ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR"

Transkript

1 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR a p i s s.r.o. ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o. OHRADNÍ 24B PRAHA 4 - MICHLE

2 DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM KONSTRUKCE VOZOVKY DÁLNICE D8, KM 5,150 12,120 P + KM 11,200 5,260 L Zpráva č. DV z 08/2019 Zadavatel: Pontex, spol. s r.o. Bezová Praha 4

3 DV Identifikační údaje zpracovatele Firma: VIAKONTROL, spol. s r.o. IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: Městský soud Praha, oddíl C, vložka Sídlo firmy: Houdova 18, Praha 5 Adresa pro písemný styk: Statutární zástupce firmy: Podnikatelská 539, Praha 9 Petr Neuvirt - jednatel společnosti Telefon, fax: , Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: /0100 Web: Stránka 2

4 DV Obsah Diagnostický průzkum postup prací obecně... 4 Diagnostický průzkum hlavní trasa... 6 Diagnostický průzkum MÚK Úžice, EXIT Seznam příloh Stránka 3

5 DV Diagnostický průzkum postup prací obecně Společnost VIAKONTROL, spol. s r.o. si od svého založení v roce 1993 vybudovala významnou pozici v oboru diagnostiky stavebních konstrukcí v oblasti dopravního stavitelství. Společnost VIAKONTROL, spol. s r.o. splňuje v požadovaném rozsahu certifikační kritéria (Certifikát systému managementu kvality) předepsaná v ČSN EN ISO 9001:2009 se zohledněním požadavků metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, vyhlášeném MD ČR , pod č.j / v aktuálním znění; Část II/2 Průzkumné a diagnostické práce pro diagnostický průzkum konstrukcí vozovek. Společnost VIAKONTROL, spol. s r.o. je akreditovaná zkušební laboratoř (Osvědčení o akreditaci č. 362/2017), která v souladu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 je oprávněna provádět zkoušení fyzikálněmechanických vlastností kameniva, zemin, čerstvého a ztvrdlého betonu, zálivkových hmot, asfaltových pojiv, asfaltových směsí a z nich provedených úprav včetně vzorkování. Diagnostický průzkum je prováděn ve výše citovaných režimech a splňuje podmínky a požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Dále uvádíme přehled a význam aplikovaných diagnostických kroků, jejich sled a návaznost na platnou technickou legislativu. Pro potřeby diagnostických průzkumů náročných na vysokou kvalitu výsledků je nutné vytvořit speciální program sledu diagnostických činností, který bude využit pro zjištění aktuálního stavu vyskytujících se konstrukcí dále pro zajištění stávajícího stavu povrchu konstrukcí a příčin vyskytujících se poruch, pro strategii plánování oprav včetně plánování finančních prostředků, a pro projektování stavebních úprav a oprav konstrukcí vozovek. Program je sestaven tak, aby byly dodrženy požadavky platných technických předpisů a zároveň byl tento program diagnostického průzkumu dostatečný a plně vypovídající s využitím moderních diagnostických, vyhodnocovacích a zobrazovacích metod. Takto sestavený program diagnostického průzkumu obsahuje: Vizuální prohlídku s fotodigitálním záznamem stavu povrchu komunikace s krokem záznamu po pěti délkových metrech. Na základě provedené prohlídky bude definován výčet a četnost vyskytujících se poruch. Tento záznam může být zároveň využit i jako pasport mobiliáře (svislé a vodorovné dopravní značení, bezpečnostní prvky, svodidla, obruby, atp.) posuzované komunikace. Sběr proměnných a neproměnných parametrů a povrchových vlastností komunikace. V rámci tohoto sběru dat bude zaznamenán mezinárodní index nerovnosti IRI, hloubka vyjetých kolejí a makrotextura vozovky. Tyto parametry jsou nezbytné pro hodnocení vlastností krytu, zejména pro charakteristiku vyskytujících se deformací povrchu. Měření únosnosti konstrukce vozovky. Míra mechanické účinnosti konstrukce vozovky je nezbytný parametr pro stanovení zbytkové životnosti konstrukce a stanovení charakteristiky jednotlivých vrstev konstrukčního souvrství. Měření bude prováděno v profilech v kroku deset až padesát délkových metrů v závislosti na délce a členitosti posuzovaných úseků. Jádrové vývrty pro odběr stmelených vrstev konstrukce vozovky. Za účelem posouzení vlastností použitých materiálů konstrukce je nezbytné odebrat dostatečné množství vzorků vozovkového souvrství. Odebrané materiály budou dále laboratorně posuzovány a bude provedeno hodnocení vzhledem k platným technickým standardům (ČSN, ČSN EN, TP). Z těchto důvodů bude vzájemná vzdálenost jednotlivých provedených vývrtů 25 až 250 délkových metrů v závislosti na délce a členitosti posuzovaného úseku. Geotechnické sondy prováděné zejména v nestmelených vrstvách konstrukce. Za účelem posouzení vlastností použitých materiálů nestmelených vrstev a podloží je nezbytné odebrat dostatečné Stránka 4

6 DV množství vzorků z nestmelených vrstev vozovkového souvrství a části podloží konstrukce do hloubky min.1,0-1,5 m. Odebrané materiály budou dále laboratorně posuzovány a bude provedeno hodnocení vzhledem k platným technickým standardům (ČSN, ČSN EN, TP). Geotechnické sondy budou dále využity i pro kalibraci georadarového měření a jeho vyhodnocení a zároveň pro vyhodnocení a výpočet zbytkové životnosti konstrukce. Z těchto důvodů bude vzájemná vzdálenost jednotlivých provedených sond 25 až 500 délkových metrů v závislosti na délce a členitosti posuzovaného úseku. Laboratorní posouzení odebraných materiálů. Odebrané materiály jak stmelené části konstrukce, tak i nestmelené a části konstrukce a podloží budou laboratorně posouzeny za účelem zjištění aktuálních vlastností, shody s platnou předpisovou základnou, stanovení příčin poruch a stanovení vhodnosti pro případnou možnost opětovného využití při opravě stávající komunikace. Návrh způsobu a technologie opravy ve variantním řešení. Veškerá stanovení a závěry z provedených měření budou sumarizována, vyhodnocena a bude proveden kvalifikovaný návrh způsobu a technologie opravy. Použitá předpisová základna: Výše uvedená sestava diagnostického průzkumu je v návaznosti a souladu s následujícími platnými technickými předpisy: TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek TP 62 - Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek TP 92 - Navrhování údržby a oprav vozovek s cementobetonovým krytem TP 91 - Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým krytem TP Navrhování vozovek pozemních komunikací ČSN Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování TP = Technické podmínky vydané Ministerstvem dopravy ČR Stránka 5

7 DV Diagnostický průzkum hlavní trasa 1. Popis úseku Začátek úseku je na pravé straně definován v provozním staničení km 5,150 a konec úseku je definován v provozním staničení km 12,120. Na levé straně je začátek úseku definován v provozním staničení km 11,200 a konec úseku ve staničení km 5,260. Jedná se o směrově rozdělenou komunikaci, v každém směru se nachází dva průběžné jízdní pruhy. Na levé straně se v části úseku nachází i stoupací pruh. Průměrná šířka zpevněné části vozovky je 12,0 m. Silnice je odvodněna do příkopů, zpevněných rigolů a na svah tělesa komunikace. 2. Vizuální prohlídka s fotodigitálním záznamem (VIP) Stav povrchu vozovky citovaného úseku silnice je zdokumentován na fotodigitálním záznamu v příloze č. I (přiložené CD). 3. Kategorizace zjištěných poruch (VIP) Vizuální prohlídkou povrchu vozovky byly zjištěny a zaznamenány viditelné poruchy. Přehled typů poruch podle TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek a TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem je uveden v následující tabulce. Tab. 1 Pravá strana Název poruchy Vysprávky Trhlina podélná Celková délka postižených částí [m] % zastižené délky komunikace % ze všech zastižených poruch L P L nebo P ,0 13,6 L P L nebo P L P L nebo P 13,6 0,0 13,5 13, ,2 18,4 29,0 18,1 18,3 28,9 Trhlina příčná ,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 Olamování okrajů vozovky ,0 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 Vyjeté koleje ,0 37,6 37,6 0,0 37,4 37,4 Tab. 2 Levá strana Název poruchy Vysprávky Trhlina podélná Celková délka postižených částí [m] % zastižené délky komunikace % ze všech zastižených poruch L P L nebo P ,9 22,9 L P L nebo P L P L nebo P 23,2 3,2 39,5 40, ,1 14,5 21,0 15,7 25,0 36,3 Trhlina příčná ,3 5,9 6,8 10,9 10,2 11,8 Olamování okrajů vozovky ,0 6,2 6,2 0,0 10,8 10,8 Místní pokles ,1 0,6 0,6 0,1 1,0 1,0 Povrch je na obou stranách dálnice zasažen vysokým množstvím příčných a krátkých podélných trhlin. Vozovka je opravována vysprávkami, zejména v pomalém jízdním pruhu. Pravý okraj asfaltového krytu se místy olamuje v šíři cca 10 cm od kraje vozovky. Na levé straně dálnice se ojediněle vyskytují místní poklesy malého rozsahu. Na pravé straně jsou v pomalém jízdním pruhu lokálně zřetelné vyjeté koleje v počáteční fázi vývoje. Stránka 6

8 DV Popis odebraných jádrových vývrtů (JV) Na vybraných místech výše citovaného úseku silnice bylo odebráno celkem 52 jádrových vývrtů. Na pravé straně vozovky bylo odebráno 28 jádrových vývrtů a na levé straně vozovky 24 jádrových vývrtů. Pravá strana: Konstrukční vrstvy krytu vozovky tvoří obrusná vrstva v průměrné tloušťce 52 mm, ložní vrstva v průměrné tloušťce 59 mm, podkladní vrstva v průměrné tloušťce 80 mm. U některých vývrtů se nachází i podkladní vrstva II. v průměrné tloušťce 75 mm. Průměrná tloušťka celého asfaltového souvrství je 220 mm. Levá strana: Konstrukční vrstvy krytu vozovky tvoří obrusná vrstva v průměrné tloušťce 41 mm, ložní vrstva v průměrné tloušťce 57 mm, podkladní vrstva v průměrné tloušťce 74 mm. U některých vývrtů se nachází i podkladní vrstva II. v průměrné tloušťce 76 mm a podkladní vrstva III. v průměrné tloušťce 65 mm. Průměrná tloušťka celého asfaltového souvrství je 213 mm. Stanovení tlouštěk bylo provedeno dle ČSN EN Počet odebraných jádrových vývrtů odpovídá zadání objednatele. Dokumentace a popis JV jsou uvedeny v příloze č. II. Tloušťky jednotlivých vrstev a celková tloušťka asfaltového souvrství jsou uvedeny v následující tabulce a znázorněny v grafu. Tab. 3 Pravá strana Číslo vývrtu Staničení [km] obrusná Konstrukční vrstvy [mm] ložní I. podkladní II. podkladní CELKEM 1 5,250 P ,500 P ,750 P ,000 P ,250 P ,500 P ,750 P ,000 P ,250 P ,500 P ,750 P ,000 P ,250 P ,500 P ,750 P ,000 P ,250 P ,500 P ,750 P ,000 P ,270 P ,500 P ,770 P ,000 P ,250 P ,500 P ,750 P ,000 P AC Stránka 7

9 DV Graf 1 Pravá strana Stránka 8

10 DV Tab. 4 Levá strana Konstrukční vrstvy [mm] Číslo Staničení [km] I. II. III. CELKEM vývrtu obrusná ložní podkladní podkladní podkladní AC 52 5,250 L ,500 L ,750 L ,000 L ,250 L ,500 L ,750 L ,000 L ,250 L ,500 L ,750 L ,000 L ,250 L ,500 L ,750 L ,000 L ,250 L ,500 L ,750 L ,000 L ,270 L ,500 L ,770 L ,000 L Stránka 9

11 DV Graf 2 Levá strana Stránka 10

12 DV Popis provedených geotechnických sond (GS) Na vybraných místech výše citovaného úseku bylo provedeno celkem 26 geotechnických vrtaných sond k identifikaci druhu a stavu jednotlivých konstrukčních vrstev. Sondy byly provedeny do hloubky cca 1,0 m. Počet provedených sond odpovídá zadání objednatele. Dokumentace a popis GS jsou uvedeny v příloze č. III. Tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev jsou uvedeny v následujících tabulkách a znázorněny v grafu: Tab. 5 Sonda č. 1 Sonda č. 2 Staničení [km] 5,250 P Staničení [km] 6,000 P Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 205 AC 205 SC 205 SC 295 ŠP 130 G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 300 G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 300 S1 SW Písek dobře zrněný 200 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou Sonda č. 3 Sonda č. 4 Staničení [km] 6,500 P Staničení [km] 7,000 P Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 215 AC 175 SC 285 SC 275 ŠP 240 ŠP 250 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 260 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 Sonda č. 5 Sonda č. 6 Staničení [km] 7,500 P Staničení [km] 8,000 P Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 185 AC 185 SC 215 SC 215 ŠP 400 G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 400 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 100 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 200 Sonda č. 7 Sonda č. 8 Staničení [km] 8,500 P Staničení [km] 9,000 P Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 195 AC 200 SC 275 SC 290 ŠP 160 ŠP 150 G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 300 G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 360 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou Stránka 11

13 DV Sonda č. 9 Sonda č. 10 Staničení [km] 9,500 P Staničení [km] 10,000 P Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 210 AC 245 SC 250 SC 225 ŠP 240 ŠP 230 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 Sonda č. 11 Sonda č. 12 Staničení [km] 10,500 P Staničení [km] 11,000 P Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 250 AC 295 SC 180 SC 205 ŠP 250 ŠP 150 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 320 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 350 Sonda č. 13 Sonda č. 14 Staničení [km] 11,500 P Staničení [km] 12,000 P Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 260 AC 265 SC 160 SC 135 ŠP 200 ŠP 350 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 380 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 250 Sonda č. 15 Sonda č. 16 Staničení [km] 11,000 L Staničení [km] 10,500 L Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 245 AC 190 SC 125 SC 250 ŠP 200 ŠP 320 G4 GM Štěrk hlinitý 430 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 240 Sonda č. 17 Sonda č. 18 Staničení [km] 10,000 L Staničení [km] 9,500 L Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 210 AC 220 SC 260 SC 230 ŠP 230 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 350 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 200 Sonda č. 19 Sonda č. 20 Staničení [km] 9,000 L Staničení [km] 8,500 L Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 230 AC 245 SC 230 SC 295 ŠP 200 ŠP 260 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 340 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 200 Stránka 12

14 DV Sonda č. 21 Sonda č. 22 Staničení [km] 8,000 L Staničení [km] 7,500 L Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 200 AC 190 SC 240 SC 230 ŠP 450 ŠP 300 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 110 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 280 Sonda č. 23 Sonda č. 24 Staničení [km] 7,000 L Staničení [km] 6,500 L Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 215 AC 165 SC 225 SC 285 ŠP 270 ŠP 350 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 200 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 200 F6 CL Jíl s nízkou plasticitou Sonda č. 25 Sonda č. 26 Staničení [km] 6,000 L Staničení [km] 5,500 L Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 235 AC 195 SC 265 SC 195 ŠP 300 ŠP 350 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 200 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 110 Stránka 13

