Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov"

Transkript

1 Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Ing. Terézia U R B A N O VÁ, audítor 1

2 Inventarizácia - je kontrolou vecnej správnosti účtovníctva - je základným predpokladom úspešnej účtovnej uzávierky a závierky - vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva Zákon o účtovníctve ukladá účtovnej jednotke (ÚJ) povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa 29 a 30 zákona. Účtovníctvo ÚJ je preukázateľné, ak ÚJ vykonala inventarizáciu. Inventarizácia je významným nástrojom vnútorného kontrolného systému. Inventarizáciou sa zabezpečuje preukázateľnosť vedenia účtovníctva, ochrana majetku a zodpovednosť za majetok. Spôsob vykonania inventarizácie upravuje 29 a 30 Inventarizáciou overuje ÚJ, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. ÚJ vykonáva inventarizáciu ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku. Pri hmotnom majetku, okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti môže ÚJ vykonať inventarizáciu v inej lehote, ktorá však nesmie prekročiť dva roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí ÚJ inventarizovať najmenej štyrikrát za účtovné obdobie. Predpokladom správnej inventarizácie je vnútorný predpis o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Postup prác pri inventarizácii: 1. Príkaz na vykonanie inventarizácie 2. Inventúra - inventúrny súpis 3. Porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným 4. Inventarizácia - inventarizačný zápis - výsledky porovnania skutočného stavu so stavom účtovným - zistenie inventarizačných rozdielov - vysporiadanie inventarizačných rozdielov 1. Príkaz na vykonanie inventarizácie - vydaním príkazu začína proces inventarizácie - príkaz vydáva štatutárny zástupca organizácie - príkaz na vykonanie inventarizácie nemá predpísanú formu - zohľadňujú sa vždy špecifiká konkrétnej účtovnej jednotky Príkaz na vykonanie inventarizácie Obsahuje napr.: - názov účtovnej jednotky - názov príkazu napr.: Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov - predmet inventarizácie - presné definovanie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, ktoré sa budú inventarizovať, - preverenie platnosti dohôd o hmotnej zodpovednosti - termíny vykonania inventúry a inventarizácie (harmonogram prác) - spôsoby vykonania inventarizácie ( fyzická, dokladová, kombinovaná ) - zodpovedné osoby za vykonanie inventúry (členov inventúrnych komisií, menovacie dekréty, povinnosti IK) - zodpovedné osoby za vykonanie inventarizácie (členov inventarizačnej komisie, menovacie dekréty, povinnosti ČIK, ÚIK) Inventarizácia a inventúra sú 2 rôzne pojmy Inventarizácia - zisťovanie, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Inventúra - zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov /časť inventarizácie/ Ing. Terézia U R B A N O VÁ, audítor 2

3 2. Inventúra 30 ods. 1 Skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa zisťuje inventúrou. Inventúra je činnosť, pri ktorej sa zisťujú a spisujú skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v peňažných jednotkách, a pokiaľ to charakter majetku dovoľuje, tak aj v jednotkách množstva (kusy, bežné metre, štvorcové metre, kubické metre, litre, kg, atď.) k určitému dňu. Pri majetku hmotnej povahy a nehmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou. Pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov a pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou. Ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry. Fyzická inventúra Pri fyzickej inventúre sa zisťujú skutočné stavy majetku hmotného, prípadne i nehmotného charakteru, a to spočítavaním, meraním, vážením a pod. Takto sa robí inventúra napríklad pri zásobách, dlhodobom hmotnom a niektorom dlhodobom nehmotnom majetku, peniazoch v hotovosti, ceninách a pod. Fyzickú inventúru hmotného majetku, okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. Pritom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, údajmi fyzickej inventúry upravenými o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia. Dokladová inventúra sa robí pri majetku, kde nie je možné vykonať fyzickú inventúru (napr. pohľadávky voči odberateľom, peňažné prostriedky na bankových účtoch, materiál na ceste, OP...), záväzkoch (napr. voči dodávateľom, úverujúcej banke, rezervy... ) a pri rozdiele majetku a záväzkov (vlastné imanie). Dokladovou inventúrou sa zisťuje skutočný stav príslušného druhu majetku a záväzkov pomocou rôznych písomností, účtovných dokladov, faktúr, výplatných listín, zmlúv, daňového priznania, potvrdenie úverových zmlúv, dohôd, spisov a podobne. Kombinácia fyz. a dokl. inventúry Ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry (napr. pri zásobách materiálu vedených na sklade, kde sú dokladmi skladové karty, sa musia overiť údaje na týchto kartách (dokladoch) a musí sa uskutočniť fyzická inventúra (spočítať, odvážiť a pod.)). Zistené skutočné stavy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa uvedú v inventúrnom súpise. Inventúrny súpis je účtovný záznam ktorým sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. Inventúrny súpis musí obsahovať a) obchodné meno alebo názov ÚJ; sídlo b) deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry, c) stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa 25, d) miesto uloženia majetku, e) meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, f) zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa 25, g) zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov, h) odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru i) meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku záväzkov Ing. Terézia U R B A N O VÁ, audítor 3

