Hepatocelulární karcinom u dětí a adolescentů rozdíly od hepatologie dospělých

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hepatocelulární karcinom u dětí a adolescentů rozdíly od hepatologie dospělých"

Transkript

1 196 Hepatocelulární karcinom u dětí a adolescentů rozdíly od hepatologie dospělých MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno Hepatocelulární karcinom u dětí a dospívajících je vzácný, vysoce agresivní typ nádorů. Od hepatocelulárního karcinomu staršího věku se liší epidemiologií, etiologií, klinickými příznaky a biologickými charakteristikami. Základem léčby zůstává radikální chirurgická resekce. Pokud není možná, je metodou volby primární časná transplantace jater. Chemoterapie má pouze limitovanou roli, biologická léčba u dětí a adolescentů je součástí klinických studií. Klíčová slova: hepatocelulární karcinom, děti a adolescenti, věkově specifické rozdíly v epidemiologii, etiologii a patogeneze, biologické studie, klinické prezentace, způsob léčby, role transplantace jater, přežívání. Hepatocellular carcinoma in children a adolescents differences in comparison with the hepatology in adults Hepatocellular carcinoma in childhood and adolescents is rare and higly agressive type of tumor. It differs from adult hepatocellular carcinoma in epidemiology, ethiology, clinical symptoms and biology features. Cornerstone of therapy is radical surgical resection of the tumor. If it is not possible to perform, patient is indicated for early primary liver transplantation. The role of chemotherapy is very limited, biology therapy is still investigational for children and adolescents. Key words: hepatocellular carcinoma, children and adolescents, age specific diffrencess in epidemiology, ethiology a pathogenesis, biology studies, clinical presentation, typ of treatment, role of liver transplantation, outcome. Onkológia (Bratisl.), 2010; roč. 5 (4): Úvod Nádory jater patří mezi vzácné typy nádorů u mladé generace. Tvoří jenom 1,1 % solidních nádorů u dětí do 15 let věku. U dospívajících jsou primární nádory jater rovněž vzácné, nepředstavují víc než 1 % ze všech malignit ve věku let. Kromě primárních nádorů jsou játra v dětském a adolescentním věku poměrně často místem metastáz jiných zhoubných onemocnění. Hepatocelulární karcinom (HCC) se u dětí a dospívajících liší od hepatocelulárního karcinomu ve starším věku celou řadou faktorů epidemiologickými údaji, rozdílné jsou etiologické faktory a mechanizmus patogeneze. Tyto mají svůj odraz v biologii a klinickém chování. Epidemiologie Převažujícím histologickým typem primárního zhoubného nádoru jater u dětí do 10 let je hepatoblastom, u starších dětí, adolescentů a mladých dospělých hepatocelulární karcinom. Incidence primárních jaterních nádorů u adolescentů ve věku let je 2/1 milion, u mladých dospělých ve věku let dosahuje incidence 14,6/1 milion. Obě pohlaví jsou postižena přibližně stejně. Se stoupajícím věkem nad 30 let je výrazná predominance výskytu HCC u mužů (1, 2). V dospělé populaci je hepatocelulární karcinom pátým nejčastějším nádorem ve světě, s incidencí 2,4/ představuje 5,4 % z celkového počtu zhoubných onemocnění. Tabulka 1. Nádory jater u dětí a adolescentů dle věku (zdroj Finegold et al: Arch Pathol Lab Med 2007; 131(4): ). Věk Benigní nádory Maligní nádory 0 1 rok 1 3 roky Hemangioendotheliom Mesenchymální hamartom Zralý teratom Hemagioendotheliom Mesenchymální hamartom Zánětlivý myofibroblastický nádor 3 10 let Angiomyolipom let LCH Langerhans cell histiocytosis HCC hepatocelulární karcinom Adenom Biliární cystadenom Hepatoblastom Rhabdoidní nádor Yolk sac tumor LHC Hepatoblastom Rhabdomyosarkom HCC Nediferencovaný embryonální sarkom angiosarkom Fibrolamelární HCC Leiomyosarkom V dětské populaci je naopak velmi vzácným onemocněním, na 7 hepatoblastomů připadá 1 hepatocelulární karcinom. V dospělosti je vrchol výskytu mezi lety, v dětské populaci se většinou vyskytuje u starších prepubertálních dětí a adolescentů. U dospělých je HCC nemoc s výraznými rozdíly v geografické distribuci je častější ve střední Africe a východní Asii (Čína, Korea, Mongolsko, Japonsko), i když jeho incidence má stoupající tendence i v Evropě a USA (2, 3, 4, 5). Etiologie Jednou z hlavních příčin vzniku HCC je předchozí poškození jaterního parenchymu metabolickým nebo zánětlivým procesem. Hepatocelulární karcinom může být asociovaný s hereditárními metabolickými nemocemi hereditární tyrosinemií, biliární cirhózou, glykogenózami především typu I a III IV, hemochromatózou, Wilsonovou nemocí nebo při deficienci alfa 1 antitrypsinu (1, 2, 3, 6, 7, 8). Prolongovaná nebo dlouhodobá expozice anabolickým steroidům, aflatoxinům v potravinách a potenciálním hepatálním karcinogenům zevního prostředí (pesticidy, vinylchlorid, thorotrast) může rovněž vést ke vzniku HCC. Tyto příčiny vzniku HCC jsou v našich podmínkách u mladé populace dospívajících velmi vzácné (7, 8). Nejčastější příčinou hepatocelulárního karcinomu dospělé populace ve světě je cirhotická přestavba jater na podkladě chronické hepatitidy C a B.