15 DV Graf 3 Pravá strana Stránka 14

16 DV Graf 4 Levá strana Stránka 15

17 DV Bodové měření únosnosti (FWD) Bodové měření únosnosti konstrukce rázovým zařízením FWD bylo provedeno v kroku 25 m. Měřen byl pravý i levý jízdní pruh v pomalém jízdním pruhu. Z naměřených průhybů byly vzhledem k dopravnímu zatížení a konstrukční skladbě vypočteny moduly pružnosti. Návrhové období = 25 roků, návrhová úroveň porušení = D0. Dosažené výsledky měření únosnosti, zjištěné průhyby, vypočtené rázové moduly pružnosti jsou uvedeny v příloze IV. 7. Georadarové měření (GPR) Cílem geofyzikálního měření pomocí radaru bylo určit kontinuálně tloušťku asfaltového krytu vozovky. V rámci měření byl měřen každý jízdní pruh samostatně. Výsledky měření jsou uvedeny v příloze č. V. 8. Dopravní zatížení Dopravní zatížení vozovky silničním provozem bylo stanoveno na základě výsledků celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce Intenzita dopravy je vyjádřena třídou dopravního zatížení (TDZ) s průměrnou hodnotou denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (TNV) za 24 hodin. V následující tabulce je uveden celkový počet všech motorových vozidel (SV), celkový počet těžkých nákladních vozidel (TNV) a celkový počet těžkých nákladních vozidel (TNV) za návrhové období 25 roků. Tab. 4 Sčítací úsek silnice Celkový počet Celkový počet Celkový počet D8 voz./24 hod. TNV/24 hod. TNV/25 roků Intenzita dopravy odpovídá TDZ S (více než 7500 TNV/24 hod.). Zdroj: Výsledky Celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ČR2016 (CSD 2016) poskytují informace o průměrných intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2016 a metodicky navazují na výsledky z předchozích CSD (především CSD2010 a starší). Na dálnicích jsou intenzity dopravy stanoveny zejména pomocí údajů z automatických detektorů dopravy. Podrobná skladba vozidel je odvozena z doplňkových ručních průzkumů. Na silnicích jsou intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů pomocí přepočtových koeficientů variací intenzit dopravy. Koeficienty jsou zpřesněny a diferencovány podle charakteru provozu na komunikaci. Uváděné hodnoty jsou ročním průměrem denních intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h. Stránka 16

18 DV Návrh způsobu a technologie opravy PRAVÁ STRANA - ÚSEK č. I km 5,150 9,500 odstranit konstrukční souvrství na hloubku 260 mm provést rozfrézování a reprofilaci konstrukčního souvrství (příčná homogenizace) provést recyklaci podkladního souvrství podle TP 208 technologií za studena na místě na hloubku 250 mm, výsledná směs bude odpovídat RS 0/32 CA, před prováděním samotné recyklace doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi zpracování průkazních zkoušek provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 v množství 1,20 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22 S podle ČSN EN v tloušťce 140 mm s asfaltovým pojivem 50/70 (provede se ve dvou vrstvách odpovídajících tlouštěk) provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 22 S podle ČSN EN v tloušťce 80 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový SMA 11 S podle ČSN EN v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 PRAVÁ STRANA - ÚSEK č. II km 9,500 12,120 odstranit konstrukční souvrství na hloubku 260 mm důkladně vyčistit frézovaný povrch provést vizuální prohlídku povrchu za účelem posouzení vyskytujících se případných trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. sanace dle zásad TP 115 provést vizuální prohlídku povrchu za účelem posouzení podkladní vrstvy z hlediska jejího stavu a rozhodnutí o způsobu jejího ošetření resp. sanace (předpoklad rozsahu plochy sanace = %) provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 v množství 0,60 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22 S podle ČSN EN v tloušťce 140 mm s asfaltovým pojivem 50/70 (provede se ve dvou vrstvách odpovídajících tlouštěk) provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 22 S podle ČSN EN v tloušťce 80 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový SMA 11 S podle ČSN EN v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 Stránka 17

19 DV LEVÁ STRANA - km 11,200 5,260 odstranit konstrukční souvrství na hloubku 260 mm provést rozfrézování a reprofilaci konstrukčního souvrství (příčná homogenizace) provést recyklaci podkladního souvrství podle TP 208 technologií za studena na místě na hloubku 220 mm, výsledná směs bude odpovídat RS 0/32 CA, před prováděním samotné recyklace doporučujeme ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi zpracování průkazních zkoušek provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 v množství 1,20 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22 S podle ČSN EN v tloušťce 140 mm s asfaltovým pojivem 50/70 (provede se ve dvou vrstvách odpovídajících tlouštěk) provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 22 S podle ČSN EN v tloušťce 80 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový SMA 11 S podle ČSN EN v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 Poznámky k návrhům oprav: Nezbytnou součástí navržené opravy je zajištění funkčnosti povrchového odvodnění. Nezbytným předpokladem k zajištění spolehlivosti vozovky po provedené opravě, je provádění běžné údržby a údržby. Při provádění opravy lze na stavbě ponechat pouze staveništní provoz, ostatní provoz je nutné vyloučit. Návrh opravy je zpracován na základě stavu vozovky zjištěného v II. pol. r Předpokládá se, že oprava bude realizována v nejbližším možném termínu. V případě, že oprava nebude provedena v časovém horizontu 1-2 roky, může nastat další degradace konstrukce vozovky v místech se sníženou únosností a návrhy a technologie oprav zde uvedené budou muset být aktualizované. Seznam příloh I fotodokumentace stavu povrchu vozovky, protokol vizuální prohlídky II - dokumentace odebraných jádrových vývrtů a zjištěné vlastnosti III - dokumentace odebraných geotechnických vrtaných sond a zjištěné vlastnosti IV - výsledky měření únosnosti V - výsledky měření georadarem Stránka 18

20 DV Diagnostický průzkum MÚK Úžice, EXIT 9 1. Popis úseku Předmětem diagnostického průzkumu jsou větve mimoúrovňové křižovatky Úžice, nacházející se na dálnici D8 EXIT 9. Průměrná šířka zpevněné části vozovky je 9,0 m. Silnice je odvodněna do příkopů a na svah tělesa komunikace. Na všech větvích je povrch je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmelu místy přecházející do hloubkové koroze. Vozovka je opravována vysprávkami. Na vozovce se nacházejí podélné a příčné trhliny. Povrch vozovky není výrazněji deformován. 2. Vizuální prohlídka s fotodigitálním záznamem (VIP) Stav povrchu vozovky citovaného úseku silnice je zdokumentován na fotodigitálním záznamu v příloze č. VI (přiložené CD). 3. Kategorizace zjištěných poruch (VIP) Vizuální prohlídkou povrchu vozovky byly zjištěny a zaznamenány viditelné poruchy. Přehled typů poruch podle TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek a TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem je uveden v následující tabulce. Tab. 1 Větev A Tab. 2 Větev B Tab. 3 Větev C Tab. 4 Větev D Název poruchy Kaverny Ztráta asfaltov ého tmelu Celková délka postižených částí [m] % zastižené délky komunikace % ze všech zastižených poruch L P L nebo P ,0 100,0 L P L nebo P L P L nebo P 100,0 23,5 23,5 23, ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Hloubkov á koroze ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Vysprávky ,0 0,0 15,0 3,5 0,0 3,5 Trhlina podélná ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Trhlina příčná ,0 10,0 10,0 2,4 2,4 2,4 Název poruchy Kaverny Ztráta asfaltov ého tmelu Celková délka postižených částí [m] % zastižené délky komunikace % ze všech zastižených poruch L P L nebo P ,0 100,0 L P L nebo P L P L nebo P 100,0 19,6 19,6 19, ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Hloubkov á koroze ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Vysprávky ,0 10,0 10,0 0,0 2,0 2,0 Trhlina podélná ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Trhlina příčná ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Název poruchy Kaverny Ztráta asfaltov ého tmelu Celková délka postižených částí [m] % zastižené délky komunikace % ze všech zastižených poruch L P L nebo P ,0 100,0 L P L nebo P L P L nebo P 100,0 24,2 24,2 24, ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Hloubkov á koroze ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Trhlina podélná ,0 57,5 57,5 12,1 13,9 13,9 Trhlina příčná ,0 55,0 55,0 13,3 13,3 13,3 Název poruchy Kaverny Ztráta asfaltov ého tmelu Celková délka postižených částí [m] % zastižené délky komunikace % ze všech zastižených poruch L P L nebo P ,0 100,0 L P L nebo P L P L nebo P 100,0 32,0 32,0 32, ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Hloubkov á koroze ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Trhlina příčná ,5 12,5 12,5 4,0 4,0 4,0 Stránka 19

21 DV Popis odebraných jádrových vývrtů (JV) Na vybraných místech výše citovaného úseku silnice byly odebrány celkem 4 jádrové vývrty. Na každé větvi byl proveden 1 jádrový vývrt. Stanovení tlouštěk bylo provedeno dle ČSN EN Počet odebraných jádrových vývrtů odpovídá zadání objednatele. Dokumentace a popis JV jsou uvedeny v příloze č. VII. Tloušťky jednotlivých vrstev a celková tloušťka asfaltového souvrství jsou uvedeny v následující tabulce a znázorněny v grafu. Obr. 1 - Mapa odebraných vývrtů a schéma označení jednotlivých větví Tab. 5 Konstrukční vrstvy [mm] Číslo Staničení [km] I. II. III. CELKEM vývrtu obrusná ložní SC podkladní podkladní podkladní AC 2 Větev A, km 0, AC Větev B, km 0, Větev C, km 0, Větev D, km 0, Stránka 20

22 DV Graf 1 5. Popis provedených geotechnických sond (GS) Na vybraných místech výše citovaného úseku byly provedeny celkem 4 geotechnické vrtané sondy k identifikaci druhu a stavu jednotlivých konstrukčních vrstev. Sondy byly provedeny do hloubky cca 1,0 m. Počet provedených sond odpovídá zadání objednatele. Dokumentace a popis GS jsou uvedeny v příloze č. VIII. Tloušťky jednotlivých konstrukčních vrstev jsou uvedeny v následujících tabulkách a znázorněny v grafu: Tab. 6 Sonda č. 2 Sonda č. 3 Staničení [km] Větev A Staničení [km] Větev B Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 240 AC 235 SC 300 SC 265 Geotextilie 5 ŠP 270 ŠP 140 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 230 S5 SC Písek jílovitý Sonda č. 4 Sonda č. 1 Staničení [km] Větev C Staničení [km] Větev D Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] Tloušťky konstrukčního souvrství [mm] AC 230 AC 160 SC 260 SC 300 ŠP 270 ŠP 240 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 240 S3 S-F Písek s příměsí jemnozrnné zeminy 300 Stránka 21

23 DV Graf 2 Stránka 22

24 DV Bodové měření únosnosti (FWD) Bodové měření únosnosti konstrukce rázovým zařízením FWD bylo provedeno v kroku 25 m. Měřen byl pravý i levý jízdní pruh v pomalém jízdním pruhu. Z naměřených průhybů byly vzhledem k dopravnímu zatížení a konstrukční skladbě vypočteny moduly pružnosti. Návrhové období = 25 roků, návrhová úroveň porušení = D0. Dosažené výsledky měření únosnosti, zjištěné průhyby, vypočtené rázové moduly pružnosti jsou uvedeny v příloze IX. 7. Georadarové měření (GPR) Cílem geofyzikálního měření pomocí radaru bylo určit kontinuálně tloušťku asfaltového krytu vozovky. V rámci měření byl měřen každý jízdní pruh samostatně. Výsledky měření jsou uvedeny v příloze č. X. 8. Návrh způsobu a technologie opravy odstranit konstrukční souvrství na hloubku 240 mm důkladně vyčistit frézovaný povrch provést vizuální prohlídku povrchu za účelem posouzení vyskytujících se případných trhlin z hlediska jejich stavu a rozhodnutí o způsobu jejich ošetření resp. sanace dle zásad TP 115 provést vizuální prohlídku povrchu za účelem posouzení podkladní vrstvy z hlediska jejího stavu a rozhodnutí o způsobu jejího ošetření resp. sanace (předpoklad rozsahu plochy sanace = %) provést infiltrační postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 50 BP 4 v množství 1,20 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit podkladní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 22 S podle ČSN EN v tloušťce 120 mm s asfaltovým pojivem 50/70 (provede se ve dvou vrstvách odpovídajících tlouštěk) provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit ložní vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 22 S podle ČSN EN v tloušťce 80 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 provést spojovací postřik modifikovanou asfaltovou emulzí C 60 BP 4 v množství 0,30 kg/m 2 zbytkového asfaltu položit obrusnou vrstvu z asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový SMA 11 S podle ČSN EN v tloušťce 40 mm s modifikovaným asfaltovým pojivem PMB 25/55-60 Poznámky k návrhům oprav: Nezbytnou součástí navržené opravy je zajištění funkčnosti povrchového odvodnění. Nezbytným předpokladem k zajištění spolehlivosti vozovky po provedené opravě, je provádění běžné údržby a údržby. Při provádění opravy lze na stavbě ponechat pouze staveništní provoz, ostatní provoz je nutné vyloučit. Návrh opravy je zpracován na základě stavu vozovky zjištěného v II. pol. r Předpokládá se, že oprava bude realizována v nejbližším možném termínu. V případě, že oprava nebude provedena v časovém horizontu 1-2 roky, může nastat další degradace konstrukce vozovky v místech se sníženou únosností a návrhy a technologie oprav zde uvedené budou muset být aktualizované. Stránka 23

25 DV Zpracoval: Ing. Václav NEUVIRT, CSc. Držitel oprávnění č.335/2015 pro provádění průzkumných a diagnostických prací související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydaným Ministerstvem dopravy pod čj. 45/ TN/49. Petr NEUVIRT Držitel oprávnění č.334/2015 pro provádění průzkumných a diagnostických prací související s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací, vydaným Ministerstvem dopravy pod čj. 45/ TN/48. Ing. Lukáš KÁŠEK Seznam příloh VI fotodokumentace stavu povrchu vozovky, protokol vizuální prohlídky VII - dokumentace odebraných jádrových vývrtů a zjištěné vlastnosti VIII - dokumentace odebraných geotechnických vrtaných sond a zjištěné vlastnosti IX - výsledky měření únosnosti X - výsledky měření georadarem Stránka 24

