Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č Město Hrádek nad Nisou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č. 1691. Město Hrádek nad Nisou"

Transkript

1

2 A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje Název stavby: Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č Místo stavby: Dokumentace: Katastrální území: Hrádek nad Nisou DSP + DPS Hrádek nad Nisou Stavebník: Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, ,Hrádek nad Nisou IČ , DIČ CZ Zastoupené: Bc. Josef Horinka, starosta města pro smluvně právní úkony tel , Zastoupené: Josef Olša, technik odboru pro admin. a tech.věci tel , Zpracovatel PD: PPU spol. s r.o. Vyžlovská 36/2243, Praha 10 Skalka IČ , DIČ CZ Jednatel společnosti: Ing. Petr Vejražka, tel , Hlavní projektant: Ing. Marcel Kamínek, ČKAIT tel Projektant veřejného osvětlení: Ing. Vladimír Kočí, Sdružení IPM, spol. s r.o. Novodvorská 1119/157, Praha 4 IČ Projektová kancelář Na Jarově 4, Praha 3 Tel , Datum : září 2013

3 A.2. Seznam vstupních podkladů - Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele projektové dokumentace - Katastrální mapa - Geodetické zaměření (Gekon spol. s r.o., 5/2013) - Podklady správců inženýrských sítí - Projekt rekonstrukce kanalizace a vodovodu (SČVK, útvar projekce, 12/2012) - Požadavek na zpracování projektu VO v ul. Větrné - (Technický zástupce města Jiří Tesař, 6/2013) - Pochozí průzkum budoucího staveniště, fotodokumentace - Světelná místa podrobný popis (Technický zástupce města Jiří Tesař, 6/2013) - Prohlídka místa v době výstavby kanalizace A.3. Údaje o území a) Rozsah řešeného území: Rekonstrukce krytu vozovky a chodníku bude provedena v ulici Větrné v Hrádku nad Nisou v rozsahu stávajícího krytu vozovky a chodníku v rozsahu pozemku komunikace č.k až za křižovatku s cestou č.k.1608/1. b) Údaje o ochraně území: Stavba neleží v území památkové ochrany, není v záplavovém území. V celé délce je v ochranném pásmu železniční tratě Liberec Hrádek nad Nisou státní hranice. c) Údaje o odtokových poměrech: Ulice a navazující podélný chodník jsou odvodňovány v úseku mezi Husovou ulicí a parkovištěm firmy ELAS do dešťových vpustí, napojených na jednotnou kanalizační stoku spádující ke stoce v ulici Husově. Od zmíněného parkovišť do konce úpravy je vozovka odvodňována do terénu. d) Údaje o souladu s územním plánem: Rekonstrukcí krytu se nemění rozsah záboru komunikace, ani její technické parametry. e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím: Komunikace je v územním plánu obce stabilizována, jedná se o opravu vozovky. f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: Větrná ulice zajišťuje příjezd a přístup ke dvěma rodinným domům a k výrobním objektům, tato funkce je stavbou zachována

4 g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Návrh oprav byl konzultován s orgány města a zpracovateli celoměstských úprav veřejného osvětlení h) Seznam výjimek a úlevových řešení: Pro návrh oprav nejsou navrhovány výjimky ani úlevová řešení i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: Související investicí je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici, investorem je SČVK. Rekonstrukce krytu by měla být sdruženou investicí SčVK a Města Hrádek nad Nisou. j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: Stavba bude s výjimkou napojení nového kabelu VO realizována pouze v rámci pozemku č.k Napojení kabelu VO z Husovy ulice je vedeno též po pozemku čk. 120/1 a pozemku 89/1, kde je nutno postavit nový rozvaděč veřejného osvětlení. Dále je kabel VO veden ještě po pozemcích 1690/1 a 1607/2, přilehlých k ulici Větrné. A.4. Údaje o stavbě a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Rekonstrukce krytu je opravou dokončené stavby b) Účel užívání stavby: opravou vozovky se účel stavby nemění c) Trvalá nebo dočasná stavba: Stavba je opravou stávající trvalé komunikace d) Údaje o ochraně stavby: Větrná ulice není kulturní památkou, ani není chráněna z jiných právních důvodů e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby: Rekonstrukce krytu odpovídá technickým požadavkům, budou provedena opatření pro bezbarierové užívání f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Dokumentace byla projednávána s orgány města a se správci inženýrských sítí g) Seznam výjimek a úlevových řešení: Pro stavbu nejsou uvažovány výjimky, ani úlevová řešení h) Navrhované kapacity stavby: Celková plocha rekonstrukce krytu vozovky je 1851,0 m 2, krytu chodníků je 245,2 m 2, plocha parkovacích stání je 100m 2. Bude provedena rekonstrukce a doplnění žulových obrubníků v délce 127 m, bude provedena rekonstrukce 8. stávajících vpustí. Obnoveno bude veřejného osvětlení.

