TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Snížení emisí kotlů K3, K4. Název projektu: Snížení emisí kotlů K3, K4. Zadávací dokumentace STRANA 1 Z 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Snížení emisí kotlů K3, K4. Název projektu: Snížení emisí kotlů K3, K4. Zadávací dokumentace STRANA 1 Z 18"

Transkript

1 Zadavatel Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Název projektu: STRANA 1 Z 18

2 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A POVĚŘENÉ OSOBY 4 2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 5 3. ZÁKLADNÍ ZKRATKY 5 4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY ÚDAJE O PROJEKTU ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY ODPOVĚDNOST ZÁJEMCE ZA PLNĚNÍ ZAKÁZKY MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY 7 5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTEŽE POSTAVENÍ ZADAVATELE A DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY JISTOTA ZADÁVACÍ LHŮTA VARIANTY NABÍDEK JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 8 6. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ ZAKÁZKY: POŽADAVKY NA ZPŮSOB REALIZACE 9 7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY OBECNÉ POKYNY ČLENĚNÍ NABÍDKY POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPŮSOB PROVEDENÍ DOKUMENTŮ V OBÁLCE Obsah obálky č.1: Požadavky na způsob zpracování dokumentů v obálce Obálka č. 2 - Cenová část PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY, DODATEČNÉ INFORMACE A NÁLEŽITOSTI KORESPONDENCE SE ZADAVATELEM PŘEDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI NÁLEŽITOSTI KORESPONDENCE SE ZADAVATELEM PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, VYJASŇOVÁNÍ NABÍDEK LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK POSOUZENÍ NABÍDEK A ZPŮSOB VYJASNĚNÍ NABÍDEK HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PRŮBĚH ELEKTRONICKÉ AUKCE 16 Strana 2 z 18

3 10.3. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝPOČTU BODŮ PŘI HODNOCENÍ NABÍDEK UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 18 Strana 3 z 18

4 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A POVĚŘENÉ OSOBY Obchodní jméno: Sídlo: IČ a zápis v obchodním rejstříku: Zastoupená: Kontaktní osoba: TAMERO O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou , společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Jolanta Brudnicka, jednatel Zbigniew Lange, jednatel Jitka Váňová Telefon: Adresa: Synthos S.A. (organizační složka) Odbor Technický Nákup O. Wichterleho Kralupy nad Vltavou Zmocněncem ZADAVATELE ve věci této ZAKÁZKY je společnost SYNTHOS S.A., se sídlem Chemików 1, Oswiecim, Polská republika, registrační číslo: , jednající prostřednictvím Synthos S.A. (organizační složka), se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ: , IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59670, ve věcech obchodních a společnost SYNTHOS Kralupy a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ: , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13451, ve věcech technických. Jitka Váňová je zároveň osobou pověřenou výkonem zadavatelské činnosti. Dnem rozhodným pro počátek anebo ukončení jednotlivých lhůt jsou dny, kdy jsou učiněny příslušné úkony touto osobou, pokud není dále stanoveno jinak. ZÁJEMCI v tomto zadávacím řízení jsou povinni veškeré doklady a požadované listiny doručovat této osobě. Doklady a požadované listiny se považují za doručené dnem, kdy byly doručeny pověřené osobě. Od této doby začínají běžet i případné lhůty uvedené v Zadávací dokumentaci (ZD), které jsou vázané na doručení dokladů a požadovaných listin ZÁJEMCI. Strana 4 z 18

5 2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ZAKÁZKA znamená dodávku ZAŘÍZENÍ a dokumentace a zajištění SLUŽEB v rozsahu popsaném v ZD, aby byly splněny požadované technické a garantované parametry dané touto zadávací dokumentací. SLUŽBY - jedná se o všechny služby zajišťované ZÁJEMCEM nutné pro realizaci ZAKÁZKY. ZADAVATEL - jedná se o společnost TAMERO, se sídlem na adrese O. Wichterleho 810, Kralupy nad Vltavou, IČ , společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , která oznamuje svůj úmysl zadat zakázku v tomto zadávacím řízení. Pokud se v některé části používá pojem OBJEDNATEL nebo ZÁKAZNÍK, jedná se o stejnou osobu. ZÁJEMCE - je dodavatel, který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení dle 28 zákona 137/2006 Sb., splnil kvalifikační předpoklady stanovené v Kvalifikační dokumentaci a byl vyzván k podání nabídky. Pokud se v některé části používá pojem ZHOTOVITEL, jedná se o stejnou osobu. ZHOTOVITEL - ZÁJEMCE, se kterým ZADAVATEL uzavřel smlouvu na realizaci ZAKÁZKY. ZAŘÍZENÍ - je soubor dodávek, které jsou součástí ZAKÁZKY. 3. ZÁKLADNÍ ZKRATKY BL (battery limit) - Hranice dodávky ČSN Česká státní norma DCS (distributed control system) Hlavní řídicí systém DD (Detail Design) - Projekt pro provádění stavby DIN (Deutsche Industrie Norm) Německá průmyslová norma EN Evropská norma EU Evropská Unie EPS Elektrická požární signalizace FAC - Final acceptance FAT - Factory acceptance test IN Investiční náklady ISO (International Organization for Standardization) MaR měření a regulace Strana 5 z 18

