ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 Ev.č /2011 MUCL/133722/2011 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č.137/2006 Sb o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona Zadavatel veřejné zakázky Město Česká Lípa se sídlem: T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zastoupené Mgr. Hanou Moudrou, starostkou města říjen 2011 Součástí zadávací dokumentace jsou tyto přílohy v elektronické podobě: Příloha č.1 vzor krycího listu nabídky Příloha č.2 vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 62 odst. 2 zákona Příloha č.3 vzor čestného prohlášení o celkovém obratu uchazeče za poslední 3 roky Příloha č.4 vzor ţádosti o vydání potvrzení na umělé trávníky 3. generace adresované KSHP FAČR Příloha č.5 vzor seznamu obdobných stavebních prací realizovaných dodavatelem za posledních 5 let - Čestné prohlášení Příloha č.6 vzor smlouvy o budoucí spolupráci se subdodavatelem Příloha č.7 seznam subdodavatelů + čestné prohlášení Příloha č.8 návrh smlouvy o dílo Příloha č.9 výkaz výměr (neoceněný) Příloha č.10 prohlášení o vázanosti obsahem nabídky dle 43 odst.1 zákona Příloha č.11 vyjádření správců sítí Příloha č.12 projektová dokumentace ZŠ 28. října 2733, Česká Lípa - Rekonstrukce školního hřiště I. + II. etapa, zpracovaná firmou Sport-Technik Bohemia, s. r. o., Sokolovská 40, Praha 8 v VII/2010 1

2 Preambule Tato zadávací dokumentace slouţí jako podklad pro vypracování nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Práva a povinnosti neuvedené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Předkladatel nabídky je v zadávací dokumentaci označován jako uchazeč resp. dodavatel. Pokud tato zadávací dokumentace nebo projektová dokumentace obsahuje poţadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele za příznačné, je moţno tyto výrobky a materiály nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. Uchazeč v nabídce uvede obchodní názvy, výrobce výrobků a materiálů oceněných v nabídce, dále pak údaje prokazující dodrţení funkčních a kvalitativních parametrů min. v úrovni stanovené zadávací dokumentací vše v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka spolufinancovaná dotací Zadavatel předpokládá, ţe tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná z finančních zdrojů státního rozpočtu ČR. Případně poskytnutá dotace bude upravena zejména vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a dalšími právními předpisy ČR, ale i rovněţ pravidly, která nemají povahu právních předpisů a jsou vydávána poskytovatelem dotace. Jedná se zejména o: a) pokyny pro příjemce součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a uvolnění finančních prostředků státního rozpočtu, b) zásady platné pro daný program včetně příslušných příruček a metodických pokynů pro ţadatele a příjemce dotace (dále: Zásady a Pokyny ) V případě poskytnuté dotace je dodavatel povinen dodrţet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umoţnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Dodavatel je dále povinen postupovat dle pokynů zadavatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsaţené v Zásadách nebo Pokynech pro ţadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů. Dodavatel bude dle pokynů a v součinnosti se zadavatelem-objednatelem díla postupovat tak, aby zadavatel mohl bez potíţí a překáţek plnit uvedené podmínky a poţadavky vyplývající pro něj jako pro příjemce dotace. I. Základní údaje o zadavateli Identifikační údaje zadavatele, včetně kontaktních údajů Název zadavatele: Město Česká Lípa Sídlo zadavatele: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat: Mgr. Hana Moudrá starostka města Kontaktní osoby: Alena Kuthanová referentka veřejných zakázek Telefon: Fax:

3 II. Předmět veřejné zakázky Klasifikace předmětu zakázky dle kódu CPV Stavební úpravy sportovních zařízení kód CPV: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího hřiště - sportovního areálu u základní školy, spočívající zejména v rekonstrukci atletické dráhy včetně zhotovení umělého vodopropustného povrchu dráhy, v rekonstrukci víceúčelového asfaltového hřiště na hřiště s umělým trávníkem a v rekonstrukci stávajícího hřiště kopané na hřiště s umělým trávníkem 3. generace, to vše v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované firmou Sport-technik Bohemia s.r.o. v červenci Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Kvalitativní poţadavky na umělé povrchy hřišť: a) Umělý povrch atletické dráhy musí splňovat tato kritéria: - dvouvrstvý, vodopropustný, tloušťka 13 mm - spodní vrstva tl. 11 mm, stmelený gumový granulát černý, velikost zrna 1-4 mm, pojivo bezbarvý polyuretan - vrchní vrstva tl. 2 mm pórovitá, dvojitý nástřik polyuretanového lepidla s gumovým granulátem červené barvy, velikost zrna 0,5-1,5 mm b) Umělý trávník víceúčelového hřiště musí splňovat tato kritéria: - 100% polyethylenové vlákno - min. tloušťka vlákna 100 mikronů - výška vlákna 18 mm - jemnost vlákna min dtex - výplň trávníku křemičitý písek 0,3-0,8 mm, +/-20kg/m2 c) Umělý trávník 3. generace musí splňovat tato kritéria: - 100% polyethylenové vlákno, zelené - min. tloušťka vlákna 135 mikronů - výška vlákna 60 mm - jemnost vlákna min dtex - výplň trávníku: a) křemičitý písek 0,3-0,8 mm, +/-8kg/m2 b) gumový granulát černý 0,8-2,5 mm, +/-15kg/m2 2. Předmětem zakázky je zároveň: Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) ve dvou písemných a jednom elektronickému vyhotovení (odlišit provedené změny, kde není změna označit beze změn, jednotlivé výkresy opatřit jménem a příjmením zpracovatele + datem + razítkem + podpisem) 3. Činnosti související s realizací stavebních prací Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níţe uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací a tyto činnosti zahrnout do celkové ceny zakázky. Dodavatel je povinen především: a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 3

4 b) zajistit zřízení a následné odstranění zařízení staveniště a toto funkčně oddělit od provozu školy; c) zajistit vytyčení veškerých inţenýrských sítí před započetím realizace; d) zajistit nezbytná opatření k ochraně veškerých inţenýrských sítí nacházejících se na staveništi během výstavby; e) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správců sítí apod.; f) zajistit a splnit podmínky vyplývající ze stavebního povolení nebo jiných dokladů; g) zajistit veškeré práce, dodávky a sluţby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku; h) zajistit odvoz, uloţení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy i) zajistit bezpečnost při provádění stavby; j) vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na ţivotní prostředí a okolí stavby; k) zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště; l) provést všechny zkoušky, revize a další zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně předloţení podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek objednateli; m) předat prohlášení o shodě na všechny pouţité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení, poskytnout součinnost při kolaudačním řízení; n) nejpozději ke dni předání a převzetí stavby provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště; o) pozemky, jejichţ úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, stejně tak jako prostory v okolí, které budou stavbou poškozeny, uvede dodavatel neprodleně po ukončení prací na své náklady do původního stavu; p) zajistit a předat objednateli průběţnou fotodokumentaci provádění díla v 1 vyhotovení; q) zajistit bezplatný záruční servis u výrobků a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro moţnost uplatnění vady v záruční době. III. Předpokládaná hodnota 20 mil. Kč včetně DPH IV. Místo plnění zakázky Místem plnění veřejné zakázky je areál ZŠ 28. října, Česká Lípa V. Doba plnění zakázky 1. Předpokládané zahájení stavby 1. prosince Předpokládané ukončení stavebních prací 30. června Uchazeč v nabídce předloţí časový harmonogram plnění veřejné zakázky v týdnech. 4

