Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované"

Transkript

1 Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009

2 Obsah Obsah I. Obecné informace II. Obecné podmínky platnosti III. Příčky III.1 Příčky s kovovou spodní konstrukcí EI 30 - EI 120, El 90-M III.2 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí EI 30 - EI IV. Předsazené stěny IV.1 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí EI 15 - EI IV.2 Předsazené stěny s dřevěnou spodní konstrukcí EI 15 - EI V. Šachtové stěny V.1 Šachtové stěny s kovovou spodní konstrukcí EI 15 - EI V.2 Šachtové stěny bez spodní konstrukce EI 30 - EI VI. Podhledy Vl.1 Konstrukční systémy podhledů Vl.2 Podhledy s požární odolností zdola EI 15 - EI Vl.3 Podhledy s požární odolností shora El 15 - El VI.4 Podhledy s požární odolností zdola i shora El 15 - El Vl.5 Detaily VII. Střešní konstrukce chráněné podhledy VII.1 Střešní konstrukce z hlediska požární bezpečnosti VII.2 Skladba dřevěné střešní konstrukce VII.3 Skladba kovové střešní konstrukce VII.4 Konstrukce podhledů VII.5 Obklady dřevěných střešních konstrukcí REI 15 - REI VII.6 Obklady kovových střešních konstrukcí REI 30 - REI VII.7 Zavěšené podhledy střešních konstrukcí REI 15 - REI VII.8 Detaily VIII. Použité podklady VIII.1 Certifikace VIII.2 Protokoly o klasifikaci požární odolnosti, posudky a zkušební protokoly v ČR VIII.3 Montážně technologické příručky, návody a podklady VIII.4 Nejdůležitější související normy Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu vývoje. Technické změny vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc rok). Udávané vlastnosti systémů Lafarge jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. Stav: červen 2009

3 I. Obecné informace I.1 Obsah a účel katalogu a jeho podklady Obecné informace Katalog Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge je sestaven a vydán jako podklad pro projektanty, montážní firmy, investory, stavební dozor a orgány pověřené dozorem, kontrolou a schvalováním dokumentace a provedených staveb z hlediska požární bezpečnosti. Jeho účelem je poskytnout přehledný dokument, který shrnuje technická řešení pro požární bezpečnost staveb při použití sádrokartonových systémů firmy Lafarge Gips GmbH podle pravidel platných v ČR a v SR. Obsah katalogu respektuje ustanovení podkladů mezi něž patří: certifikace jednotlivých systémů a výrobků, zkušební protokoly, požárně klasifikační osvědčení a odborné posudky jejichž seznam je uveden v závěrečné části. Soulad katalogu s uvedenými podklady je prověřen odbornou revizí požárními experty, kteří se v minulých letech na zpracování těchto dokumentů podíleli a je potvrzen přiloženými dopisy TZUS Praha s.p. a FIRES spol. s r.o. Batizovce. Mimo celou řadu zkoušek provedených v ČR ve zkušební laboratoři PAVUS ve Veselí nad Lužnicí byly při hodnocení požární odolnosti využity také rozsáhlé výsledky zkoušek provedených výrobcem v Německu a dlouholeté zkušenosti specialistů z technického oddělení Lafarge Gips GmbH. Katalog je možno používat i pro podmínky SR, ale musí být respektovány některé odchylky: Odkazy na normy ČSN EN považovat za odkazy na STN EN. Klasifikaci v čl. I.4.2 je třeba nahradit klasifikací D1 až D3 ve smyslu STN EN , národní přílohy NA. OBECNÉ INFORMACE I.2 Novinky a změny v aktualizovaném vydání V době od posledního vydání katalogu došlo ke změnám v platných normách týkajících se požární bezpečnosti staveb. Výrazně pokročil proces přechodu na evropské normy a současně s tím některé původní ČSN a STN pozbyly platnosti. Lafarge Gips na tyto změny průběžně reaguje novými požárními zkouškami, jejichž výsledky jsou potom dále zpracovány formou posudků a protokolů o klasifikaci požární odolnosti. Navíc dochází k neustálému rozšiřování sortimentu materiálů a systémů Lafarge Gips zkoušených a schválených pro použití v požární ochraně staveb v ČR a SR. Hlavní změny a doplnění, které uživatel nalezne v tomto katalogu jsou následující: Byla doplněna označení sádrokartonových desek podle ČSN EN 520 a převodní tabulka, která zahrnuje stávající značení druhu desek podle DIN a obchodní názvy výrobků Lafarge Gips v současném sortimentu. V textu jsou inovovány odkazy na normy - zvláště nové normy ČSN EN. Stávající klasifikace stupně hořlavosti podle původní ČSN je plně nahrazena klasifikací třídy reakce na oheň podle ČSN EN Klasifikace typu konstrukce (D1, D2 a D3) podle ČSN a ČSN je nahrazena tříděním konstrukčních částí podle ČSN :2009 (DP1, DP2 a DP3). Zcela nová je kapitola V, která popisuje systémy šachtových stěn. Představuje souhrn informací, které jsou výsledkem celé řady zkoušek a odborných posudků z minulých let. Nabízí široký sortiment systémů jak s kovovou spodní konstrukcí, tak bez spodní konstrukce v ekonomicky úsporných provedeních (v naprosté většině bez nutnosti použití izolace). Zásadně přepracována je kapitola VI - Podhledy (dříve kapitola V). Skončení platnosti normy ČSN si vyžádalo zrušení části týkající se požární odolnosti Rp. Naopak podhledy podle ČSN EN jsou výrazně rozšířeny o systémy s požárním namáháním shora a s požárním namáháním zdola i shora. Nově jsou zařazeny také samonosné podhledy s požární odolností. Data systémů v kapitole VII - Dřevěné střešní konstrukce (dříve kapitola VI) - jsou novelizována podle aktuálních výsledků zkoušek a rozšířena o kovové střešní konstrukce. Kapitola VIII. byla novelizována podle aktuálního stavu k datu vydání. I.3 Vlastnosti materiálů a výrobků použitých v systémech Lafarge I.3.1 Sádrokartonové desky Lafarge Pro opláštění požárně odolných systémů se používá široká škála druhů a tlouštěk sádrokartonových desek, v jedné nebo více vrstvách. Požadavky na skladbu opláštění jsou uvedeny v tabulce u jednotlivých systémů. Pro přehlednost se dále v této příručce používá označení druhů desek podle DIN , které je v ČR a SR obvyklé a z hlediska požární odolnosti optimální. Níže je uvedena převodní tabulka, která obsahuje kromě označení druhu podle DIN také označení druhu podle ČSN EN 520 a obchodní název výrobku Lafarge. Všechny druhy desek v tabulce jsou klasifikovány ve třídě reakce na oheň A2-s1, d0 podle ČSN EN