26 P íloha I

27

28

29

30

31

32 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Vizuální prohlídka komunikace - výstupní protokol Objednatel: Akce: Komunikace: Po.stani ení: Konc. stani ení: Zhotovil: Pontex s.r.o. D8 oprava AB vozovky v km 11,2-5,26 vlevo a5,15-12,12 vpravo D8 PS Dolínek -Zlosy Provozní [km] 5,150 12,120 Ing. Tomáš Wied Pracovní [km] 0,000 6,970 Popis pracovní spára v km 5,150 pracovní spára v km 12,120 Datum prohlídky: Datum vydání protokolu: Popis diagnostikovaného úseku Ší ka zpevn né ásti vozovky[m]: Ší ka chodníku [m]: Ší kanezpevn né krajnice [m]: Povrch zpevn né ásti vozovky: Povrch chodníku: Povrch nezpevn né krajnice: L L L P L P 12 Pozn.: v etn odstavného pruhu - P - - P 0,8 AC ŠD Odvodn ní: Silnice je odvodn na do zpevn ných rigol abetonových žlab. Povrch vozovky: Povrch je zasažen vysokým množstvím p í ných akrátkých podélných trhlin. Vozovka je opravována vysprávkami - p edevším v pomalém jízdním pruhu. Vysprávky jsou jak bodové, tak dlouhé vysprávky v ší ipravého jízdního pruhu. Pravý okraj asf. krytu se místy olamuje v ší i cca 10cm od kraje. Deformace vozovky V úseku jsou v pomalém jízdním pruhu áste n vyjeté m lké po ínající koleje. Poznámka: Za exitem.9 Úžice v km cca 9,300 ažkmostu ev.. D8-010 v km cca 10,250 se na vozovce nachází viditeln nov jší povrch, ten je také stižen trhlinami, ovšem v nižšímí enež zbytek úseku. Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje Vý et zastižených poruch: 1z 14

33 Statistické zpracování Názevporuchy Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P Vysprávky ,0 13,6 13,6 0,0 13,5 13,5 Trhlina podélná ,2 18,4 29,0 18,1 18,3 28,9 Trhlina p í ná ,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 Olamování okraj vozovky ,0 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 Vyjeté koleje ,0 37,6 37,6 0,0 37,4 37,4 Sou tový graf poruch 4 Celkový po et poruch v daném bod ,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Pracovní stani ení [km] Levá strana Pravá strana Pravá nebo levá strana 2z 14

34 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P , , ,150 5,175 5,200 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 0,275 0,300 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500 0,525 0,550 0,575 0, ,225 5,250 5,275 5,300 5,325 5,350 5,375 5,400 5,425 5,450 5,475 5,500 5,525 5,550 5,575 5,600 5,625 5,650 5,675 5,700 5,725 5,750 3z 14

35 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P ,625 0, ,675 0, ,725 0, ,775 0, , , ,875 0, , , , , , , ,150 5,775 5,800 5,825 5,850 5,875 5,900 5,925 5,950 5,975 6,000 6,025 6,050 6,075 6,100 6,125 6,150 6,175 6,200 1,075 1,100 1,125 1,150 1,175 1, ,225 6,250 6,275 6,300 6,325 6,350 4z 14

36 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P 1 1 1, , , , ,325 1, ,375 1, ,425 1, ,475 1, , ,550 1,575 1, , ,650 1, , ,150 6,375 6,400 6,425 6,450 6,475 6,500 6,525 6,550 6,575 6,600 6,625 6,650 6,675 6,700 6,725 6,750 6,775 6,800 6,825 6,850 1,725 1,750 1,775 1, ,875 6,900 6,925 6,950 5z 14

37 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P 1 1 1,825 1,850 1,875 1, , , ,150 6,975 7,000 7,025 7,050 7,075 7,100 1,975 2, ,125 7,150 2,025 2, ,175 7,200 2,075 2,100 2, ,225 7,250 7,275 2,150 7,300 2, ,325 2,200 7,350 2,225 7,375 2, ,400 2,275 7,425 2,300 2,325 2,350 2, ,450 7,475 7,500 7,525 2,400 7,550 6z 14

38 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P 1 1 L P L P 2,425 5,150 7,575 2, ,600 2,475 2,500 2, ,625 7,650 7,675 2,550 2, ,700 7,725 2,600 2,625 2, ,750 7,775 7,800 2,675 2, ,825 7,850 2,725 2,750 2, ,875 7,900 7,925 2, ,950 2,825 2,850 2,875 2, ,975 8,000 8,025 8,050 2,925 2,950 2, ,075 8,100 8,125 3,000 8,150 7z 14

39 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P 1 1 L P L P 3,025 5,150 8,175 3, ,200 3,075 3, ,225 8,250 3, ,275 3,150 3, ,300 8,325 3,200 3,225 3,250 3,275 3,300 3,325 3,350 3,375 3,400 3,425 3,450 3,475 3,500 3,525 3,550 3, ,350 8,375 8,400 8,425 8,450 8,475 8,500 8,525 8,550 8,575 8,600 8,625 8,650 8,675 8,700 8,725 3,600 8,750 8z 14

40 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P 1 3,625 3,650 3, ,150 8,775 8,800 8,825 3,700 3,725 3,750 3,775 3,800 3,825 3,850 3,875 3,900 3,925 3,950 3,975 4,000 4,025 4,050 4,075 4,100 4,125 4,150 4,175 4, ,850 8,875 8,900 8,925 8,950 8,975 9,000 9,025 9,050 9,075 9,100 9,125 9,150 9,175 9,200 9,225 9,250 9,275 9,300 9,325 9,350 9z 14

41 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P 4,225 4,250 4,275 4,300 4,325 4, , , ,425 5,150 9,375 9,400 9,425 9,450 9,475 9,500 9,525 9,550 9,575 4,450 4, ,600 9,625 4,500 4,525 4, ,650 9,675 9,700 4,575 9,725 4,600 9,750 4,625 9,775 4,650 9,800 4,675 9,825 4,700 9,850 4,725 9,875 4,750 9,900 4,775 9,925 4,800 9, z 14

42 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P 1 4,825 5,150 9,975 4,850 10,000 4,875 10,025 4,900 10,050 4,925 10,075 4,950 10,100 4,975 10,125 5,000 5, ,150 10,175 5,050 10,200 5,075 10,225 5,100 5,125 5,150 5, ,250 10,275 10,300 10,325 5,200 10,350 5,225 5, ,375 10,400 5,275 10,425 5,300 10,450 5,325 10,475 5,350 10,500 5,375 5, ,525 10, z 14

43 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P 1 1 L P L P 5,425 5,150 10,575 5,450 10,600 5,475 10,625 5,500 10,650 5,525 10,675 5,550 10,700 5,575 5, ,725 10,750 5,625 10,775 5,650 10,800 5,675 10,825 5,700 5, ,850 10,875 5,750 10,900 5,775 10,925 5,800 5,825 5,850 5,875 5,900 5, ,950 10,975 11,000 11,025 11,050 11,075 5,950 5,975 6, ,100 11,125 11, z 14

44 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P L P L P 5,150 6,025 6,050 6,075 6,100 6, ,175 11,200 11,225 11,250 11,275 6,150 11,300 6,175 6,200 6,225 6, ,325 11,350 11,375 11,400 6,275 11,425 6,300 6, ,450 11,475 6,350 11,500 6,375 11,525 6,400 11,550 6,425 11,575 6,450 11,600 6,475 11,625 6,500 6, ,650 11,675 6,550 11,700 6,575 11,725 6,600 11, z 14

45 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Vyjeté koleje 0,000 L P L P L P 1 1 L P L P 6,625 5,150 11,775 6,650 11,800 6, ,825 6,700 11,850 6,725 11,875 6,750 11,900 6,775 11,925 6,800 11,950 6,825 11,975 6,850 12,000 6,875 12,025 6,900 12,050 6,925 12,075 6,950 12,100 6,975 12, z 14

46 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Vysprávky 1/1 Název poruchy: Vysprávky íslo dle TP 82 : 9 íslo dle.. SD: 10 Popis: Místo na vozovce,které je vyspraveno odfrézováním a p idáním asfaltové sm si.takto vyspravené místo na vozovce charakterizuje nehomogenní povrch vozovky, sníženourovnostamožnostdalšího vývoje výtluk. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 13,6 13,6 0,0 13,5 13,5 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 6,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 6,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 6,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 6,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 6,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 6,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 6,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 6,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 6,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 6,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 6,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 6,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 6,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 6,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 6,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 6,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 6,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 5,950 6,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

47 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina podélná 1/1 Název poruchy: Trhlina podélná íslo dle TP 82 : 11/13 íslo dle.. SD: 07/09 Popis: Trhlina vpodélnémsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,2 18,4 29,0 18,1 18,3 28,9 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 6,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 6,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 6,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 6,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 6,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 6,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 6,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 6,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 6,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 6,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 6,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 6,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 6,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 6,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 6,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 6,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 6,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 5,950 6,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

48 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina p í ná 1/1 Název poruchy: Trhlina p í ná íslo dle TP 82 : 12/14 íslo dle.. SD: 06/13 Popis: Trhlina v p í némsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,4 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 6,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 6,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 6,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 6,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 6,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 6,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 6,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 6,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 6,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 6,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 6,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 6,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 6,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 6,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 6,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 6,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 6,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 5,950 6,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

49 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Olamování okraj vozovky 1/1 Název poruchy: Olamování okraj vozovky íslo dle TP 82 : 18 íslo dle.. SD: - Popis: Statistické zpracování: Projevuje se podélnými,mozaikovými nebo sí ovými trhlinamiadeformacemina okrajivozovkynebo poklesemkrajevozovky. jsoupanelytramvajového t lesa,obrubníky,kolemvpustí, poklop a jinýchnapojení nabetonové konstrukce. Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 13,9 13,9 0,0 13,9 13,9 astývýskyt je p ikonstrukcích jako Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 6,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 6,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 6,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 6,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 6,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 6,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 6,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 6,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 6,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 6,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 6,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 6,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 6,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 6,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 6,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 6,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 6,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 5,950 6,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

50 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Vyjeté koleje 1/1 Název poruchy: Vyjeté koleje íslo dle TP 82 : 21 íslo dle.. SD: - Deformace p í ného ezuvozovkyvestopáchkolnákladníchvozidel. Asfaltová sm skrytuvozovky je vytla ená mimo jízdní stopupneumatik. Koleje oší ce Popis: cm(i více)vznikají v místechpomalé a zastavující dopravy (pravé jízdní pruhy zejména p i zv tšení po tu jízdníchpruh vestoupání, místní komunikace, zastávky autobus atrolejbus ). P istání vozidel je kolej výrazn prohloubena. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 37,6 37,6 0,0 37,4 37,4 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 6,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 6,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 6,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 6,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 6,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 6,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 6,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 6,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 6,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 6,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 6,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 6,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 6,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 6,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 6,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 6,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 6,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 6,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 5,950 6,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

51 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Vizuální prohlídka komunikace - výstupní protokol Objednatel: Akce: Komunikace: Po.stani ení: Konc. stani ení: Zhotovil: Pontex s.r.o. D8 oprava AB vozovky v km 11,2-5,26 vlevo a5,15-12,12 vpravo D8 LS Zlosy Provozní [km] - Dolínek 11,200 5,260 Ing. Tomáš Wied Pracovní [km] 0,000-5,940 Popis pracovní spára v km 5,260 pracovní spára v km 11,200 Datum prohlídky: Datum vydání protokolu: Popis diagnostikovaného úseku Ší ka zpevn né ásti vozovky[m]: Ší ka chodníku [m]: Ší ka zpevn né krajnice [m]: Povrch zpevn né ásti vozovky: Povrch chodníku: Povrch nezpevn né krajnice: L L L P L P 12 Pozn.: v etn odstavného pruhu - P - - P - AC Odvodn ní: Silnice je odvodn na do p íkop ana svah t lesa komunikace. Povrch vozovky: Povrch je zasažen vysokým množstvím p í ných akrátkých podélných trhlin. Vozovka je opravována vysprávkami - p edevším v pomalém jízdním pruhu. Vysprávky jsou jak bodové, tak dlouhé vysprávky v ší ipravého jízdního pruhu. Pravý okraj asf. krytu se místy olamuje v ší i cca 10cm od kraje. Deformace vozovky V úseku se ojedin le vyskytují místní poklesymalého rozsahu. Poznámka: Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles Vý et zastižených poruch: 1z 12

52 Statistické zpracování Názevporuchy Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P Vysprávky ,9 22,9 23,2 3,2 39,5 40,1 Trhlina podélná ,1 14,5 21,0 15,7 25,0 36,3 Trhlina p í ná ,3 5,9 6,8 10,9 10,2 11,8 Olamování okraj vozovky ,0 6,2 6,2 0,0 10,8 10,8 Místní pokles ,1 0,6 0,6 0,1 1,0 1,0 Sou tový graf poruch 3 Celkový po et poruch v daném bod ,060 0,940 1,940 2,940 3,940 4,940 5,940 Pracovní stani ení [km] Levá strana Pravá strana Pravá nebo levá strana 2z 12

53 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 11,200 0,025 0, ,175 11,150 0,075 11,125 0,100 0, ,100 11,075 0,150 11,050 0,175 0, ,025 11,000 0,225 10,975 0,250 10,950 0,275 10,925 0,300 0, ,900 10,875 0,350 0,375 0, ,850 10,825 10,800 0,425 0,450 0, ,775 10,750 10,725 0,500 0, ,700 10,675 0, ,650 0,575 0, ,625 10,600 3z 12

54 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 11,200 0, ,575 0,650 10,550 0,675 10,525 0, ,500 0,725 10,475 0,750 10,450 0,775 10,425 0,800 10,400 0,825 10,375 0,850 10,350 0,875 10,325 0, ,300 0,925 10,275 0, ,250 0,975 10,225 1,000 1,025 1, ,200 10,175 10,150 1,075 10,125 1,100 10,100 1,125 10,075 1,150 10,050 1,175 10,025 1,200 10,000 4z 12

55 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 11,200 1,225 9,975 1,250 9,950 1,275 9,925 1,300 1, ,900 9,875 1,350 1, ,850 9,825 1,400 1, ,800 9,775 1,450 9,750 1,475 9,725 1,500 1,525 1,550 1,575 1,600 1,625 1, ,700 9,675 9,650 9,625 9,600 9,575 9,550 1,675 9,525 1,700 9,500 1,725 9,475 1,750 9,450 1, ,425 1,800 9,400 5z 12

56 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P ,200 1, ,375 1,850 9,350 1, ,325 1, ,300 1,925 1, ,275 9,250 1, ,225 2,000 9,200 2, ,175 2, ,150 2, ,125 2, ,100 2, ,075 2,150 9,050 2, ,025 2,200 2, ,000 8,975 2, ,950 2, ,925 2,300 2,325 2,350 2,375 2, ,900 8,875 8,850 8,825 8,800 6z 12

57 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 1 2,425 11,200 8,775 2,450 8,750 2,475 8,725 2,500 2,525 2,550 2,575 2,600 2,625 2, ,700 8,675 8,650 8,625 8,600 8,575 8,550 2,675 8,525 2,700 2,725 2,750 2,775 2,800 2,825 2,850 2,875 2,900 2,925 2, ,500 8,475 8,450 8,425 8,400 8,375 8,350 8,325 8,300 8,275 8,250 2,975 8,225 3,000 8,200 7z 12