6 MOM (minutes of meeting) Zápis z jednání PAC - Preliminary acceptance PS provozní soubor ŘS Řídicí systém SO Stavební objekt SW - Software ZD - ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném ke dni uveřejnění zadávacího řízení v informačním subsystému. 4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY 4.1. ÚDAJE O PROJEKTU Teplárna společnosti TAMERO provozuje tři vysokotlaké parní kotle (K1, K3 a K4), každý o výkonu 120MW a tři parní turbíny o výkonu 0,72MWe, 33MWe a 27MWe. Na kotlích K3, K4 je spalován zemní plyn, acetylenový odplyn a rafinérský odplyn. Předmětem plnění této Veřejné zakázky je provedení technických opatření na kotlích K3 a K4, která povedou ke snížení emisí pod hodnotu emisních limitů platných od roku ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU ZADAVATEL bude zodpovídat za zajištění stavebního povolení a kolaudaci ZAKÁZKY. Součástí protiplnění je poskytnutí potřebných dokladů a výsledků zkoušek a měření potřebných pro kolaudaci. ZÁJEMCE bude plně odpovědný za navržené technické řešení, realizaci Díla, koordinaci činností jednotlivých subdodavatelů a zajištění bezpečnosti při výstavbě VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Předmětem ZAKÁZKY je realizace akce zahrnující zejména: Návrh technického řešení celého Díla Zpracování DOKUMENTACE Stavební práce Strana 6 z 18

7 Dodávky zařízení Montáž zařízení Potřebné úpravy stávajících zařízení ZADAVATELE Komplexní vyzkoušení celého zařízení Uvedení zařízení do provozu Detailní rozsah ZAKÁZKY je popsán v příloze 1 této Zadávací dokumentace/smlouvy. Cílem ZADAVATELE je uzavřít s vybraným ZÁJEMCEM smlouvu na realizaci zakázky ODPOVĚDNOST ZÁJEMCE ZA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Veškeré použité výrobky musí splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. je souhrnem požadavků ZADAVATELE na rozsah a funkci ZAKÁZKY, nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných předpisů a norem. ZÁJEMCE se musí při zpracování nabídky řídit nejen požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných závazných právních předpisů a norem MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění ZAKÁZKY je Areál chemických výrob Kralupy v Kralupech nad Vltavou - část teplárna ve vlastnictví společnosti TAMERO 5. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ SOUTEŽE 5.1. POSTAVENÍ ZADAVATELE A DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dle 2 odst. 6 zákona 137/2006 Sb. je ZADAVATEL sektorovým zadavatelem. Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku dle 8 zákona 137/2006 Sb. Veřejná zakázka bude ZADAVATELEM zadána v souladu s 28 zákona 137/2006 Sb., v platném znění, v užším řízení PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota zakázky je 60 mil. Kč. Strana 7 z 18

8 5.3. JISTOTA Jistota není ZADAVATELEM požadována ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou ZÁJEMCI svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podávání nabídek a končí dnem doručení Oznámení o výsledku výběrového řízení, přičemž ZADAVATEL je povinen odeslat Oznámení o výsledku výběrového řízení nejpozději do Zadávací lhůta se prodlužuje ZÁJEMCŮM, s nimiž může ZADAVATEL uzavřít Smlouvu (tj. ZÁJEMCI, kteří se umístili na prvních třech místech) až do doby podpisu Smlouvy nebo zrušení výběrového řízení, nejpozději však do Postup ZADAVATELE při podpisu Smlouvy viz odstavec 11 těchto podmínek VARIANTY NABÍDEK ZADAVATEL neumožňuje ZÁJEMCŮM nabízet variantní řešení JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZÁJEMCE nese výhradní odpovědnost za náležitou kontrolu Zadávací dokumentace a za získání spolehlivých informací ohledně veškerých podmínek a povinností, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit hodnotu nebo povahu nabídky. Jak v průběhu vyhodnocení, tak i v průběhu realizace ZAKÁZKY nebudou akceptovány žádné požadavky na změnu ceny uvedené v nabídce z důvodu jeho chyb nebo opominutí výše uvedených povinností. ZADAVATEL si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení. Náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese ZÁJEMCE. ZADAVATEL si vyhrazuje právo požádat o vysvětlení informací uvedených v nabídce, případně jejich doplnění. 6. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 6.1. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ ZAKÁZKY: Termínem předání se rozumí vydání PAC (protokolu o předběžném převzetí) do Uvedený termín je stanovený ZADAVATELEM jako závazný. Nabídka, která tento požadavek nebude respektovat, bude vyřazena. Strana 8 z 18

