ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY"

Transkript

1 ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY

2 Obsah Seznam zkratek Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP Technické požadavky...4 Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace ISPOP Popis aplikace ISPOP Uživatelské role Role ověřovatele a recenzenta v systému Funkce PDF formulářů Obecné prvky PDF formulářů PDF formuláře v ISPOP Získání přístupových údajů, přihlášení do ISPOP Získání přístupových údajů Přihlášení do ISPOP Práce s přehledy v aplikaci ISPOP Přehled hlášení Přehled subjektů Přehled provozoven Přehled uživatelů Ověření hlášení Ověření nepoplatkového hlášení Ověření poplatkového hlášení Administrace aplikace Změna údajů subjektu Přidání uživatele Změna údajů uživatele Změna hesla

3 Seznam zkratek Zkratka CENIA IČZÚJ IRZ ISPOP MŽP Význam CENIA, česká informační agentura životního prostředí Identifikační číslo základní územní jednotky Integrovaný registr znečišťování Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností Ministerstvo životního prostředí České republiky 3

4 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP 1.1 Technické požadavky Pro přístup do aplikace ISPOP a její správné fungování musí Ohlašovatel disponovat: 1. Počítačem s nainstalovanou aplikací Adobe Reader a webovým prohlížečem (doporučené: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox). Produkt Adobe Reader je distribuován k použití zdarma. Pro správnou funkčnost systému je nutné používat verzi 9 nebo vyšší (v současné době Adobe Reader X). Aplikaci Adobe Reader je možné stáhnout na adrese 2. Připojením do sítě internet, a to alespoň na nezbytně nutnou dobu pro příjem/získání přiděleného hlášení. Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace ISPOP Aplikace ISPOP je dostupná na adrese Pro přístup k aplikaci jsou potřebné přihlašovací údaje, které uživatel získá po úspěšné registraci. Popis správného nastavení Adobe Readeru pro práci s formuláři PDF registrace i ohlašování je uveden v kapitole 4. 4

5 2 Popis aplikace ISPOP Některé činnosti prováděné v aplikaci ISPOP vyžadují součinnost více uživatelů zpravidla v různých rolích. Typickým příkladem je žádost o registraci subjektu ohlašovatele, kterou podává oprávněný zástupce subjektu ohlašovatele, a která je systémem dále předložena operátorovi ISPOP k autorizaci (pokud nebyla žádost elektronicky podepsána nebo nebyla zaslána do speciální datové schránky), a následně k ověření až po vygenerování přístupových údajů pro uživatele ohlašovatele. 2.1 Uživatelské role Role uživatelů v systému ISPOP a jejich popis je shrnut v následující tabulce: Role Operátor ISPOP Správce subjektu Uživatel subjektu (zaměstnanec) Ohlašovatel Ověřovatel Recenzent Popis Uživatel, který obstarává běžné činnosti v rámci provozu ISPOP (ověřuje registrace uživatelů, provozoven IRZ, autorizuje hlášení na základě doručených podepsaných listinných potvrzení) ze strany provozovatele (CENIA). Osoba oprávněná vystupovat za subjekt, obvykle statutární orgán nebo osoba, která je k vystupování za subjekt zmocněna. Uživatel, jehož účet zpravidla vytvořil Správce subjektu, a který je oprávněn provádět hlášení do systému ISPOP za svůj subjekt (zaměstnavatele). Fyzická nebo právnická osoba, která má povinnost na základě alespoň jednoho ze zákonů č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP, č. 254/2001 Sb. vodní zákon, č. 477/2001 Sb. o obalech nebo č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ohlašovat požadované údaje prostřednictvím ISPOP. Orgán veřejné správy, jemuž je ze zákona Ohlašovatelem prostřednictvím ISPOP podáno hlášení. Je odpovědný za provedení kontroly podaného hlášení ověření (KÚ, ORP, ČIŽP). Orgán státní a veřejné správy nebo odborný subjekt (ČIŽP, ČHMÚ ad.), který z titulu svého odborného zaměření a legislativního postavení může nahlížet do všech nebo vybraných skupin hlášení na základě pověření MŽP. Z hlediska vlastního ohlašování prostřednictvím ISPOP nemá přímou odpovědnost. 5

6 3 Role ověřovatele a recenzenta v systému Manuál je určen pro organizace státní a veřejné správy, které vystupují v roli ověřovatele hlášení dle jednotlivých složkových zákonů. Roli ověřovatele v ISPOP vykonávají Krajské úřady / Magistrát hlavního města Prahy, Obce s rozšířenou působností / Městské části Prahy, Oblastní inspektoráty a ředitelství České inspekce životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí. Další cílovou skupinou této metodiky jsou ty organizace, které neprovádějí kontrolu hlášení na základě legislativní povinnosti, ale získávají z ISPOP informace obsažené ve schválených hlášeních. Tato skupina je v systému označována jako recenzenti a mimo výše uvedenou skupinu se jedná o Český hydrometeorologický úřad (ČHMÚ) a CENIA, českou informační agenturu životního prostředí. 4 Funkce PDF formulářů Registrace subjektu, resp. podání některých hlášení v ISPOP se provádí prostřednictvím PDF formulářů. Následující text shrnuje obecné prvky PDF formulářů a jejich fungování v ISPOP. 4.1 Obecné prvky PDF formulářů Formuláře PDF v ISPOP obsahují následující typy prvků: Textová pole Textová pole umožňují uživateli zapsat text adresu, , poznámku apod. Např. v jednořádkovém provedení tří textových polí: nebo více řádkové provedení jednoho pole: Přepínací tlačítka Pomocí přepínacího tlačítka uživatel vybere pouze jednu z nabízených možností. Např. horizontální uspořádání možností: 6

