Poznámky k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k"

Transkript

1 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Poznámky k Čl. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE a) Názov účtovnej jednotky Obec Klin Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad, Klin č. 199, Klin IČO Dátum zriadenia Spôsob zriadenia zákonom SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky riadna mimoriadna c) Účtovná jednotka je súčasťou konsolidovaného celku áno nie d) Účtovná jednotka je súčasťou súhrnného celku verejnej správy áno nie 2. Opis činnosti účtovnej jednotky Hlavná činnosť účtovnej jednotky starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov 3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia Štatutárny zástupca (meno a priezvisko) Funkcia Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky z toho: - počet vedúcich zamestnancov Organizačná štruktúra účtovnej jednotky: - rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou (počet) Štefan Peňák starosta obce Ľubomír Košút zástupca starostu obce Starosta; Úseky: Daní, pozemkov a styku s verejnosťou; Finančný, organizačno-správny a rozvoja obce; Údržby obce 1 Základná škola s Materskou školou Klin, Klin č. 122, Klin Čl. II INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH 1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie 1

2 2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu áno nie Ak áno: Druh zmeny Zmena počtu odpisových skupín zo 4 na 6 Dôvod zmeny Legislatívna zmena - Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (účinnosť od ) Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia Peňažné vyjadrenie Spôsob ocenenia jednotlivých položiek Položky Spôsob oceňovania a) dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou b) dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi c) dlhodobý hmotný majetok nakupovaný obstarávacou cenou d) dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi e) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok reprodukčnou obstarávacou získaný bezodplatne cenou f) dlhodobý finančný majetok obstarávacou cenou g) zásoby nakupované obstarávacou cenou h) zásoby získané bezodplatne reprodukčnou obstarávacou cenou i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou vlastnými nákladmi j) pohľadávky menovitou hodnotou k) krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou l) časové rozlíšenie na strane aktív náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. m) záväzky, vrátane dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou n) rezervy oceňujú sa v očakávanej výške záväzku o) časové rozlíšenie na strane pasív výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. p) deriváty pri nadobudnutí obstarávacou cenou 4. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína: nasledujúci deň po jeho zaradení do používania 2

3 Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na eurocenty matematicky. Metóda odpisovania sa používa lineárna rovnomerné odpisovanie. Účtovná jednotka zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. Účtovná jednotka určí dobu odpisovania podľa predpokladanej doby používania. Ak účtovná jednotka nemôže zaradiť majetok do odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: Odpisová skupina Predpokladaná doba používania v rokoch Ročná odpisová sadzba v % 1 8 1/ / / /50 Drobný nehmotný majetok od 70,00 Eur do 2.400,00, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet Ostatné služby. Drobný hmotný majetok od 70,00 Eur do 1.700,00, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby. Na základe rozhodnutia účtovnej jednotky sa sleduje v podsúvahovej evidencii (účty v účtovnej triedy 7xx). 5. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou. Účtovná jednotka tvorila opravné položky k - odpisovanému dlhodobému majetku áno nie - neodpisovanému dlhodobému majetku áno nie - nedokončeným investíciám áno nie - dlhodobému finančnému majetku áno nie - zásobám áno nie - pohľadávkam áno nie Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam v rámci hlavnej činnosti, pri ktorých je riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako: 12 mesiacov najviac do výšky 25 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 24 mesiacov najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 36 mesiacov najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva 6. Zásady pre vykazovanie transferov. O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Bežný transfer - prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, - prijatý od zriaďovateľa sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi, - poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok, - poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov pri poskytnutí transferu. 3

4 Kapitálový transfer - prijatý od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr.: s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku), - prijatý od zriaďovateľa sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi (napr.: s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku!, - poskytnutý cudzím subjektom - sa zúčtuje do nákladov po splnení podmienok, - poskytnutý vlastným subjektom - sa zúčtuje do nákladov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 7. Spôsob prepočtu údajov v cudzích menách na menu euro. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok hospodárenia. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú. Čl. III INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY A. NEOBEŽNÝ MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1) Textová časť k tabuľke č.1: DNM (01x) v roku 2015 bol do majetku zaradený Doplnok č. 2 k územnému plánu obce Klin vo výške jeho obstarania, t.j ,00 Eur. DHM (02x) Obec v priebehu roku 2015 obstarala dlhodobý hmotný majetok vo výške ,74 Eur. Do majetku bola zaradená suma ,10 Eur. Jednalo sa o tieto investície: - účet 021 Verejné osvetlenie v obci (novoobjavený majetok ocenený ROC) v hodnote ,52 Eur; Rekonštrukcia verejného osvetlenia v hodnote ,24 Eur na ul. Kunovej, Slnečnej a Chotárnej vrátane aktivácie vlastnej činnosti; Odstránenie havarijného stavu MK v časti Ul. Za 4

