Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované"

Transkript

1 Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009

2 Obsah Obsah I. Obecné informace II. Obecné podmínky platnosti III. Příčky III.1 Příčky s kovovou spodní konstrukcí EI 30 - EI 120, El 90-M III.2 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí EI 30 - EI IV. Předsazené stěny IV.1 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí EI 15 - EI IV.2 Předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí EI 15 - EI V. Šachtové stěny V.1 Šachtové stěny s kovovou spodní konstrukcí EI 15 - EI V.2 Šachtové stěny bez spodní konstrukce EI 30 - EI VI. Podhledy Vl.1 Konstrukční systémy podhledů Vl.2 Podhledy s požární odolností zdola EI 15 - EI Vl.3 Podhledy s požární odolností shora El 15 - El VI.4 Podhledy s požární odolností zdola i shora El 15 - El Vl.5 Detaily VII. Střešní konstrukce chráněné podhledy VII.1 Střešní konstrukce z hlediska požární bezpečnosti VII.2 Skladba dřevěné střešní konstrukce VII.3 Skladba kovové střešní konstrukce VII.4 Konstrukce podhledů VII.5 Obklady dřevěných střešních konstrukcí REI 15 - REI VII.6 Obklady kovových střešních konstrukcí REI 30 - REI VII.7 Zavěšené podhledy střešních konstrukcí REI 15 - REI VII.8 Detaily VIII. Použité podklady VIII.1 Certifikace VIII.2 Protokoly o klasifikaci požární odolnosti, posudky a zkušební protokoly v ČR VIII.3 Montážně technologické příručky, návody a podklady VIII.4 Nejdůležitější související normy Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu vývoje. Technické změny vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc rok). Udávané vlastnosti systémů Lafarge jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. Stav: červen 2009

3 I. Obecné informace I.1 Obsah a účel katalogu a jeho podklady Obecné informace Katalog Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge je sestaven a vydán jako podklad pro projektanty, montážní firmy, investory, stavební dozor a orgány pověřené dozorem, kontrolou a schvalováním dokumentace a provedených staveb z hlediska požární bezpečnosti. Jeho účelem je poskytnout přehledný dokument, který shrnuje technická řešení pro požární bezpečnost staveb při použití sádrokartonových systémů firmy Lafarge Gips GmbH podle pravidel platných v ČR a v SR. Obsah katalogu respektuje ustanovení podkladů mezi něž patří: certifikace jednotlivých systémů a výrobků, zkušební protokoly, požárně klasifikační osvědčení a odborné posudky jejichž seznam je uveden v závěrečné části. Soulad katalogu s uvedenými podklady je prověřen odbornou revizí požárními experty, kteří se v minulých letech na zpracování těchto dokumentů podíleli a je potvrzen přiloženými dopisy TZUS Praha s.p. a FIRES spol. s r.o. Batizovce. Mimo celou řadu zkoušek provedených v ČR ve zkušební laboratoři PAVUS ve Veselí nad Lužnicí byly při hodnocení požární odolnosti využity také rozsáhlé výsledky zkoušek provedených výrobcem v Německu a dlouholeté zkušenosti specialistů z technického oddělení Lafarge Gips GmbH. Katalog je možno používat i pro podmínky SR, ale musí být respektovány některé odchylky: Odkazy na normy ČSN EN považovat za odkazy na STN EN. Klasifikaci v čl. I.4.2 je třeba nahradit klasifikací D1 až D3 ve smyslu STN EN , národní přílohy NA. OBECNÉ INFORMACE I.2 Novinky a změny v aktualizovaném vydání V době od posledního vydání katalogu došlo ke změnám v platných normách týkajících se požární bezpečnosti staveb. Výrazně pokročil proces přechodu na evropské normy a současně s tím některé původní ČSN a STN pozbyly platnosti. Lafarge Gips na tyto změny průběžně reaguje novými požárními zkouškami, jejichž výsledky jsou potom dále zpracovány formou posudků a protokolů o klasifikaci požární odolnosti. Navíc dochází k neustálému rozšiřování sortimentu materiálů a systémů Lafarge Gips zkoušených a schválených pro použití v požární ochraně staveb v ČR a SR. Hlavní změny a doplnění, které uživatel nalezne v tomto katalogu jsou následující: Byla doplněna označení sádrokartonových desek podle ČSN EN 520 a převodní tabulka, která zahrnuje stávající značení druhu desek podle DIN a obchodní názvy výrobků Lafarge Gips v současném sortimentu. V textu jsou inovovány odkazy na normy - zvláště nové normy ČSN EN. Stávající klasifikace stupně hořlavosti podle původní ČSN je plně nahrazena klasifikací třídy reakce na oheň podle ČSN EN Klasifikace typu konstrukce (D1, D2 a D3) podle ČSN a ČSN je nahrazena tříděním konstrukčních částí podle ČSN :2009 (DP1, DP2 a DP3). Zcela nová je kapitola V, která popisuje systémy šachtových stěn. Představuje souhrn informací, které jsou výsledkem celé řady zkoušek a odborných posudků z minulých let. Nabízí široký sortiment systémů jak s kovovou spodní konstrukcí, tak bez spodní konstrukce v ekonomicky úsporných provedeních (v naprosté většině bez nutnosti použití izolace). Zásadně přepracována je kapitola VI - Podhledy (dříve kapitola V). Skončení platnosti normy ČSN si vyžádalo zrušení části týkající se požární odolnosti Rp. Naopak podhledy podle ČSN EN jsou výrazně rozšířeny o systémy s požárním namáháním shora a s požárním namáháním zdola i shora. Nově jsou zařazeny také samonosné podhledy s požární odolností. Data systémů v kapitole VII - Dřevěné střešní konstrukce (dříve kapitola VI) - jsou novelizována podle aktuálních výsledků zkoušek a rozšířena o kovové střešní konstrukce. Kapitola VIII. byla novelizována podle aktuálního stavu k datu vydání. I.3 Vlastnosti materiálů a výrobků použitých v systémech Lafarge I.3.1 Sádrokartonové desky Lafarge Pro opláštění požárně odolných systémů se používá široká škála druhů a tlouštěk sádrokartonových desek, v jedné nebo více vrstvách. Požadavky na skladbu opláštění jsou uvedeny v tabulce u jednotlivých systémů. Pro přehlednost se dále v této příručce používá označení druhů desek podle DIN , které je v ČR a SR obvyklé a z hlediska požární odolnosti optimální. Níže je uvedena převodní tabulka, která obsahuje kromě označení druhu podle DIN také označení druhu podle ČSN EN 520 a obchodní název výrobku Lafarge. Všechny druhy desek v tabulce jsou klasifikovány ve třídě reakce na oheň A2-s1, d0 podle ČSN EN

