: STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 137/2, k.ú. Přílepy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ": STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 137/2, k.ú. Přílepy"

Transkript

1 D.- T e c h n i c k á z p r á v a. Identifikační údaje Název stavby Účel Místo stavby Investor : STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, stav. parc. č. 7/, k.ú. Přílepy : DSO : st. parc. č. 7/, Přílepy : Bc. Michaela Štěpánková, Přílepy, 70 0 Přílepy Zakázka číslo : 00 Vypracoval :, Máchova 98, 9 0 Rakovník č. aut: 00097, IČO: 80 Datum : 0/0 Výkres č : D.-a 00 Kopie :

2 . Základní údaje: Dílčí část projektové dokumentace řeší vybudování nového ústředního vytápění. Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV bude nově instalovaný automatický kotel pro spalování uhlí ev. kusového dřeva.. Podklady: - výkresová část stavební dokumentace - konzultace se zástupcem investora - internetový portál TZB info, výpočtová sekce - podklady výrobců jednotlivých zařízení - příslušné předpisy, platné ČSN. Ústřední vytápění:. Popis ÚV je navržené jako teplovodní, dvoutrubkové, tlakově uzavřené s nuceným oběhem topné vody. Pro vytápění místností jsou navržena ocelová desková tělesa RADIK typu VK a trubkové těleso KORALUX RONDO-M... Tepelná bilance: Tepelné ztráty byly vypočteny na PC pro oblastní teplotu - C, podle skladeb konstrukcí daných dokumentací stavební části a konzultací se zástupcem investora. Součinitel U: stěna obvodová kámen 00 mm,9 stěna obvodová kámen 00 mm + EPS 0 mm 0, stěna obvodová POROTHERM 80 mm 0, stěna obvodová YTONG 00 mm + EPS 0 mm 0, strop proti nevytápěnému prostředí 0, střecha šikmá 0, podlaha proti nevytápěnému prostředí 0, okna, okna střešní,00 Vypočtené tepelné ztráty -. Chodba C W -. Šatna C 7 W -. Zádveří 0 C 0 W -. Kuchyně 0 C W -. Chodba 8 C 0 W -. Výrobna 0 C 780 W -. Tech. místnost, koupelna C 8 W -.7 Chodba nevytápěné -.8 WC 0 C W -.9 Balkon nevytápěné

3 -. Chodba C 8 W -. Pokoj 0 C 0 W -. Pokoj 0 C 88 W -. Pokoj 0 C 88 W -. Koupelna C 9 W -. WC 0 C 8 W Celkem 00 W. Zdroj tepla: Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu TV je navržen automatický kotel pro spalování tuhých paliv /uhlí v ručním režimu kusové dřevo/, např. AM LICOTHERM 7 - kw. Kotel bude umístěn v místnosti -.- na. NP. Spaliny z kotle budou odváděny samostatným komínem viz stavební část PD. Vzduch potřebný pro provoz bude přiváděn z vnějšího prostoru VZT potrubím DN uloženým pod podlahou. NP dimenzi upřesnit podle skutečně instalovaného kotle. Potrubí bude ukončené před vzduchovým ventilátorem.. Rozvody: Rozvod topné vody je navržený jako dvoutrubkový, teplovodní o teplotním spádu 7/0 C, tlakově uzavřený s nuceným oběhem. Zhotovený bude z měděných trubek vedených v prostoru. NP po povrchu stěn a stropu, v prostoru. NP převážně pod omítkou obvodových stěn, v prostoru. NP po povrchu stěn, částečně podlahou. Veškeré spoje budou provedeny pájením nebo lisovanými spojkami podle montážního postupu dodavatele. Rozvody vedené nevytápěnými prostory, podlahou či pod omítkou budou pro omezení tepelných ztrát a pro umožnění dilatace potrubí opatřeny tepelnou izolací ( max = 0,08), o minimální tloušťce stěny mm, rozvody vedené nevytápěnými prostory. NP budou opatřeny tepelnou izolací ( max = 0,08), o minimální tloušťce stěny mm. Rozvody vedené vytápěnými prostory po povrchu není potřeba tepelnou izolací opatřovat. Jednotlivé světlosti, spády a způsoby vedení jsou patrné z výkresové části PD.. Topná tělesa Pro vytápění místností jsou navržena ocelová desková tělesa RADIK typu VK a VKL, v místnosti -.- doplněné trubkovým tělesem KORALUX RONDO.. Zabezpečení systému: Ústřední vytápění bude tvořit uzavřený tlakový celek, jištěný podle ČSN pojistným ventilem 00 kpa a tlakovou expanzní nádobou 80 l. Objem exp. nádoby byl vypočten na PC programem fy REFLEX ze vstupních dat: objem topné soustavy 80 l ot. přetlak poj. ventilu 00 kpa hydrostat. výška, m max. teplota topné vody 9 C