7 nebo vertikální uspořádání: Zaškrtávací pole Zaškrtávací pole poskytují uživateli pro jednotlivé položky volbu mezi ano a ne. Pokud formulář obsahuje více zaškrtávacích polí, uživatel v nich může volit libovolnou kombinaci např.: Kombinované pole Kombinované pole je kombinací textového pole a rozbalovacího seznamu. Požadovanou hodnotu uživatel vybere zapsáním počátečního znaku nabízených hodnot nebo výběrem ze seznamu: Tlačítka Tlačítko spustí akci formuláře např.: 7

8 4.2 PDF formuláře v ISPOP Pro odesílání údajů registrace subjektu a podání hlášení prostřednictvím ISPOP se používají inteligentní PDF formuláře, které jsou sestaveny z prvků uvedených v kapitole 4.1. Součástí PDF dokumentů je XML vrstva pro strojové zpracování. Vyplnění a prohlížení formulářů je možné prostřednictvím aplikace Adobe Reader. Následující text popisuje nastavení PDF formulářů pro jejich správnou funkčnost v ISPOP. Zabezpečení JavaScript Pro správnou funkci PDF formuláře je potřeba mít v Adobe Readeru povolené použití JavaScriptu. V případě, že není použití povoleno, je při otevření formuláře z ISPOP zobrazen dialog s dotazem: Použití JavaScriptu lze povolit také v Adobe Readeru v menu Úpravy / Předvolby v kategorii JavaScript zaškrtnutím volby Povolit JavaScript Acrobatu. Zabezpečení rozšířené Před zahájením práce s formuláři PDF je nutné provést nastavení rozšířeného zabezpečení aplikace Adobe Reader (verze 9.0 a vyšší) v menu Úpravy / Předvolby, kategorie Zabezpečení (rozšířené) s těmito možnostmi: a) zrušit volbu Povolit rozšířené zabezpečení nedoporučujeme nebo b) zapnout volbu Povolit rozšířené zabezpečení a: doplnit do seznamu Oprávněná umístění složku(y), kde budou ukládány soubory s formuláři PDF, a přidat hostitele (tlačítko Přidat hostitele ; např.: *.ispop.cz) doporučená varianta 8

9 Příklad nastavení viz následující obrázek: Povinná pole položky formuláře, které je nutné před jeho odesláním vyplnit zvýraznění povinných položek je možné povolit nebo zakázat viz obrázek: Formuláře pro plnění ohlašovacích povinností dále obsahují: 1. na začátku každého formuláře volbu, zda jde o řádné nebo doplněné podání: 9

10 2. na konci pak tlačítka pro a. uložení vyplněných dat <Uložit XML>, b. uložení celého formuláře s vyplněnými daty <Uložit PDF> c. načtení dříve uložených XML dat do formuláře <Načíst XML> d. on-line validaci zadaných údajů na serveru <On-line kontrola> e. on-line odeslání formuláře do ISPOP <Odeslat on-line> f. odeslání formuláře prostřednictvím datové schránky <Odeslat do ISDS> 3. a prvek formuláře pro vložení elektronického podpisu. Připojení přílohy k formuláři Přidání souboru jako přílohy zasílaného dokumentu je ve formuláři uživateli umožněno tlačítkem a následným výběrem souboru prostřednictvím standardního systémového dialogu. Na příkladu je uvedeno přidání přílohy na registračním formuláři subjektu: Pozn.: připojenou přílohu lze odebrat opětovným kliknutím na tlačítko a po zobrazení dialogu pro vybrání souboru stiskem tlačítka <Storno>. 10