5 i) Základní bilance stavby: Dokončená oprava vozovky nevyžaduje pro svůj provoz žádná media ani hmoty. Odpadem ze stavby budou vybourané hmoty stávajícího krytu vozovek a chodníků v rozsahu cca 190 m 3. Dešťové vody budou odváděny obnovenými vpustmi do jednotné kanalizace. j) Základní předpoklady stavby: Stavba bude koordinována s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v ulici, rekonstrukci krytu lze provádět až po položení nových trubních sítí. Projektant doporučuje sdružit investice na obnovu krytu ze stavby kanalizace a vodovodu s investičními prostředky města na celkovou rekonstrukci krytu vozovky. V rámci stavby vodovodu a kanalizace provést pouze provizorní úpravu krytu štěrkem. Oprava chodníku v úseku od Husovy ulice ke stávajícímu chodníku podél budovy firmy ELAS je samostatným objektem stavby, lze jej provádět až po osazení obrubníků vozovky a po rekonstrukci stožárů, svítidel a kabelového rozvodu v této části ulice. Stávající osvětlení na výložnících umístěných na budově firmy ELAS s příslušnými kabelovými rozvody a dva samostatné stožáry u vjezdu a u parkoviště továrny zůstanou zachovány. Od posledního stožáru v parkovišti bude proveden nový kabel ke sloupu rozvodu energetiky, na dvou sloupech energetiky budou vyměněna svítidla. k) Rozpočtové náklady: kontrolní rozpočet byl předán investorovi, součástí dokumentace jsou výkazy výměr

6 B. Souhrnná technická zpráva B.1. Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku: Rekonstrukce krytu komunikace a chodníku bude prováděna v rámci rozsahu stávající komunikace, úpravy krytu budou realizovány na pozemku č.k komunikace. Mimo bude zasahovat pouze propojení nových kabelů VO ke stožáru č v Husově ulici. Rekonstrukce povrchů po výkopech pro kabel mimo pozemek č.k je součástí objektu Veřejné osvětlení. b) Průzkum území byl doplněn geodetickým zaměřením komunikace a přilehlého okolí a u správců zjišťováním průběhu inženýrských sítí. Ve vozovce je vedena jednotná kanalizace, vodovod a STL plynovod, v západním chodníku je veden NTL plynovod k obytným domům, kabely 1kV a kabely V.O.. Kabel spojů je veden vrchním vedením na sloupech na východní straně komunikace. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Celá stavba leží v OP železnice, která prochází v souběhu s ulicí na její východní straně. Ochranné pásmo je u STL plynovodu. Kanalizace a vodovod budou v rámci akce SČKV rekonstruovány v předstihu před realizací opravy a rekonstrukce krytu vozovky a chodníku. d) Poloha vzhledem k záplavovému, či poddolovanému území: Stavba je mimo. e) Vliv stavby na okolí: Větrná ulice zajišťuje příjezd a přístup ke dvěma rodinným domům čp. 411 a čp. 542 se vstupy z ulice Větrné, k továrně firny ELAS s.r.o. a k továrně firmy D Plast-EFTEC a.s. Ulice je zatěžována těžkou nákladní dopravou z továrny D Plast EFTEC, což vede k devastaci a rozpadu krytu, k četným poruchám, výtlukům a nerovnostem. Rekonstrukcí krytu dojde i ke snížení vibrací u sousedních obytných objektů. Ve výhledu se uvažuje přesunout provoz nákladních automobilů mimo obytné části ulice rekonstrukcí cesty na pozemku č.k. 1608/1. f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Pro rekonstrukci krytu vozovky a chodníku není nutná, s výjimkou stávajících povrchů vozovky a chodníku, žádná demolice objektů ani kácení dřevin.

