Název: Návrh dispozice s pozemky p. č /18 a částí p. č. 7822/1 v k.ú. Židenice

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Návrh dispozice s pozemky p. č /18 a částí p. č. 7822/1 v k.ú. Židenice"

Transkript

1 Illllllllllllllllll MMB Rada města Brna 0 ZM7 WlS Z7 03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Návrh dispozice s pozemky p. č a částí p. č v k.ú. Židenice Obsah: Návrh smlouvy Důvodová zpráva Kopie smlouvy ve znění dodatku č. 1 a plánovací smlouvy Kopie žádostí Kopie přípisu Kopie právního rozboru Mapové podklady Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí připiš společnosti Bílá hora, s. r. o. ze dne žádost o prodej dále uvedených pozemků včetně žádosti ze dne skutečnost, že Územní rozhodnutí č. 517 ze dne , kterým stavební úřad ÚMČ Brno - Židenice umístil stavby tří bytových domů, dopravního napojení a napojení najnženýrské sítě mj. na pozemcích p. č. 7828, a části p. č , vše v k. ú. Židenice bylo rozhodnutím Odboru územního a stavebního řízení MMB potvrzeno rozhodnutím ze dne připiš i advokátky, ze dne , který byl MO MMB postoupen k vyřízení Úřadem městské části Brno - Židenice, a který obsahuje tvrzení 1 jako právní zástupkyně pana'. a že její klienti vydrželi vlastnické právo k části pozemku p. č o výměře 28 m 2 v k. ú. Židenice právní rozbor Mgr. Jana Burdycha, advokáta, ve věci požadovaného uznání vlastnického práva nabytého vydržením k části pozemku v k. ú. Židenice" ze dne , jehož závěrem se zejména uvádí, že právní předchůdce pana A ' ~~ ~ uzavřením nájemní smlouvy implicitně uznal vlastnické právo statutárního města Brna k předmětné části pozemku p. č v k. ú. Židenice a vyloučil tak svou dobrou víru, která byla dle legislativy platné k rozhodnému datu pro případné vydržení nezbytná

2 f 1 schvaluje prodej pozemků: y p. č trvalý travní porost o výměře m p. č ost. pl., jiná pl. o výměře 778 m 2 p. č ost. pl., neplodná o výměře 240 m 2 vše v k. ú. Židenice společnosti Bílá hora, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ,- Kč zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemkům: *y p. č trvalý travní porost o výměře m y p. č ost. pl., jiná pl. o výměře 778 m y p. č ost. pl., neplodná o výměře 240 m ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu č těchto usnesení nesouhlasí s uznáním vlastnického práva panu I k části pozemku p. č ostatní plocha, neplodná o výměře 28 m 2 v k. ú. Židenice vydržením dle ust. 134 zákona č Sb., občanský zákoník, v platném znění Stanoviska dotčených orgánů: RMB projednala a doporučila na své R7006 schůzi konané dne RMB projednala a doporučila na své R6155 schůzi konané dne Zpracoval: Maj etkov$6dbor At Předkládá: Rada města Brna

3 Důvodová zpráva: Statutární město Brno je vlastníkem pozemků: - p. č trvalý travní porost o výměře m - p. č ost. pl., jiná pl. o výměře 778 m 2 - části p. č ost. pl., neplodná o výměře 240 m 2 vše v k. ú. Židenice. Předmětné pozemky statutární město Brno nabylo na základě zákona č Sb. a dle privatizačního projektu Zeleně města Brna, s. p. Pozemky p. č a v k.ú. Židenice jsou svěřeny MČ Brno- Židenice, správu pozemku p. č v k. ú. Židenice zajišťuje Odbor správy majetku. K návrhu prodeje: Na základě usnesení ZMB byla dne uzavřena mezi statutárním městem Brnem a společností Bílá hora, s. r. o. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o zřízení předkupního práva s věcnými účinky. Dle příslušného ustanovení předmětné smlouvy bylo mj. dohodnuto, že za splnění podmínek předvídaných smlouvou zejména za předpokladu, že bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí na zamýšlenou výstavbu bytových domů, bude uzavřena kupní smlouva na prodej předmětných nemovitostí. Úplné podmínky dispozice viz kopie uzavřené smlouvy v příloze, grafické přílohy k dispozici u předkladatele. Na základě žádosti společnosti Bílá hora, s. r. o. byl projednán a schválen dodatek k výše specifikované smlouvě. V žádosti společnost uvedla, že souběžně byla řešena rovněž smlouva plánovací, kterou se však podařilo uzavřít až v lednu Dle sdělení společnosti z důvodu dlouhého schvalování plánovací smlouvy nebude možné naplnit termíny dohodnuté ve smlouvě. Úplné podmínky dispozice viz kopie uzavřené smlouvy v příloze, grafické přílohy k dispozici u předkladatele. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne Společnost je povinna postupovat v řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby tak, aby docílila toho, že předmětné územní rozhodnutí bude vydáno a nabude právní moci nejpozději do Dne vydal Odbor výstavby a územního plánování Úřadu městské části Brno - Židenice Územní rozhodnutí č. 517, kterým bylo rozhodnuto o umístění novostavby tří bytových domů včetně dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě mj. na pozemcích p. č , a , vše vk. ú. Židenice. Rozhodnutím byly umístěny 3 bytové domy ( bytových jednotek). Územní rozhodnutí bylo zveřejněno na úřední desce dne , nabytí právní moci bylo očekáváno dne Komise majetková RMB na svém 87. zasedání konaném dne mj. 1. bere na vědomí předmětný připiš 2. doporučuje RMB v návaznosti na dříve uzavřenou smlouvu ve znění dodatku č. 1 souhlasit se záměrem prodeje dotčených pozemků v k.ú. Židenice; 3. doporučuje RMB a ZMB schválit prodej předmětných pozemků v k.ú. Židenice společnosti Bílá hora, s.r.o. za dohodnutou kupní cenu ,- Kč a zřízení předkupního práva jako práva věcného k těmto pozemkům ve prospěch statutárního města Brna Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel11 členů. Usnesení bylo přijato.