58 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 11,200 3,025 8,175 3,050 3,075 3,100 3,125 3, ,150 8,125 8,100 8,075 8,050 3,175 8,025 3,200 3,225 3,250 3,275 3,300 3,325 3,350 3,375 3,400 3,425 3,450 3,475 3,500 3,525 3,550 3,575 3, ,000 7,975 7,950 7,925 7,900 7,875 7,850 7,825 7,800 7,775 7,750 7,725 7,700 7,675 7,650 7,625 7,600 8z 12

59 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 1 1 3, , , , , ,200 7,575 7,550 7,525 7,500 7,475 3,750 3, ,450 7,425 3,800 3, ,400 7,375 3,850 7,350 3,875 7,325 3,900 3, ,300 7,275 3,950 7,250 3,975 7,225 4,000 4,025 4, ,200 7,175 7,150 4,075 7,125 4,100 7,100 4,125 7,075 4,150 7,050 4,175 7,025 4,200 7,000 9z 12

60 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 1 1 4,225 4,250 4, ,200 6,975 6,950 6,925 4, ,900 4,325 6,875 4,350 6,850 4,375 6,825 4,400 6,800 4,425 6,775 4, ,750 4,475 4, ,725 6,700 4,525 6,675 4,550 6,650 4,575 6,625 4,600 6,600 4, ,575 4, ,550 4,675 4,700 4,725 4,750 4,775 4, ,525 6,500 6,475 6,450 6,425 6, z 12

61 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 4,825 4,850 4, , , ,950 11,200 6,375 6,350 6,325 6,300 6,275 6,250 4,975 6,225 5, ,200 5,025 6,175 5,050 6,150 5,075 6,125 5,100 6,100 5, ,075 5,150 5,175 5, ,050 6,025 6,000 5,225 5, ,975 5,950 5,275 5,925 5,300 5,325 5,350 5,375 5, ,900 5,875 5,850 5,825 5, z 12

62 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná Olamování okraj vozovky Místní pokles 0,000 L P L P L P L P L P 1 1 5, ,200 5,775 5,450 5,475 5,500 5,525 5, ,750 5,725 5,700 5,675 5,650 5,575 5,625 5,600 5,600 5,625 5,650 5,675 5,700 5,725 5,750 5,775 5,800 5,825 5, ,575 5,550 5,525 5,500 5,475 5,450 5,425 5,400 5,375 5,350 5,875 5,900 5,925 5, ,325 5,300 5,275 5, z 12

63 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Vysprávky 1/1 Název poruchy: Vysprávky íslo dle TP 82 : 9 íslo dle.. SD: 10 Popis: Místo na vozovce,které je vyspraveno odfrézováním a p idáním asfaltové sm si.takto vyspravené místo na vozovce charakterizuje nehomogenní povrch vozovky, sníženourovnostamožnostdalšího vývoje výtluk. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,9 22,9 23,2 3,2 39,5 40,1 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

64 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina podélná 1/1 Název poruchy: Trhlina podélná íslo dle TP 82 : 11/13 íslo dle.. SD: 07/09 Popis: Trhlina vpodélnémsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,1 14,5 21,0 15,7 25,0 36,3 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

65 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina p í ná 1/1 Název poruchy: Trhlina p í ná íslo dle TP 82 : 12/14 íslo dle.. SD: 06/13 Popis: Trhlina v p í némsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,3 5,9 6,8 10,9 10,2 11,8 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

66 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Olamování okraj vozovky 1/1 Název poruchy: Olamování okraj vozovky íslo dle TP 82 : 18 íslo dle.. SD: - Popis: Statistické zpracování: Projevuje se podélnými,mozaikovými nebo sí ovými trhlinamiadeformacemina okrajivozovkynebo poklesemkrajevozovky. jsoupanelytramvajového t lesa,obrubníky,kolemvpustí, poklop a jinýchnapojení nabetonové konstrukce. Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 6,2 6,2 0,0 10,8 10,8 astývýskyt je p ikonstrukcích jako Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

67 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Místní pokles 1/1 Název poruchy: Místní pokles íslo dle TP 82 : 24 íslo dle.. SD: 15 Popis: Místnívíce imén kruhová prohlube o r znémpr m rua r zné hloubce. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,1 0,6 0,6 0,1 1,0 1,0 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 1,000 L P 2,000 L P 3,000 L P 4,000 L P 5,000 L P 0,050 1,050 2,050 3,050 4,050 5,050 0,100 1,100 2,100 3,100 4,100 5,100 0,150 1,150 2,150 3,150 4,150 5,150 0,200 1,200 2,200 3,200 4,200 5,200 0,250 1,250 2,250 3,250 4,250 5,250 0,300 1,300 2,300 3,300 4,300 5,300 0,350 1,350 2,350 3,350 4,350 5,350 0,400 1,400 2,400 3,400 4,400 5,400 0,450 1,450 2,450 3,450 4,450 5,450 0,500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 0,550 1,550 2,550 3,550 4,550 5,550 0,600 1,600 2,600 3,600 4,600 5,600 0,650 1,650 2,650 3,650 4,650 5,650 0,700 1,700 2,700 3,700 4,700 5,700 0,750 1,750 2,750 3,750 4,750 5,750 0,800 1,800 2,800 3,800 4,800 5,800 0,850 1,850 2,850 3,850 4,850 5,850 0,900 1,900 2,900 3,900 4,900 5,900 0,950 1,950 2,950 3,950 4,950 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

68 P íloha II

69 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 1 - stani ení km 5,250 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 215 mm

70 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 2 - stani ení km 5,500 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 220 mm

71 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 3 - stani ení km 5,750 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 160 mm

72 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 4 - stani ení km 6,000 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 145 mm

73 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 5 - stani ení km 6,250 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 265 mm

74 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 6 - stani ení km 6,500 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 285 mm

75 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 7 - stani ení km 6,750 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 285 mm

76 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 8 - stani ení km 7,000 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 175 mm

77 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 9 - stani ení km 7,250 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 325 mm

78 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 7,500 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 315 mm

79 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 7,750 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 285 mm

80 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,000 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 145 mm

81 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,250 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 220 mm

82 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,500 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 275 mm

83 D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,750 P spojení vrstev tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 225 mm

84 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,000 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 290 mm

85 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,250 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 295 mm

86 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,500 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 250 mm

87 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,750 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 185 mm

88 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,000 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 220 mm

89 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,270 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 215 mm

90 D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,500 P spojení vrstev tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 180 mm

91 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,770 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 235 mm

92 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 11,000 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 125 mm

93 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 11,250 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 191 mm

94 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 11,500 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 160 mm

95 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 11,750 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 205 mm

96 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 12,000 P tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 135 mm

97 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 11,000 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 125 mm

98 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,770 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 235 mm

99 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,500 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 250 mm

100 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,270 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 265 mm

101 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 10,000 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 260 mm

102 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,750 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 95 mm

103 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,500 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 145 mm

104 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,250 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 280 mm

105 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 9,000 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 230 mm

106 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,750 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm AC mm SC 110 mm

107 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,500 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 145 mm

108 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,250 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 265 mm

109 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 8,000 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 240 mm

110 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 7,750 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 320 mm

111 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 7,500 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 230 mm

112 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 7,250 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 160 mm

113 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 7,000 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 145 mm

114 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 6,750 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 240 mm

115 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 6,500 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 285 mm

116 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 6,250 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 280 mm

117 D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 6,000 L spojení vrstev tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 265 mm

118 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 5,750 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 205 mm

119 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 5,500 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 195 mm

120 spojení vrstev D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT stani ení km 5,250 L tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 180 mm

121 P íloha III

122 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 1 - stani ení km 5,250 P tlouš ka vrstvy AC 205 mm SC 205 mm ŠP 130 mm G3 G-F Št rk s p ím sí jemnozrnné zeminy 300 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 160 mm

123 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 2 - stani ení km 6,000 P tlouš ka vrstvy AC 205 mm SC 295 mm G3 G-F Št rk s p ím sí jemnozrnné zeminy 300 mm S1 SW Písek dob e zrn ný 200 mm

124 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 3 - stani ení km 6,500 P tlouš ka vrstvy AC 215 mm SC 285 mm ŠP 240 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 260 mm

125 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 4 - stani ení km 7,000 P tlouš ka vrstvy AC 175 mm SC 275 mm ŠP 250 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 mm

126 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 5 - stani ení km 7,500 P tlouš ka vrstvy AC 185 mm SC 215 mm ŠP 400 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 100 mm

127 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 6 - stani ení km 8,000 P tlouš ka vrstvy AC 185 mm SC 215 mm G3 G-F Št rk s p ím sí jemnozrnné zeminy 400 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 200 mm

128 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 7 - stani ení km 8,500 P tlouš ka vrstvy AC 195 mm SC 275 mm ŠP 160 mm G3 G-F Št rk s p ím sí jemnozrnné zeminy 300 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 70 mm

129 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 8 - stani ení km 9,000 P tlouš ka vrstvy AC 200 mm SC 290 mm ŠP 150 mm G3 G-F Št rk s p ím sí jemnozrnné zeminy 360 mm

130 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 9 - stani ení km 9,500 P tlouš ka vrstvy AC 210 mm SC 250 mm ŠP 240 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 mm

131 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 10,000 P tlouš ka vrstvy AC 245 mm SC 225 mm ŠP 230 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 mm

132 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 10,500 P tlouš ka vrstvy AC 250 mm SC 180 mm ŠP 250 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 320 mm

133 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 11,000 P tlouš ka vrstvy AC 295 mm SC 205 mm ŠP 150 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 350 mm

134 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 11,500 P tlouš ka vrstvy AC 260 mm SC 160 mm ŠP 200 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 380 mm

135 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 12,000 P tlouš ka vrstvy AC 265 mm SC 135 mm ŠP 350 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 250 mm

136 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 11,000 L tlouš ka vrstvy AC 245 mm SC 125 mm ŠP 200 mm G4 GM Št rk hlinitý 430 mm

137 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 10,500 L tlouš ka vrstvy AC 190 mm SC 250 mm ŠP 320 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 240 mm

138 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 10,000 L tlouš ka vrstvy AC 210 mm SC 260 mm ŠP 230 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 300 mm

139 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 9,500 L tlouš ka vrstvy AC 220 mm SC 230 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 350 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 200 mm

140 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 9,000 L tlouš ka vrstvy AC 230 mm SC 230 mm ŠP 200 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 340 mm

141 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 8,500 L tlouš ka vrstvy AC 245 mm SC 295 mm ŠP 260 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 200 mm

142 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 8,000 L tlouš ka vrstvy AC 200 mm SC 240 mm ŠP 450 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 110 mm

143 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 7,500 L tlouš ka vrstvy AC 190 mm SC 230 mm ŠP 300 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 280 mm

144 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 7,000 L tlouš ka vrstvy AC 215 mm SC 225 mm ŠP 270 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 200 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 90 mm

145 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 6,500 L tlouš ka vrstvy AC 165 mm SC 285 mm ŠP 350 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 200 mm

146 D8, km 5,150-12,120 P; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 6,000 L tlouš ka vrstvy AC 235 mm SC 265 mm ŠP 300 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 200 mm

147 D8, km 5,150-12,120; km 5,260-11,200 L DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA stani ení km 5,500 L tlouš ka vrstvy AC 195 mm SC 195 mm ŠP 350 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 150 mm F6 CL Jíl s nízkou plasticitou 110 mm

148 P íloha IV

149 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 5,150-12,120, Pravá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 5,159 1, ,175 1, ,199 1, ,224 1, ,250 1, ,278 1, ,306 1, ,330 1, ,351 1, ,376 1, ,399 1, ,424 1, ,450 1, ,473 1, ,501 1, ,526 1, ,552 1, ,575 1, ,599 1, ,627 1, ,650 1, ,675 1, ,700 1, ,726 1, ,751 1, ,775 1, ,801 1, ,826 1, ,851 1, ,875 1, ,900 1, ,926 1, ,952 1, ,977 1, ,002 1, ,026 1, ,050 1, ,074 1, ,100 1, ,125 1, ,151 1, ,177 1, ,203 1, ,228 1, ,252 1, ,273 1, ,301 1, ,327 1, ,351 1, ,378 1, ,402 1, ,426 1,

150 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 5,150-12,120, Pravá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 6,451 1, ,475 1, ,499 1, ,527 1, ,551 1, ,577 1, ,602 1, ,627 1, ,653 1, ,677 1, ,702 1, ,725 1, ,751 1, ,778 1, ,803 1, ,831 1, ,855 1, ,879 1, ,902 1, ,926 1, ,950 1, ,978 1, ,004 1, ,030 1, ,055 1, ,085 1, ,102 1, ,126 1, ,152 1, ,176 1, ,202 1, ,224 1, ,248 1, ,278 1, ,304 1, ,329 1, ,351 1, ,379 1, ,401 1, ,428 1, ,454 1, ,476 1, ,501 1, ,526 1, ,552 1, ,578 1, ,604 1, ,627 1, ,652 1, ,677 1, ,700 1, ,725 1,

151 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 5,150-12,120, Pravá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 7,752 1, ,776 1, ,803 1, ,824 1, ,850 1, ,875 1, ,901 1, ,924 1, ,951 1, ,975 1, ,001 1, ,026 1, ,051 1, ,076 1, ,102 1, ,128 1, ,149 1, ,175 1, ,202 1, ,227 1, ,252 1, ,276 1, ,302 1, ,328 1, ,354 1, ,377 1, ,402 1, ,426 1, ,451 1, ,478 1, ,501 1, ,525 1, ,551 1, ,577 1, ,602 1, ,626 1, ,652 1, ,676 1, ,700 1, ,725 1, ,752 1, ,776 1, ,800 1, ,826 1, ,852 1, ,875 1, ,899 1, ,928 1, ,951 1, ,974 1, ,001 1, ,027 1,

152 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 5,150-12,120, Pravá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 9,050 1, ,078 1, ,102 1, ,126 1, ,153 1, ,178 1, ,206 1, ,231 1, ,252 1, ,279 1, ,301 1, ,326 1, ,351 1, ,375 1, ,400 1, ,427 1, ,453 1, ,476 1, ,503 1, ,526 1, ,552 1, ,576 1, ,601 1, ,629 1, ,654 1, ,679 1, ,707 1, ,730 1, ,752 1, ,778 1, ,802 1, ,826 1, ,854 1, ,880 1, ,907 1, ,926 1, ,950 1, ,977 1, ,999 1, ,024 1, ,050 1, ,075 1, ,102 1, ,125 1, ,154 1, ,176 1, ,202 1, ,225 1, ,254 1, ,277 1, ,301 1, ,327 1,

153 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 5,150-12,120, Pravá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 10,378 1, ,404 1, ,429 1, ,452 1, ,475 1, ,502 1, ,529 1, ,554 1, ,578 1, ,603 1, ,627 1, ,650 1, ,675 1, ,701 1, ,725 1, ,750 1, ,776 1, ,803 1, ,826 1, ,850 1, ,876 1, ,900 1, ,932 1, ,960 1, ,980 1, ,001 1, ,028 1, ,051 1, ,075 1, ,102 1, ,126 1, ,152 1, ,178 1, ,201 1, ,226 1, ,251 1, ,275 1, ,300 1, ,326 1, ,352 1, ,376 1, ,401 1, ,426 1, ,450 1, ,476 1, ,503 1, ,526 1, ,552 1, ,575 1, ,601 1, ,631 1, ,651 1,