4 OBECNÉ INFORMACE Obecné informace Označení druhu podle Označení druhu podle Obchodní název SDK DIN ČSN 520 desky Lafarge LaGyp Typ A LaCompact GKB LaShop LaDeko Typ D LaSound GKBI Typ H2 LaGyp (impregnovaná) LaShop (impregnovaná) LaFlamm LaFire LaMassiv GKF Typ DF LaSound LaCompact LaShop LaDeko LaFlamm (impregnovaná) LaMassiv (impregnovaná) Typ DFH2 LaSound (impregnovaná) GKFI LaCompact (impregnovaná) LaShop (impregnovaná) Typ DEFH1IR LaPlura Classic (impregnovaná) Typ DFH1IR LaPlura Ausbauplatte (impregnovaná) ABZ Z Typ D LaCurve GKFI Typ DEFH1I LaHydro Spezialplatte I.3.2 Šrouby Pro upevňování desek na spodní konstrukci se používají samovrtné ocelové šrouby ( rychlostavební šrouby ). I.3.3 Tmely Tmelení spár se provádí tmely LaFillfresh / Planfix fresh bez použití výztužné pásky nebo LaFillfresh B / Planfix B fresh s výztužnou páskou. V případě konstrukcí s deklarovanou požární odolností je třeba vždy použít pro tmelení spár skelnou výztužnou pásku. I.3.4 Ocelové profily pro spodní konstrukce Používají se tenkostěnné za studena tvarované profily z pozink. plechu jmenovité tloušťky 0,6 mm definované v ČSN EN Označení profilů a jejich použití: UW 50, 75 a 100 připojovací profily pro příčky a předsazené stěny; CW 50, 75 a 100 svislé profily pro příčky a předsazené stěny; UD připojovací profil pro podhledy a předsazené stěny; CD základní a nosné profily podhledů a svislé profily předsazených stěn (kotvených). Specifikace použitých profilů a jejich vzdáleností je uvedena u jednotlivých systémů. Pro spodní konstrukce podhledů a jejich závěsné prvky platí ČSN EN I.3.5 Dřevěné profily pro spodní konstrukce Používají se dřevěné hranoly a latě minimální třídy řeziva S 10 podle ČSN Pro příčky a předsazené stěny jsou obvyklé průřezové rozměry 40 x 60 až 60 x 80 mm, pro podhledy a předsazené stěny (kotvené) potom průřezové rozměry 50 x 30 nebo 60 x 40 mm. Specifikace použitých profilů a jejich vzdáleností je uvedena u jednotlivých systémů. I.3.6 Izolace a) V sádrokartonových systémech Lafarge s požární odolností mohou být použity pouze izolační materiály z minerálních vláken MW ve smyslu ČSN EN , tedy z vláken skelných či kamenných. Výrobky mohou být v rolích nebo deskách a výrobcem musí být deklarována možnost použití do příček, stěn, podhledů nebo střešních konstrukcí (podle konkrétního systému). Třída reakce na oheň podle ČSN EN musí být A1 nebo A2. b) Použití izolace je nutné v tomto případě je v tabulce nebo v textu u příslušného systému uvedena minimální tloušťka a minimální objemová hmotnost izolace nutná ke splnění stanovené požární odolnosti. Obě podmínky musí být dodrženy současně. Pro typ izolace platí bod I.3.6 a). c) Použití izolace je možné v tomto případě je v tabulce u příslušného systému uvedeno MP možno použít. Konstrukce splňuje stanovenou požární odolnost jak bez izolace, tak s izolací (např. z důvodů akustických nebo tepelné ochrany) odpovídající bodům I.3.6 a). 4