5 Mostami v hodnote ,83 Eur ako aj Technické zhodnotenie ostatného majetku obce v celkovej hodnote ,67 Eur. - účet 022 Merač rýchlosti vozidiel v hodnote 1.990,00 Eur; Rozhlasová ústredňa v hodnote 4.424,40 Eur a Rozšírenie miestneho rozhlasu na ul. Slnečnej a Chotárnej v hodnote 5.483,20 Eur. - účet nákup pozemkov pod miestne komunikácie vrátane výdavkov za vyhotovenie GP ako aj KZ za účelom ich odkupovania v celkovej hodnote 3.572,24 Eur. b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku Druh poisteného majetku Spôsob poistenia Výška poistenia Budovy obce vrátane hnuteľného majetku (združené poistenie) živelná udalosť, krádež ,22 Budovy ZŠ, MŠ vrátane hnuteľného majetku (združ.poist.) živelná udalosť ,82 ZŠ - telocvičňa Poškodenie al. zničenie živel.udalosťou ,18 ZŠ - biomasa Živelná udalosť ,86 Škoda Octavia Havarijné poistenie vozidla ,79 Motorové vozidlá - Škoda Octavia, AVIA, Škoda CAS, Povinné zmluvné poistenie motorových Traktor ZETOR, Traktor TL 80, Vlečka Pronar T 671 vozidiel Flotila - c) opis a hodnota dlhodobého majetku vo vlastníctve účtovnej jednotky Majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo Suma SPOLU , Pozemky , Umelecké diela a zbierky 742, Budovy, stavby , Stroje, prístroje, zariadenia, inventár , Dopravné prostriedky ,19 Majetok v správe RO - Základná škola s materskou školou klin SPOLU , Pozemky 89, Budovy, stavby , Stroje, prístroje, zariadenia a inventár , Drobný dlhodobý hmotný majetok ,75 d) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku. Druh Podrobný opis nedokončenej Suma OP Dôvod zvýšenia, zníženia a zrušenia OP DM investície SPOLU NEDOKONČENÉ INVESTÍCIE , ČOV kanalizačný zberač ,29 OP vytvorená v roku 2012 V roku 2015 len prehodnotená, nezrušená a ponechaná v rovnakej výške. 042 Vodovod Kunova ulica , Vodovod, Kanalizácia - Grúň 1.260, Trafostanica Kunova ulica 434,51 Tvorba OP vo výške 100% výdavkov obce (stavebné práce na akcii rozvod vody v roku 2006 v sume ,14 Eur) z dôvodu, že doteraz nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie ani povolenie k dočasnému užívaniu stavby. Tvorba OP vo výške 100% výdavkov obce (projekty z roku 2010 v sume 2.388,00 Eur) z dôvodu, že stavebné práce v zmysle PD nerealizovala obec, ale OVS a.s. Dolný Kubín, pričom kolaudačné rozhodnutie bolo vydané na návrh stavebníka v roku V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce bude OZ predložený návrh na odpísanie nákladov obce pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM. Tvorba OP vo výške 100% výdavkov obce (projekty z roku 2009 v sume 1.260,00 Eur) z dôvodu, že stavebné práce v zmysle PD nerealizovala obec, ale OVS a.s. Dolný Kubín, pričom kolaudačné rozhodnutie bolo vydané na návrh stavebníka v roku V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce bude OZ predložený návrh na odpísanie nákladov obce pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM. Tvorba OP vo výške 100% výdavkov obce (projekty z roku 2007 v sume 434,51 Eur) z dôvodu, že stavebné práce v zmysle PD nerealizovala obec, ale SE - distribúcia a.s. Žilina, pričom kolaudačné rozhodnutie bolo vydané na návrh stavebníka v roku V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce bude OZ predložený návrh na odpísanie nákladov obci pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM. 5

