OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková OBSAH DOKUMENTACE Odůvodnění změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice obsahuje: Textová část Grafická část výkres: Legenda v.č.ii.1 Koordinační výkres v.č.ii.2a Širší vztahy v území (schéma dokumentace ZÚR MSK) - v.č.ii.2b Širší vztahy v území 1:2 000 (výřez řešené lokality) (schéma dokumentace ÚPN SÚ Hodslavice) - v.č.ii.3 Vyhodnocení záboru ZPF 1:2 000 (výřez řešené lokality) OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI kapitola: a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. b) Údaje o splnění zadání 3 c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 7 e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. str.: 2 5 8

2 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 2 a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Navrhované řešení změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Hodslavice se dotýká lokální úpravy v rámci k.ú. Hodslavice (pozemky p.č.352, p.č.1613 a p.č.1614/5): - lokalita č.5/1 - změna stávající plochy zemědělského půdního fondu (orné půdy) na návrhovou plochu smíšenou obytnou - venkovskou SO-V. Dále změna řeší prodloužení stávající místní komunikace pro dopravní obsluhu nové plochy v trase stávající účelové hospodářské komunikace a napojení na stávající systém zásobování vodou a zemním plynem včetně napojení na navrhovaný systém odkanalizování. Širší vztahy v území Ostatní katastrální území (k.ú. Hostašovice, k.ú. Straník, k.ú. Bludovice u Nového Jičína, k.ú. Životice u Nového Jičína, k.ú. Zašová, k.ú. Krhová) a správní území sousedních obcí nejsou změnou Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice dotčena. Politika územního rozvoje ČR Z dokumentu Politika územního rozvoje České republiky 2008 (schválena usnesením vlády č.929 dne ) pro lokalitu řešenou změnou č.5 ÚPN SÚ Hodslavice nevyplývají žádné konkrétní požadavky. Daná lokalita leží mimo rozvojovou oblast Ostrava OB2 a rozvojovou osu OS10 (hranice Polsko/ČR Ostrava Lipník nad Bečvou Olomouc Brno Břeclav hranice ČR/Slovensko). Územně plánovací dokumentace vydaná krajem Z nadřazené územně plánovací dokumentace Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, (vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne usnesením č.16/1426) pro novou návrhovou plochu (pro výstavbu cca 2 rodinných domů v návaznosti na stávající zástavbu obce) řešenou změnou č.5 ÚPN SÚ Hodslavice žádné specifické požadavky nevyplývají. Lokalita č.5/1 leží mimo koridory veřejně prospěšných staveb pro výstavbu vedení zvláště vysokého napětí 400kV (VPS E43) a produktovodu DN 200 (VPS PR1). Lokalita č.5/1 leží mimo koridory pro veřejně prospěšná opatření: nadregionální biokoridor K 145 MB, regionální biocentrum 232 Trojačka. Lokalita č.5/1 leží dále mimo vymezené rozvojové osy nadmístního významu. Ostatní dokumenty vydané krajem Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (schválený ): z uvedeného plánu rozvoje vyplývají pro řešenou lokalitu požadavky na respektování ploch pro výstavbu vodovodního přívodního řadu ze systému SV Bordovice Veřovice Mořkov (napojení z VDJ Mořkov na VDJ Hodslavice s připouštěním na VDJ Hostašovice). V návrhu změny je respektováno vedení přívodního vodovodu v upřesněné trase dle platného ÚPN SÚ Hodslavice. Z dalších koncepčních dokumentů vydaných Moravskoslezským krajem (např.: Program rozvoje Moravskoslezského kraje, Vyhodnocení koncepce dopravy Moravskoslezského kraje, Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje, Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje, Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje, Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje, atd.) žádné konkrétní požadavky pro řešenou lokalitu nevyplývají.