4 Proti nízkoteplotní korozi bude kotel chráněn čtyřcestným směšovacím ventilem ESBE VRG 0; kvs = ; DN 0, vč. pohonu ESBE typ ARA (V) zajišťujícím minimální teplotu vratné vody určenou výrobcem konkrétního kotle nastavit při spouštění. Proti přehřátí při výpadku el. proudu bude kotel doplněn vychlazovací smyčkou připojenou na domovní vodovod - podle podkladů výrobce konkrétního kotle a záložním zdrojem el. proudu. Proti prohoření paliva do násypky je kotel výrobcem vybaven samozhášecím zařízením.. Potřeba tepla pro vytápění:. Armatury: Veškeré uzavírací a vypouštěcí armatury budou v kulovém provedení. Tělesa RADIK VK a VKL budou připojena regulačněuzavíracími šroubeními. Trubkové těleso KORALUX RONDO M bude připojené připojovací armaturou fy KORADO. 7. Regulace: Hydraulika Základní hydraulické vyrovnání bude zajištěno přednastavením druhé regulace radiátorových ventilů a regulačních šroubení připojovacích armatur. Stupně nastavení druhé regulace a otáčky otevření regulačních šroubení jsou určeny ve výkresové části PD. Oběh vody bude zajištěn elektronickými čerpadly s proměnnými otáčkami. Teplota topné vody, režim vytápění Režim vytápění a teplota topné vody budou řízeny regulací kotle doplněnou regulátorem ADEX Comfort 0 (doporučeno výrobcem kotlem), prostorovým termostatem a čidlem vnější teploty typ je nutné upřesnit podle typu konkrétního kotle. Příprava TV bude řízena kotlovou regulací.

5 Teplota ve vytápěných místnostech Teplota vzduchu v pobytových místnostech bude řízena termohlavicemi osazených na termoventilech otopných těles mimo místnost s umístěným prostorovým termostatem, případně jejich ručním ovládáním při ručním provozu kotle. 8. Požadavky na ostatní profese: Stavební Zhotovení průchodů stěn, vybudování drážek v podlaze a stěnách pro uložení rozvodu ÚV a jejich zpětné začištění po montáži. Osazení potrubí přívodu vzduchu pro kotel. Elektro Přívod el. proudu pro jednotlivá zařízení ÚV. MaR Propojení a nastavení prvků regulace a její zprovoznění. 9. Poznámky: Veškeré práce na zřízení ÚV musí být prováděny odbornou firmou s příslušným oprávněním, podle předpisů výrobce, platných norem a předpisů. Montáž zabezpečovacích prvků musí být provedena podle platných ČSN. Před předáním do provozu musí být systém podroben tlakové zkoušce těsnosti, dilatační a provozní zkoušce. Bude provedena topná zkouška podle ČSN a ČSN 9 00 s ověřením funkce všech zabezpečovacích prvků při poruchových stavech a seřízením všech regulačních okruhů. V průběhu topné zkoušky bude provedeno hydraulické vyrovnání systému včetně nastavení regulace. Po uvedení zařízení ÚV do provozu zajistí dodavatel průkazné seznámení provozovatele se správnou a bezpečnou obsluhou a údržbou. Materiál a komponenty použité při montáži musí být schváleny v ČR pro dané použití a doloženy prohlášením o shodě. Parametry pojistného ventilu a exp. nádoby musí být upřesněny podle skutečně instalovaného kotle. Rakovník 0/0

6 D.-c 00 S p e c i f i k a c e z á k l. m a t e r i á l u - automatický kotel AM LICOTHERM 7 - kw kpl - pojistný ventil 00 kpa (DUCO MEIBES / "x/") ks - exp. nádoba REFLEX 80 l ks - stac. zásobník TV TATRAMAT typ VTH 0 ks - čtyřcestný směšovací ventil ESBE VRG 0 DN 0; kvs = ; vč. pohonu ESBE typ ARA (V) kpl - trojcestný přep. ventil - DN /0V (např. MODULO PLUS ) ks - oběhové čerpadlo WILO YONOS PICO /- ks - oběhové čerpadlo WILO YONOS PICO /- ks - regulátor provozu (např. ADEX Comfort 0) ks - prostorový termostat ks - vnější čidlo regulátoru ks - desková tělesa RADIK KORADO VKL 0000 ks ks 000 ks - desková tělesa RADIK KORADO VK 0000 ks 0000 ks 0000 ks 0000 ks 0000 ks 0000 ks ks ks 0000 ks 0000 ks - trubkové těleso KORALUX KRCM ks - připojovací armatura pro trubková tělesa ks - radiátorové regulačněuzavírací šroubení 0 ks - trubka měděná SUPERSAN 8/,,0 m / 0,0 m 8/,0 m 70,0 m 9,0 m - kulový kohout 9 ks - kulový kohout vypouštěcí ks - filtr topné vody ks - tep. izolace THERWOLIN podle potřeby - záložní zdroj el. proudu kpl Výpis materiálu je pouze informativní, materiál je nutné upřesnit v dokumentaci k provedení stavby, případně na místě před zahájením prací. Rakovník 0/0

