) vyžaduje s detailním komplexním hodnocením geomechanických vlastností hornin. doplňující průzkum (pro zadání stavby) je spíše podetapou podrobného průzkumu. Jednotlivé etapy geotechnického průzkumu musí být provedeny v dostatečném předstihu před příslušným druhem dokumentace. Používají se poznatky základního geologického výzkumu a všech dřívějších průzkumných prací, inženýrsko-geologického mapování a přímé studium zkoumaného území. Geotechnické průzkumy provádí specializované firmy. 2. Zemní práce Představují v dopravních stavbách značný podíl z celkového objemu prací. Zemní práce se týkají hornin různých vlastností a v různých podmínkách uložení. V zemních pracích se uplatní také jiné materiály jako jsou pojiva, geosyntetika a objekty. 2.1 VLASTNOSTI HORNIN A ZEMIN Nejdůležitější z hlediska zemních prací jsou těžitelnost, zhutnitelnost, využitelnost při stavbě a schopnost plnit funkce v daném nebo pod daným objektem. Vlastnostmi hornin se zabývají předměty Inženýrská geologie, Mechanika zemin a Zakládání staveb. Horniny se dělí na: horniny pevné (skalní a poloskalní) - v horninových masivech v přírodním stavu - rozrušené těžbou se označují jako kamenitá sypanina zeminy (nezpevněné nebo slabě zpevněné horniny), mají zrnitostní složení a mohou být: - nesoudržné zeminy (neobsahují jemné částice jsou sypké) - soudržné zeminy (s podílem jemných částic, který zamezí vzájemnému dotyku písčitých a Zrnitost zeminy vyjadřuje obsah zrn podle jejich velikosti. Podíly složek definované velikostí částic se uvádějí v procentech hmotnosti suché zeminy. Podle velikosti částic (zrn) se rozlišují složky: Velmi hrubé částice - balvanitá složka (-b-) > 200 mm - kamenitá složka (-cb-) 200 až 60 mm Hrubé částice - štěrková složka (-g-) 60 až 2 mm - písčitá složka (-s-) 2 až 0,06 mm Jemné částice (-f-) - prachovitá složka (-m-) 0,06 až 0,002 mm - jílová složka (-c-) < 0,002 mm 1

2 Vlhkost zeminy vyjadřuje obsah vody v procentech suché zeminy. Důležité vlhkosti jsou znázorněny na obrázku tuhá polotuhá plastická tekutá konzistence konzistence konzistence konzistence w S w opt w p w L I P Znázornění stavu zeminy a mezí vlhkosti w s mez smršťování, w opt optimální vlhkost, w p mez plasticity, w L mez tekutosti, I p index plasticity Vlhkosti na mezi tekutosti a plasticity, tzv. meze konzistence, jejichž rozdíl udává index plasticity, rovněž přispívají ke klasifikaci zemin a předpovědi jejich chování. Zhutnitelnost zeminy - užívá se zkoušky zhutnitelnosti podle metody Proctor - standard nebo Proctor modifikovaný. Tato laboratorní zkouška odvozená z praktických pozorování chování zemin v dopravních stavbách stanovuje objemovou hmotnost dané zeminy, která zaručí její objemovou stálost. Zároveň stanovuje vlhkost, při níž lze tuto objemovou hmotnost dosáhnout. Proctor-Standard objemová hmotnost (g/cm3) 2,07 2,06 2,05 2,04 2,03 2,02 2,01 2 1,99 1,98 1,97 1,96 max.objemová hmotnost Vyhodnocení zkoušky zhutnitelnosti Proctor-standard 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 optimální vlhkost 9, , ,5 vlhkost (%) V zemních pracích je pak požadována míra zhutnění jako poměr dosažené objemové hmotnosti k maximální objemové hmotnosti. Požadovaná míra zhutnění je odlišná v závislosti na vlivu účinků zatížení a při provádění zemních prací se důsledně kontroluje; jakékoliv zanedbání zhutnění má za následek nerovnosti na povrchu dopravní stavby. Zkouška únosnosti CBR (California Bearing Ratio) určuje charakteristiku chování zeminy v dopravní stavbě z hlediska zatížení. Podstata zkoušky spočívá ve zhutnění vzorku na maximální objemovou hmotnost zeminy při návrhové vlhkosti (o 1 až 3% vyšší než je optimální vlhkost) a zatlačování trnu o ploše 20 cm 2 do povrchu tohoto vzorku. Z pracovního diagramu záznamu síly v závislosti na zatlačení trnu se pak postupem výpočtu podle normy stanoví hodnota CBR vyjádřená v procentech. Namrzavost je schopnost zemin při postupném promrzání vytvářet ledové vrstvičky a čočky. O tloušťku těchto vrstviček a čoček se zvyšuje tloušťka promrznuté zeminy. Namrzavost je vlastností zemin obsahujících jemné částice. Třídy těžitelnosti horniny horniny se pro účely jejich rozpojování nebo těžení zatřiďují do 7 tříd. Pro jejich označení se s výhodou používají charakteristiky způsobu rozpojování: 1. třída sypké horniny (je možné je nabírat lopatou a nakladačem) 2. třída rypné horniny (lze je rozpojovat rýčem a nakladačem) 3. třída kopné horniny (rozpojují se krumpáčem a rypadlem) 2