4 OBECNÉ INFORMACE Obecné informace Označení druhu podle Označení druhu podle Obchodní název SDK DIN ČSN 520 desky Lafarge LaGyp Typ A LaCompact GKB LaShop LaDeko Typ D LaSound GKBI Typ H2 LaGyp (impregnovaná) LaShop (impregnovaná) LaFlamm LaFire LaMassiv GKF Typ DF LaSound LaCompact LaShop LaDeko LaFlamm (impregnovaná) LaMassiv (impregnovaná) Typ DFH2 LaSound (impregnovaná) GKFI LaCompact (impregnovaná) LaShop (impregnovaná) Typ DEFH1IR LaPlura Classic (impregnovaná) Typ DFH1IR LaPlura Ausbauplatte (impregnovaná) ABZ Z Typ D LaCurve GKFI Typ DEFH1I LaHydro Spezialplatte I.3.2 Šrouby Pro upevňování desek na spodní konstrukci se používají samovrtné ocelové šrouby ( rychlostavební šrouby ). I.3.3 Tmely Tmelení spár se provádí tmely LaFillfresh / Planfix fresh bez použití výztužné pásky nebo LaFillfresh B / Planfix B fresh s výztužnou páskou. V případě konstrukcí s deklarovanou požární odolností je třeba vždy použít pro tmelení spár skelnou výztužnou pásku. I.3.4 Ocelové profily pro spodní konstrukce Používají se tenkostěnné za studena tvarované profily z pozink. plechu jmenovité tloušťky 0,6 mm definované v ČSN EN Označení profilů a jejich použití: UW 50, 75 a 100 připojovací profily pro příčky a předsazené stěny; CW 50, 75 a 100 svislé profily pro příčky a předsazené stěny; UD připojovací profil pro podhledy a předsazené stěny; CD základní a nosné profily podhledů a svislé profily předsazených stěn (kotvených). Specifikace použitých profilů a jejich vzdáleností je uvedena u jednotlivých systémů. Pro spodní konstrukce podhledů a jejich závěsné prvky platí ČSN EN I.3.5 Dřevěné profily pro spodní konstrukce Používají se dřevěné hranoly a latě minimální třídy řeziva S 10 podle ČSN Pro příčky a předsazené stěny jsou obvyklé průřezové rozměry 40 x 60 až 60 x 80 mm, pro podhledy a předsazené stěny (kotvené) potom průřezové rozměry 50 x 30 nebo 60 x 40 mm. Specifikace použitých profilů a jejich vzdáleností je uvedena u jednotlivých systémů. I.3.6 Izolace a) V sádrokartonových systémech Lafarge s požární odolností mohou být použity pouze izolační materiály z minerálních vláken MW ve smyslu ČSN EN , tedy z vláken skelných či kamenných. Výrobky mohou být v rolích nebo deskách a výrobcem musí být deklarována možnost použití do příček, stěn, podhledů nebo střešních konstrukcí (podle konkrétního systému). Třída reakce na oheň podle ČSN EN musí být A1 nebo A2. b) Použití izolace je nutné v tomto případě je v tabulce nebo v textu u příslušného systému uvedena minimální tloušťka a minimální objemová hmotnost izolace nutná ke splnění stanovené požární odolnosti. Obě podmínky musí být dodrženy současně. Pro typ izolace platí bod I.3.6 a). c) Použití izolace je možné v tomto případě je v tabulce u příslušného systému uvedeno MP možno použít. Konstrukce splňuje stanovenou požární odolnost jak bez izolace, tak s izolací (např. z důvodů akustických nebo tepelné ochrany) odpovídající bodům I.3.6 a). 4

5 I.4 Hodnocení požární odolnosti systémů Lafarge Gips podle ČSN EN a ČSN Obecné informace I.4.1 Požární odolnost Požární odolností konstrukce je doba, po kterou je stavební konstrukce schopna odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení její funkce. ČSN uvádí jednotlivá kritéria mezní stavy u nichž se sleduje doba v minutách, po kterou jsou splněny. Základní kritéria a jejich značky (v rozsahu týkajícím se sádrokartonových konstrukcí) jsou: R Únosnost a stabilita E Celistvost I Limitní teplota na neohřívaném povrchu konstrukce W Radiace - prostup sálavého tepla do 15 kw/m 2. Konstrukce vyhovující kriteriu I vyhoví požadavku W minimálně po stejnou dobu. M Mechanická odolnost - schopnost prvku odolat rázu předem stanovené síly po skončení klasifikační doby R, E a/nebo I. Výsledná požární odolnost se vyjadřuje číslem odpovídajícím době v minutách po kterou jsou splněny všechny mezní stavy požadované pro daný typ konstrukce, přičemž se používá stupnice 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. OBECNÉ INFORMACE I.4.2 Třídění konstrukčních částí podle ČSN Dosavadní hodnocení konstrukčních částí (dílců a prvků) podle norem ČSN a ČSN (D1, D2 a D3) se nahrazuje tříděním na druhy DP1, DP2 a DP3 v závislosti na teple uvolňovaném z těchto částí při požáru, vlivu na stabilitu a únosnost konstrukčních částí. DP1 - Konstrukční části druhu DP1 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukce sestávají: a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň A1, b) nebo také z výrobků třídy reakce na oheň A2, jde li o objekty splňující další požadavky normy, c) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B až F umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a), b) (např. tepelné a zvukové izolace), d) nebo podle vybraných skladeb stanovených v příslušných článcích normy ČSN DP2 - Konstrukční části druhu DP2 nezvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru a podstatné složky konstrukce sestávají: a) z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tvořících povrchové vrstvy konstrukčních částí, b) z výrobků třídy reakce na oheň B až D umístěných uvnitř konstrukční části mezi výrobky podle bodu a); na těchto výrobcích je závislá stabilita konstrukční části, c) případně také z výrobků třídy reakce na oheň B až E umístěných uvnitř konstrukční části, aniž by na těchto výrobcích byla závislá stabilita konstrukční části (např. tepelné či zvukové izolace). DP3 - Konstrukční části druhu DP3 zvyšují v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru; zahrnují podstatné složky konstrukcí, které nesplňují požadavky na konstrukce druhu DP1 a DP2. I.4.3 Příčky a předsazené stěny Lafarge Jedná se o nezatížené stavební konstrukce, které nezajišťují stabilitu objektu nebo jeho části a hodnotí se podle ČSN splněním kritérií EI. Za stěny jsou ve smyslu této normy považovány konstrukce se sklonem 70 nebo větším k vodorovné rovině. Pro předsazené stěny je příslušná požární odolnost splněna při požárním zatížení ze strany opláštění. Příčky a předsazené stěny Lafarge Gips s ocelovou spodní konstrukcí jsou zatříděny jako typ DP1, v případě použití dřevěné spodní konstrukce jako typ DP3. Sádrokartonové příčky Lafarge Gips poskytují požární odolnost EI 30 až EI 120 jednotlivé systémy jsou popsány v kapitole III, předsazené stěny potom EI 15 až EI 60 systémy jsou popsány v kapitole IV. Systémy příček zahrnují také požárně odolnou příčku Lafarge s dodatečnou mechanickou odolností EI 90-M. I.4.4. Šachtové stěny Lafarge Nezatížené stěnové stavební konstrukce s požárně dělící funkcí, opláštěné pouze z jedné strany, a s požární odolností stanovenou i ze strany profilů jsou označeny jako šachtové stěny. Požární odolnost se hodnotí dle čl ČSN EN :2008 a stanovuje se jako EI. Zkoušení se provádí podle ČSN EN Šachtové stěny Lafarge mohou být v konstrukčním provedení jak se spodní konstrukcí z CW profilů, tak i bez spodní konstrukce. Požární odolnosti jsou stanoveny v rozsahu EI 15 - EI 120. Izolace není nutná (ale je ji možno použít z jiných než požárně technických důvodů) s výjimkou konstrukce pro EI 120. Systémy šachtových stěn jsou popsány v kapitole V. 5