7 S t = -,0 C e. po povrchu pod stropem. / po povrchu pod stropem po povrchu pod stropem /... _ 7_ 9_ / / 8 min. 00 PŘILEHLÝ RD č.p. Číslo Místnost t i m² 9,, -.- Garáž -.- Garáž -.- Uhelna 7, -.- Kotelna 7, -.- Chodba,0 C 7, Svislý rozvod Cu Svislý rozvod Cu - KK - kulový kohout KKv - kulový kohout vypouštěcí AOV - automatický odvzdušňovací ventil OV - odvzdušňovací ventil ZV - zpětný ventil - EUROKLAPKA F - filtr topné vody Teploměr 0-0 C Tlakoměr 0-00 kpa Rozvod topné vody ÚV - Cu Rozvod vratné vody ÚV - Cu Deskové otopné těleso RADIK KORADO typ VK Trubkové těleso KORALUX RONDO typ M Stupeň nastavení regulace rad. ventilu Otáčky otevření reg. šroubení Připojovací armatura pro trubková tělesa VZT potrubí přívodu spalovacího vzduchu - DN (min. 0 cm²) VKL Automatický kotel AM LICOTHERM 7 - kw Pojistný ventil 00 kpa (DUCO MEIBES / "x/"kd) ** Exp. nádoba topného okruhu REFLEX N 80 - tlak na straně plynu 00 kpa, tlak vody v systému ÚV upravit k tomuto ** Čtyřcestný směšovací ventil ESBE VRG 0; kvs = ; DN 0, vč. pohonu ESBE typ ARA (V), nastavit C * Trojcestný přep. ventil MODULO PLUS - DN Oběhové čerpadlo kotlového okruhu - WILO YONOS PICO /- 7 Oběhové čerpadlo okruhu vytápění - WILO YONOS PICO /- 8 Stac. zásobník TV TATRAMAT typ VTH 0/80 l/h 9 Regulátor provozu (např. ADEX COMFORT) ** 0 Prostorový termostat Čidlo vnější teploty Náhradní zdroj el. energie - konzultovat s profesí elektro (*) Nastavit za provozu (**) Upřesnit při výstavbě podle typu skutečně instalovaného zařízení Rozvod tep. izolovaným Cu potrubím podlahou, částečně pod omítkou a po povrchu. Rozmístění prvků ÚV je pouze orientační. Umístění musí být upřesněno podle skutečně použitého zařízení. Projektová dokumentace slouží k vydání stavebního povolení a neřeší konstrukční detaily. Tyto musí být řešeny dle technologických pokynů dodavatele konkrétního zařízení a komponentů. TPS D.- vypracoval: investor: akce: obsah: Ústřední vytápění HP: Jaroslav Kodeš Bc. Michaela Štěpánková, Přílepy, 70 0 Přílepy STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, st.parc.č. 7/, k.ú. Přílepy Ústřední vytápění - půdorys. NP Máchova 98, 9 0 Rakovník IČ: 80 AO: tel.:7708 kopie: datum: zakázka č: dokumentace: měřítko: : 0 výkres č.: /0 00 DSO D.- b 0

8 .0 C Pod omítkou VK VK.. Pod omítkou VK VK. LED. LED LED Obytná kuchyně S t = -,0 C e Číslo Místnost t i m² Chodba Výroba Tech. místnost -.- Šatna -.- Zádveří Chodba -.8- WC -.9- Balkon 0,0 C 0,0 C,0 C 0,0 C 0,0 C,0 C 0,0 C,0 C,90 8,70 0, 7,0 9,0,80,80,80,0 0 8/ -000 VKL LED M Rozvod topné vody ÚV - Cu Rozvod vratné vody ÚV - Cu Deskové otopné těleso RADIK KORADO typ VK Trubkové těleso KORALUX RONDO typ M Stupeň nastavení regulace rad. ventilu Otáčky otevření reg. šroubení Připojovací armatura pro trubková tělesa VZT potrubí přívodu spalovacího vzduchu - DN (min. 0 cm²) VK 0.7 AP Automatický kotel AM LICOTHERM 7 - kw Pojistný ventil 00 kpa (DUCO MEIBES / "x/"kd) ** Exp. nádoba topného okruhu REFLEX N 80 - tlak na straně plynu 00 kpa, tlak vody v systému ÚV upravit k tomuto ** Čtyřcestný směšovací ventil ESBE VRG 0; kvs = ; DN 0, vč. pohonu ESBE typ ARA (V), nastavit C * Trojcestný přep. ventil MODULO PLUS - DN Oběhové čerpadlo kotlového okruhu - WILO YONOS PICO /- 7 Oběhové čerpadlo okruhu vytápění - WILO YONOS PICO /- 8 Stac. zásobník TV TATRAMAT typ VTH 0/80 l/h 9 Regulátor provozu (např. ADEX COMFORT) ** 0 Prostorový termostat Čidlo vnější teploty Náhradní zdroj el. energie - konzultovat s profesí elektro VK VK PŘILEHLÝ RD č.p. (*) Nastavit za provozu (**) Upřesnit při výstavbě podle typu skutečně instalovaného zařízení Rozvod tep. izolovaným Cu potrubím podlahou, částečně pod omítkou a po povrchu. Rozmístění prvků ÚV je pouze orientační. Umístění musí být upřesněno podle skutečně použitého zařízení. Projektová dokumentace slouží k vydání stavebního povolení a neřeší konstrukční detaily. Tyto musí být řešeny dle technologických pokynů dodavatele konkrétního zařízení a komponentů. TPS D.- vypracoval: investor: akce: obsah: Ústřední vytápění HP: Jaroslav Kodeš Bc. Michaela Štěpánková, Přílepy, 70 0 Přílepy STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, st.parc.č. 7/, k.ú. Přílepy Ústřední vytápění - půdorys. NP Svislý rozvod Cu Svislý rozvod Cu - KK - kulový kohout KKv - kulový kohout vypouštěcí AOV - automatický odvzdušňovací ventil OV - odvzdušňovací ventil ZV - zpětný ventil - EUROKLAPKA F - filtr topné vody Teploměr 0-0 C Tlakoměr 0-00 kpa Máchova 98, 9 0 Rakovník IČ: 80 AO: tel.:7708 kopie: datum: zakázka č: dokumentace: měřítko: : 0 výkres č.: /0 00 DSO D.- b 0