4 Proti územnímu rozhodnutí bylo Spolkem Židenice pro občany, dříve Občanské sdružení Židenice pro občany, podáno odvolání. Odbor územního a stavebního řízení MMB jako odvolací orgán rozhodnutím ze dne předmětné odvolání zamítl a územní rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí bylo zveřejněno na úřední desce dne , svěšeno bude dne , tímto dnem nabude územní rozhodnutí právní moci. V závěru odůvodnění rozhodnutí se uvádí, že - odvolací orgán neshledal žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly jakýkoliv zásah do výroku územního rozhodnutí, nebyly zjištěny ani žádné vady, které by způsobily jeho nezákonnost - nebyly shledány věcné vady, které by způsobily rozpor záměru s požadavky stavebního zákona - zásadní připomínky nemá odvolací orgán ani ke způsobu, jakým se stavební úřad vypořádal s námitkami uplatněnými v průběhu územního řízení - s konečnou formou vyřízení žádosti o vydání územního rozhodnutí se odvolací orgán ztotožňuje. Přípisem ze dne požádala společnost Bílá hora, s. r.o. o projednání věci tak, aby bylo možno záležitost finálně projednat v ZMB dne V této souvislosti uvedla, že má připraveny finanční prostředky ve výši odpovídající kupní ceně a projekt pro stavební povolení. Komise majetková RMB na svém R7KM1. zasedání konaném dne bere na vědomí připiš společnosti Bílá hora, s.r.o. ze dne žádost o prodej dále uvedených pozemků včetně žádosti ze dne skutečnost, že Územní rozhodnutí č. 517 ze dne , kterým stavební úřad ÚMČ Brno - Židenice umístil stavby tří bytových domů, dopravního napojení a napojení na inženýrské sítě mj. na pozemcích p.č. 7828, a části p.č , vše v k.ú. Židenice bylo rozhodnutím Odboru územního plánování a rozvoje MMB potvrzeno rozhodnutím ze dne doporučuje v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a smlouvu o zřízení předkupního práva s věcnými účinky č uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a společností Bílá hora, s.r.o. dne ve znění dodatku č. 1 ze dne RMB souhlasit se záměrem prodeje pozemků: - p.č trvalý travní porost o výměře m 2, - p.č ost. pl., jiná pl. o výměře 778 m 2, - části p.č ost. pl., neplodná o výměře 240 m 2, vše v k.ú. Židenice RMB a ZMB schválit 1. prodej předmětných pozemků (části) v k.ú. Židenice společnosti Bílá hora, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ,- Kč 2. zřízení předkupního práva jako práva věcného k předmětným pozemkům (části pozemku) v k.ú. Židenice ve prospěch statutárního města Brna a za podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, která tvoří přílohu materiálu. Hlasování: 6 - pro, 0 - proti, 1 - se zdržel 8 členů. Usnesení bylo přijato. hlasování pro proti zdržel se P- Janíček Ing. Drápalová omluvena PhDr. Hofmannová Ing. Liptáková Ing. Pospíšil Ing. Zuziak JUDr. Kerndi p. Říha