6 OBECNÉ INFORMACE Obecné informace I.4.5 Podhledy Lafarge Podle ČSN se požární stropy nebo stropy uvnitř požárního úseku se zavěšenými podhledy (podhledy s nezávislou funkcí), kde se mezi podhledovou a stropní konstrukcí vyskytuje požární zatížení, přičemž podhled má požárně ochrannou funkci, posuzují: a) jako dvě samostatné vodorovné konstrukce a prostor mezi podhledem a stropem se považuje za samostatný požární úsek; b) nebo jako jeden celek (při stanovení požární odolnosti se zohlední jak vliv podhledu, tak požárního zatížení na stropní konstrukci). Při posuzování podle a) se podhledové konstrukce hodnotí podle čl ČSN EN :2008, a to: z horní strany (klasifikace a b ) z dolní strany (klasifikace a b ) Zkušební metoda je popsána v ČSN EN Série zkoušek provedená podle normy ČSN EN a následné posudky stanovují požární odolnost podhledů v rozsahu EI 15 až EI 90 při namáhání: zdola ( a b ), shora ( a b ), zdola i shora ( a b ). Přehled systémů je v kapitole VI. I.4.6 Střešní konstrukce chráněné podhledy Lafarge Použití sádrokartonových konstrukcí pro provádění půdních vestaveb je častým a oblíbeným řešením. Z tohoto důvodu je požární odolnosti dřevěných střešních konstrukcí s podhledem Lafarge věnována zvláštní pozornost a na základě řady požárních zkoušek a následných posudků byla stanovena požární odolnost celých konstrukčních sestav. Podmínkou platnosti těchto hodnot je dodržení předepsaných parametrů u jednotlivých prvků tj. nosných trámů (krokví), záklopu a/nebo střešní krytiny s laťováním, izolací, fólií a podhledových systémů, které odpovídají svým provedením kapitole VI. Klasifikace REI případně RE ve smyslu ČSN je spolu s popisem systémů obsažena v kapitole VII. 6

7 Obecné podmínky platnosti požárních odolností systémů II. Obecné podmínky platnosti požárních odolností systémů II.1 Montážně technologická pravidla a provádění montáže požárně odolných systémů Lafarge II.1.1 Montážně technologická pravidla pro sádrokartonové systémy Lafarge Podrobná pravidla pro montáž spodní konstrukce a opláštění, průměry, délky a osové vzdálenosti šroubů, zásady pro tmelení spár a další postupy, pokud nejsou předepsány v příslušných kapitolách tohoto katalogu jsou uvedeny v montážně - technologických příručkách jednotlivých systémů Lafarge Gips. Dodržení těchto pravidel je podmínkou platnosti stanovených požárních odolností. Kromě toho musí být respektovány platné právní předpisy a příslušná ustanovení českých a slovenských technických norem v rozsahu vymezeném platnou legislativou. OBECNÉ PODMÍNKY II.1.2 Montáž požárně odolných systémů Lafarge Stanovené požární odolnosti platí pouze v případě, kdy montáž je provedena firmou, jejíž pracovník, který odpovídá za řízení, organizaci a kvalitu prováděných prací na stavbě, byl proškolen výrobcem a získal od firmy Lafarge Gips GmbH osvědčení Certifikát o proškolení". II.2 Technické podmínky platnosti pro všechny systémy Stanovená požární odolnost systémů zůstává ve stejné hodnotě platná při splnění následujících podmínek: II.2.1 Místo desek GKB (Typ A popř. D) jsou použity desky GKBi (Typ H2), nebo místo desek GKF (Typ DF) jsou použity desky GKFi (Typ DFH2 popř. DEFH1IR, DFH1IR,). Musí být zachována předepsaná, nebo větší než předepsaná tloušťka desek a počet vrstev. II.2.2 Je použita jiná skladba sádrokartonových desek odpovídajícího druhu (II.2.1) při stejné nebo větší celkové tloušťce opláštění. Počet vrstev by měl být stejný, nebo větší. II.2.3 Jsou dodrženy podmínky jednotlivých systémů pro aplikaci izolace, a pokud je izolace použita odpovídá bodu I.3.6. II.2.4 Detaily důležité z hlediska požární odolnosti jsou provedeny v souladu s řešením popsaným a zobrazeným v odstavci detaily u jednotlivých systémů popř. s detaily zobrazenými v montážně - technologických příručkách Lafarge Gips. Pokud některý detail vede ke snížení požární odolnosti konstrukce je to v jednotlivých případech uvedeno. II.2.5 Zásadní podmínkou platnosti požární odolnosti uvedených systémů je, že všechny ohraničující konstrukce splňují minimálně stejnou třídu požární odolnosti. 7

8 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III. Příčky III.1 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.1.1 Jednoduchá spodní konstrukce, jednovrstvé opláštění PŘÍČKY L11 EI Tloušťka Výška DP mm max. 7,40 m e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 30 GKB 1 x 12,5 CW ,00 3,65 4,20 2,75 3,35 3,85 MP 0-50 GKB 1 x 12,5 CW ,50 4,95 5,70 3,75 4,55 5,25 MP 0-75 GKB 1 x 12,5 CW ,00 6,05 6,95 4,25 5,55 6,40 MP GKB 1 x 15 CW ,15 3,85 4,45 2,85 3,50 4,05 MP 0-50 GKB 1 x 15 CW ,50 5,20 6,00 3,90 4,80 5,50 MP 0-75 GKB 1 x 15 CW ,25 6,40 7,40 4,80 5,85 6,80 MP GKF 1 x 12,5 CW ,00 3,65 4,20 2,75 3,35 3,85 MP 0-50 GKF 1 x 12,5 CW ,50 4,95 5,70 3,75 4,55 5,25 MP 0-75 GKF 1 x 12,5 CW ,00 6,05 6,95 4,25 5,55 6,40 MP GKF 1 x 15 CW ,15 3,85 4,45 2,85 3,50 4,05 MP 0-50 GKF 1 x 15 CW ,50 5,20 6,00 3,90 4,80 5,50 MP 0-75 GKF 1 x 15 CW ,25 6,40 7,40 4,80 5,85 6,80 MP III.1.2 Jednoduchá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L12 EI EI-M Tloušťka Výška DP1 90 DP mm max. 9,90 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 8

