ODESÍLÁNÍ.CZ. Uživatelská příručka k elektronickému nástroji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODESÍLÁNÍ.CZ. Uživatelská příručka k elektronickému nástroji"

Transkript

1 Uživatelská příručka k elektronickému nástroji ODESÍLÁNÍ.CZ 2011 SEV Computing, s.r.o. V Olšinách 16/82, Praha 10 Tel./ Fax: , Tel Stránka 1 z 68

2 Obsah I. POPIS SLUŽBY CERTIFIKOVANÉ ODESÍLÁNÍ... 3 II. IDENTIFIKACE ELEKTRONICKÝCH ÚKONŮ... 4 III. REGISTRACE UŽIVATELE... 7 IV. ODESÍLÁNÍ ZPRÁV V. NASTAVENÍ POŠTOVNÍHO ÚČTU PRO ODESÍLÁNÍ.CZ Outlook Express Outlook Windows Mail Thunderbird VI. IMPORT KOŘENOVÝCH CERTIFIKÁTŮ CERTIFIKAČNÍ AUTORITY POSTSIGNUM 52 VII. PRÁCE S ARCHIVEM ZPRÁV A SE SLOŽKAMI Archiv odeslaných zpráv Práce se složkami VIII. SEZNAM ODESLANÝCH ZPRÁV IX. NÁHLED ZPRÁVY X. ARCHIV PŘIJATÝCH ZPRÁV XI. PROKAZATELNOST ODESLÁNÍ INFORMACÍ XII. CERTIFIKÁT Stránka 2 z 68

3 I. Popis služby Certifikované odesílání Službu Certifikované odesílání provozuje společnost SEV Computing, s.r.o na jako elektronický nástroj dle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 9/2011 Sb. (dále jen Vyhláška ) zajišťující elektronické úkony nezahrnující přenos a příjem nabídek dle 8, odst. 2), písm. a), bod 1. Vyhlášky, a to odesílání a příjem datových zpráv. Služba Certifikované odesílání usnadňuje komunikaci mezi zadavatelem veřejných zakázek a jednotlivými účastníky jednacího řízení, případně zájemci o zakázku. Hlavní myšlenkou je přenesení této komunikace z listinné formy do formy elektronické, se zachováním všech náležitostí a povinností, které jsou s těmito úkony spojeny. Služba Certifikované odesílání na jedné straně uživateli zjednodušuje práci tím, že mu šetří náklady, čas a lidské zdroje, protože odbourává používání klasické papírové pošty se všemi jejími nevýhodami. Na straně druhé pak uživateli poskytuje výhodu nezávislého archivu všech zpráv, které byly pomocí této služby odeslány, a to přesně v té podobě a formě, jak byly odeslány. Zároveň, se všemi výhodami, které služba Certifikované odesílání uživatelům poskytuje, je ovšem nijak neomezuje, ani na ně neklade žádné dodatečné nároky. Není potřeba instalovat žádné dodatečné aplikace, učit se pracovat s novým software, měnit zásadním způsobem pracovní postupy. Služba Certifikované odesílání je z hlediska uživatele v podstatě transparentní. Použití služby Certifikované odesílání je velice snadné, protože see neliší od běžné práce s e- mailovým klientem. Veškerá instalace služby na počítači uživatele, spočívá pouze ve vytvoření poštovního účtu v klientu elektronické pošty, se kterým uživatel běžně pracuje. Uživatel pak následně službu Certifikované odesílání používá prostým výběrem účtu, pomocí kterého chce odeslat požadovanou zprávu. Každá zpráva, která je touto službou (přes tento poštovní účet) odeslána, je zároveň uložena do archivu odeslaných zpráv přesně v té podobě (digitální kopie) v jaké byla odeslána, a to již zcela automaticky, bez potřeby jakéhokoliv dalšího úkonu ze strany uživatele služby. Certifikované odesílání nezajišťuje šifrování datových zpráv. Stránka 3 z 68

4 II. Identifikace elektronických úkonů Certifikované odesílání zajišťuje elektronické úkony nezahrnující přenos a příjem nabídek dle 8, odst. 2) písm. a), písm. 1 Vyhlášky při těchto úkonech zadavatele dle ZVZ: Název elektronického úkonu Legislativní vymezení elektronického úkonu dle ZVZ Odeslání Výzvy k podání nabídky 28, 29, 37 Odeslání Protokolu o konečném výsledku hodnocení 31/6 Odeslání Výzvy k účasti v soutěžním dialogu 35 Odeslání Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace 38 Poskytování zadávací a kvalifikační dokumentace 48 Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám 49 Poskytování informací o prohlídce místa plnění 49/5 Odeslání písemného potvrzení o úspěšném prokázání splnění příslušného technického kvalifikačního předpokladu 56/9 Odeslání Žádosti o písemné objasnění nebo doložení dalších informací či dokladů pro prokázání splnění kvalfikačních předpokladů 59 / 4 Odeslání Oznámení o vyloučení uchazeče 60, 61 /7, 69/3, 71/10, 76/6, 77/6 Odeslání informace o stanovení počtu uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky 61/6, 66/5 Stránka 4 z 68

5 Odeslání informace o termínu otevírání obálek 71/5 Odeslání informace o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek 71/6 Odeslání pozvánky na jednání komise 59, 71, 75/1 Odeslání žádosti o písemné vysvětlení nabídky 76/3 Odeslání žádosti o účast na jednání hodnotící komise 76/4, 77/3 Odeslání žádosti o dodatečné informace k nabídce v soutěžním dialogu 76/5 Odeslání žádosti o písemné vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny 77/1 Odeslání Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 81/3 Odeslání Oznámení o uzavření smlouvy 82/5 Odeslání Výzvy k uzavření smlouvy dalšímu uchazeči v pořadí 82/3, 82/4 Odeslání Oznámení o zrušení zadávacího řízení 84 Odeslání výzvy k potvrzení zájmu o účast 88/3 Odeslání Výzvy k poskytnutí plnění na základě rámcové smlouvy 92/1/a Odeslání Výzvy k podání nabídky 92/1/b, 92/2, 92/3 Odeslání Rozhodnutí o zařazení do dynamického nákupního systému, resp. o jeho odmítnutí 94/4 Odeslání Výzvy k podání nových aukčních hodnot 97/2 Poskytování soutěžních podmínek, dodatečných dotazů k nim a informací o prohlídce místa plnění 105/1 Stránka 5 z 68