5 Rada města Brna projednala a doporučila na své R7006 schůzi konané dne K návrhu na nesouhlasit s uznáním vlastnického práva: Přípisem ze dne byl Úřadem městské části Brno - Židenice postoupen k vyřízení připiš Mgr. Jitky Špilkové, advokátky, která jménem svých klientů, pana 1 _., v přípise uvádí: - klienti jsou podílovými spoluvlastníky pozemku p. č zahrada o výměře m v k. ú. Židenice. a tn n«vávladě Darovací smlouvy ze dne , kterou uzavřeli s manželi' ~.*^_. jako dárci w v minulosti byl pozemek p. č v k. ú. Židenice oplocen a užíván, a to včetně části pozemku p. č o celkové výměře m 2 vk.ú. Židenice, když právními předchůdci klientů Mgr. Špilkové byla užívána toliko část předmětného pozemku o výměře 28 m 2. Tato část se nachází v bezprostřední blízkosti pozemku p. č v k. ú. Židenice. - již právními předchůdci klientů byl dle tvrzení advokátky pozemek užíván jakožto jejich, a to po dobu delší dvaceti let s ohledem na délku držení, užívání pozemku a především na skutečnost, že bývalí vlastníci pozemku byli v dobré víře, že oplocená část pozemku p. č v k. ú. Židenice o výměře 28 m 2 je součástí jejich pozemku p. č v k. ú. Židenice, tedy že tato část pozemku je v jejich vlastnictví, došlo dle tvrzení advokátky k vydržení vlastnického práva k užívané části pozemku p.č v k. ú. Židenice o vým. 28 m 2. Mgr. Špilková dále v přípise uvádí, že mezi bývalým vlastníkem pozemku, p a statutárním městem Brnem došlo k uzavření nájemní smlouvy na zmiňovanou část pozemku p. č vk. ú. Židenice o výměře 28 m 2. Tato smlouva však dle názoru advokátky nemohla platně vzniknout, neboť vznikla k části pozemku, který již byl' vydržen, případně vydržen za součinnosti jejich právních předchůdců. Smlouvu tedy považuje za neplatnou. Advokátka konečně dovozuje, že i výpověď z nájemní smlouvy doručenou jejím klientům je nutno považovat za neúčinnou, neboť nájemní vztah dle jejího názoru nemohl platně vzniknout. Mgr. Špilková závěrem přípisu sděluje, že klientům je známo, že by mohli z výše tvrzených důvodů požadovat vydání bezdůvodného obohacení, požadují však uvést faktický i právní vztah do souladu, tedy požadují, aby byli vedeni jakožto podíloví vlastníci předmětné části pozemku p. č v k. ú. Židenice. Mgr. Špilková vyzývá k nápravě a žádá, aby byla neprodleně kontaktována s návrhem dalšího postupu s tím, že pokud se tak nestane ani ve lhůtě do , je klienty zmocněna podat žalobu na určení vlastnického práva. Připiš v plném znění viz příloha. V souvislosti s tvrzením Mgr. Špilkové, advokátky, byl Mgr. Janem Burdychem, advokátem, zpracován právní rozbor ve věci. Závěrem dokumentu se uvádí: 1. V daném konkrétním případě není vyloučeno, že v minulosti došlo ke splnění zákonných podmínek dle ust. 134 a násl. starého OZ pro vydržení vlastnického práva k předmětné části pozemku SmB; není možné konstatovat, že by případná žaloba o určení takového vlastnického práva byla a priori bezúspěšná. Nutno na druhou stranu zdůraznit, že důkazní břemeno ohledně prokázání splnění všech zákonných podmínek pro vydržení vlastnického práva by v případě soudního sporu tížilo zásadně stranu žalující. 2. V případě soudního sporu by mohlo být klíčové, jak by soud posoudil otázku dobré víry právních předchůdců _ kteří se v minulosti chopili držby i předmětné části ^

6 pozemku SmB sousedící bezprostředně s pozemkem v jejich vlastnictví. Posouzení otázky dobré víry soudem nelze zodpovědně presumovat, lze však uvést, že veskrze silným protiargumentem SmB by byl poukaz na nájemní smlouvu, kterou v minulosti právní předchůdce,_ zcela dobrovolně sjednal se SmB jako vlastníkem předmětné části pozemku SmB. čímž implicitně uznal vlastnické právo SmB k této části pozemku a vyloučil svoji dobrou víru. 3. Na podkladě dostupných informací se lze domnívat, že aktivně legitimovaní v případném soudním sporu o určení vlastnického nráva k předmětné části pozemku SmB by mohli být právní předchůdci.., samotní. Jinými slovy, i kdybychom hypoteticky připustili, že právní předchůdci Vogtových v minulosti vydrželi vlastnické právo k předmětné části pozemku SmB. pak pakliže předmětnou část pozemku SmB následně výslovně nezahrnuli do předmětu převodu dle převodní smlouvy, na podkladě které převedli na " vlastnické právo k pozemku ". tak toto vlastnické právo nebylo převedeno na Vogtovy a doposud by náleželo právním předchůdcům Právní rozbor v plném znění viz příloha. Komise majetková RMB na svém 87. zasedání konaném dne bere na vědomí - připiš Mgr. Jitky Špilkové, advokátky, ze dne , který byl MO MMB postoupen k vyřízení Úřadem městské části Brno - Židenice. a který obsahuje tvrzení Mgr. Špilkové jako právní zástupkyně pana i, že její klienti vydrželi vlastnické právo k části pozemku p.č o výměře 28 m 2 v k.ú. Židenice, - právní rozbor Mgr. Jana Burdycha, advokáta, ve věci požadovaného uznání vlastnického práva nabytého vydržením k části pozemku v k.ú. Židenice" ze dne , jehož závěrem se zejména uvádí, že právní předchůdce pana, paní _. uzavřením nájemní smlouvy implicitně uznal vlastnické právo statutárního města Brna k předmětné části pozemku p.č v k.ú. Židenice a vyloučil tak svou dobrou víru, která byla dle legislativy platné k rozhodnému datu pro případné vydržení nezbytná; doporučuje RMB a ZMB nesouhlasit s uznáním vlastnického práva panu v části pozemku p.č ostatní plocha, neplodná o výměře 28 m 2 v k.ú. Židenice vydržením dle ust. 134 zákona č Sb., občanský zákoník, v platném znění; Hlasování: 8 - pro, 0 - proti, 0 - se zdržel11 členů. Usnesení bylo přijato. Rada města Brna na své R6155 schůzi konané dne vzala na vědomí připiš Mgr. Jitky Špilkové, advokátky, ze dne , který byl MO MMB postoupen k vyřízení Úřadem městské části Brno - Židenice, a který obsahuje tvrzení Mgr. Špilkové jako právní zástupkyně pana, že její klienti vydrželi vlastnické právo k části pozemku p. č o výměře 28 m 2 v k. ú. Židenice právní rozbor Mgr. Jana Burdycha, advokáta, ve věci požadovaného uznání vlastnického práva nabytého vydržením k části pozemku v k. ú. Židenice" ze dne , jehož závěrem se zejména uvádí, že právní předchůdce p, I in uzavřením nájemní smlouvy implicitně uznal vlastnické právo statutárního města Brna k předmětné části pozemku p. č.