4 j) poznámky. Účtovná jednotka má potom napríklad: o inventúrny súpis dlhodobého nehmotného majetku, o inventúrny súpis dlhodobého hmotného majetku, o inventúrny súpis dlhodobého finančného majetku, o inventúrny súpis zásob, o inventúrny súpis pohľadávok, o inventúrny súpis krátkodobého finančného majetku, o inventúrny súpis rozdielu majetku a záväzkov, o inventúrny súpis záväzkov, úverov, o inventúrny súpis časového rozlíšenia, o inventúrny súpis rezerv, o inventúrny súpis opravných položiek, Porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným Inventúrny súpis nemá povinnosť porovnať údaje na účtovníctvo. Inventúrny súpis má úlohu formou inventúry preukázať zistený predmet inventarizácie k stanovenému termínu. Porovnanie skutočného stavu so stavom účtovným je ďalšou etapou inventarizačného procesu. Rozdiely sa vyčíslia v peňažných jednotkách, prípadne v jednotkách množstva. Výsledky sa uvedú v inventarizačnom zápise. 4.Inventarizačný zápis 30 ods. 3 Výsledky porovnania skutočného stavu so stavom účtovným sa uvedú v inventarizačnom zápise. Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise Inventarizačný zápis je účtovný záznam ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva. Inventarizačný zápis musí obsahovať: a) obchodné meno alebo názov ÚJ, sídlo, b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom, c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v ÚJ Inventarizačný rozdiel môže mať dvojaký charakter, a to: a) manko, ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom, pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok, b) prebytok, ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a nemožno ho preukázať účtovným záznamom Inventarizačný rozdiel zaúčtuje ÚJ do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov K inventarizačným rozdielom sa musia zodpovední pracovníci vyjadriť. V návrhoch na vysporiadanie inventarizačných rozdielov je treba uviesť, či je manko - schodok zavinené alebo nezavinené, či ide o prirodzené úbytky v rámci noriem, ktoré si ÚJ stanovila vo VP alebo ide o manko nad normu. Inventarizačná komisia by mala navrhnúť: a) spôsob zúčtovania b) rozhodnúť o vymáhaní manka c) rozhodnúť o spôsobe náhrad škôd zistených inventarizáciou Účtovanie inventarizačných rozdielov upravuje 13 Účtovanie inventarizačných rozdielov Postupov účtovania FS č.9/2007 v znení dodatkov Inventarizačné rozdiely sa účtujú do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Ing. Terézia U R B A N O VÁ, audítor 4