6 Odeslání Výzvy k podnání návrhu 104/4 Odeslání informací o podání návrhu či žádosti o účast v soutěži o návrh po uplynutí příslušné lhůty 105/5 Odeslání Výzvy k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů 106/7 Odeslání Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu 107 Odeslání Oznámení o zrušení soutěže o návrh 108 Odeslání Rozhodnutí o vyhovění či nevyhovění námitkám 111/1 Odeslání informací o podaných námitkách 111/3 Odeslání Oznámení o tom, že o námitkách nebude rozhodováno 111/4 Odeslání informací o opatření vedoucí k nápravě porušení zákona 111/6 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem 148 Stránka 6 z 68

7 III. Registrace uživatele Podmínkou pro používání služby Certifikované odesílání je registrace uživatele na na kterém je služba Certifikované odesílání provozována. Tato registrace se provádí v několika krocích. Prvním krokem registrace je vyplnění registračního formuláře. Tento formulář se nachází na stránce registrace, na kterou se lze dostat kliknutím na tlačítko Registrace na titulní stránce služby Certifikované odesílání. Registrační formulář má následující podobu: Stránka 7 z 68

8 Tento formulář je rozdělena do několika sekcí. Jsou to tyto sekce: Registrace Kontaktní osoba Přístupové údaje Sekce registrace obsahuje údaje potřebné pro identifikaci zákazníka / uživatele služby Certifikované odesílání. Tyto údaje jsou použity na vyplnění smlouvy o poskytování služby Stránka 8 z 68

9 Certifikované odesílání, která je uzavřena mezi provozovatelem služby Certifikované odesílání a jejím uživatelem. Tato sekce obsahuje následující položky: Název organizace název organizace zájemce o službu Certifikované odesílání, tak jak je uveden v obchodním rejstříku. Toto jméno bude uvedeno ve smlouvě o poskytování služby Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný. IČ identifikační číslo zájemce o službu Certifikované odesílání. Toto číslo bude použitou smlouvě o poskytování služby Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný DIČ daňové identifikační číslo zájemce o službu Certifikované odesílání. Tento údaj není povinný. Ulice ulice sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání Číslo orientační číslo orientační sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání Číslo popisné číslo popisné sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání Údaje uvedené v položkách ulice, číslo popisné a číslo orientační slouží, společně s následujícími položkami Město a PSČ mimo jiné k doručení listinné podoby smlouvy o poskytování služby Certifikované odesílání do sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Proto je důležité věnovat vyplnění této části dostatečnou pozornost. Jednotlivé údaje nejsou povinné, ale je nutné vyplnit buď položky Ulice a zároveň Číslo orientační, pokud existují, nebo položku Číslo popisné. Neúplně nebo nesprávně vyplněné položky Stránka 9 z 68

10 s údaji o adrese mohu znemožnit doručení listinné podoby smlouvy o poskytování služby Certifikované odesílání do sídla organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Město město, ve kterém sídlí organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný PSČ PSČ města, ve kterém sídlí organizace zájemce o službu Certifikované odesílání. Tento údaj je povinný Sekce kontaktní osoba obsahuje identifikaci osoby, která slouží jako prostředník mezi poskytovatelem služby Certifikované odesílání a zájemcem o službu. Také obsahuje spojení na tuto osobu. Tato sekce obsahuje následující položky: Titul před jménem titul kontaktní osoby, který se uvádí před jménem. Tento údaj není povinný. Jméno křestní jméno kontaktní osoby. Tento údaj je povinný. Příjmení příjmení kontaktní osoby. Tento údaj je povinný. Titul za jménem titul kontaktní osoby, který se uvádí za jménem. Tento údaj není povinný. Mobilní telefon číslo mobilního telefonu, přes který se lze spojit s kontaktní osobou. Sekce přístupové údaje se týká vytvoření vlastního účtu na serveru odesilani.cz, na kterém je provozována služba Certifikované odesílání. Tyto údaje slouží k používání služby Certifikované odesílání (k nastavení poštovního účtu pro odesílání zpráv prostřednictvím této služby) a také pro přístup k archivu odeslaných (případně přijatých) zpráv. Z těchto důvodů by k těmto údajům neměla mít přístup neoprávněná osoba. Tato sekce obsahuje následující položky: Stránka 10 z 68

11 kontaktní , který slouží pro komunikaci mezi provozovatelem služby Certifikované odesílání a jejím uživatelem. Na tento budou přeposílány všechny příchozí zprávy, pokud bude uživatel služby využívat možnosti archivace i příchozích zpráv. Tento údaj je povinný. Uživatelské jméno jméno, pomocí kterého se bude uživatel přihlašovat k archivu odeslaných (přijatých) zpráv, a kterým se bude přihlašovat na poštovní server služby Certifikované odesílání. Při vyplňování tohoto údaje je potřeba mít na paměti, že toto jméno bude použito pro vytvoření poštovní schránky pro příjem zpráv určených k archivaci. Tento údaj je povinný. Heslo heslo, pomocí kterého se bude uživatel přihlašovat k archivu odeslaných (přijatých) zpráv, a kterým se bude přihlašovat na poštovní server služby Certifikované odesílání. Minimální délka hesla je 6 znaků. Tento údaj je povinný. Potvrzení hesla položka pro opakované zadání hesla. Tento údaj je povinný. Po vyplnění všech formuláře je nutné formulář odeslat. To se provede tlačítkem Zaregistrovat na konci formuláře. Pokud nejsou vyplněny všechny povinné položky, nebo pokud jsou v některých položkách uvedeny neplatné údaje, formulář se neodešle. Místo toho se u položek, které neobsahují očekávané hodnoty, objeví upozornění, že je potřeba tyto položky vyplnit správně. Stránka 11 z 68

12 Pokud jsou všechny povinné položky formuláře vyplněny a všechny zadané hodnoty jsou platné, potom se po stisknutí tlačítka Zaregistrovat odešle formulář ke zpracování k provozovateli služby Certifikovaného odesílání. Dalším krokem registrace je podpis smlouvy. Po odeslání vyplněného registračního formuláře poskytovateli služby Certifikované odesílání.cz je provozovatelem na základě údajů z registračního formuláře vyhotovena smlouva o poskytování služby Certifikované odesílání. Tato smlouva je v písemné podobě a podepsaná provozovatelem služby odeslána zájemci o službu na poštovní adresu, která byla uvedena na registračním formuláři, v sekci přístupové údaje. Zájemce si tuto smlouvu zkontroluje, a jestliže všechny údaje týkající se jeho organizace souhlasí, pak smlouvu podepíše a jednu podepsanou kopii odešle na adresu provozovatele služby Certifikované odesílání. Posledním krokem registrace je aktivování uživatelského účtu na serveru odesilani.cz a zpřístupnění služby Certifikované odesílání. Tato aktivace je provedena provozovatelem bezprostředně po obdržení smlouvy o poskytování služby Certifikované odesílání. Uživatel je o tomto kroku vyrozuměn zprávou, zaslanou na ovou adresu uvedenou v registračním formuláři v sekci přístupové údaje v položce . Nyní může uživatel plně využívat službu Certifikované odesílání. Stránka 12 z 68