7 78221 v k. ú. Židenice a vyloučil tak svou dobrou víru, která byla dle legislativy platné k rozhodnému datu pro případné vydržení nezbytná doporučila Zastupitelstvu města Brna nesouhlasit s uznáním vlastnického práva panu " _ části pozemku p. č ostatní plocha, neplodná o výměře 28 m l vk. ú. Židenice vydržením dle ust. 134 zákona č Sb., občanský zákoník, v platném znění. MO MMB pro úplnost uvádí, že statutární město Brno dříve obdrželo podání } kterým se domáhal zřízení věcného břemene odpovídajícího právu průchodu a průjezdu a umístění vodovodní šachty, které by bylo zřízeno v jeho prospěch a kterým by byl zatížen pozemek p. č v k. ú. Židenice ve vlastnictví statutárního města Brna. Žádost byla řádně projednána, návrh na zřízení věcného břemene byl zamítnut a i byl výsledek projednání sdělen. Popis nemovitostí: Předmětné pozemky se nachází v lokalitě Došlíkova, v jihovýchodní části MČ Brno - Židenice, v blízkosti ulice Líšeňská a Došlíkova, mezi zahrádkářskou kolonií při ulici Došlíkova na západní straně a hromadnými garážemi směrem východním. Jižní strana sousedí s chráněným krajinným útvarem Bílá hora, severní strana je podél ulice Líšeňská. V současné době se na tomto území nachází nevyužívané opuštěné zahrádky, na které navazuje sídlištní výstavba. Na pozemku p. č vk. ú. Židenice se nachází vyšlapaná cesta podél zahrádek, tato však nezasahuje do části pozemku, která je předmětem nyní předkládaného návrhu dispozice. Na pozemku p. č se nachází objekt řadových garáží (stojící rovněž na pozemku p. č v k. ú. Židenice - pozemek je ve vlastnictví stavebního bytového družstva MÍR). Na pozemku p. č se rovněž nachází objekt řadových garáží (stojící rovněž na pozemcích p. č a 78318, oba v k. ú. Židenice) Uvedené garáže jsou zapsány do KN a jsou ve vlastnictví stavebního bytového družstva MÍR. Garáže se z velké části nachází na pozemcích ve vlastnictví společnosti Bílá hora, s.r. o. Pokud se týká pozemků pod garážemi ve vl. města, byl podán žalobní návrh, kterým se ÚZSVM domáhá zpochybnění vlastnictví města, a to v souvislosti se skutečností, že předmětné pozemky přešly na město Brno na základě ust. 1 zákona č Sb. v platném znění. Z úrovně MČ Brno - Židenice byly na užívání částí pozemků p. č a 7828 v k. ú. Židenice uzavřeny nájemní smlouvy, na jejichž základě byly fyzické osoby oprávněny užívat pronajaté části pozemků jako zahrady a k individuální rekreaci. Smlouvy byly uzavřeny na dobu neurčitou, výjimečně na dobu určitou (v případě takové smlouvy dochází k jejímu opakovanému prodloužení na základě příslušného ustanovení občanského zákoníku). Dle informací dostupných MO MMB byly tyto nájemní smlouvy ukončeny výpovědí. O dispozici s pozemky p. č. 7828, p. č a částí p. č o výměře 240 m 2, vše vk. ú. Židenice požádala společnost Bílá hora, s. r. o. Společnost uvedla, že zde hodlá realizovat výstavbu tří půdorysně a dispozičně shodných domů, které se liší svou podlažností. Severní objekt má 1 podzemní a 6 nadzemních podlaží, střední objekt má 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží a jižní objekt má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. Tyto objekty jsou navrženy do jedné linie podél stávajících garáží podél vrstevnice kopce Bílá Hora. Lokalita bude napojena na komunikaci ulice Líšeňská nynějším sjezdem připojujícím objekty stávajících hromadných garáží. Vlastní objekty budou dopravně napojeny navazující místní