9 ZADAVATEL předpokládá zahájení prací na ZAKÁZCE v průběhu měsíce 2/ POŽADAVKY NA ZPŮSOB REALIZACE Nabízející musí respektovat tyto zásady: Realizace ZAKÁZKY bude probíhat za provozu stávající teplárny. Realizace ZAKÁZKY bude probíhat v souladu s harmonogramem stanoveným ZADAVATELEM. Realizace ZAKÁZKY bude probíhat v souběhu s jinými investičními zakázkami na daném objektu. Detailní popis požadavků - viz Příloha 1 této ZD/SMLOUVY. 7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 7.1. OBECNÉ POKYNY Nabídka ZÁJEMCE bude zpracována v tištěné formě, v českém nebo slovenském jazyce v souladu s požadavky ZADAVATELE uvedenými v této Zadávací dokumentaci. Veškerá prohlášení ZÁJEMCE, doložená v nabídce, budou podepsána oprávněnou osobou ZÁJEMCE, to znamená - fyzickou osobou v případě ZÁJEMCE fyzické osoby nebo osobou vykonávající funkci statutárního orgánu nebo členem (členy) statutárního orgánu oprávněnými jednat jménem či za ZÁJEMCE, nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování statutárního orgánu ZÁJEMCE v případě ZÁJEMCE právnické osoby. Je-li ZÁJEMCE zastoupen, je povinen k nabídce přiložit plnou moc pro danou zastupující osobu s úředně ověřenými podpisy. Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, musí být předána ve čtyřech vyhotoveních, tzn. 1 originál a 3 kopie. Originál nabídky musí být na titulní stránce v pravém horním rohu označen ORIGINÁL. Do každé z obálek bude vloženo CD s naskenovanou danou částí nabídky. Jednotlivé kopie nabídky pak musí obsahovat na titulní straně v pravém horním rohu vedle označení KOPIE současně i pořadové číslo kopie, tzn. např. 1. KOPIE, 2. KOPIE, atd. Originály či úředně ověřené kopie příslušných požadovaných dokladů předloží ZÁJEMCE pouze v originálním vyhotovení nabídky. V kopiích nabídky postačují neověřené fotokopie těchto dokladů. Nabídka nesmí obsahovat opravy, přepisy a jiné nesrovnalosti, které by ZADAVATELE mohly uvést v omyl. Všechna vyhotovení nabídky (originál i všechny kopie) musí být zabezpečena proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy. Zabezpečení proti Strana 9 z 18

10 neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy musí zajišťovat znemožnění rozdělení listin bez poškození svázání a přelepu ČLENĚNÍ NABÍDKY Nabídku podá ZÁJEMCE v předepsaném počtu vyhotovení ve uzavřených, zapečetěných a řádně označených obálkách: Obálka č. 1 : Technická část nabídky a smluvní část nabídky. Obálka č. 2 : Cenová část nabídky. dvou 7.3. POŽADAVKY ZADAVATELE NA ZPŮSOB PROVEDENÍ DOKUMENTŮ V OBÁLCE Obsah obálky č.1: Obsah nabídky s uvedením čísel stránek a jednotlivých oddílů nabídky: 1. Krycí list nabídky. 2. Plná moc (pokud jedná za ZÁJEMCE zmocněnec na základě plné moci). 3. Prohlášení ZÁJEMCE. 4. Návrh Smlouvy na Dílo včetně požadovaných příloh a případných dodatků. 5. Vlastní nabídka popis technického řešení, doplněná příloha č. 9 (A9) Garantové parametry Požadavky na způsob zpracování dokumentů v obálce 1 Ad 1) Krycí list nabídky Ad 2) Plná moc Vypracovaný dle Přílohy č. B1 této ZD s uvedením závazných údajů, podepsané oprávněným zástupcem ZÁJEMCE. Bude doložena pouze v případě, že za ZÁJEMCE jedná zmocněnec na základě plné moci. Ad 3) Prohlášení ZÁJEMCE - budou doložena tato prohlášení. Prohlášení ZÁJEMCE, že se v plném rozsahu seznámil se Zadávací dokumentací a že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení či nejasnosti - bude použit formulář dle Přílohy č. B2 této ZD. Prohlášení ZÁJEMCE o zajištění bezpečnosti práce bude použit formulář dle Přílohy č. B3 této ZD. Ad 4) Návrh Smlouvy Strana 10 z 18