9 Po povrchu u podlahy Po povrchu u podlahy t = -,0 C e VK VKL VK VK VK VK VK VK VK VK. KRCM , ot VK PŘILEHLÝ RD č.p. -.- Chodba -.- Pokoj Pokoj Pokoj Koupelna WC,0 C 0,0 C 0,0 C 0,0 C,0 C 0,0 C S Číslo Místnost t i m² Podlahou Svislý rozvod Cu Svislý rozvod Cu - 9,7,0,,8,, KK - kulový kohout KKv - kulový kohout vypouštěcí AOV - automatický odvzdušňovací ventil OV - odvzdušňovací ventil ZV - zpětný ventil - EUROKLAPKA F - filtr topné vody Teploměr 0-0 C Tlakoměr 0-00 kpa Po povrchu u podlahy Po povrchu u podlahy Rozvod topné vody ÚV - Cu Rozvod vratné vody ÚV - Cu Deskové otopné těleso RADIK KORADO typ VK Trubkové těleso KORALUX RONDO typ M Stupeň nastavení regulace rad. ventilu Otáčky otevření reg. šroubení Připojovací armatura pro trubková tělesa VZT potrubí přívodu spalovacího vzduchu - DN (min. 0 cm²) Automatický kotel AM LICOTHERM 7 - kw Pojistný ventil 00 kpa (DUCO MEIBES / "x/"kd) ** Exp. nádoba topného okruhu REFLEX N 80 - tlak na straně plynu 00 kpa, tlak vody v systému ÚV upravit k tomuto ** Čtyřcestný směšovací ventil ESBE VRG 0; kvs = ; DN 0, vč. pohonu ESBE typ ARA (V), nastavit C * Trojcestný přep. ventil MODULO PLUS - DN Oběhové čerpadlo kotlového okruhu - WILO YONOS PICO /- 7 Oběhové čerpadlo okruhu vytápění - WILO YONOS PICO /- 8 Stac. zásobník TV TATRAMAT typ VTH 0/80 l/h 9 Regulátor provozu (např. ADEX COMFORT) ** 0 Prostorový termostat Čidlo vnější teploty Náhradní zdroj el. energie - konzultovat s profesí elektro (*) Nastavit za provozu (**) Upřesnit při výstavbě podle typu skutečně instalovaného zařízení Rozvod tep. izolovaným Cu potrubím podlahou, částečně pod omítkou a po povrchu. Rozmístění prvků ÚV je pouze orientační. Umístění musí být upřesněno podle skutečně použitého zařízení. Projektová dokumentace slouží k vydání stavebního povolení a neřeší konstrukční detaily. Tyto musí být řešeny dle technologických pokynů dodavatele konkrétního zařízení a komponentů. TPS D.- vypracoval: investor: akce: obsah: Ústřední vytápění HP: Jaroslav Kodeš Bc. Michaela Štěpánková, Přílepy, 70 0 Přílepy STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, st.parc.č. 7/, k.ú. Přílepy Ústřední vytápění - půdorys. NP Máchova 98, 9 0 Rakovník IČ: 80 AO: tel.:7708 kopie: datum: zakázka č: dokumentace: měřítko: : 0 výkres č.: /0 00 DSO D.- b 0