8 komunikací. Další nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu, kterou bude nutné vybudovat tvoří chodník, vodovodní řad, splašková kanalizace, dešťová kanalizace včetně retence a veřejné osvětlení. Celkové odhadované náklady na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu přesahují 6 mil Kč. Dle vyjádření OÚPR MMB ze dne je připravovaný investiční záměr z hlediska funkčního využití v souladu s platným ÚPmB. Společnost v lokalitě již vlastní tyto pozemky: p. č. 7829, 78301, 78302, 78314, , a , vše v k.ú. Židenice. K možnosti samostatné zastavitelnosti předmětných pozemků stavební úřad sdělil, že dle platného územního plánu města Brna se předmětné pozemky nacházejí v návrhové ploše pro bydlení čisté. Dopravní napojení je dle ÚPmB navrženo v prodloužení ulice Došlíkova. Pozemky p. č a v k. ú. Židenice nejsou samostatně zastavitelné. Pozemek p. č vk. ú. Židenice slouží jako přístup a případný příjezd kpozemkům zahrad. Stavební úřad vede územní řízení na základě žádosti ze dne od společností Bílá hora s. r. o. o umístění stavby nazvané..bytové domy Došlíkova" na pozemcích p. č , vše vk. ú. Židenice. Pozemek p. č vk. ú. Židenice je součástí stavebního pozemku, a proto je samostatně nezastavitelný. Ocenění Cena předmětného pozemku dle cenové mapy činila 2.130,- Kčm 2, návrh kupní ceny činil 2.600,- Kčm, tj ,- Kč celkem, po navýšení o náklady spojené spřevodem nemovitostí činil konečný návrh kupní ceny ,- Kč (2.704,- Kčm ). Uvedený cenový návrh byl stanoven na základě porovnání s realizovanými prodeji v lokalitě v posledním období, a to jako vážený průměr dosažených cen. Kupní cena sjednaná ve smlouvě byla stanovena v rámci projednávání návrhu dispozice v orgánech města. Závěr: V návaznosti na výše uvedené je nyní Zastupitelstvu města Brna předkládán návrh - vzít na vědomí přípisy a podstatné skutečnosti ve věci - v návaznosti na Smlouvu o budoucí smlouvě kupní a smlouvu o zřízení předkupního práva s věcnými účinky č uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a společností Bílá hora, s. r. o. dne ve znění dodatku č. 1 ze dne schválit prodej předmětných nemovitostí společnosti Bílá hora, s. r. o. za dohodnutou kupní cenu ,- Kč spolu se zřízením předkupního práva jako práva věcného a za podmínek Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného, jejíž koncept tvoří přílohu materiálu. K tomuto MO MMB uvádí, že koncept smlouvy byl zpracován plně v intencích dříve uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a smlouvy o zřízení předkupního práva s věcnými účinky popsané výše. - nesouhlasit s uznáním vlastnického práva "S i vydržením dle ust. 134 zákona č Sb., občanský zákoník, v platném znění. Popis předchozího projednávání návrhu dispozice a vyjádření dotčených orgánů k původně předkládanému návrhu dispozice budou k dispozici u předkladatele materiálu. i

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú.

MMB2015000000065. Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1717/3 k. ú. Rada města Brna Z7/03. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. února 2015 MMB2015000000065 Fo ZM7/ m Název: Nabídka předkupního práva - návrh na nabytí budovy bez č.p./č.e., garáž, stojící na

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001489 ZM7/ 'hub] Z7/33. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.11.2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 208/1 v k.ú. Slatina. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných orgánů

Více

MMB ZMl/Zj?'?'

MMB ZMl/Zj?'?' Rada města Brna MMB2017000000236 ZMl/Zj?'?' íž Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 7.3. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2424/1 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská.

Název: Návrh prodeje pozemku p.č v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Rada města Brna MMB201 éóóoóó 1 035 Z7/2&. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7 íf Název: Návrh deje pozemku p.č. 1904 v k.ú. Starý Lískovec při ul. Irkutská. Obsah: podmínky

Více

III MMB

III MMB Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13.12.2016 III MMB2016000001347 ZM7/ T AQG& Název: Návrh deje pozemku pod chatou ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita

Více

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5"

llllllllllllllliwillll MMB2015000000701 4*5 Rada města rna llllllllllllllliwillll MM2015000000701 4*5" Z7/0f. zasedání Zastupitelstva města rna ZM7/ 05 32) konané dne 8.9.2015 Název: Návrh deje dvou částí pozemku p.č. 2375/376, k.ú. Žabovřeskv Obsah:

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

1 MMB ZM7/Z?$" *.

1 MMB ZM7/Z?$ *. Rada města Brna 1 MMB2017000001321 ZM7/Z?$" *. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10. 2017 Název Návrh deje částí pozemků p.č. 1901/5,1915,1950/7 v k.ú. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice.

MMB2015000000277. Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova, vše v k.ú. Rečkovice. Rada města Brna MMB2015000000277 ZM7/ OM% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna 0 konané dne 14. 4. 2015 Název: Návrh směny části pozemku p.č. 3465/41 v ul. Karásek za pozemek p.č. 2988/4 v ul. Gromešova,

Více

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů

Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Obsah: Návrh usnesení: Stanoviska dotčených orgánů Rada města Brna MMB2015000000696 ZM7/ 10 Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 Název Návrh prodeje částí pozemku p.č. 2358 v k.ú. Slatina. Podmínky kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad.

MMB Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní pozemkový úřad. Rada města Brna MMB2016000000352 M Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/.l.V7 konané dne 12. 4. 2016 Název: Návrh nabytí pozemků v areálu vodojemu Preslova v k.ú. Stranice z maietku CR - Státní

Více

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení:

III MMB Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města rna III MM2018000000414 ZM7/ ^Qffh fr Z7/38. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 10.4.2018 Název Návrh deje pozemku p.č. 3100/2 v k.ú. Židenice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2015000001106 Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12. 2015 #ffi W Název Návrh deje části pozemku p.č. 970/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice, zřízení služebnosti. Obsah:

Více

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 MMB2017000001124 lil ZM7/ r^m Název: Návrh na zrušení usnesení ZMB č. Z7/24, bod č. 61, ve věci deje pozemku p.č. 3836 v k.ú.

