Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta. Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď)"

Transkript

1 Jméno: _ podpis: ročník: č. studenta Otázky typu A (0.25 bodů za otázku, správně je pouze jedna odpověď) 1. JEDNOTKA PASCAL JE DEFINOVÁNÁ JAKO a. N.m.s b. kg.m-1.s-2 c. kg.m-2 d. kg.m.s 2. KALORIMETRICKÁ ROVNICE UDÁVÁ a. množství potřebného tepla na ohřátí 1 kg látky o 1 K b. podmínky, kdy jsou dvě tělesa v termické rovnováze c. vzájemný vztah mezi teplem a mechanickou prací d. tepelný výkon stroje s přímým oběhem 3. ABSOLUTNÍ TEPLOTNÍ NULA JE a. 0 C b. -273,15 K c. -273,15 C d. -237,15 C 4. TEPLOTA a. vyjadřuje tepelný stav látky b. udává množství přivedeného a odvedeného tepla c. určuje skupenský stav látek d. je zvláštní forma práce, která je konána při interakci molekul 5. PRO SPECIFICKOU PLYNOVOU KONSTANTU IDEÁLNÍHO PLYNU PLATÍ a. r = p.t/v b. r = T.v/p c. r = p.v/t d. r = p/(t.v) 6. CHOVÁNÍ IDEÁLNÍHO PLYNU PŘI KONSTANTNÍM TLAKU POPISUJE a. Mayerův zákon b. Charlesův zákon c. Gay-Lussacův zákon d. Boyle-Mariottův zákon 7. POISSONOVA KONSTANTA JE DÁNA a. rozdílem c p a c v b. podílem c p a c v c. součinem c p a c v d. součtem c p a c v

2 8. KTERÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH HODNOT NENÍ HODNOTOU UNIVERZÁLNÍ PLYNOVÉ KONSTANTY a. 8,314 [J.K -1.mol -1 ] b [kj.k -1.kmol -1 ] c [J.K -1.kmol -1 ] d. 0, [kj.k -1.mol -1 ] 9. BOYLE-MARIOTTŮV ZÁKON UDÁVÁ ZÁVISLOST a. změny tlaku plynu na změně teploty při konstantním objemu b. změny objemu plynu na změně tlaku při konstantní teplotě c. změny teploty plynu na změně objemu při konstantním tlaku d. změny objemu plynu na změně tlaku při konstantním teple 10. ABSOLUTNÍ PRÁCE PLYNU JE URČENA ZMĚNOU a. změnou objemu plynu a tlakem plynu b. změnou teploty plynu a měrným teplem plynu c. změnou tlaku plynu a objemem plynu d. změnou entalpie a tlakem plynu 11. ROVNICE dq=du+da JE a. Mayerova rovnice b. matematické vyjádření prvního zákona termodynamiky c. matematické vyjádření druhého zákona termodynamiky d. stavová rovnice plynu 12. TECHNICKÁ PRÁCE PLYNU JE a. práce, která se vykonává změnou objemu plynu b. práce, která se vykonává změnou tlaku plynu c. práce, kterou vykonává každé technické zařízení využívající plyn jako pracovní médium d. práce získaná změnou tepelného obsahu plynu 13. ENTALPIE IDEÁLNÍHO PLYNU JE a. závislá jen na teplotě plynu b. závislá jen na tlaku plynu c. konstantní při kvazistatických dějích d. závislá na všech stavových veličinách 14. ZMĚNA VNITŘNÍ ENERGIE IDEÁLNÍHO PLYNU JE DÁNA VZTAHEM a. du=c v.dt b. du=c p.dt c. du=κ.c p.dt d. du=κ.c n.dt