7 g) Požadavky na zábor pozemků ZPF a pozemků s funkcí lesa: Stavbou nedochází k žádným záborům do těchto pozemků. h) Územně technické podmínky: Rekonstrukce krytu není změnou stávajícího stavu z hlediska územních podmínek. i) Věcné a časové vazby stavby, související investice: Rekonstrukci krytu vozovky bude možno provádět až po realizaci rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici Větrné, kterou zajišťuje SĆKV. Kanalizace je více než sto let stará z betonových trub, vodovodní potrubí je plastové s četnými poruchami. Součástí přestavby kanalizace a vodovodu je i rekonstrukce krytu v pásu výkopů obou potrubí. Doporučením projektanta je v rámci stavby kanalizace a vodovodu provést pouze podkladní vrstvy vozovky včetně odpovídajícího hutnění, kryt vozovky provést provizorní ze štěrku a investiční prostředky na kryt vozovky převést na město, aby rekonstrukce krytu vozovky byla prováděna současně v celé šířce vozovky. B.2. Celkový popis stavby Současný stav Ulice Větrná je místní přístupová komunikace f.sk. C, od ulice Husovy až ke vjezdu do závodu ELAS s jednostranným chodníkem na západní straně u zástavby a se zelenou krajnicí bez obrubníku pod náspem železniční tratě na opačné straně komunikace. Na této straně je v krajnici těsně u vozovky vysázena řada stromů (javory?) s tlouštkou kmene 30 až 50 cm. Kořeny stromů zasahují až do okraje krytu vozovky. Šířka vozovky mezi Husovou a vjezdem do závodu ELAS je proměnlivá mezi 5,0 6,5m, podél vjezdu do závodu a parkovišť je cca 7,0m a na vozovku navazuje ve stejné úrovni živičný kryt vjezdu a parkovišť. Za parkovištěm závodu je vozovka široká mezi 3,5 4,0m, bez obrubníků, ze zelenými krajnicemi. Kryt vozovky je živičný, hlavně v prvém úseku podél zahrad a budov značně devastovaný, v koncovém úseku jsou pouze narušená místa krytu vozovky, převážně v místech poklesů podkladu vozovky v místech opravy vozovky po zásypech STL pklynovodu. Stávající konstrukce vozovky v ulici Větrné má jako podklad převážně vibrovaný hrubý štěrk, kryt je jednovrstvý, z asfaltobetonu tloušťky cca 50 mm. Místy se pod živičným krytem