9 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 60 GKB 2 x 12,5 CW ,00 4,55 5,30 3,50 4,20 4,85 MP 0-50 GKB 2 x 12,5 CW ,50 6,30 7,30 5,00 5,75 6,65 MP 0-75 GKB 2 x 12,5 CW ,50 7,85 9,05 5,75 7,20 8,30 MP GKB 2 x 15 CW ,05 4,95 5,70 3,70 4,55 5,25 MP 0-50 GKB 2 x 15 CW ,60 6,85 7,90 5,10 6,25 7,25 MP 0-75 GKB 2 x 15 CW ,00 8,60 9,90 6,40 7,85 9,10 MP GKF 2 x 12,5 CW ,00 4,55 5,30 3,50 4,20 4,85 MP 0-50 GKF 2 x 12,5 CW ,50 6,30 7,30 5,00 5,75 6,65 MP 0-75 GKF 2 x 12,5 CW ,50 7,85 9,05 5,75 7,20 8,30 MP GKF 2 x 15 CW ,05 4,95 5,70 3,70 4,55 5,25 MP 0-50 GKF 2 x 15 CW ,60 6,85 7,90 5,10 6,25 7,25 MP 0-75 GKF 2 x 15 CW ,00 8,60 9,90 6,40 7,85 9,10 MP Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI-M Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 90 GKF 2 x 15 1) CW 50 2) 110 5,00 4,50 MP 0-50 GKF 2 x 15 1) CW 75 2) 135 7,00 6,40 MP 0-75 GKF 2 x 15 1) CW 100 2) 160 9,00 8,20 MP PŘÍČKY Poznámka: 1) Na obou stranách je mezi vrstvy opláštění vložen pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm. Přesahy plechu při nastavování minimálně 60 mm. 2) CW a UW profily jsou u podlahy i stropu spojeny vždy 1 kovovým nýtem průměru 4 mm z každé strany profilu. III.1.3 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů navzájem podepřené L EI Tloušťka Výška DP mm max. 6,50 m Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 9

10 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKB 2 x 12,5 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKB 2 x 12,5 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKF 2 x 12,5 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 GKF 2 x 15 2 x CW ,50 4,00 MP 0-2x50 GKF 2 x 15 2 x CW ,00 5,50 MP 0-2x75 GKF 2 x 15 2 x CW ,50 6,00 MP 0-2x100 PŘÍČKY Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů navzájem podepřeny. Doporučuje se použití pásků připojovacího těsnění v délkách 100 mm a osových vzdálenostech 500 mm. Stejný způsob řešení platí pro dvojice UW profilů. b) Pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice CW profilů odděleny mezerou a nejsou navzájem podepřeny platí údaje v odst. III.1.4. III.1.4 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů oddělené mezerou L EI Tloušťka Výška DP1 podle mezery mezi CW profily max. 6,50 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 4,25 5,00 5,00 3,50 4,50 5,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 2,60 3,50 4,50 1,90 2,60 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 3,50 4,50 5,00 2,75 3,50 4,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 5,50 5,90 6,50 4,50 4,90 6,00 MP 0 - (2x100+s) Poznámky a podmínky použití: a) Údaje v této tabulce platí pouze pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů odděleny mezerou a nejsou navzájem podepřeny. b) Pro konstrukce, ve kterých jsou dvojice svislých CW profilů navzájem podepřeny platí údaje v odst. III

11 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.1.5 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění dvojice CW profilů spojené instalační příčka L14 EI Tloušťka Výška DP1 podle mezery mezi CW profily max. 6,50 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Spojky z pásů sádrokartonu Lafarge 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm PŘÍČKY Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran tl. 0,6 mm celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm b 625 b 625 kg/m 3 mm GKB 2 x 12,5 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKB 2 x 12,5 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 12,5 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 4,50 4,00 MP 0 - (2x50+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 6,00 5,50 MP 0 - (2x75+s) GKF 2 x 15 2 x CW s 6,50 6,00 MP 0 - (2x100+s) Poznámky a podmínky použití: a) Dvojice svislých CW profilů jsou navzájem spojeny pásy ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm, způsobem zajišťujícím přenos tahu i tlaku. b) Spojky jsou umístěny ve třetinách výšky stěny. c) Spojka je upevněna ke každému CW profilu třemi rychlostavebními šrouby. III.1.6 Detaily III Pevné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Montované stěny s požární odolností se mohou k navazujícím nosným konstrukcím připevňovat obvyklými plastovými natloukacími hmoždinkami. Základním požadavkem z pohledu požární odolnosti je utěsnění těchto připojení. Spáry v místě přípoje musí být vyplněny spárovým tmelem (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) nebo trvale pružným materiálem (při požadované požární odolnosti pouze speciální materiály, které jsou odzkoušeny a mají stanovenou požární odolnost pro tento způsob použití). Při požadavku na požární odolnost musí být připojovací těsnění z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (např. pásy tuhé izolace z minerálních vláken). Pokud má vrstva připojovacího těsnění tloušťku 5mm a bude-li překryta spárovacím tmelem nebo opláštěním v plné tloušťce opláštění, může být těsnění i z materiálů hořlavých. Vzhledem k rozdílným fyzikálním vlastnostem materiálů nelze vyloučit vznik jemných trhlin na styku mezi sádrokartonem a navazujícími masivními konstrukcemi. Pro připojení k těmto konstrukcím ve viditelném rozsahu tj. obvykle k bočním stěnám a stropu je vhodné použít detail se zatmelením výztužné pásky na tupo (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh), který pomůže zajistit tzv. kontrolovanou trhlinu. Taková trhlina vznikne přesně v rohu a znamená minimální narušení vzhledu konstrukce. Dále se doporučuje použít separační hladkou samolepící pásku (např. pro malíře) nalepenou před tmelením a poté odříznutou a odstraněnou ve viditelném rozsahu. Toto řešení poslouží také při provádění omítky po instalaci příčky. Výše popsaná řešení jsou v případě dokonalého zatmelení spárovým tmelem, vhodná také z hlediska požární bezpečnosti. Pevný koutový styk mezi sádrokartonovým opláštěním se zatmelí s vložením výztužné pásky (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh). Na styku mezi opláštěním příčky a podhledu je třeba zvážit možnost vzájemného pohybu a podle toho případně použít separační pásku a tmelení s výztužnou páskou na tupo. 11