10 .0 C 0000 VK 0000 VK 0000 VKL VK 0000 VK 0000 VK VK VK 0000 VK VK -.- KRCM VK KK - kulový kohout KKv - kulový kohout vypouštěcí AOV - automatický odvzdušňovací ventil OV - odvzdušňovací ventil ZV - zpětný ventil - EUROKLAPKA F - filtr topné vody Teploměr 0-0 C Tlakoměr 0-00 kpa Svislý rozvod Cu Svislý rozvod Cu - +,000. NP -.- 0, ot Automatický kotel AM LICOTHERM 7 - kw Pojistný ventil 00 kpa (DUCO MEIBES / "x/"kd) ** Exp. nádoba topného okruhu REFLEX N 80 - tlak na straně plynu 00 kpa, tlak vody v systému ÚV upravit k tomuto ** Čtyřcestný směšovací ventil ESBE VRG 0; kvs = ; DN 0, vč. pohonu ESBE typ ARA (V), nastavit C * Trojcestný přep. ventil MODULO PLUS - DN Oběhové čerpadlo kotlového okruhu - WILO YONOS PICO /- 7 Oběhové čerpadlo okruhu vytápění - WILO YONOS PICO /- 8 Stac. zásobník TV TATRAMAT typ VTH 0/80 l/h 9 Regulátor provozu (např. ADEX COMFORT) ** 0 Prostorový termostat Čidlo vnější teploty Náhradní zdroj el. energie - konzultovat s profesí elektro VKL 0000 VK 0000 VK VK VK 0000 VK VK VK Rozvod topné vody ÚV - Cu Rozvod vratné vody ÚV - Cu Deskové otopné těleso RADIK KORADO typ VK Trubkové těleso KORALUX RONDO typ M +,00. NP 8/ / / / Stupeň nastavení regulace rad. ventilu Otáčky otevření reg. šroubení Připojovací armatura pro trubková tělesa VZT potrubí přívodu spalovacího vzduchu - DN (min. 0 cm²) +0,00. NP xaov xkk xkkv / xkk AOV 7 xzv KK M ZV KKv F xkk M xkkv xkk 8/, KKv / / VKL KKv xkkv (*) Nastavit za provozu (**) Upřesnit při výstavbě podle typu skutečně instalovaného zařízení Rozvod tep. izolovaným Cu potrubím podlahou, částečně pod omítkou a po povrchu. Rozmístění prvků ÚV je pouze orientační. Umístění musí být upřesněno podle skutečně použitého zařízení. Projektová dokumentace slouží k vydání stavebního povolení a neřeší konstrukční detaily. Tyto musí být řešeny dle technologických pokynů dodavatele konkrétního zařízení a komponentů. TPS D.- Ústřední vytápění Máchova 98, 9 0 Rakovník IČ: 80 AO: tel.:7708 Zajistit v trvale otevřené poloze vypracoval: HP: Jaroslav Kodeš kopie: investor: akce: obsah: Bc. Michaela Štěpánková, Přílepy, 70 0 Přílepy STAV. ÚPRAVY STODOLY ZA ÚČELEM ZMĚNY UŽÍVÁNÍ NA RD, st.parc.č. 7/, k.ú. Přílepy Ústřední vytápění - schéma datum: zakázka č: dokumentace: měřítko: výkres č.: /0 00 DSO D.- b 0

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE

1.VŠEOBECNĚ 2.TEPELNÁ BILANCE 1.VŠEOBECNĚ Prováděcí projekt řeší vytápění přístavby v objektu Varšavská 19, Praha 2. Jako podklady pro projekt ÚT byly použity: o Stavební výkresy objektu o ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920

Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Dům ul. Sedláčkova 13, 15, Plzeň Provedení stavby Technická zpráva Strana 2 Ing. Jan Špingl D.4a - VYTÁPĚNÍ tel.: 608 721920 Úvod: V projektu je řešeno vytápění kancelářských prostorů v podkroví budovy

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU Místo: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 Část: ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA Investor: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 140

Více

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB F.1.4.a.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.a.2 VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ ÚT 1 1. P.P. - ústřední vytápění ÚT 2 1. N.P. - ústřední vytápění ÚT 3 2.N.P. - ústřední vytápění ÚT 4 3.N.P.

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 D.1.4.2 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant

T01 Technická zpráva. Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Investor Místo zakázky Stupeň projektu Projektant Zodpovědný projektant Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva Projekt pro stavební povolení Ing. Ludvík

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

Úsporné řešení pro vaše topení

Úsporné řešení pro vaše topení Čerpadlové skupiny a rozdělovače pro topné okruhy Úsporné řešení pro vaše topení Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy

Více

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C

2. STROJOVNA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ OBJEKT C Akce : Teplovod pro objekt MÚ (Aris) ul. 17. listopadu č.p. 16 Jičín Část : Rekonstrukce strojovny ústředního vytápění objektu C, ul. 17. listopadu č.p. 16 Investor : město Jičín, Žižkovo náměstí č.p.

Více

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA

HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA Akce: Adresa: HALA PRO ÚPRAVU PLOCHÉHO SKLA parc.č. 505, 506, 213/1, 213/4, 213/5, 213/6, v k.ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ D1.4.a Ústřední vytápění Část: Příloha: D1.4.a - 01 Technická zpráva Datum: 11/2014 Přílohy:

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY CZ verze 1.1 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing.