11 5 Získání přístupových údajů, přihlášení do ISPOP Pro práci ověřovatele, resp. recenzenta v ISPOP je třeba být do aplikace přihlášen. K přihlášení musí uživatel disponovat přístupovými údaji: uživatelským jménem a heslem. 5.1 Získání přístupových údajů Ověřovatelům, resp. recenzentům, kteří byli v roce 2010 registrováni v ISPOP, byl jejich účet převeden do nové aplikace ISPOP. Takto registrovaným ověřovatelům, resp. recenzentům byly vygenerovány přístupové údaje k uživatelskému účtu v ISPOP (přihlašovací jméno a heslo) pro všechny osoby, které v instituci roli ověřovatelů, resp. recenzentů prováděly. Přihlašovací údaje byly zaslány zřizovatelem systému (MŽP) do datových schránek ověřovatelů, resp. recenzentů. Přístup do systému ISPOP bude mít od ledna 2011 dvě úrovně: přístupové údaje pro správce a uživatelské přístupové údaje. V lednu 2011 byly ověřovatelům a recenzentům zaslány přístupové údaje správce. Správce má oprávnění vytvářet a rušit přístupové údaje jednotlivých uživatelů. Tento přístup je primárně určen pro vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za oprávněnost přístupu dané osoby (uživatele) k datům v ISPOP a operacím vyplývajícím ze složkových zákonů. Správce při vytvoření uživatelského přístupu určí v jaké roli uživatel za daný subjekt vystupuje: ověřovatel orgán státní správy, který je odpovědný za provedení kontroly podaného hlášení = ověření, nebo ohlašovatel osoba, která je oprávněná podávat hlášení za Váš subjekt). Přístupové údaje, které Vám byly přiděleny v průběhu roku 2010, mají charakter uživatelských přístupových údajů a zůstávají nadále v platnosti i pro ohlašovací období v roce 2011 a lze se s nimi přihlásit do aplikace ISPOP. V případě potřeby nového uživatelského účtu se musí zástupce ověřovatele, resp. recenzenta obrátit na správce systému. Správce systému má ve své kompetenci registraci jednotlivých ověřovatelů, resp. recenzentů a jejich osob. Komunikace mezi ověřovatelem, resp. recenzentem a správcem systému není realizována prostřednictvím systému ISPOP, ale pomocí jiných komunikačních kanálů. Doporučený způsob podání žádosti o vytvoření nového uživatelského účtu v systému je listinně na adresu: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Litevská 1174/8, Praha 10. Nově vytvořené osobě ověřovatele, resp. recenzenta je přiřazeno přístupové jméno a vygenerováno heslo a tyto přístupové údaje jsou zaslány provozovatelem systému (CENIA) na adresu instituce ověřovatele, resp. recenzenta. 11

12 5.2 Přihlášení do ISPOP K přihlášení do systému je nutné vlastnit přístupové údaje, tj. uživatelské jméno a heslo. Registrovaní uživatelé přistupují ke svému uživatelskému účtu pomocí portálu ISPOP na veřejné webové adrese v modrém obdélníku pro přihlášení vpravo nahoře: Po zadání přihlašovacích údajů je uživateli umožněn přístup k uživatelskému účtu. 12

13 6 Práce s přehledy v aplikaci ISPOP V menu Můj účet -> Přehledy nalezne uživatel přehledy hlášení, subjektů, uživatelů apod., v závislosti na roli, kterou v systému ISPOP zastává. V případě, že je ověřovatel zároveň ohlašovatelem, se dostupnost jednotlivých Přehledů liší (pro popis Přehledů dostupných ohlašovateli viz Manuál pro ohlašovatele). Tabulka dostupnosti přehledů a v nich zobrazených záznamů podle rolí uživatelů: Položka v menu Přehledy Ohlašovatel 1. Správce subjektu 2. Zaměstnanec Ověřovatel Recenzent Přehled registrací Žádosti o registrace subjektu odeslané do ISPOP pro subjekty, u kterých je uživatel aktuálně Správcem subjektu nebo zaměstnancem nemá dostupné nemá dostupné Přehled hlášení nemá dostupné hlášení určená k ověření hlášení podle typu recenzenta Přehled podaných hlášení hlášení za subjekty, jichž je uživatel správcem, zaměstnancem nebo zmocněncem nemá dostupné nemá dostupné Přehled subjektů seznam schválených registrovaných subjektů, jichž je uživatel správcem, zaměstnancem nebo zmocněncem nemá dostupné podle typu recenzenta Přehled provozoven schválené provozovny ke všem odpovídajícím subjektům (viz přehled subjektů) nemá dostupné podle typu recenzenta Přehled žádostí IRZ žádosti o založení IRZ provozovny odpovídajících subjektů (viz přehled subjektů) nemá dostupné nemá dostupné Přehled zmocnění 1. zmocnění všech odpovídajících subjektů 2. nemá dostupné nemá dostupné nemá dostupné Přehled uživatelů 1. uživatelé všech odpovídajících subjektů 2. nemá dostupné uživatelé odpovídajícího subjektu uživatelé odpovídajícího subjektu 13

14 Uspořádání přehledu a použité prvky jsou patrné z následujícího obrázku: kde podmínky pro hledání záznamů slouží pro zadání omezujících kritérií pro hledání záznamů zadáním a potvrzením tlačítkem <Vyhledat> je hledání provedeno a výsledky zobrazeny. tlačítka akce umožňují provést s vybraným záznamem akci např.: zobrazit detail zobrazit historii editovat dostupné položky přehledu zobrazí seznam položek, které je možné pro přehled použít, kliknutím se sloupec s položkou skryje nebo zobrazí data do MS Excel lze exportovat vybrané záznamy prostřednictvím tlačítek pro další zpracování: <Exportovat> provede export právě zobrazených dat <Exportovat vše> provede export všech dat, která splňují zadaná kritéria 14

15 6.1 Přehled hlášení V Přehledu hlášení jsou zobrazena hlášení podaná do ISPOP. Uživateli v roli ověřovatele jsou viditelná hlášení určená k ověření, samotné ověření probíhá v menu Ověření / Ověření hlášení (viz kapitola 7). Přehled hlášení vyhledávací kritéria: Přehled hlášení záznamy: Detail hlášení: 15