11 ZÁJEMCE je povinen v nabídce předložit návrh Smlouvy. Pro zpracování Smlouvy použije ZÁJEMCE ZADAVATELEM přiložený návrh Smlouvy viz. Příloha A této ZD. ZÁJEMCE ponechá návrh Smlouvy beze změn, pouze v místech, které budou označeny [ ] vyplní ručně požadované údaje. Návrh Smlouvy bude opatřen parafou ZÁJEMCE na každé straně Smlouvy. Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu zpracuje ZÁJEMCE formou návrhu dodatku ke Smlouvě, který bude opatřen parafou ZÁJEMCE na každé straně dodatku ke Smlouvě. Vždy musí být uveden odkaz na dotčený článek či přílohu Smlouvy. ZADAVATEL není povinen změny navržené ZÁJEMCEM v dodatku ke Smlouvě akceptovat. Tyto dokumenty budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za ZÁJEMCE. Při nedodržení tohoto požadavku nebude nabídka považována za úplnou a bude vyřazena. Cena nebude v návrhu Smlouvy uvedena. Přílohy Smlouvy Příloha č. A1: Technické požadavky na provedení Díla Tento dokument nebude ZÁJEMCEM modifikován. Příloha č. A2: Dodávka ZHOTOVITELE Tento dokument bude obsahovat vlastní nabídku ZÁJEMCE. Příloha č. A3: Dodávka OBJEDNATELE V této příloze je uveden ZADAVATELEM předpokládaný rozsah jeho protiplnění. Tento dokument nebude ZÁJEMCEM modifikován. Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu zpracuje ZÁJEMCE formou návrhu dodatku k této příloze. Není dovoleno přesunout část ROZSAHU ZAKÁZKY do protiplnění ZADAVATELE. V tomto případě bude nabídka vyřazena. ZADAVATEL není povinen změny navržené ZÁJEMCEM v dodatku k příloze Smlouvy akceptovat. Strana 11 z 18

12 Příloha č. A4: DOKUMENTACE V této příloze je uveden ZADAVATELEM požadovaný rozsah DOKUMENTACE. Tento dokument nebude ZÁJEMCEM modifikován. Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu zpracuje ZÁJEMCE formou návrhu dodatku k této příloze. Vždy musí být uvedeno číslo a název přílohy a odkaz na dotčený článek přílohy. ZADAVATEL není povinen změny navržené ZÁJEMCEM v dodatku k příloze Smlouvy akceptovat. Příloha č. A5: Harmonogram Tento dokument nebude ZÁJEMCEM modifikován. Detailní Harmonogram zpracuje ZÁJEMCE v programu Microsoft Project minimálně v rozsahu a členění, které je uvedeno v ZADAVATELEM přiloženém návrhu harmonogramu. Harmonogram bude obsahovat termíny milníků, termíny hlavních ZÁJEMCEM požadovaných protiplnění a termíny provádění zkoušek a přejímek. Příloha č. A6: Cenová tabulka Tento dokument nebude ZÁJEMCEM vyplňován. Ve fázi přípravy Smlouvy s vybraným ZÁJEMCEM do něj budou ZADAVATELEM doplněny tabulky dle výsledků e-aukce. Příloha č. A7: Seznam požadavků OBJEDNATELE na provedení DÍLA Tento dokument nebude ZÁJEMCEM vyplňován. Ve fázi přípravy Smlouvy s vybraným dodavatelem do něj bude převzat text celé přílohy A7 této ZD. Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu zpracuje ZÁJEMCE formou návrhu dodatku k této příloze. Vždy musí být uvedeno číslo a název přílohy a odkaz na dotčený článek přílohy ZADAVATEL není povinen změny navržené ZÁJEMCEM v dodatku k příloze Smlouvy akceptovat. Příloha č. A8: Seznam subdodavatelů ZÁJEMCE vyplní tabulku této přílohy. ZADAVATEL požaduje, aby ZÁJEMCE ve své nabídce definoval části ZAKÁZKY, které má v úmyslu zajistit u subdodavatelů. Pro jednotlivé druhy dodávek nebo SLUŽEB budou uvedeny identifikační údaje každého Strana 12 z 18