6 042 Trafostanica Roveň 2.902, Modernizácia VO (verejné osvetlenie) 2.106,16 TVORBA OP v roku ,21 Tvorba OP vo výške 100% výdavkov obce (projekty z roku 2009 a vytýčenie hraníc pozemkov pre potreby uloženia nového NN vedenia z roku 2011 v sume 2.902,40 Eur) z dôvodu, že stavebné práce v zmysle PD nerealizovala obec, ale SE - distribúcia a.s. Žilina, pričom kolaudačné rozhodnutie bolo vydané na návrh stavebníka v roku V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce bude OZ predložený návrh na odpísanie nákladov obce pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM. Tvorba OP vo výške 100% výdavkov obce (výdavky na PD, žiadosť o NFP z roku 2008 v sume 2.106,16 Eur) z dôvodu, že podľa súčasných podmienok obec nespĺňa podmienky pre poskytnutie NFP a uvedené projekty nie je možné využiť. V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom obce bude OZ predložený návrh na odpísanie nákladov obce pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním DHM, nakoľko z vyššie uvedených dôvodov už nebude projekt obcou realizovaný. Evidovaná opravná položka k nedokončenej investícii ČOV kanalizačný zberač vo výške ,29 Eur zostáva oproti roku 2014 nezmenená. V rámci vývoja opravných položiek v roku 2015 obec po prehodnotení dotvorila opravné položky aj k ďalším nedokončeným investíciám. Celková ich výška k činí sumu ,50 Eur. 2. Dlhodobý finančný majetok a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1 Textová časť k tabuľke č. 1: V rámci dlhodobého finančného majetku neboli v roku 2015 oproti predchádzajúcemu roku vykonané žiadne zmeny. Jeho hodnota k je ,21 Eur. b) opis dôvodov zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku Obec v roku 2015 netvorila opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. 3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach Informácia o spoločnostiach, v ktorých má ÚJ majetkový podiel (riadky 025 až 026 súvahy): Obec Klin k neeviduje žiadne majetkové podiely v iných spoločnostiach. 4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok a) dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere (riadky 027 až 028 súvahy): Názov emitenta Druh cenného papiera Mena cenného papiera Výnos v % Dátum splatnosti Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k Účtovná hodnota vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k SPOLU , ,21 Oravská 01 kmeňová akcia Eur 1, , , CP vodárenská 25, spoločnosť, a.s. b) dlhodobé pôžičky (riadky 029 až 030 súvahy): Obec Klin k neeviduje dlhodobé pôžičky. c) významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (riadok 031 súvahy): Obec Klin k neeviduje ostatný dlhodobý finančný majetok. 6

7 B. OBEŽNÝ MAJETOK 1. Zásoby Opis významných zásob podľa jednotlivých položiek súvahy Zásoby Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis SPOLU , Materiál na sklade ,52 SMETNÉ KOŠE na sklade 112 Materiál na sklade ,32 UHLIE (nespotrebované) 112 Materiál na sklade ,14 PHM vozidlá (nespotrebované) a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2 Textová časť k tabuľke č.2: K zásobám nebola tvorená, zvýšená, znížená ani zrušená opravná položka. 2. Pohľadávky a) opis významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy Pohľadávky Riadok súvahy Hodnota pohľadávok Opis SPOLU , Ostatné pohľadávky ,22 Dobropisy (Preplatky EE za rok 2015) 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov ,43 Nájom nebytových priestorov, Vývoz PDO 319 Pohľadávky z daňových príjmov ,30 Daň z nehnuteľností, Daň za psa 378 Iné pohľadávky ,64 MŽP SR nájom pozemky pri akcii prieskumné práce (vrty na území Slaná voda pod Babou Horou) 396 Spojovací účet pri združení ,69 Spoločný obecný úrad Zákamenné nevyčerpaný príspevok b) vývoj opravnej položky k pohľadávkam tabuľka č. 3 Textová časť k tabuľke č. 3: Evidovaná opravná položka k pohľadávke voči Ministerstvu životného prostredia SR vo výške 401, 64 Eur zostáva oproti roku 2014 nezmenená. V rámci vývoja opravných položiek v roku 2015 obec zrušila OP k pohľadávkam, ktoré boli dlžníkmi v roku 2015 uhradené a v zmysle prijatého vnútorného predpisu obce dotvorila opravné položky vo výške dlhu ako aj doby po lehote splatnosti. Opis dôvodov tvorby, zníženia a zrušenia opravných položiek k pohľadávkam Pohľadávky Suma OP SPOLU 642, Pohľadávky z nedaňových príjmov (Nájomné, Vývoz PDO) 319 Pohľadávky z daňových príjmov (DzN, Daň za psa) 378 Iné pohľadávky (MŽP SR) Dôvod tvorby, zníženia a zrušenia OP 161,28 zrušenie OP vytvorených v predchádzajúcom období vo výške úhrad v roku 2015 a tvorba OP v zmysle vnútorného predpisu: nedoplatky z roku %, z roku %, z roku 2012 a starších období 100%. 79,62 zrušenie OP vytvorených v predchádzajúcom období vo výške úhrad v roku 2015 a tvorba OP v zmysle vnútorného predpisu: nedoplatky z roku %, z roku %, z roku 2012 a starších období 100%. 401,64 V roku 2015 len prehodnotená, nezrušená a ponechaná v rovnakej výške. c) pohľadávky podľa doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č. 4 Textová časť k tabuľke č. 4: Obec ku koncu účtovného obdobia eviduje pohľadávky v celkovej výške 8.001,28 Eur. Z toho: pohľadávky v hodnote 5.275,69 Eur sú v lehote splatnosti: Ide konkrétne o ostatné pohľadávky (účet 315) v sume 1.313,22 Eur - vyúčtovanie EE za rok 2015; nedaňové pohľadávky (účet 318) v sume 1.198,78 Eur - a to odberateľské faktúry za vyúčtovanie EE za rok 2015 vo výške 1.174,46 Eur a poplatok obci za výherné automaty za obdobie 12/2015 vo 7