16 Jednotlivá tlačítka v detailu hlášení umožňují: <Originál> stáhnout originální data zaslaná do ISPOP <XML data> stáhnout XML data z formuláře <PDF pro tisk> stáhnout doručený formulář ve verzi pro tisk (bez funkcí formuláře) <Potvrzení> stáhnout listinné potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP pro ruční autorizaci <Zobrazit chyby> zobrazit chyby v hlášení (např. duplicitní podání řádného hlášení) 16

17 Příklad zobrazení chyb v hlášení: 17

18 6.2 Přehled subjektů Přehled subjektů zobrazuje seznam schválených registrovaných subjektů v ISPOP. Přehled subjektů je dostupný pouze uživateli v roli recenzenta: Detail subjektu v přehledu hlášení: 18

19 6.3 Přehled provozoven V přehledu provozoven jsou uvedeny provozovny IRZ a ovzduší registrované v ISPOP. Přehled provozoven je dostupný pouze uživateli v roli recenzenta: Detail IRZ provozovny: Detail provozovny ovzduší: 19

20 20

21 6.4 Přehled uživatelů V Přehledu uživatelů jsou uvedeni všichni registrovaní uživatelé subjektu přihlášeného uživatele (tedy ověřovatele, resp. recenzenta). Přehled uživatelů: Detail uživatele: 21

22 7 Ověření hlášení V následujícím textu je uživatelem míněn uživatel s rolí Ověřovatele. Hlášení podaná ohlašovateli do ISPOP mohou být Řádná a Doplněná, obojí se ověřují stejnými postupy. Vazba (pokud existuje) doplněného a řádného podání je zobrazena v detailu hlášení. Hlášení se ověřují v záložce Můj účet / Ověření / Ověření hlášení: Uživatel v menu Ověření / Ověření hlášení zobrazí seznam hlášení k ověření - ve stavu hlášení (sloupec Stav ) je uvedeno Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření) : Funkční prvky v pohledu Ověření hlášení jsou stejné jako v záložkách Přehledy viz kapitola 6. V horní části pohledu lze zadat podmínky pro hledání záznamů. Položka Předmět hlášení zpravidla 22

23 obsahuje údaje ohlašovací rok, IČ a název ohlašovatele, popř. název provozovny. Prostřednictvím položky Řádné lze vyfiltrovat řádná, resp. doplněná hlášení. Hlášení lze filtrovat podle více zadaných podmínek současně. Ve sloupci Akce kliknutím na ikonu Zobrazit historii u příslušného hlášení může uživatel zobrazit historii stavů hlášení: 23

24 7.1 Ověření nepoplatkového hlášení V menu Ověření / Ověření hlášení kliknutím na ikonu Zobrazit detail ve sloupci Akce uživatel zobrazí detail hlášení: Jednotlivá tlačítka v detailu hlášení umožňují: <Originál> stáhnout originální data zaslaná do ISPOP <XML data> stáhnout XML data z formuláře <PDF pro tisk> stáhnout doručený formulář ve verzi pro tisk (bez funkcí formuláře) <Potvrzení> stáhnout listinné potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP pro ruční autorizaci <Zobrazit chyby> zobrazit chyby v hlášení (např. duplicitní podání řádného hlášení) 24

25 V poli Ověření v detailu hlášení jsou k dispozici ovládací prvky (sloupce Akce ) pro ověření nebo postoupení hlášení: Akce Provést ověření : Uživatel před vlastním ověřením provede kontrolu chyb prostřednictvím tlačítka <Zobrazit chyby>, připojí poznámku a tlačítkem <Schválit> nebo <Zamítnout> ověření zpracuje: Akce Postoupit pro nepříslušnost : V případě volby akce Postoupit pro nepříslušnost se zobrazí webový formulář pro výběr nového ověřovatele: Uživatel vybere požadovaného ověřovatele, doplní poznámku a tlačítkem <Postoupit> provede postoupení zvolenému ověřovateli. V menu Ověření / Ověření hlášení kliknutím na ikonu Zobrazit historii ve sloupci Akce u příslušného hlášení může uživatel zobrazit historii stavů hlášení: 25

26 26

27 7.2 Ověření poplatkového hlášení Ověření poplatkového hlášení je prostřednictvím akčních tlačítek možné provést podle požadavků správního řádu. Na následujícím obrázku je zobrazen detail poplatkového hlášení: Jednotlivá tlačítka v detailu hlášení umožňují: <Originál> stáhnout originální data zaslaná do ISPOP <XML data> stáhnout XML data z formuláře <PDF pro tisk> stáhnout doručený formulář ve verzi pro tisk (bez funkcí formuláře) <Potvrzení> stáhnout listinné potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP pro ruční autorizaci <Zobrazit chyby> zobrazit chyby v hlášení (např. duplicitní podání řádného hlášení) Tlačítka ve sloupci Akce v poli Ověření provádí tyto operace: Ikona akce Název akce Popis Výsledný stav hlášení 27