13 subdodavatele. Dále bude uvedena země původu subdodavatele a procentuální podíl subdodávky na ZAKÁZCE. U každé dodávky nebo SLUŽBY uvede ZÁJEMCE max. čtyři možné subdodavatele. Seznam bude obsahovat všechny hlavní druhy dodávek, na kterých záleží spolehlivost ZAŘÍZENÍ a dodávky, které dosahují více než 5% z celkové ceny. ZADAVATEL má právo vyžádat doplnění položek, které ZÁJEMCE neuvede a která podle názoru ZADAVATELE splňují kritéria uvedená výše. Případné doplnění seznamu v průběhu realizace ZAKÁZKY bude možné pouze se souhlasem ZADAVATELE. ZÁJEMCE musí být schopen na vyžádání ZADAVATELE doložit vlastnickou strukturu subdodavatele. Příloha č. A9: GARANTOVANÉ PARAMETRY Tento dokument ZÁJEMCE vyplní a vloží do části Ad 5) Vlastní nabídka ZÁJEMCE Ve fázi přípravy Smlouvy s vybraným dodavatelem bude převzat text celé přílohy A9 z nabídky ZÁJEMCE. Příloha č. A10: Dokumentace kotlů K3, K4 Tento dokument nebude ZÁJEMCEM modifikován. Ad 5) Vlastní nabídka ZÁJEMCE Zájemce vyplní požadované údaje do tabulky v Příloze 9 (A9) Garantované parametry a přiloží vlastní nabídku s technickým řešením ZAKÁZKY. Pokud nabídka nebude splňovat požadované technické podmínky vyplývající z Přílohy č. 1 (A1) a garantované parametry Přílohy č. 9 (A9), bude nabídka považována za nepřijatelnou a bude vyřazena Obálka č. 2 - Cenová část a) Obecné požadavky na zpracování: ZÁJEMCE v nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za provedení ZAKÁZKY v souladu s touto Zadávací dokumentací. Cena bude uvedena v Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH). ZÁJEMCE není oprávněn tento rozpis ceny jakkoliv upravovat. Musí vyplnit všechny v něm uvedené položky. Strana 13 z 18

14 Tyto dokumenty budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za ZÁJEMCE. Při nedodržení tohoto požadavku nebude nabídka považována za úplnou a bude vyřazena. V případě výrazně nízké ceny může ZADAVATEL požádat ZÁJEMCE o zdůvodnění. Nabídka s neodůvodnitelně nízkou cenou může být považována za nepřijatelnou a může být vyřazena. Celková nabídková cena bude součtem cen jednotlivých položek uvedených v cenových tabulkách. Struktura požadovaná ZADAVATELEM je uvedena v tabulce Přílohy A6. 8. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZAKÁZKY, DODATEČNÉ INFORMACE A NÁLEŽITOSTI KORESPONDENCE SE ZADAVATELEM 8.1. PŘEDÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE bude předána jako součást výzvy k podání nabídek v elektronické formě em, originály dokumentů budou zaslány poštou PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ZÁJEMCI, kteří mají zájem na podání nabídky, mají právo zúčastnit se prohlídky místa plnění ZAKÁZKY. ZADAVATEL umožní ZÁJEMCŮM prohlídku místa staveniště dne: :00 CET :00 CET ZÁJEMCI musí předložit své dotazy písemně nebo em minimálně dva pracovní dny před prohlídkou. Písemné odpovědi na dotazy jednotlivých ZÁJEMCŮ včetně textu příslušných dotazů budou po prohlídce zaslány všem ZÁJEMCŮM. Z průběhu prohlídky bude ZADAVATELEM pořízen zápis, který bude rozeslán všem ZÁJEMCŮM. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce místa plnění ZAKÁZKY umožněna maximálně pěti (5) zástupcům jednoho ZÁJEMCE. O prohlídku místa plnění v jiném termínu, než jsou uvedené, je možné požádat prostřednictvím u a to nejpozději dvanáct (12) kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. ZADAVATEL si vyhrazuje právo takovéto žádosti nevyhovět, pokud by tím byla narušena transparentnost soutěže. ZÁJEMCE oznámí úmysl účastnit se prohlídky ZADAVATELI písemně nebo em nejméně tři pracovní dny před datem konání prohlídky. Strana 14 z 18

15 8.3. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ZÁJEMCE je oprávněn po ZADAVATELI požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k Zadávací dokumentaci musí být doručena nejpozději do 12:00 CET hodin včetně. Na později doručené žádosti již nebude ZADAVATELEM reagováno. ZADAVATEL si vyhrazuje právo poskytnout ZÁJEMCŮM dodatečné informace i bez předchozí žádosti NÁLEŽITOSTI KORESPONDENCE SE ZADAVATELEM ZÁJEMCE je povinen pro veškerou korespondenci se ZADAVATELEM užívat identifikaci ZAKÁZKY- tj. : Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zasílat em nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu uvedenou v odstavci 1 této ZD. ZADAVATEL stanovuje pro komunikaci mezi ZÁJEMCEM a ZADAVATELEM český jazyk. Odpovědi na dotazy předávané ZADAVATELEM ZÁJEMCŮM budou vypracovány v českém jazyce. 9. PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK, VYJASŇOVÁNÍ NABÍDEK 9.1. LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDKY Nabídky budou doručeny osobně, kurýrem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence nejpozději do do 12:00 CET na adresu uvedenou v bodě 1 této ZD. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v případě osobního předání zmocněncem ZADAVATELE nebo jím písemně oprávněnou osobou. V případě poštovní zásilky okamžik převzetí podatelnou ZADAVATELE. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek ZADAVATEL neotevírá. ZADAVATEL bezodkladně vyrozumí ZÁJEMCE o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek TERMÍN A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek platných nabídek jednotlivých ZÁJEMCŮ proběhne dne v 13:00 CET v sídle ZADAVATELE za účasti stanovené komise. Vzhledem k tomu, že ZADAVATEL hodlá použít elektronickou aukci jako prostředku pro výběr nabídky, proběhne otvírání obálek bez přítomnosti ZÁJEMCŮ. Strana 15 z 18