12 PŘÍČKY Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení k podlaze: Spojovací, přímo položený potěr Plovoucí podlaha přerušená příčkou Plovoucí podlaha s dělící spárou Stejné řešení platí pro průběžnou plovoucí podlahu. Dělící spára se provádí z akustických důvodů. Vybrání v místě soklu příčky požární odolnost je dodržena Vybrání v místě soklu příčky požární odolnost je snížena V místě soklu příčky (vytažení podlahové krytiny, podlahová lišta atd.) je nutno podložit opláštění zevnitř pásy ze sádrokartonu odpovídajícího druhu tak, aby celková tloušťka desek v místě soklu byla minimálně rovna celkové tloušťce desek na příčce nad soklem. Dodržet uvedený přesah. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě soklu. Pevné připojení ke stropu: Strop s předem provedenou omítkou Stínová spára Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 90); p 75 mm (pro EI 120). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. 12

13 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Obklad stropu s dřevěnou spodní konstrukcí Zavěšený podhled s kovovou spodní konstrukcí Obklad stropu je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při kovové spodní konstrukci podhledu. Zavěšený podhled je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při dřevěné spodní konstrukci podhledu. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Podhled s požárním zatížením zdola a/nebo shora PŘÍČKY Řešení bez přepážky v příčce vykazuje výslednou požární odolnost EI 15 až 120 minut při požárním zatížení shora a EI 15 až 90 minut při požárním zatížení zdola, která je rovna nižší z hodnot požární odolnosti EI podhledu a příčky. Ve všech případech je v příčce nutné použít izolaci minimální objemové hmotnosti 15 kg/m 3 v následujících minimálních tloušťkách: Profil příčky min.tloušťka [mm] CW CW CW Podhled s požárním zatížením shora, zesílení opláštění příčky Řešení bez přepážky v příčce pro výslednou požární odolnost 30 min. Podhled vykazuje požární odolnost shora EI 30 min a příčka bez zesílení opláštění také EI 30 min. Zesílení se provádí při požárním zatížení shora na výšku mezi podhledem a nosným stropem dle obr. jednou vrstvou GKF 12,5 mm. Při stejných požárně technických podmínkách na obou stranách příčky se provádí oboustranně. Podhled s požárním zatížením zdola, přepážka v příčce Podhled s požárním zatížením zdola i shora, přepážka v příčce Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost (15 90 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z UW profilu a pásku desky GKF 15, která je umístěna ve výšce připojeného podhledu. Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost ( min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z dvojice do sebe zasunutých CW profilů a dvou pásků desky GKF 15, které jsou umístěny podle obrázku. 13

14 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Podhled s požárním zatížením zdola, zesílení opláštění příčky Řešení bez přepážky v příčce vykazuje výslednou požární odolnost (15 60 min), která odpovídá nižší z hodnot pro podhled a příčku bez zesílení opláštění. Současně je požární odolnosti předsazené stěny se stejným opláštěním jako příčka ze strany požárního zatížení. Při stejných požárně technických podmínkách na obou stranách příčky se provádí oboustranně. Zesílení se provádí při požárním zatížení zdola od podlahy do výšky dle obr. Pokud je zesílení nutné je možno ho provést před montáží podhledu, nebo po ní. PŘÍČKY Pevné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Zavěšený podhled s požárním zatížením zdola Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Tímto řešením lze provádět příčku s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. Pevné připojení k boční stěně: Masivní stěna s dodatečně provedenou omítkou Stínová spára požární odolnost je snížena. Redukované připojení ke sloupu V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě stínové spáry. Při stanovení výsledné požární odolnosti v případě připojení k fasádě musí být zohledněna také požární odolnost prvků fasády. 14

15 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Pevné připojení k masivní boční stěně s lepeným obkladem ze sádrokartonu (suchou omítkou): Stěna se suchou omítkou Stěna s obkladem z kombinovaných desek Pevné připojení k boční sádrokartonové příčce (T styk): T styk s průběžným opláštěním, připojení k CW profilu T styk s průběžným opláštěním, připojení k opláštění PŘÍČKY Jednoduché řešení detailu, které je možné pokud jsou nízké akustické požadavky. T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k CW profilu T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k opláštění Řešení detailu, které poskytuje lepší výsledky z hlediska akustiky než průběžné opláštění. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. T styk s přerušeným opláštěním, použití LWi profilů Řešení detailu, které je ideální z hlediska akustiky. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. 15

16 PŘÍČKY Příčky s kovovou spodní konstrukcí Rohový styk sádrokartonových příček: Roh s použitím LWi profilů Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Roh s použitím CW profilů Roh s použitím CW profilů u příček s dvojitou konstrukcí Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Legenda k III.1.6.1: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 UW profil 2.2 CW profil 2.3 CD profil 2.4 UD profil 2.5 LWi profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) 6.1 Závěs CD profilu 6.2 Křížová spojka III Kluzné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Pokud je předpokládaná deformace (průhyb u stropu) navazující stavební konstrukce 10 mm je třeba provést tzv. kluzné připojení. Dilatační spára musí svým rozměrem odpovídat zadané deformaci stanovené ve statickém výpočtu navazujících konstrukcí. Při požadavcích na požární odolnost může standardní detail s běžnými profily umožnit dilatační pohyb až 20 mm. Pokud je předpokládaný průhyb stropu větší než 20 mm, musí být použit speciální UW profil s šířkami přírub > 40 mm. Zásady dimenzování profilu UW jsou v montážně - technologické příručce. Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 90); p 75 mm (pro EI 120). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Provedení detailů musí být v souladu se zásadami znázorněnými v obrázcích. Kluzné připojení ke stropu: Příčka s jednoduchou spodní konstrukcí Příčka s dvojitou spodní konstrukcí 16

17 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Zavěšený podhled Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Styk mezi podhledem a příčkou není pevný, zatmelení se separační páskou nebo jiné opatření (ochranný rohový profil, stínová spára atd.). Podhled s požárním zatížením zdola, přepážka v příčce PŘÍČKY Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Pokud má příčka i podhled stejnou požární odolnost (15 90 min) může být připojení provedeno dle detailu. Pokud je požární odolnost různá platí pro příčku i podhled nižší z obou hodnot. Přepážka se skládá z UW profilu a pásku desky GKF 15, která je umístěna ve výšce připojeného podhledu. Možnost řešení bez přepážky viz str. 11. Pásek ukončující podhled je z desky GKF 12,5. Opláštění podhledu je ukončeno ochranným rohovým profilem. Kluzné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Zavěšený podhled s požárním zatížením zdola Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Rozměry a provedení detailu kluzného připojení příčky viz kluzné připojení ke stropu. Tímto řešením lze provádět příčku s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. Kluzné připojení k boční stěně Masivní boční stěna Redukované připojení ke sloupu Při stanovení výsledné požární odolnosti v případě připojení k fasádě musí být zohledněna také požární odolnost prvků fasády. 17