3 15. KTERÁ Z ROVNIC NENÍ FORMULACÍ PRVNÍHO ZÁKONA TERMODYNAMIKY a. dq=dh+da t b. dq=dh+da c. dq=du+da d. dq=c v.dt+da 16. ZMĚNA ENTALPIE IDEÁLNÍHO PLYNU JE DÁNA VZTAHEM a. dh=c v.dt b. dh=c p.dt c. dh=κ.c p.dt d. dh=κ.c n.dt 17. JEDNOTKOU ENTALPIE JE a. H [J] b. H [J.kg -1 ] c. H [J.kg -1 K -1 ] d. H [W] 18. ROVNICE p.v n =konst. JE ROVNICÍ PRO POLYTROPICKOU ZMĚNU. KDYŽ POLYTROPICKÝ KOEFICIENT n NAHRADÍME ČÍSLEM 1, DOSTANEME ROVNICI PRO a. izobarickou změnu b. izochorickou změnu c. izotermickou změnu d. adiabatickou změnu 19. KDYŽ SE SYSTÉMU PŘIVÁDÍ TEPLO, JEHO ENTROPIE a. se nemění b. se snižuje c. se zvyšuje d. entropie není závislá na velikosti přivedeného tepla 20. TECHNICKÁ PRÁCE SE MŮŽE KONAT a. jen pokud dochází k posunu pístu b. i v případě, že nedochází k posunu pístu c. jen při izochorickém ději d. jen při izobarickém ději 21. PŘI ROZPUŠTĚNÍ 1kg LEDU SE MUSÍ DODAT ENERGIE, KTERÁ JE a. větší než energie potřebná k zahřátí 1kg vody o 10 C b. zanedbatelně malá, protože led se rozpouští bez zvyšování teploty c. menší než energie potřebná k zahřátí 1kg vody o 10 C d. menší než energie potřebná k zahřátí 10kg ledu o 1 C

4 22. PŘI IZOBARICKÉM DĚJI SE TEPLO DODANÉ SYSTÉMU ROVNÁ a. změně vnitřní energie b. změně měrné entalpie c. vykonané práci d. změně entalpie 23. DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON VYLUČUJE, ABY a. teplo přecházelo z chladnějšího na teplejší těleso b. se konala práce na úkor tepla c. se mohl realizovat cyklický děj, kdy se veškerá energie odebírá jen z teplejšího systému a koná se mechanická práce d. se podařilo vyrobit tepelný stroj, který v každém cyklu přemění všechnu tepelnou energii dodanou ohřívačem na mechanickou práci 24. JAKÝ OBJEM MÁ 9 mol DUSÍKU ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK (NORMÁLNÍ ATMOSFERICKÝ TLAK, TEPLOTA 0 C)? a. 2,1 litrů b. 202 litrů c. 2,02 m 3 d. 2,02 dm CHLADNIČKA SE OD TEPELNÉHO ČERPADLA LIŠÍ TÍM, ŽE a. potřebuje dodávat energii (například z elektrické sítě) b. její koeficient výkonu je dán poměrem odebraného tepla a dodané energie z vnějšího zdroje c. ji realizuje oběh, který běží opačně než u tepelného čerpadla d. odebírá tepelnou energii z chladných prostor a dodává ji do teplých prostor 26. TERMICKÁ ÚČINNOST TEPELNÉHO STROJE a. může být větší než jedna b. může být větší než jedna pouze u tepelných čerpadel c. nemůže být nikdy větší než jedna d. je právě 1 u idealizovaného vratného stroje 27. IDEÁLNÍ PLYN APROXIMUJE DOBŘE REÁLNÝ PLYN a. při nízkých teplotách, kdy je pohyb molekul pomalý b. při vysokých tlacích, protože molekuly se pak chovají jako bodové částice c. při vyšších teplotách a malých tlacích, kdy molekuly vzájemně interagují jen velmi málo d. jen ve stavu termodynamické rovnováhy

5 28. MALÁ ZMĚNA MĚRNÉ ENTROPIE JE PŘI VRATNÉM DĚJI ROVNA a. Tdq b. dq/t c. TdQ d. Tds 29. TEPLO DODANÉ SYSTÉMU PŘI VRATNÉM DĚJI JE ZNÁZORNĚNO a. plochou pod křivkou znázorňující děj v p-v diagramu b. plochou pod křivkou T(s) tohoto děje c. plochou pod křivkou s(t) tohoto děje d. délkou křivky znázorňující děj v T-s diagramu 30. STIRLINGŮV IDEALIZOVANÝ OBĚH MÁ TERMICKOU ÚČINNOST a. nižší než Carnotův oběh b. vyšší než Carnotův oběh c. stejnou jako Carnotův oběh d. vyjádřenou topným faktorem 31. DALTONŮV ZÁKON VYJADŘUJE, ŽE a. směs několika plynů má stejný tlak jako tlaky jednotlivých plynů ve směsi b. při míchání ideálních plynů nedochází takřka k žádné interakci molekul c. každý plyn ve směsi ideálních plynů má svůj tlak a teprve jejich součet určuje tlak plynové směsi d. dva ideální plyny stejného objemu, tlaku a teploty mají stejný počet molekul 32. PŘI SMÍCHÁNÍ DVOU PLYNŮ O RŮZNÝCH TEPLOTÁCH a. se jejich parciální tlaky vyrovnají b. se jejich teploty vyrovnají na teplotu určenou kalorimetrickou rovnicí c. se jejich vnitřní energie sníží při vyrovnávání teplot d. se jejich teploty prakticky nezmění 33. PŘI VÝTOKU PLYNU Z NÁDOBY SE JEHO TLAK a. sníží jen při výtoku do vakua b. sníží vždy c. změní na tlak kritický d. nezmění, protože entalpie plynu se změní jen o kinetickou energii proudu 34. ROVNICE KONTINUITY VYJADŘUJE TO, ŽE a. energie proudící tekutiny se zachovává b. tekutina se nemůže nikde zhušťovat c. tekutina se nemůže urychlovat, pokud se průměr trubice zvětšuje d. hmotnostní průtok je v každém průřezu trubice stejný