28 Ikona akce Název akce Popis Výsledný stav hlášení Provést ověření Postoupit pro nepříslušnost Zahájit správní řízení Přerušit správní řízení Zastavit správní řízení Vydat poplatkový výměr Zobrazí dialog pro zapsání poznámky k rozhodnutí o ověření, které může být kladné (a) nebo zamítavé (b) V případě, kdy uživatel zjistí, že mu podané hlášení určené k ověření nepřísluší, postoupí jej příslušnému ověřovateli. ( 12 zákona č.500/2004 Sb., správní řád) Ověřovatel zjistí, že hlášení má potřebné legislativou požadované náležitosti - označí hlášení tímto stavem. ( 44, 45 správního řádu) Ověřovatel označí hlášení v případě přerušení řízení. ( 64, 65 správního řádu) Ověřovatel zastaví správní řízení a označí tímto podané hlášení. ( 66 odst. 1 správního řádu) Ověřovatel vydá rozhodnutí o výši poplatku/zálohy a označí tímto i podané hlášení. ( 67 správního řádu) a) Ověřeno b) K doplnění (není ověřitelné) Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření) Pozn.: v historii stavů je přidán záznam o změně ověřovatele Probíhá řízení Správní řízení pozastaveno Správní řízení zastaveno Vydán zálohový / poplatkový výměr Zobrazit historii Zobrazí historii změn stavů hlášení. - 28

29 V případě volby akce Postoupit pro nepříslušnost se zobrazí webový formulář pro výběr nového ověřovatele: Uživatel vybere požadovaného ověřovatele, doplní poznámku a tlačítkem <Postoupit> provede postoupení zvolenému ověřovateli. 29

30 8 Administrace aplikace Níže uvedené činnosti obvykle vykonává uživatel v roli Správce subjektu. 8.1 Změna údajů subjektu 1. Uživatel v roli Správce subjektu zvolí v menu Správa subjektu / Změna subjektů : 2. Zadáním vyhledávacích kritérií a stiskem tlačítka <Vyhledat>: 30

31 3. Kliknutím na tlačítko <Editovat> u vybraného záznamu zobrazit dialog pro editaci údajů subjektu, po provedených úpravách lze uložit změnu tlačítkem <Uložit>: 8.2 Přidání uživatele Uživatele (zaměstnance) subjektu může do aplikace přidat uživatel v roli Správce subjektu následujícím postupem: 1. Po přihlášení do aplikace zvolí v menu Správa uživatelů / Přidání uživatele : 2. V zobrazeném dialogu vybere subjekt, ke kterému má být uživatel přidán (správci subjektu se nabízejí subjekty, které spravuje); 31

32 3. Vyplní údaje o uživateli (zaměstnanci) včetně role a potvrdí stiskem tlačítka <Odeslat>: 8.3 Změna údajů uživatele Uživatel v roli Správce subjektu je oprávněn měnit údaje uživatelů: 1. Uživatel zvolí v menu Správa uživatelů / Změna uživatelů 32

33 2. V zobrazeném přehledu uživatelů vyhledá požadovaný uživatelský účet: 3. Akčním tlačítkem <Editovat> lze měnit údaje vybraného uživatele, k potvrzení změn dojde po kliknutí na tlačítko <Uložit>: 33

34 8.4 Změna hesla Změnu vlastního hesla může provést každý uživatel s platnými přihlašovacími údaji do aplikace ISPOP. 1. Uživatel se přihlásí do aplikace a v menu klikne na nabídku Administrace účtu / Změna hesla : 2. Přihlášený uživatel do zobrazeného dialogu zadá správné původní heslo a nové heslo a podruhé nové heslo pro kontrolu (musí se v obou polích shodovat) a potvrdí tlačítkem <Změnit>: 34

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seznámení s ISPOP 2012. Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seznámení s ISPOP 2012 Oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování

Více

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE ISPOP 2011 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE Obsah 1 Úvod... 4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP... 4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace ISPOP...4 3 Popis

Více

ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ISPOP - funkcionality systému pro plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Ing. Pavla Jirůtková, oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Potravinářská

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Odborně způsobilá osoba verze 1.0 1 z 19 Obsah 1. Seznam zkratek...3 2. Přehled změn manuálu...3 3. Úvod...4 4. Popis Registru OZO...5 4.1.

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Správce výrobce verze 1.0 1 z 24 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0

Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP. verze 1.0 Postup stažení autorizačního formuláře - Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP verze 1.0 říjen 2011 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Přihlášení do systému ISPOP...4 2 Postup stažení autorizačního

Více

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1

ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ. Verze 1.1 ISPOP 2011 STRUČNÝ PRŮVODCE REGISTRACÍ Verze 1.1 1 Obsah Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky...4 1.2 Nastavení zabezpečení a JavaScript...4

Více

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet

ISPOP v roce 2015. Obsah prezentace ISPOP. CENIA, Praha 5.1.2015 1. Úvod, registrace, uživatelský účet ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor, 13.,14.,15.1.2015 Obsah prezentace Úvod, registrace,

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2016 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, EnviGroup, Praha, 27. 1. 2016 Obsah prezentace (podrobněji, než je

Více

ISPOP v roce Obsah prezentace

ISPOP v roce Obsah prezentace ISPOP v roce 2017 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele, Ekomonitor Brno, 11. 1. 2017 Hradec Králové, 12. 1. 2017 Obsah

Více

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce 2015. Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2015 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář pro ohlašovatele - Praha, UŽITEČNÉ SEMINÁŘE, 17.2.2015 Obsah prezentace Úvod,