2 Graf 1. Incidence nádorů jater v České republice dle věku ( % případů dle věkových kategorií 20% 15% 10% 5% 0% Nezdravý životní styl (dlouhodobá konzumace alkoholu, kouření, obezita, diabetes) se taky podepisuje na stoupající incidenci HCC ve světě. V geograficky exponovaných oblastech (Egypt, severní Afrika) hraje svoji roli i onemocnění bilharciózou. U dospívajících a mladých dospělých však jaterní parenchym ve více než 75 % nejeví žádné známky poškození a příčina vzniku nádoru je neznámá. Většina adolescentů má v čase diagnózy pokročilou lokoregionální nemoc, téměř ve 40 % je přítomna i extrajaterní nemoc (8). Klinické příznaky U dětí a dospívajících se nádor jater projeví zvětšeným objemem břicha, hmatným a často i viditelným nádorem pod pravým žeberním obloukem při celkově dobrém stavu pacienta. Méně častým příznakem je nechutenství, hubnutí, celková slabost, zvýšená únava či nespecifické bolesti břicha. Délka trvání problémů je obvykle krátká. Často je nádor jater objeven náhodně při preventivní prohlídce či vyšetření z jiných příčin. Žloutenka jako iniciální příznak obvykle není přítomna, rovněž ascites není u adolescentů obvyklým příznakem v čase diagnózy HCC. Bilirubin, jaterní testy, koagulace a proteosyntéza jsou obvykle v normě i u pokročilé nemoci (1, 2, 6, 7, 8). Mohou být přítomny změny v krevním obraze ve smyslu trombocytózy, příčinou které je především u hepatoblastomu, paraneoplastická produkce trombopoetinu. Malé procento pacientů může mít i další paraneoplastické projevy (hyperkalcémie, hypoglykémie) (9). Je typické pro adolescentní věk, že tato skupina pacientů dlouho nevěnuje svým potížím pozornost. K lékaři se většinu dostávají pro hmatnou nebo viditelnou masu v pravém podžebří nebo teploty nejasné etiologie, kde při klinickém vyšetření je objevena hepatomegalie a často už pokročilá nemoc (3, 4, 7, 8, 10). V evropské studii SIOPEL 1 až 31 % dětských a dospívajících pacientů s HCC mělo přítomny metastázy v čase diagnózy a víc než 50 % nádorů bylo multifokálních (8, 10, 11). Prognostické faktory U hepatocelulárního karcinomu je kromě prognostických faktorů týkajících se samotného nádoru důležitým faktorem ovlivňujícím prognózu Tabulka 2. Konstituční hereditární syndromy s predispozicí ke vzniku hepatocelulárního karcinomu. Predispoziční stav Chromozom. lokalizace Gen Familiární a adenomatózní polypóza 5q21, 22 APC Glykogenózy typ I IV několik Hereditární tyrosinemie 15q23-25 fumarylacetoacetát hydroxyláza Allegilův syndrom 20p12 Jagged-1 Jiné cholestatické syndormy 18q21-22, 2q24 FIC1, BSEP Neurofibrom atosis 17q11 2 NF-1 Ataxia teleangiectatica 11q22-23 ATM Fanconiho anémie 1q42, 3p, 20q Obrázek 1. Hepatocelulární karcinom u 17-letého pacienta (materiál KDO FN Brno). FAA, FAC jiné (20%) kompletná onkologická starostlivosť Kompletná onkologická starostlivosť Irinotecan Kabi 20 mg/ml Spoľahlivé generiká od originálnej spoločnosti Fresenius Kabi s.r.o., org.zl. Vajnorská 98/F, Bratislava Tel: , Fax:

3 198 Tabulka 3. Věkově specifické rozdíly HCC. Klinické rozdíly Děti a adolescenti Dospělí Jaterní cirhóza < 30 % % Incidence 1-2/1 milion 3-150/ Poměr muži : ženy 1,5 : 1 3,8 : 1 Odpověď na chemoterapii % % Histologie fibrolamelární typ převážne adultní typ Etiologické faktory i celkový stav pacienta (performance status), funkční stav jaterního parenchymu a hodnota AFP (přežití pacientů AFP negativních je signifikantně delší než AFP pozitivních). Invazivita a agresivita hepatocelulárního karcinomu je vyjádřena velikostí a počtem nádorových uzlů v játrech, přítomností angioinvaze a vaskulární invaze, stupněm buněčné atypie a formací mikrosatelitů. Vysoký výskyt mikroskopické vaskulární invaze a vysokého stupně malignity (grade) u HCC nad 5 cm je považován za známku špatné prognózy. Jedním z mála pozitivních prediktorů prognózy je euploidie (8, 12, 13). Diagnostika Zobrazovací vyšetření V popředí zobrazovacích metod u primárních nádorů jater stojí noninvazivní vyšetřovací metody, především ultrasonografie s dopplerovským vyšetřením průtoku jaterními žilami. Cílem je lokalizovat nádor, určit jeho velikost ve 3 rozměrech a vztah k portální žíle. Iniciální vyšetření pokračuje CT vyšetřením břicha a plic nativně i postkontrastně a následně MRI vyšetření jater. MRI vyšetření je nejvhodnější metodou na sledování léčebné odpovědi a posuzování operability nádoru. Spolu s radiologem operabilitu vždy posuzuje i chirurg. metabolické vady deficit alfa1 antitrypsinu biliární atresie neznámé hepatitis B, C toxiny alkohol, drogy hormonální faktory Endemický výskyt ne ano Jaterní dysfunkce ne ano Celkový stav pacienta dobrý většinou špatný Obrázek 2. CT vyšetření fibrolamelárního HCC u 19-letého pacienta (materiál KDO FN Brno). Historicky prováděnou angiografii nahradila MRI angiografie na mapování cévního zásobení jater, nádoru samotného a vztahu nádoru k cévám (1, 14, 15, 16, 17, 18). 18 FDG PET vyšetření nepatří mezi rutinní vyšetřovací metody u nádorů jater. Může pomoci včas odhalit lokalizaci rekurentního onemocnění při stoupajících sérových hodnotách AFP a negativním CT nebo MRI vyšetření. Avšak je nutno velmi pozorné interpretace pozitivního PET vyšetření jater a odlišení rekurence nádoru od regenerace jaterní tkáně. Scintigrafie jater je metodou pouze fakultativní, není součástí rutinního iniciálního vyšetření u primárních nádorů jater u dětí a dospívajících. Nádorové markery U většiny nádorů jater je detekovatelný nádorový marker alfafetoprotein (AFP). AFP je protein fyziologicky zvýšený v průběhu fetálního života, je produkován žloutkovým váčkem a játry plodu. Po narození jeho hladina postupně klesá do normálních hodnot do konce 1. roku života. Jeho poločas je 5 7 dní. Iniciální sérová hodnota a dynamika poklesu hladin AFP je výrazným prediktivním faktorem prognózy. Sledováním hladin AFP lze monitorovat odpověď na léčbu nebo rekurenci onemocnění. Avšak % HCC je AFP negativních (1, 2, 10, 11, 19). U HCC mohou být rovněž zvýšeny hladiny karcinoembryonálního antigenu (CEA) a feritinu (1). Funkční vyšetření Součástí iniciálního vyšetření je i laboratorní vyšetření hematologické včetně vyšetření koagulačních parametrů a biochemické a funkční vyšetření jater a ledvin. Před plánovanou chemoterapií na bázi cisplatiny a doxorubicinu i vyšetření kardiologické a audiogram. Patologie U adolescentů a mladých dospělých jsou nejčastější 3 histologické typy HCC. 1. Adultní typ HCC Je často multinodulární, extrémně invazivní, obvykle jsou přítomny nekrózy, vaskulární invaze a krvácení do nádoru. Hlavním biologickým a patologickým znakem tohoto typu HCC je fakt, že se chová úplně stejně ve všech věkových skupinách a není zjištěn žádný věkově specifický rozdíl. Nezodpovězenou zůstává otázka etiologie a patogenezy adultního HCC u adolescentů při absenci etiologických příčin typických pro dospělý věk (1, 7, 8). 2. Fibrolamelární typ HCC Fibrolamelární typ HCC (FL HCC) se většinou vyskytuje v mladším věku, představuje více než 30 % HCC u pacientů mladších 20 let. Většinou se prezentuje jako solitární nádorová masa bez vztahu k cirhóze, virové infekci či metabolické vadě. Hladina alfa-fetoproteinu je obvykle v normě. Někdy může být FL HCC asociovaný s vysokými hladinami vitaminu B12 a transkobalaminu 1 (1, 7, 8, 20, 21). 3. Přechodný typ HCC Je novým podtypem HCC typickým pro starší děti a adolescenty. Charakteristický je velmi agresivním chováním s mikroskopickým obrazem reflektujícím růst buněk na přechodu mezi hepatoblastem a hepatocytem. Přestavuje histologii mezi hepatoblastomem a HCC, proto název nádor z přechodných jaterních buněk. Imunohistochemicky je nádor AFP pozitivní (1, 7, 22). Cytogenetické a molekulárně-genetické studie Hepatocelulární karcinom u dospělých pacientů většinou vzniká na podkladě zánětlivých nebo cirhoticky změněných jater. Hepatokarcinogeneze je lineární a progresivní proces, ve kterém regenerativní hepatocyty ve fokusech cirhoticky změněných jater vytvoří hyperplastické uzly, které progredují až do dysplastických uzlů. Dysplastické uzly jsou přímými prekurzory HCC (23). Proces patogeneze vzniku HCC u dospívajících a mladé generace je pravděpodobně poněkud odlišný, jaterní parenchym není poškozen a není důvod ke vzniku dysplastických uzlů. Na vzniku HCC u teenagerů se mohou podílet a tzv. genetickou heterogenitu HCC charakterizují vícečetné a vícestupňové procesy mutace na báze genové a chromozomální instability s postižením vícečetných molekulárních drah, ztráty nebo mutace tumor supresorických genů a amplifikace selektivních onkogenů. Změny můžou zahrnovat poruchy apoptózy a antiapoptózy,