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000674 1 Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16.5.2017 ZM7/2vT^9 Název: Návrh deje pozemku pod chatou v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska

Více

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM77 220$ MMB Rada města Brna. Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2017000000268 ZM77 220$ Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 % Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2540/5.2541/20,2550/1.2551/1.2554/29.2556/52.2556/53.2559/1,

Více

MMB ZM7/ 2&f

MMB ZM7/ 2&f Rada města Brna MMB2017000001108 ZM7/ 2&f Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: Návrh deje pozemku p.č.3090/36 v k.u. Líšeň. Důvodová zpráva Stanoviska dotčených orgánů Podmínky

Více

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000393. Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského kraje. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 MMB2015000000393 ZMllOhU Název: v Návrh darování části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice do vlastnictví Jihomoravského

Více

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení:

imunními III MMB Návrh prodeje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín Obsah: Návrh usnesení: imunními III MMB2017000001112 & Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název: ZMlIŽffi Návrh deje pozemku p.č. 128 v k.ú. Komín důvodová zpráva stanoviska příslušných

Více

I1111I11I MMB

I1111I11I MMB 11111111I1111I11I MMB2016000001036 Rada města Brna Z7/22. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 10. 2016 ZM7///Vf Název: Návrh deje pozemků p.č. 1963/18 a p.č. 1987/2 v k.u. Černá Pole v ul.

Více

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

Mjk ZM7/ 292.H- MNB Rada města Brna. Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3.10.2017 MNB2017000001320 ZM7/ 292.H- Název: Návrh deje pozemku v k.ú. Bystrc, lokalita Mečkov Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení:

MMB2015000000755. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/09. zasedám Zastupitelstva města Brna konané dne 8.9.2015 MMB2015000000755 TMU D o Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Kníničky, pozemků p.č. 820,824,835.837.839,840/4,1020,821,825,836,838.840/1.840/2,840/3,

Více

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015

TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Rada města Brna MMB2015000000249 lh/1 TMI 106% Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 2031/1, p.č. 2031/2 a p.č. 2032 v k.ú. Obrany při ul.

Více

MMB Název:

MMB Název: Rada města Brna MMB2016000000485 Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17. 5. 2016 Název: Návrh deje spoluvlastnického podílu id. 245812336/39809427529 na pozemcích p.č. 885/25, p.č. 885/26,

Více

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH

ilihlliiillll MMB ZM7/ 1FH Rada města Brna ilihlliiillll MMB2017000000866 ZM7/ 1FH e Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 2033 v k.u. Zebětín. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín. Návrh usnesení: MMB2015000001123 Rada města Brna ; Zlili), zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8.12.2015 Název: ZM7A % Návrh nabytí pozemků p.č. 2991/33, p.č. 3010/9 v k.ú. Komín Obsah: návrh kupní smlouvy důvodová

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení:

MMB Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000266 ZM7/ 2430 11 Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 2227/60,2227/61.2227/93.2227/94.2227/116.2450/50.2450/51.2450/235.

Více

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú.

iniiiiiiiiiiiiiiii Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci prodeje pozemku p.č v k.ú. Rada mésta Brna iniiiiiiiiiiiiiiii IWB2017000001689 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/ \J (JÍAQ konané dne 12.12.2017 Název: Návrh na zrušení části usnesení ZMB č. Z7/18, bod č. 66, ve věci

Více

1111 MMB ZM7/ <12H

1111 MMB ZM7/ <12H Rada města Brna 1111 MMB2016000000480 ZM7/

Více

MMB2014000000163. Návrh usnesení:

MMB2014000000163. Návrh usnesení: MMB2014000000163 Rada města Brna ZM6/ 3fl 2 Z6/032 zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 18.3.2014 Název: Návrh dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě, smlouvě o poskytnutí příspěvku a smlouvě o uzavření

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000379 ZM7/?^ J? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 1606/1 v k.ú. Chrlice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Název:

MMB Název: MMB2017000000864,:r V Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna AJVL7/ (j,\ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje id. 1/6 pozemků - p.č. 1837/275, p.č. 1853/4, p.č. 1854/2, p.č. 1855/2,

Více

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení:

Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Název Návrh prodeje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001107 / ' /Tk- Rada města Brna ( ((/ f TM1I2&0 1 / 7 - Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9. 2017 Název Návrh deje pozemku p.č. 3262/2 v k.ú. Líšeň. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB ZM7/

MMB ZM7/ Rada města Brna MMB2017000000233 ZM7/ fl Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název Návrh deje pozemků p.č. 1697,1699,1701.1705.1722.1747 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA.

MMB Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k. ú. Královo Pole od SBD DRUŽBA. Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5.2015 11 MMB2015000000406 ZM7/ ÚÓĚf Název: Návrh na upuštění od vymáhání úhrad za užívání pozemků p.č. 4609/14, 5218 a 5219 v k.