154 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 5,150-12,120, Pravá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 11,674 1, ,700 1, ,725 1, ,748 1, ,777 1, ,804 1, ,828 1, ,851 1, ,878 1, ,906 1, ,931 1, ,952 1, ,978 1, ,008 1, ,032 1, ,052 1, ,072 1, ,100 1, ,127 1,

155 Nam ené pr hyby 0 Pr hyb [ m] 5,159 5,224 5,306 5,376 5,450 5,526 5,599 5,675 5,751 5,826 5,900 5,977 6,050 6,125 6,203 6,273 6,351 6,426 6,499 6,577 6,653 6,725 6,803 6,879 6,950 7,030 7,102 7,176 7,248 7,329 7,401 7,476 7,552 7,627 7,700 7,776 7,850 7,924 8,001 8,076 8,149 8,227 8,302 8,377 8,451 8,525 8,602 8,676 8,752 8,826 8,899 8,974 9,050 9,126 9,206 9,279 9,351 9,427 9,503 9,576 9,654 9,730 9,802 9,880 9,950 10,024 10,102 10,176 10,254 10,327 10,429 10,502 10,578 10,650 10,725 10,803 10,876 10,960 11,028 11,102 11,178 11,251 11,326 11,401 11,476 11,552 11,631 11,700 11,777 11,851 11,931 12,008 12,072 D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 Stani ení [km]

156 ,159 5,224 5,306 5,376 5,450 5,526 5,599 5,675 5,751 5,826 5,900 5,977 6,050 6,125 6,203 6,273 6,351 6,426 6,499 6,577 6,653 6,725 6,803 6,879 6,950 7,030 7,102 7,176 7,248 7,329 7,401 7,476 7,552 7,627 7,700 7,776 7,850 7,924 8,001 8,076 8,149 8,227 8,302 8,377 8,451 8,525 8,602 8,676 8,752 8,826 8,899 8,974 9,050 9,126 9,206 9,279 9,351 9,427 9,503 9,576 9,654 9,730 9,802 9,880 9,950 10,024 10,102 10,176 10,254 10,327 10,429 10,502 10,578 10,650 10,725 10,803 10,876 10,960 11,028 11,102 11,178 11,251 11,326 11,401 11,476 11,552 11,631 11,700 11,777 11,851 11,931 12,008 12,072 Moduly [MPa] Stani ení [km] Moduly pružnosti vrstev E1 E2 Epodloží

157 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 11,200-5,260, Levá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 5,244 1, ,271 1, ,300 1, ,350 1, ,376 1, ,399 1, ,424 1, ,449 1, ,474 1, ,499 1, ,516 1, ,543 1, ,575 1, ,597 1, ,624 1, ,650 1, ,675 1, ,703 1, ,726 1, ,752 1, ,776 1, ,800 1, ,822 1, ,853 1, ,874 1, ,896 1, ,925 1, ,956 1, ,976 1, ,002 1, ,025 1, ,050 1, ,097 1, ,122 1, ,149 1, ,175 1, ,200 1, ,225 1, ,251 1, ,274 1, ,296 1, ,323 1, ,349 1, ,372 1, ,391 1, ,446 1, ,472 1, ,499 1, ,525 1, ,551 1, ,574 1, ,599 1,

158 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 11,200-5,260, Levá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 6,625 1, ,649 1, ,672 1, ,692 1, ,721 1, ,749 1, ,771 1, ,797 1, ,825 1, ,849 1, ,876 1, ,899 1, ,922 1, ,949 1, ,971 1, ,000 1, ,026 1, ,051 1, ,075 1, ,098 1, ,124 1, ,147 1, ,172 1, ,196 1, ,223 1, ,249 1, ,278 1, ,300 1, ,324 1, ,346 1, ,369 1, ,398 1, ,426 1, ,451 1, ,476 1, ,498 1, ,521 1, ,548 1, ,576 1, ,600 1, ,624 1, ,647 1, ,670 1, ,698 1, ,716 1, ,745 1, ,773 1, ,801 1, ,826 1, ,852 1, ,876 1, ,900 1,

159 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 11,200-5,260, Levá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 7,926 1, ,950 1, ,971 1, ,999 1, ,020 1, ,044 1, ,069 1, ,096 1, ,124 1, ,147 1, ,175 1, ,202 1, ,224 1, ,249 1, ,275 1, ,303 1, ,325 1, ,350 1, ,375 1, ,398 1, ,425 1, ,451 1, ,478 1, ,500 1, ,524 1, ,547 1, ,575 1, ,601 1, ,624 1, ,649 1, ,676 1, ,698 1, ,724 1, ,747 1, ,775 1, ,801 1, ,824 1, ,850 1, ,874 1, ,899 1, ,923 1, ,949 1, ,971 1, ,992 1, ,019 1, ,049 1, ,072 1, ,102 1, ,122 1, ,151 1, ,176 1, ,200 1,

160 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 11,200-5,260, Levá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 9,227 1, ,250 1, ,273 1, ,299 1, ,324 1, ,347 1, ,374 1, ,400 1, ,425 1, ,453 1, ,475 1, ,499 1, ,524 1, ,551 1, ,576 1, ,600 1, ,626 1, ,650 1, ,677 1, ,701 1, ,725 1, ,749 1, ,774 1, ,800 1, ,826 1, ,849 1, ,875 1, ,901 1, ,923 1, ,949 1, ,967 1, ,993 1, ,022 1, ,049 1, ,073 1, ,099 1, ,124 1, ,149 1, ,175 1, ,200 1, ,224 1, ,247 1, ,261 1, ,324 1, ,351 1, ,374 1, ,397 1, ,420 1, ,448 1, ,473 1, ,499 1, ,524 1,

161 M ENÍ ÚNOSNOSTIVOZOVKY Silnice: D8, km 11,200-5,260, Levá strana, Pomalý jízdní pruh Parametry pro výpo et: Polom rzat žovací desky: 150mm; referen ní teplota: 20 C; zatížení: 50 kn Stani ení [km] Zatížení [MPa] Nam ené pr hyby [ m] Moduly pružnosti vrstev[mpa] Zbytková životnost / zesílení D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 E1 E2 Ep roky [cm] 10,549 1, ,600 1, ,626 1, ,650 1, ,675 1, ,699 1, ,724 1, ,750 1, ,773 1, ,799 1, ,825 1, ,850 1, ,876 1, ,898 1, ,924 1, ,947 1, ,974 1, ,000 1, ,049 1, ,078 1, ,101 1, ,125 1, ,149 1, ,175 1, ,198 1,

162 Nam ené pr hyby 0 Pr hyb [ m] 5,244 5,350 5,424 5,499 5,575 5,650 5,726 5,800 5,874 5,956 6,025 6,122 6,200 6,274 6,349 6,446 6,525 6,599 6,672 6,749 6,825 6,899 6,971 7,051 7,124 7,196 7,278 7,346 7,426 7,498 7,576 7,647 7,716 7,801 7,876 7,950 8,020 8,096 8,175 8,249 8,325 8,398 8,478 8,547 8,624 8,698 8,775 8,850 8,923 8,992 9,072 9,151 9,227 9,299 9,374 9,453 9,524 9,600 9,677 9,749 9,826 9,901 9,967 10,049 10,124 10,200 10,261 10,374 10,448 10,524 10,626 10,699 10,773 10,850 10,924 11,000 11,101 11,175 D0 D300 D450 D600 D900 D1200 D1500 D1800 D2100 Stani ení [km]

163 ,244 5,350 5,424 5,499 5,575 5,650 5,726 5,800 5,874 5,956 6,025 6,122 6,200 6,274 6,349 6,446 6,525 6,599 6,672 6,749 6,825 6,899 6,971 7,051 7,124 7,196 7,278 7,346 7,426 7,498 7,576 7,647 7,716 7,801 7,876 7,950 8,020 8,096 8,175 8,249 8,325 8,398 8,478 8,547 8,624 8,698 8,775 8,850 8,923 8,992 9,072 9,151 9,227 9,299 9,374 9,453 9,524 9,600 9,677 9,749 9,826 9,901 9,967 10,049 10,124 10,200 10,261 10,374 10,448 10,524 10,626 10,699 10,773 10,850 10,924 11,000 11,101 11,175 Moduly [MPa] Stani ení [km] Moduly pružnosti vrstev E1 E2 Epodloží

164 P íloha V

165 D8 v km 5,150-12,120 - pravá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Hloubka [mm] 5,152 5,222 5,292 5,362 5,432 5,502 5,572 5,642 5,712 5,782 5,852 5,922 5,992 6,062 6,132 6,202 6,272 6,342 6,412 6,482 6,552 6,622 6,692 6,762 6,832 6,902 6,972 7,042 7,112 7,182 7,252 7,322 7,392 7,462 7,532 7,602 7,672 7,742 7,812 7,882 7,952 8,022 8,092 8,162 8,232 8,302 8,372 8,442 8,512 8,582 8,652 8,722 8,792 8,862 8,932 9,002 9,072 9,142 9,212 9,282 9,352 9,422 9,492 9,562 9,632 9,702 9,772 9,842 9,912 9,982 10,052 10,122 10,192 10,262 10,332 10,402 10,472 10,542 10,612 10,682 10,752 10,822 10,892 10,962 11,032 11,102 11,172 11,242 11,312 11,382 11,452 11,522 11,592 11,662 11,732 11,802 11,872 11,942 12,012 12,082 Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh Stani ení [km]

166 Hloubka [mm] 5,152 5,177 5,202 5,227 5,252 5,277 5,302 5,327 5,352 5,377 5,402 5,427 5,452 5,477 5,502 5,527 5,552 5,577 5,602 5,627 5,652 5,677 5,702 5,727 5,752 5,777 5,802 5,827 5,852 5,877 5,902 5,927 5,952 5,977 6,002 6,027 6,052 6,077 6,102 6,127 6,152 Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh Stani ení [km]

167 Hloubka [mm] 6,163 6,188 6,213 6,238 6,263 6,288 6,313 6,338 6,363 6,388 6,413 6,438 6,463 6,488 6,513 6,538 6,563 6,588 6,613 6,638 6,663 6,688 6,713 6,738 6,763 6,788 6,813 6,838 6,863 6,888 6,913 6,938 6,963 6,988 7,013 7,038 7,063 7,088 7,113 7,138 Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh Stani ení [km]

168 Hloubka [mm] 7,153 7,178 7,203 7,228 7,253 7,278 7,303 7,328 7,353 7,378 7,403 7,428 7,453 7,478 7,503 7,528 7,553 7,578 7,603 7,628 7,653 7,678 7,703 7,728 7,753 7,778 7,803 7,828 7,853 7,878 7,903 7,928 7,953 7,978 8,003 8,028 8,053 8,078 8,103 8,128 Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh Stani ení [km]

169 Hloubka [mm] 8,153 8,178 8,203 8,228 8,253 8,278 8,303 8,328 8,353 8,378 8,403 8,428 8,453 8,478 8,503 8,528 8,553 8,578 8,603 8,628 8,653 8,678 8,703 8,728 8,753 8,778 8,803 8,828 8,853 8,878 8,903 8,928 8,953 8,978 9,003 9,028 9,053 9,078 9,103 9,128 Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh Stani ení [km]

170 Hloubka [mm] 9,153 9,178 9,203 9,228 9,253 9,278 9,303 9,328 9,353 9,378 9,403 9,428 9,453 9,478 9,503 9,528 9,553 9,578 9,603 9,628 9,653 9,678 9,703 9,728 9,753 9,778 9,803 9,828 9,853 9,878 9,903 9,928 9,953 9,978 10,003 10,028 10,053 10,078 10,103 10,128 Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh Stani ení [km]

171 ,153 10,178 10,203 10,228 10,253 10,278 10,303 10,328 10,353 10,378 10,403 10,428 10,453 10,478 10,503 10,528 10,553 10,578 10,603 10,628 10,653 10,678 10,703 10,728 10,753 10,778 10,803 10,828 10,853 10,878 10,903 10,928 10,953 10,978 11,003 11,028 11,053 11,078 11,103 11,128 Hloubka [mm] Stani ení [km] Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh

172 ,153 11,178 11,203 11,228 11,253 11,278 11,303 11,328 11,353 11,378 11,403 11,428 11,453 11,478 11,503 11,528 11,553 11,578 11,603 11,628 11,653 11,678 11,703 11,728 11,753 11,778 11,803 11,828 11,853 11,878 11,903 11,928 11,953 11,978 12,003 12,028 12,053 12,078 12,103 Hloubka [mm] Stani ení [km] Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh

173 D8 v km 5,260-11,200 - levá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Hloubka [mm] 5,262 5,321 5,380 5,439 5,498 5,557 5,616 5,675 5,734 5,793 5,852 5,911 5,970 6,029 6,088 6,147 6,206 6,265 6,324 6,383 6,442 6,501 6,560 6,619 6,678 6,737 6,796 6,855 6,914 6,973 7,032 7,091 7,150 7,209 7,268 7,327 7,386 7,445 7,504 7,563 7,622 7,681 7,740 7,799 7,858 7,917 7,976 8,035 8,094 8,153 8,212 8,271 8,330 8,389 8,448 8,507 8,566 8,625 8,684 8,743 8,802 8,861 8,920 8,979 9,038 9,097 9,156 9,215 9,274 9,333 9,392 9,451 9,510 9,569 9,628 9,687 9,746 9,805 9,864 9,923 9,982 10,041 10,100 10,159 10,218 10,277 10,336 10,395 10,454 10,513 10,572 10,631 10,690 10,749 10,808 10,867 10,926 10,985 11,044 11,103 11,162 Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh stoupací jízdní pruh Stani ení [km]

174 Hloubka [mm] 5,262 5,287 5,312 5,337 5,362 5,387 5,412 5,437 5,462 5,487 5,512 5,537 5,562 5,587 5,612 5,637 5,662 5,687 5,712 5,737 5,762 5,787 5,812 5,837 5,862 5,887 5,912 5,937 5,962 5,987 6,012 6,037 6,062 6,087 6,112 6,137 6,162 6,187 6,212 6,237 D8 v km 5,260-11,200 - levá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh stoupací jízdní pruh Stani ení [km]

175 Hloubka [mm] 6,262 6,287 6,312 6,337 6,362 6,387 6,412 6,437 6,462 6,487 6,512 6,537 6,562 6,587 6,612 6,637 6,662 6,687 6,712 6,737 6,762 6,787 6,812 6,837 6,862 6,887 6,912 6,937 6,962 6,987 7,012 7,037 7,062 7,087 7,112 7,137 7,162 7,187 7,212 7,237 D8 v km 5,260-11,200 - levá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh stoupací jízdní pruh Stani ení [km]