8 objevuje i kamenná čedičová dlažba z poměrně malých kostek nepravidelného tvaru z původního krytu komunikace. Vozovka je ohraničena podél zahrad a rodinných domů žulovým obrubníkem, vlivem doplnění živičného krytu má obrubník malý nášlap a následkem občasného najíždění je směrově i výškově nerovný. Před napojením na chodník zřízený podél budovy závodu STAS je v délce cca 10m kamenný obrubník rozlámaný. Chodník od Husovy ulice k budově závodu ELAS na západní straně vozovky je ohraničen u vozovky žulovými obrubníky, u pozemků zahrad podezdívkami oplocení parcel. Kryt chodníku je živičný, ale velmi devastovaný a nerovný. Podél budovy závodu ELAS je chodník ze zámkové betonové dlažby a betonový obrubník proveden nově, podél obrubníku je v okraji vozovky proveden odvodňovací žlab DN 100, krytý litinovou mříží. V tomto úseku je železniční trať od nadjezdu Husovy ulice převýšená nad Větrnou ulicí, dešťové vody stékají z tratě na ulici. Proto má ulice Větrná oboustranný příčný sklon a v zelené krajnici pod tratí jsou dešťové vpusti pro záchyt vod stékajících z tělesa dráhy. U zástavby jsou další vpusti pro vody ze západní části vozovky a z chodníku. V úseku podél vjezdu do závodu ELAS a parkovišť za vjezdem vozovka ulice Větrné navazuje na konstrukci vjezdu do závodu a sousedních parkovišť, na straně k železniční trati je zemní krajnice a odvodňovací příkop mezi ulicí a tratí. Za koncem parkoviště až do konce úpravy, ke křižovatce s bezejmennou komunikací, má již ulice charakter extravilánové komunikace, je vyvýšená nad terénem, na západní straně je široký plochý zelený svah k oranému pozemku, na východní straně je příkop odvodnění mezi železniční tratí a ulicí. Železniční trať postupně přechází do zářezu, pod úroveň ulice. V tomto úseku jsou ve stávajícím živičném krytu pouze místní poruchy. Veřejné osvětlení (VO) je napojeno kabelovým rozvodem z Husovy ulice, v úseku od Husovy k budově závodu ELAS jsou dnes tři starší betonové stožáry s betonovými paticemi a starými osvětlovacími tělesy. Na budově závodu ELAS, u vjezdu do závodu a u parkoviště za vjezdem jsou novější zachovalá osvětlovací tělesa, jednak zavěšená na výložnících na budově, u vjezdu do závodu a v parkovišti pak na samostatných stožárech. Od konce parkoviště přechází kabelové vedení VO na vrchní dvoudrátové vedení na betonových stožárech. Na stožárech jsou starší svítidla s krátkými kovovými ramínky. Stožáry jsou ve vlastnictví energetiky, která po nich vede závěsné kabelové vedení NN. V ulici Větrné je stávající jednotná kanalizace a vodovodní potrubí, obě vedení jsou přestárlá s četnými závadami, před rekonstrukcí povrchů ulice je připravována jejich rekonstrukce.

9 Nová kanalizace končí před vstupem do závodu ELAS, kde napojuje kanalizaci ze závodu, nový vodovod pokračuje až k závodu D-plast. Až za parkoviště u závodu ELAS je vodovod veden ve vozovce ulice Větrné, za parkovištěm vodovod vede na západní straně ulice mimo vozovku ve středu zeleného svahu mezi ulicí a polem a do vozovky již nikde nezasahuje. Ve vozovce ulice Větrné vede dále STL plynovod a to až k závodu D-plast, v jeho trase jsou na vozovce četné poruchy, výtluky a poklesy. Ke dvěma rodinným domům na začátku ulice Větrné vede od Husovy ulice nízkotlaký plynovod, je položen v chodníku a ukončen u severního domu. V chodníku je veden i kabel NN 1 kv, za vjezdem do závodu ELAS vede kabel NN ve vozovce, za parkovištěm je v rozvaděči ve zděném kiosku převeden na závěsné vedení, které je dále vedeno po stožárech společně s dvoudrátovým vedením veřejného osvětlení. Kabel spojů je v celé délce ulice Větrné veden na dřevěných sloupech na východní straně vozovky, umístěných na hranici pozemku ulice a železnice. Návrh rekonstrukce ulice a chodníku Rekonstrukce krytu vozovky ulice Větrné bude navazovat na realizovanou stavbu nové kanalizace a vodovodu. Napojení nových potrubí (vodovod a kanalizace) zasahuje až do Husovy ulice, obnova vozovky a chodníku až ke hranici pozemku č.k v Husově ulici je součástí stavby nové kanalizace a vodovodu. Součástí stavby kanalizace je obnova konstrukce vozovky v ulici Větrné. Na zhutněný zásyp je navrženo provést podkladní vrstvu vozovky v tloušťce 300 mm z vibrovaného drceného kameniva a kryt v tloušťce 70 mm z asfaltobetonu s přesahem 0,25 m do stávajícího krytu na obě strany mimo rýhy. S ohledem na plánovanou celkovou rekonstrukci krytu vozovky v ulici Větrné navrhujeme živičný kryt v rámci výstavby kanalizace neprovádět, položit pouze vrstvu vibrovaného štěrku a zásyp rýh do úrovně krytu provést provizorně drobným štěrkem nebo štěrkodrtí. Náklady na zřízení živičného krytu ze stavby kanalizace potom převést do stavby komunikace. Pouze pokud rýhy pro přípojky vodovodu a kanalizace zasáhnou do dlážděného chodníku podél budovy závodu ELAS, bude stávající obrubník a kryt chodníku obnoven v rámci rekonstrukce obou sítí. Zásypy rýh pro kanalizaci bude nutno přejímat se zvýšenou pečlivostí, aby nedocházelo k následným poklesům! Zásypy bude nutno hutnit po vrstvách na min 96% PS, v aktivní zóně