Více

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012

1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012 Obsah 1 Stažení formuláře F_OVZ_SPOJ pro ohlášení údajů za rok 2012... 1 2 Popis jednotlivých možností předvyplnění staženého formuláře... 3 3 Způsoby podání hlášení a jejich autorizace... 4 1 Stažení

Více

ISPOP 2012 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.2

ISPOP 2012 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.2 ISPOP 2012 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.2 1 Obsah Přehled změn průvodce...2 Seznam zkratek...3 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...4 1.1 Technické požadavky... 4 1.2 Nastavení zabezpečení

Více

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí

ISPOP v roce Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ. CENIA, česká informační agentura životního prostředí ISPOP v roce 2018 Ing. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Konference Povinnosti v podnikové ekologii, Praha, 20. 11. 2017 Obsah prezentace Úvod

Více

ISPOP 2014 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce 2014. verze 1.0

ISPOP 2014 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce 2014. verze 1.0 ISPOP 2014 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY pro ověřování v roce 2014 verze 1.0 Obsah Seznam zkratek...4 Přehled změn manuálu...4 1 Úvod...5 2 Napojení systému ISPOP na ISZR...6 3 Předpoklady pro správné

Více

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014

ISPOP 2014. Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 ISPOP 2014 Pavla Jirůtková - oddělení ISPOP a IRZ CENIA, česká informační agentura životního prostředí Užitečné semináře, leden 2014 Opakování matka moudrosti ( část prezentace určená pouze do sborníku)

Více

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL

Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Postup stažení a podání formulářů F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL Formulář F_OVZ_SPE je určen pro ohlášení údajů souhrnné provozní evidence podle 17 odst. 3 bodu c) zákona 201/2012 Sb. a jeho vyplnění se týká všech

Více

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0

ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2013. verze 1.0 ISPOP 2013 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE pro ohlašování v roce 2013 verze 1.0 1 Obsah 1 Seznam zkratek...5 2 Přehled změn manuálu...5 3 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...6 3.1 Technické požadavky...

Více

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2016 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2

ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ. verze 1.2 ISPOP 2012 POSTUP PŘI PODÁNÍ DOPLNĚNÉHO HLÁŠENÍ verze 1.2 Obsah Přehled změn postupu... 2 1. Podání doplněného hlášení (oprava řádného hlášení)... 3 1.1 Podání doplněného hlášení - PDF formuláře... 3 1.2

Více

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.1. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.1

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.1. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.1 ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.1 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací zahraničního subjektu, verze 1.0

ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací zahraničního subjektu, verze 1.0 ISPOP 2019 PRŮVODCE REGISTRACÍ ZAHRANIČNÍHO SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn průvodce... 3 1 Úvod... 4 2 Registrace zahraničního subjektu do ISPOP... 4 2.1 Kdo má povinnost registrace

Více

ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2019 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Záložka Stažení formuláře... 4 2.1 Karty... 4 2.2 Pohyb mezi kartami... 5 2.3 Zobrazení vybraných

Více

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::..

..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::.. ..:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. ..:: IKV.EVARIANTY.CZ ::....:: Uživatelský manuál pro studenty ::.. 1 OBSAH OBSAH...2 1. Vstup na portál IKV...3 1.1 Registrace...4 1.2 Přihlášení...5 2. Po přihlášení...6 2.1 Hlavní menu...7 Hlavní menu

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období

Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Postup při vyplňování formuláře F_OVZ_SPOJ, který je předvyplněn historickými údaji z minulého ohlašovacího období Obsah: Stažení formuláře s předvyplněnými údaji z minulého ohlašovacího období...1 Základní

Více

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2017 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.0 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB

ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB ISPOP 2019 MANUÁL PRO PRÁCI V REGISTRU ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB Výrobce verze 1.0 1 z 37 Obsah 1. Seznam zkratek... 3 2. Přehled změn manuálu... 3 3. Úvod... 4 4. Popis Registru OZO... 5 4.1. Uživatelské

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí

Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí Evidence náhradního plnění - neveřejný přístup pro odběratele Uživatelská příručka verze 3.0 Historie dokumentu Verze Datum Autor Změny 1.0 31. 5. 2019

Více

ISPOP 2017 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce verze 1.0. ISPOP Manuál pro ověřovatele a recenzenty, verze 1.

ISPOP 2017 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce verze 1.0. ISPOP Manuál pro ověřovatele a recenzenty, verze 1. ISPOP 2017 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY pro ověřování v roce 2017 verze 1.0 1 Obsah Přehled změn manuálu...4 Změny v roce 2017 novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP...4 1 Úvod...5 2 Napojení

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 1.0 (170714) 1 Obsah 1. Základní informace o používání SKV - aplikace pro výběr kvalitních výsledků...3 1.1 Příhlášení do SKV...3 2.1 Změna

Více

ISPOP 2014 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0

ISPOP 2014 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0 ISPOP 2014 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

ISPOP 2018 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce verze 1.0. ISPOP Manuál pro ověřovatele a recenzenty, verze 1.