176 Hloubka [mm] 7,262 7,287 7,312 7,337 7,362 7,387 7,412 7,437 7,462 7,487 7,512 7,537 7,562 7,587 7,612 7,637 7,662 7,687 7,712 7,737 7,762 7,787 7,812 7,837 7,862 7,887 7,912 7,937 7,962 7,987 8,012 8,037 8,062 8,087 8,112 8,137 8,162 8,187 8,212 8,237 D8 v km 5,260-11,200 - levá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh stoupací jízdní pruh Stani ení [km]

177 Hloubka [mm] 8,262 8,287 8,312 8,337 8,362 8,387 8,412 8,437 8,462 8,487 8,512 8,537 8,562 8,587 8,612 8,637 8,662 8,687 8,712 8,737 8,762 8,787 8,812 8,837 8,862 8,887 8,912 8,937 8,962 8,987 9,012 9,037 9,062 9,087 9,112 9,137 9,162 9,187 9,212 9,237 D8 v km 5,260-11,200 - levá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh stoupací jízdní pruh Stani ení [km]

178 Hloubka [mm] 9,262 9,287 9,312 9,337 9,362 9,387 9,412 9,437 9,462 9,487 9,512 9,537 9,562 9,587 9,612 9,637 9,662 9,687 9,712 9,737 9,762 9,787 9,812 9,837 9,862 9,887 9,912 9,937 9,962 9,987 10,012 10,037 10,062 10,087 10,112 10,137 10,162 10,187 10,212 10,237 D8 v km 5,260-11,200 - levá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh stoupací jízdní pruh Stani ení [km]

179 Hloubka [mm] 10,262 10,287 10,312 10,337 10,362 10,387 10,412 10,437 10,462 10,487 10,512 10,537 10,562 10,587 10,612 10,637 10,662 10,687 10,712 10,737 10,762 10,787 10,812 10,837 10,862 10,887 10,912 10,937 10,962 10,987 11,012 11,037 11,062 11,087 11,112 11,137 11,162 11,187 D8 v km 5,260-11,200 - levá strana - georadarové m ení - tlouš ka asfaltové vrstvy Pomalý jízdní pruh Rychlý jízdní pruh stoupací jízdní pruh Stani ení [km]

180 P íloha VI

181

182

183 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Vizuální prohlídka komunikace - výstupní protokol Objednatel: Akce: Komunikace: Po.stani ení: Konc. stani ení: Zhotovil: Pontex s.r.o. D8 oprava AB vozovky v km 11,2-5,26 vlevo a5,15-12,12 vpravo D8 D8 EXIT 9, v tev A Provozní [km] 0,000 0,200 Ing. Tomáš Wied Pracovní [km] 0,000 0,200 Popis k ižovatka s III/0081 p ipojovací pruh Datum prohlídky: Datum vydání protokolu: Popis diagnostikovaného úseku Ší ka zpevn né ásti vozovky[m]: 9 Ší ka chodníku [m]: L - P - Ší ka nezpevn né krajnice [m]: L 0,8 P 0,8 Povrch zpevn né ásti vozovky: AC Povrch chodníku: L P - - Povrch nezpevn né krajnice: L P ŠD ŠD Odvodn ní: Silnice je odvodn na do p íkop ana svah t lesa komunikace. Povrch vozovky: Povrch je zasažen kavernami aztrátou asfaltového tmelu místy p echázející do hloubkové koroze. Vozovka je opravována vysprávkami. Na vozovce se nacházejípodélné a p í né trhliny. Deformace vozovky Povrch vozovkynení výrazn ji deformován. Poznámka: Jedná se o jednosm rnou v tev MÚK s dv ma jízdními pruhy. Vý et zastižených poruch: Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná 1z 3

184 Statistické zpracování Názevporuchy Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P Kaverny ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Ztráta asfaltového tmelu ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Hloubková koroze ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Vysprávky ,0 0,0 15,0 3,5 0,0 3,5 Trhlina podélná ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Trhlina p í ná ,0 10,0 10,0 2,4 2,4 2,4 Sou tový graf poruch 6 5 Celkový po et poruch v daném bod ,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 Pracovní stani ení [km] Levá strana Pravá strana Pravá nebo levá strana 2z 3

185 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná 0,000 L P L P L P L P L P L P 0, ,050 0,075 0, ,125 0,150 0, , ,000 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,225 3z 3

186 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Kaverny 1/1 Název poruchy: Kaverny íslo dle TP 82 : 3 íslo dle.. SD: 1 Popis: Poruchy ve tvaru jamky,které vznikají omezen hrudka, p ípadn cizí t leso. na místech,kde se v asfaltové sm si nachází na povrchu nebo pod povrchemmálo odolné zrno kameniva,hlinitá Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

187 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Ztráta asfaltového tmelu 1/1 Název poruchy: Ztráta asfaltového tmelu íslo dle TP 82 : 6 íslo dle.. SD: 1 Popis: Uvol ování asfaltovéhotmelu z prostorumezi v tšími zrnykameniva. Projevujesenadm rnoumakrotexturou(vystupujícím kamenivemovelikostimaximálního použitého zrna)aotev eným povrchemvozovky. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

188 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Hloubková koroze 1/1 Název poruchy: Hloubková koroze íslo dle TP 82 : 7 íslo dle.. SD: 2 Popis: Nerovnosti vpovrchuvozovky do hloubky 6-20 mmvzniklé uvoln ním asfaltové sm si.u penetra ního makadamua kaleného št rku se objevuje hrubozrnná kostra kameniva. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

189 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Vysprávky 1/1 Název poruchy: Vysprávky íslo dle TP 82 : 9 íslo dle.. SD: 10 Popis: Místo na vozovce,které je vyspraveno odfrézováním a p idáním asfaltové sm si.takto vyspravené místo na vozovce charakterizuje nehomogenní povrch vozovky, sníženourovnostamožnostdalšího vývoje výtluk. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 0,0 15,0 3,5 0,0 3,5 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

190 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina podélná 1/1 Název poruchy: Trhlina podélná íslo dle TP 82 : 11/13 íslo dle.. SD: 07/09 Popis: Trhlina vpodélnémsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 23,5 23,5 23,5 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

191 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina p í ná 1/1 Název poruchy: Trhlina p í ná íslo dle TP 82 : 12/14 íslo dle.. SD: 06/13 Popis: Trhlina v p í némsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 10,0 10,0 2,4 2,4 2,4 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

192 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Vizuální prohlídka komunikace - výstupní protokol Objednatel: Akce: Komunikace: Po.stani ení: Konc. stani ení: Zhotovil: Pontex s.r.o. D8 oprava AB vozovky v km 11,2-5,26 vlevo a5,15-12,12 vpravo D8 D8 EXIT 9, v tev B Provozní [km] 0,000 0,200 Ing. Tomáš Wied Pracovní [km] 0,000 0,200 Popis odbo ovací pruh dálnice okružní k ižovatka Datum prohlídky: Datum vydání protokolu: Popis diagnostikovaného úseku Ší ka zpevn né ásti vozovky[m]: 9 Ší ka chodníku [m]: L - P - Ší ka nezpevn né krajnice [m]: L 0,8 P 0,8 Povrch zpevn né ásti vozovky: AC Povrch chodníku: L P - - Povrch nezpevn né krajnice: L P ŠD ŠD Odvodn ní: Silnice je odvodn na do p íkop ana svah t lesa komunikace. Povrch vozovky: Povrch je zasažen kavernami aztrátou asfaltového tmelu místy p echázející do hloubkové koroze. Vozovka je opravována vysprávkami. Na vozovce se nacházejípodélné a p í né trhliny. Deformace vozovky Povrch vozovkynení výrazn ji deformován. Poznámka: Jedná se o jednosm rnou v tev MÚKo ší idvou dvou jízdních pruh -pravý pruh pojížd ný, levý pruh nepojížd ný. Vý et zastižených poruch: Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná 1z 3

193 Statistické zpracování Názevporuchy Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P Kaverny ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Ztráta asfaltového tmelu ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Hloubková koroze ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Vysprávky ,0 10,0 10,0 0,0 2,0 2,0 Trhlina podélná ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Trhlina p í ná ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Sou tový graf poruch 6 Celkový po et poruch v daném bod 5 4 0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 Pracovní stani ení [km] Levá strana Pravá strana Pravá nebo levá strana 2z 3

194 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Vysprávky Trhlina podélná Trhlina p í ná 0,000 L P L P L P L P L P L P 0,025 0,050 0,075 0, ,125 0,150 0,175 0, ,000 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,225 3z 3

195 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Kaverny 1/1 Název poruchy: Kaverny íslo dle TP 82 : 3 íslo dle.. SD: 1 Popis: Poruchy ve tvaru jamky,které vznikají omezen hrudka, p ípadn cizí t leso. na místech,kde se v asfaltové sm si nachází na povrchu nebo pod povrchemmálo odolné zrno kameniva,hlinitá Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

196 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Ztráta asfaltového tmelu 1/1 Název poruchy: Ztráta asfaltového tmelu íslo dle TP 82 : 6 íslo dle.. SD: 1 Popis: Uvol ování asfaltovéhotmelu z prostorumezi v tšími zrnykameniva. Projevujesenadm rnoumakrotexturou(vystupujícím kamenivemovelikostimaximálního použitého zrna)aotev eným povrchemvozovky. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

197 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Hloubková koroze 1/1 Název poruchy: Hloubková koroze íslo dle TP 82 : 7 íslo dle.. SD: 2 Popis: Nerovnosti vpovrchuvozovky do hloubky 6-20 mmvzniklé uvoln ním asfaltové sm si.u penetra ního makadamua kaleného št rku se objevuje hrubozrnná kostra kameniva. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

198 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Vysprávky 1/1 Název poruchy: Vysprávky íslo dle TP 82 : 9 íslo dle.. SD: 10 Popis: Místo na vozovce,které je vyspraveno odfrézováním a p idáním asfaltové sm si.takto vyspravené místo na vozovce charakterizuje nehomogenní povrch vozovky, sníženourovnostamožnostdalšího vývoje výtluk. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 10,0 10,0 0,0 2,0 2,0 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

199 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina podélná 1/1 Název poruchy: Trhlina podélná íslo dle TP 82 : 11/13 íslo dle.. SD: 07/09 Popis: Trhlina vpodélnémsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

200 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina p í ná 1/1 Název poruchy: Trhlina p í ná íslo dle TP 82 : 12/14 íslo dle.. SD: 06/13 Popis: Trhlina v p í némsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 19,6 19,6 19,6 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

201 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Vizuální prohlídka komunikace - výstupní protokol Objednatel: Akce: Komunikace: Po.stani ení: Konc. stani ení: Zhotovil: Pontex s.r.o. D8 oprava AB vozovky v km 11,2-5,26 vlevo a5,15-12,12 vpravo D8 D8 EXIT 9, v tev C Provozní [km] 0,000 0,200 Ing. Tomáš Wied Pracovní [km] 0,000 0,200 Popis okružní k ižovatka p ipojovací pruh Datum prohlídky: Datum vydání protokolu: Popis diagnostikovaného úseku Ší ka zpevn né ásti vozovky[m]: 9 Ší ka chodníku [m]: L - P - Ší ka nezpevn né krajnice [m]: L 0,8 P 0,8 Povrch zpevn né ásti vozovky: AC Povrch chodníku: L P - - Povrch nezpevn né krajnice: L P ŠD ŠD Odvodn ní: Silnice je odvodn na do p íkop ana svah t lesa komunikace. Povrch vozovky: Povrch je zasažen kavernami a ztrátou asfaltového tmelu místy p echázející do hloubkové koroze. Na vozovce se nacházejí podélné a p í né trhliny. Deformace vozovky Povrch vozovkynení výrazn ji deformován. Poznámka: Jedná se o jednosm rnou v tev MÚK s dv ma jízdními pruhy. Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Trhlina podélná Trhlina p í ná Vý et zastižených poruch: 1z 3

202 Statistické zpracování Názevporuchy Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P Kaverny ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Ztráta asfaltového tmelu ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Hloubková koroze ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Trhlina podélná ,0 57,5 57,5 12,1 13,9 13,9 Trhlina p í ná ,0 55,0 55,0 13,3 13,3 13,3 Sou tový graf poruch 5 Celkový po et poruch v daném bod ,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 Pracovní stani ení [km] Levá strana Pravá strana Pravá nebo levá strana 2z 3

203 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Trhlina podélná Trhlina p í ná 0,000 L P L P L P L P L P 0,025 0,050 0,075 0, , , ,175 0, ,000 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,225 3z 3

204 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Kaverny 1/1 Název poruchy: Kaverny íslo dle TP 82 : 3 íslo dle.. SD: 1 Popis: Poruchy ve tvaru jamky,které vznikají omezen hrudka, p ípadn cizí t leso. na místech,kde se v asfaltové sm si nachází na povrchu nebo pod povrchemmálo odolné zrno kameniva,hlinitá Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

205 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Ztráta asfaltového tmelu 1/1 Název poruchy: Ztráta asfaltového tmelu íslo dle TP 82 : 6 íslo dle.. SD: 1 Popis: Uvol ování asfaltovéhotmelu z prostorumezi v tšími zrnykameniva. Projevujesenadm rnoumakrotexturou(vystupujícím kamenivemovelikostimaximálního použitého zrna)aotev eným povrchemvozovky. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

206 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Hloubková koroze 1/1 Název poruchy: Hloubková koroze íslo dle TP 82 : 7 íslo dle.. SD: 2 Popis: Nerovnosti vpovrchuvozovky do hloubky 6-20 mmvzniklé uvoln ním asfaltové sm si.u penetra ního makadamua kaleného št rku se objevuje hrubozrnná kostra kameniva. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 24,2 24,2 24,2 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

207 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina podélná 1/1 Název poruchy: Trhlina podélná íslo dle TP 82 : 11/13 íslo dle.. SD: 07/09 Popis: Trhlina vpodélnémsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 57,5 57,5 12,1 13,9 13,9 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

208 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina p í ná 1/1 Název poruchy: Trhlina p í ná íslo dle TP 82 : 12/14 íslo dle.. SD: 06/13 Popis: Trhlina v p í némsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 55,0 55,0 13,3 13,3 13,3 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

209 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Vizuální prohlídka komunikace - výstupní protokol Objednatel: Akce: Komunikace: Po.stani ení: Konc. stani ení: Zhotovil: Pontex s.r.o. D8 oprava AB vozovky v km 11,2-5,26 vlevo a5,15-12,12 vpravo D8 D8 EXIT 9, v tev D Provozní [km] 0,000 0,200 Ing. Tomáš Wied Pracovní [km] 0,000 0,200 Popis odbo ovací pruh k ižovatka s III/0081 Datum prohlídky: Datum vydání protokolu: Popis diagnostikovaného úseku Ší ka zpevn né ásti vozovky[m]: 9 Ší ka chodníku [m]: L - P - Ší ka nezpevn né krajnice [m]: L 0,8 P 0,8 Povrch zpevn né ásti vozovky: AC Povrch chodníku: L P - - Povrch nezpevn né krajnice: L P ŠD ŠD Odvodn ní: Silnice je odvodn na do p íkop ana svah t lesa komunikace. Povrch vozovky: Povrch je zasažen kavernami aztrátou asfaltového tmelu místy p echázející do hloubkové koroze. Na vozovce se nacházejí p í né trhliny. Deformace vozovky Povrch vozovkynení výrazn ji deformován. Poznámka: Jedná se o jednosm rnou v tev MÚK s dv ma jízdními pruhy. Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Trhlina p í ná Vý et zastižených poruch: 1z 3