5 Inventarizačné rozdiely - vyplývajúce z nesprávneho účtovania - opravný účtovný doklad - vyplývajúce z neaktuálnosti evidencie - aktualizovať evidenciu majetku - chýbajúce účtovanie obstarania DM - zúčtovanie rozdielov (preukázať dokladmi) - skutočné inventarizačné rozdiely - zúčtovať Inventarizácia jednotlivých druhov majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Predmet inventarizácie Predmetom inventarizácie sú všetky položky: - majetku - záväzkov - rozdielu majetku a záväzkov Predmet inventarizácie musí byť v celom rozsahu vymedzený v príkaze na vykonanie inventarizácie. Východiskom pre definovanie predmetu inventarizácie je súvaha, ako jeden z výkazov účtovnej jednotky. Zákon o účtovníctve definuje majetok a záväzky. Rozdiel majetku a záväzkov nie je v zákone definovaný vyplýva len nepriamo zo súvahy (vlastné imanie: ÚS 41 - Oceňovacie rozdiely, ÚS 42 - Fondy, ÚS 43 - Výsledok hospodárenia) M A J E T O K Definícia podľa zákona o účtovníctve Majetok sú tie aktíva ÚJ, ktoré: - sú výsledkom minulých udalostí - je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky ÚJ - a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa 24 až 28 - vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe Majetok nemožno stotožňovať s aktívami. Aktíva sú chápané širšie. Aktíva sú ekonomické prostriedky: - ktoré sú výsledkom minulých udalostí - od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov - aktíva tvoria majetok a iné aktíva : Aktíva = majetok + iné aktíva Iným aktívom je časť aktív účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky na ich zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktoré sa vykazujú v účtovnej závierke v poznámkach. Majetok sa člení na: - neobežný majetok - obežný majetok Neobežný majetok sa člení na: - dlhodobý nehmotný majetok - dlhodobý hmotný majetok - dlhodobý finančný majetok Obežný majetok sa člení na: - zásoby - pohľadávky - krátkodobý finančný majetok Z Á V Ä Z K Y Definícia podľa zákona o účtovníctve Záväzky sú existujúce povinnosti ÚJ, ktoré: - vznikli z minulých udalostí - je pravdepodobné, že v budúcnosti znížia ekonomické úžitky ÚJ - a dajú sa spoľahlivo oceniť podľa 24 až 28 Ing. Terézia U R B A N O VÁ, audítor 5

6 - vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe Pasívami rozumieme: - zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov ÚJ vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov, Pasíva = záväzky + iné pasíva + rozdiel majetku a záväzkov Iným pasívom je povinnosť účtovnej jednotky, ktorá nespĺňa podmienky na jej zaúčtovanie na účtoch hlavnej knihy a ktorá sa vykazuje v účtovnej závierke v poznámkach. Zdroje majetku sa členia na: - vlastné zdroje - cudzie zdroje sa členia na: dlhodobé záväzky a krátkodobé záväzky Osobitosti inventarizácie Špecifické problémy pri definovaní predmetu inventarizácie: 1. Podsúvahové účty - sledujú sa tu skutočnosti, o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie majetkovoprávnej situácie ÚJ a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno využiť - sledujú sa tu: prijaté depozitá a hypotéky, prenajatý majetok, majetok prijatý do úschovy, zásoby prijaté na spracovanie, prísne zúčtovateľné tlačivá, materiál v skladoch civilnej ochrany a ostatný materiál špecifického použitia, odpísané pohľadávky... - napriek tomu, že nejde o majetok ÚJ vymedzený v 2 zákona, z hľadiska ekonomickej zodpovednosti je potrebné inventarizovať skutočnosti vedené na podsúvahových účtoch 2. Operatívno-technická evidencia - majetok - drobný NM, drobný HM, účtovaný ako služby alebo zásoby - aj keď nejde o majetok ÚJ vymedzený v 2 zákona, z hľadiska ekonomickej zodpovednosti je vhodné a aj potrebné inventarizovať skutočnosti vedené v operatívno-technickej evidencii Inventarizácia spravidla obsahuje: - príkaz na vykonanie inventarizácie - menovacie dekréty - povinnosti ÚIK, ČIK, IK - vyhlásenie hmotne zodpovedných osôb - inventúrne súpisy - inventarizačné zápisy - odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov - doklady k úbytkom majetku - pri vyraďovaní (rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku, zápisnica, likvidačný záznam, obchodné zmluvy, prevodky, uznesenia zastupiteľstva...) - IZ /správa/ ÚIK o inventarizácii a vysporiadaní inventarizačných rozdielov Predpokladom správnej inventarizácie je vnútorný predpis o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Ing. Terézia U R B A N O VÁ, audítor 6