6 35. VAN DER WAALSOVA STAVOVÁ ROVNICE JE NA ROZDÍL OD STAVOVÉ ROVNICE IDEÁLNÍHO PLYNU SPECIFIKOVÁNA DALŠÍMI DVĚMA PARAMETRY: a, b. TYTO PARAMETRY ZNAMENAJÍ a. univerzální konstanty stejné pro všechny plyny b. korekční členy k objemu a tlaku plynu, které jsou pro daný plyn konstantami c. korekční členy k objemu a tlaku plynu, které mohou záviset na tlaku a teplotě d. korekční členy k objemu a tlaku plynu, které mohou záviset jen na teplotě 36. HMOTNOSTNÍ PRŮTOK DÝZOU SE ZADANÝM PRŮŘEZEM VÝSTUPNÍHO OTVORU JE a. maximální pro kritický poměr tlaků (výstupní/vstupní) b. maximální při výtoku do vakua c. nulový při kritickém poměru tlaků d. konstantní pro všechny poměry tlaku až do kritického poměru. 37. VE FOURIEROVĚ ZÁKONĚ, q= - gradt, ZNAMENÁ q a. teplo přiváděné do systému stěnou o tepelné vodivosti b. množství tepla za jednotku času přivedené do systému teplotním spádem gradt c. tepelný tok v místě, kde je teplotní spád gradt d. množství tepla, které projde za jednotku času jednotkovou plochou rovnoběžnou se směrem šíření tepla 38. MĚJME STĚNU O TLOUŠŤCE d A TEPELNÉ VODIVOSTI KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA k TOUTO STĚNOU JE a. Větší než d b. Menší než d c. Větší než d. Menší než 39. PRO CHARAKTERIZACI PROUDĚNÍ JE VÝZNAMNÉ REYNOLDSOVO ČÍSLO Re. JE-LI w RYCHLOST, d NĚJAKÝ DÉLKOVÝ PARAMETR, HUSTOTA A SOUČINITEL KINEMATICKÉ VISKOZITY, JE a. Re = w /d b. Re = wd/ c. Re = wd/ d. Re = w / 40. MAXIMÁLNÍ HODNOTA MONOCHROMATICKÉ SÁLAVOSTI ABSOLUTNĚ ČERNÉHO TĚLESA SE PŘI ROSTOUCÍ TEPLOTĚ TĚLESA a. zvyšuje a posouvá se směrem k delším vlnovým délkám b. zvyšuje a posouvá se směrem ke kratším vlnovým délkám c. snižuje a posouvá se směrem k delším vlnovým délkám d. snižuje a posouvá se směrem ke kratším vlnovým délkám

7 Otázky typu B (každá otázka za 1 bod, správně může být 1 nebo 2 odpovědi) 1) NECHŤ ZÁVISÍ MĚRNÝ OBJEM NA MĚRNÉ ENTALPII A TEPLOTĚ TÍMTO ZPŮSOBEM: ( ), KDE A, B, C JSOU KONSTANTY. URČETE, JAKOU ZMĚNU MĚRNÉHO OBJEMU VYVOLÁ MALÁ ZMĚNA TEPLOTY. a) b) ( ) c) ( ) d), 2) JAKÝ ROZMĚR MAJÍ KONSTANTY A, B, C Z PŘEDCHOZÍHO PŘÍKLADU (m metr, J Joule, K Kelvin, kg kilogram)? a),, b),, c),, d),, 3) NESTACIONÁRNÍ TEPLOTNÍ POLE ZÁVISÍ NA PROSTOROVÝCH SOUŘADNICÍCH TÍMTO ZPŮSOBEM: ( ) ( ), KDE D, E, F, g JSOU KONSTANTY. PROSTŘEDÍ SE NEPOHYBUJE A NEJSOU V NĚM TEPELNÉ ZDROJE. JE-LI a SOUČINITEL TEPLOTNÍ VODIVOSTI, JE ZMĚNA TEPLOTY V ČASE a) b) c) d) 4) KTERÝ DIAGRAM MŮŽE POPISOVAT ERICSSONŮV-BRAYTONŮV OBĚH? a) b) c) d) T h p p p s v v