5 VI. Požadavky na prokázání kvalifikace Předpokladem pro hodnocení nabídky uchazeče (dodavatele) v rámci tohoto zadávacího řízení je splnění kvalifikace. Kaţdý dodavatel musí splnit kvalifikaci v souladu s 50 a následných zákona tím, ţe prokáţe splnění: 1. Základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona. 2. Profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona. 3. Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona. 4. Technických kvalifikačních předpokladů dle 56 zákona. Veškeré výše uvedené předpoklady prokazuje dodavatel v rozsahu uvedeném dále, doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii s výjimkou dokladů prokazujících splnění základních kvalifikačních předpokladů. 1. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 zákona předloţením čestného prohlášení v souladu s 62 odst. 2 zákona. Uchazeč můţe pro splnění tohoto předpokladu pouţít přílohu č.2 ZD. 2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a), b) a d) zákona předloţením: výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán (výpis z obch. rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů) dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - ŢL na provádění staveb, jejich změn a odstraňování dokladu o autorizaci osoby (zákon č. 360/1992 Sb. v platném znění), která bude zodpovědná za provedení díla (autorizace v oboru pozemní, případně dopravní stavby) 3. EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel prokazuje splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle 55 zákona předloţením: dokladu o pojistném krytí odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetí osobě min. ve výši 10 mil. Kč. Prokazuje se platnou pojistnou smlouvou nebo pojistným certifikátem nebo příslibem pojištění vystaveného příslušnou pojišťovnou. Vybraný dodavatel je povinen předloţit zadavateli k nahlédnutí originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy nejpozději před podpisem smlouvy o dílo. čestného prohlášení o celkovém obratu dodavatele, popřípadě obratu dosaţeného dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za poslední 3 uzavřená účetní období, z něhoţ bude patrné, ţe dosáhl obratu v kaţdém samostatném účetním roce nejméně 50 mil. Kč (viz příloha č. 3 ZD). 5

6 4. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 56 odst. 3 písm. a) a odst. 4 zákona předloţením: seznamu obdobných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech. Obdobnou zakázkou se rozumí zakázka v oblasti: a) výstavby či rekonstrukce atletické dráhy s umělým povrchem; b) výstavby či rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým trávníkem se vsypem křemičitého písku; c) výstavby či rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým trávníkem 3. generace, tj. s kombinovaným vsypem křemičitého písku a gumového granulátu. Tento kvalifikační předpoklad splňuje uchazeč, který prokáţe osvědčením objednatele, ţe v posledních 5 letech realizoval minimálně: a) 5 staveb atletických drah s umělým povrchem; b) 5 staveb víceúčelových hřišť s umělým trávníkem se vsypem křemičitého písku; c) 5 staveb fotbalových hřišť s umělým trávníkem 3. generace, na která byla vydána Atestace Fotbalové asociace České republiky (FAČR), dříve Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS); atestace FAČR (ČMFS) musí znít na obchodní firmu (název). Uchazeč doloţí splnění tohoto předpokladu potvrzením Komise pro stadiony a hrací plochy Fotbalové asociace České republiky (KSHP FAČR) - viz příloha č. 4 ZD. Uchazeč můţe pro splnění tohoto předpokladu pouţít přílohu č. 5 ZD. platného certifikátu systému řízení jakosti stavebních prací podle norem řady ČSN EN ISO 9001 se specializací na provádění sportovních staveb vydaným akreditovanou osobou nebo jiného rovnocenného dokladu vydaného v členském státě EU. 5. Pokud uchazeč prokazuje splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele ve smyslu 51 odst. 4 zákona, je uchazeč povinen v nabídce předloţit smlouvu se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí příslušného plnění, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Případná změna takového subdodavatele v průběhu provádění stavebních prací je moţná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu zadavatele, a to pouze za předpokladu, ţe náhradní subdodavatel prokáţe splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako subdodavatel původní. Uchazeč můţe pro splnění tohoto předpokladu pouţít přílohu č.6 ZD. VII. Podmínky zpracování nabídkové ceny 1. Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr (viz příloha č. 9 ZD). Ocenění jednotlivých činností je třeba provést pro rozsah prací uvedený v zadávací dokumentaci. 2. Jakékoliv zásahy uchazečů do výkazu výměr při zpracování nabídek jsou bez předchozího dodatku k ZD zpracovaného zadavatelem nepřípustné a jsou důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Toto ustanovení se netýká poloţek ve výkazu výměr, u kterých je uveden obchodní název. V tomto případě uchazeč můţe ve své nabídce uvést a ocenit i jiný výrobek, který má srovnatelné materiálové a technické parametry. 6