Investor akce : Název akce : Ing. Petr Machynka. Zahradní Uherské Hradiště. Měřítko : Vypracoval - podpis : Ing. ±0,000 =312,700 m.n.m.b.p.v. Investor akce : Název akce : Obecní dům Habrovany Generální projektant : HB Projekt Plus, s.r.o. IČ: 292 35 421 IČ: 292 35 421 Podveská 179/2, 624 00 Brno tel : +420 777 165

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : Stavební úpravy objektu Domova pro seniory ve Staré Bělé Část stavby : D.1.4.3 - Vytápění Místo stavby :

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení

Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,

Více

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ

D.1.4.b VYTÁPĚNÍ CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, PARC. Č. 1389, K.Ú. CHOTĚBOŘ MĚSTO CHOTĚBOŘ, TRČKŮ Z LÍPY 69, CHOTĚBOŘ D.1.4.b VYTÁPĚNÍ Přílohy: D.1.4.b1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Tepelné ztráty D.1.4.b2 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 1.NP 1:50 D.1.4.b3 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 2.NP 1:50 D.1.4.b4 VYTÁPĚNÍ - Půdorys 3.NP 1:50 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 315, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby... - 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Ústřední vytápění...- 3-3.1 Tepelná bilance

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla s integrovanými zásobníky tepla ATREA IZT-U, IZT-U-T, IZT-U-TS, IZT-U-TTS ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT INTEGROVANÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY HÁJENKY POLNÁ POLNÁ NA ŠUMAVĚ čp. 268 NÁZEV OBJEKTU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ INVESTOR VLS s.p., DIVIZE HORNÍ PLANÁ, JIRÁSKOVA 150, HORNÍ PLANÁ REGION JIHOČESKÝ STUPEŇ PROVÁDĚCÍ

Více

1.4.1. Technická zpráva

1.4.1. Technická zpráva Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, mobil : 603

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT. Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ÚT Orientační schémata zapojení různých zdrojů tepla k rovnotlakým větracím jednotkám s rekuperací tepla ATREA DUPLEX 170, 370, 570 EC5.RD5;.CP DUPLEX 280, 380, 580 ECV5.RD5;.CP

Více

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků

Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh. Přehled výrobků Armatury + systémy Premium Stanice pro připojení zdroje tepla na otopný okruh Přehled výrobků 1 b a r 0 O V Armatury pro připojení ke kotli Oventrop nabízí sestavu pro připojení ke kotli, která obsahuje

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY Dílčí část : ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ rekonstrukce plynové kotelny Objekt - název a adresa : Střední škola Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 50/635, 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn. číslo jedn. cena celkem jednotk. celkem Výměna kotlů a spalinových cest, úprava rozvodů a regulace plynové kotelny ZŠ a MŠ Chraštice

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úpravy BD 2.np a 5.np místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova 1235/32

Více

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody

Stupeň PD: D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky plynu a vody. Datum: prosinec 2015. Číslo výtisku. plynu a vody Energeticko-technická Profese: Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti na pozemcích D2.4a Ústřední vytápění, stlačený vzduch + přeložky Datum: prosinec 2015 Číslo

Více

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba...

Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba... Investor : Městská část Praha 20 - Horní Počernice akce : Přístavba objektu MŠ Chodovická objekt : MŠ přístavba.... strojovna čerpadla-konstantní ot. 32-30F (63W, 230V, 2000 l/h, 18 kpa, PN6) ks 1 čerpadla

Více

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67

okna a dveřní otvory 0,85 W/m 2 K schodiště 0,22 W/m 2 K podlaha 1,25 W/m 2 K provzdušnost oken i = 0,85 m 3 s -1 m -1 Pa -0,67 VYTÁPĚNÍ Rekonstrukce MŠ U Rybiček ul. Kojetická 1055, Neratovice Prováděcí projekt 1, Úvod Předmětem tohoto projektu pro provedení stavby je úprava vytápění v rekonstruovaném objektu mateřské školy U

Více

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m %

ZADÁNÍ. Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % Cena PSV Práce a dodávky PSV 1 713 713410811 2 713 713463411 713 Izolace tepelné Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm m 180,000 Montáž izolace tepelné

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO TECHNOLOGICKÁ ČÁST Vypracoval : Ing. Lenka Nováková Datum: 07/2015 1/5 1. ÚVOD Tato projektová dokumentace řeší opravu stávajících plynových

Více

PŘÍLOHY VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS

PŘÍLOHY VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS PŘÍLOHY 01 Legenda, specifikace základního materiálu 02 Specifikace základního materiálu 03 Výpočet tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 projektant Ing. Pavel Javůrek Ing. Pavel Javůrek U Závor 1667 28802

Více

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Ing.Miroslav Jurásek Počet měrných jednotek : Objednatel : ČR - SÚIP Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové číslo : O-22/2011

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ. OPRAVA OTOPNÉHO SYSTÉMU PN SADSKÁ PAVILON A místo. Lázeňská 515 Sadská Ing. Pavel Javůrek. Sadská duben 2016 DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA projektant Ing. Pavel Javůrek Ing. Pavel Javůrek U Závor 1667 28802 Nymburk telefon +420 603179542 Investor Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, Kosmonosy 293 06, IČO 00068691 akce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1, Úvod Tato dokumentace pro výběr dodavatele řeší vytápění a přípravu TUV na akci: ENERGETICKÁ ÚSPORNÁ OPATŘENÍ změna zdroje tepla z olejového kotle na elektrický s

Více

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla...