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii

Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii Smernica Audiovizuálneho fondu o inventarizácii VP AVF č. 4/2016 z 30.11.2016 Podľa 13 ods. 2 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská

Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, Valaská Obec Valaská hlavná kontrolórka obce Valaská Ing. Bc. Mária Pohančaníková, Nám. 1. mája 460/8, 976 46 Valaská Vo Valaskej 07.06.2017 Správa č. 02/2017 o výsledku kontroly Na základe Plánu kontrolnej činnosti

Více

Starosta obce Tachty

Starosta obce Tachty Starosta obce Tachty v y d á v a smernicu č.... pre vykonávanie inventarizácie majetku obce Tachty Čl. 1 Všeobecná časť Inventarizácia majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle ustanovení 29 a 30 zákona

Více

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011 Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2011 Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku

Více

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Predpis predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Vnútorný predpis zamestnávateľa na vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis zamestnávateľa na vykonanie inventarizácie Základná škola v Giraltovciach, Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce Kontakt: 054/732 22 07, zsgiraltovce@gmail.com, zsgir@post.sk Vnútorný predpis zamestnávateľa na vykonanie inventarizácie Druh a číslo

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra

Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Mesto Nitra útvar hlavného kontrolóra Nitra 6.5.2011 Číslo materiálu: 123/2011 Mestskému zastupiteľstvu v Nitre K bodu: Správa o výsledku následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a dodržiavania

Více

Katolícka univerzita v Ružomberku. Vnútorný predpis č. 4/2016

Katolícka univerzita v Ružomberku. Vnútorný predpis č. 4/2016 Katolícka univerzita v Ružomberku Vnútorný predpis č. 4/2016 Smernica rektora na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov CZ 840/ 2016 RE Účinnosť od: 17. 2. 2016 Ružomberok

Více

Správa o výsledku kontroly

Správa o výsledku kontroly Správa o výsledku kontroly Správu o výsledku kontroly č. 1/2016 predkladám Obecnému zastupiteľstvu obce Alekšincena základe 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. oobecnom zriadení v zneníneskorších

Více

Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany

Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany OBEC N I T R I A N S K E S UČ A N Y Interná smernica č. 5/2013 Zásady vykonávania inventarizácie majetku a záväzkov v pôsobnosti Obci Nitrianske Sučany Návrh tejto smernice: a) bol vyvesený na úradnej

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

O B E C DOLNÉ VESTENICE

O B E C DOLNÉ VESTENICE O B E C DOLNÉ VESTENICE S M E R N I C A vnútorný predpis číslo 4/2013 pre vykonanie inventarizácie majetku Obce Dolné Vestenice Vypracovala : Ing. Martináková Beáta, ekonómka obce Schválil : Ing. Jedinák

Více

Účtovná dokumentácia. Obsah a forma účtovného záznamu

Účtovná dokumentácia. Obsah a forma účtovného záznamu Účtovná dokumentácia Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve: Účtovnú dokumentáciu tvorí súhrn všetkých účtovných záznamov, ktoré sa v účtovnej jednotke vytvárajú v zmysle zákona. Účtovná jednotka je povinná

Více

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Názov a sídlo organizácie Obec Rabčice Poradové číslo vnútorného predpisu 3/2011 Vypracovala : Mgr. Bubláková Schválil : Jozef Slovík starosta obce Dátum vyhotovenia

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Názov a sídlo organizácie OBEC BREZANY Poradové číslo vnútorného predpisu 2/2014 Vypracovala : Drahomíra Štaffenová Schválil : Kamil PECKO, starosta obce Dátum

Více

SMERNICA PRE USKUTOČNENIE INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV

SMERNICA PRE USKUTOČNENIE INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV SMERNICA PRE USKUTOČNENIE INVENTARIZÁCIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV Poradové číslo internej smernice : 3/2016 Názov organizácie : Obec Bacúch Schválil : Ing. František Kán, starosta obce Dátum vyhotovenia internej

Více

OBEC ŽUPKOV. Príkaz starostu obce č. 1/2012

OBEC ŽUPKOV. Príkaz starostu obce č. 1/2012 OBEC ŽUPKOV Príkaz starostu obce č. 1/2012 na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2012 v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov. I. Komisie