7 3. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. 4. Nabídková cena rovněţ musí zahrnovat náklady na další činnosti související s realizací stavby dle článku II. této zadávací dokumentace. 5. Podmínky pro překročení nabídkové ceny a) Nabídková cena můţe být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. b) Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či v souvislosti s jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla. c) V případě, ţe se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaţeny v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu, můţe zadavatel tyto práce zadat v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami 23 odst.7 písm. a) zákona. d) Zadavatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě sníţení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených zadavatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku. VIII. Subdodavatelé Zadavatel připouští, aby uchazeč zadal část plnění této veřejné zakázky subdodavateli. Zadavatel v souladu s ust. 44 odst. 6 zákona poţaduje, aby uchazeč uvedl seznam předpokládaných subdodavatelů podílejících se na plnění předmětu zakázky v objemu vyšším neţ 20% z celkové ceny zakázky, přičemţ platí, ţe umělé povrchy hřišť (tj. umělý povrch atletické dráhy, umělý trávník na víceúčelovém hřišti a umělý trávník 3. generace na fotbalovém hřišti) musí uchazeč ze 70 % provést vlastní kapacitou. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němţ popíše subdodavatelský systém společně s uvedením druhu sluţeb a procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce (formou přehledné tabulky) a současně prohlásí, ţe umělé povrchy hřišť provede min. ze 70 % vlastní kapacitou. Uchazeč pro splnění tohoto předpokladu pouţije přílohu č.7 ZD. Uchazeč odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Uchazeč je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících uchazeči (zhotoviteli) ze smlouvy o dílo. IX. Technické podmínky 1. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené uchazečem musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě. 2. Veškeré pouţité materiály musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v zadávací dokumentaci poţadováno jinak a musí být schváleny pro pouţití v ČR. 7

8 3. Uchazeč je povinen v nabídce uvést, jaký druh umělého vodopropustného povrchu dráhy, jaký druh umělého trávníku víceúčelového hřiště a jaký druh umělého trávníku 3. generace pouţije při realizaci veřejné zakázky a jaké jsou jejich technické vlastnosti. Tento poţadavek uchazeč v nabídce splní předloţením technických listů výrobce (příp. atestů), u zahraničních výrobců spolu s českým překladem, z nichţ bude zřejmé, ţe pouţité materiály splňují funkční a kvalitativní parametry min. v úrovni stanované v čl. II. odst. 1 této zadávací dokumentace. Na umělý povrch atletické dráhy je uchazeč dále povinen předloţit certifikaci tohoto povrchu Mezinárodní atletickou federací IAAF a na umělý trávník 3. generace certifikaci Mezinárodní fotbalové asociace FIFA* (jedna hvězdička). V případě, ţe certifikáty či technické listy budou obsahovat širší sortiment materiálů, uchazeč označí pouze materiály oceněné v nabídce. X. Smluvní a obchodní podmínky 1. Smluvní a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy příloha č. 8 ZD. Tyto smluvní a obchodní podmínky jsou pro uchazeče závazné a nesmí je měnit. Uchazeč ve své nabídce předloţí návrh smlouvy o dílo doplněný o své identifikační údaje a nabídkovou cenu. 2. Návrh smlouvy musí být podepsaný oprávněnou osobou uchazeče. Předloţení nepodepsaného textu smlouvy není předloţením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 3. Přílohou návrhu smlouvy bude cenová nabídka oceněný výkaz výměr. 4. V případě, ţe se zadavateli s ohledem na spolufinancování veřejné zakázky ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv druhou smluvní stranu. XI. Jistota Zadavatel ve smyslu 67 ZVZ poţaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení, poskytli jistotu ve výši ,00 Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých). Jistotu uchazeč poskytne formou sloţení peněţní částky na účet zadavatele č /0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Česká Lípa nebo formou bankovní záruky (předloţením originálu či ověřené kopie záruční listiny) nebo pojištěním záruky. Nabídka musí obsahovat doklad o tom (výpis z bankovního účtu, postačí i elektronický), ţe peněţní jistota byla na účet zadavatele sloţena do konce lhůty k podání nabídek. Uchazeč je povinen převod označit variabilním symbolem, kterým bude jeho identifikační číslo, a slovy Jistota VZ-hřiště ZŠ 28. října. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67, odst. 7 ZVZ pojistné plnění. Poskytnutí jistoty formou pojištění záruky dokládá uchazeč v nabídce originálem či úředně ověřenou kopií pojistné smlouvy či listiny dokládající uzavření této smlouvy. Bude-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je dodavatel povinen zajistit její platnost po celou dobu zadávací lhůty podle 43 zákona. V případě sloţení peněţní částky na účet zadavatele uvede uchazeč v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění. 8