10 pod vozovkou 100% PS, vhodné by bylo kontrolu hutnění provádět ve zvýšeném počtu oproti normě zemních prací. Šířka vozovky: Šířka je v délce 49,0m od začátku úpravy 6,50m, dále až ke vstupu do závodu ELAS 5,00m. Rozšíření před napojením na Husovu ulici slouží k míjení kamionů před vjezdem a výjezdem z Husovy ulice. Šířka vozovky podél vjezdu do závodu a podél parkovišť je cca 7,00m. Výškové řešení: Nová vozovka v podstatě sleduje stávající niveletu. Od začátku úpravy do km 0,034 stoupá ve sklonu 2,8%, mezi km 0,034 až 0,070,83 stoupá 0,45%, mezi km 0,070,83 až 0,209,60 klesá 0,45% ke vstupu do závodu ELAS. Dále až do km 0,266,47 vozovka stoupá 1,4%, extravilánová část komunikace je v podstatě vodorovná se zelenými svahy na obou stranách od vozovky. Nová konstrukce vozovky: V úseku od Husovy ulice ke konci parkovišť firmy ELAS je navržena dle katalogu vozovek Min. dopravy pro dopravní zatížení V. ve složení: asfaltobeton II ACO11 40mm obalované kanmenivo ACP16+ 60mm cementová stabilizace SC C 1,5/2,0 120mm štěrkodrť ŠD B 200mm Předpokladem je pláň s modulem pružnosti min. 45Mpa ve druhé fázi zkoušky, pláň je nutno dohutnit, případně upravit na tuto hodnotu! V úseku, kde vozovka navazuje na vjezd do závodu a na plochu parkoviště na pozemcích závodu ELAS, bude konstrukce vozovky navazovat výškově na kryt vjezdu do závodu a na kryt parkoviště. V pásu šířky 45 50cm podél hranice pozemků budou provedeny pouze živičné vrstvy. Na východní straně vozovky jsou v místech mezi stromy navrženy zálivy pro parkování obyvatel sousedících bytových domů. Celkem zde bude 8 stání šířky 2,00m s celkovou délkou 49 m v pěti zálivech. Konstrukce parkovacího pásu:

11 betonová dlažba DL 80mm lože drobný štěrk L 40mm štěrkodrť ŠD B 30mm Betonová dlažba bude dodána ze skladu Městského úřadu! Obrubníky, chodníky: Stávající kamenný obrubník mezi vozovkou a chodníkem bude vybourán a znovu osazen do betonového lože s boční opěrkou souběžně s mírně upravenou niveletou vozovky. Náhradní obrubníky za poškozené budou dodány ze skladu Městského úřadu Hrádek nad Nisou. Nášlap obrubníků bude 120 mm, ve vjezdech na parcely 50 mm a v přechodech pro pěší 20 mm. V úseku s minimálním podélným spádem komunikace do 1,0 % bude podél obrubníku položen odvodňovací pásek z betonových desek do společného betonového lože s obrubníkem pro zajištění odtoku vody ke vpustem (mimo úsek se stávajícím odvodňovacím žlabem!). Živičný chodník od Husovy ulice až k budově závodu ELAS bude vybourán a obnoven bude až po pokládce kabelů VO a zřízení základových patek nových stožárů. Konstrukce chodníku bude řešena s krytem z betonové dlažby tloušťky 60 mm na podkladu štěrkodrtě tloušťky 150 mm. Dlažba bude pokládána do lože z drobného drceného štěrku tloušťky 40 mm. Dlažba typu BEATON, stejná jako stávající podél budovy závodu ELAS, bude použita ze skladu městského úřadu Hrádek nad Nisou. Šířka chodníku od Husovy k budově ELAS je 1,80m. u přechodu přes vjezd do závodu u U Husovy ulice bude proveden varovný pás z červené betonové dlažby s výstupky pro nevidomě. Varovný pás u vstupu do závodu ELAS je proveden v zachovávaném chodníku před budovou závodu. Chodník podél závodu ELAS s šířkou cca 1,50m z betonové dlažby včetně betonového obrubníku a odvodňovacího žlabu s mříží podél obrubníku zůstane zachován! Na východní straně vozovky bude konstrukce vozovky provedena bez obrubníků přibližně v rozsahu stávajícího krytu. Důvodem jsou stávající vzrostlé stromy, jejichž kmen a kořeny sahají až k okraji vozovky, rýha pro obrubníky by je mohla poškodit. Navazující krajnice bude provedena ze štěrku s příměsí humozní hlíny a zatravněna. Pouze v místech parkovacích stání bude mezi živičným krytem vozovky a krytem z dlažby osazen zapuštěný sadový betonový obrubník typu 8/2ř/50cm bez nášlapu. Vnější okraj zálivů pro stání bude ohraničen stejným obrubníkem s nášlapem 6-8cm, ten bude osazen i v čelech stání a okolo stromů mezi zálivy!