16 9.3. POSOUZENÍ NABÍDEK A ZPŮSOB VYJASNĚNÍ NABÍDEK Po otevření nabídek posoudí ZADAVATELEM pověřená komise, zda nabídky splňují formální a věcné požadavky ZADAVATELE. Bude posouzeno, zda nabídky plní zásadní požadavky ZADAVATELE uvedené v Zadávací dokumentaci jako podmínku, při jejímž nesplnění bude nabídka vyloučena. U nabídek, které nebudou vyloučeny, může ZADAVATEL do deseti (10-ti) pracovních dnů od otevření nabídky vyzvat ZÁJEMCE k vysvětlení nejasných částí nabídky a případné doplnění chybějících informací, pokud to bude považovat za nutné. Po posouzení nabídek provede komise předběžné hodnocení nabídek. 10. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Jako základní hodnotící kritérium pro zadání této zakázky je stanovena nejnižší nabídková cena. Hodnocení nabídek bude provedeno dvoukolově V prvním kole bude provedeno vyhodnocení platných nabídek dle požadavků uvedených v této ZD. ZADAVATEL rozešle výsledek tohoto vyhodnocení všem ZÁJEMCŮM, kteří nebyli vyloučeni, a vyzve je k účasti v e-aukci. Elektronická aukce nesmí být zahájena dříve než dva (2) pracovní dny po odeslání všech výzev. Ve druhém kole (elektronické aukci) ZADAVATEL umožní ZÁJEMCŮM, kteří nebyli v rámci vyhodnocení v 1. kole vyloučeni, aby podali novou aukční hodnotu do elektronické aukce. Jako vstupní hodnoty do e-aukce použije ZADAVATEL cenovou tabulku uvedenou v Příloze A6 této ZD a dále provozní náklady na 5-i letý provoz. V rámci e-aukce bude možné aktualizovat pouze jednotlivé cenové položky uvedené v tabulce Přílohy A6 této ZD PRŮBĚH ELEKTRONICKÉ AUKCE Pravidla e-aukce jsou upravena v příloze C této ZD. Před započetím e-aukce budou poskytnuty ZÁJEMCŮM následující informace: Výsledek 1. kola hodnocení nabídek. Během vstupního kola e-aukce ZADAVATEL umožní indikativní přístup ZÁJEMCŮM do testovacího prostředí e-aukce. Strana 16 z 18

17 ZÁJEMCE, který splnil kvalifikační předpoklady a nebyl vyloučen v prvním kole hodnocení nabídek, bude vyzván k účasti v e-aukci zasláním elektronické Výzvy k účasti v elektronické aukci, kde budou uvedeny především tyto informace: Trvání vstupního kola. Trvání kontrolního kola. Trvání aukčního kola. Minimální rozdíl pro jednotlivá podání. Maximální rozdíl. Každému ZÁJEMCI kromě jeho aukčních hodnot bude poskytnuta informace o jeho momentálním pořadí. Podávané aukční hodnoty je ZÁJEMCE povinen podepsat zaručeným elektronickým podpisem. Zadavatel upozorňuje, že systém neumožní dorovnat nejlepší aukční hodnoty (tj. nejlepší hodnoty jednotlivých položek) a dále neumožní dorovnat nabídku uchazeče, který bude aktuálně na 1. pořadí. Uchazeč bude o dosažení této skutečnosti informován. Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání celkové nabídky uchazeče na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by vzhledem k dosaženému počtu bodů měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou, bude v systému zařazena na horší pořadí než nabídka podaná dříve. Uchazečům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepších aukčních hodnotách včetně nejlepších hodnot Kritéria 2, o nejlepší celkové nabídkové ceně a dále aktuální pořadí uchazeče dle celkové nabídkové ceny. Totožnost jednotlivých ZÁJEMCŮ nebude v průběhu e-aukce zveřejněna HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝPOČTU BODŮ PŘI HODNOCENÍ NABÍDEK Jako základní hodnotící kritérium pro zadání této zakázky je stanovena nejnižší nabídková cena. Celkovou nabídkovou cenou se rozumí matematický součet dílčích hodnotících kritérií, přičemž nižší hodnota tohoto součtu znamená lepší celkovou nabídkovou cenu: Dílčí hodnotící kritérium 1- Cena Díla Do výpočtu bude převzat údaj celková cena v Kč bez DPH uvedená ZÁJEMCEM v cenové tabulce A6. Strana 17 z 18