1 Identifikační údaje stavby a investora Předmět a rozsah dokumentace Výchozí podklady pro zpracování Zdroj tepla... 2 OBSAH STRANA 1 Identifikační údaje stavby a investora... 3 2 Předmět a rozsah dokumentace... 3 3 Výchozí podklady pro zpracování... 3 4 Zdroj tepla... 3 7 Izolace tepelné... 5 8 Bezpečnost a ochrana

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Zateplení a změna vytápění ZŠ Vraclav Ústřední vytápění Rozpočtové náklady Základ pro DPH (0%) DPH (0%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (15%) DPH (15%) Cena za objekt celkem Základ pro DPH (21%) DPH

Více

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ

OBSAH DOKUMENTACE: UPOZORNĚNÍ OBSAH DOKUMENTACE: F - 401 - Textová část A. Technická zpráva B. Tepelné ztráty F - 402 - Půdorys 1.PP F - 403 - Půdorys 1.NP F - 404 - Půdorys 2.NP F - 405 - Půdorys 3.NP F - 406 - Schema zapojení bytových

Více

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva.

6) Pro objekt D.1.4.B Vytápění a předávací stanice není Technická zpráva. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 6) Pro objekt není Technická zpráva. Dotaz: Žádáme zadavatele o její zaslání. Vypořádání: Technická zpráva zaslána a vložena na profil zadavatele. DOKUMENTACE

Více

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Roman Vavřička (Jakub Vrána VUT Brno) ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací

Více

VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Akce: Novostavba rodinného domu na ppč. 904/24 v k.ú. Těškov Investor: Martin Knittich, nar. 9.11.1970, Masarykovo Náměstí 114, 338 08 Zbiroh Miroslava

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

ATMOS. Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS

ATMOS. Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS ATMOS Sestavy pro kotle Varianty zapojení kotlů ATMOS Doporučená schemata zapojení s využitím Laddomatu 22, termoregulačních ventilů, trojcestných ventilů, řízených elektronickou regulací pro požadovanou

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE

OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE OTOPNÁ SOUSTAVA BYTOVÉHO DOMU č.p. 317, ULICE 5. KVĚTNA, JESENICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REKONSTRUKCI OTOPNÉ SOUSTAVY Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný projektant:

Více

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB Investor: AURUM DEVELOPMENT s.r.o. U LIBEŇSKÉHO PIVOVARU 2015/10, PRAHA 8 Akce: REZIDENCE AURUM NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Místo realizace: NA PLÁNI 1430/7, PRAHA 5 - SMÍCHOV Datum: ČERVEN 2011

Více

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek

Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek Stavba : Část : Investor : Příloha : Požární zbrojnice Chlebovice Zařízení pro vytápění staveb, odběrní plynové zařízení Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek - Místek 103 - Výkaz výměr

Více

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY

ČERPADLOVÉ SKUPINY A ROZDĚLOVAČE PRO TOPNÉ OKRUHY ČERPADLOVÉ SKUPINY A RODĚLOVAČE PRO OPNÉ OKRUHY C verze 1.0 Systém čerpadlových skupin a rozdělovačů Stavebnicový systém čerpadlových skupin a rozdělovačů umožňuje vytvářet sestavy pro různé topné systémy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Ústředního vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Ústředního vytápění Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-24 Zefyros stavba na parc. 186/1, k.ú. Načešice Otakar Kůrka, Srní 110, 341 92 Kašperské Hory Jana Macháčková, Libočany

Více

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní

Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Krycí list 1/1 Oprava regulace napojovacího uzlu ÚT pro územní Zhotovitel: Investor: RICHTER-Projekční kancelář Národní tř. č.1 736 01 Havířov-Město Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 022: Slaboproud 17 444,00 001 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. 0 0,00 0,00 MP kabeláž kpl 0 0,00 0,00 MP trubkování

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA APK plan & design, s.r.o. Riegrova 44a, 612 00 Brno tel.: 541 245 286, fax: 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Projektant části PD: Ing. Jiří Dudek TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 17.listopadu 13, 680 01 Boskovice

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla Jméno majitele/správce Adresa kontrolovaného objektu Identifikace systému vytápění Celková podlahová plocha Za celý objekt neuvedeno. Kotelna vytápí jen

Více

Praha

Praha Martin Plecitý Pětidomí 238/2 160 00 Praha 6 Vězeňská služba České republiky Věznice Oráčov OPRAVA SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ Administrativní budova "I", areál Věznice Oráčov VÝPIS MATERIÁLU VYTÁPĚNÍ 10.2016 8 1

Více

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY 1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY Společenství vlastníků bytových jednotek bytových domů na tř. Kpt. Jaroše 4 a 4A v Brně se rozhodlo předběžně poptat dodávku a instalaci nového zařízení předávací stanice tepla

Více

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla

Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Pakostov rekonštrukcia kotolne v ZŠ. Technologie zdroje tepla HEGAs, s.r.o. 739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Název stavby : Část stavby : Místo stavby : Investor : Stupeň PD : Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍSTAVBA RD Na Vyhlídce, Brno-Lesná VYTÁPĚNÍ SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva 8 A4 1 Půdorysy 1.PP a 1.NP 2 A4 2 Půdorysy 2.NP a podkroví 2 A4 Investor: Manželé Řádkovi, Kupkova 724/59,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DPS Datum : 07/2017 Číslo zakázky D ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova 93/17 360 09 Karlovy Vary Tel: +420-353 232 701 E-mail: energoplan@energoplan.cz www.energoplan.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel : Podpis : ENERGOPLAN s.r.o. Blahoslavova