5 I.4 Hodnocení požární odolnosti systémů Lafarge Gips podle ČSN EN a ČSN Obecné informace I.4.1 Požární odolnost Požární odolností konstrukce je doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. ČSN uvádí jednotlivá kritéria mezní stavy u nichž se sleduje doba v minutách, po kterou jsou splněny. Základní kritéria a jejich značky (v rozsahu týkajícím se sádrokartonových konstrukcí) jsou: R Únosnost a stabilita E Celistvost I Limitní teplota na neohřívaném povrchu konstrukce W Radiace - prostup sálavého tepla do 15 kw/m 2. Konstrukce vyhovující kriteriu I vyhoví požadavku W minimálně po stejnou dobu. M Mechanická odolnost - schopnost prvku odolat rázu předem stanovené síly po skončení klasifikační doby R, E a/nebo I. Výsledná požární odolnost se vyjadřuje číslem odpovídajícím době v minutách po kterou jsou splněny všechny mezní stavy požadované pro daný typ konstrukce, přičemž se používá stupnice 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. OBECNÉ INFORMACE I.4.2 Třídění konstrukčních částí podle ČSN Dosavadní hodnocení konstrukčních částí (dílců a prvků) podle norem ČSN a ČSN (D1, D2 a D3) se nahrazuje tříděním na druhy DP1, DP2 a DP3 v závislosti na teple uvolňovaném z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí. DP1 - Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukce sestávají: a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, b) nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, jde li o objekty splňující další požadavky normy, c) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a), b) (např. tepelné a zvukové izolace), d) nebo podle vybraných skladeb stanovených v příslušných článcích normy ČSN DP2 - Konstrukční části druhu DP2 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukce sestávají: a) z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy konstrukčních částí, b) z výrobků třídy reakce na oheň B až D umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a); na těchto výrobcích je závislá stabilita konstrukční části, c) případně také z výrobků třídy reakce na oheň B až E umístěných uvnitř konstrukční části, aniž by na těchto výrobcích byla závislá stabilita konstrukční části (např. tepelné či zvukové izolace). DP3 - Konstrukční části druhu DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2. I.4.3 Příčky a předsazené stěny Lafarge Jedná se o nezatížené stavební konstrukce, které nezajišťují stabilitu objektu nebo jeho části a hodnotí se podle ČSN splněním kritérií EI. Za stěny jsou ve smyslu této normy považovány konstrukce se sklonem 70 nebo větším k vodorovné rovině. Pro předsazené stěny je příslušná požární odolnost splněna při požárním zatížení ze strany opláštění. Příčky a předsazené stěny Lafarge Gips s ocelovou spodní konstrukcí jsou zatříděny jako typ DP1, v případě použití dřevěné spodní konstrukce jako typ DP3. Sádrokartonové příčky Lafarge Gips poskytují požární odolnost EI 30 až EI 120 jednotlivé systémy jsou popsány v kapitole III, předsazené stěny potom EI 15 až EI 60 systémy jsou popsány v kapitole IV. Systémy příček zahrnují také požárně odolnou příčku Lafarge s dodatečnou mechanickou odolností EI 90-M. I.4.4. Šachtové stěny Lafarge Nezatížené stěnové stavební konstrukce s požárně dělící funkcí, opláštěné pouze z jedné strany, a s požární odolností stanovenou i ze strany profilů jsou označeny jako šachtové stěny. Požární odolnost se hodnotí dle čl ČSN EN :2008 a stanovuje se jako EI. Zkoušení se provádí podle ČSN EN Šachtové stěny Lafarge mohou být v konstrukčním provedení jak se spodní konstrukcí z CW profilů, tak i bez spodní konstrukce. Požární odolnosti jsou stanoveny v rozsahu EI 15 - EI 120. Izolace není nutná (ale je ji možno použít z jiných než požárně technických důvodů) s výjimkou konstrukce pro EI 120. Systémy šachtových stěn jsou popsány v kapitole V. 5

6 OBECNÉ INFORMACE Obecné informace I.4.5 Podhledy Lafarge Podle ČSN se požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku se zavěšenými podhledy (podhledy s nezávislou funkcí), kde se mezi podhledovou a stropní konstrukcí vyskytuje požární zatížení, přičemž podhled má požárně ochrannou funkci, posuzují: a) jako dvě samostatné vodorovné konstrukce a prostor mezi podhledem a stropem se považuje za samostatný požární úsek; b) nebo jako jeden celek (při stanovení požární odolnosti se zohlední jak vliv podhledu, tak požárního zatížení na stropní konstrukci). Při posuzování podle a) se podhledové konstrukce hodnotí podle čl ČSN EN :2008, a to: z horní strany (klasifikace a b ) z dolní strany (klasifikace a b ) Zkušební metoda je popsána v ČSN EN Série zkoušek provedená podle normy ČSN EN a následné posudky stanovují požární odolnost podhledů v rozsahu EI 15 až EI 90 při namáhání: zdola ( a b ), shora ( a b ), zdola i shora ( a b ). Přehled systémů je v kapitole VI. I.4.6 Střešní konstrukce chráněné podhledy Lafarge Použití sádrokartonových konstrukcí pro provádění půdních vestaveb je častým a oblíbeným řešením. Z tohoto důvodu je požární odolnosti dřevěných střešních konstrukcí s podhledem Lafarge věnována zvláštní pozornost a na základě řady požárních zkoušek a následných posudků byla stanovena požární odolnost celých konstrukčních sestav. Podmínkou platnosti těchto hodnot je dodržení předepsaných parametrů u jednotlivých prvků tj. nosných trámů (krokví), záklopu a/nebo střešní krytiny s laťováním, izolací, fólií a podhledových systémů, které odpovídají svým provedením kapitole VI. Klasifikace REI případně RE ve smyslu ČSN je spolu s popisem systémů obsažena v kapitole VII. 6