12 Plocha parkovišť i krytu ulice Větrné je spádována k východnímu okraji vozovky do míst, kde mezi vozovkou a železniční tratí není odvodňovací příkop a není při malém podélném sklonu zajištěn odvod dešťových vod. Proto zde navrhujeme v okraji vozovky položit prefa příkopovou tvárnici šířky 600 mm, osazenou do betonového lože, zaústěnou do stávající (rekonstruované) vpusti před vstupem do závodu. Zde bude živičný kryt navazovat na okraj žlabu. Oprava krytu v koncovém úseku vozovky: Od konce parkoviště do konce úpravy ulice Větrné (až ke stávající křižovatce s bezejmennou komunikací) jsou ve stávajícím živičném krytu pouze místní poruchy. V jejich místě navrhujeme stávající kryt vybourat v šířce poklesu, min. 0,60m, po dohutnění podkladu místa oprav stávajícího krytu vyrovnat vrstvou obalovaného kameniva (ACP 16+), po spojovacím živičném postřiku položit v celé šířce vozovky nový kryt v tloušťce 40 mm (ACO 11). Stávající zelené krajnice budou doplněny humusem a zatravněny. Vozovka je zde vedena na náspu s oboustrannými plochými svahy se zatravněním, odvodnění je zajišťováno pouze příčným sklonem do zelených krajnic. V konci úpravy na severní straně ulice Větrné bude stávající kryt na délku cca 1,0 m vybourán a nový kryt bude napojen na stávající, jak v pokračování k závodu D-plast, tak v napojení na stávající odbočovací bezejmennou cestu k západu. Obnova krytu této odbočující cesty v místě překopu pro nový vodovod je součástí výstavby vodovodu. Rekonstrukce stávajících vpustí V úseku mezi Husovou ulicí a vjezdem do závodu ELAS je vozovka odvodňována do oboustraných uličních vpustí se vtoky pod obrubníkem. Součástí rekonstrukce kanalizace je i rekonstrukce jejich přípojek. Podél závodu ELAS byla vpust nahrazena při výstavbě nového chodníku betonovým odvodňovacím žlabem s mříží, upravena byla i vpust u jižního konce dlážděného chodníku. Ostatní vpusti v ulici Větrné jsou zapadlé pod úroveň vozovky, převážně nemají horní rám a mříže vpusti, na východní straně některé jsou hluboko zapadlé pod povrchem. V rámci rekonstrukce krytu ulice Větrné bude nutno všechny tyto vpustě rekonstruovat. (9 vpustí). Předpokládá se jejich vybourání a náhrada typovými vpustmi s horním rámem a mříží, dle požadavku správce budou mříže z recyklovaného plastu! Napojeny budou na