3 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 3 b) Údaje o splnění zadání Závazným podkladem pro vypracování návrhu změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice je schválené zadání. Zastupitelstvo obce Hodslavice Zadání změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice schválilo na svém 2. zasedání dne Požadavky obce, dotčených orgánů státní správy a organizací, které vyplývají z projednaného a schváleného zadání pro vypracování změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice jsou v návrhu změny zapracovány. V souladu s požadavky zadání je zpracován přímo návrh změny č.5. Požadavky KÚ a DO na obsah změny ÚP Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Při zpracování změny ÚP je nezbytné zajistit vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF ve smyslu postupů stanovených přílohou č.3 vyhlášky č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Je nezbytné řádně odůvodnit potřeby těchto záborů tak, aby bylo možno vyhovět zásadám stanoveným 4 a 5 tohoto zákona. Požadavek je zapracován v odůvodnění územního plánu v kapitole e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí Posuzovaná plocha je součástí údolní nivy dvou vodních toků (Zrzávky a jejího levostranného přítoku), které jsou významnými krajinnými prvky ze zákona. požadavek na zachování odstupu od břehové hrany obou vodních toků v rozsahu 6m. Požadavek je zapracován v návrhu změny v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je zde stanoveno omezení pro umísťování staveb v rámci pásma pro výkon správy vodního toku 6m od břehové hrany. Pokud jsou návrhové plochy pro bydlení vyčleněny na meliorovaných pozemcích je nutno zachovat funkci meliorací. Dotčená plocha leží mimo pozemky meliorací. Při návrhu nových urbanizovaných ploch pro zástavbu posoudit odtokové poměry zájmového území a řešit plochy pro vsakování a zadržování povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek v souladu s 5 zákona č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a 20 vyhl.č.501/2006 Sb. v platném znění Požadavek je zapracován v návrhu změny v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je zde stanoveno max. přípustné zastavění pozemků 60%, aby bylo zajištěno požadované vsakování dešťových vod na pozemku. Při návrhu lokalit na pozemcích sousedících s vodním tokem zachovat možnost užívání těchto pozemků správcem vodního toku. Pro nutný výkon správy podle 49 vodního zákona Požadavek je zapracován v návrhu změny v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je zde stanoveno omezení pro umísťování staveb v rámci pásma pro výkon správy vodního toku 6m od břehové hrany. Ověřit čáru zátopy z poslední povodně v roce 2009 a umísťovat zástavbu mimo tyto plochy zátopy. Dotčená lokalita nebyla postižena záplavou v roce 2009.