Více

VNÚTORNÝ PREDPIS PRE VYKONANIE INVENTARIZÁCIE OBCE KRÁSNA VES

VNÚTORNÝ PREDPIS PRE VYKONANIE INVENTARIZÁCIE OBCE KRÁSNA VES VNÚTORNÝ PREDPIS PRE VYKONANIE INVENTARIZÁCIE OBCE KRÁSNA VES Názov a sídlo organizácie OBEC Krásna Ves, 956 53 Krásna Ves Poradové číslo vnútorného predpisu 2/2014 Vypracovala : Ing. Eva Janegová Schválil

Více

Smernica č. 002/2016. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Smernica č. 002/2016. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Účel predpisu : Smernica č. 002/2016 Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Táto organizačná smernica upravuje postup pri inventarizácii

Více

Smernica č. 006/2014. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Smernica č. 006/2014. Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Účel predpisu : Smernica č. 006/2014 Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie Táto organizačná smernica upravuje postup pri inventarizácii

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

MESTSKÝ ÚRAD TURČIANSKE TEPLICE

MESTSKÝ ÚRAD TURČIANSKE TEPLICE MESTSKÝ ÚRAD TURČIANSKE TEPLICE SMERNICA č. 7/2014 Názov normy: Účel normy: SMERNICA na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Metodické usmernenie k aplikácií zákona

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly V zmysle uznesenia MsZ č. 101/2015 zo dňa 09.09.2015 a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona

Více

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana číslo 5/ 2011 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Príkaz dekana MTF STU č. 5 /2011 V základe príkazu rektora č. 3/2011 na vykonanie inventarizácie

Více

OBEC JACOVCE Obecný úrad, Farská 288/6, Jacovce

OBEC JACOVCE Obecný úrad, Farská 288/6, Jacovce OBEC JACOVCE Obecný úrad, Farská 288/6, 956 21 Jacovce Interná smernica na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 1. Účel 1.1 Inventarizácia predstavuje kontrolu vecnej

Více

INTERNÁ SMERNICA. č. 1/2009. Vedenie pokladne. Čl. 1 Pokladničné doklady

INTERNÁ SMERNICA. č. 1/2009. Vedenie pokladne. Čl. 1 Pokladničné doklady INTERNÁ SMERNICA č. 1/2009 Obec Lúčka, IČO 17080371, DIČ 2020742339 Vedenie pokladne Interná smernica je vypracovaná v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Záverečný účet obce Slanská Huta

Záverečný účet obce Slanská Huta 1 Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2011 Obec: Slanská Huta Vypracoval: Valéria Ivanová Schválil: Daniel Stančik Rokovanie OZ dňa: 29.06.2012 Uznesenie: B/08/2012 V zmysle zákona SNR č. 369/1990

Více

Zásady vedenia pokladnice

Zásady vedenia pokladnice Základná škola, Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie Zásady vedenia pokladnice vnútorná smernica Táto vnútorná smernica upravuje zásady vedenia pokladnice v ZŠ Krásnohorské Podhradie. Schválil:

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec S P R Á V A Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 V zmysle

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

SPRÁVA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A VYKONANÝCH KONTROLÁCH HKM ZA ROK 2017.

SPRÁVA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A VYKONANÝCH KONTROLÁCH HKM ZA ROK 2017. SPRÁVA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ A VYKONANÝCH KONTROLÁCH HKM ZA ROK 2017. Zoznam sťažností a petícií prijatých za rok 2017 P.č Evid.č Popis sťažnosti Prijaté Odoslané dňa: dňa: KS ZOS 1. 12914 Sťažnosť na

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1. Návrh na uznesenie.