210 Statistické zpracování Názevporuchy Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P Kaverny ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Ztráta asfaltového tmelu ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Hloubková koroze ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Trhlina p í ná ,5 12,5 12,5 4,0 4,0 4,0 Sou tový graf poruch 4 Celkový po et poruch v daném bod ,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100 0,120 0,140 0,160 0,180 0,200 Pracovní stani ení [km] Levá strana Pravá strana Pravá nebo levá strana 2z 3

211 Pracovní stani ení Grafické znázorn ní výskytu poruch Provozní stani ení Kaverny Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Trhlina p í ná 0,000 L P L P L P L P 0,025 0,050 0,075 0, , , , , ,000 0,025 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,225 3z 3

212 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Kaverny 1/1 Název poruchy: Kaverny íslo dle TP 82 : 3 íslo dle.. SD: 1 Popis: Poruchy ve tvaru jamky,které vznikají omezen hrudka, p ípadn cizí t leso. na místech,kde se v asfaltové sm si nachází na povrchu nebo pod povrchemmálo odolné zrno kameniva,hlinitá Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

213 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Ztráta asfaltového tmelu 1/1 Název poruchy: Ztráta asfaltového tmelu íslo dle TP 82 : 6 íslo dle.. SD: 1 Popis: Uvol ování asfaltovéhotmelu z prostorumezi v tšími zrnykameniva. Projevujesenadm rnoumakrotexturou(vystupujícím kamenivemovelikostimaximálního použitého zrna)aotev eným povrchemvozovky. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

214 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Hloubková koroze 1/1 Název poruchy: Hloubková koroze íslo dle TP 82 : 7 íslo dle.. SD: 2 Popis: Nerovnosti vpovrchuvozovky do hloubky 6-20 mmvzniklé uvoln ním asfaltové sm si.u penetra ního makadamua kaleného št rku se objevuje hrubozrnná kostra kameniva. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,0 100,0 100,0 32,0 32,0 32,0 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

215 Zkušební laborato VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Tel.: Zkušební laborato :Pracovišt C Pr myslová 2724, Louny Záznamový list poruchy: Trhlina p í ná 1/1 Název poruchy: Trhlina p í ná íslo dle TP 82 : 12/14 íslo dle.. SD: 06/13 Popis: Trhlina v p í némsm ru. Statistické zpracování: Celková délka postižených ástí [m] % zastižené délkykomunikace % ze všech zastižených poruch L P Lnebo P L P Lnebo P L P Lnebo P ,5 12,5 12,5 4,0 4,0 4,0 Poznámka: Výskyt poruchy-pracovní stani ení 0,000 L P 0,050 0,100 0,150 0,200

216 P íloha VII

217 spojení vrstev D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 1 - v tev D, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 170 mm

218 spojení vrstev D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 2 - v tev A, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm AC mm SC 250 mm

219 spojení vrstev D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 3 - v tev B, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 265 mm

220 spojení vrstev D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉHO JÁDROVÉHO VÝVRTU VÝVRT. 4 - v tev C, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC mm AC mm AC mm SC 268 mm

221 P íloha VIII

222 D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 1 - v tev D, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC 160 mm SC 300 mm ŠP 240 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 300 mm

223 D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 2 - v tev A, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC 240 mm SC 300 mm geotextilie 5 mm ŠP 140 mm S5 SC Písek jílovitý 315 mm

224 D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 3 - v tev B, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC 235 mm SC 265 mm ŠP 270 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 230 mm

225 D8, MÚK Úžice DOKUMENTACE ODEBRANÉ GEOTECHNICKÉ SONDY SONDA. 4 - v tev C, km 0,100 tlouš ka vrstvy AC 230 mm SC 260 mm ŠP 270 mm S3 S-F Písek s p ím sí jemnozrnné zeminy 240 mm

U Jezu 642/2a Liberec Liberec 6

U Jezu 642/2a Liberec Liberec 6 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace České mládeže 632/32 460 06 Liberec 6 Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování

Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování Asfaltová pojiva proč jsou důležité jejich optimální volba a správné navrhování Ing. Václav Neuvirt, CSc. VIAKONTROL, spol. s r.o. Ing. Václav Valentin, GAVA consult 23.05.2017, Praha Každá vozovka je

Více

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta Příloha S1 Název akce: Sledování stavu vozovek dálnice D1 a silnice I/3 opravených technologií segmentace původního cementobetonového krytu s následným překrytím asfaltovými vrstvami Lokalizace: Dálnice

Více

ZPRÁVA Č. 11/2017 PRŮZKUM VOZOVKY

ZPRÁVA Č. 11/2017 PRŮZKUM VOZOVKY ZPRÁVA Č. 11/2017 PRŮZKUM VOZOVKY AREÁL LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ Objednavatel : Účel zprávy: Zprávu provedl: Letecké služby Hradec Králové a.s. Piletická 151 500 03 Hradec Králové Zjednodušený průzkum vozovky

Více

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná

Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Objednatel : Statutární město Frýdek-Místek Diagnostický průzkum jízdních pruhů v prostoru křižovatky na sil. I/56 v Místku - Letná Červen 2014 Ing. Libor Jacko, tel: 602580250, email: jacko@projekty-vozovky.cz

Více

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov

Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Příloha D7 Název diagnostiky: Zjištění stavu povrchu a asfaltového souvrství silnice I/3 v úseku Mirošovice - Benešov Lokalizace: Silnice I/3, km 2,200 14,320 Datum provedení: 04-05/2013 Provedl: Kolektiv

Více

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 14/2011 RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB, 162 00 Praha 6 Tel. 235 361 220, 608 111 271 ZPRÁVA č. 14/2011 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení Komunikace Kaštanka - Jílové Zpracováno pro

Více

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012 RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB, 162 00 Praha 6 Tel. 235 361 220, 608 111 271 ZPRÁVA č. 23/2012 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení Staveništní komunikace Chodov 2. měření Zpracováno

Více

Další emulzní technologie. Úvodní informace. Další technologie. Ing. Václav Neuvirt, CSc. Ing. Václav Valentin. Normy a předpisy související

Další emulzní technologie. Úvodní informace. Další technologie. Ing. Václav Neuvirt, CSc. Ing. Václav Valentin. Normy a předpisy související Další emulzní technologie Ing. Václav Neuvirt, CSc. Ing. Václav Valentin Úvodní informace Datum : leden březen 2017 Místo : Brno, OREA otel Voroněž Plzeň, PRIMAVERA Hotel & Congress centre České Budějovice,

Více

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Název diagnostiky: Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Měření a vyhodnocení tlouštěk asfaltových

Více

Stupeň: Měřítko: Název: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby

Stupeň: Měřítko: Název: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby Vypracoval: Mgr. Milan Středa Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, email: olomouc@ssok.cz ISO 9001 a 14001 Akce: Datum: 01/2015

Více

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Příloha D5 Název diagnostiky: Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem Lokalizace: Dálnice D47, km 146,600-163,800 Datum provedení: říjen 2012 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný

Více

OBNOVA MOSTU ev.č SOBKOVICE SO 101 KOMUNIKACE III/3116. Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBNOVA MOSTU ev.č SOBKOVICE SO 101 KOMUNIKACE III/3116. Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBNOVA MOSTU ev.č. 3116-2 - SOBKOVICE SO 101 KOMUNIKACE III/3116 Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Všeobecná část, zdůvodnění - 2 - Obnova mostu ev.č. 3116-2 - Sobkovice Řešení

Více

Diagnostické metody a současné problémy provádění diagnostického průzkumu vozovek

Diagnostické metody a současné problémy provádění diagnostického průzkumu vozovek Diagnostické metody a současné problémy provádění diagnostického průzkumu vozovek Ing. Jan Zajíček 21.5.2013, hotel STEP, Praha 9 Úvod Špatný stav našich silnic není způsoben tím, že bychom silnice neuměli

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Zásady navrhování údržby a oprav vozovek

Zásady navrhování údržby a oprav vozovek Zásady navrhování údržby a oprav vozovek Ing. Jan Zajíček SENS 11 Úvod Pokud se provádí návrh nové vozovky Vlastnosti materiálů známe. např. kamenivo, asfalt, cement Lze vybírat standardní konstrukce z

Více

Neúnosné podkladní vrstvy a aktivní zóny Ing. Pavel Ševčík, EXACT ING, s.r.o.

Neúnosné podkladní vrstvy a aktivní zóny Ing. Pavel Ševčík, EXACT ING, s.r.o. Neúnosné podkladní vrstvy a aktivní zóny Ing. Pavel Ševčík, EXACT ING, s.r.o. 28.11.2018 Obsah: - Stavba s chybným návrhem způsobu úpravy aktivní zóny - Stavba, kterou ovlivnila změna vodního režimu v

Více

Silnice III/04314 - Bo íkovice ervená Voda T ída pozemní komunikace dle silnice III t ídy SN 736101 Návrhová kategorie dle SN 736101: S 6,5/50 Stani ení Km 0,000 5,983 (5 983m) Za átek úseku km 0,000 =

Více

Královehradecký kraj (c)

Královehradecký kraj (c) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek Metodika zatřiďování, sběru a využití poruch netuhých vozovek k navrhování jejich údržby a oprav Schváleno MDS OSI č.j.164/10-910-ipk/1 dne 25.2.2010 s účinností od

Více

ZPRÁVA Č. 058/2018 ZJEDNODUŠENÝ PRŮZKUM VOZOVKY

ZPRÁVA Č. 058/2018 ZJEDNODUŠENÝ PRŮZKUM VOZOVKY TPA ČR, s.r.o. Tel.: +420 387 004 551 Vrbenská 31 e-mail: jan.david@tpaqi.com CZ - 370 06 České Budějovice radek.pospisil@tpaqi.com ZPRÁVA Č. 058/2018 ZJEDNODUŠENÝ PRŮZKUM VOZOVKY MK Trocnov Objednavatel:

Více

Konference Projektování pozemních komunikací. Příspěvek k výběru konstrukcí. celkových nákladů životního cyklu. Ing. Filip Hanzík, Ph.D.

Konference Projektování pozemních komunikací. Příspěvek k výběru konstrukcí. celkových nákladů životního cyklu. Ing. Filip Hanzík, Ph.D. Konference Projektování pozemních komunikací Příspěvek k výběru konstrukcí asfaltových vozovek z hlediska celkových nákladů životního cyklu Ing. Filip Hanzík, Ph.D. Obsah 1. Cíle práce 2. Současný stav

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE květen 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

H. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

H. TECHNICKÉ SPECIFIKACE NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Rekonstrukce ulice Zámecké, Zlín - Štípa Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby Stavebník

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM NEZBYTNÝ PODKLAD PRO OPRAVY VOZOVEK

DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM NEZBYTNÝ PODKLAD PRO OPRAVY VOZOVEK DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM NEZBYTNÝ PODKLAD PRO OPRAVY VOZOVEK Ing. Válav Neuvirt, CS. NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o. 12.2.2015, Plzeň 19.2.2015, Brno 26.2.2015, České Budějovie 05.3.2015, Olomou 12.3.2015,

Více

Název stavby: Oprava povrchu Ještědská a Lipová ulice. Místo stavby: Chrastava, Ještědská a Lipová ul.

Název stavby: Oprava povrchu Ještědská a Lipová ulice. Místo stavby: Chrastava, Ještědská a Lipová ul. MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava povrchu Chrastava, Ještědská a Lipová

Více

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ a PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SO 104 doplňková polní

Více

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o.

Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. Rekonstrukce dálnice D1 - podkladní vrstvy Ing. Jaroslav Havelka, TPA ČR, s.r.o. 22. 11. 2016 Důvody vedoucí k modernizaci Poruchy cementobetonového krytu vozovky Horizontální i vertikální posuny desek

Více

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein

Por o u r c u hy h n e n t e u t h u ý h ch h voz o ov o ek e Petr Mondschein Poruchy netuhých vozovek Petr Mondschein Vznik poruchy Diagnostika poruchy Návrh opravy Realizace opravy POSTŘIKY, NÁTĚRY, KALOVÉ VRSTVY POSTŘIKY Postřik je úprava vytvořená z vrstvy pojiva nanesením na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 Číslo zakázky: Zakázka: Rekonstrukce místní komunikace, Členění: C.1 ulice Ukrajinská

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 Číslo zakázky: Zakázka: Rekonstrukce místní komunikace, Členění: C.1 ulice Ukrajinská a) Identifikační údaje objektu Identifikační údaje stavby a stavebníka Název stavby: Rekonstrukce místní komunikace, Kraj: Středočeský Místo stavby: Černošice Katastrální území: Černošice (okres Praha

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.020.40; 93.080.01 Únor 2013 ČSN 73 6109 Projektování polních cest Design of rural roads Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6109 (73 6109) z dubna

Více

Název stavby: Oprava komunikace Barandov, Školní ulice a Loudátova ulice

Název stavby: Oprava komunikace Barandov, Školní ulice a Loudátova ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Oprava komunikace Barandov, Školní ulice a Loudátova ulice Město

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2019,

VYHLÁŠKA. ze dne 2019, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2019, kterou se stanoví kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a kritéria, při jejichž splnění asfaltová směs

Více

NOVÉ POSTUPY A TECHNOLOGIE PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC II. A III. TŘÍDY

NOVÉ POSTUPY A TECHNOLOGIE PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC II. A III. TŘÍDY NOVÉ POSTUPY A TECHNOLOGIE PRO OPRAVY, REKONSTRUKCE A MODERNIZACE SILNIC II. A III. TŘÍDY Nové postupy a technologie pro opravy, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy. Při realizaci modernizací

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20

Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 Protierozní opatření zatravňovací pás TTP 1N, polní cesta HPC 4 s interakčním prvkem IP 18N, doplňková cesta DO 20 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ a PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SO 102 polní cesta

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

Zkušenosti se způsobem opravy některých asfaltových vozovek Ing. Jan Zajíček

Zkušenosti se způsobem opravy některých asfaltových vozovek Ing. Jan Zajíček Zkušenosti se způsobem opravy některých asfaltových vozovek Ing. Jan Zajíček 24. 25.11., České Budějovice Úvod Stav našich silnic úzce souvisí s kvalitou jejich údržby a oprav. Pokud nejsou opravy navrženy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1 PROJEKTY DOPRAVNÍCH STAVEB, Srpnová 171 541 01 Trutnov, tel. 603 919 318 Zodpovědný projektant Vypracoval Akce Investor Klášterská Lhota - oprava místní komunikace na p.p.č. 630/1 Obec Klášterská Lhota

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Objednatel : Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje, p.o., Obl. Znojmo