4 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 4 Připomínky ostatních subjektů Centrum dopravního výzkumu V blízkosti řešeného území prochází silnice I.třídy č.57. Požadujeme respektovat ochranné pásmo silnice I/57 - Lokalita řešená změnou č.5 leží mimo ochranné pásmo silnice I/57. ČEPS a.s. V oblasti plánované akce se nachází stávající vedení ZVN 400kV č.403 RZ Prosenice RZ Nošovice - Lokalita řešená změnou č.5 leží mimo vedení ZVN 400kV a rovněž mimo jeho ochranné pásmo, Změnou nebude dotčeno ani zájmové území pro předpokládaný výhledový záměr přestavět dané vedení na 2x400kV. ČEZ Distribuce a.s. Připojování nových odběrných míst na stávající distribuční zařízení bude realizováno dle vyhlášky č.51/2006 V návrhové ploše pro bydlení se předpokládá výstavba 2 rodinných domů připojení konkrétních odběrných míst na stávající distribuční zařízení NN bude řešeno v dokumentaci pro řízení vedená stavebním úřadem. Případné nové požadavky na odběr el. energie nad přenosovou schopnost stávajícího zařízení nutno zohlednit v územním plánu zejména navržením tras přípojek vysokého napětí 22kV a umístěním trafostanic 22/04kV Návrh tras přípojek vysokého napětí 22kV a návrh nových zahušťovacích trafostanic dle řešení platné územně plánovací dokumentace obce Hodslavice je respektován a není změnou č.5 dotčen. Národní památkový ústav Bude zajištěna ochrana území s pravděpodobností výskytu archeologických situací území s vysokou pravděpodobností výskytu ÚAN 1.kategorie a ostatního území spadajícího do území 3.kategorie. V území ÚAN I nebudou umísťované stavební objekty Požadavek je zapracován v návrhu změny v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je zde stanoveno omezení pro umísťování staveb v rámci území archeologických nálezů 1.kategorie. Využití území pro navrhovanou funkci bude podmíněno oznámením záměru Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožněním provedení záchranného archeologického výzkumu v dotčeném území Požadavek bude uplatněn v řízeních vedených stavebním úřadem při konkrétním umísťování staveb v území. Návrh trasování inženýrských sítí a komunikací bude veden mimo území ÚAN I Požadavek je zapracován v návrhu změny v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je zde stanoveno omezení pro umísťování staveb v rámci území archeologických nálezů 1.kategorie. V lokalitě bude přípustná maximální podlažnost 2 NP + podkroví, % zastavění plochy odpovídající charakteru obce Hodslavice, bude vyloučena možnost umísťování stožárů větrných generátorů el. energie a umísťování fotovoltaických panelů v území Požadavek je zapracován v návrhu změny v kapitole f) Stanovení podmínek pro využití ploch, přípustného využití, nepřípustného využití, podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu je zde stanoveno omezení pro výšku zástavby, maximální přípustné zastavění pozemků a dále jsou stanoveny nepřípustné činnosti tím je omezeno umísťování staveb a zařízení výroby el.energie. SMP Net, s.r.o. Zájmovým územím prochází VTL plynovod DN 500. Je nutno dodržet ochranná a bezpečnostní pásma Lokalita řešená změnou č.5 ÚPN SÚ Hodslavice leží mimo VTL plynovod a jeho ochranné a bezpečnostní pásmo. Minimální doporučená dimenze STL plynovodu je DN 63 V rámci řešení změny č.5 není STL plynovod navrhován.

5 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 5 c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území V návrhu změny č.5 ÚPN SÚ Hodslavice nejsou řešeny kapitoly: a) Vymezení zastavěného území zastavěné území je vymezeno ve schváleném územním plánu v rámci řešení změny č.5 není vymezení zastavěného území měněno. g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit v rámci změny č.5 není řešen návrh veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo v rámci změny č.5 není řešen návrh veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo. Zdůvodnění přijatého řešení: Návrh změny č.5 ÚPN SÚ Hodslavice je zpracován v souladu s požadavky obce, dotčených orgánů státní správy a organizací, které vyplývají z projednaného a schváleného zadání pro vypracování změny č.5. Důvodem pro změnu ÚP jsou nové požadavky obce: - lokalita č.5/1 - změna stávající plochy zemědělského půdního fondu (orné půdy) na návrhovou plochu smíšenou obytnou - venkovskou SO-V. Obec podporuje rozvoj výstavby v nově navrhované ploše řešené změnou č.5 vzhledem k tomu, že návrhová plocha v lokalitě č.5/1 je situována v návaznosti na zastavěné území obce a v současnosti je využívána jako stávající oplocená zahrada a drobná držba (záhumenek). Zdůvodnění řešení veřejné infrastruktury: Občanská vybavenost Koncepce občanské vybavenosti dle schválené územně plánovací dokumentace není změnou ÚP zásadně měněna. V řešeném území je navrhována pouze drobná lokální úprava: v lokalitě č.5/1 je řešena nová plocha pro výstavbu cca 2 RD s možností situování drobných staveb doplňkové občanské vybavenosti místního významu. Dopravní a technická infrastruktura Dopravní infrastruktura: V návrhu změny č.5 je řešena pouze drobná lokální úprava, bez zásadního vlivu na celkovou dopravní kostru obce a její rozvoj. V lokalitě č.5/1 je řešen návrh místní komunikace pro dopravní obsluhu nové návrhové plochy pro výstavbu rodinných domů v trase stávající zpevněné účelové hospodářské komunikace.