13 IV. Odesílání zpráv Služba certifikované odesílání funguje na principu poštovního serveru, kde je každá zpráva, která byla touto službou (přes tento poštovní serve) odeslána, zároveň zarchivována přesně v té podobě (digitální kopie) v jaké byla odeslána, společně s údajem o tom, jestli byla nebo nebyla úspěšně doručena a kdy. Aby byla zaručena tato funkčnost, je nutné aby se všechny zprávy, u kterých je požadován záznam o elektronickém úkonu (archivace zprávy, záznam o doručení či nedoručení zprávy, čas provedení), odesílaly přes SMTP server služby Certifikované odesílání, přes server odesilani.cz. Stránka 13 z 68

14 V. Nastavení poštovního účtu pro odesílání.cz POP3 server: Adresa serveru: odesilani.cz Jméno uživatele: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo ke službě Certifikované odesílání Šifrování: ano (SSL/TLS) Port: 995 SMTP server: Adresa serveru: odesilani.cz Jméno uživatele: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo ke službě Certifikované odesílání Šifrování: ano (STARTTLS) Port: 25 Postup pro nastavení některých nejpoužívanějších poštovních klientů pro použití služby Certifikované odesílání Outlook Express Pro nastavení programu Outlook Express k odesílání pošty spusťte program Outlook Express. Klikněte na nabídku Nástroje a vyberte položku Účty. Stránka 14 z 68

15 V otevřeném okně Účty v internetu vyberte tlačítko Přidat a dále Pošta V okně Průvodce připojením k Internetu vyplňte postupně jednotlivá pole: Zobrazované jméno: vyplňte jméno, které se bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) Stránka 15 z 68

16 ová adresa: zde uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat Stránka 16 z 68

17 Typ serveru příchozí pošty: POP3 Server příchozí pošty: odesilani.cz Server odchozí pošty (SMTP): odesilani.cz Stránka 17 z 68

18 Název účtu: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo ke službě odesilani.cz Stránka 18 z 68

19 Klikněte na tlačítko Dokončit V otevřeném okně Účty v internetu vyberte záložku Pošta, vyberte účet, který jste právě vytvořili (bude pojmenován podle poštovního serveru odesilani.cz) a klikněte na tlačítko Vlastnosti. Stránka 19 z 68

20 V okně vlastnosti na záložce Obecné nastavte do pole Poštovní účet, který obsahuje jméno poštovního serveru odesilani.cz, vlastní pojmenování tohoto účtu pro lepší orientaci při výběru účtu k odeslání zprávy (např. Certifikované odesílání). Do pole Adresa pro odpovědi uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 20 z 68

21 V okně vlastnosti na záložce Servery v oddíle Server odchozí pošty zaškrtněte pole Server vyžaduje ověření Stránka 21 z 68

22 V okně vlastnosti na záložce Upřesnit v oddíle čísla portů serveru zaškrtněte pole Tento server vyžaduje zabezpečené připojení (SSL) jak pro POP3 tak i pro SMTP server. Potvrďte změny tlačítkem OK. Stránka 22 z 68

23 Tlačítkem Zavřít zavřete okno Účty v Internetu Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook k odesílání pošty spusťte program Microsoft Outlook. Klikněte na nabídku Nástroje a vyberte Nastavení účtu. Stránka 23 z 68

24 V okně Nastavení účtu, na kartě klikněte na tlačítko Nový pro vytvoření nového účtu. Stránka 24 z 68

25 V okně Zvolit ovou službu vyberte možnost Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTP a klikněte na tlačítko Další. Účet je nutné konfigurovat ručně, proto v okně Automatické nastavení účtu nevyplňujte údaje a zaškrtněte jen volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Klikněte na tlačítko Další. Stránka 25 z 68

26 V okně Zvolit ovou službu vyberte možnost v internetu a klikněte na Další. V okně Nastavení u sítě Internet vyplňte tyto hodnoty: Stránka 26 z 68

27 Jméno: vyplňte jméno, které s bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) ová adresa: zde uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat Typ účtu: POP3 Server příchozí pošty: odesilani.cz Server pro odchozí poštu (SMTP): odesilani.cz Uživatelské jméno: vaše uživatelské jméno pro službu Certifikované odesílání Heslo: vaše heslo pro službu Certifikované odesílání Klikněte na tlačítko Další nastavení Stránka 27 z 68

28 Na záložce Obecné v okně Nastavení u sítě Internet nastavte do pole Poštovní účet, který obsahuje jméno poštovní schránky, kterou jste vybrali pro odesílání, vlastní pojmenování tohoto účtu pro lepší orientaci při výběru účtu k odeslání zprávy (např. Certifikované odesílání). Do pole ová adresa pro odpověď uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 28 z 68

29 Na záložce Server pro odchozí poštu zaškrtněte volbu Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření a vyberte možnost Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty. Stránka 29 z 68

30 Na záložce Upřesnit v oddíle Čísla portů serveru zaškrtněte pro Server příchozí pošty (POP3) pole Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL). Pro Server pro odchozí poštu (SMTP) vyberte v nabídce Použít tento typ šifrovaného připojení možnost Automatické. Klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Další. Stránka 30 z 68

31 Nastavení dokončíte kliknutím na tlačítko Dokončit. Stránka 31 z 68

32 Tlačítkem Zavřít zavřete okno Nastavení účtu 5.3. Windows Mail Pro nastavení programu Windows Mail k odesílání pošty spusťte program Windows Mail. Klikněte na nabídku Nástroje a vyberte položku Účty. Stránka 32 z 68

33 V otevřeném okně Účty v internetu vyberte tlačítko Přidat Stránka 33 z 68

34 V okně Vybrat typ účtu zvolte možnost ový účet a klikněte na tlačítko Další. Stránka 34 z 68

35 V následujícím průvodci vytvoření účtu vyplňte postupně tyto údaje: Zobrazované jméno: vyplňte jméno, které se bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) Stránka 35 z 68