8 5) NECHŤ ZÁVISÍ TLAK PRACOVNÍHO MÉDIA NA JEHO OBJEMU NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM ( ), KDE A, B JSOU KONSTANTY. PRÁCE VYKONANÁ PŘI ZMĚNĚ Z OBJEMU NA OBJEM JE a) - ( ) b) (( ) ( ) ) c) ( ) ( ) d) ( ) ( ) ( ) ( ) e) 6) IZOTERMY VAN DER WAALSOVY STAVOVÉ ROVNICE JSOU V OBLASTI MOKRÉ PÁRY V DIAGRAMU p-v a) úsečky rovnoběžné s osou v, které vyjadřují přechod od kapalného k plynnému skupenství b) hyperboly posunuté o konstantu b van der Waalsovy stavové rovnice c) křivky s jedním maximem a jedním minimem, které mají fyzikální význam jen částečně d) křivky popsané algebraickou rovnicí třetího stupně e) izotermami jen v případě, kdy popisují metastabilní stavy 7) CLAUSIUS-CLAPEYRONOVA ROVNICE VYJADŘUJE a) závislost tlaku na teplotě za konstantního objemu při změně skupenství b) závislost tlaku, při němž dochází ke změně skupenství, na teplotě c) směrnici křivky vypařování (popř. tání nebo sublimace) v diagramu p-t d) směrnici křivky fázové přeměny (vypařování, tání, sublimace) v diagramu p-v 8) VZTAH vdp =-wdw, KDE w JE RYCHLOST PROUDU, v MĚRNÝ OBJEM A p TLAK, POPISUJE a) silovou rovnováhu v proudícím médiu, ovšem jen pro stacionární proudění b) silovou rovnováhu pro libovolné proudící médium, pokud jsou všechny veličiny (včetně průřezu trubice) závislé jen na vzdálenosti od začátku trubice c) rovnici kontinuity při ustáleném (stacionárním) proudění d) Hugoniotův teorém pro proudění v trubici

9 9) SITUACI NA OBRÁZKU JE MOŽNO POPSAT FYZIKÁLNĚ TAKTO a) Kinetická energie tekutiny se přeměnila na potenciální energii závaží. b) Pokud byla tekutina na počátku v klidu, nemohl proces proběhnout. c) Tekutina se zahřála a předala energii závaží. d) Závaží dodalo tekutině energii, tato energie se ale nakonec přeměnila na mechanickou práci (posun závaží). e) Potenciální energie se přeměnila na energii tepelnou. f) Pokud nebyla tekutina na počátku v klidu, mohla se závaží předat část její kinetické energie. 10) PŘENOS TEPLA PROUDĚNÍM ZNAMENÁ, ŽE SE a) teplo přenáší pouze pohybem tekutiny, tento pohyb je ovšem teplotou tekutiny ovlivňován (například při změně hustoty tekutiny dochází ke vztlakové síle). b) teplo přenáší pohybem jednotlivých molekul: o proudění tedy mluvíme jako o proudění na molekulární úrovni. c) tepelná energie šíří prostorem jiným způsobem než vedením tepla, například prouděním přirozeným nebo uměle vyvolaným nebo prouděním tepelného záření. d) teplo šíří vedením tepla, ale prostředí se pohybuje (tekutina proudí) a tento pohyb přispívá k rozvodu tepla. e) kombinuje více jevů, které se na rozvodu tepla podílejí (vedení tepla, pohyb tekutiny prouděním, roztažnost tekutiny, pohyb tekutiny v gravitačním poli, turbulentní proudění).