8 výške 24,32 Eur; spojovací účet pri združení (účet 396) v sume 2.763,69 Eur ide o nevyčerpané prostriedky SOÚ Zákamenné. pohľadávky v hodnote 2.725,59 Eur sú po lehote splatnosti: Ide konkrétne o nedaňové pohľadávky (účet 318) v sume 1.415,65 Eur - a to nájomné za priestory vo výške 713,65 Eur a Vývoz PDO vo výške 702,00 Eur; daňové pohľadávky (účet 319) v sume 908,30 Eur - a to DzN vo výške 828,30 Eur a Daň za psa vo výške 80,00 Eur; ostatné pohľadávky (účet 378) vo výške 401,64 Eur ide o prieskumné práce voči MŽP. d) pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 048 a 060 súvahy) - tabuľka č. 4 Textová časť k tabuľke č.4: Pohľadávky vo výške 5.275,69 Eur sú v lehote splatnosti a to so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka. Pohľadávky vo výške 2.725,59 Eur sú po lehote splatnosti k nim boli vytvorené v zmysle platných predpisov opravné položky. e) pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Obec k neeviduje pohľadávky zabezpečené záložným právom ani inou formou zabezpečenia. 3. Finančný majetok a) opis významných zložiek krátkodobého finančného majetku Krátkodobý finančný majetok Riadok súvahy Zostatok k SPOLU , Pokladnica , Bankové účty ,03 b) krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať k obec neeviduje. 4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy): Zo strany obce Klin neboli v roku 2015 neposkytnuté návratné finančné výpomoci. 5. Časové rozlíšenie Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období Opis položky časového rozlíšenia Riadok súvahy Zostatok k Náklady budúcich období spolu z toho (381): ,37 Poistné majetok, vozidlá 798,10 Členské príspevky 701,52 Prístupy a licencie Poplatok za doménu 7,61 Telefóny (pevná linka, mobily) 82,54 Knihy, časopisy, noviny,.. 162,60 Príjmy budúcich období spolu z toho (385): 113 0,00 Čl. IV INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY A. VLASTNÉ IMANIE - tabuľka č. 5 Textová časť k tabuľke č. 5: V priebehu roku 2015 nedošlo ku zmenám jednotlivých položiek vlastného imania, vykonaný bol iba presun výsledku hospodárenia z roku