36 ová adresa: zde uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat. Stránka 36 z 68

37 Typ serveru příchozích ů: POP3 Server příchozí pošty (POP3 nebo IMAP): odesilani.cz Název serveru odchozí pošty (SMTP): odesilani.cz Stránka 37 z 68

38 Uživatelské jméno u: vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani.cz Heslo: vaše heslo ke službě odesilani.cz Stránka 38 z 68

39 Průvodce vytvořením účtu dokončíte tlačítkem Dokončit. Stránka 39 z 68

40 V otevřeném okně Účty v internetu v sekci Pošta, vyberte účet, který jste právě vytvořili (bude pojmenován podle poštovního serveru odesilani.cz) a klikněte na tlačítko Vlastnosti. Stránka 40 z 68

41 V okně Vlastnosti na záložce Obecné nastavte do pole Poštovní účet, který obsahuje jméno poštovního serveru odesilani.cz, vlastní pojmenování tohoto účtu pro lepší orientaci při výběru účtu k odeslání zprávy (např. Certifikované odesílání). Do pole Adresa pro odpovědi uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 41 z 68

42 V okně Vlastnosti na záložce Servery v oddíle Server odchozí pošty zaškrtněte pole Server vyžaduje ověření Stránka 42 z 68

43 V okně Vlastnosti na záložce Upřesnit v oddíle čísla portů serveru zaškrtněte pole Tento server vyžaduje zabezpečené připojení (SSL) jak pro POP3 tak i pro SMTP server. Potvrďte změny tlačítkem OK. Stránka 43 z 68

44 Tlačítkem Zavřít zavřete okno Účty v Internetu Thunderbird Pro nastavení programu Thunderbird k odesílání pošty spusťte program Thunderbird. Stránka 44 z 68

45 Klikněte na nabídku Nástroje / Nastavení účtu V dialogu Nastavení účtu v přehledu vlevo, vyberte dole položku Server odchozí pošty (SMTP). Zobrazí se nabídka Nastavení odchozího serveru (SMTP). Stránka 45 z 68

46 Klikněte na tlačítko Přidat Vyplňte v dialogu SMTP server následující pole: Název serveru: Certifikované odesílání Adresa serveru: odesilani.cz Port: 25 Zabezpečení spojení: STARTTLS Způsob Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos Jméno uživatele: vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani Klikněte na tlačítko OK. Zavře se okno pro nastavení SMTP serveru a vrátíte se zpět do dialogu nastavení účtu. Stránka 46 z 68

47 V seznamu SMTP serverů nyní můžete vidět nově vytvořený SMTP server Certifikované odesílání V okně Nastavení účtu vlevo dole klikněte na Akce účtu a vyberte Přidat poštovní účet Stránka 47 z 68

48 V okně Založení poštovního účtu vyplňte následující hodnoty: Vaše jméno: vyplňte jméno, které se bude příjemci zprávy zobrazovat jako jméno odesílatele (např. Jan Novák, MÚ Chvalice, apod.) jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Heslo: vaše heslo ke službě odesilani.cz Klikněte na Pokračovat Stránka 48 z 68

49 Až doběhne testování na servery, vyberte z nabízených možností volbu POP3 (místní úložiště pošty). Klikněte na tlačítko Ruční nastavení Stránka 49 z 68

50 V řádce příchozí nastavte hodnoty takto Příchozí: POP3 Název serveru: odesilani.cz Port: 995 SSL: SSL/TLS Autentizace: Heslo, zabezpečený přenos V řádce Odchozí vyberte v poli Název serveru ze seznamu hodnotu odesilani.cz:25 Do pole Uživatelské jméno uveďte vaše přihlašovací jméno ke službě odesilani.cz Klikněte na tlačítko Vytvořit účet. V přehledu účtů v okně Nastavení účtu vyberte nově založený účet, je pojmenovaný podle Vaší schránky na serveru odesilani.cz Do pole Název účtu napište Certifikované odesílání Do pole ová adresa uveďte adresu, ze které chcete odesílat zprávy, u kterých požadujete potvrzení o odeslání a doručení, také to musí být ová adresa, na kterou máte vystavený elektronický podpis (certifikát), kterým budete zprávy podepisovat. Do pole Adresa pro odpověď uveďte jméno ové schránky, která Vám byla vytvořena na serveru odesilani.cz. Stránka 50 z 68

51 Potvrďte změny tlačítkem OK Stránka 51 z 68

52 VI. Import kořenových certifikátů certifikační autority PostSignum Při používání poštovní schránky vytvořené na serveru odesilani.cz může aplikace Thunderbird zobrazit výstražné upozornění oznamující podezření na neplatný certifikát serveru. To může být způsobeno tím, že certifikát serveru vydala certifikační autorita, jejíž kořenový certifikát neni do aplikace nainstalován, a proto aplikace certifikátům vydaným touto autoritou nedůvěřuje. Server odesilani.cz používá certifikát vydaný certifikační autoritou České pošty PostSignum. Aby aplikace Thunderbird považovala certifikáty této certifikační autority za důvěryhodné, je nutné nejprve importovat kořenové certifikáty PostSignum do úložiště certifikátů aplikace. Stránka 52 z 68

53 Prvním krokem instalace kořenových certifikátů certifikační autority PostSignum je stažení těchto certifikátů ze stránek PostSignum. Tyto stránky jsou na adrese Příslušné certifikáty lze nalézt v nabídce stránek Certifikáty a CRL autorit / Certifikáty autorit. Protože má aplikace Thunderbird vlastní úložiště certifikátů, nelze použít žádný z nabízených postupů pro automatickou instalaci. Vyhledejte proto na stránce oddíl Ruční instalace certifikátů certifikačních autorit, kde jsou odkazy na jednotlivé kořenové certifikáty. Pro zabezpečenou komunikaci se serverem odesilani je potřeba stáhnout certifikát označený jako kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2 a certifikát označený jako komerční certifikační autorita PostSignum Public QCA. Oba ve formátu DER. Stránka 53 z 68

54 Po jejich stažení spusťte aplikaci Thunderbird. Klikněte na nabídku Nástroje / Možnosti Stránka 54 z 68

55 V okně Možnosti, které se následovně otevře, zvolte v řádku ikon v záhlaví okna nabídku Rozšířené. Potom vyberte záložku Certifikáty. Na záložce Certifikáty klikněte na tlačítko Certifikáty Stránka 55 z 68