3 4. třída drobivé pevné horniny (rozpojitelné klíny a rypadlem) 5. třída lehce trhatelné pevné horniny (rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (40 t) a trhavinami) 6. třída pevné horniny těžce trhatelné (rozpojitelné těžkým rozrývačem nebo trhavinami) 7. třída pevné horniny velmi těžko trhatelné (rozpojitelné trhavinami) Zatřiďování hornin také ovlivňují osamělé kameny s objemem nad 0,1 m 3, větší cizí tělesa jako jsou kmeny a podzemní konstrukce (piloty, základy apod.). Těžitelnost zhoršuje také lepivost zemin, vlhké jemnozrnné zeminy se nalepují na pracovní nástroje a dopravní prostředky, což snižuje pracovní výkon (ztráty objemu pracovních nástrojů a dopravních prostředků a ztráty času při odstraňování nalepené zeminy). Použití zemin v dopravních stavbách zeminy se člení z hlediska jejich: - vhodnosti do násypu (zeminy se člení do 4 skupin) - vhodnosti do podloží vozovky (zeminy se člení do 10 skupin) Začlenění zeminy do příslušné skupiny závisí na těchto vlastnostech: granulometrické složení a vlastnosti složek (např. přítomnost organických látek), základní fyzikální vlastnosti, a to zejména vlhkost, mez tekutosti a plasticity, objemová hmotnost, pórovitost apod., technické vlastnosti jako je únosnost a zhutnitelnost, stupeň namrzavosti. Za málo vhodné a nevhodné se považují zeminy s vysokým obsahem jemných částic, jejich vlastnosti závisí na vlhkosti. Nevhodné jsou jíly. Opatření pro použití málo vhodných a nevhodných zemin v dopravních stavbách úprava (zlepšení) vlastností zeminy - Mechanicky zlepšené zeminy se provádí mísením zeminy s jinou granulometricky odlišnou zeminou. Úpravou se dosáhne lepší zhutnitelnosti a lepších mechanických vlastností. - Zlepšením zeminy příměsí pojiva se zlepší zhutnitelnost snížením její vlhkosti, zvýší se únosnost, sníží se nepříznivý vliv vlhkosti a sníží se namrzavost. vyztužení násypu geotextiliemi, případně jinými výztužnými prvky, zabudování zeminy do vrstevnatého násypu sendvičového typu, úpravami, zpevněním a zabezpečením svahů, kterými musí být zabezpečena stabilita zemního tělesa po dokončení i ve všech stadiích výstavby. 2.2 VODNÍ REŽIM PODLOŽÍ Příznivý (difuzní): h pv h pr + 2h s Nepříznivý (pendulární): h pr + h s < h pv < h pr + 2h s Velmi nepříznivý (kapilární): h pr + h s h pv h pv h pr h s - vzdálenost úrovně hladiny podzemní vody od nivelety vozovky (m) - hloubka promrzání vozovky a podloží (m) - výška kapilárního výstupu vody při úplném nasycení pórů zeminy vodou (m) 3

4 3. Kamenivo a) Podle původu: - přírodní - těžené z přírodních ložisek nebo drcené z přírodního kamene, - umělé - průmyslově vyráběné procesem tepelného nebo jiného zpracování, - recyklované zpracováním anorganického materiálu dříve použitého ve stavebních konstrukcích. b) Podle vzniku zrn: - drcené - získané drcením kusového kamene nebo jiných anorganických látek, v rozmezí 2 mm až 22 mm se nazývá drť, frakce je označována jako štěrk, - těžené vzniklé přirozeným rozpadem hornin a uložením zrn vodou nebo větrem, méně než 40% hmotnostního obsahu tvoří zrna s nejméně jednou lomovou plochou, - těžené předrcené - vzniklé předrcením těženého kameniva nad 2 mm s podílem zrn s nejméně jednou lomovou plochou větším než 40%. c) Podle velikosti zrn: - hrubé velikosti 4 mm až 125 mm (zrna, která projdou sítem se čtvercovými oky 125 mm a zůstanou na sítě 4 mm.. - drobné velikosti do 4 mm, - štěrkodrť směs drobného a hrubého drceného kameniva omezená horním sítem (např. 0-8,0-16, 0-22 atd.), - štěrkopísek směs drobného a hrubého přírodního těženého kameniva omezená horním kontrolním sítem, - kamenná moučka přírodní kamenivo vzniklé mletím větších zrn nebo odsáváním kamenného prachu omezené horním sítem 2 mm s propadem sítem 0,09 mm nejméně 60%. Propad sítem 0,09 mm se v asfaltových směsích nazývá filer. d) Podle objemové hmotnosti: - pórovité - objemová hmotnost je menší než 2000 kg.m -3, - hutné - objemová hmotnost je větší než 2000 kg.m -3, toto kamenivo nachází uplatnění v dopravních stavbách. - těžké - objemová hmotnost je větší než 3000 kg.m -3 Kamenivo se třídí proséváním na sítech. Prosátá směs zrn různých velikostí v rozsahu dvou mezních sít, z nichž síto s menšími otvory zadržuje a síto s většímu otvory propouští zrna, tvoří frakci. Pro použití ve stavbách pozemních komunikací rozlišujeme vlastnosti kameniva: Fyzikální popisující velikosti, tvar, hutnost a nasákavost zrn: frakce zrnitosti, čára zrnitosti a u štěrkopísku je čára zrnitosti charakterizována číslem nestejnozrnnosti (poměrem velikosti zrn odvozených z propadu 60% a 10%), nadsítné, podsítné, tvar zrn - podíl plochých a protáhlých zrn (poměr nejmenšího rozměru k největšímu je 1:3) v procentech hmotnosti, obsah cizorodých částic - procento hmotnosti jiných částic než zrn kameniva, odplavitelné částice - obsah zrn v procentech hmotnosti kameniva, který promýváním projde sítem 005, zrna mohou pocházet i z jemnozrnných zemin, nasákavost procento hmotnosti vody vyplňující po uložení kameniva do vody póry v zrnech. Mechanické mrazuvzdornost charakterizuje rozpadání zrn působením vlhkosti a mrazových cyklů, trvanlivost vyjadřuje rozpadavost působením rozpínavých účinků krystalizujícího síranu sodného v pórech kameniva, otlukovost nebo drtitelnost v rázu vyjadřující odolnost proti rozdrcení zrn působením ocelových koulí v ocelovém válci nebo pro železnice působením rázů pomocí beranu, ohladitelnost odolnosti vůči vyhlazení povrchu působením korundového písku; je důležitá pro kamenivo na povrchu vozovek. 4