9 Kontaktní osobou pro sloţení peněţní jistoty na účet zadavatele je: Alena Kuthanová tel.: , XII. Způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je v souladu s ustanovením 78 zákona nejnižší nabídková cena včetně DPH. XIII. Lhůta pro podání nabídek a způsob podání 1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souladu s 39 zákona a končí dnem 9. listopadu 2011 v hod. 2. Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Nabídky je moţno podat osobně v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek v době od 8:00 hod. do 13:00 hod. nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídek. Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotvírá. 3. Nabídka bude předána v jednom písemném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení, a to ve formátu MS WORD, MS EXCEL, PDF. Nabídka bude zadavateli doručena v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a hesly ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NEOTVÍRAT a Revitalizace hřiště ZŠ 28. října. Na obálce bude rovněţ uvedena adresa, na niţ je moţné zaslat oznámení o pozdním doručení nabídky dle 71 odst. 6 zákona. XIV. Další požadavky zadavatele na zpracování nabídek 1. Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních poţadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Nabídka i veškeré další doklady poţadované zákonem a zadávacími podmínkami, včetně technických popisů prokazujících splnění technických poţadavků zadavatele, musí být předloţeny v českém jazyce. 2. Doklady, kterými zahraniční osoba prokazuje splnění kvalifikace a rovněţ poţadovaný návrh smlouvy, musí být předloţeny v původním jazyce a téţ v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. Zjistí-li se rozdíl v obsahu, je rozhodující překlad v českém jazyce. 3. Nabídka musí být datována a na krycím listu podepsána oprávněnou osobou uchazeče. 4. Jednotlivé listy nabídky budou očíslovány (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) a zabezpečeny vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou zařazeny aţ na konci za vlastní nabídkou uchazeče. 9

10 5. Elektronické vyhotovení nabídky nebude obsahovat doklady o splnění kvalifikace a bude obsahovat pouze nabídkovou část (krycí list, cenovou nabídku vč. formuláře pro rekapitulaci cenové nabídky a návrh smlouvy). V případě neshody písemné a elektronické verze nabídky je vţdy rozhodující písemné vyhotovení nabídky. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky 7. Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 8. Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které budou na ţádost uchazeče vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení. 9. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 10. Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění. 11. Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu. 12. Poţaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, neţ je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na krycím listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude povaţována za doručenou. 13. Dodavatel můţe podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéţ zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však můţe být subdodavatelem více uchazečů v tomtéţ zadávacím řízení. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéţ zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí. 14. Zadavatel poţaduje předloţit nabídku v tomto jednotném členění: A. Krycí list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu (příloha č. 1 této ZD) B. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů (přílohy č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 ZD) C. Doklady prokazující splnění technických podmínek (Technické listy umělých povrchů, certifikát IAAF, certifikát FIFA* atd.) D. Doklad o složení jistoty a údaje o bankovním spojení a číslu účtu uchazeče, na který má být jistota vrácena E. Návrh smlouvy (příloha č. 8 ZD) F. Cenová nabídka oceněný výkaz výměr (příloha č. 9 ZD) G. Přehled subdodavatelů (přílohy č. 6 a č. 7 ZD) H. Prohlášení o vázanosti obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty, dle 43 odst. 1 zákona (příloha č. 10 ZD) I. Přílohy (nepovinné) XV. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10. listopadu 2011 v 10:00 hod. v sídle zadavatele, Město Česká Lípa, nám. T.G.Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ , v zasedací místnosti rady města. Otevírání obálek se můţe zúčastnit zástupce zadavatele a max. jeden oprávněný zástupce za 10