56 V okně Správce certifikátů vyberte záložku Autority a klikněte na tlačítko Importovat. V dialogu, který se otevře vyhledejte umístění certifikátů, které jste stáhli ze stránek PostSignum a vyberte soubor s kořenovým certifikátem postsignum_qca2_root.cer. Pak klikněte na tlačítko Otevřít. Objeví se okno Stažení certifikátu. Zaškrtněte políčka Uznat tuto CA pro identifikaci serverů a Uznat tuto CA pro identifikaci uživatelů pošty. Potvrďte instalaci certifikátu tlačítkem OK. Klikněte opětovně na tlačítko Importovat a stejným postupem proveďte import Certifikátu komerční autority Public PostSignum ze souboru postsignum_vca2_sub.cer. Po dokončení importu se v okně Správce certifikátů zobrazí nově naimportované kořenové certifikáty České pošty. Stránka 56 z 68

57 Zavřete Správce certifikátů tlačítkem OK. Zavřete okno Možnosti tlačítkem OK. Stránka 57 z 68

58 VII. Práce s archivem zpráv a se složkami Pro práci s archivem zpráv je nutné se nejprve přihlásit k jeho webovému rozhraní. To se nachází na internetové adrese Vlastní přihlášení se provede pomocí přihlašovacího formuláře na titulní stránce. Jménem pro přihlášení k archivu je ová adresa, která byla zřízena na serveru odesilani.cz. Heslem je heslo zvolené při registraci. Jedná se o stejné údaje, jaké se používají pro přihlašování k poštovnímu serveru (serverům) služby certifikované odesílání. Po přihlášení se do archivu vstoupí kliknutím na tlačítko Vstup do archivu zpráv Po vstupu do archivu zpráv se zobrazí okno s výpisem novinek informací pro uživatele o provozu služby. V záhlaví okna jsou záložky pro přepínání mezi jednotlivými okny archivu. Tyto záložky jsou následující: Úvod, Odeslané, Přijaté a K odeslání. Na záložce Úvod se nachází okno oznámení, které slouží k informování uživatele služby o jejím provozu. Na záložce Odeslané se nachází okno archivu zpráv, které byly odeslány prostřednictvím služby Certifikované odesílání. Záložka Přijaté analogicky obsahuje zprávy přijaté, tedy takové, které byly zaslány na ovou adresu Okno na záložce K odeslání má převážně informační charakter. Slouží k dočasnému zobrazení zpráv, které ještě nebyly odeslány z poštovního serveru vlastnímu příjemci. Stránka 58 z 68

59 7.1. Archiv odeslaných zpráv Archiv odeslaných zpráv se zobrazí po kliknutí na záložku Odeslané. Okno archivu odeslaných zpráv má tři hlavní části. Vlevo na straně se nalézá okno složek. Složky jsou uspořádány do stromové struktury a slouží k uspořádání zpráv v archivu. Vpravo od okna složek je seznam zpráv v archivu. Ten zabírá největší oblast okna archivu odeslaných zpráv. Ve spodní části okna je zobrazen obsah zprávy, která je vybraná v seznamu odeslaných zpráv Práce se složkami Pro zvýšení přehlednosti a lepší orientaci v archivu odeslaných zpráv lze zprávy sdružovat do složek, podle potřeby uživatele služby Certifikované odesílání. Složky tvoří klasickou stromovou strukturu jak je běžné při uspořádávání dokumentů v počítači. Struktura a pojmenování složek jsou zcela na uvážení uživatele. Je i na jeho uvážení, zda tyto složky bude používat nebo ne. Jak již bylo výše řečeno, je to pouze pomůcka pro větší přehlednost seznamu odeslaných zpráv umístěných v archivu. Po aktivaci služby je vytvořena Stránka 59 z 68

60 pouze výchozí složka jménem Nezařazené, do které jsou implicitně umisťovány všechny zprávy odeslané prostřednictvím služby Certifikované odesílání. Složky lze vytvářet například podle zakázek, ke kterým jsou jednotlivé zprávy vztaženy. Nová složka se vytvoří kliknutím na symbol + umístěný v záhlaví okna složek. Po kliknutí na tento symbol se zobrazí okno pro vytvoření nové složky. Do pole Název se uvede název nové složky. V poli Nadřazená složka se určí, zda je tato nová složka vnořená do již existující složky, anebo zda je to složka stojící nejvýše v hierarchii. Složky lze do sebe vnořovat opakovaně, není omezen počet úrovní složek, které lze vložit do sebe. Tím lze dosáhnou dostatečné struktury pro individuální potřeby uživatele. Pokud je složka na nejvyšší úrovni (není vnořena do žádné nadřazené složky), vybere se v seznamu symbol symbolizující nejvyšší úroveň. Nelze vytvářet vnořené složky ve složce Nezařazené. Pro přesun zprávy do požadované složky, je potřeba nejprve provést výběr zprávy (zpráv) která se má přesunout. Výběr se provede označením zaškrtávacího políčka umístěného vlevo před hlavičkou zprávy v seznamu. Po označení všech zpráv, které se mají přesunout, se cílová složka vybere z nabídky Přesunout do složky, která je umístěna na horní liště, nad seznamem zpráv v archivu. Vlastní přesunutí se provede kliknutím na tlačítko Proveď. Již vytvořené složky lze přejmenovat nebo mazat. Ty to funkce jsou přístupné z nabídky, která se rozvine po najetí kurzoru myši na symbol šipky, umístěný vpravo od názvu složky, kterou chcete přejmenovat nebo smazat. Stránka 60 z 68

61 Při výběru příkazu Přejmenovat se zobrazí okno podobné oknu pro vytvoření složky. Rozdíl je zde v tom, že se nezobrazuje nabídka pro výběr nadřazené složky. Nové jméno se vepíše do políčka Název a potvrdí se kliknutím na tlačítko Upravit. Při výběru příkazu Smazat se zobrazí žádost o potvrzení smazání složky. Po potvrzení kliknutím na tlačítko OK je složka odstraněna. Složky lze mazat i v případě, že nejsou prázdné. Pokud složka obsahuje nějaké zprávy a je smazána, potom zprávy, které obsahovala, se přesunou do složky Nezařazené. Žádnou operací, kterou uživatel provede nelze smazat zprávu z archivu. Archiv je pouze pro čtení. Stránka 61 z 68