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí Horka. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000001118 Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 ZM7/ 7%%) Název: Návrh deje pozemků pod chatami ve vlastnictví fyzických osob v k.ú. Bystrc, lokalita Kozí

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 2017 MMB2017000000423 ZM7/. i 2_ Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Bystrc, pozemků p.č. 67/8.67/11 v k.ú. Bystrc důvodová

Více

ZM7/ "2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

ZM7/ 2!b\b MMB Rada města Brna. Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB21742 # ZM7/ "2!b\b Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11. 4. 217 Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Bosonohy, pozemků p.č. 3177/57.3177/58.3177/74.3177/89.3177/11.3747.3781,3824,3853,

Více

MMB Název: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 MMB2015000000253 ZM7/ eu> f Název: Návrh nabytí pozemků p.č. 1924/54 a 7277/22 v k.ú. Bystrc Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

MMB Rada města Brna ZM7/ Z7/13. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města rna Z7/13. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8.12.2015 MM2015000001128 ZM7/ Název: Návrh bezúplatného nabytí pozemku p.č. 1093/95 v k.u. Slatina z vlastnictví CR-ÚZSVM Obsah: smlouva

Více

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/ v k.ú. Komín. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000421 i00 Rada města Brna Z7/27. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 11.4.2017 ZM7/^2/\ Název: v Návrh svěření majetku města MC Brno - Komín, pozemků p.č. 3819/1.4294. 4392 v k.ú.

Více

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín.

MMB Název: Návrh svěření majetku města MČ Brno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/ /8.4114/2 v k,ú. Komín. Rada města rna MM2016000000731 Z7/19. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 21. 6. 2016 Název: Návrh svěření majetku města MČ rno - Komín, pozemků p.č. 2466,2628/6,2628/21,2628/33.2628/8.4114/2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 4 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad. Návrh usnesení: MMB2017000000704 Rada města Brna Z7/28. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 16. 5. 2017 ZM7/.2&30 Název: Návrh na bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Chrlice z majetku CR - Státní pozemkový úřad

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení:

MMB2015000000058. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc. Návrh usnesení: MMB2015000000058 Rada města Brna ZM7/ OM 0! Z7/003. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10.2.2015 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 5417 v k.ú. Bystrc Obsah: Návrh kupní smlouvy Důvodová zpráva

Více

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna

MMB2015000000154. Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort, a.s. do majetku města Brna MMB2015000000154 ty Rada města Brna Z7/04. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.3.2015 ZM7/ ŮH1 Název: Návrh nabytí části pozemku p.č. 745/16 v k.ú. Kníničky z vlastnictví spol. Maximus Resort,

Více

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne

č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Rada města Brna MMB2016000000340 ZM7/^^f č? Zlili, zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.4. 2016 Název Návrh deje pozemků p.č. 2028/22, p.č. 2028/23, p.č. 2028/24. p.č. 2028/25, p.č. 2028/26

Více

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2017000001121 TMllžtW Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.2017 Název v Návrh deje části pozemku p.č. 5865/2 k.ú. Židenice.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 24 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

1 MMB ZM7/ Wf. Rada města Brna

1 MMB ZM7/ Wf. Rada města Brna Rada města Brna 1 MMB2017000001707 Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12.2017 Název: Návrh nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku p.č. 84/74 k.ú. Ořešin Obsah: důvodová zpráva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 25 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 687/2. k.ú. Bystrc. Obsah: Návrh usnesení: MMB2017000000868 Rada města Brna Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna ZM7/Í-.2 ^_ / konané dne 20.6.2017 Název: Návrh deje části pozemku p.č.. k.ú. Bystrc Obsah: Důvodová zpráva Stanoviska dotčených

Více

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/20 ZMČ 7/20. jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 20.06.2018 Název: Rekonstrukce bytového domu Šámalova č. or. 87 v k. ú. Zábrdovice Obsah:

Více

MMB Obsah:

MMB Obsah: Rada města Brna MMB2016000000520 MO ZM7/f2/f Z7/18. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 17.5.2016 Název: Bývalý vojenský areál Lerchova - Souhlasné hlášení České republiky - Ministerstva obrany

Více

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická.

Název: Návrh prodeje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Radaméstarna Z7/15. zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 2. 2. 2016 MI-I2016000000065 TMHlw5f Název: Návrh deje části pozemku p.č. 487 v k.u. Jehnice v ul. Lelekovická. Obsah: podmínky kupní smlouvy

Více

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název:

Rada města Brna MMB $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne Název: Rada města Brna MMB2017000000232 $ ZMl 12.18S Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7. 3. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 924/2 a p.č. 927/2, vše v k.ú. Lesná v ul. Seifertova. Obsah:

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 11 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

l/x MMB Rada města Brna C?93 ZM7/ Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne

l/x MMB Rada města Brna C?93 ZM7/ Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne Rada města Brna Z1IQ1. zasedání Zastupitelstva města Brna konaná dne 23.06.2015 111 MMB2015000000485 Název: Návrh nabytí pozemku p.č. 1223/6, v k.ú. Kohoutovice ZM7/ C?93 T/ ^ Obsah: Podmínky kupní smlouvy

Více

lliwllllillllllilllulllll

lliwllllillllllilllulllll Rada města Brna lliwllllillllllilllulllll MMB2015000001103 Si Z7/13- zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 12. 2015 Název: Návrh deje pozemku p.č. 1944/2 a části pozemku p.č. 1961/25 v k.u.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 8 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice

MMB Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú. Maloměřice Rada města Brna Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Bma konané dne 5.9. 2017 MMB2017000001164 ZMl/ZSŽf Vf Název: Nabídka předkupního práva k budově garáže bez č.p./č.e., stojící na pozemku p.č. 490, k.ú.