9 Názov položky Opis jednotlivých položiek a opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov Hospodársky výsledok za rok 2014 Presun zostatku účtu 431 v sume ,71 Eur na účet B. ZÁVÄZKY 1. Rezervy - tabuľka č. 7 Textová časť k tabuľke č. 7: V rámci ostatných rezerv obec tvorila krátkodobé rezervy vo výške 960,00 Eur za účelom vykonania auditu za rok Rezervy z roku 2014 na tieto isté účely boli v priebehu roku 2015 v celkovej výške vyčerpané. Predpokladaný rok použitia rezerv a opis významných položiek rezerv Názov položky Suma Predpokladaný rok použitia Rezerva na audit IÚZ a KÚZ 960, Záväzky podľa doby splatnosti a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8 Textová časť k tabuľke č.8: Ako dlhodobý záväzok eviduje obec zostatok účtu 472 Záväzky zo SF v sume 297,81 Eur. Krátkodobé záväzky, ktoré predstavujú plnenia z bežnej činnosti za mesiac november a december 2015 sú v celkovej hodnote ,28 Eur. Podrobnejší rozpis hodnoty jednotlivých záväzkov je popísaný v tabuľke popis významných položiek záväzkov. b) záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č. 8 Textová časť k tabuľke č. 8: Záväzky obce v lehote splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka sú v hodnote ,76 Eur, záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do piatich rokov vrátane sú v hodnote 297,81 Eur (sociálny fond) a záväzky obce po lehote splatnosti sú v hodnote 715,52 Eur. c) popis významných položiek záväzkov Záväzok Hodnota záväzku v Eur Opis SPOLU , Záväzky zo sociálneho fondu 297,81 Sociálny fond 321 Dodávatelia 4.308,01 Záväzky za tovary a služby od dodávateľov 379 Iné záväzky 689,48 Zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2015 (Sporenie, odbory, DDP) a Odmeny poslanci OZ a Odmeny členovia komisií pri OZ 331 Zamestnanci 3.016,34 Mzdy zamestnancov za 12/ Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP 4.378,00 Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia za 12/2015 (zamestnávateľ, zamestnanci) 342 Ostatné priame dane 890,05 Ostatné priame dane (daň z príjmu zamestnancov za 12/2015) 3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci a) dlhodobé bankové úvery a krátkodobé bankové úvery - tabuľka č.9 Textová časť k tabuľke č. 9: V účtovnom období roku 2015 obec Klin neevidovala žiadne bankové úvery ani ostatné návratné finančné výpomoci. 4. Časové rozlíšenie a) popis významných položiek časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období 9

10 Popis položky časového rozlíšenia Riadok Zostatok Prírastky Úbytky Zostatok súvahy k k VÝDAVKY budúcich období spolu 181 0, ,00 VÝNOSY budúcich období spolu, z toho: , , , ,04 Environmentálny fond - Traktor ,37 0, , ,73 Rekonštrukcia KD 5.077,88 0,00 426, ,76 Kanalizácia Klin ,65 0, , ,45 KT Obstaranie DNM (ÚPN) 7.920,00 0,00 129, ,16 Merač rýchlosti vozidiel (KT ALLIANZ) 0, ,00 46, ,11 Telocvičňa ZŠ ,76 0, , ,40 Revitalizácia centra v obci Klin ,14 0, , ,14 Environmentálny fond Kanalizácia, Vodovod 0, ,00 0, ,00 Územný plán obce Klin 3.130,29 0,00 906, ,73 Multifunkčné ihrisko ,40 0, , ,92 Modernizácia DS a CINTORÍNA ,92 0,00 431, ,40 BIOMASA, Zmena palivovej základne ZŠ ,92 0, , ,92 Nenesený nosič 4.940,93 0, , ,37 Kompostéry 371,08 0,00 94,68 276,40 Nadstavba ZŠ ,79 0, , ,43 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ ,35 0, , ,52 MŠ Interiérové vybavenie ,04 0, , ,04 Nájom hrobové miesta 10 rokov 4.095,60 223,00 530, ,90 Nájom hrobové miesta 20 rokov 2.617,23 309,00 159, ,27 Verejné osvetlenie v obci (ROC) 0, ,52 590, ,39 Z toho: b) informácia o prijatých kapitálových transferoch zaúčtovaných na účte 384 Kapitálový transfer Zúčtovanie do výnosov budúcich období Merač rýchlosti vozidiel Nadácia Allianz 1.500,00 Kanalizácia Environmentálny fond ,00 Čl. V INFORMÁCIE O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH 1. VÝNOSY - popis a výška významných položiek výnosov DRUH VÝNOSOV Popis /číslo účtu a názov/ Suma a) 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar 962, Tržby z predaja služieb - vyhlásenie v MR 962,39 833,00 b) 62 Aktivácia 2.902, Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 2.902,57 c) 63 - Daňové a colné výnosy, výnosy z poplatkov , Daňové výnosy samosprávy - výnos dane z príjmov (podielové dane) , ,01 - daň z nehnuteľnosti ,00 - daň za psa 1.070, Výnosy z poplatkov - výnosy z poplatkov (správne poplatky) - KO a DSO , , ,50 - výherné prístroje (hazardné hry) 2.995,20 - Znečisťovanie ovzdušia 601,00 d) 64 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti , Tržby z predaja materiálu - predaj smetné nádoby 724,68 724, Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 55, Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti - ostatné výnosy z PČ (Nájom KD na akcie, DS) ,