6 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 6 Technická infrastruktura: V návrhu změny č.5 je řešena pouze drobná lokální úprava, bez zásadního vlivu na celkovou technickou infrastrukturu obce a její rozvoj. Lokalita pro novou výstavbu je situována v návaznosti na stávající a navrhované inženýrské sítě. Lokalita bude napojena na stávající rozvody elektrické energie NN. Vzhledem k požadované výstavbě pouze 2 rodinných domů nebude mít daná výstavba zásadní vliv na stávající síť rozvodů el.energie v obci. Navrhované řešení předpokládaného rozvoje rozvodné soustavy VN v obci dle platné schválené územně plánovací dokumentace není změnou č.5 dotčeno. V lokalitě č.5/1 je řešeno napojení návrhové plochy pro výstavbu na stávající systém zásobování plynem z rozšířené sítě NTL plynovodu. V lokalitě č.5/1 je řešeno napojení návrhové plochy pro výstavbu na stávající systém zásobování vodou z rozšířené vodovodní sítě. V lokalitě č.5/1 je řešeno napojení návrhové plochy pro výstavbu na návrhovou síť odkanalizování obce dle řešení platného Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice. Do doby vybudování obecní čistírny odpadních vod a kanalizační sítě budou odpadní vody v řešené lokalitě likvidovány v malých domovních čistírnách odpadních vod s odvedením předčištěných odpadních vod do přilehlé vodoteče, nebo budou odpadní vody shromažďovány v bezodtokových jímkách a odváženy k likvidaci na vhodnou ČOV mimo dotčené katastrální území. Vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení na rozvoj území: Navrhované řešení nebude mít v dotčeném území zásadní vliv na: Horninové prostředí a geologii (Lokalita 5/1 je situována v území výhradního ložiska nerostných surovin Mořkov - Frenštát. Obytná výstavba v daném území však není omezena) Vodní režim (Lokalita je situována mimo meliorovaná území, v dané ploše je respektováno pásmo pro výkon správy vodního toku 6m od břehové hrany) Hygienu životního prostředí (Změnou je řešena plocha pro výstavbu cca 2 RD bez negativních dopadů na ŽP) Ochranu přírody a krajiny (Plocha pro výstavbu je situována mimo vodní toky a jejích doprovodnou zeleň) Pozemky určené k plnění funkcí lesa (Změna se nedotýká zájmů ochrany lesa, návrhová plocha pro výstavbu je situována mimo les a jeho ochranné pásmo) Sociodemografické podmínky (Lokalita je z hlediska vývoje počtu obyvatel obce zanedbatelná výstavba cca 2 RD) Hospodářské podmínky (V návrhové ploše je povolena vybavenost, výrobní služby a řemesla pouze místního významu) Technickou infrastrukturu (Změnou je řešeno pouze napojení lokality na stávající systém zásobování obce plynem, vodou a el.energií a napojení na navrhovaný systém odkanalizování) Dopravní infrastrukturu (Lokalita je dopravně napojena na síť místních komunikací v trase stávající zpevněné účelové hospodářské komunikace) Rekreaci (Změna řeší pouze novou plochu pro výstavbu cca 2RD s možností umístění staveb individuální rekreace) Navrhované řešení má pouze lokální vliv na: Zemědělský půdní fond: návrh nové plochy smíšené obytné - venkovské v lokalitě č.5/1 v k.ú. Hodslavice si vyžádá lokální rozšíření záboru orné půdy III. třídy ochrany ZPF v rozsahu 0,400ha.