18 Dílčí hodnotící kritérium 2- Provozní náklady Do výpočtu bude převzat údaj provozní náklady v Kč bez DPH vypočtené dle vzorce uvedeného v Příloze A UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM Vybraný ZÁJEMCE je povinen poskytnout ZADAVATELI součinnost potřebnou k uzavření Smluv tak, aby Smlouvy mohly být uzavřeny ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy bude ZÁJEMCE ZADAVATELEM vyzván k podpisu Smlouvy. Odmítne-li vybraný ZÁJEMCE uzavřít se ZADAVATELEM Smlouvu, nebo pokud neposkytne řádnou součinnost k jejímu uzavření, zahájí ZADAVATEL jednání s dalším ZÁJEMCEM v pořadí. Vítězný ZÁJEMCE musí souhlasit se spolupůsobením při finanční kontrole dle 2e) zákona č. 3220/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a případných dalších kontrol z EU. 12. SEZNAM PŘÍLOH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Součástí jsou následující přílohy: Příloha A - Návrh Smlouvy včetně příloh: Příloha č. 1 Technické požadavky na provedení Díla Příloha č. 2 Dodávka ZHOTOVITELE Příloha č. 3 Dodávka OBJEDNATELE Příloha č. 4 - Dokumentace Příloha č. 5 Harmonogram Příloha č. 6 Cenová tabulka Příloha č. 7 Seznam požadavků OBJEDNATELE na provedení DÍLA Příloha č. 8 Seznam subdodavatelů Příloha č. 9 Garantované parametry Příloha č Dokumentace kotlů K3, K4 Příloha B - vzory prohlášení a závazných formulářů 1. B1 - Krycí list nabídky 2. B2 - Prohlášení ZÁJEMCE 3. B3 - Prohlášení o zajištění bezpečnosti práce Příloha C - Základní informace k elektronické aukci Strana 18 z 18

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Instalace řízení pohonů elektronapáječek pomocí FM. Evidenční číslo projektu: 3.

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace Instalace řízení pohonů elektronapáječek pomocí FM. Evidenční číslo projektu: 3. Zadavatel Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/1647 Název projektu: elektronapáječek pomocí FM STRANA 1 Z 21 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A POVĚŘENÉ OSOBY 4 2. DEFINICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úprava stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.

TAMERO INVEST s.r.o. Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úprava stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3. Zadavatel Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výkonu a úprava stávající rozvodny 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE A POVĚŘENÉ OSOBY 4 2. DEFINICE ZÁKLADNÍCH

Více

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky.

Předmět zakázky je podrobně definován v příloze č. Příloha č 1 Vymezení předmětu zakázky. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení: na služby Vzdělávání v MoroSystems, vyhlášené dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.7 Zadavatel: MoroSystems, s.r.o., se sídlem Nová 147/14,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE l ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku malého rozsahu na služby podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), kdy se nejedná o zadávací řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M A N A Ž E R S K É D O V E D N O S T I V Ř Í Z E N Í P R O J E K T Ů Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v projektu Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II Registrační

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení

Přírodě blízká zahrada MŠ Balzacova - Havířov nové vyhlášení Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí. Přírodě blízká zahrada

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NABÍDKY Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Za tajemstvím pána hor Program: Podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPOLEČNÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE je nedílnou součástí zadávací dokumentace jednotlivých částí veřejné zakázky (dále jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou:

5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 5.1. Kódy CPV hlavních souvisejících plnění předmětu veřejné zakázky jsou: 1. Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Löw-Beerova vila osvětlení fasády a pořízení informačního pylonu 2. Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. 3. Údaje o zadavateli

Více

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam.

C152047 15.7.2015. Základní škola Želiv, okres Pelhřimov. Mgr. Marie Dolejšová, ředitelka ZŠ, tel.: 565 581 128, e- mail: zszeliv@seznam. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy

Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy Město Doksy odbor rozvoje a majetku náměstí Republiky čp. 193, 472 01 Doksy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: MUDO/../2015 - UCHAZEČ VYŘIZUJE: Václav Rejnart TELEFON: 487 882 422 734 233 041 E-MAIL: rejnart@doksy.com

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení na dodávku: Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP - "Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Slavkov" ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu 12 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ Zadavatel: Obec Smilovice Smilovice 13 739 55 Smilovice u Třince Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce SMILOVICE - Rekonstrukce mostu ev. č. 2c-M1 /SM-M-01/ 1 Obsah

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídek Přemístění horkovodní stanice blokové kotelny

Výzva k podání nabídek Přemístění horkovodní stanice blokové kotelny TAMERO INVEST s.r.o., se sídlem: O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO 24781452, spisová značka C 173747 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oswecim,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného nadlimitního

Více

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Příloha Výzvy k podávání nabídek zakázky Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Zada vací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem ZADAVATEL: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky,, Strana 1 z 13 Obsah PREAMBULE... 3 1. Identifikační údaje zadavatele...