11 - nájomné za priestory a pozemky 9.918,68 - verejné osvetlenie v obci (ROC novoobjavený majetok) 590,13 e) 65 - Zúčtovanie rezerv, OP z prevádzkovej a finančnej činnosti 1.196, Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti - rezerva Audítorské služby 658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti - daňové pohľadávky (319) - nedaňové pohľadávky (318) nájom a vývoz PDO 960,00 960,00 236,48 68,10 168,38 f) 66 - Finančné výnosy 125, Úroky 125,45 g) 67 Mimoriadne výnosy 0,00 h) 69 - Výnosy z transferov a RP v obciach, VÚC a v RO, PO nimi zriadené , Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR - cestné hospodárstvo - životné prostredie - evidencia obyvateľstva (REGOP) - záchranné práce (MV SR) - referendum - chránené pracovisko ( 56) ,06 99,66 216,00 761, ,04 562, ,77 - chránené pracovisko ( 56 4 hodiny) 361,87 - UPSVR ( 50j, 54) 5.336, Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR , Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od 46,89 ostatných subjektov mimo verejnej správy Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov - zinkasované príjmy RO , ,61 SPOLU ,51 2. NÁKLADY - popis a výška významných položiek nákladov Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/ Suma a) 50 - Spotrebované nákupy , Spotreba materiálu - knihy, časopisy, noviny, právne predpisy - propagačné, reklamné materiály, brožúry - PHM, oleje, špeciálne kvapaliny (vozidlá) - náhradné diely na opravy vozidiel, kosačiek,.. - drobný hmotný majetok, OTE , , , , , ,88 - materiál na opravu a údržbu budov, ,29 - uhlie, drevo na vykurovanie 5.444, Spotreba energie ,63 - elektrická energia ,40 - voda 903,23 b) 51 Služby , Opravy a udržiavanie ,80 - budov a jej súčastí 3.027,86 - motorové vozidlá 2.102,45 - miest. komunikácie, chodníky, žľaby, priepusty, verejné priestr ,64 - verejné osvetlenie 1.423,07 - budova s. č , Cestovné 59, Náklady na reprezentáciu 5.519, Ostatné služby ,60 - telefóny, internet 2.129,28 - školenia, kurzy, semináre 1.048,00 - odvoz odpadu ,95 - reklama, propagácia, inzercia 3.096,80 - právne, ekonomické a iné poradenstvo 2.277,40 - nákup licencií, licenčné poplatky 1.574,09 - štúdie, expertízy, posudky, ,00 - verejné obstarávanie 3.290,00 c) 52 - Osobné náklady , Mzdové náklady , Zákonné sociálne náklady , Ostatné sociálne poistenie 2.448,73 11

12 527 Zákonné sociálne náklady - príspevok na stravovanie (zamestnávateľ 55%) - povinný prídel do SF - BOZP (OPP, oblečenie,...) - odstupné a odchodné (v zmysle zákonných predpisov) 528 Ostané sociálne náklady - odchodné (nad rámec ZP) 8.042, ,59 971,48 626,32 926, , ,00 d) 53 - Dane a poplatky 2.132, Ostatné dane a poplatky 2.132,98 e) 54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 9.394, Predaný materiál 724, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť - členské príspevky (RVC, BESKYDY, ZMOBO,ZMOS,...) - odmeny poslanci OZ, komisie OZ 8.669, , ,00 f) 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky , Odpisy DNM a DHM ,90 - odpisy DHM ,53 - odpisy DNM 1.198, Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 960, Tvorba ostatných opravných položiek z prev.čin. - k nedokončeným investíciám (042) , ,21 - k daňovým pohľadávkam (319) 56,37 - k nedaňovým pohľadávkam (318) nájmy a vývoz PDO 113,44 g) 56 Finančné náklady 7.571, Ostatné finančné náklady 1.772,85 - bankové poplatky 182,43 - poistné vozidlá (zákonné, havarijné) 1.023,17 - poistné majetok 567, Manká a škody na finančnom trhu 5.798,79 h) 58 Náklady na transfery a z odvodu príjmov ,56 a) náklady na transfery a náklady ,49 z odvodu príjmov Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC do RO, PO zriadených obcou alebo VÚC - zúčtované odpisy majetku (ZŠ s MŠ) - BT na originálne kompetencie (MŠ, ŠJ, ŠKD) - mimorozpočtové prostriedky (BV) - mimoškolské aktivity Náklady na transfery z rozpočtu obce, VÚC ostatným subjektov verejnej správy - SOÚ Zákamenné (bežný transfer) - CVČ Maják, Námestovo (bežný transfer) 586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo VÚC subjektom mimo verejnej správy - bežný transfer TJ Tatran Klin - bežný transfer BOX CLUB Triebeľ Náklady na ostatné transfery - vzdanie úcty k životu (novorodencom bežný transfer) , , , , , ,70 157, , , , , ,00 SPOLU ,39 3. NÁKLADY voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti Osobitné náklady podľa zákona o účtovníctve 18 ods.6 Náklady voči audítorovi alebo audítorskej spoločnosti v členení na náklady za: 960,00 a) overenie účtovnej závierky 960,00 Čl. VI INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 1. Ďalšie informácie informácie o významných položkách Významné položky Hodnota Účet Drobný hmotný majetok (DHM) ,