Více

1885-2005 PREZENTACE

1885-2005 PREZENTACE 1885-2005 PREZENTACE Výkon kotle 8-62 kw Počet článků 3-10 Litinový článkový kotel VIADRUS U 26 HERCULES Přednosti: větší výkon na článek kotle s vyšším předáním tepla konvekční ploše větší objem spalovací

Více

Jiří Brožek ČKAIT 1102450 tel.: +420 732 503 156 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA DOMOVNÍ PLYNOVOD A) Identifikační údaje stavby B) Úvod Název stavby : Stavba domovního plynovodu byt č. 5, ul. Obránců míru

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚT Název zakázky: Místo stavby: Investor: Instalace TRV a následná regulace systému ÚT - budova Kina, Frenštát pod Radhoštěm Frenštát pod Radhoštěm město Město Frenštát pod Radhoštěm

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo

Technická zpráva. D.1.4 Vytápění. Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby. Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Technická zpráva D.1.4 Vytápění Projekt pro stavební řízení a realizaci stavby Akce: Oprava otopného systému STROJOVNA VÝMĚNÍKU Věznice Nové Sedlo Investor: Česká republika, Vězeňská služba České republiky

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Předávací stanice pro ubytovnu objektu L /02. Ing. Roman HAVLAN. Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Tel.: 353 615 982 Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz Předávací stanice pro ubytovnu objektu L TECHNICKÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroj tepla a příprava teplé vody... 3 4.2 Regulace... 4 4.3 Pojišťovací a zabezpečovací

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

ul.karlovarská č.p. 500, Tuchlovice

ul.karlovarská č.p. 500, Tuchlovice Seznam příloh Technická zpráva Výkresová část: Č. výkresu Výkres Měřítko T - 01 Půdorys 1.NP 1 : 72 T - 02 Půdorys 2.NP 1 : 72 T - 03 Montážní schéma - 1.NP T - 04 Montážní schéma - 2.NP Projektant Jaromír

Více

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn.

Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice. Výkaz výměr - rozpočet.. Dodávka a typ materiálu jedn. Rekonstrukce technologie plynové kotelny ZvaPŠ Bártlova 85, Praha 20 - Horní Počernice Výkaz výměr - rozpočet Dodávka a typ materiálu jedn počet dodávka montáž celkem A Ústřední vytápění 1 Strojní část

Více

Rekonstrukce rodinného domu, Měchenice 63

Rekonstrukce rodinného domu, Měchenice 63 TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. KLIMATICKÉ PODMÍNKY... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU... 3 4. OTOPNÁ SOUSTAVA... 3 4.1 Zdroje tepla... 3 4.1.1 Elektrický přímotopný kotel... 3 4.1.2

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

ING. JAN ŠPINGL BOŽENY NĚMCOVÉ SEZIMOVO ÚSTÍ I

ING. JAN ŠPINGL BOŽENY NĚMCOVÉ SEZIMOVO ÚSTÍ I INVESTOR: AKCE: PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor - Odbor ŠMaT ZŠ A MŠ TÁBOR, HUSOVA 1570 CELKOVÁ OPRAVA POTRUBNÍCH ROZVODŮ VE VARNĚ ZŠ A MŠ HUSOVA 1570, TÁBOR - VYTÁPĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228

G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč RODINNÝ DŮM MILENIUM 228 Ing. Milan Gregor - GREMI G SERVIS CZ, s.r.o., Karlovo nám. 25, 674 01 Třebíč Projekce vytápění, rozvodů plynu a zdravotechniky Jungmannova 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 telefon : 566 626 180, fax : 566

Více

1.4.a Zařízení pro vytápění

1.4.a Zařízení pro vytápění Akce : Stavební úpravy čestného dvora v Jičíně na st.p. 2001 k.ú. Jičín Objekt : 1.4.a Zařízení pro vytápění m.č.108 galerie Investor : Město Jičín, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín Stupeň : PS Č.z.:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. Rekonstrukce otopného systému Na Okraji intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika ZÁKAZNÍK 6 ZPRACOVATEL - PM 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev.

Více

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH

ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH UT ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA TEPLOVZDUŠNÉ JEDNOTKY ATREA DUPLEX RB, RC, RK, RDH aktualizace 1.3.2007 ORIENTAČNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ TEPLA NA JEDNOTKU ATREA - DUPLEX

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace?

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Regulace. Co je to regulace? ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Regulace 242 Co je to regulace? Zařízení, na jehož impuls se mění jeden nebo více provozních parametrů otopné soustavy teplota hmotnostní

Více

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3 Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.

Více

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VUW 202-3, 242-3 Turbotop Pro, VUW 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus s atmosférickým hořákem turbotop Plus turbotop Pro Závěsné kombinované kotle Turbotop s odvodem spalin obvodovou stěnou nebo střechou se díky konstrukci a provedením výrazně odlišují od předchozích typů

Více