4 Obrázek 3. PRETEXT systém pro staging nádorů jater u dětí a adolescentů dle SIOP. I R L Graf 2. Pětileté přežívání u pacientů s nádorem jater dle věku (1) kompletná onkologická starostlivosť II < přežívaní % III IV Displacement (II) Invasion (III) dysregulaci buněčného cyklu a další procesy s rozdílným klinicko-patologickým významem. U HCC byla detekována ztráta heterozygozity (LOH loss of heterozygozity) tumor supresorického genu lokalizována na chromozomu 8p21.3-p22 a 11p13. Vyšší invazivita a agresivita HCC je asociována s amplifikací 17q, 1q, 6p, 10p, 20p. (1, 16, 21, 24, 25). Integrace klinických, morfologických, fenotypických, cytogenetických a molekulárně genetických dat se stane základní informací pro přesnější klasifikaci nádorů jater u dětí a adolescentů, jejich rizikovou stratifikaci a nové léčebné strategie (16, 25). Staging Staging dětských a adolescentních nádorů jater se liší na obou stranách Atlantiku.Chybění jednotného systému dělá problematickým srovnávání výsledků mezinárodních studií. Severoamerická Childrens Oncology Group (COG) používá systém založený na primárním operačním zákroku, kde je klíčovou informací rozsah a radikalita operace. Evropská SIOPEL studie (International Society of Pediatric Oncology Liver Tumor Study) používá pre-operační systém, který je založen na použití neoadjuvantní chemoterapie a hodnotí anatomický rozsah nemoci na základě zobrazovacích vyšetření, tzv. PRETEXT systém (Pretreatment Extent of Disease). Počet postižených jaterních segmentů a přítomnost extrajaterní nemoci determinuje klinické stadium (1, 7, 8). Na posouzení rozsahu postižení HCC v dospělém věku existuje několik klasifikačních systémů. TNM klasifikace hodnotí samotný nádor. Existují klasifikace hodnotící funkční stav jaterního parenchymu. Tento systém není úplně ideální, protože neřeší funkční parametry jater a celkový stav (performance status) pacienta. Proto se pro klinické hodnocení míry rizika a rozhodování o léčbě používá rozdělení HCC na lokalizované resekabilní onemocnění, lokalizované neresekabilní onemocnění a pokročilé onemocnění. Funkčnost zbylého parenchymu jater je hodnocen klasifikací dle Child-Pugha. Kombinací hodnocení jak nádoru, tak funkčnosti parenchymu, je klasifikace dle Okudy (1). Protože u dospívajících vzniká HCC většinou ve zdravých játrech, nejvhodnější klasifikací pro tento věk se jeví použití buď TNM klasifikace, nebo PRETEXT systému. Léčba I když primární nádory jater u dětí a dospívajících hepatoblastom a hepatocelulární karcinom mají rozdílnou biologickou a patologickou charakteristiku, pacienti s primárním postižením jater byli historicky léčeni velmi Kompletná onkologická starostlivosť Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Spoľahlivé generiká od originálnej spoločnosti Tabulka 4. Child-Pugh klasifikace funkčnosti jaterního parenchymu. Child-Pugh klasifikace A B C Bilirubin mg/dl (umol/l) < 2,0 (35) 2,0 3,0 (35 50) > 3,0 (50) Albumin g/dl (g/l) > 3,5 (35) 3,5 2,8 (35 28) < 2,8 (28) Protrombin. čas INR < 1,7 1,71 2,20 > 2,20 Ascites ne reverzibilní ireverzibilní Encefalopatie ne mírná zřetelná Počet bodů hodnocení Hodnocení: třída A: 5 6 bodů třída B: 7 9 bodů třída C: bodů Fresenius Kabi s.r.o., org.zl. Vajnorská 98/F, Bratislava Tel: , Fax:

5 200 Tabulka 5. Vyhodnocení léčebných modalit HCC (tzv. evidence based benefit) dle NCI (National Cancer Institute, Bethesda, USA). Léčebná metoda Efekt léčby Hladina významnosti Chirurgická léčba chirurgická resekce transplantace kadaverózní štěp živý donor Lokoregionální léčba perkutánní léčba perkutánní etanol radiofrekvenční ablace chemoembolizace arteriální chemoterapie Systémová léčba systémová chemoterapie tamoxifen interferon léčebná odpověď žádný zásadný efekt žádný zásadný efekt žádný zásadný efekt 3iiA 3iiA 3iiA 3iiDii Graf 3. Celkové přežívání u primární transplantace jater ve srovnání s oddálenou transplantací (34). Overall survival Log Rank: p=0, % 50% Primary LT (n=195) Primary resection = salvage LT (n=98) 50% 28% Years Graf 4. Přežívání bez aktivní nemoci (disease free survival) pro primární transplantaci ve srovnání s oddálenou transplantací (34). Discase - free survival Log Rank: p<0, % 18% Primary LT (n=195) Primary resection = salvage LT (n=98) % 12% podobně. Dětské onkologické skupiny v USA POG (Pediatric Oncology Group), CCG (Childrens Oncology Group) a SIOPEL studie v Evropě používaly identický léčebný protokol pro oba typy nádorů jater (1, 2, 8, 10). Chirurgická léčba Radikální chirurgické odstranění a resekce tumoru zůstává klíčovým bodem a jedině radikální resekce nádoru dává reálnou šanci na vyléčení. Bohužel jenom kolem 30 % hepatocelulárních karcinomů je resekabilních. Podmínkou úspěšné radikální resekce nádoru jsou mikroskopicky negativní okraje resekce a adekvátní zbytek funkčního jaterního parenchymu. Po radikální resekci hepatocelulárního karcinomu je pětileté přežití kolem %. Přesnější klasifikace pacientů, upřesnění indikace a rozsahu zákroku, nové operační techniky a zkvalitnění perioperační péče podstatně zredukovaly rizika perioperační morbidity a mortality při resekci jater. Bohužel, u vysokého procenta pacientů (60 70 %) dochází k recidivě onemocnění (1, 2, 3, 4, 10, 11). Chemoterapie HCC většinou nereaguje adekvátně na podání chemoterapie a v případě neradikální operace je jeho prognóza velice špatná. Podání systémové chemoterapie bohužel zásadně neprodloužilo celkové přežívání pacientů s HCC. Historicky byly zkoušeny různé preparáty v monoterapii (doxorubicin, cisplatina, gemcitabin, epirubicin), ale nedosáhly větší odpovědi (response rate u všech léků byl pod 20 %). Výraznější zlepšení výsledků nepřinesla ani kombinovaná chemoterapie. Ablativní způsoby lokální léčby U primárně chirurgicky neřešitelných HCC je možno použít tzv. lokoregionální léčbu. K dispozici je několik efektivních metod - transarteriální chemoembolizace (TACE), intraarteriální chemoterapie, radiofrekvenční termoablace, perkutánní aplikaci etanolu, laserová ablace či kryochirurgie. Tyto metody demonstrují určitý benefit u vybraných skupin dospělých pacientů. U dětských a dospívajících pacientů jsou ovšem informace o použití těchto technik velmi limitované, většinou v podobě monoinstitucionálních zkušeností, což je dáno raritou pacientů mladších 20 let s HCC. Proto je těžké objektivně vyhodnotit jejich terapeutickou účinnost v této populaci (1, 26, 27, 28, 29). Transplantace jater HCC se může prezentovat ve formě multinodulárního postižení jater, kde je radikální resekce nemožná. U pacientů, kteří splňují tzv Milánská