7 Obecné podmínky platnosti požárních odolností systémů II. Obecné podmínky platnosti požárních odolností systémů II.1 Montážně technologická pravidla a provádění montáže požárně odolných systémů Lafarge II.1.1 Montážně technologická pravidla pro sádrokartonové systémy Lafarge Podrobná pravidla pro montáž spodní konstrukce a opláštění, průměry, délky a osové vzdálenosti šroubů, zásady pro tmelení spár a další postupy, pokud nejsou předepsány v příslušných kapitolách tohoto katalogu jsou uvedeny v montážně - technologických příručkách jednotlivých systémů Lafarge Gips. Dodržení těchto pravidel je podmínkou platnosti stanovených požárních odolností. Kromě toho musí být respektovány platné právní předpisy a příslušná ustanovení českých a slovenských technických norem v rozsahu vymezeném platnou legislativou. OBECNÉ PODMÍNKY II.1.2 Montáž požárně odolných systémů Lafarge Stanovené požární odolnosti platí pouze v případě, kdy montáž je provedena firmou, jejíž pracovník, který odpovídá za řízení, organizaci a kvalitu prováděných prací na stavbě, byl proškolen výrobcem a získal od firmy Lafarge Gips GmbH osvědčení Certifikát o proškolení". II.2 Technické podmínky platnosti pro všechny systémy Stanovená požární odolnost systémů zůstává ve stejné hodnotě platná při splnění následujících podmínek: II.2.1 Místo desek GKB (Typ A popř. D) jsou použity desky GKBi (Typ H2), nebo místo desek GKF (Typ DF) jsou použity desky GKFi (Typ DFH2 popř. DEFH1IR, DFH1IR,). Musí být zachována předepsaná, nebo větší než předepsaná tloušťka desek a počet vrstev. II.2.2 Je použita jiná skladba sádrokartonových desek odpovídajícího druhu (II.2.1) při stejné nebo větší celkové tloušťce opláštění. Počet vrstev by měl být stejný, nebo větší. II.2.3 Jsou dodrženy podmínky jednotlivých systémů pro aplikaci izolace, a pokud je izolace použita odpovídá bodu I.3.6. II.2.4 Detaily důležité z hlediska požární odolnosti jsou provedeny v souladu s řešením popsaným a zobrazeným v odstavci detaily u jednotlivých systémů popř. s detaily zobrazenými v montážně - technologických příručkách Lafarge Gips. Pokud některý detail vede ke snížení požární odolnosti konstrukce je to v jednotlivých případech uvedeno. II.2.5 Zásadní podmínkou platnosti požární odolnosti uvedených systémů je, že všechny ohraničující konstrukce splňují minimálně stejnou třídu požární odolnosti. 7

8 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III. Příčky III.1 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.1.1 Jednoduchá spodní konstrukce, jednovrstvé opláštění PŘÍČKY L11 EI Tloušťka Výška DP mm max. 7,40 m e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 30 GKB 1 x 12,5 CW ,00 3,65 4,20 2,75 3,35 3,85 MP 0-50 GKB 1 x 12,5 CW ,50 4,95 5,70 3,75 4,55 5,25 MP 0-75 GKB 1 x 12,5 CW ,00 6,05 6,95 4,25 5,55 6,40 MP GKB 1 x 15 CW ,15 3,85 4,45 2,85 3,50 4,05 MP 0-50 GKB 1 x 15 CW ,50 5,20 6,00 3,90 4,80 5,50 MP 0-75 GKB 1 x 15 CW ,25 6,40 7,40 4,80 5,85 6,80 MP GKF 1 x 12,5 CW ,00 3,65 4,20 2,75 3,35 3,85 MP 0-50 GKF 1 x 12,5 CW ,50 4,95 5,70 3,75 4,55 5,25 MP 0-75 GKF 1 x 12,5 CW ,00 6,05 6,95 4,25 5,55 6,40 MP GKF 1 x 15 CW ,15 3,85 4,45 2,85 3,50 4,05 MP 0-50 GKF 1 x 15 CW ,50 5,20 6,00 3,90 4,80 5,50 MP 0-75 GKF 1 x 15 CW ,25 6,40 7,40 4,80 5,85 6,80 MP III.1.2 Jednoduchá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L12 EI EI-M Tloušťka Výška DP1 90 DP mm max. 9,90 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 8