18 Příčky s kovovou spodní konstrukcí Legenda k III.1.6.2: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 UW profil 2.2 CW profil 2.3 CD profil 2.4 UD profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) 6.1 Závěs CD profilu 6.2 Křížová spojka III Dilatační spáry Dilatační spáry v sádrokartonových konstrukcích se provádí ve vzdálenostech 15 m ve stavbách masivního charakteru a ve vzdálenostech 10 m ve stavbách skeletových. Dále je nutno převzít veškeré dilatační spáry hrubé stavby. Detaily dilatace musí být provedeny podle následujících obrázků. Dilatace příček: PŘÍČKY Jednovrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce EI 30 EI 60 Dvojvrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce EI 60 EI 120 Viditelné rohy desek mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Dvojvrstvé opláštění, jednoduchá spodní konstrukce, snížení požární odolnosti na EI 30 EI 60 Požární odolnost je snížena oproti vlastní příčce na hodnotu odpovídající příčce s jednovrstvým opláštěním stejnými deskami. Legenda k III.1.6.3: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.2 CW profil 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) III Instalace Uvnitř příček může být elektrické vedení umístěno v otvorech profilů spodní konstrukce. Opláštěním smí být vedena pouze jednotlivá elektrická vedení za podmínky, že celý průřez otvoru je dotmelen v příslušné tloušťce opláštění spárovým tmelem Lafarge. Svazky elektrických vedení a další instalace vyžadují zvláštní opatření (protipožární ucpávky, tmely atd.), která nejsou součástí systému Lafarge. Tyto zvláštní systémy musí být provedeny dle návodu výrobce a musí mít požární odolnost minimálně stejnou jako příčka, která je doložena předepsaným způsobem. Do opláštění mohou být zabudovány vhodné elektroinstalační krabice, nesmí však být umístěny proti sobě. Pokud je ve stěně vložena izolace nutná z požárního hlediska, je přípustné její stlačení v místě krabice až na minimální tloušťku 30 mm. 18

19 Příčky s kovovou spodní konstrukcí III.2. Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí III.2.1 Jednoduchá spodní konstrukce, jednovrstvé opláštění L21 EI Tloušťka Výška 30 DP mm max. 4,10 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 30 e 250 mm GKF 1 x 12,5 60 x ,10 3,10 MP 0-60 GKF 1 x 12,5 60 x ,10 4,10 MP 0-80 PŘÍČKY III.2.2 Jednoduchá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L22 EI Tloušťka Výška 60 DP mm max. 4,10 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 60 GKF 2 x 12,5 60 x ,10 3,10 MP 0-60 GKF 2 x 12,5 60 x ,10 4,10 MP

20 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí III.2.3 Dvojitá spodní konstrukce, vícevrstvé opláštění L23 EI Tloušťka Výška 60 DP3 175 mm max. 4,10 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. Dřevěné sloupky (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm PŘÍČKY Požární Opláštění Dřevěné Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z obou stran profily celkem Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D Oblast použití 1 Oblast použití 2 hmotnost a min d [mm] mm mm b 625 b 625 kg/m 3 mm 60 GKF 2 x 12,5 2 x (60 x 60) s 3,10 3,10 MP 0 - (2x60+s) GKF 2 x 12,5 2 x (60 x 80) s 4,10 4,10 MP 0 - (2x80+s) III.2.4 Detaily III Pevné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Platí zásady uvedené v odst. III Pokud není dále uvedeno jinak lze aplikovat analogicky detaily pro příčky s kovovou vnitřní konstrukcí. Pevné připojení k podlaze: Spojovací, přímo položený potěr Plovoucí podlaha přerušená příčkou Plovoucí podlaha s dělící spárou Vybrání v místě soklu příčky, požární odolnost je snížena Stejné řešení platí pro průběžnou plovoucí podlahu. Dělící spára se provádí z akustických důvodů. V tomto případě se snižuje požární odolnost na hodnotu odpovídající tloušťce a druhu desek v místě soklu. 20

21 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Pevné připojení ke stropu Strop s předem provedenou omítkou Stínová spára Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Pro zavěšené podhledy platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Obklad stropu s dřevěnou spodní konstrukcí PŘÍČKY Obklad stropu je proveden po příčce. Požární odolnost příčky zůstává nezměněná. Stejné zásady platí při kovové spodní konstrukci podhledu. Pevné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Pevné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII) Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Obklad stropu / střechy s požárním zatížením zdola Tímto řešením lze provádět kombinace stěna podhled s výslednou požární odolností min, která je určena nižší z hodnot pro podhled a pro příčku. Pokud není horní připojení příčky do profilu podhledu, musí mít podhled minimálně dvojvrstvé opláštění. 21

22 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Pevné připojení k boční stěně Masivní stěna se stávající omítkou Stínová spára, požární odolnost není snížena. Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Další detaily připojení k boční stěně analogicky viz III PŘÍČKY Pevné připojení k masivní boční stěně s lepeným obkladem ze sádrokartonu (suchou omítkou): Stěna se suchou omítkou Další detaily připojení k boční stěně s obkladem sádrokartonovými deskami analogicky viz III Pevné připojení k boční sádrokartonové příčce (T styk): T styk s průběžným opláštěním, připojení k opláštění T styk s dělící spárou v opláštění, připojení k opláštění Jednoduché řešení detailu, které je možné pokud jsou nízké akustické požadavky. Řešení detailu, které poskytuje lepší výsledky z hlediska akustiky než průběžné opláštění. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. T styk s přerušeným opláštěním, Řešení detailu, které je ideální z hlediska akustiky. Pokud je požární odolnost připojované a průběžné příčky různá, platí pro obě příčky nižší z těchto hodnot. 22

23 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Rohový styk sádrokartonových příček: Vnější rohy mohou být opatřeny ochranným rohovým profilem není nutné z hlediska požární odolnosti. Legenda k III.2.4.1: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 Připojovací dřevěný profil 40 x Dřevěný sloupek (rozměry dle tab.) 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) PŘÍČKY III Kluzné připojení k navazujícím stavebním konstrukcím Platí zásady uvedené v odst. III Minimální šířka připojovacího pásu sádrokartonu: p 50 mm (pro EI 30 EI 60). Druh desky odpovídá druhu desek opláštění. Provedení detailů musí být v souladu se zásadami znázorněnými v obrázcích. Pokud není dále uvedeno jinak lze aplikovat analogicky detaily pro příčky s kovovou vnitřní konstrukcí. Kluzné připojení ke stropu: Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled bez požární odolnosti: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Kluzné připojení ke stropu s podhledem podhled s požární odolností: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III Kluzné připojení k podhledu: (Další informace k podhledům kap. VI VII): Platí stejné zásady jako u příček s kovovou spodní konstrukcí detaily analogicky viz III