11 kaţdého uchazeče. Pokud nebude přítomen statutární zástupce uchazeče, musí přítomný zástupce předloţit pověření k účasti na otevírání obálek od osoby oprávněné jednat za uchazeče. XVI. Zadávací lhůta 1. Zadávací lhůta je 60 dní. 2. Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodluţuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí aţ do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. 3. Uchazeč do nabídky doloţí prohlášení podepsané oprávněnou osobou uchazeče, z něhoţ vyplývá, ţe je uchazeč vázán celým svým obsahem nabídky po celou zadávací lhůtu (příloha č. 10 ZD) XVII. Dodatečné informace 1. Zjistí-li uchazeč nejasnosti či rozpory v zadávací dokumentaci, je dodavatel oprávněn si v souladu s 49 odst. 1 zákona vyţádat od zadavatele dodatečné informace. Součástí nabídky pak musí být čestné prohlášení uchazeče, ţe podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci a ţe si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti a ţe nabídka obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky (toto čestné prohlášení obsahuje krycí list nabídky viz příloha č. 1 ZD). 2. Pokud bude uchazeč poţadovat doplňující informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou na adresu zadavatele Město Česká Lípa, Odbor rozvoje, majetku a investic, nám. T. G. Masaryka č. 1, Česká Lípa kontaktní osoba Alena Kuthanová tel , fax , Dotazy musí být doručeny na adresu kontaktní osoby nejpozději do 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpovědi na dotazy jednotlivých uchazečů budou v zákonném termínu poskytnuty vţdy všem uchazečům. 3. Odpovědi na dotazy uchazečů bude zadavatel zveřejňovat na XVIII. Závěrečná ustanovení 1. Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 2. Neprokázaná kvalifikace, nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky jsou důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a k vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 3. Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele můţe podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěţovatel doručit zadavateli v souladu s 110 zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. 11

12 4. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěţovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 5. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah stavby či stavbu přerušit nebo zcela ukončit před jejím dokončením. V případě, ţe objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva pouţít, nemá zhotovitel vůči objednateli ţádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení stavby či její části. V České Lípě Za zadavatele: Město Česká Lípa.. Mgr. Hana Moudrá v. r. starostka města 12

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 40278/2013 č. j.: MUCL/28255/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle 28 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem: Běžná údržba komunikací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 4/15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) ZŠ

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad

HZ Huť opravy a odstranění stavebních závad VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 a 18odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) SKTS 3/11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: MŠ Kytička realizace úspor

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/MSSO 12/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) DIVADLO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č.: 52201/2013 č. j.: MUCL/81061/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 6 v návaznosti na 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) pro veřejnou zakázku malého rozsahu: Zateplení a výměna otvorových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 a násl. zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ nebo zákon

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Cyklostezka Sudkov Dolní Studénky Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) v rámci otevřeného zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku: Statutární město Liberec

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka a instalace digitální techniky I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 2 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky

Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky Zadávací dokumentace a pokyny ke zpracování nabídky název veřejné zakázky: Výběr zhotovitele zakázky Stavební úpravy č.p. 61 v Proseči rozšíření expozice muzea dýmek druh zadávacího řízení: zakázka malého

Více

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY

Zakázka na dodávky. s názvem. HD záznamové stroje. ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní otevřené řízení ZADÁVACÍ PODMÍNKY Zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (1), 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Fotovoltaické elektrárny obce Šestajovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ ) pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: I. NÁZEV

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Textová část Zadávací dokumentace název veřejné zakázky: Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu v.7 PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE zadávané v souladu

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a dle metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Městská nemocnice Ostrava příspěvková organizace Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE. Výměna kotlů v budově radnice v Pacově MĚSTO PACOV náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, IČ: 00248789 www.mestopacov.cz podatelna@mestopacov.cz tel. 565 455 111 fax. 565 455 155 Č.j.: Spis. zn.: MP/10042/2013 MP/10042/2013/01 Vyřizuje: Tomáš Kocour,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku: Dodávka ICT pro ŠKODA AUTO SOU strojírenské Zadavatel zakázky: ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod se sídlem: Tř. V. Klementa 869, 293

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 64397/2015 MUCL/53711/2015 Vyřizuje: Martina Hofmanová

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek

obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Obec Malý Újezd Malý Újezd 95, 277 31 Velký Borek Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně zadávací dokumentace Obec Malý Újezd, jako veřejný zadavatel ve smyslu ust. 2 odst. 1) písm. c)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup domácích kompostérů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu se závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 27. 1. 2012 k veřejné zakázce na dodávky s názvem: zadávané v souladu s ustanovením 18 odst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. FÚ pro Pardubický kraj stavební úpravy administrativní budovy č.p. 2625 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043 vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví ZADAVATEL: Město Hronov náměstí Čs. Armády 5 547 31 Hronov IČ: 00272680 zastoupený: Hana Nedvědová, starostka města VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky: DABONA s.r.o.