13 Čl. VII INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH 1. Iné aktíva a iné pasíva Obec neeviduje iné aktíva ani iné pasíva. Čl. VIII INFORMÁCIE O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH A O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB 1. Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb Obec Klin neeviduje žiadne ekonomické vzťahy voči spriazneným osobám. Čl. IX INFORMÁCIE O ROZPOČTE A HODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č Textová časť k tabuľke č : Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/A/1/2014. Zmeny rozpočtu: - prvá zmena schválená OZ dňa uznesením č. 21/A/1/2015 (RO č. 1) - druhá zmena schválená OZ dňa uznesením č. 31/A/1/2015 (RO č. 2) - tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa (RO č. 3) (zobrané na vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 40/B/1/2015) - štvrtá zmena schválená OZ dňa uznesením č. 40/A/1/2015 (RO č. 4) - piata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa (RO č. 5) (zobrané na vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 54/B/1/2015) - šiesta zmena schválená OZ dňa uznesením č. 54/B/1/2015 (RO č. 6) - siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa (RO č. 7) (zobrané na vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 65/A/1/2015) - ôsma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa (RO č. 8) (zobrané na vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 65/A/2/2015) - deviata zmena schválená OZ dňa uznesením č. 65/B/1/2015 (RO č. 9) - desiata zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa (RO č. 10) (zobrané na vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 76/A/2/2015) - jedenásta zmena schválená OZ dňa uznesením č. 76/B/1/2015 (RO č. 11) - dvanásta zmena schválená rozpočtovým opatrením starostu obce dňa (RO č. 12) (zobrané na vedomie obecným zastupiteľstvom uznesením č. 80/A/1/2016) Výška dlhu podľa 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - tabuľka č.15. Čl. X Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, t.j. po 31. decembri 2015 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2014 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec Jazernica Sídlo účtovnej jednotky Jazernicač.50, 038 44 Jazernica IČO 00316725 Dátum

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31. 12. 2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky OBEC SEMEROVO Sídlo účtovnej jednotky 941 32 SEMEROVO č. 345 IČO 00309257

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2015 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec Ráztočno Sídlo účtovnej jednotky Obecný úrad Ráztočno, Morovnianska 464/1 IČO 00318469

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Poznámky k

Poznámky k 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Poznámky k 31.12.2015 Čl. I Všeobecné údaje a) Názov účtovnej jednotky OBEC JABLONICA Sídlo účtovnej jednotky Jablonica IČO 00309583 Dátum zriadenia 1990 Spôsob

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2016 - textová časť 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Čl. I Všeobecné údaje a) Názov účtovnej jednotky MESTO TLMAČE Sídlo účtovnej jednotky Mestský úrad, Námestie odborárov č. 10,

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky OBEC JABLONICA Sídlo účtovnej jednotky Jablonica IČO 00309583 Dátum zriadenia Obec bola založená

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky 2012 textová časť Čl. I Všeobecné údaje Ods.3 Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. Počet za bežné účtovné obdobie Počet za predchádzajúce

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec Štiavnické Bane Sídlo účtovnej jednotky Štiavnické Bane č.1 IČO 00321028 Dátum zriadenia

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o. Sídlo účtovnej jednotky Piaristická 42, Trenčín IČO

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Vincent Ivanecký, starosta obce Spracoval: Ružena Repaská V Kokošovciach dňa 24.02.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Jaroslav Kopčan Spracoval: Mária Divékyová V Borčanoch, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou: Článok I - Všeobecné údaje I.1 Názov právnickej osoby: ANGEL OPTIC M & I, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvory 1933/17, 020 01 Púchov I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Více

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky k individuálnej účtovnej závierke - VZOR. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky k individuálnej účtovnej závierke VZOR Poznámky Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Poznámky k 31.12.2011 Čl. I Všeobecné údaje Účtovné jednotky Konsolidujúca účtovná jednotka Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Štítnik Sídlo konsolidujúcej

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 15.3.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2017