24 Příčky s dřevěnou spodní konstrukcí Kluzné připojení k boční stěně: Masivní boční stěna Legenda k III.2.4.2: 1 Sádrokartonové desky Lafarge (druh a tloušťka dle tabulek systémů) 2.1 Připojovací dřevěný profil 40 x Dřevěný sloupek profilu 60 x 60 3 Izolace (podmínky použití, vlastnosti a tloušťka dle tabulek systémů) 4 Připojovací těsnění (viz odst. III.1.6.1) 5 Zatmelení (viz odst. III.1.6.1) PŘÍČKY III Dilatační spáry Dilatační spáry v sádrokartonových konstrukcích se provádí ve vzdálenostech 15 m ve stavbách masivního charakteru a ve vzdálenostech 10 m ve stavbách skeletových. Dále je nutno převzít veškeré dilatační spáry hrubé stavby. Detaily dilatace se provádějí analogicky k odst. III Podstatným požadavkem je dodržení minimálního překrytí desek a maximální šířky spáry. III Instalace Platí stejné zásady jako pro příčky s kovovou spodní konstrukcí viz. odst. III

25 Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV. Předsazené stěny IV.1. Předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV.1.1 Volně stojící předsazené stěny s kovovou spodní konstrukcí IV Jednovrstvé opláštění L44.1 EI Tloušťka Výška DP1 62,5 115 mm max. 4,00 m 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab.a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce e 250 mm Požární Opláštění Profily Tloušťka Maximální výška [m] při osové vzdálenosti profilů b [mm] Izolace odolnost z jedné strany tl. 0,6 mm celkem Oblast použití 1 Oblast použití 2 Objem. tloušťka EI Druh Tloušťka D b b hmotnost a min d [mm] mm kg/m 3 mm 15 GKB 1 x 12,5 CW 50 62,5 2,60 MP 0 - (50+s) GKB 1 x 12,5 CW 75 87,5 3,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKB 1 x 12,5 CW ,5 4,00 3,00 MP 0 - (100+s) 15 GKB 1 x 15 CW ,60 MP 0 - (50+s) GKB 1 x 15 CW ,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKB 1 x 15 CW ,00 3,00 MP 0 - (100+s) 30 GKF 1 x 15 CW ,60 MP 0 - (50+s) GKF 1 x 15 CW ,00 2,50 MP 0 - (75+s) GKF 1 x 15 CW ,00 3,00 MP 0 - (100+s) PŘEDSAZENÉ STĚNY IV Vícevrstvé opláštění L44.2 EI Tloušťka Výška DP mm max. 6,50 m 1. vrstva: e 750 mm 2. vrstva: e 250 mm 1. Sádrokartonové desky Lafarge (druhy a tloušťky dle tab.) 2. CW profily (rozměry dle tab.) 3. Izolace (podmínky použití dle tab. a I.3.6) 4. Tmel (LaFillfresh / Planfix fresh / LaFillfresh B / Planfix B fresh) 5. Připojovací těsnění 6. Stávající stěna příp. jiná svislá stavební konstrukce 25

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností SD50-52 Systémy stropních podhledů Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-10 Technické údaje 11-12 Vzdálenosti

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním L11- L12 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním 1 Příčky Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí nabízejí řadu možností.

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy SD60-62 Střešní systémy Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-09 Technické údaje 10-11 Vzdálenosti upevnění a další

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

KDE CO NAJDETE. 03 Siniat. 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje. 11 Otvory a vestavby

KDE CO NAJDETE. 03 Siniat. 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje. 11 Otvory a vestavby 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost 05-06 Zatížení 07-10 Technické údaje 11 Otvory a vestavby 12-15 Detaily příčky s dvojitou spodní konstrukcí s dvojvrstvým opláštěním 16-18

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Požární bezpečnost. Konstrukční řešení požární bezpečnosti staveb. Pro bezpecnejší život

Požární bezpečnost. Konstrukční řešení požární bezpečnosti staveb. Pro bezpecnejší život Požární bezpečnost Konstrukční řešení požární bezpečnosti staveb Pro bezpecnejší život 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Předmluva 04-05 Siniat 06-07 Požární bezpečnost základní pojmy 08-22 Stěnové systémy 23-31

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 Požární výška objektu h : - je to výška od čisté podlahy 1.NP k čisté podlaze posledního užitného NP, popř. PP (užitné NP není pochozí střecha ani strojovna výtahu

Více

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární

Více

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN 9/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy L61-L63 Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy 1 Střešní systémy Lafarge Gips komfortní a bezpečné. Obsah 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 Lafarge Gips Technická data Střešní

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

KDE CO NAJDETE. 03 Siniat. 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje Otvory a vestavby

KDE CO NAJDETE. 03 Siniat. 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje Otvory a vestavby 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost 05-06 Zatížení 07-09 Technické údaje 10-11 Otvory a vestavby 12-14 Detaily příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým opláštěním

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny

SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny SW41-44 Obklady stěn Suchá omítka a předsazené stěny 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost 05 06 Zatížení 07 09 Technické údaje 10 Detaily suchá omítka se sádrokartonovými deskami

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS

9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5 Obklad ocelových konstrukcí cementotřískovými deskami CETRIS 9.5.1 Úvod Ocel je anorganický materiál a lze jí tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé materiály. Při přímém působení ohně

Více

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah 3 4-7 8-9 10-16 17-18 19

Více

STAŽENO z www.cklop.cz

STAŽENO z www.cklop.cz 11 Požární bezpečnost 11.1 Všeobecně Stavby musí být proti požáru chráněné. Ochrana staveb je dvojího charakteru: 1. požární prevence - je zaměřena na předcházení vzniku požárů a omezení následků již vzniklých

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač

POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI. Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač POŽÁRNÍ ODOLNOST PODHLEDOVÝCH KONSTRUKCÍ OPLÁŠT NÝCH CEMENTOTŔÍSKOVÝMI DESKAMI Autoři: Ing. Miroslav Vacula Ing. Martin Klvač CZ.1.07/1.3.05/02.0026 Rozvoj profesního vzd lávání pedagogů SOŠ v oblasti

Více

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Požární bezpečnost v suché výstavbě. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Požární bezpečnost v suché výstavbě Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Suchá výstavba v přehledu Třídění stavebních výrobků a hmot Požární odolnost konstrukcí Detaily a řešení Rozdělení suché výstavby