13 přípojky, vybudované v rámci výstavby nové kanalizace!. Použity budou standardní vpustě s košem na záchyt splavenin a s výtokem v hl. 1,30m Veřejné osvětlení Stávající veřejné osvětlení je různého typu. Mezi Husovou ulicí a budovou ELAS jsou v chodníku u oplocení 3 starší betonové sadové stožáry s betonovými paticemi a s plochými válcovými světly. Podél budovy ELAS jsou nová světla zavěšená na budově s kulovými osvětlovacími tělesy a obloukovými kovovými výložníky, u vjezdu a na parkovišti jsou dva stožáry s obloukovými výložníky a kulovými světly stejného typu jako na budově. Od konce parkovišť ELAS jsou světla umístěná na betonových stožárech s vrchním vedením a s krátkými kovovými rameny výložníků. Výstavba nového osvětlení se týká pouze starších osvětlovacích bodů. V úseku mezi Husovou ulici a budovou ELAS budou místo 3. stávajících stožárů a osvětlovacích těles vybudovány 4 nové stožáry s typovými osvětlovacími tělesy (počet stožárů je dán výpočtem osvětlení). Bude položen nový kabel VO mezi stožárem v Husově ulici č a prvním rozvodnou skříňkou pod nejbližším světlem na budově ELAS. Světla na budově ELAS a u vjezdu do závodu a v parkovišti u vjezdu budou zachována. V úseku, kde světla jsou na betonových sloupech vrchního vedení budou vyměněny jen kovová ramínka a osvětlovací tělesa. Součástí tohoto úseku je i kabel od stožáru v parkovišti ELAS k prvému betonovému sloupu včetně rozvaděče v přechodu zemního a nadzemního vedení. Návrh rekonstrukce veřejného osvětlení je samostatnou součástí dokumentace! Ing. M. Kamínek, PPU sro 10/2013

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE REKONSTRUKCE A DOSTAVBA CHODNÍKU V ULICI PETRA BEZRUČE DÚR+DSP DUBEN 2014 C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Identifikační údaje stavby Název stavby: Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Petra Bezruče Místo stavby:

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany

Plánovací smlouva. I. Smluvní strany Plánovací smlouva dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti uzavřená v souladu s 86, odst.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE. Textová část ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY B7 ÚZEMNÍHO PLÁNU LOŠTICE Textová část Územní studie upřesňuje řešení lokality B7 územního plánu. Předmětná lokalita je umístěna v k.ú. Loštice na rozhraní s k.ú. Žádlovice v části

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC. Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec Studie. 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ke studii ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI BUKOVEC SHB, akciová společnost 1/6 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 a) Stavba... 3 b) Objednatel... 3 c) Zhotovitel projektové dokumentace...

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

BYTOVÉ DOMY VÁŽANY. Místo stavby: Územní studie

BYTOVÉ DOMY VÁŽANY. Místo stavby: Územní studie BYTOVÉ DOMY VÁŽANY Místo stavby: Lokalita: Pořizovatel: Vážany u e Josef Jarka Stupeň PD: Územní studie PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Obsah Zadání územní studie v lokalitě Vážany v k.ú. 1.1 Obsah 2 1.2 Identifikační

Více

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou

Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou. Průvodní zpráva. Katastrální území města Žďár nad Sázavou 1. Evidenční údaje stavby Průvodní zpráva Název stavby: Obsah: Místo stavby: Dokumentace: Obytný soubor Klafar III - část C1, Žďár nad Sázavou SO400 - Veřejné osvětlení + Místní rozhlas Katastrální území

Více

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k. ú. Veveří (610372) p. č. 504/1 a 389 INVESTOR: Statutární město Brno, zast. ÚMČ Brno Střed, Dominikánská

Více

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2014/021236/STAV/SU/BO Přerov, dne 8.4.2014 Č.j.: Oprávněná úřední osoba:

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov

Město Turnov. Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Město Turnov Vyhláška Města Turnova č. 57/99 o změně č. 1 závazné části územního plánu sídelního útvaru Turnov Městská rada v Turnově dne 13. 10. 1999 vydává podle 24, 44 odst. 2 písm. a) a 45 písm. l)

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby A. Průvodní zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / A Zhotovitel : Ing. Jan Görner Nad Lipinou 1729 738 01 Frýdek