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

MMB Název: Návrh dispozice s částí pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Ivanovice a pozemky p.č. 866/5 a částí p.č. 866/4, oba v k.ú.

MMB Název: Návrh dispozice s částí pozemku p.č. 493/2 v k.ú. Ivanovice a pozemky p.č. 866/5 a částí p.č. 866/4, oba v k.ú. Rada města Brna 111111 MMB2016000000246 Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 ZM7/

Více

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje částí pozemků p.č. 1575/ v k.u. Jundrov. Návrh usnesení: MMB2017000000237 ^ Rada města Brna zun 2/$t Z7/26. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 7.3.2017 Název: Návrh deje částí pozemků p.č. 1575/3.3116 v k.u. Jundrov Obsah: Důvodová zpráva Vyjádření

Více

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000000862 ZM7/ 2 5#T if Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 20.6. 2017 Název: Návrh deje pozemků p.č. 1527/15,1527/17 v k.u. Stranice. Důvodová zpráva Stanoviska

Více

Název: Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p.č. 4577, 4578, 4581 v k.ú.

Název: Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na pozemcích p.č. 4577, 4578, 4581 v k.ú. Rada města Brna ^ ^ j 8 0 Q 0 0 0 0 8 9 ^ Z7/40. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2018 Název: Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č.p./č.e., způsob využití garáže, postaveným na

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 16/3.3.3. Zastupitelstvo města Přerova Přerov 11.4.2016 Návrh pro 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 18. 4. 2016 Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Více

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení:

MMB Název Návrh prodeje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Obsah: Návrh usnesení: Rada města Brna MMB2017000001685 ZM7/ Í2.14" Z7/34. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 12.12. 2017 Název Návrh deje části pozemku p.č. 480 v k.ú. Černovice. Důvodová zpráva Vyjádření příslušných

Více

MMB Návrh usnesení:

MMB Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/16. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 15. 3. 2016 MMB2016000000240 ZM7/ '..'.-. f&?-

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 13 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

IIIIIIH MMB

IIIIIIH MMB Rada města rna Zlili), zasedání Zastupitelstva města rna konané dne 8. since 2015 IIIIIIH MM2015000001165 ZM7 idfff jtf Název: Návrh dodatku č. 1 k plánovací smlouvě se společností AC Ponava, s.r.o. -

Více

lilii MMB

lilii MMB Rada města Brna Z7/07. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 23. 6. 2015 lilii MMB2015000000580 lil ZM7/ Ml Název: Návrh na zpětvzetí žalob ve sporech vedených se společností MASADA, a.s. o vydání

Více

MMB2015000000252. Název:

MMB2015000000252. Název: MMB2015000000252 Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 ZM7/ $^S Název: Návrh zrušení usnesení Z6/032. zasedání Zastupitelstva města Brna, bod č. 61 - Návrh prodeje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 10 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 9 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6933/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva

Více

lillilllllllllll MMB

lillilllllllllll MMB lillilllllllllll MMB2016000000085 Rada města Brna ^^ % Z7/15. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 2.2.2016 Název: Návrh nabytí čisti pozemku p.č. 900/2 v k.ú. Zábrdovice formou přímého deje z

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6789/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Kubušová Šárka Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva

Více

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú.

M1B Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním 2/3 pozemku p. č v k. ú. li Rada města Brna U l l l l l l l M1B2017000001348 Z7/32. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 3. 10. 2017 ZM7/2902 Název: Nabídka na využití předkupního práva dle 101 stavebního zákona k ideálním

Více

Předkladatel: Václav Bílek, 1. zástupce starosty

Předkladatel: Václav Bílek, 1. zástupce starosty Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 29. 11. 2017 Z - 209 Název materiálu: K návrhu na mimosoudní řešení sporu na určení vlastnických hranic pozemku parc. č. 2666/1, k. ú. Hostivař, mezi MČ Praha

Více

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře

MMB Obsah: Návrh usnesení: 2m 2. 8m 2 4m 2 6m 2 45 m 2. 7m 2 17 m 2. o výměře o výměře o výměře Rada města Brna Z7/24. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 13. 12. 2016 MMB2016000001371 ZM7/ s/wý rv Název: Návrh svěření majetku města MC Brno - Jundrov, pozemků p.č. 2659/118,2659/97,2659/96.2659/95.2659/94,2659/93,2659/92,2659/91

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 7 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne

ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/15 ZMČ 7/15.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 21.06.2017 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 23 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

MMB2015000000705 ZM7. Název:

MMB2015000000705 ZM7. Název: Rada města Brna Z7/09. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 MMB2015000000705 ZM7 (f

Více

MMB2015000000892. Název:

MMB2015000000892. Název: Rada města Brna Z7/010. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 6. 10. 2015 MMB2015000000892 ZM7/ 074Z

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MMB ZM7/: srn

MMB ZM7/: srn Rada města Brna Z1I4X. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 4.9.2018 MMB2018000001068 ZM7/: srn Název: Návrh deje pozemku p.č. 1688/172 vk.ú. Jundrov Důvodová zpráva Návrh kupní smlouvy Stanoviska

Více

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB

II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB Rada města Brna II11 íl I lil 111III Nil INI II j I MMB017000001119 Z7/31. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 5.9.017 ZM7/^r r Název: Návrh deje části pozemku p.č. 375/53, k.ú. Žabovřesky Obsah:

Více