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

fermacell v dřevostavbách -Požární bezpečnost a akustika

fermacell v dřevostavbách -Požární bezpečnost a akustika Brno, 27. února 2019 fermacell v dřevostavbách -Požární bezpečnost a akustika Dipl.- Ing. Jaroslav Benák Silné značky Baustoffe Obsah fermacell v přehledu Požrání řešení konstrukcí na bázi dřeva Akustika

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200,

POPIS HODNOTA JEDNOTKA PRÁVNÍ PŘEDPIS 3x Ekopanel E60 rozměry: tloušťka šířka délka. 58 (tolerance +2 mm) 1200, Popis OBVODOVÁ STĚNA EKO3 - obklad obvodové nosné dřevěné rámové konstrukce Skladba tl. 380 - dřevovláknitá deska tl. 20 - KVH hranoly + tepelná izolace tl. 140 - dřevěný rošt tl. 40 Doporučené použití

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Obsah požární strana Úvod 4 5 Základní pojmy 6 7 Příčky Rigips sádrokartonové EI 15 EI 120 8 14 Vysoké příčky Rigips EI 60 EI 90 15 16 Maximální výšky

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz

Podlahy a podhledy z pohledu realizace. Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz z pohledu realizace Ing. Jan Juhás 733 100 510; juhas.jan@knauf.cz Základní funkce vodorovných konstrukcí: - Statická funkce nosná konstrukce - Estetická funkce podhledová část/užitné podlahové vrstvy

Více

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F]

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F] 09/2012 Novinka 12,5 mm 27 pro CD 60 27 60 mm Chráněný prostor b 625 b 625 Stávající stěna Hmoždinka Minerální izolace Akustický závěs/přímý závěs TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová

Více

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE

Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Rekonstrukce provozu kuchyně menzy VŠE Skladby stavebních konstrukcí Ing. Jan Přindiš 03_2017 Rekonstrukce provozu kuchyně menzy v Italské budově areálu VŠE v Praze 2 Obsah dokumentace : 1. ÚVODEM... 3

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha

Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy. Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha Trapézový plech... ako nosná súčast ľahkej plochej strechy Ing. Miloš Lebr, CSc., Kovové profily, spol. s r.o., Praha 1 (0) Trochu historie... (1) Charakteristika nosných konstrukcí plochých střech (2)

Více

leden 2018 Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

leden 2018 Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby leden 2018 Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby 2 OBSAH ÚVOD 4 5 ZÁKLADNÍ POJMY 6 7 PŘÍČKY A NOSNÉ STĚNY Příčky sádrokartonové EI 30 EI 120 8 20 Vysoké příčky Rigips s deskami RF (DF) 25

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN 9/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Ochrana proti hluku Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Část 1 Stavební akustika Řešení pomocí sádrokartonového systému Lafarge 1 Správná cesta ke snížení hluku - Lafarge Gips.

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP

fermacell konstrukce 3 WS 1/AP fermacell konstrukce 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Stav říjen 2016 Systém pro zlepšení akustických vlastností železobetonových panelů Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 6 db Tloušťka

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/

SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/ SKLADBY KONSTRUKCÍ SYSTÉMU BORABELA VE SPOLUPRÁCI: 05/2018-0 - O společnosti Společnost Borabela s.r.o byla založena v roce 2013 a již nyní patří mezi dodavatele lehkých ocelových konstrukcí vysoké kvality

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb. Ing. Marek Pokorný, Ph.D. , Aktuální požární předpisy pro obvodové konstrukce staveb Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Sálání tepla Zdroj: Wikipedie odstupové vzdálenosg Vnitřní požár požární odolnost Vnější požár téže nebo sousední budovy

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7

05.05 a.b.c.d.e 5a, 7 Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

5 CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

5 CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 5 CHARAKTERISTIKY VLASTNOSTÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI Požární odolnost požárně dělicích a nosných konstrukcí na rozdíl od stavebních hmot, které jsou charakterizovány hořlavostí, se vztahuje ke stavebním konstrukcím.

Více

Ke každé hrubé stavbě provádíme kontrolní BLOWER DOOR TEST, jehož výsledek obdrží každý zákazník.

Ke každé hrubé stavbě provádíme kontrolní BLOWER DOOR TEST, jehož výsledek obdrží každý zákazník. Provedení HRUBÉ STAVBY Pro obvodovou konstrukci používáme vysušené nosné KVH profily, vyplněné minerální izolací, z jedné strany zaklopené OSB deskou a kontaktním zateplovacím systémem (bez povrchové úpravy

Více

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke Ocelová nosná konstrukce při požáru Vilém Stanke Pozor! Střešní konstrukce z oceli. Nebezpečí zřícení při požáru! Ocel je nehořlavá stavební hmota. Působením vysokých teplot klesá mez kluzu a tím únosnost

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech)

Konstrukce z trapézových plechů (protipožární obklady stropů a střech) Promat s.r.o. V. P. Čkalova 22/784 160 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +420 224 390 811 +420 233 334 806 fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz promat@promatpraha.cz Konstrukce z trapézových plechů (protipožární

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). TN se nevztahuje na výrobky s ověřováním stálosti vlastností podle nařízení Evropského parlamentu a

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby

Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Katalog požárně odolných konstrukcí suché výstavby Centrum technické podpory Rigips Specializované středisko poskytující nadstandardní technickou podporu širokému spektru klientů ve všech hlavních oblastech

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

GIPS. Suchá stavba v praxi. Odborné provádění

GIPS. Suchá stavba v praxi. Odborné provádění GIPS Suchá stavba v praxi Odborné provádění Obsah 5 Lafarge Gips 7 Všeobecně 8 Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku 9 Výroba 10 11 Druhy desek a druhy hran 12 Doprava a skladování

Více

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe

Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Základní postupy při zabudování oken a LOP, správné zabudování elementů do hrubé stavby, napojení na stavbu, chyby z praxe Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o. OBSAH: 1) Seznámení s platnými normami, vyhláškami

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Ing. Alexander Trinner

Ing. Alexander Trinner Stavební materiály Materiály protipožární (nátěry, nástřiky, obklady) Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 3

Podklady pro cvičení. Úloha 3 Pozemní stavby A2 Podklady pro cvičení Cíl úlohy Úloha 3 Dilatace nosných konstrukcí Návrh nosné konstrukce zadané budovy (úloha 3 má samostatné zadání) se zaměřením na problematiku dilatací nosných konstrukcí.

Více

Pérko. Tlačný. Klička FAB

Pérko. Tlačný. Klička FAB Pérko Tlačný Klička FAB Tlačný SDK stěna SDK strop Tlačný Prach SDK stěna SDK strop Obklad Tlačný Prach Vzduch SDK stěna SDK strop Obklad Pérko SDK stěna SDK strop 3 Tlačný SDK stěna SDK strop Obklad Tlačný

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více