9 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 60 GKB 2 x 12,5 CW ,00 4,55 5,30 3,50 4,20 4,85 MP 0-50 GKB 2 x 12,5 CW ,50 6,30 7,30 5,00 5,75 6,65 MP 0-75 GKB 2 x 12,5 CW ,50 7,85 9,05 5,75 7,20 8,30 MP GKB 2 x 15 CW ,05 4,95 5,70 3,70 4,55 5,25 MP 0-50 GKB 2 x 15 CW ,60 6,85 7,90 5,10 6,25 7,25 MP 0-75 GKB 2 x 15 CW ,00 8,60 9,90 6,40 7,85 9,10 MP GKF 2 x 12,5 CW ,00 4,55 5,30 3,50 4,20 4,85 MP 0-50 GKF 2 x 12,5 CW ,50 6,30 7,30 5,00 5,75 6,65 MP 0-75 GKF 2 x 12,5 CW ,50 7,85 9,05 5,75 7,20 8,30 MP GKF 2 x 15 CW ,05 4,95 5,70 3,70 4,55 5,25 MP 0-50 GKF 2 x 15 CW ,60 6,85 7,90 5,10 6,25 7,25 MP 0-75 GKF 2 x 15 CW ,00 8,60 9,90 6,40 7,85 9,10 MP Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI-M Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 90 GKF 2 x 15 1) CW 50 2) 110 5,00 4,50 MP 0-50 GKF 2 x 15 1) CW 75 2) 135 7,00 6,40 MP 0-75 GKF 2 x 15 1) CW 100 2) 160 9,00 8,20 MP PŘÍČKY Poznámka: 1) Na obou stranách je mezi vrstvy opláštění vložen pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm. Přesahy plechu při nastavování minimálně 60 mm. 2) CW a UW profily jsou u podlahy i stropu spojeny vždy 1 kovovým nýtem průměru 4 mm z každé strany profilu. III.1.3 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů navzájem podepřené L EI Tloušťka Výška DP mm max. 6,50 m Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 9

10 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKB 2 x 12,5 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKB 2 x 12,5 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 GKF 2 x 15 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKF 2 x 15 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKF 2 x 15 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 PŘÍČKY Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů navzájem podepřeny. Doporučuje se použití pásků připojovacího těsnění v délkách 100 mm a osových vzdálenostech 500 mm. Stejný způsob řešení platí pro dvojice UW profilů. b) Pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice CW profilů odděleny mezerou a nejsou navzájem podepřeny platí údaje v odst. III.1.4. III.1.4 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů oddělené mezerou L EI Tloušťka Výška DP1 podle mezery mezi CW profily max. 6,50 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 5,50 5,90 6,50 4,50 4,90 6,00 MP 0 - (2x100+s) Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů odděleny mezerou a nejsou navzájem podepřeny. b) Pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů navzájem podepřeny platí údaje v odst. III

11 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.1.5 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů spojené instalační příčka L14 EI Tloušťka Výška DP1 podle mezery mezi CW profily max. 6,50 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Spojky z pásů sádrokartonu Lafarge 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm PŘÍČKY Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) Poznámky a podmínky použití: a) Dvojice svislých CW profilů jsou navzájem spojeny pásy ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, způsobem zajišťujícím přenos tahu i tlaku. b) Spojky jsou umístěny ve třetinách výšky stěny. c) Spojka je upevněna ke každému CW profilu třemi rychlostavebními šrouby. III.1.6 Detaily III Pevné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Montované stěny s požární odolností se mohou k navazujícím nosným konstrukcím připevňovat obvyklými plastovými natloukacími hmoždinkami. Základním požadavkem z pohledu požární odolnosti je utěsnění těchto připojení. Spáry v místě přípoje musí být vyplněny spárovým tmelem (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) nebo trvale pružným materiálem (při požadované požární odolnosti pouze speciální materiály, které jsou odzkoušeny a mají stanovenou požární odolnost pro tento způsob použití). Při požadavku na požární odolnost musí být připojovací těsnění z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. pásy tuhé izolace z minerálních vláken). Pokud má vrstva připojovacího těsnění tloušťku 5mm a bude-li překryta spárovacím tmelem nebo opláštěním v plné tloušťce opláštění, může být těsnění i z materiálů hořlavých. Vzhledem k rozdílným fyzikálním vlastnostem materiálů nelze vyloučit vznik jemných trhlin na styku mezi sádrokartonem a navazujícími masivními konstrukcemi. Pro připojení k těmto konstrukcím ve viditelném rozsahu tj. obvykle k bočním stěnám a stropu je vhodné použít detail se zatmelením výztužné pásky na tupo (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh), který pomůže zajistit tzv. kontrolovanou trhlinu. Taková trhlina vznikne přesně v rohu a znamená minimální narušení vzhledu konstrukce. Dále se doporučuje použít separační hladkou samolepící pásku (např. pro malíře) nalepenou před tmelením a poté odříznutou a odstraněnou ve viditelném rozsahu. Toto řešení poslouží také při provádění omítky po instalaci příčky. Výše popsaná řešení jsou v případě dokonalého zatmelení spárovým tmelem, vhodná také z hlediska požární bezpečnosti. Pevný koutový styk mezi sádrokartonovým opláštěním se zatmelí s vložením výztužné pásky (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh). Na styku mezi opláštěním příčky a podhledu je třeba zvážit možnost vzájemného pohybu a podle toho případně použít separační pásku a tmelení s výztužnou páskou na tupo. 11