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov

Město Moravský Krumlov V 000488 Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: úvěru Města Moravský Krumlov

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serveru pro VM Ware cluster ESX do IS Celní správy Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1)

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Obec Pazderna Pazderna 65 739 51 Dobrá Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Udržovací práce kaple sv. Jana Nepomuckého v Pazderně etapa 1- Obnova střechy

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Kanalizace a ČOV Kojátky

Kanalizace a ČOV Kojátky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO UŽŠÍ ŘÍZENÍ PODLE 28 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝVH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE Kanalizace

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV

ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV Zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostkou města Bc. Kamilou Bláhovou dle

Více

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, HOVORANY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, HOVORANY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBEC HOVORANY BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY, HOVORANY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zpracoval: PMC Stránský 11/2012 www.pmcs.cz TENTO DOKUMENT OBSAHUJE 5 STRAN VČETNĚ TITULNÍ

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Revitalizace památkové zóny Brumov-Bylnice Zadavatel zakázky: Město Brumov-Bylnice Se

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou

Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Albrechticích nad Vltavou Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Snížení

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Vybavení interiérů knihovny a DDM

Vybavení interiérů knihovny a DDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ00254819, vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou v řízení mimo zákon č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY Město Hodkovice nad Mohelkou nám. T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel: Město Hodkovice nad Mohelkou IČ/DIČ: 00262820 / CZ00262820 Sídlo:

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE Boženy Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na zpracovatele projektové dokumentace ke stavbě Stavební úpravy a přístavba pavilonu CH Nemocnice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Povodňové škody v roce 2013 k. ú. Prostřední Dolní Žleb" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Komplexní rekonstrukce návsi a komunikací v Tištíně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU V souladu s Metodickým pokynem zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007-2013 ROP Střední Morava, Vás zadavatel tímto vyzývá

Více

Křižanov kanalizační přípojky

Křižanov kanalizační přípojky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro výběr zhotovitele stavby Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), na akci: Křižanov kanalizační

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE M Ě S T O B Y S T Ř I C E Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva číslo 06/2012 Pro výběr zhotovitele stavby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., - veřejná zakázka malého rozsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Městská knihovna Děčín oprava škod po povodních zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 odst. č písm. c) a 44 zákona č. 137/2006

Více

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice

Rekonstrukce cesty H2 v k.ú. Jakubovice Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí Sídlem: Tvardkova 1191 562 01 Ústí nad Orlicí Zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D. ředitelkou pozemkového úřadu IČ:

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01

Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 Nemocnice České Budějovice, a.s. České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dodávka pracích prostředků pro Prádelenské služby Nemocnice České Budějovice, a.s. Zadávací

Více

REKONSTRUKCE A OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI PRŽNO

REKONSTRUKCE A OBNOVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI PRŽNO Veřejná zakázka: Rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení v obci Pržno Zadavatel: Obec Pržno Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE REKONSTRUKCE A OBNOVA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p.

Výzva k podání nabídky včetně. Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky. Změna způsobu vytápění Základní školy. č. p. Projekt bude financován ze zdrojů EU - Operační program Životní prostředí Výzva k podání nabídky včetně Zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky:

Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210. Vyhlašuje. výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Obec Trojanovice 74401, Trojanovice 210 Trojanovice, 25. dubna 2012 Vyhlašuje výzvu více zájemcům o zakázku malého rozsahu k podání nabídky na předmět zakázky: Fasáda Mateřské školy na Lomné Úvodní část

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p.

Zadávací dokumentace. veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. Zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40 a přízemí domů č.p. 375/38 a č.p. 372/36, Praha 4 Zadávací řízení na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Centrální tělocvična pro výuku tělesné výchovy ve Svitavách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM Snížení

Více

Stavební úpravy a přístavba ZŠ v obci Pržno na pozemku p.č. 595, 594 a 596, k.ú Pržno

Stavební úpravy a přístavba ZŠ v obci Pržno na pozemku p.č. 595, 594 a 596, k.ú Pržno Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu Stavební úpravy a přístavba ZŠ v obci Pržno na pozemku p.č. 595, 594 a 596, k.ú Pržno Evropský zemědělský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více