5 4.1 HYDRAULICKÁ POJIVA 4. Pojiva Hydraulická vlastnost pojiv je schopnost práškovitých látek po rozmíchání s vodou tuhnout na vzduchu nebo i ve vodě v trvale pevnou hmotu. Nyní se jako hydraulická pojiva používají: Cementy portlandské cementy struskové a vysokopecní, portlandské cementy a pro výstavbu cementobetonových krytů se používá velmi jemně mletý portlandský cement často označovaný jako silniční cement, Použití - na výrobu betonů - pro zpevnění nebo stabilizování písčitých zemin a kameniv Vápna vzdušná vápna kusová, mletá nebo vápenný hydrát. Použití - na stabilizování a zlepšení jemných soudržných zemin Pomalu tuhnoucí pojiva pojiva z vedlejších produktů jako jsou odprašky z rotačních pecí cementáren, pojiva získaná mletím vysokopecní granulované strusky, vytvořením směsi cementu s popílkem nebo vápna a popílku apod. Použití - na stabilizování a zlepšení jemných soudržných zemin Ke tvrdnutí, zpevnění, stabilizování nebo zlepšení je zapotřebí vody. Tato se do směsí přidává nebo naopak pojivo váže vodu a zeminy jinak nezpracovatelné pro vysokou vlhkost se stanou využitelnými v zemních objektech. 4.2 ASFALTOVÁ POJIVA Asfalty a dehty = živičná pojiva. Kamenouhelný dehet se z důvodu karcinogenních účinků dnes již nepoužívá. Asfalt (zvaný též bitumen) je viskózní pojivo. Je to koloidní směs vysokomolekulárních uhlovodíků, kde je zastoupeno až kolem tisíce různých sloučenin. V zásadě se rozdělují na tekuté složky (oleje a pryskyřice nebo podle jiných označení maltény) a pevné částice asfaltény. Směs se vyznačuje viskozitou (tekutostí) v závislosti na teplotě. ROZDĚLENÍ ASFALTŮ Asfalty se podle původu a vlastností dělí na: a) Přírodní získané těžením v přírodních nalezištích (Selenica v Albánii, Trinidad apod.), obvykle je to směs jemného kameniva (popelu) a asfaltu. b) Ropné získané destilací ropy jako zbytek destilace po získání benzinu, nafty a lehkých topných olejů. Asfalty nemusí být oddělovány a mohou být součástí těžkých topných olejů. Zvláštní skupinou jsou asfalty parafinické jako asfalty obsahující více než 4% parafinů (např. svíčka), které tají při teplotách mezi 25 C až 35 C. Tyto ropné asfalty se dále rozlišují na : destilační získané přímo po destilaci vhodné pro použití, polofoukané vyráběné z destilačních asfaltů umělým stárnutím za použití vzduchu (částečnou oxidací), foukané (oxidační) vyráběné umělým stárnutím k získání vysoce viskózních asfaltů používaných v izolacích proti vodě a vlhkosti, modifikované, kdy destilační nebo polofoukané asfalty jsou upravené přídavkem přísad zlepšujících jejich užití jak v asfaltových směsích, tak pro hydroizolace nebo zálivky. c) Ředěné asfalty, kde asfalty destilační a polofoukané jsou ředěny prchavými látkami (lakový benzin apod.) k získání řidší hmoty umožňující zpracování za běžných nebo mírně vyšších teplot. Z důvodů ekologických se ředěné asfalty nedoporučují používat. d) Asfaltové emulze jako stabilní směsi jemně mechanicky rozptýleného asfaltu ve vodě (podobně jako je mléko směs vody, tuku a jiných látek) za použití látek nazývaných emulgátory a stabilizátory, čímž je zajištěna řídkost umožňující zpracování při běžné teplotě bez zahřívání. 5

6 VLASTNOSTI ASFALTŮ Vlastnosti asfaltů se zjišťují na základě konvenčních zkoušek více méně charakterizujících viskozitu v závislosti na teplotě: Penetrace. Definovaná jehla zatížená 100 g je po dobu 5 s vtlačována do povrchu asfaltu. Zatlačení v jednotkách 0,1 mm vyjadřuje hodnotu penetrace, standardizována je při teplotě 25 C. Bod měknutí. Je to teplota, při níž asfalt změkne natolik, že ocelová kulička položená na vrstvě asfaltu o tloušťce 6,4 mm v kroužku (prstýnku) ji protáhne na délku 25 mm. Teplota lámavosti. Je to teplota, při níž vrstva asfaltu o tloušťce 0,1 mm nanesená na ocelový plíšek je s ním současně ochlazována a namáhána intenzívním prohýbáním až vrstvička asfaltu praskne. Duktilita. Vyjadřuje tažnost vzorku asfaltu ve tvaru osmičky. Pomalou rychlostí se asfalt při dané teplotě, standardně 25 C, vytahuje, až do tvaru vlákna. Délka, při níž se vlákno přetrhne je hodnota duktility v cm. U modifikovaných asfaltů se stanovuje vratná duktilita, měří se zpětné zkrácení vlákna po jeho přestřižení. Penetrační index. Charakterizuje teplotní citlivost, je možné ho stanovit z hodnot penetrací při dvou odlišných teplotách nebo z hodnot penetrace a bodu měknutí. První čtyři vlastnosti jsou charakteristiky asfaltů uváděné ve všech normách nebo na všech dodávkách asfaltů a jsou východiskem pro předpoklad jejich vlastností z hlediska jejich použití. 5. Konstrukční vrstvy vozovky VOZOVKA je zpevněná část pozemní komunikace. Skládá se z vrstev: Krytové - obrusné (tvoří povrch vozovky a je přímo ovlivňována dopravou a klimatickými vlivy) - ložné (napomáhá funkci obrusné vrstvy a není nutná u vozovek nižšího významu) Podkladní - má hlavní nosnou funkci, roznáší zatížení a omezuje účinku zatížení na zemní těleso. Obvykle se rozděluje na horní a spodní podklad. Ochranné - má rovněž nosnou funkci a dále: - funkci přerušovací (k zamezení pronikání vody do vozovky kapilárním vzlínáním) - filtrační (k zamezení pronikání podložní zeminy do vrstvy ochranné a podkladních vrstev) - přispívá k ochraně vozovky před účinky mrazu v podloží (zvyšuje tloušťku konstrukce) - plní i funkci drenážní (plošná drenáž) k odvedení vody pronikající vozovkou nebo z podloží či zemního tělesa (pak se taková vrstva nazývá podsyp). PODLOŽÍ VOZOVKY je to horní část zemního tělesa do níž pronikají účinky zatížení a účinky klimatické, výrazně ovlivňuje funkci vozovky. Podloží se také nazývá aktivní zónou. Povrch podloží se nazývá pláň zemního tělesa. Schéma konstrukce vozovky 6