12 PŘÍČKY Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení k podlaze: Spojovací, přímo položený potěr Plovoucí podlaha přerušená příčkou Plovoucí podlaha s dělící spárou Stejné řešení platí pro průběžnou plovoucí podlahu. Dělící spára se provádí z akustických důvodů. Vybrání v místě soklu příčky požární odolnost je dodržena Vybrání v místě soklu příčky požární odolnost je snížena V místě soklu příčky (vytažení podlahové krytiny, podlahová lišta atd.) je nutno podložit opláštění zevnitř pásy ze sádrokartonu odpovídajícího druhu tak, aby celková tloušťka desek v místě soklu byla minimálně rovna celkové tloušťce desek na příčce nad soklem. Dodržet uvedený přesah. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě soklu. Pevné připojení ke stropu: Strop s předem provedenou omítkou Stínová spára Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 90); p 75 mm (pro EI 120). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. 12

13 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Obklad stropu s dřevěnou spodní konstrukcí Zavěšený podhled s kovovou spodní konstrukcí Obklad stropu je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při kovové spodní konstrukci podhledu. Zavěšený podhled je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při dřevěné spodní konstrukci podhledu. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Podhled s požárním zatížením zdola a/nebo shora PŘÍČKY Řešení bez přepážky v příčce vykazuje výslednou požární odolnost EI 15 až 120 minut při požárním zatížení shora a EI 15 až 90 minut při požárním zatížení zdola, která je rovna nižší z hodnot požární odolnosti EI podhledu a příčky. Ve všech případech je v příčce nutné použít izolaci minimální objemové hmotnosti 15 kg/m 3 v následujících minimálních tloušťkách: Profil příčky min.tloušťka [mm] CW CW CW Podhled s požárním zatížením shora, zesílení opláštění příčky Řešení bez přepážky v příčce pro výslednou požární odolnost 30 min. Podhled vykazuje požární odolnost shora EI 30 min a příčka bez zesílení opláštění také EI 30 min. Zesílení se provádí při požárním zatížení shora na výšku mezi podhledem a nosným stropem dle obr. jednou vrstvou GKF 12,5 mm. Při stejných požárně technických podmínkách na obou stranách příčky se provádí oboustranně. Podhled s požárním zatížením zdola, přepážka v příčce Podhled s požárním zatížením zdola i shora, přepážka v příčce Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost (15 90 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z UW profilu a pásku desky GKF 15, která je umístěna ve výšce připojeného podhledu. Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost ( min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z dvojice do sebe zasunutých CW profilů a dvou pásků desky GKF 15, které jsou umístěny podle obrázku. 13

14 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Podhled s požárním zatížením zdola, zesílení opláštění příčky Řešení bez přepážky v příčce vykazuje výslednou požární odolnost (15 60 min), která odpovídá nižší z hodnot pro podhled a příčku bez zesílení opláštění. Současně je požární odolnosti předsazené stěny se stejným opláštěním jako příčka ze strany požárního zatížení. Při stejných požárně technických podmínkách na obou stranách příčky se provádí oboustranně. Zesílení se provádí při požárním zatížení zdola od podlahy do výšky dle obr. Pokud je zesílení nutné je možno ho provést před montáží podhledu, nebo po ní. PŘÍČKY Pevné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Zavěšený podhled s požárním zatížením zdola Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Tímto řešením lze provádět příčku s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. Pevné připojení k boční stěně: Masivní stěna s dodatečně provedenou omítkou Stínová spára požární odolnost je snížena. Redukované připojení ke sloupu V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě stínové spáry. Při stanovení výsledné požární odolnosti v případě připojení k fasádě musí být zohledněna také požární odolnost prvků fasády. 14

15 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení k masivní boční stěně s lepeným obkladem ze sádrokartonu (suchou omítkou): Stěna se suchou omítkou Stěna s obkladem z kombinovaných desek Pevné připojení k boční sádrokartonové příčce (T styk): T styk s průběžným opláštěním, připojení k CW profilu T styk s průběžným opláštěním, připojení k opláštění PŘÍČKY Jednoduché řešení detailu, které je možné pokud jsou nízké akustické požadavky. T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k CW profilu T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k opláštění Řešení detailu, které poskytuje lepší výsledky z hlediska akustiky než průběžné opláštění. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. T styk s přerušeným opláštěním, použití LWi profilů Řešení detailu, které je ideální z hlediska akustiky. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. 15

16 PŘÍČKY Příčky s kovovou spodní konstrukcí Rohový styk sádrokartonových příček: Roh s použitím LWi profilů Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Roh s použitím CW profilů Roh s použitím CW profilů u příček s dvojitou konstrukcí Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Legenda k III.1.6.1: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 UW profil 2.2 CW profil 2.3 CD profil 2.4 UD profil 2.5 LWi profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) 6.1 Závěs CD profilu 6.2 Křížová spojka III Kluzné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Pokud je předpokládaná deformace (průhyb u stropu) navazující stavební konstrukce 10 mm je třeba provést tzv. kluzné připojení. Dilatační spára musí svým rozměrem odpovídat zadané deformaci stanovené ve statickém výpočtu navazujících konstrukcí. Při požadavcích na požární odolnost může standardní detail s běžnými profily umožnit dilatační pohyb až 20 mm. Pokud je předpokládaný průhyb stropu větší než 20 mm, musí být použit speciální UW profil s šířkami přírub > 40 mm. Zásady dimenzování profilu UW jsou v montážně - technologické příručce. Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 90); p 75 mm (pro EI 120). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Provedení detailů musí být v souladu se zásadami znázorněnými v obrázcích. Kluzné připojení ke stropu: Příčka s jednoduchou spodní konstrukcí Příčka s dvojitou spodní konstrukcí 16