7 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 7 d) informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území není ve schváleném zadání pro vypracování změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice požadováno. Řešení navrhované změnou č.5 nemá zásadní vliv na celkový rozvoj území. Týká se pouze drobné úpravy lokálního významu. Navrhované řešení nové plochy pro výstavbu cca 2 rodinných domů nemá zásadní vliv na základní demografické, sociální a ekonomické údaje obce a výhledy. Nová návrhová plocha pro zástavbu smíšenou obytnou venkovskou je situována mimo plochy vymezené ve schválené územně plánovací dokumentaci pro prvky územního systému ekologické stability (lokální biokoridor v návaznosti na západní hranici navrhované plochy je zachován). Navrhovanou zástavbou nebudou prvky ÚSES dotčeny. Řešení se nedotkne ani dalších přírodních hodnot v území evropsky významných lokalit, maloplošných zvláště chráněných území přírody, památných stromů, významných krajinných prvků ze zákona (lesy, vodní toky s doprovodnou zelení). Zájmy z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin nejsou navrhovaným řešením změny č.5 dotčeny. Řešená lokalita je situována v území výhradního ložiska nerostných surovin Mořkov - Frenštát. Výstavba rodinných domů v daném území však není omezena. Novou výstavbou řešenou změnou územního plánu nebudou dotčeny ostatní hodnoty území (historické, kulturní a urbanistické). V rámci podmínek prostorového uspořádání stanovených v návrhu změny je řešena ochrana území archeologických nálezů I. kategorie v rámci plochy ÚAN I.kat. je omezeno umísťování staveb (lokalita ÚAN I.kat. zasahuje do západní okrajové části návrhové plochy 5/1). Vzhledem k obecnému předpokladu existence archeologických lokalit je však nutno celou plochu řešenou změnou č.5 ÚPN SÚ Hodslavice klasifikovat jako území archeologického zájmu tj. území s archeologickými nálezy. Ve smyslu 22 odst. 2 zák. č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací a je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu. Ochrana životního prostředí Zpracování změny územního plánu nespadá do kategorie I, ani do kategorie II dle příl.č.1 zákona č. 100/2001 Sb. Posuzování vlivů na životní prostředí, ani zjišťovací řízení, ve smyslu příslušných ustanovení a dle přílohy č. 1 zákona č.100/2001 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů, není zapotřebí provádět. Zpracování změny územního plánu nemá dopad na evropsky významné lokality.

8 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 8 e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa. 1) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL: Pozemky určené k plnění funkce lesa ani jejich ochranné pásmo nejsou navrhovaným řešením a zejména novou výstavbou dotčeny. 2) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: V rámci návrhu změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice je řešen zábor zemědělského půdního fondu v lokalitě č.5/1 (návrhová plocha smíšená obytná venkovská určená pro výstavbu cca 2 rodinných domů) Zdůvodnění lokalit navržených k odnětí ze ZPF Nová plocha řešená změnou č.5 ÚPN SÚ Hodslavice v k.ú. Hodslavice: Lokalita č.5/1: plocha smíšená obytná - venkovská navržená zejména pro bydlení v rodinných domech mimo zastavěné území obce. Druh dotčených pozemků - orná půda. Plocha zabírá 0,400 ha a je zařazena dle půdy a její hodnoty do BPEJ a do stupně přednosti v ochraně ZPF III. Lokalita 5/1 řeší plochu pro bydlení v RD v těsné návaznosti na stávající obytnou zástavbu obce v rámci stávajících zahrad plocha je z větší části oplocena. Nová výstavba je napojena na stávající síť dopravní a technické vybavenosti obce prostřednictvím navazující obytné zástavby. Zábor se dotkne zbytkové plochy ZPF, která svými plošnými parametry není vhodná pro intenzivní zemědělské využití a je v současnosti využívána jako zahrada a drobná držba. Vzhledem k tomu bylo vybráno dané řešení, jako nejvýhodnější. Zábor ZPF řešený v rámci změny č.5 ÚPN SÚ Hodslavice celkem: k.ú. Hodslavice: 0,400 ha - v zastavěném území: - - mimo zastavěné území: 0,400 ha 2.2. Vyhodnocení záboru ZPF ve smyslu vyhlášky č.13/1994 Sb. Údaje o celk. rozsahu požadovaných ploch, zařazení do BPEJ a stupně přednosti v ochraně Tyto údaje jsou uvedeny v tabulkové části - viz tab.č. 3. Údaje o uskutečněných investicích do půdy a jejich porušení V dotčené lokalitě se nenachází žádné investice do půdy. Údaje o areálech zeměděl. výroby, zeměděl. usedlostech a jejich předpokládaném porušení V dotčené lokalitě se nenachází žádný areál zemědělské výroby.