7 VLASTNOSTI KONSTRUKČNÍCH VRSTEV Vrstvy vozovky se rozdělují podle použitých materiálů. Pro konstrukční vrstvy je podstatná jejich odezva na zatížení vyjádřená jejich reologickými vlastnostmi a způsobem porušování. Reologické vlastnosti charakterizují způsob přetváření látky pod zatížením v závislosti na čase a znázorňují se reologickými modely a diagramy. Podle způsobu přetváření rozlišujeme materiály: pružné (elastické) t.j. vrstvy zpevněné cementem (cementový beton, kamenivo stmelené cementem a stabilizace zemin cementem). Tyto vrstvy se přetvářejí prakticky přímo úměrně velikosti zatížení jako jejich reologický model pružina. Po odtížení zůstává jen zanedbatelná část deformace jako nevratná. Při překročení meze pevnosti se látky porušují trhlinou a v podmínce spolehlivosti při posuzování bude vystupovat návrhová pevnost v tahu nebo v tahu za ohybu. plastické, přesněji pružnoplastické, t.j. nestmelená kameniva a nesoudržné zeminy. Až do jisté velikosti napětí se vrstvy z těchto materiálů přetvářejí jako pružné látky, ale překoná-li namáhání velikost vnitřního tření mezi zrny, materiál se přetváří, pokud působí zatížení. Při každém zatížení zůstane část přetvoření jako nevratná a kumulací nevratných přetvoření vznikají trvalé deformace. vazké (viskózní) vlastnosti jsou charakteristické pro kapaliny, t.j. asfalt ve vrstvách stmelených asfaltem a voda v soudržných zeminách způsobují vazkopružné přetváření. Toto přetváření je výrazně závislé na charakteru zatížení, čím rychlejší je zatížení (kratší doba působení zatížení), tím méně se vrstvy přetvářejí. Při dlouhodobém zatížení zůstává po odtížení část deformace jako trvalá. Porušení takové vrstvy bude charakterizováno trvalou deformací. Asfaltové vrstvy mají výraznou závislost vazkých vlastností na teplotě. Při teplotách pod - 10 C až 0 C (podle druhu a obsahu asfaltu) se směsi přetváří převážně pružně a porušení charakterizuje síť trhlin. Od teploty 30 C až 40 C se trhliny nevytvářejí a dochází k rychlejšímu nárůstu trvalých deformací. Při namáhání, které překročí vnitřní tření kameniva, se asfaltová směs trvale přetváří nade všechny meze (naprosto technologicky vadná směs). Vozovky se podle reologických vlastností rozdělují na: tuhé - vozovky s cementobetonovým krytem, jsou pružné a porušují se trhlinami polotuhé - cementem stmelené vrstvy jsou překryty asfaltovými vrstvami, při porušování vznikají jak trhliny v důsledku pružného přetváření a tepelného namáhání cementem stmelených vrstev, tak trvalé deformace v asfaltových vrstvách netuhé - vozovky s asfaltovými, nestmelenými, prolévanými vrstvami i vozovky s krytem z dlažby a tvárnic, porušují se trvalou deformací jak asfaltových vrstev i celé vozovky, tak trhlinami v případě chladného počasí. 5.1 NESTMELENÉ VRSTVY se vyznačují zrnitou skladbou materiálu, jehož vlastnosti ve vozovce záleží jen na vnitřním tření zrn kameniva. Použití v ochranné a podkladní vrstvě vozovky. Vrstva materiálu se rozprostře a mechanicky zhutní (nejčastěji vibračními válci). Patří sem: - mechanicky zpevněná zemina (MZ) je materiál získaný těžením vhodné zeminy nebo mícháním více zemin na požadovanou čáru zrnitosti (v zásadě zrnitost 0-32) - vibrovaný štěrk (VŠ) je kamenivo frakce (štěrk), rozprostřené do vrstvy a do jeho mezer se vibrováním vpravuje kamenivo nižších frakcí (nejprve 8-16 a pak 0-4). Tímto postupem se na vozovce vytváří vrstva, v níž jsou minimalizovány mezery mezi zrny kameniva, zvyšuje se tak vnitřní tření mezi zrny a tím i mechanické vlastnosti vrstvy. - štěrkodrť (ŠD) je kamenivo vyrobené již se zastoupením všech velikostí zrn v plynulé čáře zrnitosti, navezená vrstva se jen zhutní - mechanicky zpevněné kamenivo (MZK) je kamenivo nejméně dvou frakcí, které se v míchačce smíchá za přidání optimálního množství vody pro zamezení segregace zrn a usnadnění zhutnění 7