17 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Zavěšený podhled Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Styk mezi podhledem a příčkou není pevný, zatmelení se separační páskou nebo jiné opatření (ochranný rohový profil, stínová spára atd.). Podhled s požárním zatížením zdola, přepážka v příčce PŘÍČKY Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost (15 90 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z UW profilu a pásku desky GKF 15, která je umístěna ve výšce připojeného podhledu. Možnost řešení bez přepážky viz str. 11. Pásek ukončující podhled je z desky GKF 12,5. Opláštění podhledu je ukončeno ochranným rohovým profilem. Kluzné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Zavěšený podhled s požárním zatížením zdola Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Tímto řešením lze provádět příčku s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. Kluzné připojení k boční stěně Masivní boční stěna Redukované připojení ke sloupu Při stanovení výsledné požární odolnosti v případě připojení k fasádě musí být zohledněna také požární odolnost prvků fasády. 17

18 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Legenda k III.1.6.2: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 UW profil 2.2 CW profil 2.3 CD profil 2.4 UD profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) 6.1 Závěs CD profilu 6.2 Křížová spojka III Dilatační spáry Dilatační spáry v sádrokartonových konstrukcích se provádí ve vzdálenostech 15 m ve stavbách masivního charakteru a ve vzdálenostech 10 m ve stavbách skeletových. Dále je nutno převzít veškeré dilatační spáry hrubé stavby. Detaily dilatace musí být provedeny podle následujících obrázků. Dilatace příček: PŘÍČKY Jednovrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce EI 30 EI 60 Dvojvrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce EI 60 EI 120 Viditelné rohy desek mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Dvojvrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce, snížení požární odolnosti na EI 30 EI 60 Požární odolnost je snížena oproti vlastní příčce na hodnotu odpovídající příčce s jednovrstvým opláštěním stejnými deskami. Legenda k III.1.6.3: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.2 CW profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) III Instalace Uvnitř příček může být elektrické vedení umístěno v otvorech profilů spodní konstrukce. Opláštěním smí být vedena pouze jednotlivá elektrická vedení za podmínky, že celý průřez otvoru je dotmelen v příslušné tloušťce opláštění spárovým tmelem Lafarge. Svazky elektrických vedení a další instalace vyžadují zvláštní opatření (protipožární ucpávky, tmely atd.), která nejsou součástí systému Lafarge. Tyto zvláštní systémy musí být provedeny dle návodu výrobce a musí mít požární odolnost minimálně stejnou jako příčka, která je doložena předepsaným způsobem. Do opláštění mohou být zabudovány vhodné elektroinstalační krabice, nesmí však být umístěny proti sobě. Pokud je ve stěně vložena izolace nutná z požárního hlediska, je přípustné její stlačení v místě krabice až na minimální tloušťku 30 mm. 18

19 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.2. Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí III.2.1 Jednoduchá spodní konstrukce, jednovrstvé opláštění L21 EI Tloušťka Výška 30 DP mm max. 4,10 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 30 e 250 mm GKF 1 x 12,5 60 x ,10 3,10 MP 0-60 GKF 1 x 12,5 60 x ,10 4,10 MP 0-80 PŘÍČKY III.2.2 Jednoduchá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L22 EI Tloušťka Výška 60 DP mm max. 4,10 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 60 GKF 2 x 12,5 60 x ,10 3,10 MP 0-60 GKF 2 x 12,5 60 x ,10 4,10 MP

20 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí III.2.3 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L23 EI Tloušťka Výška 60 DP3 175 mm max. 4,10 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm PŘÍČKY Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 60 GKF 2 x 12,5 2 x (60 x 60) s 3,10 3,10 MP 0 - (2x60+s) GKF 2 x 12,5 2 x (60 x 80) s 4,10 4,10 MP 0 - (2x80+s) III.2.4 Detaily III Pevné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Platí zásady uvedené v odst. III Pokud není dále uvedeno jinak lze aplikovat analogicky detaily pro příčky s kovovou vnitřní konstrukcí. Pevné připojení k podlaze: Spojovací, přímo položený potěr Plovoucí podlaha přerušená příčkou Plovoucí podlaha s dělící spárou Vybrání v místě soklu příčky, požární odolnost je snížena Stejné řešení platí pro průběžnou plovoucí podlahu. Dělící spára se provádí z akustických důvodů. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě soklu. 20

21 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Pevné připojení ke stropu Strop s předem provedenou omítkou Stínová spára Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Pro zavěšené podhledy platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Obklad stropu s dřevěnou spodní konstrukcí PŘÍČKY Obklad stropu je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při kovové spodní konstrukci podhledu. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Pevné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Tímto řešením lze provádět kombinace stěna podhled s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. 21