6 kritéria, tj. jsou v dobrém klinickém stavu bez přítomnosti extrajaterní nemoci, uzel v játrech je menší pěti cm nebo 3 uzly jsou menší než 3cm, bez vaskulární invaze, je indikována totální hepatektomie a následně transplantace jater. Nutno říct, že tato kritéria se vztahují na dospělý věk, ale zatím neexistují věkově specifické kritéria pro transplantaci jater u mladších věkových skupin se zdravým funkčním zbytkovým jaterním parenchymem. U dětí a adolescentů, kteří na rozdíl od dospělých pacientů netrpí většinou žádnou komorbiditou, jsou v současnosti v dětské onkologii trendy na obou stranách Atlantiku přistupovat k transplantaci jater u primárně neresekovatelných případů HCC co nejdřív po stanovení diagnózy. Snahou je předejít diseminaci onemocnění v průběhu aplikace většinou inefektivní chemoterapie. Transplantace jater u neresekovatelných nádorů jater při vhodné indikaci a načasování nabízí přibližně stejné léčebné výsledky jako iniciálně resekovaný tumor. Výsledky transplantace jsou výrazně lepší, pokud je transplantace použita jako součást primární léčby, než když je použita až v případě relapsu nebo rekurence onemocnění (1, 30, 31, 32, 33). Nové trendy a perspektivy Špatná prognóza HCC vede nejenom k hledání a rozvoji nových léků, nových kombinací cytostatik, ale rozvojem poznatků o biologii nádorů je v klinických studiích patrný přechod od cytotoxické léčby k různým způsobům a formám léčby biologické (35 39). Fakt, že dosud nebyla nalezena efektivní léčba pro chirurgicky neléčitelné onemocnění, vede k vývoji nových možností a způsobů léčby. HCC je fenotypicky a geneticky velmi heterogenní nádor. Přesto nové studie biologie HCC předpokládají existenci signálních cest a molekulárních alterací nevyhnutných ke hepatokarcinogeneze. Identifikace těchto mechanizmů otevírá nové potenciální možnosti biologické cílené léčby. Efekt biologické léčby byl zkoumán v preklinických studiích, ovšem klinické studie s použitím biologické léčby jsou dizajnované pro dospělou populaci pacientů. V dětské onkologii se obě největší onkologické skupiny ve světě zaměřily na kombinaci chemoterapie a antingiogenní léčby u inoperabilních HCC. V Evropě SIOP s přidáním Thalidomidu, americká COG přidáním monoklonální anti VEGF protilátky (bevacizumabu). Výsledky těchto studií zatím nebyly publikovány. V dospělé onkologii je lékem v 1. linii inoperabilního nebo metastatického HCC multikinázový inhibitor sorafenib (Nexavar). Je nejenom inhibitorem signální dráhy Ras/Rafd/MAPK na úrovni kinázy Raf, ale inhibicí VEGFR a PDGFR má rovněž antiangiogenní účinek. Jeho efekt na celkové přežívání a prodloužení doby do progrese byl prokázán v randomizované multicentrické klinické studii fáze III (SHARP) (38, 39). V dětské onkologii probíhají v současnosti jednání o transatlantické kooperaci SIOP a COG se snahou o vytvoření společné mezinárodní americko-evropské studie pro děti a dospívající s HCC, součástí které by byl i sorafenib (COG annual meeting, Denver, říjen 2008). Závěr HCC je fenotypicky a geneticky velmi heterogenní nádor, obvykle málo senzitivní ke konvenční chemoterapii. Fakt, že standardní léčba není dostatečně efektivní, vede k vývoji nových metod léčby. Studie biologie HCC předpokládají existenci signálních cest a molekulárních alterací nevyhnutných ke vzniku karcinomu. Identifikace těchto mechanizmů otevírá nové potenciální možnosti biologické cílené léčby, ovšem studie probíhající v současnosti jsou dizajnované pro dospělou populaci pacientů. Vzhledem k raritnímu výskytu hepatocelulárního karcinomu u starších dětí a dospívajících je velmi málo známých informací o jejich epidemiologii, biologii, patogeneze a efektivní léčbě. Rozdíly v epidemiologii, biologických charakteristikách a klinickém chování vedou k hypotéze, která definuje dvě rozdílné cesty patogenezy u HCC mladé generace a dospělé populace. Potvrzení věkově specifických charakteristik u hepatocelulárního karcinomu dává prostor k úvahám a teoriím o nových způsobech léčby tohoto agresivního typu nádoru. Na potvrzení této hypotézy je nutno mnohem více informací a poznatků, ke kterým může vést pouze spolupráce na mezinárodní úrovni. Literatura 1. Malogolowkin MH, Zimmermann A et al. iver tumors.chapter 19 inbleyer WA, Barr RD: Cancer in adolescents and young adults. Springer Verlag Berlin 2007; Mališ J, Jeřábková V et al. Hepatocelulární karcinom u dětí. Klinická onkologie 2001; 14(1): Hernandez-Castillo E, Mondragon-Sanchez R, Garduno-lopez AL et al. Hepatocellular carcinoma in the youth. A comparative analysis with hepatocellular carcinoma in adulthood. Hepatogastroenterology 2005; 52(63): Klein WM, Molmenti EP, Colombani PM, Grover DS et al. Primary liver carcinoma arising in people younger than 30 years. Am J Clin Pathol 2005; 124(4): Altekruse SF, McGlynn KA et al. Hepatocellular carcinoma incidence,mortality and survival trends in the United States from 1975 to JCO 2009; 27(9): Litten JB, Tomlinson GE. Liver tumors in children, Oncologist 2008;13: Malogolowkin MH, Spector L, Fong Y. Liver and intrahepatic biliary duct cancers Chapter 11 in a monography: A. Blayer: Cancer epidemiology in older adolescents and young adults 15 to 19 years of age. NCI, NIH Publications, Bethesda 2006: Czauderna P. Adult type vs childhood hepatocellular carcinoma are they the same or different lesions? Biology, na- kompletná onkologická starostlivosť Gemcirena 38 mg/ml Kompletná onkologická starostlivosť Spoľahlivé generiká od originálnej spoločnosti Fresenius Kabi s.r.o., org.zl. Vajnorská 98/F, Bratislava Tel: , Fax:

7 202 tural history, prognosis and treatment. Med Pediatr Oncol 2002; 39(5): Komura E, Matsumura, Kato T et al. Thrombopoietin in patients with Hepatoblastoma. Stem cell 1998; 16: Katzenstein HM, Krailo MD, Malogolowkin MH et al. Hepatocellular carcinoma in children and adolescents: results from the Pediatric Oncology Group and the Childrenś cancer Group Intergroup Study. J Clin Oncol 2002; 20(12): Czauderna P, Mackinlay G,Perilongo G et al. Hepatocellular carcinoma in children: results of the first prospective study of the International Society of Pediatric Oncology Group. J Clin Oncol 2002; 20(12): Pawlik TM, Delman KA, Vouthey JN et al. Tumor size predicts vascular invasion and histologic grade: implications for selection of surgical treatment for hepatocellular carcinoma. Liver Transpl 2005; 11(9): Hu RH, Lee PH, Chang YC et al. Prognostic factors for hepatocellular carcinoma < or = 3 cm in diameter.hepatogastroenterology 2003; 50(54): Siegel MJ. Pediatric liver imaging, Semin Liver 2001;21: Taouli B et al. Magnetic resonance imaging of hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2004; 127(5Suppl1): Lopez-Terrada D. Integrating the diagnosis of childhood malignancies. Adv Exp Med Biol 2006; 587: Das J, Dhingra S et al. Imaging of paediatric liver tumours with pathological correlation. Clin Radiol 2009; 64(10): Heiken JP. Distinguishing benign from malignant liver tumours. Cancer Imaging 2007; 7: Peng SY, Chen WJ et al. High alpha-fetoprotein level correlates with high stage early recurrence and poor prognosis of hepatocellular carcinoma: significance of hepatitis virus infection, age, p53 and beta-catenin mutations.int J Cancer 2004; 112(1): Kakar S, Chen X et al. Chromosomal changes in fibrolamellar hepatocellular carcinoma detected by array comparative genomic hybridization. Moder Pathol 2009; 22: Sullivan M. 4th Berne workshop: The hepatocellular carcinoma family of tumors in young individuals from empiricism to evidence. Abstract, Bern Prokurat A, Kluge P et al. Transitional liver cell tumors (TLCT) in older children and adolescents: a novel group of aggressive hepatic tumors expressing beta-catenin. Med Pediatr oncol 2000; 39: Kojiro M, Roskams T et al. Early hepatocellular carcinoma and dysplastic nodules. Semin Liver Dis 2005; 25: Pang A, Ng IO, Fan ST, Kwong YL. Clinicopathologic significance of genetic alterations in hepatocellular carcinoma. Cancer Genet Cytogenet 2003; 146(1): Jain S, Singhal S et al. Molecular genetics of hepatocellular neoplasia. Am J Trans Res 2010; 2(1): Malogolowkin MH, Stanley P, Steele DA et al. Feasibility and toxicity of chemoembolization for children with liver tumors. J Clin Oncol 2000; 18(6): Czauderna P, Zbrzezniak G, Narozanski W et al. Preliminary experience with arterial chemoembolization for hepatoblastoma and hepatocellular carcinoma in children. Pediatr Blood Cancer 2006; 46(7): Aguayo A, Patt YZ. Nonsurgical treatment of hepatocelular carcinoma Semin Oncol 2001; 28(5): Lam CM, Ng KK, Poon RT et al. Impact of radiofrequency ablation on the management of patients with hepatocellular carcinoma in a specialized centre Br J Surg 2004; 91(3): Avila LF, Luis AL, Hernandez F et al. Liver transplantation for malignant tumors in children. Eur J Pediatr Surg 2006; 16(6): Chen LE, Stepherd RW, Nadler ML et al. Liver transplantation and chemotherapy in children with unresectable primary hepatic malignancies: development of a management algorithm. J Pediatr Gastroenterol nutr 2006; 43(4): Alsina AE. Liver transplantation for hepatocellular carcinoma. Cancer Control 2010; 17(1): Kaufman M, Shemesh M et al. The adolescent transplant recipient. Pediatr Clin North Am 2010; 57(2): Adam, Ann Surgical Sun XY, WU ZD, Liao XF. Tumor angiogenesis and its clinical significance in pediatric malignant liver tumor. Worl J Gastroenterol 2005; 11(5): Avila MA, Berasain C, Sangro B et al. New therapies for hepatocellular carcinoma. Oncogene 2006; 25: Thomas MB, Abbruzzese JL. Opportunities for targeted therapies in hepatocellular carcinoma. J Clin Oncol 2005; 23(31): Pang RW, Poon RT. From molecular biology to targeted therapies for hepatocellular carcinoma:the future is now. Oncology 2007; 72Suppl 1: Giglia JL, Antonia SJ et al. Systemic therapy for advanced hepatocellular carcinoma:past, present and future. Cancer Control 2010; 17(1): Finegold MJ, Lopez-Terrada DH et al. Protocol for the examination of specimen from pediatric patients with hepatoblastoma. Arch Pathol Lab Med 2007; 131(4): MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno, Černopolní 9, Brno, Česká republika Záštitu nad kolokviem převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům leden 2011 Clarion Congress hotel Prague **** Praha 9, Česká republika Registrovat se můžete na lokální terapie metastatického karcinomu prsu karcinom jícnu a žaludku, GIST zhoubné nádory dětského věku hematoonkologické malignity renální karcinom karcinom plic onkogynekologie Organizátor Generální partner

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23

Standard. 000 incidence , , ,1 mortalita 509 9, , ,23 1/6 1. Epidemiologie: Hepatocelulární karcinom (HCC) patří ve světě k nejčastějším malignitám, a je častější u mužů nežli u žen. V České republice, stejně jako v ostatních zemích Evropy, jsou v dospělosti

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Zhoubné nádory jater Incidence a mortalita v České republice (2005)

Zhoubné nádory jater Incidence a mortalita v České republice (2005) 3.4 KARCINOM JATER Epidemiologie: Primární zhoubné nádory jater náležejí ve světě k nejčastějším malignitám, a jejich výskyt je častější u mužů nežli u žen.. V České republice, stejně jako v ostatních

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

6. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (C22-24)

6. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (C22-24) 6. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (C22-24) Primární karcinomy jater vznikají z hepatocytů (hepatocelulární karcinom HCC) z nitrojaterních žlučovodů (intrahepatální cholangiokarcinom ICC).

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš

Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš Metastatický renální karcinom Andrašina Tomáš Department of Radiology and Nuclear Medicine, University Hospital Brno and Medical Faculty, Masaryk University, Brno, Czech Republic Renální karcinom 25-30

Více

Hepatocelulární karcinom u dětí a dospívajících

Hepatocelulární karcinom u dětí a dospívajících Hepatocelulární karcinom u dětí a dospívajících J. Mališ, K.Švojgr, M.Čepelová, D.Sumerauer, R.Kotalová, M.Oliverius, M.Kynčl, R.Kodet, V.Šmelhaus, J.Starý Hepatocelulární karcinom (HCC) Cancer incidence

Více

Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie. MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD.

Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie. MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD. Nádory trávicího ústrojí- epidemiologie MUDr.Diana Cabrera de Zabala FN Plzeň Přednosta: Doc.MUDr.Jindřich Fínek,PhD. 16.6.2006 Zastoupení hlášených ZN Sledování všech hlášených onemocnění zhoubnými novotvary

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Hepatocelulární karcinom - onkologická lé ba. MUDr. J. Halámková Odd lení klinické onkologie, FN Brno, Bohunice

Hepatocelulární karcinom - onkologická lé ba. MUDr. J. Halámková Odd lení klinické onkologie, FN Brno, Bohunice Hepatocelulární karcinom - onkologická lé ba MUDr. J. Halámková Odd lení klinické onkologie, FN Brno, Bohunice Hepatocelulární karcinom p edstavuje 90% primárních zhoubných onemocn ní jater ro n na sv

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

7. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER

7. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER 7. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER Primární karcinomy jater vznikají z hepatocytů (hepatocelulární karcinom HCC) nebo z nitrojaterních žlučovodů (intrahepatální cholangiokarcinom ICC). 7.1 Hepatocelulární karcinom

Více

Nejnovější poznatky v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu.