10 OTÁZKY TYPU C (každá otázka za 3,3 bodu, správně může libovolný počet odpovědi) 1. MÁME DANÉ DVĚ TEPLOTY OHŘÍVAČE A CHLADIČE A DANÉ MNOŽSTVÍ PRÁCE A, KTEROU MÁ VYKONAT TEPELNÝ STROJ X BĚHEM JEDNOHO CYKLU. KTERÁ TVRZENÍ JSOU PRAVDIVÁ? a. Tepelný stroj X v ideálním případě odnímá ohřívači teplo Q, které celé přemění na práci. Podle zákona zachování energie nemůže být vykonaná práce A větší než Q. b. Tepelný stroj X je vždy vratný, protože se cyklicky vracíme do původního stavu. c. Tepelný stroj X nemusí být vratný, můžeme si ale myslet idealizovaný stroj V, který je vratný a rovněž pracuje mezi dvěma teplotami a vykoná práci A během jednoho cyklu. d. Běží-li vratný stroj V v opačném směru, funguje V jako tepelné čerpadlo, které odčerpává z chladiče teplo, které tam odevzdal stroj X, a vrací do ohřívače teplo, které odebral stroj X. Tomuto čerpadlu musíme dodat práci A v jednom cyklu. e. Při současném chodu stroje X a vratného stroje V v opačném chodu můžeme využívat práci vykonanou strojem X k pohonu vratného stroje V v opačném chodu. f. Při současném chodu stroje X a vratného stroje V v opačném chodu můžeme využívat práci vykonanou strojem X k pohonu vratného stroje V v opačném chodu jen pokud je možné považovat chod stroje X za kvazistatický proces. g. Současný chod stroje X a vratného stroje V v opačném běhu je možno považovat za zařízení Z, kterému nemusíme z okolí dodávat energii. Z vnějšího pohledu tedy jde jen o samovolný přenos tepla mezi ohřívačem a chladičem. h. Současný chod stroje X a vratného stroje V v opačném běhu je možno považovat za zařízení Z, kterému nemusíme z okolí dodávat energii. Zařízení Z však může přenášet teplo z chladnějšího na teplejší těleso, protože jeho součástí je tepelné čerpadlo. Podle druhého termodynamického zákona musí však být vždy celkové přenesené teplo menší než práce A konaná strojem X. i. Protože podle druhého termodynamického zákona je součet tepel přenášených z ohřívače do chladiče strojem X a vratným strojem V v opačném chodu vždy nezáporný, nemůže být termická účinnost stroje X větší než termická účinnost vratného stroje V. j. Je-li stroj X vratným strojem, jehož pracovním médiem je reálný plyn, je jeho účinnost nižší než účinnost vratného stroje V s ideálním plynem. k. Je-li stroj X vratným strojem, jehož pracovním médiem je reálný plyn, je jeho účinnost stejná jako účinnost vratného stroje V s ideálním plynem. 2. KTERÉ TVRZENÍ PLATÍ PRO ADIABATY? a. Adiabata je nejkratší spojnice dvou bodů ve stavovém prostoru. b. Probíhá-li proces po adiabatě, nedochází k výměně tepla s okolím a systém se tedy nemůže zahřívat ani ochlazovat. c. Adiabata může být i zakřivenou plochou. d. Dvě adiabaty se nemohou protnout, protože by v tomto průsečíku měl systém dvě různá tepla.

11 e. Adiabaty se mohou protnout, ale jen pokud nejde o ideální plyn (například v oblasti kondenzace plynu se mohou adiabaty protnout). f. Adiabaty se nemohou protnout, protože bychom mohli využít tohoto propojení k realizaci procesu, který je v rozporu s druhým termodynamickým zákonem. g. Na adiabatě má systém stále stejnou entropii. h. Dojde-li při pohybu po adiabatě ke zdvojnásobení hustoty ideálního dvouatomového plynu, jeho tlak vzroste krát. i. Při malém zvýšení tlaku o dp se měrný objem ideálního plynu zmenší o dp, pokud je systém stále na stejné adiabatě ( je Poissonova konstanta). 3. PŘI POPISU ŠKRCENÍ REÁLNÝCH TEKUTIN PLATÍ a. V energetické bilanci proudícího plynu můžeme zanedbat měrnou kinetickou energie plynu oproti entalpii plynu. Z tohoto důvodu můžeme považovat i změnu teploty plynu za zanedbatelnou a v praktických výpočtech považovat teplotu plynu za konstantní. b. V energetické bilanci proudícího plynu můžeme zanedbat měrnou kinetickou energie plynu oproti entalpii plynu. Protože výměnu tepelné energie ani konání technické práce neuvažujeme, je tedy entalpie konstantní. Z toho vyplývá, že i tlak plynu po průchodu průlinčitou látkou se nezmění. c. Tlak během škrcení vždy klesá, z čehož vyplývá, že Jouleův-Thomsonův součinitel je kladný v případě, že teplota plynu rovněž klesá. d. Jouleův-Thomsonův součinitel je parciální derivace teploty podle tlaku při konstantním měrném objemu. e. Vztah, kterým počítáme Jouleův-Thomsonův součinitel, obsahuje parciální derivaci měrného objemu podle teploty při konstantním tlaku. To znamená, že tento vztah je možno použít, jen pokud je možno tlak plynu během procesu škrcení považovat za (alespoň přibližně) konstantní. f. Při odvození vztahu pro Jouleův-Thomsonův součinitel využíváme toho, že změna entropie je totální diferenciál,, a proto platí ( ) ( ). g. Při odvození vztahu pro Jouleův-Thomsonův součinitel využíváme toho, že změna entropie je totální diferenciál,, a proto platí ( ) ( ). h. Závislost teploty T na měrném objemu v při konstantním tlaku p je pro ideální plyn přímka procházející počátkem, a proto je Jouleův-Thomsonův součinitel pro ideální plyn roven nule. i. Pokud je tečna křivky T(v) při konstantním tlaku v nějakém bodě (v,t) strmější než spojnice bodu (v,t) s počátkem, je Jouleův-Thomsonův součinitel v tomto bodě záporný.