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet Obce Palín

Záverečný účet Obce Palín Záverečný účet Obce Palín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Spracoval: Cupríková Zuzana V Palíne, dňa 08.06.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Postúpenie a odpísanie pohľadávok. Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie a odpísanie pohľadávok Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Postúpenie pohľadávok U postupcu sa postúpenie pohľadávky (po zohľadnení k nej tvorenej opravnej položke) účtuje: 546 / 311 (315...) Výnos

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2014 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Obec P R U Ţ I N A Sídlo účtovnej jednotky P r u ţ i n a č. 415 IČO 00317730 Dátum zriadenia

Více

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016 Predkladá: Martin Španko-starosta Spracoval: Iveta Moravčíková V Malužinej, dňa 29.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.04.2017 Záverečný

Více

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO /SID Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO 3 1 2 5 7 3 1 3 /SID Čl. I Všeobecné údaje (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016 Predkladá : Dušan Ondruška Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 09.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

o b e c n y u r a d t u r c e s t o n l i n e. s k

o b e c n y u r a d t u r c e s t o n l i n e. s k Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/19566/2013-31 Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/25755/2007-31 P O Z N Á M K Y k 31. 12. 2013 (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Účtovná závierka: x riadna mimoriadna

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 NÁVRH Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek, Helena Péterová V Teplom Vrchu dňa 21.5.2015 Návrh záverečného účtu

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 20. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce OPATOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Jana Vraždová - účtovníčka Spracoval: Jana Vraždová V Opatovciach dňa 25.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Návrh! Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : starosta obce Olešná Spracovala: Ing. M. Palicová V Olešnej dňa 17.03.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 19.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 V Čiližskej Radvani, máj 2018 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania

Více

Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2014

Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2014 Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2014 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom

Více

Informácia o základných finančných. ukazovateľoch Mesta Trenčín k

Informácia o základných finančných. ukazovateľoch Mesta Trenčín k M e s t s k ý ú r a d v T r e n č í n e Mestské zastupiteľstvo V Trenčíne, 22. apríla 2015 v Trenčíne Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 28.2.2015 Predkladá: Mgr. Richard

Více

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Metodické usmernenie č. MF/010876/2017-352 zo dňa 23.3.2017 k postupu účtovania a vykazovania použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy za december v januári nasledujúceho roka z znení dodatku č.

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Predkladá : Július Krištof v.z. Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 08.03.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.03.2018 Záverečný

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 NÁVRH Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016 Predkladá : Július Vachmanský Spracovala: Anna Grunvalská V Mlynici dňa 27.4.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.5.2017 Záverečný

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

PRÍJMY. 1 z 6 PRÍJMY 1 DAŇOVÉ PRÍJMY. 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku. 1.2 Dane z majetku Daň z príjmov fyzickej osoby

PRÍJMY. 1 z 6 PRÍJMY 1 DAŇOVÉ PRÍJMY. 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku. 1.2 Dane z majetku Daň z príjmov fyzickej osoby PRÍJMY 892 82 (v EUR) 892 82 864 92 844 92 PRÍJMY 837 82 (v EUR) 837 82 832 92 832 92 1 DAŇOVÉ PRÍJMY 48 1 (v EUR) 48 1 48 1 48 1 1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku 4 (v EUR) 4 4 4 výnos dane poukázaný

Více

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky

Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky Suma celkom odloženého daňového záväzku Suma celkom odloženej daňovej pohľadávky x -134.683,27 +134.683,27 28.283,49 x +60.093,67-60.093,67-12.619,68 Ad 1) Kontrola správnosti dočasného rozdielu medzi

Více

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Radošovce a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Miroslav Remenár, starosta obce Spracoval: Mgr. Lívia Gulová V Radošovciach dňa 30.4.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Predkladá : Endre Vincze Spracoval: Ágnes Molnár V Drni, dňa 28.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.05.2018 Záverečný účet schválený OZ

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Záverečný účet obce Slanská Huta

Záverečný účet obce Slanská Huta 1 Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2011 Obec: Slanská Huta Vypracoval: Valéria Ivanová Schválil: Daniel Stančik Rokovanie OZ dňa: 29.06.2012 Uznesenie: B/08/2012 V zmysle zákona SNR č. 369/1990

Více

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Kotešová Záverečný účet Obce Kotešová a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : PhDr., Mgr. Peter Mozolík Spracoval: Daniela Hozáková V Kotešovej, dňa 20.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ján Bartoš, starosta obce V Kurime dňa 16. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 20. mája 2016 Záverečný

Více

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k

Skutočnosť k Rozpočet po zmenách na rok 2015 O. Skutočnosť k Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia z Environmentálneho fondu v sume 100 000,- na kanalizáciu bola určená ako príjem na kapitálové výdavky, ale do príjmov

Více