9 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 9 Opatření k zajištění ekologické stability Z hlediska zájmů ekologické stability nedojde návrhem nové výstavby k úpravě ÚSES dle schváleného územního plánu. Znázornění hranic katastrálního území Hranice k.ú. je vyznačena v grafické části územně plánovací dokumentace obce: viz - Širší vztahy v území. Zdůvodnění, proč navrhované řešení je ve srovnání s jiným možným nejvhodnější V rámci návrhu změny č.5 Územního plánu sídelního útvaru Hodslavice je řešen zábor ZPF mimo zastavěné území pouze v návrhové ploše 5/1 pro novou zástavbu smíšenou obytnou - venkovskou. Záborem bude dotčena půda III. třídy ochrany ZPF v nezbytném rozsahu 0,400 ha. Změnou je dotčena oplocená zahrada a navazující zbytková plocha orné půdy po vymezený liniový prvek lokálního územního systému ekologické stability. Lokalita 5/1 je ohraničena stávající účelovou hospodářskou komunikací, vodním tokem Zrzávka a vymezeným lokálním biokoridorem tak, aby nevznikaly zbytkové plochy orné půdy viz. návrh změny v.č.i.1 Hlavní výkres 1:2000 (průsvitka). Lokalita se nachází v proluce mezi stávající komunikací a zástavbou rodinných domů ohraničenou vodním tokem. Lokalita byla vybrána pro výhodnou polohu v těsné návaznosti na stávající zástavbu obce a její infrastrukturu v souladu s majetkoprávními vztahy v území. Návrhová plocha je vymezena pouze pro výstavbu 2 rodinných domů řeší aktuální požadavky vlastníků pozemků (obyvatel obce). Řešení nemá zásadní vliv na celkový rozvoj bydlení v obci je pouze doplňkové. Celková koncepce řešená dle platné ÚPD pro rozvoj bydlení v návaznosti na předpokládaný demografický vývoj obce není změnou č.5 dotčena. Lokalita 5/1 byla již v minulosti zastavěna byla využívána pravděpodobně pro chovné rybníky a související stavby lokalita zasahuje do území archeologických nálezů 1.kategorie. Lokalita plně koresponduje s členěním ucelených ploch ZPF na jednotlivé vlastnické pozemky. Řešením nevznikají zbytkové plochy ZPF se ztíženým obhospodařováním. Řešením není narušena prostupnost krajiny zachovány jsou veškeré stávající obslužné a účelové komunikace v území. Plocha je umístěna rovněž ve výhodné poloze pro potřebné napojení na stávající dopravní kostru obce a stávající sítě technické infrastruktury. Pro zastavění stavbami trvalého charakteru je dle závazných podmínek prostorového uspořádání (stanovených v návrhu změny ÚP) určeno max. 60% plochy (tj. 0,240 ha) tím bude v konečném důsledku trvalý zábor ZPF ještě dále minimalizován. Navrhované řešení je z výše uvedených důvodů ve srovnání s jiným možným řešením nejvýhodnější. Znázornění hranice zastavěného území obce ke dni zpracování ÚP Hranice zastavěného území je převzata ze schváleného ÚPN SÚ Hodslavice. V grafické části změny ÚP je výše uvedená hranice vyznačena.