Více

Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole Prokofievova 5, Bratislava

Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 2014 v Základnej škole Prokofievova 5, Bratislava Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 5. 5. 215 Materiál číslo: 61/215 Správa o kontrole inventarizácie majetku za rok 214 v Základnej

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Názov a sídlo organizácie Obec Koválov Poradové číslo vnútorného predpisu 5 Vypracovala : Ivana Cintulová Schválil : Pavol Kuba Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu

Více

Správa o výsledku finančnej kontroly

Správa o výsledku finančnej kontroly Správa o výsledku finančnej kontroly Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016 schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď kontrolu inventarizácie majetku,

Více

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony

Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony 2.2.10 Zásady tvorby a čerpania rezerv na pracovno-právne úkony Názov účtovnej jednotky (adresa, IČO) Názov vnútropodnikovej smernice Prílohy Číslo smernice Rozsah platnosti Za správnosť smernice zodpovedá

Více

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky x -134.683,27 +134.683,27 28.283,49 x +60.093,67-60.093,67-12.619,68 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry SKLADOVÁ INVENTÚRA Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné

Více

Správa z vykonaných kontrol HKM. 1. Kontrola inventarizácie majetku v Základnej škole Ul. M. R. Štefánika č. 17 k

Správa z vykonaných kontrol HKM. 1. Kontrola inventarizácie majetku v Základnej škole Ul. M. R. Štefánika č. 17 k Správa z vykonaných kontrol HKM. 1. Kontrola inventarizácie majetku v Základnej škole Ul. M. R. Štefánika č. 17 k 31.12.2017. Predmet kontroly: Podľa 6 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

Více

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Sabinovská 16, P. O. BOX 106, Bratislava 25

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Sabinovská 16, P. O. BOX 106, Bratislava 25 BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava 25 Číslo poverenia: 29/2014 Počet strán: 5 V Ý S L E D K Y K O N T R O L Y v rozpočtovej organizácii

Více

Smernica rektora Číslo: 6/2017 SR. Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Smernica rektora Číslo: 6/2017 SR. Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Smernica rektora Číslo: 6/2017 SR Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 10. 10. 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

INTERNÁ SMERNICA č. 2/2014 o vedení pokladne OBEC ŽEHRA

INTERNÁ SMERNICA č. 2/2014 o vedení pokladne OBEC ŽEHRA INTERNÁ SMERNICA č. 2/2014 o vedení pokladne OBEC ŽEHRA Vnútorný predpis je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR č. 24501/2003-92

Více

Podsúvahová evidencia. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Podsúvahová evidencia. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Podsúvahová evidencia Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Účtovný zápis, ktorý sa nevykonáva v účtovných knihách, sa vykonáva na podsúvahových účtoch ( 12 ods. 5 ZoÚ) Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Stanovisko k záverečného účtu obce Ratková za rok 2010

Stanovisko k záverečného účtu obce Ratková za rok 2010 Stanovisko k záverečného účtu obce Ratková za rok 2010 V zmysle 18 f ods. l písm. c) zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. predkladám odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou: Článok I - Všeobecné údaje I.1 Názov právnickej osoby: ANGEL OPTIC M & I, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvory 1933/17, 020 01 Púchov I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Více

Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13. prikazujem

Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13. prikazujem f~: ZJ:WOU :Mgr.!l{utfolf tjcusg starosta Bratisiaua - 9{ové Mesto Bratislava, 13.11.2013 Star. č.1498 / 2013 Príkaz starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto číslo 13 V súlade s 6 ods. (3), s 29

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31. 12. 2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky OBEC SEMEROVO Sídlo účtovnej jednotky 941 32 SEMEROVO č. 345 IČO 00309257

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Správa č. 1/2017 o výsledku kontrol OBEC PLIEŠOVCE. Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa K bodu rokovania číslo:

Správa č. 1/2017 o výsledku kontrol OBEC PLIEŠOVCE. Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa K bodu rokovania číslo: OBEC PLIEŠOVCE Pre zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pliešovciach dňa 24. 4. 2017 K bodu rokovania číslo: Názov materiálu Správa o výsledku kontrol vykonaných podľa plánu kontrol na I. polrok 2017 Vypracovala

Více

Posudzovanie príjmov Rodičov - podnikateľov. výška výživného, vyživovacia povinnosť, BSM

Posudzovanie príjmov Rodičov - podnikateľov. výška výživného, vyživovacia povinnosť, BSM Posudzovanie príjmov Rodičov - podnikateľov výška výživného, vyživovacia povinnosť, BSM Základné okruhy: 1. Účtovníctvo podnikateľov podľa Obchodného zákonníka 2. 3. Príjmy z podnikania podľa zákona o