Nejnovější poznatky v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu. Nejnovější poznatky v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN Vedoucí KOC (NNB, VFN, TN) Incidence HCC standardizováno dle věku

Více

7. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER

7. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER 7. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER Primární karcinomy jater vznikají z hepatocytů (hepatocelulární karcinom HCC) nebo z nitrojaterních žlučovodů (intrahepatální cholangiokarcinom ICC). 7.1 Hepatocelulární karcinom

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE SYSTÉMOVÁ LÉČBA NÁDORŮ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE Jana Katolická FN u svaté Anny, Brno CZ/ONCO/617/0088 1 UROTELIÁLNÍ KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE CHEMOSENZITIVNÍ ONEMOCNĚNÍ. V době stanovení diagnózy je 15 % lokálně

Více

6. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (C22-24)

6. PRIMÁRNÍ NÁDORY JATER, ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST (C22-24) 6. Primární karcinomy jater vznikají z hepatocytů (hepatocelulární karcinom HCC) nebo z nitrojaterních žlučovodů (intrahepatální cholangiokarcinom ICC). 6.1 Hepatocelulární karcinom (HCC) Diagnózu HCC

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol

M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol Operační léčba jako součást multimodálního přístupu k léčbě vysocerizikového karcinomu prostaty M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol Synopse Definice Výsledky a místo operační léčby Kombinace

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU

Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče. Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Hodnocení segmentu centrové léčby z dat plátců zdravotní péče Společné pracoviště ÚZIS ČR a IBA MU Realita současné české medicíny: úspěšné výsledky léčby = podstatné prodlužování doby života pacienta

Více

Informační brožura o RAKOVINĚ VAJEČNÍKŮ. Co je rakovina vajecníku?

Informační brožura o RAKOVINĚ VAJEČNÍKŮ. Co je rakovina vajecníku? Informační brožura o RAKOVINĚ VAJEČNÍKŮ Co je rakovina vajecníku? ENGAGe vydává sérii informačních brožur určených ke zvýšení povědomí o gynekologických onkologických onemocněních a tím podporuje svoji

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM

Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu. Pavel Wohl IKEM Multifokální hepatocelulární karcinom imitující akutní alkoholickou hepatitidu Pavel Wohl IKEM Dvě diagnózy s velmi závažnou prognózou, které mohou svádět k terapeutickému nihilismu Akutní alkoholická

Více

Nádory jater. Bartizalová Š.

Nádory jater. Bartizalová Š. Nádory jater Bartizalová Š. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 1.6.2013 Hotel Primavera,

Více

Adenom V. Válek, Z. Kala, J. Mazanec

Adenom V. Válek, Z. Kala, J. Mazanec Adenom V. Válek, Z. Kala, J. Mazanec RDK, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. CHK, RDK, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny

Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny Vzrůstající role záchovných operací v léčbě karcinomu ledviny MUDr. Petr Nencka, FEBU Podpořeno z prostředků projektu Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Nádory ledvin kazuistiky. T. Rohan KRNM FN Brno a LF MU Přednosta prof. MUDr. V. Válek CSc., MBA, EBIR

Nádory ledvin kazuistiky. T. Rohan KRNM FN Brno a LF MU Přednosta prof. MUDr. V. Válek CSc., MBA, EBIR Nádory ledvin kazuistiky T. Rohan KRNM FN Brno a LF MU Přednosta prof. MUDr. V. Válek CSc., MBA, EBIR KAZUISTIKA Č.1 Muž 63 let OA: 2008 Stav po radikální nefrektomii vpravo pro světlobuněčný renální karcinom

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Výhody CEUS Není ionizující záření Zobrazení v reálném čase Možnost kvantifikace Možnost aplikovat

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12

1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 OBSAH KARCINOM MOČOVĚHO MĚCHÝŘE I 1. EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÉHO NOVOTVARU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE (C67) V ČESKÉ REPUBLICE - AKTUÁLNÍ STAV 12 2. DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNI PACIENTŮ S TUMORY MĚCHÝŘE SYSTÉMEM EVIS EXERA

Více

PRIMÁRNÍ MALIGNÍ NÁDORY JATER

PRIMÁRNÍ MALIGNÍ NÁDORY JATER PRIMÁRNÍ MALIGNÍ NÁDORY JATER Staňková M, Bohatá Š, Šmajerová M Klinika radiologie a nukleární medicíny FN a LF MU Brno KROK 1: ODLIŠIT BENIGNÍ VS. MALIGNÍ UZ: Nativně diagnostika cyst, postkontrastně

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno. J. Beyer, P. Albers, et al. Annals of oncology 24; ,

MUDr. Markéta Palácová, Masarykův onkologický ústav, Brno. J. Beyer, P. Albers, et al. Annals of oncology 24; , Maintaining success, reducing treatment burden,focusing on survivorship: highlights from the third European consensus conference on diagnosis and treatment of germ-cell cancer 8. 8. 2013 MUDr. Markéta

Více

Změna typu paraproteinu po transplantační léčbě mnohočetného myelomu

Změna typu paraproteinu po transplantační léčbě mnohočetného myelomu Změna typu paraproteinu po transplantační léčbě mnohočetného myelomu Maisnar V., Tichý M., Smolej L., Kmoníček M., Žák P., Jebavý L., Palička V. a Malý J. II. interní klinika OKH a ÚKIA, FN a LF UK Hradec

Více

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM

Standard. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice (2014) ZN slinivky břišní MUŽI ŽENY CELKEM /7. Epidemiologie: Karcinom slinivky břišní je celosvětově čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění a Česká republika je druhou zemí s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění. Incidence karcinomu

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Přínos chirurgie v komplexní terapii pokročilého kolorektálního karcinomu

Přínos chirurgie v komplexní terapii pokročilého kolorektálního karcinomu Přínos chirurgie v komplexní terapii pokročilého kolorektálního karcinomu Miroslav Ryska Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha IGA MZČR NT 13660 Metastatický kolorektální karcinom - paraaortální lymfatické

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více

Nádory GIT. Tomáš Kazda Klinika radiační onkologie MOÚ. Odkazy na zdroje obrázků u autora

Nádory GIT. Tomáš Kazda Klinika radiační onkologie MOÚ. Odkazy na zdroje obrázků u autora Nádory GIT Tomáš Kazda tomas.kazda@mou.cz Klinika radiační onkologie MOÚ Odkazy na zdroje obrázků u autora epidemiologie jak časté (incidence, prevalence, mortalita) etiologie příčiny vzniku (faktory

Více

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY

BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY BUNĚČNÁ TRANSFORMACE A NÁDOROVÉ BUŇKY 1 VÝZNAM BUNĚČNÉ TRANSFORMACE V MEDICÍNĚ Příklad: Buněčná transformace: postupná kumulace genetických změn Nádorové onemocnění: kolorektální karcinom 2 3 BUNĚČNÁ TRANSFORMACE