Objednatel : Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje, p.o., Obl. Znojmo IMOS BRNO, a.s. DIVIZE SILNIČNÍ VÝVOJ OLOMOUCKÁ 174 627 00 BRNO výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř tel. : 548129342, 602 554 150, fax : 548129392 E-mail:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková

C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE. Ing. Lenka Vyhnálková C.1 Technická zpráva ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OKOLÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE V OBCI LÍŠNICE červenec 2014 1 Identifikační údaje... 3 2 Stručný popis stavby... 4 3 Vyhodnocení podkladů a průzkumů... 4 4 Technické řešení

Více

ZPRÁVA Č. 104/2018 ZJEDNODUŠENÝ PRŮZKUM VOZOVKY

ZPRÁVA Č. 104/2018 ZJEDNODUŠENÝ PRŮZKUM VOZOVKY TPA ČR, s.r.o. Tel.: +420 387 004 551 Vrbenská 31 e-mail: jan.david@tpaqi.com CZ - 370 06 České Budějovice radek.pospisil@tpaqi.com ZPRÁVA Č. 104/2018 ZJEDNODUŠENÝ PRŮZKUM VOZOVKY Borovany, ulice Zahradní

Více

Projekční kancelář Rojt Ing. Jaroslav Rojt Vodní 27, Domažlice IČO: Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Projekční kancelář Rojt Ing. Jaroslav Rojt Vodní 27, Domažlice IČO: Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA A Identifikační údaje a) Označení stavby Název stavby: Místo stavby Obec: Okres: Kraj: Katastrální území: III/19333 KOSTELEC PRŮTAH Kostelec Tachov Plzeňský Kostelec u Stříbra b) Stavebník,

Více

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ GEOTEXTILIE VE STAVBÁCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ J a n V a l á š e k a T a d e á š Z ý k a, J U T A a. s. D a t u m : 28. 11. 2018 Umístění geotextilií v konstrukci Funkce geotextilií Typy geotextilií Umístění

Více

v areálu bývalých Přerovských strojíren

v areálu bývalých Přerovských strojíren Statutární město Přerov Pasportizace účelových komunikací Diagnostika vozovky páteřní trasy účelových komunikací v areálu bývalých Přerovských strojíren PavEx Consulting, s.r.o. 2017 Úvodní list Tato technická

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Odbor správy veřejného majetku

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Odbor správy veřejného majetku S T A T U T Á R N Í MĚSTO 8. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 9. 2016 Bod pořadu jednání: L I B E R E C Věc: Záměr převodu úseku silnice III/2784 Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr

Více

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti. Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 27.11.2013, České Budějovice TRENDY v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 11 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování životnosti

Více

PŘELOŽKA KŘIŽOVATKY SILNIC I/3 A II/110 U TOPOLU (BENEŠOV)

PŘELOŽKA KŘIŽOVATKY SILNIC I/3 A II/110 U TOPOLU (BENEŠOV) SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM VÝŠKOVÝ SYSTÉM Vypracoval: Semestr: Katedra: Předmět: Název projektu: Název přílohy: : S-JTSK : Bpv Bc. MAREK SEDLÁČEK ZIMNÍ Vedoucí diplomové práce: Akademický rok: K136 - KATEDRA

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Červen 2014 ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek Cementobetonové kryty Část 1: Provádění a kontrola shody Road building Concrete pavements Part 1: Construction and conformity

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 18, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A - Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B - Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 - Třebovice Třebovice

Více

Generální zpráva Diagnostika v procesu přípravy staveb

Generální zpráva Diagnostika v procesu přípravy staveb Téma 1: Systémy hospodaření s vozovkou a diagnostika v procesu přípravy staveb Generální zpráva Diagnostika v procesu přípravy staveb Ing. Jan David TPA ČR, s.r.o., České Budějovice 22. 23. 11. 2011, České

Více

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti.

Identifikace certifikátu/dokladu o ověření způsobilosti. Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

Městský úřad Dačice odbor dopravy Krajířova 27/I, Dačice

Městský úřad Dačice odbor dopravy Krajířova 27/I, Dačice Městský úřad Dačice odbor dopravy Krajířova 27/I, 380 13 Dačice Datum: 9. ledna 2019 Telefon: 384 401 245 Č. j.: ODO/489-19/NOVM e-mail: siln.hosp2@dacice.cz Č.spisu: 3364/2018 Vyřizuje: Martin Procházka

Více

Příloha č. 8: Relevantní část technické zprávy objektu SO _1. stavby Dálnice D1 Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka, úsek 16, EXIT 119

Příloha č. 8: Relevantní část technické zprávy objektu SO _1. stavby Dálnice D1 Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka, úsek 16, EXIT 119 Příloha č. 8: Relevantní část technické zprávy objektu SO 16-101.1_1. stavby Dálnice D1 Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka, úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov EXIT 134 Měřín Komentář: Součástí dané přílohy

Více

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX

TENET ŠPINDLERŮV MLÝN - BEDŘICHOV PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ING. MILAN MARX VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. MILAN MARX ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN MARX VYPRACOVAL ING. MILAN MARX TENET spol. s r.o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV Č.ZAKÁZKY 150085 DATUM 04. 2015 FORMÁT

Více

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén

VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ nulové profily extrémy terénu mění rychlost niveleta terén VOLBA PŘÍČNÝCH ŘEZŮ příčné řezy je třeba vypracovat ve všech bodech splňujících alespoň 1 následující podmínku viz zelené svislice na obr. 0420 (příklad umístění viz obr. 0430):... tzv. nulové profily

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY

Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 5 PODKLADNÍ VRSTVY Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015, s účinností

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1 Generální projektant TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 1824/56 182 00 Praha 8 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Ing. Martin Dlabáč Ing. Michal Hornýš Ing. Michal Hornýš KRAJ: 0BEC: Pardubický Pardubice

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 02. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., středisko údržby Olomouc

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., středisko údržby Olomouc IMOS BRNO, a.s. DIVIZE SILNIČNÍ VÝVOJ OLOMOUCKÁ 174 627 00 BRNO výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř tel: 548129342, 602554150, fax: 548129285 E-mail: meluzinp@imosbrno.eu,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Druh stavby: Místo stavby: SILNICI I/14 HORNÍ SYTOVÁ HRABAČOV obnova krytu vozovky kraj liberecký, obce Víchová nad Jizerou a Jilemnice Katastrální území: Horní

Více

Diagnostický průzkum vozovek

Diagnostický průzkum vozovek Diagnostický průzkum vozovek Ing. Jan Zajíček SENS 11 Vizuální prohlídka (sběr poruch) Měření únosnosti rázovým zařízením Jádrové vývrty ze stmelených vrstev Vrtané (kopané) sondy do podkladních vrstev

Více

Rekonstrukce ul. Frýdlantská - Chrastava

Rekonstrukce ul. Frýdlantská - Chrastava OBSAH DOKUMENTACE Rekonstrukce ul. Frýdlantská - Chrastava A - TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 A4 B SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY B.1 1: 10 000 PŘEHLEDNÁ SITUACE 1 A4 B.2 1: 5 000 ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY 1 A4 B.3 1: 200 KOORDINAČNÍ

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října

Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28. října Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava

Více

C.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: C.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt: SO 102 SILNICE II/313 KM 2,198-3,076 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název akce a objektu Oprava silnice II/313 Dolní Dobrouč SO 102 - Silnice II/313 km 2,198 3,076

Více

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry

PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry PROJEKTOVÝ NÁVRH Rekonstrukce vozovky ul. Slepá Obec Psáry TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektového návrhu je rekonstrukce vozovky části ul. Slepá v úzkém úseku od branky domu na konci ulice až po

Více

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12

Technická zpráva VENKOVNÍ ÚPRAVY. Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 VENKOVNÍ ÚPRAVY Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, dětské hřiště u pavilonu č.12 Technická zpráva Zakázka č. : 11

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11

LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 LAVIČKY PRŮMYSLOVÁ ZÓNA Z 11 ÚZEMNÍ STUDIE DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Zhotovitel: MATULA, projekce dopravních staveb Ing. Jiří Matula Datum: říjen 2011 2 Obsah 1. Úvod 2. Vztah lokality

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1) Identifikační údaje SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) Identifikační údaje a) označení stavby Stavba : Oprava komunikace v ulici Zahradní Kraj : Středočeský Místo stavby : Hostivice Druh stavby : Oprava městské účelové komunikace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV Odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav Spis. zn.: MS/21108/2017 Č. j.: MS/24920/2017 Vyřizuje: Jiří Kubeš Telefon: 381508156 E-mail:

Více

Zkušební metody TDI. (Milan Beck, DiS., Ing. František Babka ESLAB, spol. s r.o.)

Zkušební metody TDI. (Milan Beck, DiS., Ing. František Babka ESLAB, spol. s r.o.) Zkušební metody TDI (Milan Beck, DiS., Ing. František Babka ESLAB, spol. s r.o.) Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR. Cílem metodického pokynu je

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Březen 2010 ČSN 73 6242 Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací Design and construction of pavements on road bridges Nahrazení předchozích norem

Více

Provádění zásypů rýh a inženýrských sítí platné na celém území obce Dolní Břežany

Provádění zásypů rýh a inženýrských sítí platné na celém území obce Dolní Břežany Obec Dolní Břežany ODDĚLENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, INVESTIC, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 5. května 78, 252 41 Dolní Břežany Číslo jednací: Schválenou Radou č.12 13.4.2015 Dolní Břežany Vyřizuje: Pavel

Více

č. 130/2019 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

č. 130/2019 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem č. 130/2019 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. května 2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem

Více

ZPRÁVA č.0841 V95013-c DIAGNOSTIKA VOZOVKY A NÁVRH OPRAVY NA VYBRANÉM ÚSEKU SILNICE III/4301, ŽDÁNICE

ZPRÁVA č.0841 V95013-c DIAGNOSTIKA VOZOVKY A NÁVRH OPRAVY NA VYBRANÉM ÚSEKU SILNICE III/4301, ŽDÁNICE IMOS BRNO, a.s. DIVIZE SILNIČNÍ VÝVOJ OLOMOUCKÁ 174 627 00 BRNO výzkum, vývoj, poradenství, průzkumy a diagnostika, akreditovaná zkušební laboratoř tel. : 548129342, 602554150, fax: 548129392 E-mail: meluzinp@imosbrno.eu,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

Moderní trendy v materiálech a konstrukcích, navrhování vozovek

Moderní trendy v materiálech a konstrukcích, navrhování vozovek Moderní trendy v materiálech a konstrukcích, navrhování vozovek Gestor Ing. Miloš Rosenbaum Generální zpravodajové Ing. Petr Bureš, Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 28. 29. listopadu 2017, České Budějovice

Více

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A.

HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. HORNÍ BLATNÁ REKONSTRUKCE ULICE BEZRUČOVA VARIANTA A. 1. STÁVAJÍCÍ STAV Jedná se o centrální část obce Horní Blatná, konkrétně o ulici Bezručova. Je to přímá ulice, která začíná na náměstí Sv. Vavřince

Více

Posouzení konstrukcí vozovek BAUMAX MICHLE návrh konstrukce komunikace a zpevněných ploch

Posouzení konstrukcí vozovek BAUMAX MICHLE návrh konstrukce komunikace a zpevněných ploch ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ telefon 224354929, 224353880 telefax 224354902, e-mail petr.mondschein@fsv.cvut.cz

Více

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY

Z P R Á V A č. 3/15. Diagnostický průzkum opěr most přes Chodovský potok, Ulice Kpt. Jaroše KARLOVY VARY DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ s.r.o. Svobody 814, Liberec 15, 460 15, tel.482750583, fax.482750584, mobil 603711985, 724034307 e-mail : diagnostika.lb@volny.cz, http:// www.diagnostikaliberec.cz Z

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES NAVRHOVÁNÍ A HODNOCENÍ HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

MD ČR Výzkumná zpráva harmonizace Příloha 6. PC model VM Výkonové mýtné. SBP Consult, s.r.o. SBP Consult, s.r.o.

MD ČR Výzkumná zpráva harmonizace Příloha 6. PC model VM Výkonové mýtné. SBP Consult, s.r.o. SBP Consult, s.r.o. Příloha 6 PC model VM Výkonové mýtné SBP Consult, s.r.o. SBP Consult, s.r.o. Počítačový model na výpočet variant sazeb výkonového mýtného na základě agresivity kategorií na vozovky Varianta A: Tabulky

Více

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY

sídlo: Pařížská 1230/1, Plzeň telefon: BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY sídlo: Pařížská 123/1, 31 Plzeň telefon: 377 224 667 edip@edip.cz, www.edip.cz 15-49 BABYLON, SILNICE I/26 PRŮZKUM INTENZIT DOPRAVY LISTOPAD 215 15-49 Babylon, silnice I/26, průzkum intenzit dopravy, listopad

Více

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině

Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Napojení komunikace Bílina Kostomlaty na dopravní síť v Bílině Technická pomoc TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 4527/TP Arch. č. DO-6-12701 Březen 2016 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice a. s. Kollárova 11,

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5

VIAKONTROL, spol. s r.o. Zkušební laboratoř VIAKONTROL Houdova 59/18, Košíře, Praha 5 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 A Praha Podnikatelská 539, 190 11 Praha 9 - Běchovice 2 B Valašské Meziříčí Mikoláše Alše (obalovna asfaltových směsí), 747 43 Valašské Meziříčí 3 B1 Třebovice Třebovice

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Počet listů: 7 List číslo: 1 pracoviště 1: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Klášterská Lhota, 543 71 Hostinné Počet listů: 7 List číslo: 2 pracoviště 2: Laboratoř M. I. S. a.s. obalovna Topol, 573 01 Topol

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

VÝZNAMNÉ STAVBY S POUŽITÍM GEOSYNTETIK V ČR A SR. Využití geokompozitů při opravách a rekonstrukcích asfaltových vozovek

VÝZNAMNÉ STAVBY S POUŽITÍM GEOSYNTETIK V ČR A SR. Využití geokompozitů při opravách a rekonstrukcích asfaltových vozovek VÝZNAMNÉ STAVBY S POUŽITÍM GEOSYNTETIK V ČR A SR 27. leden 2010 Praha 28. leden 2010 Brno Využití geokompozitů při opravách a rekonstrukcích asfaltových vozovek Ing. Jaroslav Dostál, Jaroslav Hvízdal -

Více

Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem

Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem Měření tlouštěk vrstev konstrukce vozovky georadarem Ing. Josef STRYK, Ph.D., Ing. Radek MATULA Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. veřejná výzkumná instituce www.cdv.cz Vysoké Tatry Štrbské Pleso 21.-

Více

Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda

Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda Nová asfaltová vyhláška Ing. Petr Svoboda 28.11.2018 ZDROJ ZPRACOVÁNÍ ZABUDOVÁNÍ DO KCE UŽÍVÁNÍ KCE VYBOURÁNÍ MATERIÁLU SKLÁDKA ZNOVUZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU (přidání přísad) ZABUDOVÁNÍ MATERIÁLU UŽÍVÁNÍ KONSTRUKCE

Více