62 VIII. Seznam odeslaných zpráv V seznamu odeslaných zpráv se zobrazují všechny zprávy, které byly odeslány pomocí serveru odesilani.cz z aktuálního účtu. U každé zprávy je uvedeno kdy byla poštovním serverem přijata, seznam adresátů kterým byla odeslána, výsledek operace odeslání a datum kdy byla zpráva doručena na poštovní server adresáta. Pokud byla zpráva odeslána více adresátům, jsou příslušné údaje rozepsány pro každou kopii odeslané zprávy. Pro lepší přehled v archivu lze zprávy uspořádávat do složek, viz kapitola Práce se složkami. Implicitně jsou všechny odeslané zprávy zařazeny do výchozí složky Nezařazené, ze které se podle potřeby dají přesouvat do uživatelem vytvořených složek podle jeho potřeby. K tomu slouží ovládací prvky v seznamu odeslaných zpráv. Jde o zaškrtávací políčko umístěné v seznamu před hlavičkou zprávy určené k výběru zprávy (zpráv) určené k přesunu a nabídka složek, do kterých lze zprávu přesunout, umístěná nad seznamem zpráv. Vedle nabídky složek pro přesun zpráv je odkaz na tisk seznamu odeslaných zpráv. Kliknutím na tento odkaz se vygeneruje zjednodušený přehled všech zpráv, které jsou umístěny ve složce, aktuálně vybrané v přehledu složek v levém okně. Tato pomůcka slouží pro vytváření listinných seznamů odeslaných zpráv pro případnou papírovou dokumentaci k příslušné zakázce. Stránka 62 z 68

63 IX. Náhled zprávy Pod seznamem odeslaných zpráv v archivu se nachází okno náhledu archivované zprávy. Pokud je v seznamu vybrána jakákoliv zpráva, zobrazí se v tomto okně její náhled. Pokud žádná zpráva vybrána není, potom se toto okno nezobrazí. Náhled zprávy z archivu obsahuje následující položky: Předmět zprávy je uveden v okně jako první, je to předmět zprávy jak ji pojmenoval uživatel a pod jakým se zpráva zobrazuje v seznamu zpráv Odesílatel ová adresa, která je u zprávy uvedena jako adresa odesilatele, tedy ta, která je nastavena při vytváření účtu v poštovním klientovi. Příjemce ová adresa příjemce, komu je zpráva určena Řádek funkčních odkazů na tom to řádku se nacházejí tři odkazy (linky). Poskytují dodatečné funkce pro práci se zprávou. Jsou to tyto odkazy: Zdroj zobrazí se zdrojový text zprávy, tak jak je uložena v archivu. Je to přesný přepis zprávy, tak jak byla poštovním serverem obdržena od poštovního klienta. Tisk vygeneruje náhled zprávy vhodný pro tisk Stáhnout EML kliknutím na tento odkaz se stáhne zpráva ( ) ve formátu EML. Jde o obdobu odkazu Zdroj. Jedná se o MIME data, v té podobě, v jaké je server obdržel, nijak neupravená, včetně všech příloh, případně elektronického podpisu odesílatele. Text zprávy vlastní text zprávy. Ověření neporušenosti zprávy při každém načtení zprávy z archivu je zároveň provedeno ověření platnosti elektronické značky, kterou je příslušný záznam v archivu podepsaný. Výsledek tohoto ověření je zobrazen za textem zprávy. Stránka 63 z 68

64 Řádek příloh odkazy na případné přílohy. Pokud měla zpráva připojené přilohy, je zde uveden jejich seznam. Seznam je proveden tak, že každé jméno přílohy je zároveň odkaz, kterým lze danou přílohu stáhnout. Pokud byla zpráva opatřena elektronickým podpisem odesílatele, pak se tento podpis zobrazí také jako příloha se jménem smime.p7s. Stránka 64 z 68

65 X. Archiv přijatých zpráv Archiv přijatých zpráv se zobrazí po kliknutí na záložku Přijaté. Analogicky s archivem odeslaných zpráv má okno archivu přijatých zpráv tři hlavní části - okno složek, seznam zpráv v archivu a obsah vybrané zprávy. Práce s archivem přijatých zpráv a ovládací prvky jsou stejné, anebo analogické jako u archivu zpráv odeslaných. Stránka 65 z 68

66 XI. Prokazatelnost odeslání informací Zadavatel musí být schopen prokázat, že splnil všechny náležitosti a povinnosti v průběhu veřejné zakázky, včetně toho, že odeslal (popř. přijal) datové zprávy tak, jak mu ukládá ZVZ. Z tohoto důvodu jsou všechny operace, které zadavatele provede pomocí služby Certifikované odesílání, považovány za elektronický úkon ve smyslu vyhlášky č. 9/2011 Sb. a o každém takovém úkonu je učiněn záznam opatřený aktuálním časovým údajem poskytnutým zdrojem reprodukujícím světový koordinovaný čas UTC a tento záznam, společně s časovým údajem, je opatřený elektronickou značkou ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a archivován, včetně všech dat, které se daného úkonu týkají. Tyto záznamy jednoznačně dokládají jaké všechny informace (datové zprávy) zadavatel odeslal, kdy a komu a zdali byly doručeny. Tyto záznamy jsou v případě potřeby poskytnuty provozovatelem služby Certifikované odesílání uživateli služby, který potřebuje prokazatelně doložit, že splnil všechny své povinnosti, k jejichž plnění použil službu Certifikované odesílání. Protože je nástroj Certifikované odesílání opatřen certifikátem o shodě elektronického nástroje podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., jsou tyto záznamy o elektronických úkonech průkazné. Příklad náhled do archivu odeslaných zpráv: Stránka 66 z 68

67 Stránka 67 z 68

68 XII. Certifikát Stránka 68 z 68

Uživatelská příručka k elektronickému nástroji ODESÍLÁNÍ.CZ

Uživatelská příručka k elektronickému nástroji ODESÍLÁNÍ.CZ Uživatelská příručka k elektronickému nástroji ODESÍLÁNÍ.CZ 2011 2017 SEV Computing, s.r.o. V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10, tel. 725 838 097, 606 649 676 E-mail: sev@sev.cz, www.sev.cz Stránka 1 z 49

Více

Nastavení Microsoft Outlook 2007

Nastavení Microsoft Outlook 2007 Nastavení Microsoft Outlook 2007 Pro nastavení programu Microsoft Outlook 2007 k výběru pošty, je nutné provést manuální nastavení dle níže uvedeného návodu. spusťte Microsoft Outlook 2007 klikněte na

Více

Nastavení ového klienta MS Outlook Express. IMAP první spuštění

Nastavení  ového klienta MS Outlook Express. IMAP první spuštění Nastavení e-mailového klienta MS Outlook Express IMAP první spuštění Protokol IMAP je převážně pro uživatele, kteří pro svou práci využívají více počítačů a chtějí mít kontrolu nad svou poštou. Protokol