ISPOP 2018 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce verze 1.0. ISPOP Manuál pro ověřovatele a recenzenty, verze 1. ISPOP 2018 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY pro ověřování v roce 2018 verze 1.0 1 Obsah Přehled změn manuálu... 4 1 Úvod... 5 2 Napojení systému ISPOP na ISZR... 5 3 Předpoklady pro správné fungování

Více

Postup pro vložení plné moci k SEPNO

Postup pro vložení plné moci k SEPNO Postup pro vložení plné moci k SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 leden 2018 První verze postupu 1.1 30.4.2018 Aktualizace dokumentu (Subjekt zmocnitele není dosud ISPOP zaregistrován

Více

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0

ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ. pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 ISPOP 2012 STRUČNÝ PRŮVODCE PRO VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE IRZ pro ohlašování v roce 2012 (data za ohlašovací rok 2011) verze 1.0 leden 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1. Základní informace k formuláři F_IRZ Hlášení

Více

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Seminář o ISPOP. Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Seminář o ISPOP Ing. Pavla Jirůtková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Odborný program užitečné webové stránky ISPOP zákon č. 25/2008 Sb. kdy, kdo a jakou agendu v oblasti životního

Více

ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2018 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP. verze 1.0. ISPOP 2018 Informace k plné moci vkládané do ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2018 INFORMACE K PLNÉ MOCI VKLÁDANÉ DO ISPOP verze 1.0 1 Obsah 1 Obecné informace...3 1.1 Konverze plné moci... 3 1.2 Kdo provádí konverzi plným mocí?... 3 1.3 Kolik konverze stojí?... 3 1.4 Mám

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE

PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE PRŮVODCE PŘIDÁNÍM UŽIVATELE verze 1.1 Datum vydání: 30. 4. 2018 Obsah 1 Nový uživatel pro systém SEPNO... 2 2 Přidání uživatele v ISPOP... 2 3 Přidělení role SEPNO... 5 1 1 Nový uživatel pro systém SEPNO

Více

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV

Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Manuál k elektronickému podávání přihlášek a žádostí u ÚPV Úvod Elektronické podávání nabízí uživatelům kvalitní a bezpečnou formu komunikace s Úřadem při současné úspoře finančních nákladů a času. Je

Více

HNVO 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. 7-9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 94/2016 Sb. verze 1.0

HNVO 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. 7-9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 94/2016 Sb. verze 1.0 HNVO 2016 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY 7-9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláška č. 94/2016 Sb. verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn manuálu...3 1 Úvod...4 2 Popis systému HNVO...5

Více

Postup pro vložení plné moci k SEPNO

Postup pro vložení plné moci k SEPNO Postup pro vložení plné moci k SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 leden 2018 První verze postupu Strana 1/9 OBSAH 1. Obecné informace... 3 1.1. Konverze plné moci... 3 1.2. Kdo provádí

Více

ISPOP 2015 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce verze 1.0

ISPOP 2015 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY. pro ověřování v roce verze 1.0 ISPOP 2015 MANUÁL PRO OVĚŘOVATELE A RECENZENTY pro ověřování v roce 2015 verze 1.0 Obsah Přehled změn manuálu...4 Změny v roce 2015...4 1 Úvod...5 2 Napojení systému ISPOP na ISZR...6 3 Předpoklady pro

Více

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0

ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0 ISPOP 2014 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2017 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka k registraci a zpracování elektronické žádosti o dotaci v prostředí aplikace Komunikace s občany (RAP) Obsah: 1. Úvod... 1 2. Než začnete vyplňovat elektronickou žádost o dotaci...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 7. 6. 2017 Verze: 2.4 2017 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3 1.1

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci

Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci Postup pro doplnění Žádosti o dotaci přes Portál farmáře v operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden postup doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu farmáře (dále také jen PF) v operaci 19.2.1.

Více

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ

PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ SKV - SYSTÉM KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ Verze 6.0 (130818) 1 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ SKV - SYSTÉM PRO VÝBĚR KVALITNÍCH VÝSLEDKŮ... 3 1.1 PŘIHLÁŠENÍ DO SKV... 3 2.1

Více

ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0

ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP. verze 1.0. ISPOP Postup při stažení PDF formulářů z ISPOP, verze 1.0 ISPOP 2018 POSTUP PŘI STAŽENÍ PDF FORMULÁŘŮ Z ISPOP verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 2 Novinky v záložce Stažení formuláře... 5 2.1 Karty... 5 2.2 Pohyb mezi kartami... 6 2.3 Zobrazení

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Manuál pro InspIS HELPDESK

Manuál pro InspIS HELPDESK Česká školní inspekce Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Manuál pro InspIS HELPDESK Obsah: 1) Přihlášení do systému 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy 3) InspIS HELPDESK str. 2 str. 2 str. 3 až

Více

ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ

ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ ISPOP 2011 DATOVÁ SCHRÁNKA KANÁL PRO PODÁNÍ HLÁŠENÍ Obsah 1. Co je datová schránka? 4 2. Provázanost ISDS se systémem ISPOP 4 3. Výhody pro využití datové schránky pro podání hlášení do IS ISPOP 5 4. Zřízení

Více

ISPOP 2017 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací subjektu, verze 1.0

ISPOP 2017 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací subjektu, verze 1.0 ISPOP 2017 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek...3 Přehled změn průvodce...3 1 Úvod...4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5 2.1 Technické požadavky... 5 2.2