Více

hepatocelulárn karcinomu lové

hepatocelulárn karcinomu lové Současn asné možnosti grafické diagnostiky hepatocelulárn rního karcinomu Klzo L., Ungermann L., Dvořák k P., Žižka J. Radiologická klinika FN a LF Hradec Králov lové Hepatocelulárn rní karcinom nejčast

Více

Hodnocení radikality a kvality v onkologii

Hodnocení radikality a kvality v onkologii Miniinvazivní chirurgie v onkologii Ostrava, 20.-21.10.2005 Hodnocení radikality a kvality v onkologii Duda, M., Gryga,, A., Skalický, P. II.Chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Přednosta: Prof.MUDr.Miloslav

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Radioterapie po radikální prostatektomii

Radioterapie po radikální prostatektomii Radioterapie po radikální prostatektomii Štěpán Veselý Urologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha ART po RRP - ART (aplikace u high-risk do 90 dnů po operaci) high-risk: - pozitivní chirurgické okraje

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Systémová léčba gastrointestinálních stromálních nádorů Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Sarkomy měkkých tkání Skupina nádorových onemocnění heterogenní z pohledu histologie, biologického

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Operační léčba karcinomu prsu

Operační léčba karcinomu prsu Operační léčba karcinomu prsu Pavlišta D., Zikán M., Janoušek M., Cibula D. Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Cíle chirurgické léčby: complete local disease control určení stádia a

Více

Akutní selhání jater a podpůrné systémy

Akutní selhání jater a podpůrné systémy Akutní selhání jater a podpůrné systémy Jaterní selhání akutní- klinický syndrom s rychlým vývojem poruchy syntetické funkce jater se závažnou koagulopatií chronické /chronická jaterní insuficience/ s

Více

Standard NLPP 3.5 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/7. PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA Kolorektální karcinom

Standard NLPP 3.5 SEKCE: NLPP STRANA PROCEDURY: 1/7. PŘEDMĚT/VÝKON/PROCEDURA Kolorektální karcinom 1/7 1. Epidemiologie: Česká republika zaujímá ve statistikách dlouhodobě jedno z předních míst při hodnocení incidence tohoto onemocnění v zemích, kde jsou vedeny registry. V roce 2014 byla incidence KRK

Více

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery

Adobe Captivate Wednesday, January 09, 2013. Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Slide 1 - Zhoubné nádory u dětí epidemiologie, odlišnosti od nádorů dospělých, nádorové markery Page 1 of 45 Slide 2 - Zastoupení nádorů u dětí Page 2 of 45 Slide 3 - Epidemiologie nádorů dětského věku

Více

Grantové projekty řešené OT v současnosti

Grantové projekty řešené OT v současnosti Grantové projekty řešené OT v současnosti Grantové projekty řešené OT v současnosti GAČR č. P303/12/G163: Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky Doc. Doba řešení: 2012-2018 Potravní

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu

Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Česká Myelomová Skupina na poli mnohočetného myelomu Vladimír Maisnar IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Lázně Bělohrad, 10. září 2016 Epidemiologická data: MM 1% všech malignit,

Více

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí

Východiska. Čtvrtá nejčastější příčina úmrtí na nádorová onemocní u žen, v celém světě je ročně nových onemocnění a úmrtí ICON7: studie fáze III Gynaecologic Cancer InterGroup (GCIG) s přidáním bevacizumabu ke standardní chemoterapii u žen s nově diagnostikovaným epitelovým nádorem vaječníků, primárním nádorem pobřišnice

Více

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu

Klinická dozimetrie v NM 131. I-MIBG terapie neuroblastomu Klinická dozimetrie v NM 131 I-MIBG terapie neuroblastomu Prchalová D., Solný P., Kráčmerová T. Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol 7. Konference radiologické fyziky Harrachov,

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Graf 1. Vývoj incidence a mortality pacientů s karcinomem orofaryngu v čase.

Graf 1. Vývoj incidence a mortality pacientů s karcinomem orofaryngu v čase. Karcinomy orofaryngu Autor: Michal Havriľak, Tadeáš Lunga Školitel: MUDr. Martin Brož, PhD. Incidence Incidence karcinomů orofaryngu má stoupající tendenci, která se připisuje častějšímu výskytu HPV pozitivních

Více

LOŽISKOVÉ LÉZE JATER VČETNĚ CEUS

LOŽISKOVÉ LÉZE JATER VČETNĚ CEUS 20 min LOŽISKOVÉ LÉZE JATER VČETNĚ CEUS M. Šmajerová, Š. Bohatá, M. Staňková KRNM FN Brno a LF MU Brno UZ VYŠETŘENÍ Nativně B-mode: cysty, echogenita, homogenita, expanzivní charakter. Doppler mode: vaskularizace,

Více

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout?

Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? Léčba endokrinních nádorů-máme co nabídnout? MUDr. Eugen Kubala Klinika Radioterapie a Onkologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové Co jsou neuroendokrinní tumory? Heterogenní

Více

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha

Informační hodnota core cut biopsií mammy. I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Informační hodnota core cut biopsií mammy I. Julišová, Trnková M., Juliš I. Biolab Praha V. Pecha DTC Praha Datový audit mamografického screeningu v praxi Brno, 18.11.2005 Informační hodnota core cut biopsií

Více

AKUTNÍM SELHÁNÍM LEDVIN

AKUTNÍM SELHÁNÍM LEDVIN Co by měl mladý intenzivista vědět při péči o pacienta s AKUTNÍM SELHÁNÍM LEDVIN Jan Horák I. interní klinika FN Plzeň Biomedicínské Centrum LF v Plzni Definice AKI soubor syndromů, pro které je typický

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73)

24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24. ZHOUBNÝ NOVOTVAR ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (C73) 24.1 Diferencovaný karcinom štítné žlázy Papilární karcinom představuje 40 80% a folikulární karcinom 15 % tyreoidálních malignit. Léčba diferencovaných karcinomů

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Chirurgická terapie karcinomu žaludku

Chirurgická terapie karcinomu žaludku Chirurgická terapie karcinomu žaludku Autor: Radek Ambrož Školitel: doc. MUDr. Radek Vrba, Ph.D. Výskyt Jako karcinom žaludku označujeme nádor, který postihuje žaludeční sliznici s další možnou progresí

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava

VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI. Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM V PERIOPERAČNÍ PÉČI Mgr. Markéta Jašková Dana Svobodová Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava VĚDA A VÝZKUM NA GOS Detekce mutace genu BRCA1 a BRCA2, a to přímo z nádorové

Více