8 5.2 VRSTVY STABILIZOVANÉ A ZPEVNĚNÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY jsou tvořeny z méně vhodných zemin až kvalitních kameniv s přidáním hydraulického pojiva. Použití v ochranné a podkladní vrstvě vozovky. Technologická zařízení pro stavbu vrstev stmelených hydraulickými pojivy jsou: - stacionární - míchací centra (betonárny nebo pro stabilizace jednodušší centra) - pojízdná - práškové pojivo se dávkuje na povrch vrstvy a pojízdná zemní fréza promíchávající pojivo se zeminou, pak je vrstva rozprostřena, vyrovnána a zhutněna jako u nestmelených vrstev. 5.3 CEMENTEM STMELENÉ PODKLADNÍ VRSTVY mohou být použity jako podklad pro cementobetonové i asfaltové kryty vozovek. - podkladový beton vrstva čerstvého betonu je hutněna povrchovou vibrací - válcovaný beton cementobetonová směs se hutní válci. Lze použít i jako krytovou vrstvu. Nutno zřizovat spáry, jinak hrozí kontraktační trhliny. - mezerovitý beton beton s min. 20 % pórů v zatvrdlé směsi, je schopen odvádět prosáklou vodu - kamenivo zpevněné cementem (KSC) směs kameniva přírodního nebo umělého stmelená cementem 5.4 PROLÉVANÉ PODKLADNÍ VRSTVY jsou vrstvy tvořené kamennou kostrou prolitou výplňovou směsí pojiva (s částečným nebo úplným zaplněním mezer) a vibračně zhutněné. Použitým pojivem může být - cementová malta - popílková suspenze - asfalt - vibrocem (cementový makadam) kostra z hrubého kameniva plně prolitá cementovou maltou, která se do kostry zavibrovává. Lze použít i jako krytovou vrstvu. - štěrk částečně vyplněný cementovou maltou (ŠCM) obdobná technologie jako vibrocem, ale zavibrovává se menší množství cementové malty. Lze použít i jako krytovou vrstvu. - kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí (KAPS) kostra z hrubého kameniva prolitá popílkovou suspenzí (někdy s přídavkem cementu) s následným zavibrováním - penetrační makadam (PM) kamenná kostra prolitá asfaltem a posypaná drobným výplňovým kamenivem. Pokud se místo prolití a posypu použije na povrch kamenné kostry obalované kamenivo, jedná se o tzv. vsypný makadam (VM). Lze použít i jako krytovou vrstvu. 5.5 OBALOVANÉ PODKLADNÍ VRSTVY tvořené kamenivem, které se za horka obalí asfaltem tzv. obalované kamenivo (OK). Lze použít i jako krytovou vrstvu. 5.6 KRYT Podle staviva krytu se vozovky dělí na - asfaltové - cementobetonové - dlážděné a z dílců - štěrkové - ze stabilizovaných zemin - zvláštní Asfaltové kryty Podle technologie výroby a zpracování se dělí na - prováděné postřikovou technologií - obalované - hutněné - lité 8

9 Postřiková technologie - postřiky vozovek (P) na povrch konstrukční vrstvy se nanese asfaltové pojivo. Podle funkce mohou být: - infiltrační (vnikne do povrchu vrstvy a tím zvýší její kvalitu) - spojovací (zajištující spojení jednotlivých asfaltových vrstev) - regenerační (zamezuje vzniku a šíření poruch asfaltových krytů) - nátěry vozovek (N) na povrch vrstvy se nanese asfaltové pojivo, posype se kamenivem a zhutní. Nátěr podle funkce slouží k: - zlepšení protismykových vlastností starých povrchů - ochraně před pronikáním vody do konstrukce vozovky - uzavření povrchu nové úpravy - zlepšení vlastností původního pojiva v obrusné vrstvě - dočasná ochrana podkladu před položením dalších vrstev Obalované hutněné směsi Asfaltové směsi se připravují v obalovnách, kde se kamenivo v míchačkách obalí asfaltem. Jedná se o směs kameniva a asfaltu, přičemž pojiva je tolik, že všechna zrna kameniva jsou dokonale obalena asfaltem a je tím zajištěno kompaktní spojení jednotlivých zrn ve směsi. - asfaltový beton (AB) asfaltová směs s uzavřenou zrnitostí kameniva, provádí se v tl. 30 až 90 mm podle zrnitosti použitého kameniva. Použití v obrusné i ložné vrstvě. - asfaltový koberec (AK) asfaltová směs specifických vlastností, podle nich se rozlišuje: - koberec mastixový mezery mezi zrny vyplněny mastixem (směs drobného kameniva do 2 mm a kamenné moučky obalená asfaltem). Použití v obrusné vrstvě, tvoří vodonepropustný kryt. - koberec drenážní asfaltová směs s vysokou mezerovitostí, schopná odvádět vodu z povrchu vozovky. Použití v obrusné vrstvě. - koberec tenký provádí se v tl mm. Použití při opravách netuhých vozovek. - koberec otevřený asfaltová směs otevřené zrnitosti. Použití v obrusné i ložné vrstvě. Lité asfaltové směsi - litý asfalt (LA) směs kameniva a asfaltu, přičemž pojiva je tolik, že všechny mezery kamenné směsi jsou vyplněny asfaltem a ještě je ho malý přebytek. Rozprostřená vrstva se zdrsňuje pohozem drceného kameniva, které se do povrchu zatlačí lehkými ručními válci. Cementobetonové kryty Výhody proti asfaltovým krytům: - vysoká únosnost - delší životnost - odolnost proti účinkům olejů a pohonných hmot - světlý povrch Nevýhody proti asfaltovým krytům: - povrch narušen příčnými a podélnými spárami - dlouhá technologická doba tuhnutí betonu před vpuštěním dopravy - kryty kontinuálně vyztužené k zamezení kontraktačních trhlin bez použití spár, u nás méně časté - kryty lehce vyztužené ke snížení počtu spár - kryty z prostého betonu (nevyztužené) Kryty z dlažby a dílců - dlažba - z přírodního kamene - z betonu - z konglomerovaného kamene (směs kameniva a syntetické pryskyřice) Dlažební prvky se kladou na podkladní vrstvy do pískového nebo maltového lože. - silniční dílce (panelů) se používají pro dočasné vozovky a dopravní plochy, pro staveništní komunikace, objížďky apod. Silniční dílec je prefabrikát ze železobetonu obdélníkového nebo lichoběžníkového tvaru o rozměrech nejméně 2000 mm x 1000 mm až 3000 mm a tloušťce 150 až 180 mm. Dílce se kladou jeřábem do písku nebo směsi drobného kameniva cementu a popílku. - vegetačních dílce vytváří zpevněnou plochu, ale cca 50% jeho plochy je tvořeno humusem a vegetací z různých travin. Užívá se na příjezdech ke garážím a na zpevněná travnatá parkoviště. Pravidelné pojíždění povrchu zastoupí sekání trávy. Přesto tyto plochy vyžadují údržbu, sekání trávy, hnojení a také obnovu humusu, případně obnovu plochy s novým položením vegetačních tvárnic. 9