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Otázky Termomechanika (2014)

Otázky Termomechanika (2014) Otázky Termomechanika (2014) 1. Základní pojmy a veličiny termomechaniky a. Makroskopický a mikroskopický popis systému, makroskopické veličiny b. Tlak: definice makroskopická a mikroskopické objasnění

Více

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice IDEÁLNÍ PLYN Stavová rovnice Ideální plyn ) rozměry molekul jsou zanedbatelné vzhledem k jejich vzdálenostem 2) molekuly plynu na sebe působí jen při vzájemných srážkách 3) všechny srážky jsou dokonale

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Termomechanika 4. přednáška

Termomechanika 4. přednáška ermomechanika 4. přednáška Miroslav Holeček Upozornění: ato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn

LOGO. Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Ideální plyn Protože popsat chování plynů je nad naše možnosti, zavádíme zjednodušený model tzv. ideálního plynu, který má tyto vlastnosti: Částice ideálního plynu

Více

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6. OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické

Více

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně

Více

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM 1. Jak závisí hodnota izobarického součinitele objemové roztažnosti ideálního plynu na teplotě a jak na tlaku? Odvoďte. 2. Jak závisí hodnota izochorického součinitele

Více

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302. 14. února 2013 Fyzikální chemie Magda Škvorová KFCH CN463 magda.skvorova@ujep.cz, tel. 3302 14. února 2013 Co je fyzikální chemie? Co je fyzikální chemie? makroskopický přístup: (klasická) termodynamika nerovnovážná

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Termodynamické zákony

Termodynamické zákony Termodynamické zákony Makroskopická práce termodynamické soustavy Již jsme uvedli, že změna vnitřní energie soustavy je obecně vyvolána dvěma ději: tepelnou výměnou mezi soustavou a okolím a konáním práce

Více

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

9. Struktura a vlastnosti plynů

9. Struktura a vlastnosti plynů 9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3. Vnitřní energie U Vnitřní energie U je stavová veličina U = U (p, V, T), ale závisí pouze na teplotě (experiment Gay-Lussac / Joule) U = f(t) Pro měrnou vnitřní energii (tedy pro vnitřní energii jednoho

Více

6. Stavy hmoty - Plyny

6. Stavy hmoty - Plyny skupenství plynné plyn x pára (pod kritickou teplotou) stavové chování Ideální plyn Reálné plyny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti skupenství plynné reálný plyn ve stavu

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti Tepelná vodivost teplo přenesené za čas dt: T 1 > T z T 1 S tepelný tok střední volná dráha T součinitel tepelné vodivosti střední rychlost Tepelná vodivost součinitel tepelné vodivosti při T = 300 K součinitel

Více

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W) TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC

Více

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5

POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhledem k volbě základních bodů složitější: 9 5 TEPLO, TEPLOTA Tepelný stav látek je charakterizován veličinou termodynamická teplota T Jednotkou je kelvin T K Mezi Celsiovou a Kelvinovou teplotní stupnicí existuje převodní vztah T 73,5C t POZNÁMKA:

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování

Více

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj 3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj a) tepelný děj přechod plynu ze stavu 1 do stavu tepelnou výměnou nebo konáním práce dále uvaž., že hmotnost plynu m = konst. a navíc

Více

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ

VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ VÝHODY A NEVÝHODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ Výhody: medium (vzduch) se nachází všude kolem nás možnost využití centrální výroby stlačeného vzduchu v závodě kompresor nemusí pracovat nepřetržitě (stlačený