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378, 1374/1 a st.270 k.ú. Přeštice, 735256 Ing. LEMENDA TOMÁ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Vodovod nad kostelem Místo stavby: město Přeštice, ulice Hlávkova, lokalita nad kostelem Pozemky: KN 1378,

Více

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR: OBEC BŘEZOLUPY IČO: 614 07 712 STAVBA: FORMÁT 1 A4 ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav

Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace. Stávajícístav Příloha č. 4 vý zvy Oprava části chodníku K Nouzovu v Praze 12 technická specifikace Stávajícístav Stávající chodník na již ní straně v ulici K Nouzovu je v jedné části proveden z betonový ch dlaž dic

Více

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému

Vlkov Letovice, oprava vodovodního přivaděče. Technická zpráva. nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Výškové zaměření stavby JTSK. Trasa : nebylo provedeno. Stavba je vytýčena v souřadnicovém systému Potrubí HDPE, PE 100-RC, typ 2 dle PAS 1075, SDR 11, PN 16 160 / 14,6 mm Potrubí obnovy řešeného vodovod.

Více

VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ A EKOLOGICKÁ DÍLA

VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ A EKOLOGICKÁ DÍLA POSUZUJEME PŘIPRAVUJEME VODOHOSPODÁŘSKO - INŽENÝRSKÉ SLUŽBY Spol. s r. o. 500 03 Hradec Králové Na Střezině 1079 TEL. 495 076 011 FAX 495 541 341 PROJEKTUJEME PROJEDNÁVÁME POSTAVÍME NA KLÍČ VEŠKERÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú Oldřišov Datum: leden 2013 č. zakázky: I/2013 k.ú Oldřišov Stránka 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Objednatel: Zodpovědný projektant:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

pro stavební povolení a realizaci stavby

pro stavební povolení a realizaci stavby Obsah : I. TECHNICKÁ ZPRÁVA C.2. 1.1 1. Úvodní údaje 2. Technické údaje 3. Technické řešení 4. Závěrem II. VÝKRESY SITUACE C.2. 1.2 ULOŽENÍ KABELŮ C.2. 1.3 ROZPOČET /VÝKAZ VÝMĚR C.2. 1.5 I.TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE

RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE RODINNÉ DOMY KAMENCE TĚŠNOVICE MÍSTO STAVBY : Kroměříž, m.č. Těšňovice, trať Kamence ZADAVATEL : Autoeden Zedník s.r.o Lesní 331 Vážany, Kroměříž 76701 STUPEŇ DOKUMENTACE : Územní studie Zakázkové číslo

Více

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz

VYPRACOVAL DATUM 04/2015 A4 DSP+DPS 01215. Tel. 777 218 640, 734 179 168 E-mail: klasek@visso.cz ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL KLÁSEK VYPRACOVAL ING. PAVEL KLÁSEK KRAJ OLOMOUCKÝ OBEC HLUBOČKY INVESTOR OBEC HLUBOČKY PRŮVODNÍ ZPRÁVA PROJEKTOVÁNÍ-INŽENÝRSKÁ ČINNOST DATUM FORMÁT STUPEŇ ZAKÁZKA MĚŘÍTKO

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice

Městys Nezamyslice. Technická zpráva. Místo : Nezamyslice Akce : obnova chodníku v ul. Nádražní - západní část Technická zpráva Investor : Místo : Projektant : Vláčil Jaromír Prostějov, červen 2014 Identifikační údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 476-3/2008-328/R V Proseči dne 29.12.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI STAVEBNÍ ÚPRAVY KOSTELA NAROZENÍ PANNY MARIE V LIDMANI A. Objekt : kostel Narození Panny Marie v Lidmani Místo stavby: k. ú. LIDMAŇ, st. 35, parc. č. 1143/4, 1143/1, 1110/1 Okres : Kraj : Stavebník: Stupeň:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Investor Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213 760 01 Zlín Koordinace stavby a profesí Koordinace stavby a technologie

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: JAROSLAV NOVOTNÝ PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD

Více

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice

Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice Územní studie na zastavitelné plochy Z9, obec Soběšovice POŘIZOVATEL: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ŽADATEL: územní studie

Více