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

POZEMNÍ KOMUNIKACE II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ DR. ING. MICHAL VARAUS POZEMNÍ KOMUNIKACE II MODUL 3 ASFALTOVÁ POJIVA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Pozemní komunikace

Více

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36.

33. Která geosyntetika mohou být použita jako filtr? 34. Které prvky se používají k vyztužování zemin? 35. Co je to creep (zemin, geosyntetik)? 36. Geotechnika 1. Podle kterého předpisu se navrhuje a provádí geotechnický průzkum pro PK? 2. Jaké jsou kategorie metod odběru vzorků zemin? 3. Kolik je tříd kvality vzorků zemin pro laboratorní zkoušky?

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TP-76 TECHNICKÉ PODMÍNKY GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE Část A Zásady geotechnického průzkumu Schváleno : MD-OSI č.j. 485/09-910-IPK/1 ze

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře:

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební - zkušební laboratoř Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště zkušební laboratoře: 1. OL 123 Odborná laboratoř stavebních materiálů Thákurova 7, 166 29 Praha 6 2. OL 124 Odborná laboratoř konstrukcí pozemních staveb Thákurova 7, 166 29 Praha 6 3. OL 132

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Identifikace zkušebního postupu/metody Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště Hradec Králové 2. pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3. pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4. pracoviště semimobilní laboratorní

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Kámen a kamenivo Kámen Třída Pevnost v tlaku min. [MPa] Nasákavost max. [% hm.] I. 110 1,5 II. 80 3,0 III. 40 5,0 Vybrané druhy

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2

KAMEN E IV I O V Silnič ni ní č s t s avby av by 2 KAMENIVO Silniční stavby 2 POUŽITÍ KAMENIVA betony asfaltovými pojivy stmelené materiály hydraulicky stmelené asfaltovými pojivy stmelené materiály nestmelené materiály TERMINOLOGIE kamenivo směs zrn různé

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3

Konstrukce místních komunikací, Silniční stavby 3 Konstrukce místních komunikací, zastávek a odstavných ploch Silniční stavby 3 Specifika Statické zatížení Působení tangenciálních sil Množství znaků inženýrských sítí Problematika odvodnění Rozsah ploch

Více

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady:

PCI-Emulsion. Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru. Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Případy pro možné přísady: PCI-Emulsion Adhézní přísada do malty ke zkvalitnění malty, omítky a potěru Výrobní list č.: 100 Rozsah použití vnitřní a vnější použití. Na stěny a stropy. Jako záměsová tekutina k vytvoření adhezní hmoty

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT

Trvanlivost a odolnost. Degradace. Vliv fyzikálních činitelů STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ DEGRADOVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Ústav stavebního zkušebnictví Trvanlivost a odolnost stavebních materiálů Degradace STAVEBNÍ LÁTKA I STAVEBNÍ KONSTRUKCE OD JEJICH POUŽITÍ IHNED ZAČÍNAJÍ

Více

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322

Ústav stavebního zkušebníctví Zkušební laboratoř Jiřího Potůčka 115, 530 09 Pardubice ČSN EN 12390-7 ČSN EN 1097-5 ČSN EN 12504-1 ČSN 73 1322 Zkoušky: List 1 z 5 1 * Zkouška konzistence - zkouška sednutím 2 * Zkouška konzistence - zkouška rozlitím 3 * Zkouška objemové hmotnosti 4 * Zkouška obsahu vzduchu. Tlaková metoda 5 Zkouška pevnosti v

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků Dlážděné vozovky Historicky lze považovat dlážděné vozovky za první vozovky s bezprašným povrchem. Nejdříve se objevily dlažby z přírodního kamene, archeologové je nacházejí v blízkosti nejstarších staveb.