Více

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika

Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika Příklady k zápočtu molekulová fyzika a termodynamika 1. Do vody o teplotě t 1 70 C a hmotnosti m 1 1 kg vhodíme kostku ledu o teplotě t 2 10 C a hmotnosti m 2 2 kg. Do soustavy vzápětí přilijeme další

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014 Termodynamika 1 UJOP Hostivař 2014 Termodynamika Zabývá se tepelnými ději obecně. Existují 3 termodynamické zákony: 1. Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno. 2. Teplo

Více

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický. Termodynamika Zabývá se ději, při nichž se mění tepelná energie v jiné druhy energie (zejména mechanické). Studuje vlastnosti látek bez přihlédnutí k jejich mikrostruktuře. Je vystavěna na axiomech (0.,

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Termodynamika reálných plynů část 2 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 203 Tento studijní

Více

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický

Více

Zpracování teorie 2010/11 2011/12

Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze ermodynamika par Fázové změny látky: Přivádíme-li pevné fázi látky teplo, dochází při jisté teplotě a tlaku ke změně pevné fáze na fázi kapalnou (tání) Jestliže spojíme body tání při různých tlacích, získáme

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení: 4 otázky za 2 body = 8 bodů Datum: 1 příklad za 3 body = 3 body Body: 1 příklad za 6 bodů = 6 bodů Celkem: 30 bodů příklady: 1) Sportovní vůz je schopný zrychlit

Více

T0 Teplo a jeho měření

T0 Teplo a jeho měření Teplo a jeho měření 1 Teplo 2 Kalorimetrie Kalorimetr 3 Tepelná kapacita 3.1 Měrná tepelná kapacita Měrná tepelná kapacita při stálém objemu a stálém tlaku Poměr měrných tepelných kapacit 3.2 Molární tepelná

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny

Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4

Více

Termodynamika ideálních plynů

Termodynamika ideálních plynů Za správnost neručím, cokoli s jinou než černou barvou je asi špatně Informace jsou primárně z přednášek Termodynamika ideálních plynů 1. Definice uzavřené termodynamické soustavy - neprochází přes ni

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter. CHEMICKÁ ENERGETIKA Energetickou stránkou soustav a změnami v těchto soustavách se zabývá fyzikální disciplína termodynamika. Z široké oblasti obecné termodynamiky se chemická termodynamika zajímá o chemické

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů Molekulová fyzika a termika Přehled základních pojmů Kinetická teorie látek Vychází ze tří experimentálně ověřených poznatků: 1) Látky se skládají z částic - molekul, atomů nebo iontů, mezi nimiž jsou

Více

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština Identifikátor materiálu: ICT 2 41 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0796 Název projektu Vzděláváme pro život Název příjemce podpory SOU plynárenské Pardubice název materiálu (DUM) Mechanika

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

3 pokusy z termiky. Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014

3 pokusy z termiky. Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014 3 pokusy z termiky Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014 Obsah 1. Pokus online 2. Měření teploty cihly 3. Vypařování střely 1. Kalorimetrie Zabývá se měřením tepla a studuje vlastnosti látek a jejich

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu

5.7 Vlhkost vzduchu 5.7.5 Absolutní vlhkost 5.7.6 Poměrná vlhkost 5.7.7 Rosný bod 5.7.8 Složení vzduchu 5.7.9 Měření vlhkosti vzduchu Fázové přechody 5.6.5 Fáze Fázové rozhraní 5.6.6 Gibbsovo pravidlo fází 5.6.7 Fázový přechod Fázový přechod prvního druhu Fázový přechod druhého druhu 5.6.7.1 Clausiova-Clapeyronova rovnice 5.6.8 Skupenství

Více

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová Termodynamika a živé systémy Helena Uhrová Základní pojmy termodynamiky soustava izolovaná otevřená okolí vlastnosti soustavy znaky popisující soustavu stav rovnováhy tok m či E =0 funkce stavu - soubor

Více

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník

Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník Přehled otázek z fyziky pro 2.ročník 1. Z jakých základních poznatků vychází teorie látek + důkazy. a) Látka kteréhokoli skupenství se skládá z částic molekul, atomů, iontů. b) Částice se v látce pohybují,

Více

Molekulová fyzika a termika:

Molekulová fyzika a termika: Molekulová fyzika a termika: 1. Měření teploty: 2. Délková roztažnost a Objemová roztažnost látek 3. Bimetal 4. Anomálie vody 5. Částicová stavba látek, vlastnosti látek 6. Atomová hmotnostní konstanta

Více

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie) Změny skupenství Při změně tělesa z pevné látky na kapalinu nebo z kapaliny na plyn se jeho vnitřní energie zvyšuje musíme dodávat teplo (zahřívat). Při změně tělesa z plynu na kapalinu, nebo z kapaliny

Více

Vnitřní energie, práce, teplo.