10 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 10 TABULKOVÁ ČÁST TABULKA č.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED O STRUKTUŘE ZPF NA NOVÉ UVAŽOVANÉ LOKALITĚ NAVRŽENÉ URBANISTICKÝM ŘEŠENÍM DLE ZMĚNY Č.5 ÚPN SÚ HODSLAVICE ČÍS. FUNKČ. OBEC ZÁBOR ZPF V HA DRUH DOTČ. LOK. VYUŽITÍ LOK. K.Ú. CELKEM V SZÚO MIMO POZEMKU Lokalita č. 5/1 bydlení Hodslavice 0,400-0,400 orná půda CELKEM 0,400-0,400 TABULKA č.2 ODNĚTÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY MIMO ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE DLE ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.5 ÚPN SÚ HODSLAVICE ČÍS. ODNĚTÍ ORNÁ PŮDA LOUKY ZAHRADY BPEJ TŘÍDA LOK. ZPF V HA PASTVINY OCHRANY k.ú. Hodslavice Lokalita č.5/1 0,400 0, III CELKEM 0,400 0,400 TABULKA č.3 ÚDAJE O ZABÍRANÉ PŮDĚ DLE ŘEŠENÍ ZMĚNY Č.5 ÚPN SÚ HODSLAVICE ČÍS. STÁV. VÝMĚRA KOD TŘ. FAKTORY ŽP DŮVOD SNÍŽ. ZÁKL. LOK. KULTURA BPEJ OCHR. OVLIV. ODNĚTÍM SAZBY ODVODU k.ú. Hodslavice Lokalita č.5/1 orná půda 0, III CELKEM 0,400

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BŘEŽANY 2 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.1: Určený zastupitel obce: Jméno a

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE 1 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU METYLOVICE NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Objednatel: Pořizovatel: Nadřízený orgán: Obec Metylovice Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Krajský úřad Moravskoslezského kraje Projektant:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást

Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Změna č. 1 Územního plánu obce Chrást Návrh Zpracovatel: Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Ing. arch. Oliver Kálnássy Ing. Eduard Žaluda

Více

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH

Textová část návrh odůvodnění zpracované pořizovatelem NÁVRH NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVANÉ POŘIZOVATELEM 1) POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo pořízení Územního plánu Bernartice nad Odrou (dále jen ÚP Bernartice nad

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ

NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ NÁVRH ZMĚNY Č. 2. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. O2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LITEŇ Vydalo: Zastupitelstvo městyse Liteň Usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Ing.

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 10 územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Neratovice ební odbor, územní plánování Kojetická 1028, 277 11 Neratovice zodpovědná osoba pořizovatele: Ing.

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ

ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ 1 ZMĚNY č.1 ÚPO STARÁ PAKA II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nová Paka Datum: Prosinec 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

ZMĚNU Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU RYBÍ

ZMĚNU Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU RYBÍ Zastupitelstvo obce Rybí jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..2 požadavky na vymezení pozemků

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ROZSEČ PŘÍLOHA Č. I. A. A II. A. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce,

Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, Obsah textové části návrhu Územního plánu Hlubočec ve znění Změny č. 1 A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MILOTICE NAD OPAVOU zpracován s určeným zastupitelem a určen k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY:

Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY: Územní plán Nový Bor VYPRACOVÁNO ZA PODPORY: Územní plán Nový Bor Výrok OBSAH DOKUMENTACE OBSAH DOKUMENTACE...2 A.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...7 A.0.1 OBJEDNATEL...7 A.0.2 ZHOTOVITEL...7 A.0.2.1 AUTORSKÝ KOLEKTIV...7

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU obce LIDICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou

Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou Změna č. 1 územního plánu obce Sedlec vydaná Zastupitelstvem obce Sedlec formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Projektový ateliér AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav Daněk Husova 4, České Budějovice Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

KRHOVICE okr. Znojmo

KRHOVICE okr. Znojmo ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRHOVICE okr. Znojmo II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje Obec Krhovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více