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k

Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2013 Úvod Inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 1. CHARAKTERISTIKA A ČLENENIE ZÁSOB Zásoby účtujeme v triede 1- Zásoby. Zásobami sú: a. materiál (účty 111, 112, 119), b. nedokončená výroba (účet 121), c. polotovary vlastnej výroby (účet 122), d. výrobky

Více

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Daň z pridanej hodnoty (DPH) Daň z pridanej hodnoty (DPH) Daň z pridanej hodnoty (DPH) je nepriama daň, ktorej podlieha majetok a služby v zmysle zákona č.222/2004 Z. z. o Dani z pridanej hodnoty (v znení neskorších predpisov). Zákon

Více

Smernica č. 001/2014. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice

Smernica č. 001/2014. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Základná škola Juraja Fándlyho, Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď Smernica č. 001/2014 Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice Účel predpisu : Táto interná smernica upravuje postup pri vedení pokladnice v

Více

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Názov a sídlo organizácie OBEC Krásna Ves,956 53 Krásna Ves Poradové číslo vnútorného predpisu 9/2014 Vypracovala : Ing. Eva Janegová Schválil

Více

4.1.6 Spôsob účtovania zásob a ich evidencie

4.1.6 Spôsob účtovania zásob a ich evidencie 4.1.6 Spôsob účtovania zásob a ich evidencie Názov organizácie: Názov internej smernice: Poradové číslo smernice: Vypracoval: Schválil: Dátum vyhotovenia internej smernice: Za správnosť smernice zodpovedá:

Více

Interná smernica pre tvorbu a účtovanie opravných položiek

Interná smernica pre tvorbu a účtovanie opravných položiek Interná smernica pre tvorbu a účtovanie opravných položiek Názov a sídlo organizácie : Obec Pukanec Poradové číslo internej smernice : 6/2012 Vypracovala : Ing. Veronika Struhárová Schválil : Mgr. Ján

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Obec Farná, Obecný úrad Farná č. 462

Obec Farná, Obecný úrad Farná č. 462 Obec Farná, Obecný úrad 935 66 Farná č. 462 T/F: 036/772 11 90, web: www.farna.sk, email: farna@nextra.sk IČO 00306941, DIČ 2021023554 INTERNÁ SMERNICA č. 1/2010 pre vedenie účtovníctva OBSAH INTERNEJ

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek

Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek Názov a sídlo organizácie Obec Turie Poradové číslo vnútorného predpisu 5/2017 Vypracovala : Mária Škorová Schválil : Miroslav Chovanec Dátum

Více

OBEC SMILNO. Smernica č. 1/2017. o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek. Dátum účinnosti: od Ruší sa vnútorný predpis:

OBEC SMILNO. Smernica č. 1/2017. o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek. Dátum účinnosti: od Ruší sa vnútorný predpis: OBEC SMILNO Smernica č. 1/2017 o tvorbe a zúčtovaní opravných položiek Dátum účinnosti: od 1.12.2017 Ruší sa vnútorný predpis: Zodpovedný: Bc. Vladimír Baran Táto smernica je vypracovaná v zmysle zákona

Více

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016

Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016 Príkaz rektora Číslo: 3/2016 - PR Riadna inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za obdobie roka 2016 Dátum: 12. 10. 2016 Slovenská technická

Více

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽIEK

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽIEK Strana 1 z 8 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. 52 IS 52 TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽIEK v znení Doplnku č. 1 Strana 2 z 8 1 Účel Mesto v súlade s 26 ods. 3 Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších

Více

Nitriansky samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj Nitriansky samosprávny kraj Štefánikova tr. 69, 949 01 NITRA V Nitre, dňa Číslo: X / 20XX P R Í K A Z č. X / 20XX predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Cenník. Obchodné spoločnosti

Cenník. Obchodné spoločnosti Cenník Obchodné spoločnosti platný od 01.02.2013 Obchodné spoločnosti Balík Business exclusive Účtovníctvo Počet položiek 20 50 100 200 300 500 1000 1001 a viac /mesiac 19,89 44,89 79,89 49,89 199,89 349,89

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více