22 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Pevné připojení k boční stěně Masivní stěna se stávající omítkou Stínová spára, požární odolnost není snížena. Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Další detaily připojení k boční stěně analogicky viz III PŘÍČKY Pevné připojení k masivní boční stěně s lepeným obkladem ze sádrokartonu (suchou omítkou): Stěna se suchou omítkou Další detaily připojení k boční stěně s obkladem sádrokartonovými deskami analogicky viz III Pevné připojení k boční sádrokartonové příčce (T styk): T styk s průběžným opláštěním, připojení k opláštění T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k opláštění Jednoduché řešení detailu, které je možné pokud jsou nízké akustické požadavky. Řešení detailu, které poskytuje lepší výsledky z hlediska akustiky než průběžné opláštění. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. T styk s přerušeným opláštěním, Řešení detailu, které je ideální z hlediska akustiky. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. 22

23 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Rohový styk sádrokartonových příček: Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Legenda k III.2.4.1: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 Připojovací dřevěný profil 40 x Dřevěný sloupek (rozměry dle tab.) 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) PŘÍČKY III Kluzné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Platí zásady uvedené v odst. III Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Provedení detailů musí být v souladu se zásadami znázorněnými v obrázcích. Pokud není dále uvedeno jinak lze aplikovat analogicky detaily pro příčky s kovovou vnitřní konstrukcí. Kluzné připojení ke stropu: Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Kluzné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III

24 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Kluzné připojení k boční stěně: Masivní boční stěna Legenda k III.2.4.2: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 Připojovací dřevěný profil 40 x Dřevěný sloupek profilu 60 x 60 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) PŘÍČKY III Dilatační spáry Dilatační spáry v sádrokartonových konstrukcích se provádí ve vzdálenostech 15 m ve stavbách masivního charakteru a ve vzdálenostech 10 m ve stavbách skeletových. Dále je nutno převzít veškeré dilatační spáry hrubé stavby. Detaily dilatace se provádějí analogicky k odst. III Podstatným požadavkem je dodržení minimálního překrytí desek a maximální šířky spáry. III Instalace Platí stejné zásady jako pro příčky s kovovou spodní konstrukcí viz. odst. III

25 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV. Předsazené stěny IV.1. Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV.1.1 Volně stojící předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV Jednovrstvé opláštění L44.1 EI Tloušťka Výška DP1 62,5 115 mm max. 4,00 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce e 250 mm Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z jedné strany tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 15 GKB 1 x 12,5 CW 50 62,5 2,60 MP 0 - (50+s) GKB 1 x 12,5 CW 75 87,5 3,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKB 1 x 12,5 CW ,5 4,00 3,00 MP 0 - (100+s) 15 GKB 1 x 15 CW ,60 MP 0 - (50+s) GKB 1 x 15 CW ,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKB 1 x 15 CW ,00 3,00 MP 0 - (100+s) 30 GKF 1 x 15 CW ,60 MP 0 - (50+s) GKF 1 x 15 CW ,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKF 1 x 15 CW ,00 3,00 MP 0 - (100+s) PŘEDSAZENÉ STĚNY IV Vícevrstvé opláštění L44.2 EI Tloušťka Výška DP mm max. 6,50 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce 25

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu Suchá stavba v praxi Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu GIPS Normy pro sádrokartonové desky: DIN 18 180 ÖNORM B 3410 ČSN 73 0862 ČSN 73 0863 Certifikace sádrokartonových desek Lafarge v

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29

Akustické desky Rigiton 4.07.18 4.07.29 x = max. 900 mm Index zvukové pohltivosti 3 2.4 α w = 0,25 0,85 (dle vzoru a ) Koeficient potlačení hluku NRC 0,45 0,90 l = max. 320 mm 2.3 2.1 1 2.5 2.2 y = max. 1 000 mm Zvuková nebylo měřeno Alternativy

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN

Aplikace desek CETRIS v požární ochraně dle EN Aplikace desek CETRIS Problematika požární ochrany stavebních konstrukcí Svislé stěnové konstrukce Vodorovné konstrukce podhledy Vodorovné konstrukce stropy a podlahy Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

15. Požární ochrana budov

15. Požární ochrana budov 15. Požární ochrana budov Øešení požární bezpeènosti stavebních objektù vychází ze dvou základních norem: ÈSN 73 0802 Požární bezpeènost staveb Nevýrobní objekty ÈSN 73 0804 Požární bezpeènost staveb Výrobní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com

Systémy požární ochrany Hilti. www.hilti.com Systémy požární ochrany Hilti 1 Hilti celosvětová působnost Jedna z vůdčích společností poskytující produkty, systémová řešení a služby stavebním profesionálům Založena 1941 v Schaanu, Lichtenštějnském

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline

STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB. LindabConstruline STAVEBNÍ SYSTÉM PRO VÝSTAVBU MONTOVANÝCH RODINNÝCH DOMŮ, STAVEB A NÁSTAVEB LindabConstruline obvodové stěny, vnitřní nosné stěny, příčky, stropy a střechy s využitím technologie LindabConstruline, sádrovláknitých

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY. z tenkostěnných C a U profilů

Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY. z tenkostěnných C a U profilů KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Konstrukce průběžné fasády Konstrukce vestavěné fasády Dělící stěny Systém pro nosné konstrukce fasád a stěn z tenkostěnných C a U profilů voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny

construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny construction nosníkový systém pro střechy, stropy a stěny konstrukční dřevěné stavební elementy eliminace tepelných mostů stabilita rozměrů Doporučené použití stěnové prvky dřevěných skeletových konstrukcí

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více