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele

Environmentální helpdesk. příručka pro žadatele Environmentální helpdesk - příručka pro žadatele Historie dokumentu Verze Datum Popis změny Vytvořil 1.0 6. 1. 2012 První verze dokumentu P.Vratný, J.Mikulíková 1.1 7. 1. 2012 Revize dokumentu M. Syrovátková

Více

ISPOP 2012 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2012 (data za rok 2011) verze 1.3

ISPOP 2012 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. pro ohlašování v roce 2012 (data za rok 2011) verze 1.3 ISPOP 2012 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE pro ohlašování v roce 2012 (data za rok 2011) verze 1.3 1 Obsah 1 Seznam zkratek...4 2 Přehled změn manuálu...4 3 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP...5

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO 24. ledna 2018 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí 1 OSNOVA Důvod zavedení Legislativní nastavení ohlašování přepravy NO SEPNO Role v SEPNO integrace

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

ISPOP 2018 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací subjektu, verze 1.0

ISPOP 2018 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU. verze 1.0. ISPOP Průvodce registrací subjektu, verze 1.0 ISPOP 2018 PRŮVODCE REGISTRACÍ SUBJEKTU verze 1.0 1 Obsah Seznam zkratek... 3 Přehled změn průvodce... 3 1 Úvod... 4 2 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP... 5 2.1 Technické požadavky... 5

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele

Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele Portál Značení tabáku Uživatelská příručka pro registrované uživatele 2019 1 / 21 Uživatelská příručka pro registrované uživatele Historie dokumentu Datum Verze Komentář 8. 4. 2019 1.0 Základní verze Obsah

Více

ISPOP jak ohlásit za rok 2012

ISPOP jak ohlásit za rok 2012 HRADEC KRÁLOVÉ 15. 1. 2013 ISPOP jak ohlásit za rok 2012 Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ machalek@chmi.cz Obsah prezentace: Stručný průvodce agendou ohlašování souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků za

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup

PTÁČEK - velkoobchod. eshop. ZÁKAZNICKÝ pracovní postup PTÁČEK - velkoobchod eshop ZÁKAZNICKÝ pracovní postup 2009 Obsah Úvod... 3 Autorizace... 3 Přihlášení... 4 Odhlášení... 4 Změna hesla editace uživatele... 4 Hlavní stránka Před přihlášením... 4 Výběr Produktu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře. Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro podání Hlášení o změnách přes Portál Farmáře Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup pro podání Hlášení o změnách prostřednictvím Portálu farmáře

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. verze 1.2

ISPOP 2011 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE. verze 1.2 ISPOP 2011 MANUÁL PRO OHLAŠOVATELE verze 1.2 1 Obsah Seznam zkratek... 4 1 Předpoklady pro správné fungování systému ISPOP... 5 1.1 Technické požadavky...5 1.2 Prostředí a předpoklady pro spuštění aplikace

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Práce s programem MPVaK

Práce s programem MPVaK Práce s programem MPVaK Tato informace popisuje postup práce s programem "MPVaK Vybrané údaje z majetkové a Vybrané údaje z provozní evidence. Jsou v ní popsány nejdůležitější úlohy, které budete s programem

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře 3. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále FZ) se vyhodnocuje, pokud

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu farmáře Program rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví (dále také jen FZ) se vyhodnocuje, pokud kritéria přijatelnosti

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup

Výtisk č.: Počet listů 19. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Role žadatel - postup ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 19 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Role žadatel - postup Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Manuál pro uživatele ze státní správy Recenzent SEPNO

Manuál pro uživatele ze státní správy Recenzent SEPNO Manuál pro uživatele ze státní správy Recenzent SEPNO Historie dokumentu: Verze Datum Popis změny 1.0 1.3.2018 První verze manuálu strana 1 / 36 Obsah Seznam zkratek... 4 O modulu SEPNO... 5 Co je to SEPNO...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH

ESPI9 - export zařízení do MA ISOH ESPI9 - export zařízení do MA ISOH Téma: Přenos evidence zařízení a navázaných spisů z ESPI9 do systému MA ISOH Program: ESPI9 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení technické podpory) Revize: 7.3.2012

Více

Rozcestník pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků za rok 2012 formulářem F_OVZ_SPOJ

Rozcestník pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků za rok 2012 formulářem F_OVZ_SPOJ Rozcestník pro ohlašování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a poplatků za rok 2012 formulářem F_OVZ_SPOJ 1. krok: Zjištění povinnosti podat hlášení za rok 2012 V provozovně se k 31.12. 2012 vyskytoval

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012)

ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ. (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) ISPOP 2013 PRŮVODCE PROCESEM OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ DO IRZ (s využitím IS ISPOP a PDF formuláře) pro ohlašování v roce 2013 (data za ohlašovací rok 2012) verze 1.0 prosinec 2012 Obsah Seznam zkratek... 2 1 Formální

Více

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO

Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO Ohlašování přepravy NO ISPOP - SEPNO 26. dubna 2018 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí OSNOVA Důvod zavedení Legislativní nastavení ohlašování přepravy NO SEPNO Role v SEPNO integrace

Více