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Olomouc U místní dráhy 939/5, Nová Ulice, Olomouc Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Olomouc 2. Chotýšany Chotýšany 86, 257 28 Chotýšany 3. Semimobilní laboratorní kontejnery umístěny na aktuální adrese Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Předmět: Speciální problémy dopravních staveb I Téma 1: Zeminy, zlepšené zeminy, zemní práce

Předmět: Speciální problémy dopravních staveb I Téma 1: Zeminy, zlepšené zeminy, zemní práce Předmět: Speciální problémy dopravních staveb I Téma 1: Zeminy, zlepšené zeminy, zemní práce Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů 1

Více

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015

SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 SEZNAM NOREM PLATNÝCH PRO OBOR SILNIČNÍHO STAVITELSTVÍ K 30. 06. 2015 STAVBA VOZOVEK SPECIFIKACE (VÝROBKOVÉ NORMY) V PŮSOBNOSTI CEN/TC 227, WG 1 WG 4; DOPLŇKOVÉ A NAVAZUJÍCÍ NORMY (ČSN) Specifikace WG

Více

OSVEDCENI O AKREDITACI

OSVEDCENI O AKREDITACI národní akreditační organ Signatář EA MLA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Olšanská 54/3,130 00 Praha 3 vydává v souladu s 16 zákona ě. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Druha kameniva podle objemové hmotnosti:

Druha kameniva podle objemové hmotnosti: Kamenivo - je přírodní nebo umělý zrnitý materiál, anorganického původu určený pro stavební účely, jehož zrna projdou kontrolním sítem sčtvercovými otvory o velikosti 25 mm Kamenivo Druhy kameniva podle

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Nové konstrukce a technologie používané u Českých drah při rekonstrukcích železničního spodku

Nové konstrukce a technologie používané u Českých drah při rekonstrukcích železničního spodku Josef Mynář Nové konstrukce a technologie používané u Českých drah při rekonstrukcích železničního spodku Klíčová slova: zlepšené zeminy, vyztužené zeminy, technologie bez snášení kolejového roštu Úvod

Více

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev

Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Aktuální stav v provádění podkladních vrstev Využití vedlejších produktů výroby kameniva Nové směry v navrhování nestmelených směsí Autor: Dušan Stehlík 3.května 2018 Využití vedlejších produktů výroby

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební,, maltové směsi si (Příprava materiálů pro zhotovení stavebních směsí) 17. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Historie stavebnictví

Více

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein Poruchy netuhých vozovek Petr Mondschein Vznik poruchy Diagnostika poruchy Návrh opravy Realizace opravy POSTŘIKY, NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY POSTŘIKY Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesením na

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 148 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY S ASFALTEM MODIFIKOVANÝM PRYŽOVÝM GRANULÁTEM Z PNEUMATIK PŘEDBĚŽNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD Odbor infrastruktury, čj. 114/09-910-IPK/1 ze dne

Více

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky

Prolévan a é vr v st s vy v Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky Prolévan vané vrstvy Základní druhy, požadavky na materiály, stavební práce, kontrolní zkoušky ky Přehled prolévaných vrstev Štěrk částe stečně vyplněný ný cementovou maltou ŠCM (ČSN ( 73 6127-1), 1),

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

Technologický předpis T 05

Technologický předpis T 05 Výtisk: server Technologický předpis T 05 pro technologii : Podkladní vrstvy Obsah : I. SPOLEČNÁ ČÁST 1. ÚVOD - OBLAST POUŽITÍ, BEZPEČNOST 1 2. ZKRATKY A NÁZVOSLOVÍ 2 3. ZDROJE 3 4. SYSTÉM KONTROLY KVALITY

Více

Kapitola 8 LITÝ ASFALT

Kapitola 8 LITÝ ASFALT MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 LITÝ ASFALT Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1.

Více

Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží

Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží Dušan Stehlík únor březen 2016 Obsah prezentace Poruchy a problémy podloží vozovek Objemové změny násypových těles a aktivní zóny Vysoká vlhkost jemnozrnných

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm).

Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je podobný materiál jako beton, liší se však velikostí horní frakce plniva (zpravidla max. 4 mm). Malta je tvořena plnivem, pojivem a vodou a přísadami. Malta tvrdne hydraulicky, teplem, vysycháním

Více

561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 650 Kč

561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 650 Kč 56110 PODKLADNÍ BETON M3 2 650 Kč 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 650 Kč 561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 2 200 Kč 561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 2 030 Kč 56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 273

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Listopad 2008 Stavba vozovek - Postřikové technologie ČSN 73 6129 Sprayed technologies Répandage de liants hydrocarbonés Bespritzungsverfahren mit bitumenhaltigen Bindemitteln

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí

Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Silniční stavby 2 Funkce cementobetonových krytů jsou shodné s funkcemi krytů z hutněných asfaltových směsí Schopnost přenášet síly vyvolané účinkem dopravy Zajistit bezpečný provoz Odolávat účinkům povětrnostních

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

Anorganická pojiva, cementy, malty

Anorganická pojiva, cementy, malty Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:

Více

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr

G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY. Obsah: 1 Všeobecná ustanovení. 2 Platnost TKP a ZTKP. 3 Kapitoly ZTKP 3. 4 Závěr G. ZTKP ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY Obsah: 1 Všeobecná ustanovení 2 Platnost TKP a ZTKP 2.1 Kapitola 1 TKP - Všeobecně 2.2 Kapitola 2 TKP - Příprava staveniště 2.3 Kapitola 3 TKP - Odvodnění

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 20. Zvláštní druhy betonů Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II

ŽELEZNIČNÍ STAVBY II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ OTTO PLÁŠEK, PAVEL ZVĚŘINA, RICHARD SVOBODA, VOJTĚCH LANGER ŽELEZNIČNÍ STAVBY II MODUL 1 ZEMNÍ TĚLESO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 30.12.2013 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 2.1.2014 do 31.12.2014 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 25.6.2010 Úřední věstník Evropské unie C 167/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon

BETON Beton pojiva plniva vody přísady příměsi umělému kameni asfaltobetony polymerbetony 3600 př. n.l. římský Pantheon BETON Beton je kompozitní látka vznikající ztvrdnutím směsi jeho základních složek pojiva (nejčastěji cementu), plniva (kameniva nejčastěji písku a štěrku) a vody. Kromě těchto základních složek obsahuje

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) POJIVA pojiva jsou takové organické nebo anorganické látky, které mají schopnost spojovat jiné sypké nebo kusové materiály

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi stmelené hydraulickými pojivy Silniční stavby 2 Stmelené směsi hydraulickými pojivy Zeminy Kamenivo Požadavky na zeminy Nejsou specifikovány v normě jako u kameniva 95 % velikosti zrn pod 63 mm (u

Více

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY

Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 7 HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň

1. Pobočka Plzeň - zkušební laboratoř Zahradní 15, 326 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: A.001 Stanovení

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 % Objemová hmotnost, hydrostatické váhy PŘÍKLADY 1 P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Mosty. Ochrana a sanace železobetonových. konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu

Mosty. Ochrana a sanace železobetonových. konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu Mosty Ochrana a sanace železobetonových konstrukcí a konstrukcí z předpjatého betonu MC-ochranné a sanační systémy Mosty, ať již jsou ze železobetonu nebo předpjatého betonu, patří k nejnáročnějším stavebním

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský, Ing. Oldřich Žalud ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí

Více

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 24.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 246/1 IV (Informace) INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 89/106/EHS ze dne

Více

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o.

2/460 červen 2007 zpracovatel: IBR Consulting, s.r.o. Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 1 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 96 Kč Odstraňovaný materiál uschlé traviny volné kořeny nezakořeněné

Více

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta.

MasterFlow 928. Cementová nesmrštivá zálivková a kotevní malta. POPIS PRODUKTU MasterFlow 928 je předem připravená jednosložková nesmrštivá vysoce pevnostní zálivková a kotevní malta, vyrobená na cementové bázi s obsahem přírodních plniv. Receptura umožňuje použití

Více

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování.

Construction. Sikagard -750 Deco EpoCem. Dekorativní stěrková hmota. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Zkušební zprávy. Skladování. Technický list Vydání 03/2014 Identifikační č.: CZ01 Dekorativní stěrková hmota Construction Popis výrobku je dekorativní, normálně tuhnoucí, cementová, epoxidem modifikovaná, 3-komponentní plošná stěrková

Více

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin

ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN. Stanovení vlhkosti zemin ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY PRO ZATŘÍDĚNÍ, POJMENOVÁNÍ A POPIS ZEMIN Stanovení vlhkosti zemin ČSN ISO/TS 17892-1 Vlhkost zeminy Základní zkouška pro zatřídění, pojmenování a popis Příklady dalšího použití: stanovení

Více

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Projekt Rozpočet Realizace PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Aktualizace 2015 Úkol

Více

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212

Construction. Zálivková hmota. Popis výrobku. Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 SikaGrout -212 Technický list Vydání 24.11.2015 Identifikační č.: 02 02 01 01 001 0 000002 1180 Zálivková hmota Popis výrobku je zálivková hmota s cementovým pojivem, tekutá, s expanzím účinkem. splňuje požadavky na

Více

Chodník v ulici Západní v Chotěboři

Chodník v ulici Západní v Chotěboři DRUPOS HB s.r.o. Havlíčkův Brod, Příčná 260 středisko Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Chodník v ulici Západní v Chotěboři Seznam příloh A. Průvodní a technická zpráva

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí

Technologie, mechanické vlastnosti Základy navrhování a zatížení konstrukcí Dimenzování základních prvků konstrukcí Betonové konstrukce Přednášky: Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta stavební Ing. Jana Markova, Ph.D., Kloknerův ústav

Více

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku

Construction. Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota. Popis výrobku Technický list Vydání 01.02.2013 Identifikační č.: 010201010010000005 Vysoce kvalitní, nízké smrštění, expanzní zálivková hmota Construction Popis výrobku je jednosložková zálivková hmota s cementovým

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, Brno

IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, Brno IMOS Brno, a.s. divize silniční vývoj Olomoucká 174, 627 00 Brno výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř tel: 548129331, 724333094, fax: 548129285 E-mail: kresaj@imosbrno.eu,

Více

Kámen. Dřevo. Keramika

Kámen. Dřevo. Keramika Kámen Dřevo Keramika Beton Kovy Živice Sklo Slama Polymery Dle funkce: Konstrukční Výplňové Izolační Dekorační Dle zpracovatelnosti: Sypké a tekuté směsi (kamenivo, zásypy, zálivky) Kusové (tvarovky, dílce)

Více

POUŽITÍ MINERÁLNÍCH SMĚSÍ V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

POUŽITÍ MINERÁLNÍCH SMĚSÍ V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU POUŽITÍ MINERÁLNÍCH SMĚSÍ V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Petr Jasanský SŽDC, Generální ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Minerální směs představuje materiál

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. 1 Neobsazeno --- --- 2.1 Stanovení zrnitosti Sítový rozbor

Více

Principy a metody rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury, PŘÍLOHA: TECHNOLOGIE KONSTRUKCÍ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ

Principy a metody rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury, PŘÍLOHA: TECHNOLOGIE KONSTRUKCÍ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ Principy a metody rozvoje cyklistické dopravy a infrastruktury, PŘÍLOHA: TECHNOLOGIE KONSTRUKCÍ CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 2011 Výstup řešení

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy

MĚLČANY KANALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. B. Technické a uživatelské standardy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE B. Technické a uživatelské standardy MĚLČANY - KANALIZACE 1. Stavební část...3 1.1 Úvod... 3 1.2 Zemní a výkopové práce... 3 1.3 Beton, betonářské práce a bednění... 6 1.4 Potrubní

Více