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Jak nastavit elektronickou poštu při využívání služeb sítě FDLnet.CZ

Jak nastavit elektronickou poštu při využívání služeb sítě FDLnet.CZ Jak nastavit elektronickou poštu při využívání služeb sítě FDLnet.CZ Pro zajištění správné funkcionality elektronické pošty při využívání služeb sítě FDLnet.CZ je třeba nastavit poštovní klienty, kteří

Více

První přihlášení k Office 365

První přihlášení k Office 365 První přihlášení k Office 365 Na webové stránce https://outlook.office365.com se přihlaste pomocí své emailové adresy (uživatelské jméno) a přiděleného hesla pro první přihlášení. Ihned po přihlášení budete

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ

Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Nastavení poštovních klientů pro přístup k e-mailové schránce na VŠPJ Obsah: Nastavení poštovního klienta Mozilla Thunderbird... 2 Nastavení poštovního klienta Microsoft Outlook... 6 Použití poštovního

Více

Nastavení e-mailového klienta

Nastavení e-mailového klienta Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Pampeliška Jelikož údaje ohledně portů a zabezpečení níže v dokumentu nemusí být aktuální, používejte prosím při nastavování účtů následující údaje.

Více

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání:

Příručka pro dodavatele. Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: Příručka pro dodavatele Systém EZVR 1.1 Verze dokumentu 1.3 Datum vydání: 1.10.2017 1 2 1. Úvod do systému...3 2. Technické požadavky a zabezpečení systému...3 3. Registrace nového dodavatele...4 4. Přihlášení

Více

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME

Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Odesílání citlivých dat prostřednictvím šifrovaného emailu s elektronickým podpisem standardem S/MIME Je dostupnou možností, jak lze zaslat lékařskou dokumentaci elektronicky. Co je třeba k odeslání šifrovaného

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 4 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ČSOB Business Connector

ČSOB Business Connector ČSOB Business Connector Instalační příručka Člen skupiny KBC Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace aplikace ČSOB Business Connector... 3 3 Získání komunikačního certifikátu... 3 3.1 Vytvoření žádosti o certifikát

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace.

Postup nastavení: 1. Spusťte MS Outlook 2010. 2. V horním menu klikněte položku Soubor a následně z levého menu vyberte Informace. Nastavení MS Outlook 2010 pro použití SMTP serveru Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007

Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení e-mailového účtu Outlook 2007 Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová adresa: jan.novak@smartone.cz

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ

MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ MIGRACE POŠTY NA NOVÝ SERVER POSTUP NASTAVENÍ Nejprve doporučujeme změnit si heslo, dodržujte níže uvedený postup. Z důvodu bezpečnosti se nové heslo musí skládat z: délka hesla min. 8 znaků min. 1 velké

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

1.4 Pro bezproblémové používaní systému JOSEPHINE je nutné používat internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší.

1.4 Pro bezproblémové používaní systému JOSEPHINE je nutné používat internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší. Příloha č. 1 zadávací dokumentace Požadavky na elektronickou komunikaci 1. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky 1.1 Podávání předběžné nabídky, nabídky, podávání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT

eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT eduroam - nastavení v MS Windows 7/8/8.1/10 1 Konfigurace pomocí asistenta eduroam CAT 1.1 Webová stránka eduroam CAT V libovolném prohlížeči webových stránek (Internet Explorer, Firefox, Chrome apod.)

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Šifrování e-mailů pro business partnery

Šifrování e-mailů pro business partnery Šifrování e-mailů pro business partnery (Příručka pro business partnery) Verze 1.1 Datum 31. 1. 2013 Autor e-mail Tým PKI pki@cez.cz Stránka 1 z 13 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 Požadavky na business partnery...

Více

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další.

2) Zkontrolujte načtený název souboru pro instalaci certifikátu a pokračujte stisknutím tlačítka Další. Návod na instalaci certifikátu ze souboru.p12 V návodu je nejprve popsán běžný postup pro automatickou instalaci certifikátu ze souboru.p12 do úložiště certifikátů Vašeho počítače (bod 1). V případě, že

Více

V tomto manuálu získáte informace o postupu:

V tomto manuálu získáte informace o postupu: V tomto manuálu získáte informace o postupu: A. Jak se jako dodavatel registrovat B. Jak se jako dodavatel přihlásím C. Jak podat elektronickou nabídku F. Elektronická komunikace 1 A. Jak se jako dodavatel

Více

informačního systému Uživatelská příručka Konfigurace klientských statnic

informačního systému Uživatelská příručka Konfigurace klientských statnic informačního systému Uživatelská příručka Konfigurace klientských statnic Tento dokument a jeho obsah je důvěrný. Dokument nesmí být reprodukován celý ani částečně, ani ukazován třetím stranám nebo používán

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Návod na používání webmailu

Návod na používání webmailu Návod na používání webmailu Každý student a zaměstnanec UTB má svoji vlastní školní e-mailovou schránku. K té se lze připojit buď pomocí webového klienta http://webmail.utb.cz, nebo libovolného e-mailového

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP

Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení e-mailového účtu Outlook Express operační systém Windows XP Nastavení bude demonstrováno na následujícím příkladu: Obdrželi jste následující údaje k nastavení vaší e-mailové schránky: e-mailová

Více

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS

Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS Obsah: 1. Nastavení Internet Exploreru pro vstup do IS ARGIS... 3 1.1. Postup uživatele při umístění IS ARGIS do zóny důvěryhodných serverů... 3 1.2.

Více

POKYNY PRO DODAVATELE

POKYNY PRO DODAVATELE POKYNY PRO DODAVATELE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V ELEKTRONICKÉM NÁSTROJI KDV Strana 1 (celkem 9) Základní popis elektronického nástroje Elektronický nástroj KDV je přístupný pro uživatele a veřejnost na internetové

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8

1) Legenda... str.1. 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3. 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 Migrace E-mailů Obsah: 1) Legenda... str.1 2) Vytvoření e-mailových schránek Business mail. str.2-3 3) Instalace Outlook 2007.. str.4-8 4) Stažení zpráv do Outlook 2007. str.9-12 5) Nastavení DNS záznamů

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Nastavení telefonu T-Mobile MDA Vario Telefon T-Mobile MDA Vario, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/13 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Transportního klíče a žádost o vygenerování Transportního

Více

PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s.

PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s. PŘÍRUČKA PRO GENEROVÁNÍ TRANSPORTNÍHO CERTIFIKÁTU PRO HOMEBANKING PPF banky a. s. Obsah: I. Úvod... 2 II. Vygenerování Transportního klíče a žádost o vygenerování Transportního certifikátu... 2 III. Spojení

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11.

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11. Obsah I. Úvod... 2 II. První přihlášení do aplikace SUS... 2 III. Postup nastavení pro uživatele Windows Vista a Windows 7... 3 IV. Postup nastavení pro uživatele Windows 8 a Windows 10... 5 V. Nastavení

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Hromadné platby a stahování výpisů Vážená klientko, vážený kliente, v internetovém bankovnictví Raiffeisenbank máme pro Vás k dispozici funkcionality pro import hromadných plateb

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o.

Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele. Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. Příručka ke zřízení a užívání profilu zadavatele Příručka určená pro uživatele elektronického nástroje E-ZAKAZKY společnosti OTIDEA CZ s.r.o. 1. Zřízení profilu zadavatele.2 1.1. Registrace a přihlášení.2

Více

Přístup do cloudu ESO9 z OS Windows

Přístup do cloudu ESO9 z OS Windows Přístup do cloudu ESO9 z OS Windows E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 9) Úvod... 3 Vystavení žádosti o vydání klientského certifikátu... 3 Stažení

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby

Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby Manuál pro registraci prostřednictvím webové služby 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Tento postup je relevantní pouze pro výrobce, kteří vlastní certifikát PostSignum s vyplněným

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postup nastavení: 1. Spusťte Mozilla Thunderbird 3. 2. Z horního menu vyberte Nástroje a v nabídce následně Nastavení účtu

Postup nastavení: 1. Spusťte Mozilla Thunderbird 3. 2. Z horního menu vyberte Nástroje a v nabídce následně Nastavení účtu Nastavení Mozilla Thunderbird 3 pro použití SMTP Obsah 1. Varianta bez autentizace a šifrování přenosu... 2 1.1. Nastavení e-mailového klienta... 2 2. Varianta s autentizací a šifrováním přenosu... 5 2.1.

Více

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka

Zakládání poukázek. Uživatelská př ír učka Zakládání poukázek Uživatelská př ír učka Leoš Krejčí Strana 1 15.08.2007 Obsah I. Úvod 3 II. Import certifikátů do Vašeho internetového prohlížeče 4 1) Certifikát certifikační autority 2) Certifikát www

Více

Návod na internetové bankovnictví

Návod na internetové bankovnictví Návod na internetové bankovnictví Obsah 1. První přihlášení a obnova hesla.... 2 2. Obsluha internetového bankovnictví..... 3 2.1 Úvodní obrazovka 3 2.2 Zadání jednorázové platby 4 2.3 Zadání hromadné

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Přihlášení uživatele do aplikace

Přihlášení uživatele do aplikace Informační systém GRANTY modul hodnocení Vypracováno pro MHMP Přihlášení uživatele do aplikace GRANTY modul Hodnocení vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne: 23. 8. 2016, verze 1.03

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu

Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP. Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro práci s Portálem VZP Obnova certifikátu Obsah Obsah... 2 1. Úvodní stránka... 3 2. Správa certifikátů... 3 2.1. Seznam certifikátů... 3 2.2 Registrace certifikátů OBNOVA certifikátu

Více

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky

Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky Manuál pro registraci prostřednictvím datové schránky 1. Postup pro vyplnění a odeslání registračního formuláře Pro úspěšnou registraci je možné použít pouze certifikát od jedné z následujících certifikačních

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS

Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Návod na elektronické odevzdání ročních statistik na ÚZIS Nejprve se zaregistrujte do Centrálního úložiště výkazů ÚZIS Pokud již jste registrovaní na ÚZIS 1, pokračujte na Vytvoření statistiky v Praktiku

Více

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET

Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Průvodce aplikací dálkového přístupu ExeNET Aktivace dálkového přístupu Uživatelské jméno a heslo pro vstup do aplikace Vám bude přiděleno na základě Vaší žádosti. Tyto údaje jsou vždy doručovány poštou

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 7. - 10. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny

Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Import kořenového certifikátu CA ZŠ O. Březiny Obsah Úvodem... 1 Jak to vypadá, když certifikát není nainstalován... 2 Instalace kořenového certifikátu ZŠ O. Březiny (pro Internet Explorer a Google Chrome)...

Více

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta

1.1. Základní informace o aplikacích pro pacienta Registrace a aktivace uživatelského profilu k přístupu do aplikace systému erecept pro pacienta, přihlášení do aplikace systému erecept pro pacienta na základě registrovaného profilu v NIA nebo elektronického

Více

Spisová služba Řešení problémů při připojení klienta k webové službě

Spisová služba Řešení problémů při připojení klienta k webové službě Řešení problémů při připojení klienta k webové službě 1. Úvod Dokument popisuje kroky, které je třeba provést v okamžiku, kdy po pokusu o přihlášení do Spisové služby dojde k následující chybě: Dokument

Více

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden postup doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře (dále také jen PF) v operaci 19.2.1.

Více

SMTPServer - Příručka

SMTPServer - Příručka Obsah Požadavky na systém... 2 Použití... 2 Proč vlastní SMTPServer... 2 Koncepce tohoto SMTPServeru... 2 Instalace SMTPServeru... 2 Odinstalování SMTPServeru... 6 Jak tento SMTPServer pracuje... 7 Stavy

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Datové schránky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Nastavení datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování písemností státních institucí (orgánů veřejné moci)

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO HOMEBANKING PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/15 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Vygenerování Podpisového klíče a žádost o vygenerování Podpisového

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací

Dokumentace. k projektu Czech POINT Provozní řád. Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Rychlý znalostní kvíz a doplnění informací Vytvořeno dne: 19.11.2009 Aktualizováno: 25.11.2009 Verze: 1.0 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT...

Více

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI EDUROAM NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ

PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI EDUROAM NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA CENTRUM INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRÁFOVA 5, OSTRAVA PŘIPOJENÍ K WI-FI SÍTI EDUROAM NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Eduroam je preferovaná forma připojení studentů a pedagogů k WI-FI síti Ostravské

Více

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení

Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Přihlášení k webmailu a jeho nastavení Obsah Kontakt technické podpory... 2 Přihlášení k webmailu... 2 Změna hesla... 2 Nastavení podpisu... 4 Nastavení automatické odpovědi... 7 Jak odesílat e-mailem

Více