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX00193QB* HZSPX00193QB Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (textová část) Pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku: "Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ, Moderní strojařina pro dospělé, Modernizace výuky biologie a chemie

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC

Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka axiálně-torzního zkušebního systému - CEITEC Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce MIKULOV - Oprava hlediště a technického zázemí amfiteátru SVAZEK

Více

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění

Mateřská škola Kámen - ústřední vytápění OBEC KÁMEN Kámen 2, 9 1 Kámen WWW.OBECKAMEN.CZ Email: oukamen@quick.cz 6 26 60 IČO: 00281 V Kámeně dne 12. května 201 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň"

2016_52 Dodání a instalace WIFI na poliklinice Horníkova 34, Brno-Líšeň Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na níže specifikovanou veřejnou zakázku. 1 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) ev.č. 18685/2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kontaktní osoba Ing. Drahomíra Witoszová Telefon 595 391 036 Fax 595 391 037 E-mail witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz Datum 12. 11. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel

1/8. Jez Lhotka - rybochod - II. etapa. Název veřejné zakázky: Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), 21 odst. 1 písm. a) otevřené

Více

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Identifikační údaje zadavatele. Věžná 85, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ( PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ČÁST )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ( PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ČÁST ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ( PRŮVODNÍ TEXTOVÁ ČÁST ) Rekonstrukce muzea nová expozice pro turisty a návštěvníky města ve Dvoře Králové nad Labem (dále: veřejná zakázka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa

Regenerace panelového sídliště Havířov Šumbark, lokalita Za Teslou 4. etapa Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle Příručky pro žadatele a příjemce Integrovaného operačního programu a dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20

Modernizace bytových jader a výměna stoupaček Kneslova 4 20 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Modernizace bytových jader a výměna stoupaček

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách

Pracovní postup pro návrhy a realizaci revitalizačních opatření na vodních cestách V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému

Více

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 1) Zakázka malého rozsahu s názvem : DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 2) Identifikační

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a ust. 27 zákona č.

Více

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Chýnovská ulice - Černé mosty Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-09/03-2015 Tábor, dne 11. srpna 2015 Počet stran textu: 15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel Vodárenská

Více

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce"

VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce VÝZVA PRO PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ Brno, Hlinky 140 - projektové práce" uskutečňovanou v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA. Zadavatel: Město Jesenice TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - ULICE KŘIŽÍKOVA, ŠKOLNÍ A 5. KVĚTNA Zadavatel: Město Jesenice Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje

Více

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017

Služby pro přípravu tiskových podkladů - informační panely a pamětní desky pro projekty OPŽP v letech 2016 2017 Kontaktní osoba: Markéta Bursíková, Tomáš Vontor Tel.: 267 994 551, 267 994 657 Fax: 272 936 585 E-mail: zakazky@sfzp.cz Č. j.: SFZP 199450/2015 Č. zakázky: 47/2015 Systémové č. VZ P15V00002090 Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE OBEC RAKVICE BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI RAKVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ustanovení 21 odst. 1 písm. f), 25 a 38 zákona č.

Více

vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303, 541 01 Trutnov, jako zadavatel

Více

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU HAVLÍČKOVA 136, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. vyzývá. Regionální VaV CENTRUM FAST - AdMaS dokumentace pro územní rozhodnutí VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Vysoké učení technické v Brně, jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové Telefon: 495 540 211 Fax: 495 533 973 E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz IČ: 708 89 546 DIČ: CZ70889546 ROZDĚLOVNÍK Váš

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa uchazeč Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 22717/2013 MUCL/15986/2013 Vyřizuje: Alena Kuthanová

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky Veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč

Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací v areálu výzkumných ústavů AV ČR Praha 4 - Krč ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění Projektové dokumentace opravy a rozšíření komunikací

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále také jako zákon či ZVZ ).

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZNAMNÉ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY BEZPEČNÉ MĚSTO - MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL A DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU V OBCI S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV zadávané dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka)

Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava teras a balkónů, bytový dům P. Bezruče 1865, Nová Paka (dále jen zakázka) O B S A H: 1. Informace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více