Vnitřní energie, práce, teplo. Vnitřní energie, práce, teplo. Vnitřní energie tělesa Částice uvnitř látek mají kinetickou a potenciální energii. Je to energie uvnitř tělesa, proto ji nazýváme vnitřní energie. Značíme ji písmenkem U

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

Termomechanika cvičení

Termomechanika cvičení KATEDRA ENERGETICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Termomechanika cvičení 1. cvičení Ing. Michal Volf / 18.02.2019 Informace o cvičení Ing. Michal Volf Email: volfm@kke.zcu.cz Konzultace: po vzájemné dohodě prezentace

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K 11 plynných prvků Vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 20 He 4.4 Ne 27 Ar 87 Kr 120 Xe 165 Rn 211 N 2 77 O 2 90 F 2 85 Cl 2 238 1 Plyn

Více

Termomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Termomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ermomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK Upozornění: ato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D11_Z_OPAK_T_Skupenske_premeny_T Člověk a příroda Fyzika Skupenské přeměny Opakování

Více

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky

Teplo, práce a 1. věta termodynamiky eplo, práce a. věta termodynamiky eplo ( tepelná energie) Nyní již víme, že látka (plyn) s vyšší teplotou obsahuje částice (molekuly), které se pohybují s vyššími rychlostmi a můžeme posoudit, co se stane

Více

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 Plyny Plyn T v, K Vzácné plyny 11 plynných prvků He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn 165 Rn 211 N 2 O 2 77 F 2 90 85 Diatomické plynné prvky Cl 2 238 H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2 H 2 He Ne Ar Kr Xe 20 4.4 27 87 120 1 Plyn

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA 2 metody zkoumání látek na základě vnějších projevů: I. KINETICKÁ TEORIE LÁTEK -studium vlastností látek na základě vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení jednotlivých

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

F - Změny skupenství látek

F - Změny skupenství látek F - Změny skupenství látek Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn

Více

Termomechanika 5. přednáška

Termomechanika 5. přednáška Termomechanika 5. přednáška Miroslav Holeček, Jan Vychytil Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika ermodynamika jako vědní disciplína Základní zákony termodynamiky Práce, teplo a energie Vnitřní energie a entalpie Chemická termodynamika Definice termodynamiky

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Míček upustíme z výšky na podlahu o Míček padá zvětšuje se, zmenšuje se. Celková mechanická energie se - o Míček se od země odrazí a stoupá vzhůru zvětšuje se, zmenšuje se.

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako 1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

Dynamika proudících plynů

Dynamika proudících plynů Dynamika proudících plynů Při výpočtech se budeme zabývat prouděním ideálních plynů. Jejich vlastnosti již byly popsány na předchozích přednáškách/cvičeních. Při proudění ideálního plynu si zavedeme ještě

Více

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 6 Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Termodynamika:

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má

Více

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7. Příklad 1 Vypočítejte účinnost a výkon Humpreyoho spalovacího cyklu bez regenerace, když látkou porovnávacího oběhu je vzduch. Cyklus nakreslete v p-v a T-s diagramu. Dáno: T 1 = 300 [K]; τ = T 1 = 4;

Více

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM

CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM CVIČENÍ 3: VLHKÝ VZDUCH A MOLLIÉRŮV DIAGRAM Co to je vlhký vzduch? - vlhký vzduch je směsí suchého vzduchu a vodní páry okupující společný objem - vodní pára ve směsi může měnit formu z plynné na kapalnou

Více

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 4. Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Adiabatická změna: Při adiabatickém ději nedochází k výměně tepla s okolím, tedy platí: dq = 0; dq = 0 () Postulát, že nedochází k výměně tepla má dopad na první větu termodynamickou Pro její první tvar:

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Technologie a procesy sušení dřeva

Technologie a procesy sušení dřeva strana 1 Technologie a procesy sušení dřeva 3. Teplotní pole ve dřevě během sušení Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY

ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY ZÁKLADY STAVEBNÍ FYZIKY Doc.Ing.Václav Kupilík, CSc. První termodynamická věta představuje zákon o zachování energie. Podle tohoto zákona nemůže energie samovolně vznikat nebo zanikat, ale může se pouze

Více

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST KCH/P401 Ivo Nezbeda Ústí nad Labem 2013 1 Obor: Klíčová slova: Anotace: Toxikologie a analýza škodlivin, Chemie

Více